Bence DOMONKOS domonkos

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

  • ee9ac946db player.py: fix 0th row selection Python treats 0 as False boolean value in branches.

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

9 months ago

domonkos pushed to master at domonkos/vim-fuzzy-completion

9 months ago

domonkos pushed to master at domonkos/vim-fuzzy-completion

  • 0c0901a453 README: Fix spelling and whitespaces This change removes trailing spaces and newlines

9 months ago

domonkos created repository domonkos/vim-fuzzy-completion

9 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

  • 67015d47da client: add MVP client for manual testing

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to tmp at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos created new branch tmp at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago

domonkos pushed to domonkos at domonkos/nimmt_explorer

10 months ago