constitution.ro.tpl 24 KB


 1. <html>
 2. <head>
 3. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 4. </head>
 5. <body>
 6. <h2 id="title">Statutul Fundației Ceata</h2>
 7. <div id="content">
 8. <ul>
 9. <li><a href="#Preambul"><span>Preambul</span></a></li>
 10. <li><a href="#Cap._I_-_DISPOZI.C8.9AII_GENERALE"><span>Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE</span></a>
 11. <ul>
 12. <li><a href="#Art._1_-_Funda.C8.9Bia"><span>Art. 1 - Fundația</span></a></li>
 13. <li><a href="#Art._2_-_Denumirea_.C8.99i_deviza"><span>Art. 2 - Denumirea și deviza</span></a></li>
 14. <li><a href="#Art._3_-_Sediul"><span>Art. 3 - Sediul</span></a></li>
 15. <li><a href="#Art._4_-_Durata_de_func.C8.9Bionare"><span>Art. 4 - Durata de funcționare</span></a></li>
 16. <li><a href="#Art._5_-_Patrimoniul_ini.C8.9Bial"><span>Art. 5 - Patrimoniul inițial</span></a></li>
 17. <li><a href="#Art._6_-_Scopul"><span>Art. 6 - Scopul</span></a></li>
 18. <li><a href="#Art._7_-_Obiectivele"><span>Art. 7 - Obiectivele</span></a></li>
 19. <li><a href="#Art._8_-_Filiale.2C_afilieri_.C8.99i_asocieri"><span>Art. 8 - Filiale, afilieri și asocieri</span></a></li>
 20. </ul>
 21. </li>
 22. <li><a href="#Cap._II_-_RESURSELE_PATRIMONIALE_.C8.98I_CHELTUIELILE_FUNDA.C8.9AIEI"><span>Cap. II - RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI</span></a>
 23. <ul>
 24. <li><a href="#Art._9_-_Resursele_patrimoniale"><span>Art. 9 - Resursele patrimoniale</span></a></li>
 25. <li><a href="#Art._10_-_Cheltuielile"><span>Art. 10 - Cheltuielile</span></a></li>
 26. <li><a href="#Art._11_-_Gestiunea_financiar.C4.83"><span>Art. 11 - Gestiunea financiară</span></a></li>
 27. </ul>
 28. </li>
 29. <li><a href="#Cap._III_-_MEMBRII_FUNDA.C8.9AIEI"><span>Cap. III - MEMBRII FUNDAȚIEI</span></a>
 30. <ul>
 31. <li><a href="#Art._12_-_Categoriile_de_membri"><span>Art. 12 - Categoriile de membri</span></a></li>
 32. <li><a href="#Art._13_-_Dob.C3.A2ndirea_calit.C4.83.C8.9Bii_de_membru"><span>Art. 13 - Dobândirea calității de membru</span></a></li>
 33. <li><a href="#Art._14_-_.C3.8Encetarea_calit.C4.83.C8.9Bii_de_membru"><span>Art. 14 - Încetarea calității de membru</span></a></li>
 34. </ul>
 35. </li>
 36. <li><a href="#Cap._IV_-_CONDUCEREA_.C8.98I_CONTROLUL_FUNDA.C8.9AIEI"><span>Cap. IV - CONDUCEREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI</span></a>
 37. <ul>
 38. <li><a href="#Art._15_-_Atribu.C8.9Biile_Fondatorului"><span>Art. 15 - Atribuțiile Fondatorului</span></a></li>
 39. <li><a href="#Art._16_-_Atribu.C8.9Biile_Consiliului_Director"><span>Art. 16 - Atribuțiile Consiliului Director</span></a></li>
 40. <li><a href="#Art._17_-_Atribu.C8.9Biile_Pre.C8.99edintelui"><span>Art. 17 - Atribuțiile Președintelui</span></a></li>
 41. <li><a href="#Art._18_-_.C8.98edin.C8.9Bele_Consiliului_Director"><span>Art. 18 - Ședințele Consiliului Director</span></a></li>
 42. <li><a href="#Art._19_-_Convocarea_Consiliului_Director"><span>Art. 19 - Convocarea Consiliului Director</span></a></li>
 43. <li><a href="#Art._20_-_Hot.C4.83r.C3.A2rile_Consiliului_Director"><span>Art. 20 - Hotărârile Consiliului Director</span></a></li>
 44. <li><a href="#Art._21_-_Desemnarea_.C8.99i_modificarea_componen.C8.9Bei_Consiliului_Director"><span>Art. 21 - Desemnarea și modificarea componenței Consiliului Director</span></a></li>
 45. <li><a href="#Art._22_-_Controlul_financiar"><span>Art. 22 - Controlul financiar</span></a></li>
 46. <li><a href="#Art._23_-_Atribu.C8.9Biile_Cenzorului_sau_ale_Comisiei_de_cenzori"><span>Art. 23 - Atribuțiile Cenzorului sau ale Comisiei de cenzori</span></a></li>
 47. </ul>
 48. </li>
 49. <li><a href="#Cap._V_-_DIZOLVAREA_FUNDA.C8.9AIEI"><span>Cap. V - DIZOLVAREA FUNDAȚIEI</span></a>
 50. <ul>
 51. <li><a href="#Art._24_-_Dizolvarea_Funda.C8.9Biei"><span>Art. 24 - Dizolvarea Fundației</span></a></li>
 52. </ul>
 53. </li>
 54. <li><a href="#Cap._VI_-_DISPOZI.C8.9AII_FINALE"><span>Cap. VI - DISPOZIȚII FINALE</span></a>
 55. <ul>
 56. <li><a href="#Art._25_-_Modificarea_Statutului"><span>Art. 25 - Modificarea Statutului</span></a></li>
 57. <li><a href="#Art._26_-_Completarea_Statutului"><span>Art. 26 - Completarea Statutului</span></a></li>
 58. </ul>
 59. </li>
 60. </ul>
 61. <h3> <span id="Preambul"> Preambul </span></h3>
 62. <p><i>În scopul acestui Statut, se vor defini următorii termeni:</i>
 63. </p><p><i>(1) Lucrările artistice sunt lucrări de artă precum texte literare, desene, fotografii, muzică și filme.</i>
 64. </p><p><i>(2) Lucrările tehnice sunt lucrări de știință și tehnologie
 65. precum articole tehnico-științifice, documentații tehnice, programe de
 66. calculator și dispozitive electronice.</i>
 67. </p><p><i>(3) Utilizatorii de lucrări artistice și tehnice sunt persoane care folosesc copii ale acestor lucrări.</i>
 68. </p><p><i>(4) Libertățile utilizatorilor pe care le vizăm sunt de a
 69. putea folosi, studia, copia, modifica și (re)distribui lucrări artistice
 70. și tehnice, inclusiv în scopuri comerciale.</i>
 71. </p><p><i>(5) Licențele libere sunt cesiuni neexclusive de drepturi
 72. patrimoniale de autor care se aplică lucrărilor artistice sau tehnice și
 73. stabilesc libertățile utilizatorilor definite la punctul 4.</i>
 74. </p><p><i>(6) Licențele libere nepermisive sunt licențe libere care nu
 75. permit anularea vreunei libertăți stabilite de deținătorii drepturilor
 76. de autor, în detrimentul utilizatorilor de lucrări derivate.</i>
 77. </p><p><i>(7) Lucrările libere sunt lucrările artistice și tehnice publicate de deținătorii drepturilor de autor sub licențe libere.</i>
 78. </p><p><i>(8) Lucrările artistice libere și lucrările culturale libere
 79. se referă la același concept. Totalitatea acestor lucrări formează arta
 80. liberă sau cultura liberă, termeni pentru același concept. Muzica liberă
 81. și filmele libere sunt exemple de lucrări artistice libere sau lucrări
 82. culturale libere și fac parte din arta liberă sau cultura liberă.</i>
 83. </p><p><i>(9) Lucrările tehnice libere sunt articole tehnico-științifice
 84. libere, specificații tehnice libere, documentații tehnice libere,
 85. programe libere și dispozitive libere. Termenul de tehnologii libere se
 86. referă la astfel de lucrări tehnice libere.</i>
 87. </p><p><i>(10) Standardele deschise sunt standarde tehnice complete,
 88. disponibile public pentru a putea fi implementate în mod gratuit în
 89. lucrări tehnice. Standardele deschise sunt esențiale pentru tehnologiile
 90. libere.</i>
 91. </p><p><i>(11) Eliberarea artelor și tehnologiilor presupune
 92. sensibilizarea sau convingerea deținătorilor drepturilor de autor să
 93. (re)publice lucrările realizate sub licențe libere.</i>
 94. </p>
 95. <h3> <span id="Cap._I_-_DISPOZI.C8.9AII_GENERALE"> Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE </span></h3>
 96. <h4> <span id="Art._1_-_Funda.C8.9Bia"> Art. 1 - Fundația </span></h4>
 97. <p>(1) Pe baza Actului constitutiv, TURBUREANU TIBERIU-CONSTANTIN,
 98. cetățean român [...] a înființat FUNDAȚIA CEATA pentru realizarea unui
 99. scop de interes comunitar în conformitate cu prezentul Statut.
 100. </p><p>(2) FUNDAȚIA CEATA este organizație neguvernamentală și
 101. nonprofit, persoană juridică română de drept privat, apolitică și
 102. independentă, înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.
 103. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr.
 104. 246/2005.
 105. </p>
 106. <h4> <span id="Art._2_-_Denumirea_.C8.99i_deviza"> Art. 2 - Denumirea și deviza </span></h4>
 107. <p>(1) Denumirea Fundației este FUNDAȚIA CEATA, denumită în continuare Fundația.
 108. </p><p>(2) Disponibilitatea denumirii Fundației a fost verificată de
 109. Ministerul Justiției conform dovezii disponibilității denumirii nr.
 110. 115237 din data de 24.08.2012.
 111. </p><p>(3) În toate actele și înscrisurile privind activitatea
 112. Fundației, denumirea acesteia va fi Fundația Ceata. Denumirea scurtă
 113. folosită de Fundație va fi Ceata.
 114. </p><p>(4) Deviza Fundației este „Ceata eliberează artele și tehnologiile actuale”, al cărei acronim (recursiv) este „Ceata”.
 115. </p>
 116. <h4> <span id="Art._3_-_Sediul"> Art. 3 - Sediul </span></h4>
 117. <p>(1) Sediul Fundației este în mun. București, str. Calea Călărașilor nr. 57, et. 2, ap. 2, sector 3.
 118. </p><p>(2) Sediul Fundației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, luată potrivit legii și prezentului Statut.
 119. </p>
 120. <h4> <span id="Art._4_-_Durata_de_func.C8.9Bionare"> Art. 4 - Durata de funcționare </span></h4>
 121. <p>Durata de funcționare a Fundației este nelimitată.
 122. </p>
 123. <h4> <span id="Art._5_-_Patrimoniul_ini.C8.9Bial"> Art. 5 - Patrimoniul inițial </span></h4>
 124. <p>(1) Patrimoniul Fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial
 125. inițial în valoare de 75.000 de lei, reprezentând aportul în numerar al
 126. Fondatorului.
 127. </p><p>(2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în
 128. conformitate cu legislația română, pe numele Fundației și va fi folosit
 129. exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.
 130. </p>
 131. <h4> <span id="Art._6_-_Scopul"> Art. 6 - Scopul </span></h4>
 132. <p>(1) Scopul Fundației este să elibereze utilizatorii români de
 133. restricțiile din artă și din tehnologie, cu respectarea legislației
 134. române în vigoare.
 135. </p><p>(2) Schimbarea scopului Fundației se face de Fondator, doar dacă
 136. acesta a fost realizat în totalitate sau în parte sau dacă acesta nu mai
 137. poate fi îndeplinit.
 138. </p>
 139. <h4> <span id="Art._7_-_Obiectivele"> Art. 7 - Obiectivele </span></h4>
 140. <p>(1) Să realizeze lucrări artistice exclusiv sub licențe libere nepermisive.
 141. </p><p>(2) Să realizeze lucrări tehnice exclusiv sub licențe libere nepermisive.
 142. </p><p>(3) Să aducă contribuții sub licențe libere la lucrări libere realizate de alte părți.
 143. </p><p>(4) Să redacteze texte literare și documentații în limba română
 144. fără a folosi barbarisme, exclusiv sub licențe libere nepermisive.
 145. </p><p>(5) Să traducă texte literare și documentații din alte limbi în
 146. limba română fără a folosi barbarisme, dacă și numai dacă traducerea
 147. poate fi licențiată liber.
 148. </p><p>(6) Să cerceteze și să aducă inovații în artă și în tehnologie, fără a breveta vreun rezultat astfel obținut.
 149. </p><p>(7) Să propună exclusiv standarde deschise pentru inovațiile aduse în artă și în tehnologie.
 150. </p><p>(8) Să aducă contribuții la standardele deschise propuse de alte părți.
 151. </p><p>(9) Să susțină, inclusiv financiar, persoane fizice și juridice care contribuie la atingerea obiectivelor 1-8.
 152. </p><p>(10) Să folosească exclusiv lucrări libere în organizarea și proiectele Fundației.
 153. </p><p>(11) Să folosească exclusiv standarde deschise în lucrările libere realizate și folosite de Fundație.
 154. </p><p>(12) Să apere drepturile utilizatorilor la viață privată și de protecție a datelor cu caracter personal.
 155. </p><p>(13) Să elibereze lucrările realizate de alte părți, prin eforturi susținute de activism.
 156. </p><p>(14) Să reacționeze la demersurile ce amenință libertățile utilizatorilor de calculator și de Internet.
 157. </p><p>(15) Să organizeze evenimente publice de promovare exclusiv a lucrărilor libere și a libertăților utilizatorilor.
 158. </p><p>(16) Să participe la evenimente publice și private pentru
 159. promovarea exclusiv a lucrărilor libere și a libertăților
 160. utilizatorului.
 161. </p><p>(17) Să organizeze programe educaționale exclusiv în domeniile lucrări libere, standarde deschise și licențe libere.
 162. </p><p>(18) Să organizeze concursuri de lucrări exclusiv sub licențe
 163. libere nepermisive, care se bazează exclusiv pe standarde deschise.
 164. </p><p>(19) Să organizeze programe pentru întreprinzători, în vederea
 165. realizării de lucrări libere bazate exclusiv pe standarde deschise.
 166. </p><p>(20) Să deschidă și să administreze medii de comunicație în masă a
 167. informațiilor exclusiv despre lucrări libere, libertățile
 168. utilizatorilor și standarde deschise.
 169. </p><p>(21) Să colaboreze cu alte organizații și inițiative formale și
 170. informale, pentru profit și nonprofit, guvernamentale și
 171. neguvernamentale din România și din străinătate pentru atingerea
 172. scopului Fundației.
 173. </p>
 174. <h4> <span id="Art._8_-_Filiale.2C_afilieri_.C8.99i_asocieri"> Art. 8 - Filiale, afilieri și asocieri </span></h4>
 175. <p>(1) Fundația își poate constitui filiale, potrivit legii, ca
 176. structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care
 177. li se alocă un patrimoniu.
 178. </p><p>(2) Fundația se poate afilia sau asocia la federații și alte
 179. structuri asociative, potrivit legii, pe baza hotărârii Consiliului
 180. Director, păstrându-și propria personalitate juridică, inclusiv propriul
 181. patrimoniu.
 182. </p>
 183. <h3> <span id="Cap._II_-_RESURSELE_PATRIMONIALE_.C8.98I_CHELTUIELILE_FUNDA.C8.9AIEI"> Cap. II - RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI </span></h3>
 184. <h4> <span id="Art._9_-_Resursele_patrimoniale"> Art. 9 - Resursele patrimoniale </span></h4>
 185. <p>(1) Patrimoniul Fundației se poate compune din bunuri mobile,
 186. imobile, bunuri bănești, drepturi patrimoniale de autor, titluri de
 187. credite și de altă natură permisă de lege.
 188. </p><p>(2) Veniturile Fundației provin din:
 189. </p>
 190. <ul><li>(a) donații, sponsorizări și legate;
 191. </li><li>(b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii;
 192. </li><li>(c) ajutoare și împrumuturi nerambursabile din surse externe;
 193. </li><li>(d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 194. </li><li>(e) alte venituri, provenite din activitatea fără scop lucrativ;
 195. </li><li>(f) venituri realizate din activități economice directe;
 196. </li><li>(g) alte surse prevăzute de lege.
 197. </li></ul>
 198. <p>(3) Fundația poate desfășura activități economice directe
 199. în condițiile prevăzute de lege, dacă acestea au caracter accesoriu și
 200. sunt în strânsă legătură cu obiectivele Fundației, precum:
 201. </p>
 202. <ul><li>(a) editarea, publicarea și difuzarea de lucrări literare,
 203. documentație tehnică și economică, reviste, cărți și materiale
 204. promoționale, referitoare la activitățile specifice derulate de către
 205. Fundație;
 206. </li><li>(b) organizarea de seminarii, colocvii, conferințe în legătură
 207. cu obiectivele Fundației, ca și a unor programe de instruire, formare și
 208. perfecționare pentru atingerea obiectivelor Fundației.
 209. </li></ul>
 210. <p>(4) Donațiile și sponsorizările trebuie să fie în concordanță cu
 211. obiectivele Fundației și sunt supuse acceptării de către Consiliul
 212. Director.
 213. </p>
 214. <h4> <span id="Art._10_-_Cheltuielile"> Art. 10 - Cheltuielile </span></h4>
 215. <p>(1) Cheltuielile se efectuează exclusiv pentru realizarea obiectivelor Fundației.
 216. </p><p>(2) Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare
 217. și se aprobă de către Consiliul Director sau de persoanele pe care
 218. Consiliul Director le însărcinează cu aprobarea cheltuielilor.
 219. </p>
 220. <h4> <span id="Art._11_-_Gestiunea_financiar.C4.83"> Art. 11 - Gestiunea financiară </span></h4>
 221. <p>(1) Responsabilitatea pentru gestiunea financiară îi revine Consiliului Director.
 222. </p><p>(2) Documentele bancare vor purta ștampila Fundației și vor fi semnate de către Președinte.
 223. </p>
 224. <h3> <span id="Cap._III_-_MEMBRII_FUNDA.C8.9AIEI"> Cap. III - MEMBRII FUNDAȚIEI </span></h3>
 225. <h4> <span id="Art._12_-_Categoriile_de_membri"> Art. 12 - Categoriile de membri </span></h4>
 226. <p>Fundația are următoarele categorii de membri:
 227. </p>
 228. <ul><li>(a) membrul Fondator, persoana care a înființat Fundația prin Actul Constitutiv;
 229. </li><li>(b) membrii Consiliului Director, minim 3 persoane însărcinate de Fondator cu conducerea și administrarea Fundației;
 230. </li><li>(c) membri voluntari, contribuitori voluntari la proiectele Fundației recunoscuți pentru activitatea lor;
 231. </li><li>(d) membri susținători, contribuitori cu donații lunare în bani necesari realizării obiectivelor Fundației;
 232. </li><li>(e) membri onorifici, personalități în domeniu care își aduc aportul semnificativ la dezvoltarea și sprijinirea Fundației.
 233. </li></ul>
 234. <h4> <span id="Art._13_-_Dob.C3.A2ndirea_calit.C4.83.C8.9Bii_de_membru"> Art. 13 - Dobândirea calității de membru </span></h4>
 235. <p>Calitatea de membru al Fundației se dobândește astfel:
 236. </p>
 237. <ul><li>(a) pentru membrii Consiliului Director, prin învestire directă de către Fondator;
 238. </li><li>(b) membrii voluntari sunt recunoscuți oficial de către
 239. Consiliul Director în urma contribuțiilor efective la activitățile
 240. Fundației;
 241. </li><li>(c) membrii susținători sunt recunoscuți oficial de către
 242. Consiliul Director în urma contribuțiilor materiale la activitățile
 243. fundației;
 244. </li><li>(d) membrii onorifici sunt desemnați de către Consiliul Director prin Hotărâri ale Consiliului Director.
 245. </li></ul>
 246. <h4> <span id="Art._14_-_.C3.8Encetarea_calit.C4.83.C8.9Bii_de_membru"> Art. 14 - Încetarea calității de membru </span></h4>
 247. <p>(1)
 248. </p>
 249. <ul><li>(a) membrii Consiliului Director își încetează activitatea în
 250. cadrul Consiliului Director după un mandat de 2 ani, dacă nu sunt
 251. reînvestiți de Fondator;
 252. </li><li>(b) membrii voluntari încetează a mai fi recunoscuți oficial în
 253. condițiile necontribuirii timp de un semestru la activitățile
 254. Fundației;
 255. </li><li>(c) membrii susținători încetează a mai fi recunoscuți oficial în condițiile necontribuirii materiale timp de un trimestru;
 256. </li><li>(d) membrii onorifici care au acționat contra scopului
 257. Fundației sau contra intereselor Fundației își pierd această calitate
 258. prin Hotărâri ale Consiliului Director.
 259. </li></ul>
 260. <p>(2) În afara mandatelor sau termenelor stabilite, calitatea de membru
 261. al Consiliului Director poate fi suspendată oricând prin demisie sau de
 262. Fondator, pentru neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul
 263. Statut, pentru acționarea contra scopului Fundației sau pentru
 264. acționarea contra intereselor Fundației.
 265. </p><p>(3) În afara mandatelor sau termenelor stabilite, calitatea de
 266. membru voluntar, susținător sau onorific poate fi suspendată oricând
 267. prin:
 268. </p>
 269. <ul><li>(a) Hotărâre a Consiliului Director;
 270. </li><li>(b) cerere scrisă a membrului care dorește să se retragă din cadrul Fundației.
 271. </li></ul>
 272. <h3> <span id="Cap._IV_-_CONDUCEREA_.C8.98I_CONTROLUL_FUNDA.C8.9AIEI"> Cap. IV - CONDUCEREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI </span></h3>
 273. <h4> <span id="Art._15_-_Atribu.C8.9Biile_Fondatorului"> Art. 15 - Atribuțiile Fondatorului </span></h4>
 274. <p>(1) Fondatorul este persoana care a înființat Fundația prin Actul constitutiv.Calitatea de fondator nu se moștenește.
 275. </p><p>(2) Fondatorul are următoarele atribuții:
 276. </p>
 277. <ul><li>(a) definește scopul și obiectivele Fundației;
 278. </li><li>(b) desemnează și modifică componența Consiliului Director;
 279. </li><li>(c) poate modifica scopul Fundației în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Statut;
 280. </li><li>(d) alte atribuții pregăzute de lege.
 281. </li></ul>
 282. <h4> <span id="Art._16_-_Atribu.C8.9Biile_Consiliului_Director"> Art. 16 - Atribuțiile Consiliului Director </span></h4>
 283. <p>(1) Consiliul Director este organul de conducere și de administrare
 284. al Fundației pe parcursul existenței acesteia, format din mimin 3
 285. membri.
 286. </p><p>(2) Consiliul Director are următoarele atribuții:
 287. </p>
 288. <ul><li>(a) stabilește strategia generală și programele Fundației;
 289. </li><li>(b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
 290. </li><li>(c) alege și revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de Cenzori;
 291. </li><li>(d) decide înființarea de filiale, afilierea și asocierea la federații și alte structuri asociative;
 292. </li><li>(f) execută bugetul de venituri și cheltuieli;
 293. </li><li>(g) adoptă un regulament de organizare internă care detaliază atribuțiile fiecărui membru al Consiliului Director;
 294. </li><li>(h) aprobă organigrama și strategia de personal a Fundației;
 295. </li><li>(i) modifică Statutul Fundației în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Statut;
 296. </li><li>(j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în prezentul Statut.
 297. </li></ul>
 298. <h4> <span id="Art._17_-_Atribu.C8.9Biile_Pre.C8.99edintelui"> Art. 17 - Atribuțiile Președintelui </span></h4>
 299. <p>(1) Președintele este membrul Consiliului Director învestit direct de Fondator în funcția de Președinte.
 300. </p><p>(2) Pe lângă atribuțiile de membru al Consiliului Director, Președintele are următoarele atribuții:
 301. </p>
 302. <ul><li>(a) convoacă Consiliul Director;
 303. </li><li>(b) prezidează ședințele Consiliului Director;
 304. </li><li>(b) reprezintă Fundația în relațiile cu terții;
 305. </li><li>(c) poartă ștampila Fundației;
 306. </li><li>(d) încheie acte juridice în numele și pe seama Fundației, conform Hotărârilor Consiliului Director;
 307. </li><li>(e) încheie documente bancare în numele și pe seama Fundației, conform Hotărârilor Consiliului Director;
 308. </li><li>(f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut.
 309. </li></ul>
 310. <h4> <span id="Art._18_-_.C8.98edin.C8.9Bele_Consiliului_Director"> Art. 18 - Ședințele Consiliului Director </span></h4>
 311. <p>(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare o dată pe
 312. lună și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
 313. </p><p>(2) Ședințele pot fi desfășurate într-un spațiu fizic, prin intermediul Internetului sau în ambele modalități concomitent.
 314. </p>
 315. <h4> <span id="Art._19_-_Convocarea_Consiliului_Director"> Art. 19 - Convocarea Consiliului Director </span></h4>
 316. <p>Consiliul Director se convoacă de către Președinte printr-un anunț
 317. public, cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii. Convocarea
 318. cuprinde ordinea de zi preliminară, ziua și ora.
 319. </p>
 320. <h4> <span id="Art._20_-_Hot.C4.83r.C3.A2rile_Consiliului_Director"> Art. 20 - Hotărârile Consiliului Director </span></h4>
 321. <p>(1) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu votul majorității
 322. relative a membrilor Consiliului Director. Fiecare membru al Consiliului
 323. Director are dreptul la un singur vot.
 324. </p><p>(2) În cazuri de excepție, când un membru al Consiliului Director
 325. nu poate participa la o ședință a Consiliului Director, acesta are
 326. dreptul să acorde împuternicire scrisă, pe hârtie sau electronică, de
 327. reprezentare unui alt membru al Consiliului Director.
 328. </p><p>(3) Hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un registru special constituit.
 329. </p>
 330. <h4> <span id="Art._21_-_Desemnarea_.C8.99i_modificarea_componen.C8.9Bei_Consiliului_Director"> Art. 21 - Desemnarea și modificarea componenței Consiliului Director </span></h4>
 331. <p>Desemnarea și modificarea componenței Consiliului Director este atribuția exclusivă a Fondatorului.
 332. </p>
 333. <h4> <span id="Art._22_-_Controlul_financiar"> Art. 22 - Controlul financiar </span></h4>
 334. <p>(1) Controlul financiar intern al Fundației este realizat de către un
 335. Cenzor sau o Comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de
 336. membri.
 337. </p><p>(2) Membrii Consiliului Director și Președintele nu pot cumula funcția pe care o ocupă în cadrul Fundației cu cea de Cenzor.
 338. </p>
 339. <h4> <span id="Art._23_-_Atribu.C8.9Biile_Cenzorului_sau_ale_Comisiei_de_cenzori"> Art. 23 - Atribuțiile Cenzorului sau ale Comisiei de cenzori </span></h4>
 340. <p>În realizarea competențelor sale, Cenzorul/ Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
 341. </p>
 342. <ul><li>(a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundației;
 343. </li><li>(b) întocmește raportul anual cu privire la situația financiară
 344. a Fundației și orice alte rapoarte consideră necesar, urmând să le
 345. prezinte Consiliului Director;
 346. </li><li>(c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 347. </li><li>(d) îndeplinește orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii și prevederilor prezentului Statut.
 348. </li></ul>
 349. <h3> <span id="Cap._V_-_DIZOLVAREA_FUNDA.C8.9AIEI"> Cap. V - DIZOLVAREA FUNDAȚIEI </span></h3>
 350. <h4> <span id="Art._24_-_Dizolvarea_Funda.C8.9Biei"> Art. 24 - Dizolvarea Fundației </span></h4>
 351. <p>În cazul dizolvării Fundației, bunurile și drepturile de autor rămase
 352. în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste
 353. bunuri și drepturi de autor pot fi transmise doar către persoane
 354. juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător,
 355. printr-o procedură stabilită de Consiliul Director al Fundației.
 356. </p>
 357. <h3> <span id="Cap._VI_-_DISPOZI.C8.9AII_FINALE"> Cap. VI - DISPOZIȚII FINALE </span></h3>
 358. <h4> <span id="Art._25_-_Modificarea_Statutului"> Art. 25 - Modificarea Statutului </span></h4>
 359. <p>Statutul Fundației poate fi modificat de către Consiliul Director
 360. prin majoritatea absolută a membrilor Consiliul Director, la propunerea
 361. fondatorului, a membrilor Consiliul Director sau în urma apariției unor
 362. noi reglementări sau solicitări legale.
 363. </p>
 364. <h4> <span id="Art._26_-_Completarea_Statutului"> Art. 26 - Completarea Statutului </span></h4>
 365. <p>Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legii.
 366. </p><p>FONDATOR,
 367. </p><p>TURBUREANU TIBERIU-CONSTANTIN
 368. </p>
 369. </div>
 370. </body>
 371. </html>