go.sum 1.4 KB

123456789101112131415
 1. git.sr.ht/~sircmpwn/getopt v0.0.0-20191230200459-23622cc906b3/go.mod h1:wMEGFFFNuPos7vHmWXfszqImLppbc0wEhh6JBfJIUgw=
 2. git.sr.ht/~sircmpwn/go-bare v0.0.0-20200812160916-d2c72e1a5018 h1:89QMorzx6ML69PKPoayL3HuSfb7WqAlxD1dZ7DyzD0k=
 3. git.sr.ht/~sircmpwn/go-bare v0.0.0-20200812160916-d2c72e1a5018/go.mod h1:BVJwbDfVjCjoFiKrhkei6NdGcZYpkDkdyCdg1ukytRA=
 4. github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
 5. github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
 6. github.com/sevlyar/go-daemon v0.1.5 h1:Zy/6jLbM8CfqJ4x4RPr7MJlSKt90f00kNM1D401C+Qk=
 7. github.com/sevlyar/go-daemon v0.1.5/go.mod h1:6dJpPatBT9eUwM5VCw9Bt6CdX9Tk6UWvhW3MebLDRKE=
 8. github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
 9. github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
 10. github.com/stretchr/testify v1.6.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
 11. golang.org/x/sys v0.0.0-20200909081042-eff7692f9009 h1:W0lCpv29Hv0UaM1LXb9QlBHLNP8UFfcKjblhVCWftOM=
 12. golang.org/x/sys v0.0.0-20200909081042-eff7692f9009/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
 13. gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
 14. gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=