mps-bootstrap 17 KB


 1. #!/bin/bash
 2. #. ./mpsd.conf
 3. . ./bin/fonks.sh
 4. versiyon="0.4"
 5. iletisim="milisarge@gmail.com"
 6. paketdepo="/tmp/paketler/"
 7. sunucu="192.168.1.23:8000/"
 8. #sunucu="http://milis.gungre.ch/packages/"
 9. git_sunucu="https://github.com/milisarge/malfs-milis"
 10. ikaynak=""
 11. betikad=${0##*/}
 12. kurulum_onay="evet"
 13. talimatname_dizin="/opt/malfs-milis/talimatname"
 14. kokdizin="/"
 15. VT="/var/lib/pkg/DB"
 16. TARIHCE_DIZIN="/var/lib/pkg/tarihce"
 17. LOGDIZIN="/var/log/mps"
 18. tekrarkur="hayir"
 19. lokal="tr"
 20. docsil="evet"
 21. yerelsil="evet"
 22. icerik_ekle(){
 23. paketad=`echo "$1" | cut -d'#' -f1`
 24. paketad=`basename $paketad`
 25. ryaz 34 $paketad" paketi kuruluyor-> $kokdizin"
 26. tar -C /tmp --extract --file=$1 .PRE 1 2> /tmp/$paketad_pre.log
 27. #kos-kur kontrolu
 28. if [ -f /tmp/.PRE ];then
 29. if [ "$kokdizin" == "/" ];then
 30. bash /tmp/.PRE
 31. else
 32. cp /tmp/.PRE $kokdizin/tmp/$paketad.PRE
 33. fi
 34. rm /tmp/.PRE
 35. fi
 36. mkdir -p kur.$paketad &&
 37. tar xf $1 -C kur.$paketad &&
 38. #istenmeyen yerellerin silinmesi
 39. if [ -d kur.$paketad/usr/share/locale ] && [ "$yerelsil" == "evet" ];then
 40. for lkl in `ls kur.$paketad/usr/share/locale/`;do
 41. if [ "$lkl" != "$lokal" ];then rm -r kur.$paketad/usr/share/locale/$lkl; fi
 42. done
 43. fi
 44. #doc dizini silinmesi
 45. if [ -d kur.$paketad/usr/share/doc ] && [ "$docsil" == "evet" ];then
 46. rm -r kur.$paketad/usr/share/doc
 47. fi
 48. mkdir -p $kokdizin/var/lib/pkg/DB/"$paketad" &&
 49. cp -v -afr kur.$paketad/* $kokdizin > kur.$paketad/kurulan &&
 50. cp kur.$paketad/kurulan /tmp/ &&cat kur.$paketad/kurulan | cut -d '>' -f2 > $kokdizin/var/lib/pkg/DB/"$paketad"/kurulan &&
 51. #mv kur.$paketad/.MTREE /var/lib/pkg/DB/"$paketad"/files &&
 52. mv kur.$paketad/.META $kokdizin/var/lib/pkg/DB/"$paketad"/META &&
 53. #kur-kos calistirilmasi
 54. if [ -f kur.$paketad/.POST ];then
 55. if [ "$kokdizin" == "/" ];then
 56. bash kur.$paketad/.POST
 57. else
 58. cp kur.$paketad/.POST $kokdizin/tmp/$paketad.POST
 59. fi
 60. rm kur.$paketad/.POST
 61. fi
 62. rm -r kur.$paketad
 63. if [ -f $kokdizin/etc/ld.so.conf ];then
 64. ldconfig -r $kokdizin
 65. fi
 66. ryaz 34 $paketad" paketi kuruldu."
 67. loglama "$paketad paketi kuruldu."
 68. }
 69. paket_sil(){
 70. local paket kkont sil_onay oto_silme
 71. paket="$1"
 72. if [ "$2" ]; then
 73. oto_silme="$2"
 74. fi
 75. kkont=`kurulu_kontrol "$1"`
 76. if [ "$kkont" = "kurulu" ];then
 77. if [ -f "/var/lib/pkg/DB/$paket/kurulan" ];then
 78. cat /var/lib/pkg/DB/$paket/kurulan | cut -d '>' -f2 > /tmp/$paket.sil
 79. ryaz 31 "ters bagimliliklar"
 80. ryaz 31 "------------------"
 81. ters_bagimli_kontrol "$paket"
 82. ryaz 31 "------------------"
 83. ryaz 31 "kurban dosyalar"
 84. ryaz 31 "------------------"
 85. silme_kurban_kontrol /tmp/$paket.sil
 86. ryaz 31 "------------------"
 87. if [ "$oto_silme" = "evet" ];then
 88. sil_onay="e"
 89. else
 90. while true; do
 91. ryaz 34 $paket" paketi kaldırılsın mı?";read -p "e veya h-> " eh
 92. case $eh in
 93. [Ee]* ) sil_onay="e"; break;;
 94. [Hh]* ) break;;
 95. * ) echo "e veya h";;
 96. esac
 97. done
 98. fi
 99. if [ "$sil_onay" = "e" ];then
 100. xargs rm -r -f < /tmp/$paket.sil &&
 101. rm -r -f /var/lib/pkg/DB/"$paket" &&
 102. ryaz 34 $paket" paketi silindi."
 103. loglama "$paket paketi silindi."
 104. fi
 105. rm -f /tmp/$paket.sil
 106. else
 107. ryaz 31 "kritik mesaj:kurulanlar dosyası yok."
 108. fi
 109. else
 110. ryaz 32 "paket zaten kurulu değil!"
 111. fi
 112. }
 113. paket_bilgi(){
 114. local paket kkont
 115. kkont=`kurulu_kontrol "$1"`
 116. if [ "$kkont" = "kurulu" ];then
 117. paket="$1"
 118. cat /var/lib/pkg/DB/"$paket"/META
 119. else
 120. echo "paket kurulu değil!"
 121. fi
 122. }
 123. yeniden_paketle(){
 124. cd $1
 125. bsdtar -r -f ../"$1".mps .META
 126. bsdtar -r -f ../"$1".mps *
 127. cd ..
 128. lzip -9 "$1".mps
 129. }
 130. derleme_listyap(){
 131. bagimlist=`bagimlilar "$1"`
 132. for bagim in $bagimlist;do
 133. if [ "`cat tumbag.liste | grep $bagim`" != "$bagim" ];then
 134. derleme_listyap "$bagim"
 135. fi
 136. done
 137. #if [ "`cat tumbag.liste | grep $1`" != "$1" ];then
 138. # echo "tumbag.liste yazılıyor:" "$1"
 139. # echo "$1" >> tumbag.liste
 140. #fi
 141. if ! grep -Fxq "$1" tumbag.liste
 142. then
 143. # echo "pas"
 144. #else
 145. ana="`find $talimatname_dizin -name $1`"
 146. echo ${ana#"$talimatname_dizin"}
 147. #sadece genel bagimliliklar derlenecek
 148. echo "$1" >> tumbag.liste
 149. if [ -d "$talimatname_dizin/genel/$1" ];then
 150. echo "$1" >> bag.liste
 151. fi
 152. fi
 153. }
 154. derleme_listbilgi(){
 155. ryaz 34 "yapim asamasında"
 156. }
 157. paket_derle_oto(){
 158. for dpkt in `cat $1`;do
 159. echo $dpkt "derleniyor...."
 160. zorla_derle="yok"
 161. paket_derle $dpkt
 162. done
 163. }
 164. #otomatik derle kontrollu kur
 165. paket_derle_oto2(){
 166. tekrarkur="hayir"
 167. mps -dly "$1" > /dev/null && mps -odk bag.liste
 168. }
 169. paket_kur_oto(){
 170. local kpkt pkt pak
 171. for kpkt in `cat $1`;do
 172. for pkt in `ls $kpkt* | cut -d'#' -f1`;do
 173. pak=`ls "$pkt#"*`
 174. mps -k "$pak"
 175. done
 176. done
 177. }
 178. paket_kur_liste(){
 179. local kpkt pkt pak
 180. for kpkt in `cat $1`;do
 181. for pkt in `ls $kpkt* | cut -d'#' -f1`;do
 182. pak=`ls "$pkt#"*`
 183. mps -k2 "$pak"
 184. done
 185. done
 186. }
 187. #otomatik kontrollu kur
 188. paket_kur_oto2(){
 189. mps -dly "$1" > /dev/null && mps -ok bag.liste
 190. }
 191. paket_inkur_liste_direk(){
 192. local kpkt
 193. for kpkt in `cat $1`;do
 194. mps -ik "$kpkt"
 195. done
 196. }
 197. paket_inkur_liste(){
 198. local kpkt
 199. for kpkt in `cat $1`;do
 200. mps -kur "$kpkt"
 201. done
 202. }
 203. #otomatik kontrollu kur
 204. paket_inkur_oto(){
 205. mps -dly "$1" > /dev/null &&
 206. local kpkt
 207. for kpkt in `cat bag.liste`;do
 208. mps -ik "$kpkt"
 209. done
 210. rm bag.liste tumbag.liste
 211. }
 212. paket_sil_oto(){
 213. local spkt
 214. for spkt in `cat $1`;do
 215. oto_silme="evet"
 216. paket_sil "$spkt" "$oto_silme"
 217. done
 218. }
 219. paket_derle(){
 220. #eski derleme kalıntılarını temizle
 221. if [ -d tmp.* ];then
 222. rm -r tmp.*
 223. fi
 224. kaynakdizin_kontrol
 225. local konum derleme_onay eh bagimd
 226. derleme_onay="h"
 227. konum="`find "$talimatname_dizin" -name $1`"
 228. if [ -d "$konum" ];then
 229. mkdir -p tmp."$1"
 230. cp -a $konum/* tmp."$1"/
 231. cd tmp."$1"
 232. if [ "`kurulu_kontrol "$1"`" = "kurulu" ] && [ "$zorla_derle" = "yok" ];then
 233. derleme_onay="h"
 234. else
 235. echo "-----"
 236. derleme_onay="e"
 237. fi
 238. if [ "$derleme_onay" = "e" ];then
 239. ryaz 33 "$1" "derleniyor...."
 240. #mpsd -d > /dev/null
 241. #mpsd -d
 242. echo "------------------------"
 243. mpsd -d 2>&1|tee /tmp/"$1".log
 244. if ( grep "^=======>" /tmp/"$1".log| tail -1 |grep "ERROR" > /dev/null);then
 245. echo "derleme sisteminde hata oluştu -----> " /tmp/"$1".log
 246. exit 1
 247. fi
 248. if [ "$kurulum_onay" = "evet" ];then
 249. for kpkt in `ls $1* | cut -d'#' -f1`;do
 250. mps -k "$kpkt#"*
 251. done
 252. fi
 253. mv *.mps.lz ../
 254. else
 255. ryaz 32 "paket zaten kurulu,yine de derlemek için:
 256. mps -zd $1"
 257. fi
 258. cd ..
 259. rm -r tmp."$1"
 260. else
 261. ryaz 31 "talimat dosyası bulunamadı."
 262. fi
 263. }
 264. bagimlilar(){
 265. local bagimd konum
 266. konum="`find "$talimatname_dizin" -name $1`"
 267. bagimd=`cat $konum/talimat | grep "Depends on" | cut -d':' -f2`
 268. if [ -n "$bagimd" ]; then
 269. bagimd=`echo "$bagimd" | sed 's/,/ /g'`
 270. #sıralı gösterme
 271. echo `echo "$bagimd" | sed 's/,/ /g'`
 272. fi
 273. }
 274. bagimli_bilgi(){
 275. local bagimd konum bag
 276. konum="`find "$talimatname_dizin" -name $1`"
 277. bagimd=`cat $konum/talimat | grep "Depends" | cut -d':' -f2`
 278. if [ -n "$bagimd" ]; then
 279. bagimd=`echo "$bagimd" | sed 's/,/ /g'`
 280. #sıralı gösterme
 281. #echo `echo "$bagimd" | sed 's/,/ /g'`
 282. #kurulu kontrollu gosterim
 283. for bag in $bagimd;do
 284. echo $bag "`kurulu_kontrol $bag`"
 285. done
 286. fi
 287. echo "$1" "`kurulu_kontrol $1`"
 288. }
 289. ters_bagimli(){
 290. local ara
 291. ara=" $1 "
 292. sy=`grep -o "/" <<<"$talimatname_dizin" | wc -l`
 293. grep -rli "$ara" "$talimatname_dizin" | cut -d'/' -f`expr $sy + 3`
 294. }
 295. silme_kurban_kontrol(){
 296. local dizin
 297. for f in $(cat $1) ; do
 298. dizin="${f%\'}"
 299. dizin="${dizin#\'}"
 300. if [ -d "$dizin" ];then
 301. for g in `ls "$dizin"` ; do
 302. if ! grep -Fxq " '$dizin/$g'" "$1"
 303. then
 304. echo "$dizin/$g"
 305. fi
 306. done
 307. fi
 308. done
 309. }
 310. ters_bagimli_kontrol(){
 311. ters_bagimli "$1" | sort > tersb.liste
 312. ls /var/lib/pkg/DB/ | sed "/$1/d" | sort > simdiki.liste
 313. comm -12 tersb.liste simdiki.liste
 314. rm tersb.liste simdiki.liste
 315. }
 316. kurulu_kontrol(){
 317. if [ -d "$kokdizin/var/lib/pkg/DB/$1" ];then
 318. echo "kurulu"
 319. exit 1
 320. fi
 321. echo "degil"
 322. }
 323. sistem_kur(){
 324. local spaket
 325. for spaket in `cat $1`;do
 326. ./$betikad -ik "$spaket" -kok $2;
 327. done
 328. }
 329. kaynakdizin_kontrol(){
 330. if [ ! -d $DERLEME_KAYNAKDIZIN ];then
 331. mkdir $DERLEME_KAYNAKDIZIN
 332. fi
 333. }
 334. logdizin_kontrol(){
 335. if [ ! -d $kokdizin$LOGDIZIN ];then
 336. mkdir $kokdizin$LOGDIZIN
 337. fi
 338. if [ ! -d $kokdizin$LOGDIZIN/derleme ];then
 339. mkdir $kokdizin$LOGDIZIN/derleme
 340. fi
 341. if [ ! -f $kokdizin$LOGDIZIN/mps.log ];then
 342. touch $kokdizin$LOGDIZIN/mps.log
 343. fi
 344. }
 345. tarihce_dkontrol(){
 346. if [ ! -d $TARIHCE_DIZIN ];then
 347. mkdir $TARIHCE_DIZIN
 348. fi
 349. }
 350. tarihce_liste(){
 351. tarihce_dkontrol
 352. ls $TARIHCE_DIZIN/
 353. }
 354. tarihce_yap(){
 355. tarihce_dkontrol
 356. local t_isim
 357. if [ "$temel_tarihce" = "evet" ];then
 358. t_isim="temel"
 359. else
 360. t_isim=`date +%m-%d-%y.%H%M%S`
 361. fi
 362. bsdtar -P -r -f $TARIHCE_DIZIN/"$t_isim"-pkvt.tar $VT
 363. lzip -9 $TARIHCE_DIZIN/"$t_isim"-pkvt.tar
 364. }
 365. tarihce_yukle(){
 366. tarihce_dkontrol
 367. local islem_onay cikis
 368. sil_onay="h"
 369. if [ -f $TARIHCE_DIZIN/"$1-pkvt.tar.lz" ];then
 370. bsdtar -p -o -C /tmp -xf $TARIHCE_DIZIN/"$1-pkvt.tar.lz" 2>/dev/null
 371. ls /tmp/var/lib/pkg/DB/ > hedef.pkvt
 372. ls /var/lib/pkg/DB/ > simdiki.pkvt
 373. grep -vf hedef.pkvt simdiki.pkvt > sil.liste
 374. grep -vf simdiki.pkvt hedef.pkvt > kur.liste
 375. rm hedef.pkvt simdiki.pkvt
 376. rm -r /tmp/var
 377. cikis=""
 378. if [ -s sil.liste ];then
 379. ryaz 32 "silinecekler"
 380. ryaz 32 "------------"
 381. cat sil.liste
 382. fi
 383. if [ -s kur.liste ];then
 384. ryaz 32 "kurulacaklar"
 385. ryaz 32 "------------"
 386. cat kur.liste
 387. fi
 388. if [ ! -s sil.liste ] && [ ! -s kur.liste ];then
 389. ryaz 32 "sistem zaten hedef durumda!"
 390. exit 1
 391. fi
 392. while true; do
 393. ryaz 34 "otomatik geri dönüşüm başlasın mı?";read -p "e veya h-> " eh
 394. case $eh in
 395. [Ee]* ) islem_onay="e"; break;;
 396. [Hh]* ) break;;
 397. * ) echo "e veya h";;
 398. esac
 399. done
 400. if [ "$islem_onay" = "e" ];then
 401. mps -os sil.liste
 402. mps -ok kur.liste
 403. mv sil.liste silinenler.liste
 404. mv kur.liste kurulanlar.liste
 405. exit 1
 406. fi
 407. mv sil.liste sil_iptal.liste
 408. mv kur.liste kur_iptal.liste
 409. else
 410. ryaz 31 "ilgili tarihce dosyası bulunamadı!"
 411. fi
 412. }
 413. tarihce_sil(){
 414. tarihce_dkontrol
 415. if [ -f $TARIHCE_DIZIN/"$1-pkvt.tar.lz" ];then
 416. rm -f $TARIHCE_DIZIN/"$1-pkvt.tar.lz"
 417. else
 418. ryaz 31 "ilgili tarihce dosyası bulunamadı!"
 419. fi
 420. }
 421. loglama(){
 422. logdizin_kontrol
 423. echo "$(date +'%F %T') $1" >> "$kokdizin/$LOGDIZIN/mps.log"
 424. }
 425. git_guncelle() {
 426. kaynakdizin_kontrol
 427. gitayar_kontrol
 428. cd $DERLEME_KAYNAKDIZIN
 429. #git sunucudan guncelleme
 430. ryaz 33 "git sunucudan güncelleme çekiliyor."
 431. if [ ! -d milis.git ];then
 432. git clone $git_sunucu milis.git
 433. else
 434. cd milis.git
 435. git pull
 436. fi
 437. ryaz 33 "yerele eşitleniyor."
 438. rm -r $talimatname_dizin/*
 439. rsync -a $DERLEME_KAYNAKDIZIN/milis.git/talimatname/ $talimatname_dizin
 440. rm -r `dirname $talimatname_dizin`/bin/*
 441. rsync -a $DERLEME_KAYNAKDIZIN/milis.git/bin/ `dirname $talimatname_dizin`/bin
 442. }
 443. paketvt_guncelle(){
 444. wget -q --spider "$sunucu""paket.vt"
 445. #if wget -P /tmp -q "$sunucu""paket.vt" > /dev/null; then
 446. if [ $? -eq 0 ]; then
 447. ryaz 32 "paket veritabanı guncellenıyor." "$paketdepo""paket.vt"
 448. if [ -f "$paketdepo""paket.vt" ];then
 449. mv "$paketdepo""paket.vt" "$paketdepo""paket.vt.eski"
 450. fi
 451. wget -P "$paketdepo" "$sunucu""paket.vt"
 452. #rm /tmp/paket.vt*
 453. exit 1
 454. fi
 455. ryaz 31 "paket veritabanı guncelleme olumsuz."
 456. }
 457. talimat_bilgi(){
 458. local konum HEAD
 459. konum="`find "$talimatname_dizin" -name $1`"
 460. HEAD=`grep -B 12 "build()" $konum/talimat`
 461. echo $HEAD
 462. }
 463. sistem_kontrol(){
 464. paketvt_kontrol
 465. sunucu_kontrol
 466. }
 467. sunucu_kontrol(){
 468. wget -q --spider $sunucu
 469. if [ $? -eq 0 ]; then
 470. ryaz 32 "paket sunucu aktif"
 471. else
 472. ryaz 31 "sunucu erişim dışı"
 473. exit 1
 474. fi
 475. }
 476. gitayar_kontrol(){
 477. if [ ! -f /root/.gitconfig ];then
 478. git_ssl_iptal
 479. git_otokimlik
 480. fi
 481. }
 482. paketvt_kontrol(){
 483. mkdir -p /depo/paketler
 484. if [ ! -f /depo/paketler/paket.vt ];then
 485. touch /depo/paketler/paket.vt
 486. fi
 487. }
 488. pvt_olustur(){
 489. if [ ! -f paket.vt ];then
 490. touch paket.vt
 491. fi
 492. if [ -f "paket.vt" ];then
 493. mv "paket.vt" "paket.vt.eski"
 494. fi
 495. ryaz 32 "paket.vt oluşturuluyor...."
 496. for paket in `ls *.mps.lz`
 497. do
 498. paketad="`echo $paket|cut -d "#" -f1`"
 499. shaek=`sha1sum $paket`
 500. echo $paketad $shaek >> paket.vt
 501. done
 502. ryaz 32 "paket.vt oluşturuldu."
 503. }
 504. yardim(){
 505. echo "yardim"
 506. }
 507. ayarlar() {
 508. while [ "$1" ]; do
 509. case $1 in
 510. -i|--indir)
 511. ikaynak="ag"
 512. kurulum_onay="olumsuz";;
 513. -ik|--inku)
 514. if [ "$3" == "-kok" ] && [ -d "$4" ]; then
 515. kokdizin="$4"
 516. fi
 517. ikaynak="ag" ;;
 518. -ikz|--inkuzo)
 519. ikaynak="ag"
 520. tekrarkur="evet" ;;
 521. -k|--yrku)
 522. if [ "$3" == "-kok" ] && [ -d "$4" ]; then
 523. kokdizin="$4"
 524. tekrarkur="evet"
 525. fi
 526. ikaynak="yerel" ;;
 527. -s|--pksil)
 528. paket_sil "$2" ;;
 529. -d|--pkde)
 530. zorla_derle="yok"
 531. kurulum_onay="olumsuz"
 532. paket_derle "$2" ;;
 533. -zd|--pkzde)
 534. zorla_derle="evet"
 535. kurulum_onay="olumsuz"
 536. paket_derle "$2" ;;
 537. -dk|--pkdk)
 538. paket_derle "$2" ;;
 539. -odk|--pkodk)
 540. paket_derle_oto "$2" ;;
 541. -odkk|--pkodk2)
 542. paket_derle_oto2 "$2" ;;
 543. -ok|--pkok)
 544. paket_kur_oto "$2" ;;
 545. -okl|--pkokl)
 546. paket_kur_liste "$2" ;;
 547. -ko|--pkko)
 548. paket_kur_oto2 "$2" ;;
 549. -kuruld)
 550. paket_inkur_liste_direk "$2" ;;
 551. -kurul)
 552. paket_inkur_liste "$2" ;;
 553. -kur)
 554. paket_inkur_oto "$2" ;;
 555. -pak|--paketle)
 556. if [ ! "$2" ]; then
 557. ryaz 31 "paketlenecek dizin ismi eksik"
 558. exit 1
 559. fi
 560. yeniden_paketle "$2" ;;
 561. -psk|--paksiskur)
 562. if [ ! "$2" ]; then
 563. ryaz 31 "paket liste yok"
 564. exit 1
 565. fi
 566. if [ ! "$3" ]; then
 567. ryaz 31 "hedef dizin yok"
 568. exit 1
 569. fi
 570. sistem_kur "$2" "$3" ;;
 571. -po)
 572. pvt_olustur ;;
 573. -os|--pkos)
 574. if [ ! "$2" ]; then
 575. ryaz 31 "silme listesi yok"
 576. exit 1
 577. fi
 578. paket_sil_oto "$2" ;;
 579. -kl|--kurulu-liste)
 580. ls $VT ;;
 581. -dly|--drly)
 582. if [ -f tumbag.liste ];then
 583. mv tumbag.liste tumbag.liste.eski
 584. fi
 585. if [ -f bag.liste ];then
 586. mv bag.liste bag.liste.eski
 587. fi
 588. touch tumbag.liste
 589. touch bag.liste
 590. derleme_listyap "$2" ;;
 591. -dlb|--drlb)
 592. derleme_listbilgi "$2";;
 593. -b|--pkbl)
 594. paket_bilgi "$2" ;;
 595. -bb|--pkbb)
 596. bagimli_bilgi "$2" | column -t;;
 597. -tb|--pktb)
 598. ters_bagimli "$2" ;;
 599. -tbk|--pktbk)
 600. ters_bagimli_kontrol "$2" ;;
 601. -talb|--talb)
 602. talimat_bilgi "$2" | column -t;;
 603. -Ggit|--gitgun)
 604. git_guncelle ;;
 605. -G|--pvtg)
 606. paketvt_guncelle ;;
 607. -g|--pkgu)
 608. if [ ! "$2" ]; then
 609. ryaz 31 "paket ismi eksik"
 610. exit 1
 611. fi
 612. paket_guncelle "$2";;
 613. -kk|--kurulu-kontrol)
 614. if [ ! "$2" ]; then
 615. ryaz 31 "paket ismi eksik"
 616. exit 1
 617. fi
 618. ryaz 31 `kurulu_kontrol "$2"`;;
 619. -suko)
 620. sunucu_kontrol ;;
 621. -cf|--config-file)
 622. if [ ! "$2" ]; then
 623. echo "ayardosyası gerek $1"
 624. exit 1
 625. fi
 626. ayar_dosyasi="$2"
 627. shift ;;
 628. -tro)
 629. tarihce_yap ;;
 630. -trot)
 631. temel_tarihce="evet"
 632. tarihce_yap ;;
 633. -try)
 634. if [ ! "$2" ]; then
 635. ryaz 31 "tarihce dosyasi eksik $1"
 636. exit 1
 637. fi
 638. tarihce_yukle "$2"
 639. shift ;;
 640. -trl)
 641. tarihce_liste ;;
 642. -trs)
 643. if [ ! "$2" ]; then
 644. ryaz 31 "parametre eksik $1"
 645. exit 1
 646. fi
 647. tarihce_sil "$2"
 648. shift ;;
 649. -v)
 650. ryaz 33 "$betikad $versiyon $iletisim"
 651. exit 0 ;;
 652. -h|--help)
 653. yardim
 654. exit 0 ;;
 655. esac
 656. shift
 657. done
 658. }
 659. ana(){
 660. ayarlar "$@"
 661. if [ "$ikaynak" = "ag" ]; then
 662. local kontroldeg
 663. kkont=`kurulu_kontrol "$2"`
 664. if [ "$kkont" = "degil" ] || [ "$tekrarkur" = "evet" ];then
 665. echo "agdan cekiliyor:" "$2"
 666. pkt=`cat "$paketdepo""paket.vt" | grep "^$2 " | cut -d' ' -f3`
 667. echo $pkt
 668. if [ ! -z "$pkt" -a "$pkt" != "" ]; then
 669. cpaket="${pkt/'#'/'%23'}"
 670. #paket sunucuda varsa
 671. wget -q --spider "$sunucu$cpaket"
 672. #if wget -P /tmp -q "$sunucu$cpaket" > /dev/null; then
 673. if [ $? -eq 0 ]; then
 674. wget -nc -P "$paketdepo" "$sunucu$cpaket"
 675. if [ -f "$paketde""popaket.vt" ];then
 676. ekontdeg=`cat "$paketdepo""paket.vt" | grep "^$2 " | cut -d' ' -f2`
 677. mkontdeg=`md5sum $pkt | cut -d' ' -f1`
 678. fi
 679. if [ "$ekontdeg" != "$mkontdeg" ];then
 680. rm -f $pkt
 681. wget -nc -P "$paketdepo" "$sunucu$cpaket"
 682. fi
 683. if [ "$kurulum_onay" = "evet" ];then
 684. if [ "$tekrarkur" = "evet" ];then
 685. paket_sil "$2" "evet"
 686. fi
 687. icerik_ekle "$paketdepo$pkt"
 688. exit 1
 689. fi
 690. fi
 691. else
 692. ryaz 31 "paket sunucuda yok!( mps -G komutuyla güncelleme yapınız. )"
 693. fi
 694. else
 695. ryaz 31 "$2 paketi zaten kurulu!"
 696. fi
 697. exit 1
 698. fi
 699. if [ "$ikaynak" = "yerel" ]; then
 700. local silme
 701. pkontrol=`basename $2 | grep -w "mps.lz"`
 702. if [ ! -z "$pkontrol" -a "$pkontrol" != "" ]; then
 703. paketad=`echo "$2" | cut -d'#' -f1`
 704. kkont=`kurulu_kontrol "$paketad"`
 705. if [ "$kkont" = "degil" ];then
 706. icerik_ekle "$2"
 707. else
 708. if [ "$tekrarkur" = "hayir" ];then
 709. while true; do
 710. ryaz 31 "$2 paketi zaten kurulu silinip kurulsun mu?"
 711. read -p "e veya h -> " eh
 712. case $eh in
 713. [Ee]* ) silme="e"; break;;
 714. [Hh]* ) break;;
 715. * ) echo "e veya h";;
 716. esac
 717. done
 718. fi
 719. if [ "$silme" = "e" ];then
 720. ryaz 33 "silinecekelerin kontrolu için"
 721. paket_sil "$paketad"
 722. icerik_ekle "$2"
 723. fi
 724. fi
 725. else
 726. ryaz 31 "yerelde mps paketi bulunamadı."
 727. fi
 728. fi
 729. }
 730. ana "$@"
 731. #31 kirmizi
 732. #32 yesil
 733. #33 sari
 734. #34 mavi
 735. #34 mor