vte_ayar_ekle.sh 66 B

123
  1. #!/bin/bash
  2. sudo echo "source /etc/profile.d/vte.sh" >> ~/.bashrc