smem.sh 65 B

123
  1. #!/bin/bash
  2. [ -f /root/bin/smem ] && python2 /root/bin/smem -twk