reset.sh 82 B

123456
  1. #!/usr/bin/env sh
  2. rm -rf var/lib/mysql/data/*
  3. rm -rf var/log/*
  4. git checkout etc/