cpu 518 B

123456789101112131415161718192021222324
 1. #!/bin/bash
 2. source /etc/clara.sh
 3. loadavg=$(cat /proc/loadavg | awk '{print $1}' )
 4. tmp_loadavg=$(echo "$loadavg * 100" | bc -l | cut -d'.' -f1)
 5. if [ $tmp_loadavg -ge 90 ]; then
 6. if [ ! -f cpu.txt ]; then
 7. echo >cpu.txt
 8. echo """
 9. hi
 10. i'm clara. a server Manager bot
 11. the server CPU Load average is greater than 0.9
 12. """ | mutt -s "CPU Lo" $email
 13. fi
 14. else
 15. if [ -e "cpu.txt" ]; then
 16. rm -Rf cpu.txt
 17. echo """
 18. hi
 19. i'm clara. a server Manager bot
 20. the server CPU returned to normal sstatuss
 21. """ | mutt -s "CPU good" $email
 22. fi
 23. fi