tamir_tar 88 B

1234
  1. #!/bin/bash
  2. mv `type -p tar` "$(type -p tar)"-eski
  3. ln -s $(type -p bsdtar) /usr/bin/tar