main.py 460 KB


 1. #! /usr/bin/python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #This file is part of RogueBox Adventures.
 4. #
 5. # RogueBox Adventures is free software: you can redistribute it and/or modify
 6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. # (at your option) any later version.
 9. #
 10. # RogueBox Adventures is distributed in the hope that it will be useful,
 11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 13. # GNU General Public License for more details.
 14. #
 15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 16. # along with RogueBox Adventures. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 17. import datetime
 18. import time
 19. from time import sleep as sleep
 20. import sys
 21. import os
 22. low_res = False
 23. gcwz_input = False
 24. home_save = False
 25. force_small_worlds = False
 26. cheat_mode = False
 27. Time_ready = False
 28. entrance_x = 0
 29. entrance_y = 0
 30. basic_path = os.path.dirname(os.path.realpath('main.py')) #just get the execution path for resources
 31. for t in sys.argv:
 32. if t == '-m':
 33. p = os.path.expanduser(basic_path)
 34. lf = open('rba.desktop','w')
 35. lf.write('[Desktop Entry]\n')
 36. lf.write('Type=Application\n')
 37. lf.write('Name=RogueBox Adventures\n')
 38. lf.write('Comment=A RogueBox Game\n')
 39. lf.write('Exec=sh ' + p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh\n')
 40. lf.write('Icon=' + p + os.sep + 'icon_big.png\n')
 41. lf.write('Terminal=false\n')
 42. lf.write('Categories=Game;')
 43. lf.close()
 44. rf_path = p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh'
 45. rf = open(rf_path,'w')
 46. rf.write('#This file was generated automatically. Please don\'t change anything.\n')
 47. rf.write('cd ' + p + '\n')
 48. rf.write('python ' + p + os.sep + 'run.py')
 49. sys_com = 'chmod +x ' + p + os.sep + 'rba.desktop'
 50. os.system(sys_com)
 51. exit(0)
 52. if t == '-c':
 53. cheat_mode = True
 54. if t == '-g':
 55. gcwz_input = True
 56. if t == '-s':
 57. force_small_worlds = True
 58. if t == '-h':
 59. home_save = True
 60. lib_path = basic_path + os.sep + 'LIB'
 61. data_path = basic_path + os.sep + 'DATA'
 62. if home_save == False:
 63. save_path = basic_path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 64. else:
 65. save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 66. path = save_path.replace(os.sep+'World0','')
 67. if os.path.exists(path) == False:
 68. for c in range(0,5):
 69. ph = path + os.sep + 'World' + str(c)
 70. os.makedirs(ph)
 71. del path
 72. playing = False
 73. sys.path.append(lib_path)
 74. max_map_size = 52
 75. monitor = [0,0]
 76. try:
 77. import cPickle as p
 78. except:
 79. import pickle as p
 80. try:
 81. p.DEFAULT_PROTOCOL=0
 82. except:
 83. p.HIGHEST_PROTOCOL=0
 84. import random
 85. if gcwz_input == True:
 86. from getch_gcwz import *
 87. else:
 88. from getch import *
 89. from tile import tile
 90. from attribute import attribute
 91. from item import *
 92. from countdown import *
 93. import pygame
 94. from gra_files import *
 95. from util import *
 96. from monster import monster
 97. from copy import deepcopy
 98. from buffs import buffs
 99. from itemlist import *
 100. from tilelist import *
 101. from monsterlist import *
 102. from text import texts
 103. from skill import *
 104. from version import *
 105. game_options = game_options(basic_path,home_save)
 106. if game_options.check_version == 1:
 107. ver_string = check_version()
 108. else:
 109. ver_string = ' '
 110. class g_screen():
 111. def __init__(self, mode = game_options.screenmode, show_logo = True):
 112. string = 'RogueBoxAdventures ' + version +' "'+version_name+'"'
 113. pygame.display.set_caption(string)
 114. icon = pygame.image.load('icon_small.png')
 115. pygame.display.set_icon(icon)
 116. global monitor
 117. self.fire_mode = 0 #0: normal, 1: fire
 118. self.win_mode = mode
 119. self.hit_matrix = []
 120. for y in range(0,12):
 121. self.hit_matrix.append([])
 122. for x in range(0,15):
 123. self.hit_matrix[y].append(0)
 124. pygame.init()
 125. display_info = pygame.display.Info()
 126. if monitor == [0,0]:
 127. monitor[0] = display_info.current_w
 128. monitor[1] = display_info.current_h
 129. self.displayx = monitor[0]
 130. self.displayy = monitor[1]
 131. #check if the screenmode is 16:9
 132. if float(self.displayx/self.displayy) < float(16/9):
 133. self.displayx = monitor[0]-monitor[0]%16
 134. elif float(self.displayx/self.displayy) > float(16/9):
 135. self.displayy = monitor[1]-monitor[1]%9
 136. winstyle = pygame.FULLSCREEN
 137. if cheat_mode == True and self.win_mode == 2:
 138. self.win_mode = 1 #disable fullscreen in cheat mode
 139. if self.win_mode == 2:
 140. self.screen = pygame.display.set_mode((self.displayx,self.displayy),winstyle)
 141. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 142. elif self.win_mode == 0 and low_res == False:
 143. self.screen = pygame.display.set_mode((640,360))
 144. self.displayx = 640
 145. self.displayy = 360
 146. elif self.win_mode == 1 and low_res == False:
 147. self.screen = pygame.display.set_mode((1280,720))
 148. self.displayx = 1280
 149. self.displayy = 720
 150. font_path = basic_path + os.sep + 'FONT' + os.sep + 'PressStart2P.ttf'
 151. self.font = pygame.font.Font(font_path,8)
 152. if low_res == True:
 153. str_ext = '_low_res'
 154. else:
 155. str_ext = ''
 156. if __name__ == '__main__':
 157. show_logo = False
 158. if show_logo == True:
 159. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 160. ran = random.randint(0,4)
 161. i_name = display_path + 'logo' + str(ran) + str_ext + '.png'
 162. i = pygame.image.load(i_name)
 163. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 164. self.screen.blit(i,(0,0))
 165. pygame.display.flip()
 166. getch(640,360,mode=1)
 167. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 168. ran = random.randint(0,4)
 169. i_name = display_path + 'logo_gpl' + str_ext + '.png'
 170. i = pygame.image.load(i_name)
 171. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 172. self.screen.blit(i,(0,0))
 173. pygame.display.flip()
 174. getch(640,360,mode=1)
 175. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 176. i_name = display_path + 'oga' + str_ext + '.png'
 177. i = pygame.image.load(i_name)
 178. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 179. self.screen.blit(i,(0,0))
 180. pygame.display.flip()
 181. getch(640,360,mode=1)
 182. def render_fade(self,fadeout,fadein,menu='default'):
 183. if menu == 'inventory':
 184. bg = player.inventory.render(0,0,simulate=True)
 185. elif menu == 'screen':
 186. bg = screen.screen
 187. elif menu == 'loot':
 188. bg = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]].inventory(simulated=True)
 189. elif menu == 'brake':
 190. bg = screen.render_brake(simulate=True)
 191. elif menu == 'main':
 192. bg = screen.render_main_menu(simulate=True)
 193. else:
 194. bg = self.render(0,True)
 195. clock = pygame.time.Clock()
 196. if fadein:
 197. for i in range(255,0,-15):
 198. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 199. helpsur.fill((48,48,48))
 200. helpsur.set_alpha(i)
 201. self.screen.blit(bg,(0,0))
 202. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 203. pygame.display.flip()
 204. clock.tick(510)
 205. if fadeout:
 206. for i in range(0,255,15):
 207. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 208. helpsur.fill((48,48,48))
 209. helpsur.set_alpha(i)
 210. self.screen.blit(bg,(0,0))
 211. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 212. pygame.display.flip()
 213. clock.tick(510)
 214. def reset_hit_matrix(self):
 215. self.hit_matrix = []
 216. for y in range(0,12):
 217. self.hit_matrix.append([])
 218. for x in range(0,15):
 219. self.hit_matrix[y].append(0)
 220. def write_hit_matrix(self,x,y,style):
 221. #style: 0:nothing
 222. # 1:fire_path
 223. # 2:fire_path_monster
 224. # 3:miss
 225. # 4:hit
 226. # 5:critical
 227. # 6:heal
 228. # 7:teleport
 229. # 8:minus_gem
 230. # 9:plus_gem
 231. # 10:plus_fish
 232. # 11:plus_shoe
 233. # 12:monster_lvl_up
 234. # 13:monster_die
 235. # 14:attention
 236. # 15:found
 237. # 16:drop
 238. # 17:fear
 239. # 18:blood_minus
 240. # 19:blood_plus
 241. # 20:throw
 242. # 21:minus_item
 243. # 22:plus_item
 244. xx = x - player.pos[0] + 8
 245. yy = y - player.pos[1] + 6
 246. try:
 247. if xx >= 0 and yy >= 0:
 248. self.hit_matrix[yy][xx] = style
 249. except:
 250. None
 251. def render_hits(self):
 252. s = pygame.Surface((480,360))
 253. s.fill((255,0,255))
 254. start = 0
 255. for y in range(start,len(self.hit_matrix)):
 256. for x in range(start,len(self.hit_matrix[0])):
 257. if self.hit_matrix[y][x] == 1:
 258. s.blit(gra_files.gdic['display'][11],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 259. elif self.hit_matrix[y][x] == 2:
 260. s.blit(gra_files.gdic['display'][12],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 261. elif self.hit_matrix[y][x] == 3:
 262. s.blit(gra_files.gdic['display'][13],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 263. elif self.hit_matrix[y][x] == 4:
 264. s.blit(gra_files.gdic['display'][14],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 265. elif self.hit_matrix[y][x] == 5:
 266. s.blit(gra_files.gdic['display'][15],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 267. elif self.hit_matrix[y][x] == 6:
 268. s.blit(gra_files.gdic['display'][23],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 269. elif self.hit_matrix[y][x] == 7:
 270. s.blit(gra_files.gdic['display'][24],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 271. elif self.hit_matrix[y][x] == 8:
 272. s.blit(gra_files.gdic['display'][26],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 273. elif self.hit_matrix[y][x] == 9:
 274. s.blit(gra_files.gdic['display'][27],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 275. elif self.hit_matrix[y][x] == 10:
 276. s.blit(gra_files.gdic['display'][42],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 277. elif self.hit_matrix[y][x] == 11:
 278. s.blit(gra_files.gdic['display'][43],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 279. elif self.hit_matrix[y][x] == 12:
 280. s.blit(gra_files.gdic['display'][51],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 281. elif self.hit_matrix[y][x] == 13:
 282. s.blit(gra_files.gdic['display'][58],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 283. elif self.hit_matrix[y][x] == 14:
 284. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 285. elif self.hit_matrix[y][x] == 15:
 286. s.blit(gra_files.gdic['display'][60],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 287. elif self.hit_matrix[y][x] == 16:
 288. s.blit(gra_files.gdic['display'][61],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 289. elif self.hit_matrix[y][x] == 17:
 290. s.blit(gra_files.gdic['display'][62],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 291. elif self.hit_matrix[y][x] == 18:
 292. s.blit(gra_files.gdic['display'][63],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 293. elif self.hit_matrix[y][x] == 19:
 294. s.blit(gra_files.gdic['display'][64],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 295. elif self.hit_matrix[y][x] == 20:
 296. s.blit(gra_files.gdic['display'][65],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 297. elif self.hit_matrix[y][x] == 21:
 298. s.blit(gra_files.gdic['display'][66],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 299. elif self.hit_matrix[y][x] == 22:
 300. s.blit(gra_files.gdic['display'][67],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 301. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 302. s = s.convert_alpha()
 303. return s
 304. def render_main_menu(self,simulate=False):
 305. if simulate == False:
 306. screen.render_fade(False,True,'main')
 307. if home_save == False:
 308. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 309. alt_path = display_path
 310. else:
 311. display_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep
 312. alt_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 313. num = 0
 314. master_loop = True
 315. run = True
 316. while run:
 317. s = pygame.Surface((640,360))
 318. s.fill((48,48,48))
 319. try:
 320. i_name = display_path + 'tmp.png'
 321. i = pygame.image.load(i_name)
 322. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 323. i = i.convert_alpha()
 324. s.blit(i,(0,0))
 325. except:
 326. i_name = alt_path + 'alt.png'
 327. i = pygame.image.load(i_name)
 328. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 329. i = i.convert_alpha()
 330. s.blit(i,(0,0))
 331. s.blit(gra_files.gdic['display'][16],(0,0))
 332. menu_list = ('PLAY','OPTIONS','CREDITS','QUIT')
 333. for c in range(0,len(menu_list)):
 334. name_image = self.font.render(menu_list[c],1,(0,0,0))
 335. s.blit(name_image,(210,145+(c*45)))
 336. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(185,138+(num*45)))
 337. version_info = 'v'+version+' "'+version_name+'"'
 338. ver_info_image1 = self.font.render(version_info,1,(0,0,0))
 339. ver_info_image2 = self.font.render(version_info,1,(255,255,255))
 340. s.blit(ver_info_image1,(107,85))
 341. s.blit(ver_info_image2,(105,85))
 342. if game_options.check_version == 1:
 343. if ver_string == 'This version is up to date.':
 344. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(0,255,0))
 345. elif ver_string == 'Old version!!! Please update.':
 346. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,0,0))
 347. else:
 348. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,255,255))
 349. ver_image2 = self.font.render(ver_string,1,(0,0,0))
 350. s.blit(ver_image2,(12,340))
 351. s.blit(ver_image,(10,340))
 352. if game_options.mousepad == 0:
 353. s_h = pygame.Surface((160,360))
 354. s_h.fill((48,48,48))
 355. s.blit(s_h,(480,0))
 356. s_help = pygame.Surface((640,360))
 357. s_help.fill((48,48,48))
 358. s_help.blit(s,(80,0))
 359. s = s_help
 360. else:
 361. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 362. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 363. if simulate == True:
 364. return s
 365. self.screen.blit(s,(0,0))
 366. pygame.display.flip()
 367. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 368. if ui == 'exit':
 369. master_loop = False
 370. run = False
 371. if ui == 'w':
 372. num -= 1
 373. if num < 0:
 374. num = 0
 375. elif ui == 's':
 376. num += 1
 377. if num > 3:
 378. num = 3
 379. elif ui == 'e':
 380. if num == 0:
 381. test = screen.choose_save_path()
 382. if test == 'exit':
 383. master_loop = False
 384. run = False
 385. elif num == 1:
 386. test = screen.render_options()
 387. if test == 'exit':
 388. master_loop = False
 389. run = False
 390. elif num == 2:
 391. test = screen.render_credits()
 392. if test == 'exit':
 393. master_loop = False
 394. run = False
 395. elif num == 3:
 396. master_loop = False
 397. run = False
 398. return master_loop
 399. def render_crash(self):
 400. run = True
 401. while run:
 402. self.screen.fill((48,48,48))
 403. string = []
 404. string.append('Sorry, something went wrong.')
 405. string.append('Check out debug.txt for more informations.')
 406. debug_location = '('+save_path+')'
 407. for c in range(0,6):
 408. debug_location = debug_location.replace('World'+str(c),'debug.txt')
 409. string.append(debug_location)
 410. st = []
 411. for i in string:
 412. st.append(self.font.render(i,1,(255,255,255)))
 413. for j in range(0,len(st)):
 414. self.screen.blit(st[j],(5,25+j*25))
 415. pygame.display.flip()
 416. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 417. if ui != 'none':
 418. run = False
 419. def choose_save_path(self):
 420. global save_path
 421. global playing
 422. global master_loop
 423. global gra_files
 424. gra_files = g_files()
 425. if home_save == True:
 426. path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures'
 427. else:
 428. path = basic_path
 429. run = True
 430. while run:
 431. menu_items = []
 432. for c in range(0,5):
 433. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(c)
 434. p_attribute = attribute(2,2,2,2,2,10,10)
 435. p_inventory = inventory()
 436. player_help = player_class ('-EMPTY SLOT-', 'local_0_0', p_attribute,p_inventory, build= 'Auto')
 437. if player_help.name != '-EMPTY SLOT-':
 438. item_string = player_help.name + ' LVL:' + str(player_help.lvl)
 439. else:
 440. item_string = '-EMPTY SLOT-'
 441. menu_items.append(item_string)
 442. menu_items.append('~~ERASE~~')
 443. menu_items.append('~~BACK~~')
 444. choice = screen.get_choice('Choose a saved game',menu_items,False)
 445. if choice == 'exit':
 446. master_loop = False
 447. run = False
 448. return('exit')
 449. if choice < 5:
 450. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice)
 451. playing = True
 452. run = False
 453. elif choice == 5:
 454. menu_items_erase = []
 455. for d in range(0,5):
 456. menu_items_erase.append(menu_items[d])
 457. menu_items_erase.append('~~BACK~~')
 458. choice2 = screen.get_choice('Choose a game to erase',menu_items_erase,False,'Warning')
 459. if choice2 < 5:
 460. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice2)
 461. try:
 462. choice3 = screen.get_choice('Are you sure?',('No','Yes'),False,'Warning')
 463. if choice3 == 1:
 464. h = ('world.data','time.data','player.data','gods.data')
 465. for i in h:
 466. p = save_path + os.sep + i
 467. os.remove(p)
 468. except:
 469. None
 470. elif choice == 6:
 471. run = False
 472. def save_tmp_png(self):
 473. x = player.pos[0]
 474. if x-10 < 0:
 475. x += -1*(x-11)
 476. elif x+10 > max_map_size-2:
 477. x -= 10
 478. y = player.pos[1]
 479. if y-10 < 0:
 480. y += -1*(y-11)
 481. elif y+10 > max_map_size-2:
 482. y -= 10
 483. z = player.pos[2]
 484. s = pygame.Surface((480,360))
 485. for yy in range(-5,10):
 486. for xx in range(-7,8):
 487. t_pos = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].tile_pos
 488. t_replace = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].replace
 489. if t_replace == None:
 490. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 491. else:
 492. try:
 493. #render the replaced tile under the replacing one. eg.: for stacks
 494. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_replace.tile_pos[1]][t_replace.tile_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 495. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 496. except:
 497. None
 498. if home_save == False:
 499. tmp_save_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep + 'tmp.png'
 500. else:
 501. tmp_save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'tmp.png'
 502. pygame.image.save(s,tmp_save_path)
 503. def re_init(self): # For changing screenmode
 504. options_path = save_path.replace(os.sep + 'World0','')
 505. if game_options.screenmode == 2 and cheat_mode == True:
 506. game_options.screenmode = 0
 507. mode = game_options.screenmode
 508. if self.win_mode < 2:
 509. mode += 1
 510. else:
 511. mode = 0
 512. if mode == 2 and cheat_mode == True:
 513. mode = 0
 514. game_options.screenmode = mode
 515. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 516. self.__init__(game_options.screenmode,False)
 517. def draw_player(self):
 518. s = pygame.Surface((32,32))
 519. s.fill((255,0,255))
 520. if player.inventory.wearing['Background'] != player.inventory.nothing:
 521. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 522. skinstring = 'SKIN_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 523. s.blit(gra_files.gdic['char'][skinstring],(0,0))
 524. try:
 525. render_hair = (player.inventory.wearing['Hat'].override_hair == False)
 526. except:
 527. render_hair = True
 528. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing and render_hair:
 529. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 530. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 531. if player.inventory.wearing['Hat'] != player.inventory.nothing:
 532. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 533. else:
 534. if player.inventory.wearing['Hat'] == player.inventory.nothing:
 535. if player.inventory.wearing['Head'] != player.inventory.nothing:
 536. helmetstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 537. s.blit(gra_files.gdic['char'][helmetstring],(0,0))
 538. else:
 539. if render_hair == True:
 540. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 541. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 542. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 543. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 544. if player.inventory.wearing['Body'] != player.inventory.nothing:
 545. armorstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 546. s.blit(gra_files.gdic['char'][armorstring],(0,0))
 547. if player.inventory.wearing['Legs'] != player.inventory.nothing:
 548. cuissestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 549. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuissestring],(0,0))
 550. if player.inventory.wearing['Feet'] != player.inventory.nothing:
 551. shoestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 552. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoestring],(0,0))
 553. else:
 554. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 555. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] != player.inventory.nothing:
 556. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 557. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 558. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] != player.inventory.nothing:
 559. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 560. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 561. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'low_liquid':
 562. help_s = pygame.Surface((32,5))
 563. help_s.fill((255,0,255))
 564. s.blit(help_s,(0,27))
 565. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'swim':
 566. help_s = pygame.Surface((32,13))
 567. help_s.fill((255,0,255))
 568. s.blit(help_s,(0,19))
 569. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 570. return s
 571. def draw_tile(self,on_map,x,y,z,visible):
 572. s = pygame.Surface((32,32))
 573. s.fill((48,48,48))
 574. if x > max_map_size-1 or y > max_map_size-1 or x < 0 or y < 0:
 575. return s
 576. if world.maplist[z][on_map].known[y][x] == 0:
 577. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][0][3],(0,0))
 578. else:
 579. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 580. old_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 581. new_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 582. run = True
 583. while run:
 584. new_tile = old_tile.replace
 585. if new_tile != None:
 586. old_tile = new_tile
 587. else:
 588. run = False
 589. if len(old_tile.tile_pos) > 2:
 590. if time.minute%2 == 0:
 591. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 592. else:
 593. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[3]][old_tile.tile_pos[2]],(0,0))
 594. else:
 595. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 596. if len(world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos) > 2:
 597. if time.minute%2 == 0:
 598. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 599. else:
 600. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[3]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[2]],(0,0))
 601. else:
 602. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 603. if visible == False:
 604. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 605. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x] != 0:
 606. s.blit(self.draw_monster(x,y,z,on_map,visible),(0,0))
 607. return s
 608. def draw_monster(self,x,y,z,on_map,visible):
 609. s = pygame.Surface((32,32))
 610. s.fill((255,0,255))
 611. if visible == True:
 612. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 613. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 614. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 615. help_s = pygame.Surface((32,5))
 616. help_s.fill((255,0,255))
 617. s.blit(help_s,(0,27))
 618. elif world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 619. help_s = pygame.Surface((32,13))
 620. help_s.fill((255,0,255))
 621. s.blit(help_s,(0,19))
 622. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border > 9:
 623. None
 624. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 625. s.blit(gra_files.gdic['display'][28],(0,0))
 626. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 627. if len(lvl) == 1:
 628. lvl = '0'+lvl
 629. elif len(lvl) > 2:
 630. lvl = lvl[0]+'+'
 631. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 632. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 633. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 634. s.blit(gra_files.gdic['display'][29],(0,0))
 635. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 636. if len(lvl) == 1:
 637. lvl = '0'+lvl
 638. elif len(lvl) > 2:
 639. lvl = lvl[0]+'+'
 640. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 641. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 642. else:
 643. s.blit(gra_files.gdic['display'][30],(0,0))
 644. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 645. if len(lvl) == 1:
 646. lvl = '0'+lvl
 647. elif len(lvl) > 2:
 648. lvl = lvl[0]+'+'
 649. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 650. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 651. else:
 652. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][0].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][1].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][3].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].name == 'cage':
 653. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 654. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 655. else:
 656. coin = random.randint(0,1)
 657. if coin == 1:
 658. s.blit(gra_files.gdic['display'][7],(0,0))
 659. else:
 660. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 661. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 662. return s
 663. def generate_light_effect(self):
 664. if player.buffs.berzerk > 0:
 665. y = 3
 666. elif player.buffs.nightvision > 0:
 667. y = 2
 668. elif player.pos[2] > 0:
 669. y = 1
 670. else:
 671. y= 0
 672. x = time.hour
 673. if player.buffs.berzerk > 0:
 674. alpha = 135
 675. elif player.buffs.nightvision > 0:
 676. alpha = 60
 677. elif player.pos[2] == 0:
 678. if time.hour == 12:
 679. alpha = 0
 680. elif time.hour < 12:
 681. alpha = 60-(time.hour*5)
 682. elif time.hour > 12:
 683. alpha = 0+((time.hour-12)*5)
 684. else:
 685. alpha = 135
 686. light_color = gra_files.gdic['lightmap'].get_at((x,y))
 687. s = pygame.Surface((640,360))
 688. s.fill(light_color)
 689. if player.buffs.light > 0 and player.buffs.berzerk == 0:
 690. pygame.draw.circle(s,(255,0,255),[254,197],120,0)
 691. help_tile = pygame.Surface((32,32))
 692. help_tile.fill(light_color)
 693. fov = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],6)
 694. for y in range(0,len(fov)-1):
 695. for x in range(0,len(fov[y])-1):
 696. if fov[y][x] == 0:
 697. s.blit(help_tile,(x*32,y*32))
 698. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 699. s.set_alpha(alpha)
 700. return s
 701. def render(self,mes_num, simulate = False, photo = False):
 702. radius = 6
 703. if player.pos[2] > 0:
 704. radius = 2
 705. elif player.pos[2] == 0:
 706. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 707. radius = 2
 708. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 709. radius = 3
 710. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 711. radius = 4
 712. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 713. radius = 5
 714. if player.buffs.light > 0 or player.buffs.nightvision:
 715. radius = 6
 716. if player.buffs.blind > 0:
 717. radius = 0
 718. s = pygame.Surface((640,360))
 719. test = message.sget()
 720. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 721. start_pos_x = 240 #the center of the main map view
 722. start_pos_y = 180
 723. ymin = player.pos[1]-6
 724. ymax = player.pos[1]+6
 725. xmin = player.pos[0]-8
 726. xmax = player.pos[0]+7
 727. ry = 0
 728. fow = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],radius)
 729. for y in range(ymin,ymax):
 730. rx = 0
 731. for x in range(xmin,xmax):
 732. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x,y,player.pos[2],fow[ry][rx]),(rx*32,ry*32))
 733. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 734. s.blit(screen.draw_player(),(rx*32,ry*32))
 735. player_pos_help = (x,y)
 736. rx+=1
 737. ry+=1
 738. s.blit(self.render_hits(),(0,0))
 739. s.blit(screen.generate_light_effect(),(0,0))
 740. if photo == True:
 741. if low_res == False:
 742. photo_help = pygame.Surface((480,360))
 743. photo_help.blit(s,(0,0))
 744. s = photo_help
 745. else:
 746. photo_help = pygame.Surface((320,240))
 747. photo_help.blit(s,(0,0))
 748. s = photo_help
 749. return s
 750. if self.fire_mode == 0:
 751. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 752. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 753. else:
 754. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 755. elif self.fire_mode == 1:
 756. s.blit(gra_files.gdic['display'][10],(0,0))
 757. s.blit(gra_files.gdic['display'][41],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 758. else:
 759. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 760. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 761. else:
 762. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 763. s.blit(gra_files.gdic['display'][68],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 764. #render tool info
 765. #1. Axe
 766. if player.inventory.wearing['Axe'] == player.inventory.nothing:
 767. s.blit(gra_files.gdic['display'][44],(0,39))
 768. else:
 769. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,39))
 770. axestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Axe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Axe'].classe
 771. s.blit(gra_files.gdic['char'][axestring],(0,39))
 772. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,39))
 773. axe_state = (15*player.inventory.wearing['Axe'].state)/100
 774. help_sur = pygame.Surface((axe_state,1))
 775. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 776. s.blit(help_sur,(10,67))
 777. #2. Pickaxe
 778. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] == player.inventory.nothing:
 779. s.blit(gra_files.gdic['display'][45],(16,39))
 780. else:
 781. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,39))
 782. pickaxestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].classe
 783. s.blit(gra_files.gdic['char'][pickaxestring],(16,39))
 784. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,39))
 785. pickaxe_state = (15*player.inventory.wearing['Pickaxe'].state)/100
 786. help_sur = pygame.Surface((pickaxe_state,1))
 787. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 788. s.blit(help_sur,(26,67))
 789. #3. Melee weapon
 790. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] == player.inventory.nothing:
 791. s.blit(gra_files.gdic['display'][52],(32,39))
 792. else:
 793. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,39))
 794. melee_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 795. if player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe != 'spear':
 796. s.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(32,39))
 797. else:
 798. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 799. h_sur.fill((255,0,255))
 800. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(0,0))
 801. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 802. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 803. s.blit(h_sur,(39,48))
 804. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,39))
 805. melee_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(R)'].state)/100
 806. help_sur = pygame.Surface((melee_state,1))
 807. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 808. s.blit(help_sur,(42,67))
 809. #4. Magic weapon
 810. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 811. s.blit(gra_files.gdic['display'][53],(48,39))
 812. else:
 813. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,39))
 814. magic_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 815. if player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe != 'rune staff':
 816. s.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(42,39))
 817. else:
 818. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 819. h_sur.fill((255,0,255))
 820. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(0,0))
 821. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 822. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 823. s.blit(h_sur,(42,48))
 824. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,39))
 825. magic_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(L)'].state)/100
 826. help_sur = pygame.Surface((magic_state,1))
 827. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 828. s.blit(help_sur,(58,67))
 829. #5. Necklace
 830. if player.inventory.wearing['Neck'] == player.inventory.nothing:
 831. s.blit(gra_files.gdic['display'][40],(64,39))
 832. else:
 833. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,39))
 834. necklacestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Neck'].material + '_' + player.inventory.wearing['Neck'].classe
 835. s.blit(gra_files.gdic['char'][necklacestring],(64,39))
 836. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,39))
 837. necklace_state = (15*player.inventory.wearing['Neck'].state)/100
 838. help_sur = pygame.Surface((necklace_state,1))
 839. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 840. s.blit(help_sur,(74,67))
 841. #6. Helmet
 842. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing:
 843. s.blit(gra_files.gdic['display'][54],(0,54))
 844. else:
 845. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,54))
 846. helmet_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 847. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 848. h_sur.fill((255,0,255))
 849. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][helmet_string],(0,0))
 850. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 851. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,32,4),0)
 852. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 853. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 854. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 855. s.blit(h_sur,(0,65))
 856. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,54))
 857. helmet_state = (15*player.inventory.wearing['Head'].state)/100
 858. help_sur = pygame.Surface((helmet_state,1))
 859. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 860. s.blit(help_sur,(10,82))
 861. #7. Armor
 862. if player.inventory.wearing['Body'] == player.inventory.nothing:
 863. s.blit(gra_files.gdic['display'][55],(16,54))
 864. else:
 865. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,54))
 866. armor_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 867. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 868. h_sur.fill((255,0,255))
 869. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][armor_string],(0,0))
 870. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 871. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 872. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 873. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 874. s.blit(h_sur,(16,55))
 875. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,54))
 876. armor_state = (15*player.inventory.wearing['Body'].state)/100
 877. help_sur = pygame.Surface((armor_state,1))
 878. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 879. s.blit(help_sur,(26,82))
 880. #8. Cuisse
 881. if player.inventory.wearing['Legs'] == player.inventory.nothing:
 882. s.blit(gra_files.gdic['display'][56],(32,54))
 883. else:
 884. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,54))
 885. cuisse_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 886. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuisse_string],(32,50))
 887. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,54))
 888. cuisse_state = (15*player.inventory.wearing['Legs'].state)/100
 889. help_sur = pygame.Surface((cuisse_state,1))
 890. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 891. s.blit(help_sur,(42,82))
 892. #9. Shoes
 893. if player.inventory.wearing['Feet'] == player.inventory.nothing:
 894. s.blit(gra_files.gdic['display'][57],(48,54))
 895. else:
 896. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,54))
 897. shoes_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 898. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoes_string],(49,46))
 899. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,54))
 900. shoes_state = (15*player.inventory.wearing['Feet'].state)/100
 901. help_sur = pygame.Surface((shoes_state,1))
 902. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 903. s.blit(help_sur,(58,82))
 904. #10. Ring
 905. if player.inventory.wearing['Hand'] == player.inventory.nothing:
 906. s.blit(gra_files.gdic['display'][39],(64,54))
 907. else:
 908. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,54))
 909. ring_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hand'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hand'].classe
 910. s.blit(gra_files.gdic['char'][ring_string],(64,54))
 911. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,54))
 912. ring_state = (15*player.inventory.wearing['Hand'].state)/100
 913. help_sur = pygame.Surface((ring_state,1))
 914. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 915. s.blit(help_sur,(74,82))
 916. #render icons
 917. #1. Use
 918. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].use_group == 'None' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]] == 0:
 919. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,161))
 920. s.blit(gra_files.gdic['display'][34],(0,161))
 921. else:
 922. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,161))
 923. s.blit(gra_files.gdic['display'][33],(0,161))
 924. use_string = '['+key_name['e']+']action'
 925. use_image1 = self.font.render(use_string,1,(0,0,0))
 926. use_image2 = self.font.render(use_string,1,(255,255,255))
 927. s.blit(use_image1,(36,173))
 928. s.blit(use_image2,(34,173))
 929. #2. Fire
 930. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 931. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,129))
 932. s.blit(gra_files.gdic['display'][36],(0,129))
 933. else:
 934. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,129))
 935. s.blit(gra_files.gdic['display'][35],(0,129))
 936. if self.fire_mode == False:
 937. fire_string = '['+key_name['f']+']fire'
 938. else:
 939. fire_string = '['+key_name['x']+']cancel'
 940. fire_image1 = self.font.render(fire_string,1,(0,0,0))
 941. fire_image2 = self.font.render(fire_string,1,(255,255,255))
 942. s.blit(fire_image1,(36,141))
 943. s.blit(fire_image2,(34,141))
 944. #4.Focus
 945. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,97))#65
 946. try:
 947. focus_state = (32*player.mp/player.attribute.max_mp)
 948. except:
 949. focus_state = 1
 950. help_sur = pygame.Surface((focus_state,32))
 951. help_sur.fill((255,0,255))
 952. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,0))
 953. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 954. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 955. s.blit(help_sur,(0,97))
 956. if player.mp < player.attribute.max_mp:
 957. s.blit(gra_files.gdic['display'][38],(0,97))
 958. focus_string = 'unfocused'
 959. else:
 960. s.blit(gra_files.gdic['display'][37],(0,97))
 961. focus_string = 'focused'
 962. focus_image1 = self.font.render(focus_string,1,(0,0,0))
 963. focus_image2 = self.font.render(focus_string,1,(255,255,255))
 964. s.blit(focus_image1,(36,109))#77
 965. s.blit(focus_image2,(34,109))
 966. # render messages
 967. if low_res == False:
 968. mes_pos_y = 335
 969. else:
 970. mes_pos_y = 225
 971. mlist = test
 972. for c in range(0,5):
 973. shadow_image = self.font.render(mlist[c],1,(0,0,0))
 974. text_image = self.font.render(mlist[c],1,(255,255,255))
 975. s.blit(shadow_image,(2,mes_pos_y-(c*10)))
 976. s.blit(text_image,(0,mes_pos_y-(c*10)))
 977. #render lvl info
 978. lvl_string = str(player.lvl)
 979. if len(lvl_string) == 1:
 980. lvl_string = '0'+lvl_string
 981. lvl_image = self.font.render(lvl_string,1,(255,255,255))
 982. s.blit(lvl_image,(153,48))
 983. bar_length = 1 + ((319/100)*player.xp)
 984. xp_surface = pygame.Surface((bar_length,64))
 985. xp_surface.fill((255,0,255))
 986. xp_surface.blit(gra_files.gdic['display'][19],(0,0))
 987. xp_surface.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 988. xp_surface = xp_surface.convert_alpha()
 989. s.blit(xp_surface,(0,0))
 990. if game_options.mousepad == 1:
 991. if self.fire_mode == 0:
 992. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 993. else:
 994. s.blit(gra_files.gdic['display'][9],(480,0))
 995. else:
 996. s_help = pygame.Surface((160,360))
 997. s_help.fill((48,48,48))
 998. s.blit(s_help,(480,0))
 999. #render buffs
 1000. buffs = player.buffs.sget()
 1001. if low_res == False:
 1002. posx = 388
 1003. posy = 10
 1004. else:
 1005. posx = 228
 1006. posy = 75
 1007. for i in buffs:
 1008. if i != ' ':
 1009. buff_shadow = self.font.render(i,1,(0,0,0))
 1010. s.blit(buff_shadow,(posx+2,posy))
 1011. buff_image = self.font.render(i,1,(200,200,200))
 1012. s.blit(buff_image,(posx,posy))
 1013. else:
 1014. None
 1015. posy += 20
 1016. #render date
 1017. date_string = time.sget()
 1018. posx = 235
 1019. posy = 10
 1020. date_image = self.font.render(date_string[0],1,(0,0,0))
 1021. s.blit(date_image,(posx,posy))
 1022. posy = 20
 1023. time_image = self.font.render(date_string[1],1,(0,0,0))
 1024. s.blit(time_image,(posx,posy))
 1025. #render player info
 1026. #lp
 1027. lp_string = str(player.lp) + '/' + str(player.attribute.max_lp)
 1028. posx = 13
 1029. posy = 12
 1030. if player.lp < 4:
 1031. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(200,0,0))
 1032. else:
 1033. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(0,0,0))
 1034. s.blit(lp_image,(posx,posy))
 1035. #hunger
 1036. hunger_percent = int((100 * player.attribute.hunger) / player.attribute.hunger_max)
 1037. hunger_string = str(hunger_percent) + '%'
 1038. posx = 75
 1039. posy = 12
 1040. if hunger_percent < 11:
 1041. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(200,0,0))
 1042. else:
 1043. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(0,0,0))
 1044. s.blit(hunger_image,(posx,posy))
 1045. #trirst
 1046. thirst_percent = int((100 * player.attribute.thirst) / player.attribute.thirst_max)
 1047. thirst_string = str(thirst_percent) + '%'
 1048. posx = 125
 1049. posy = 12
 1050. if thirst_percent < 11:
 1051. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(200,0,0))
 1052. else:
 1053. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(0,0,0))
 1054. s.blit(thirst_image,(posx,posy))
 1055. #tiredness
 1056. tiredness_percent = int((100 * player.attribute.tiredness) / player.attribute.tiredness_max)
 1057. tiredness_string = str(tiredness_percent) + '%'
 1058. posx = 180
 1059. posy = 12
 1060. if tiredness_percent < 11:
 1061. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(200,0,0))
 1062. else:
 1063. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(0,0,0))
 1064. s.blit(tiredness_image,(posx,posy))
 1065. if game_options.mousepad == 0:
 1066. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1067. s_help.fill((48,48,48))
 1068. s_help.blit(s,(80,0))
 1069. s = s_help
 1070. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1071. self.screen.blit(s,(0,0))
 1072. if simulate == False:
 1073. pygame.display.flip()
 1074. else:
 1075. return s
 1076. if test[1] == '~*~':
 1077. return True
 1078. else:
 1079. return False
 1080. def render_load(self,num,progress=None):
 1081. s = pygame.Surface((640,360))
 1082. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 1083. if num == 0:
 1084. string = 'Looking for saved data... '
 1085. elif num == 1:
 1086. string = 'Loading world data...'
 1087. elif num == 2:
 1088. string = 'Nothing found...'
 1089. elif num == 3:
 1090. string = 'Generate overworld...'
 1091. elif num == 4:
 1092. string = 'Generate caves...'
 1093. elif num == 5:
 1094. string = 'Saving...'
 1095. elif num == 6:
 1096. string = 'Loading time data...'
 1097. elif num == 7:
 1098. string = 'Loading player data...'
 1099. elif num == 8:
 1100. string = 'Set time...'
 1101. elif num == 9:
 1102. string = 'Generate player...'
 1103. elif num == 10:
 1104. string = 'Making time related changes...'
 1105. elif num == 11:
 1106. string = 'Something has gone wrong...'
 1107. elif num == 12:
 1108. string = 'Zzzzzzzzzz'
 1109. elif num == 13:
 1110. string = 'Generate deus ex machina...'
 1111. elif num == 14:
 1112. string = 'Loading deus ex machina...'
 1113. elif num == 15:
 1114. string = 'Generate grot...'
 1115. elif num == 16:
 1116. string = 'Generate elfish fortress...'
 1117. elif num == 17:
 1118. string = 'Generate orcish mines...'
 1119. elif num == 18:
 1120. string = 'Generate desert...'
 1121. elif num == 19:
 1122. string = 'Initialize level...'
 1123. elif num == 20:
 1124. string = 'Please use run.py/run.exe'
 1125. ######add more here
 1126. if low_res == False:
 1127. posx = 150
 1128. posy = 200
 1129. else:
 1130. posx=50
 1131. posy= 100
 1132. image = self.font.render(string,1,(255,255,255))
 1133. s.blit(image,(posx,posy))
 1134. if progress != None:
 1135. s.blit(gra_files.gdic['display'][20],(posx-50,posy+20))
 1136. help_sur = pygame.Surface((((progress*320)/100),12))
 1137. help_sur.fill((255,0,255))
 1138. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][21],(0,0))
 1139. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1140. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1141. s.blit(help_sur,(posx-50,posy+20))
 1142. if low_res == False:
 1143. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1144. self.screen.blit(s,(0,0))
 1145. pygame.display.flip()
 1146. def render_built(self,xmin,xmax,ymin,ymax,style):
 1147. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1148. start_pos_y = 192
 1149. price = 0
 1150. self.render(0, False)
 1151. s = pygame.Surface((640,360))
 1152. s.fill((255,0,255))
 1153. if style == 'wall':
 1154. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1155. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1156. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] == 0:
 1157. built_here = 1
 1158. price += 2
 1159. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1160. built_here = 2
 1161. price += 1
 1162. else:
 1163. built_here = 0
 1164. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] != 0:
 1165. built_here = False
 1166. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1167. if built_here == 1:
 1168. price -= 2
 1169. elif built_here == 2:
 1170. price -= 1
 1171. built_here = 0
 1172. if built_here != 0:
 1173. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1174. if x == xmax or x == -xmin:
 1175. if built_here == 1:
 1176. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1177. elif built_here == 2:
 1178. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1179. if y == ymax or y == -ymin:
 1180. if built_here == 1:
 1181. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1182. elif built_here == 2:
 1183. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1184. else:
 1185. None
 1186. else:
 1187. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1188. if x == xmax or x == -xmin:
 1189. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1190. if y == ymax or y == -ymin:
 1191. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1192. else:
 1193. None
 1194. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1195. # render mode name
 1196. name = '~Build Walls~'
 1197. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1198. posx = 0
 1199. posy = 0
 1200. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1201. # render wood needed
 1202. wood_need = int(price/3)
 1203. if wood_need == 0:
 1204. wood_need = 1
 1205. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1206. posx = 0
 1207. posy = 15
 1208. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1209. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1210. else:
 1211. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1212. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1213. # render stone needed
 1214. stone_need = int(price/2)
 1215. if stone_need == 0:
 1216. stone_need = 1
 1217. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1218. posx = 160
 1219. posy = 15
 1220. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1221. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1222. else:
 1223. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1224. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1225. # render info line
 1226. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1227. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1228. posx = 0
 1229. posy = 30
 1230. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1231. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1232. posx = 0
 1233. posy = 40
 1234. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1235. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1236. elif style == 'floor':
 1237. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1238. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1239. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1240. built_here = 1
 1241. price += 2
 1242. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1243. built_here = 2
 1244. price += 1
 1245. else:
 1246. built_here = 0
 1247. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1248. if built_here == 1:
 1249. price -= 2
 1250. elif built_here == 2:
 1251. price -= 1
 1252. built_here = 0
 1253. if built_here != 0:
 1254. if built_here == 1:
 1255. s.blit(gra_files.gdic['built'][5],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1256. elif built_here == 2:
 1257. s.blit(gra_files.gdic['built'][7],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1258. else:
 1259. s.blit(gra_files.gdic['built'][4],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1260. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1261. # render mode name
 1262. name = '~Build Floor~'
 1263. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1264. posx = 0
 1265. posy = 0
 1266. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1267. # render wood needed
 1268. wood_need = int(price/2)
 1269. if wood_need == 0:
 1270. wood_need = 1
 1271. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1272. posx = 0
 1273. posy = 15
 1274. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1275. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1276. else:
 1277. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1278. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1279. # render stone needed
 1280. stone_need = int(price/3)
 1281. if stone_need == 0:
 1282. stone_need = 1
 1283. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1284. posx = 160
 1285. posy = 15
 1286. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1287. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1288. else:
 1289. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1290. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1291. # render info line
 1292. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1293. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1294. posx = 0
 1295. posy = 30
 1296. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1297. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1298. posx = 0
 1299. posy = 40
 1300. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1301. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1302. elif style == 'Door':
 1303. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1304. built_here = 1
 1305. price += 2
 1306. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True:
 1307. built_here = 2
 1308. price += 1
 1309. else:
 1310. built_here = 0
 1311. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1312. built_here = False
 1313. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1314. if built_here == 1:
 1315. price -= 2
 1316. elif built_here == 2:
 1317. price -= 1
 1318. built_here = 0
 1319. if built_here != 0:
 1320. if built_here == 1:
 1321. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1322. elif built_here == 2:
 1323. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1324. else:
 1325. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1326. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1327. # render mode name
 1328. name = '~Built Door~'
 1329. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1330. posx = 0
 1331. posy = 0
 1332. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1333. # render wood needed
 1334. wood_need = price
 1335. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1336. posx = 0
 1337. posy = 15
 1338. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1339. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1340. else:
 1341. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1342. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1343. # render stone needed
 1344. stone_need = 0
 1345. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1346. posx = 160
 1347. posy = 15
 1348. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1349. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1350. else:
 1351. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1352. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1353. # render info line
 1354. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1355. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1356. posx = 0
 1357. posy = 30
 1358. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1359. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1360. posx = 0
 1361. posy = 40
 1362. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1363. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1364. pygame.display.flip()
 1365. elif style == 'Stair up':
 1366. if player.pos[2] > 0:
 1367. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]-1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1368. build_here = 0
 1369. else:
 1370. build_here = 1
 1371. if build_here == 0:
 1372. s.blit(gra_files.gdic['built'][10],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1373. else:
 1374. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1375. else:
 1376. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1377. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1378. # render mode name
 1379. name = '~Built stair up~'
 1380. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1381. posx = 0
 1382. posy = 0
 1383. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1384. # render wood needed
 1385. wood_need = 10
 1386. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1387. posx = 0
 1388. posy = 15
 1389. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1390. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1391. else:
 1392. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1393. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1394. # render stone needed
 1395. stone_need = 40
 1396. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1397. posx = 160
 1398. posy = 15
 1399. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1400. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1401. else:
 1402. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1403. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1404. # render info line
 1405. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1406. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1407. posx = 0
 1408. posy = 30
 1409. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1410. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1411. posx = 0
 1412. posy = 40
 1413. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1414. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1415. pygame.display.flip()
 1416. elif style == 'Stair down':
 1417. if player.pos[2] < 15:
 1418. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]+1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1419. build_here = 0
 1420. else:
 1421. build_here = 1
 1422. if build_here == 0:
 1423. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1424. else:
 1425. s.blit(gra_files.gdic['built'][13],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1426. else:
 1427. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1428. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1429. # render mode name
 1430. name = '~Built stair down~'
 1431. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1432. posx = 0
 1433. posy = 0
 1434. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1435. # render wood needed
 1436. wood_need = 10
 1437. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1438. posx = 0
 1439. posy = 15
 1440. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1441. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1442. else:
 1443. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1444. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1445. # render stone needed
 1446. if player.pos[2] > 0:
 1447. stone_need = 40
 1448. else:
 1449. stone_need = 15
 1450. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1451. posx = 160
 1452. posy = 15
 1453. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1454. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1455. else:
 1456. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1457. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1458. # render info line
 1459. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1460. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1461. posx = 0
 1462. posy = 30
 1463. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1464. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1465. posx = 0
 1466. posy = 40
 1467. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1468. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1469. pygame.display.flip()
 1470. elif style == 'Agriculture':
 1471. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1472. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1473. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1474. built_here = 1
 1475. price += 1
 1476. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1477. built_here = 2
 1478. price += 1
 1479. else:
 1480. built_here = 0
 1481. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1482. if built_here == 1:
 1483. price -= 2
 1484. elif built_here == 2:
 1485. price -= 1
 1486. built_here = 0
 1487. if built_here != 0:
 1488. if built_here == 1:
 1489. s.blit(gra_files.gdic['built'][15],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1490. elif built_here == 2:
 1491. s.blit(gra_files.gdic['built'][16],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1492. else:
 1493. s.blit(gra_files.gdic['built'][14],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1494. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1495. # render mode name
 1496. name = '~Build Agriculture~'
 1497. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1498. posx = 0
 1499. posy = 0
 1500. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1501. # render seeds needed
 1502. seed_need = price
 1503. if seed_need == 0:
 1504. seed_need = 1
 1505. wood_need = seed_need
 1506. stone_need = 0
 1507. wood_string = 'Seeds: ' + str(seed_need) + '(' + str(player.inventory.materials.seeds) + ')'
 1508. posx = 120
 1509. posy = 15
 1510. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1511. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1512. else:
 1513. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1514. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1515. # render info line
 1516. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1517. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1518. posx = 0
 1519. posy = 30
 1520. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1521. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1522. posx = 0
 1523. posy = 40
 1524. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1525. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1526. elif style == 'remove':
 1527. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1528. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1529. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == True:
 1530. remove_here = 0
 1531. else:
 1532. remove_here = 1
 1533. if remove_here == 0:
 1534. s.blit(gra_files.gdic['built'][9],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #remove icon here
 1535. else:
 1536. None
 1537. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1538. # render mode name
 1539. name = '~Remove~'
 1540. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1541. posx = 0
 1542. posy = 0
 1543. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1544. # render ---
 1545. wood_string = '---'
 1546. posx = 120
 1547. posy = 15
 1548. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1549. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1550. # render info line
 1551. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1552. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']REMOVE!'
 1553. posx = 0
 1554. posy = 30
 1555. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1556. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1557. posx = 0
 1558. posy = 40
 1559. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1560. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1561. wood_need = 0
 1562. stone_need = 0
 1563. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1564. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1565. s_help.fill((255,0,255))
 1566. s_help.blit(s,(80,0))
 1567. s = s_help
 1568. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1569. s = s.convert_alpha()
 1570. if low_res == False:
 1571. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1572. self.screen.blit(s,(0,0))
 1573. pygame.display.flip()
 1574. return (wood_need,stone_need)
 1575. def render_place(self,tile,use_name):
 1576. global player
 1577. x = player.pos[0]
 1578. y = player.pos[1]
 1579. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1580. start_pos_y = 192
 1581. run = True
 1582. while run:
 1583. lootable = False
 1584. placeable = True
 1585. plantable = False
 1586. #1: check if lootable
 1587. for i in range(9,14):
 1588. if tile.techID == tl.tlist['functional'][i].techID:#this is a workbench
 1589. lootable = True
 1590. if tile.use_group == 'gather':
 1591. lootable = True
 1592. #2: check if placeable
 1593. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'soil':
 1594. placeable = False
 1595. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 1596. placeable = False
 1597. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[y][x] != 0:
 1598. placeable = False
 1599. if tile.move_group != 'soil':
 1600. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 1601. placeable = False
 1602. #2.5: check if plantable
 1603. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].can_grown == True:
 1604. plantable = True
 1605. if use_name != 'plant':
 1606. plantable = True #if the object to be placeced no plant plantable is always true
 1607. #3: render
 1608. self.render(0,True)
 1609. s = pygame.Surface((640,360))
 1610. s.fill((255,0,255))
 1611. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1612. string1 ='~'+tile.name+'~'
 1613. string1_image = self.font.render(string1,1,(255,255,255))
 1614. s.blit(string1_image,(0,0))
 1615. if lootable == False:
 1616. warning = self.font.render('Can\'t be moved later!',1,(200,0,0))
 1617. s.blit(warning,(0,20))
 1618. string2 = '['+key_name['wasd']+']Move ['+key_name['e']+']Place! ['+key_name['x']+']Leave'
 1619. string2_image = self.font.render(string2,1,(255,255,255))
 1620. s.blit(string2_image,(0,40))
 1621. xx = x - player.pos[0]
 1622. yy = y - player.pos[1]
 1623. if placeable == True and plantable == True:
 1624. s.blit(gra_files.gdic['built'][18],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1625. else:
 1626. s.blit(gra_files.gdic['built'][17],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1627. if game_options.mousepad == 0:
 1628. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1629. s_help.fill((255,0,255))
 1630. s_help.blit(s,(80,0))
 1631. s = s_help
 1632. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1633. s = s.convert_alpha()
 1634. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1635. self.screen.blit(s,(0,0))
 1636. pygame.display.flip()
 1637. #4: user input
 1638. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1639. if ui == 'exit':
 1640. global master_loop
 1641. global playing
 1642. global exitgame
 1643. exitgame = True
 1644. try:
 1645. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 1646. screen.render_load(5)
 1647. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1648. screen.save_tmp_png()
 1649. del player
 1650. except:
 1651. None
 1652. master_loop = False
 1653. playing = False
 1654. run = False
 1655. return('exit')
 1656. if ui == 'w':
 1657. if y > 0 and y > player.pos[1]-2:
 1658. y -= 1
 1659. elif ui == 's':
 1660. if y < max_map_size-1 and y < player.pos[1]+2:
 1661. y += 1
 1662. elif ui == 'a':
 1663. if x > 0 and x > player.pos[0]-2:
 1664. x -= 1
 1665. elif ui == 'd':
 1666. if x < max_map_size-1 and x < player.pos[0]+2:
 1667. x += 1
 1668. elif ui == 'e':
 1669. if placeable == True and plantable == True:
 1670. replace = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x]
 1671. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 1672. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = deepcopy(replace)
 1673. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = True
 1674. if use_name == 'plant':
 1675. mes = 'You planted a '+tile.name+'.'
 1676. else:
 1677. mes = 'You placed a '+tile.name+'.'
 1678. message.add(mes)
 1679. return(x,y)
 1680. elif ui == 'x':
 1681. run = False
 1682. return False
 1683. return False#only to be sure
 1684. def render_request(self,line1,line2,line3):
 1685. #this function just renders 3 lines of text in the textbox
 1686. self.render(0, True)
 1687. if low_res == False:
 1688. s = pygame.Surface((640,360))
 1689. else:
 1690. s = pygame.Surface((320,240))
 1691. s.fill((255,0,255))
 1692. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1693. # render lines
 1694. line1_image = self.font.render(line1,1,(255,255,255))
 1695. posx = 0
 1696. posy = 0
 1697. s.blit(line1_image,(posx,posy))
 1698. line2_image = self.font.render(line2,1,(255,255,255))
 1699. posx = 0
 1700. posy = 20
 1701. s.blit(line2_image,(posx,posy))
 1702. line3_image = self.font.render(line3,1,(255,255,255))
 1703. posx = 0
 1704. posy = 40
 1705. s.blit(line3_image,(posx,posy))
 1706. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1707. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1708. s_help.fill((255,0,255))
 1709. s_help.blit(s,(80,0))
 1710. s = s_help
 1711. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1712. s = s.convert_alpha()
 1713. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1714. self.screen.blit(s,(0,0))
 1715. pygame.display.flip()
 1716. def render_map(self,level=0):
 1717. run = True
 1718. while run:
 1719. m = pygame.Surface((max_map_size,max_map_size))
 1720. for y in range(0,max_map_size):
 1721. for x in range(0,max_map_size):
 1722. try:
 1723. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1724. except:
 1725. level = 0
 1726. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1727. if x > player.pos[0]-2 and x < player.pos[0]+2 and y > player.pos[1]-2 and y < player.pos[1]+2 and level == player.pos[2]: #mark players pos
 1728. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['white'],(x,y))
 1729. else:
 1730. if world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 1:
 1731. m.blit(gra_files.gdic['tile1'][t_col],(x,y))
 1732. elif world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 0:
 1733. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1734. else:
 1735. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1736. m = pygame.transform.scale(m,(270,270))
 1737. s = pygame.Surface((640,360))
 1738. bg = pygame.Surface((480,360))
 1739. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1740. s.blit(bg,(0,0))
 1741. if game_options.mousepad == 1:
 1742. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1743. else:
 1744. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1745. s_help.fill((48,48,48))
 1746. s.blit(s_help,(480,0))
 1747. text = '~Map~ [Press['+key_name['x']+'] to leave'
 1748. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1749. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1750. lvl_string = 'Level ' + str(level)
 1751. text_image = screen.font.render(lvl_string,1,(0,0,0))
 1752. if low_res == False:
 1753. s.blit(text_image,(300,70))
 1754. else:
 1755. s.blit(text_image,(190,50))
 1756. s.blit(m,(25,55))
 1757. if game_options.mousepad == 0:
 1758. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1759. s_help.fill((48,48,48))
 1760. s_help.blit(s,(80,0))
 1761. s = s_help
 1762. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1763. self.screen.blit(s,(0,0))
 1764. pygame.display.flip()
 1765. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1766. if ui == 'exit':
 1767. global master_loop
 1768. global playing
 1769. global exitgame
 1770. exitgame = True
 1771. screen.render_load(5)
 1772. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1773. screen.save_tmp_png()
 1774. master_loop = False
 1775. playing = False
 1776. run = False
 1777. return('exit')
 1778. if ui == 'x':
 1779. run = False
 1780. def render_credits(self):
 1781. global master_loop
 1782. run = True
 1783. while run:
 1784. s = pygame.Surface((640,360))
 1785. bg = pygame.Surface((480,360))
 1786. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1787. s.blit(bg,(0,0))
 1788. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1789. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1790. else:
 1791. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1792. s_help.fill((48,48,48))
 1793. s.blit(s_help,(480,0))
 1794. text = '~Credits~ [Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1795. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1796. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1797. credit_items = ('Code & Art: The Mighty Glider', 'BGM: Various Artists [CC0]' , 'SFX: Various Artists [CC0]', 'Font: Cody Boisclair', 'Testing: eugeneloza', 'Special Thanks: forum.freegamedev.net', ' !freegaming@quitter.se')
 1798. for i in range (0,len(credit_items)):
 1799. text_image = screen.font.render(credit_items[i],1,(0,0,0))
 1800. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit credit_items
 1801. if game_options.mousepad == 0:
 1802. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1803. s_help.fill((48,48,48))
 1804. s_help.blit(s,(80,0))
 1805. s = s_help
 1806. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1807. self.screen.blit(s,(0,0))
 1808. pygame.display.flip()
 1809. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1810. if ui == 'exit':
 1811. master_loop = False
 1812. run = False
 1813. return('exit')
 1814. if ui == 'x':
 1815. run = False
 1816. def render_status(self):
 1817. player_attribute = ('Strength: '+str(player.attribute.p_strength),
 1818. 'Skill: '+str(player.attribute.p_defense),
 1819. 'Power: '+str(player.attribute.m_strength),
 1820. 'Will: '+str(player.attribute.m_defense),
 1821. 'Health: '+str(player.lp)+'/'+str(player.attribute.max_lp),
 1822. '--> SKILLS')
 1823. attribute_info = ('Strength','Skill','Power','Will','Health')
 1824. if player.skill.woodcutting == 'Novice':
 1825. woodcutting_next_lvl = '200'
 1826. else:
 1827. woodcutting_next_lvl = '1000'
 1828. if player.skill.mining == 'Novice':
 1829. mining_next_lvl = '200'
 1830. else:
 1831. mining_next_lvl = '1000'
 1832. player_skills = ('Weapon Crafting: '+player.skill.weapon_crafting,
 1833. 'Metallurgy: '+player.skill.metallurgy,
 1834. 'Alchemy: '+player.skill.alchemy,
 1835. 'Woodcutting: '+player.skill.woodcutting+' ('+str(player.skill.woodcutting_progress)+'/'+woodcutting_next_lvl+')',
 1836. 'Mining: '+player.skill.mining+' ('+str(player.skill.mining_progress)+'/'+mining_next_lvl+')',
 1837. '<-- ATTRIBUTE')
 1838. skill_info = ('Weapon Crafting','Metallurgy','Alchemy','Woodcutting','Mining')
 1839. run = True
 1840. while run:
 1841. c = screen.get_choice('Attributes',player_attribute,True)
 1842. if c == 'Break':
 1843. run = False
 1844. return False
 1845. if c < 5:
 1846. screen.render_text(texts[attribute_info[c]])
 1847. elif c == 5:
 1848. run2 = True
 1849. while run2:
 1850. d = screen.get_choice('Skills',player_skills,True)
 1851. if d == 'Break':
 1852. run = False
 1853. run2 = False
 1854. return False
 1855. if d < 5:
 1856. screen.render_text(texts[skill_info[d]])
 1857. elif d == 5:
 1858. run2 = False
 1859. def render_text(self,text,replace_keys=True,more_txt=False,simulation= False):
 1860. run = True
 1861. while run:
 1862. if low_res == False:
 1863. s = pygame.Surface((640,360))
 1864. else:
 1865. s = pygame.Surface((320,240))
 1866. bg = pygame.Surface((480,360))
 1867. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1868. if low_res == True:
 1869. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 1870. s.blit(bg,(0,0))
 1871. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1872. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1873. else:
 1874. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1875. s_help.fill((48,48,48))
 1876. s.blit(s_help,(480,0))
 1877. if simulation == False:
 1878. if more_txt == False:
 1879. top_text = '[Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1880. else:
 1881. top_text = '[Press ['+key_name['e']+'] for next page]'
 1882. text_image = screen.font.render(top_text,1,(255,255,255))
 1883. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1884. for i in range (0,len(text)):
 1885. text_image = screen.font.render(text[i],1,(0,0,0))
 1886. if low_res == False:
 1887. s.blit(text_image,(60,80+i*25))#blit credit_items
 1888. else:
 1889. s.blit(text_image,(21,36+i*20))#blit credit_items
 1890. if simulation == True:
 1891. return s
 1892. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1893. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1894. s_help.fill((48,48,48))
 1895. s_help.blit(s,(80,0))
 1896. s = s_help
 1897. if low_res == False:
 1898. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1899. self.screen.blit(s,(0,0))
 1900. pygame.display.flip()
 1901. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1902. if ui == 'exit':
 1903. global master_loop
 1904. global playing
 1905. global exitgame
 1906. exitgame = True
 1907. try:
 1908. screen.render_load(5)
 1909. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1910. screen.save_tmp_png()
 1911. del player
 1912. except:
 1913. None
 1914. master_loop = False
 1915. playing = False
 1916. run = False
 1917. return('exit')
 1918. if ui == 'x':
 1919. run = False
 1920. elif ui == 'e' and more_txt == True:
 1921. run = False
 1922. def render_multi_text(self,texts):
 1923. run = True
 1924. page = 0
 1925. total_pages = len(texts)
 1926. while run:
 1927. s = self.render_text(texts[page],simulation=True)
 1928. page_txt = 'Page '+str(page+1)+ ' of '+str(total_pages)+' ['+key_name['x']+'] - leave'
 1929. page_image = screen.font.render(page_txt,1,(255,255,255))
 1930. s.blit(page_image,(5,2))#menue title
 1931. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1932. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1933. s_help.fill((48,48,48))
 1934. s_help.blit(s,(80,0))
 1935. s = s_help
 1936. if low_res == False:
 1937. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1938. self.screen.blit(s,(0,0))
 1939. pygame.display.flip()
 1940. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1941. if ui == 's' or ui == 'd':
 1942. page += 1
 1943. if page > total_pages-1:
 1944. page = 0
 1945. elif ui == 'w' or ui == 'a':
 1946. page -= 1
 1947. if page < 0:
 1948. page = total_pages-1
 1949. elif ui == 'x':
 1950. run = False
 1951. def render_options(self):
 1952. run = True
 1953. num = 0
 1954. options_path = save_path
 1955. for c in range(0,5):
 1956. options_path = options_path.replace(os.sep + 'World' + str(c),'')
 1957. while run:
 1958. if game_options.screenmode == 2:
 1959. winm = 'Screenmode: Fullscreen'
 1960. elif game_options.screenmode == 1:
 1961. winm = 'Screenmode: Windowed(1280X720)'
 1962. else:
 1963. winm = 'Screenmode: Windowed(640X360)'
 1964. if game_options.bgmmode == 1:
 1965. audiom = 'BGM: ON'
 1966. else:
 1967. audiom = 'BGM: OFF'
 1968. if game_options.sfxmode == 1:
 1969. sfxm = 'SFX: ON'
 1970. else:
 1971. sfxm = 'SFX: OFF'
 1972. if game_options.turnmode == 1:
 1973. turnm = 'Gamemode: Semi-Realtime'
 1974. else:
 1975. turnm = 'Gamemode: Turnbased'
 1976. if game_options.mousepad == 1:
 1977. mousem = 'Use Mouse: yes'
 1978. else:
 1979. mousem = 'Use Mouse: no'
 1980. if game_options.check_version == 1:
 1981. versm = 'Check Version: yes'
 1982. else:
 1983. versm = 'Check Version: no'
 1984. s = pygame.Surface((640,360))
 1985. bg = pygame.Surface((480,360))
 1986. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1987. if low_res == True:
 1988. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 1989. s.blit(bg,(0,0))
 1990. text = '~Options~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 1991. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1992. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1993. menu_items = (winm,audiom,sfxm,turnm,mousem,versm,'Done')
 1994. for i in range (0,len(menu_items)):
 1995. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 1996. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 1997. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 1998. if game_options.mousepad == 1:
 1999. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2000. else:
 2001. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2002. s_help.fill((48,48,48))
 2003. s.blit(s_help,(480,0))
 2004. if game_options.mousepad == 0:
 2005. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2006. s_help.fill((48,48,48))
 2007. s_help.blit(s,(80,0))
 2008. s = s_help
 2009. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2010. self.screen.blit(s,(0,0))
 2011. pygame.display.flip()
 2012. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2013. if ui == 'exit':
 2014. global master_loop
 2015. global playing
 2016. global exitgame
 2017. global player
 2018. exitgame = True
 2019. try:
 2020. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2021. screen.render_load(5)
 2022. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2023. screen.save_tmp_png()
 2024. del player
 2025. except:
 2026. None
 2027. master_loop = False
 2028. playing = False
 2029. run = False
 2030. return('exit')
 2031. if ui == 'w':
 2032. num -= 1
 2033. if num < 0:
 2034. num = len(menu_items)-1
 2035. if ui == 's':
 2036. num += 1
 2037. if num >= len(menu_items):
 2038. num = 0
 2039. if ui == 'x':
 2040. run = False
 2041. if ui == 'e':
 2042. if num == 0:
 2043. screen.re_init()
 2044. pygame.display.flip()
 2045. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2046. if num == 1:
 2047. if game_options.bgmmode == 1:
 2048. game_options.bgmmode = 0
 2049. pygame.mixer.music.pause()
 2050. else:
 2051. game_options.bgmmode = 1
 2052. pygame.mixer.music.unpause()
 2053. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2054. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2055. if num == 2:
 2056. if game_options.sfxmode == 1:
 2057. game_options.sfxmode = 0
 2058. else:
 2059. game_options.sfxmode = 1
 2060. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2061. if num == 3:
 2062. if game_options.turnmode == 1:
 2063. game_options.turnmode = 0
 2064. else:
 2065. game_options.turnmode = 1
 2066. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2067. if num == 4 and low_res == False:
 2068. if game_options.mousepad == 1:
 2069. game_options.mousepad = 0
 2070. else:
 2071. game_options.mousepad = 1
 2072. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 2073. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2074. if num == 5:
 2075. if game_options.check_version == 1:
 2076. game_options.check_version = 0
 2077. else:
 2078. game_options.check_version = 1
 2079. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2080. if num == 6:
 2081. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2082. run = False
 2083. def render_brake(self,simulate= False):
 2084. run = True
 2085. num = 0
 2086. global exitgame
 2087. global playing
 2088. global player
 2089. while run:
 2090. if low_res == False:
 2091. s = pygame.Surface((640,360))
 2092. else:
 2093. s = pygame.Surface((320,240))
 2094. bg = pygame.Surface((480,360))
 2095. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2096. if low_res == True:
 2097. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2098. s.blit(bg,(0,0))
 2099. text = '~Game Paused~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2100. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2101. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2102. menu_items = ('Resume','Status','Message History','Save and Exit', 'Options',)
 2103. for i in range (0,len(menu_items)):
 2104. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2105. if low_res == False:
 2106. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2107. else:
 2108. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2109. if low_res == False:
 2110. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2111. else:
 2112. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2113. if game_options.mousepad == 1 and low_res != True:
 2114. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2115. else:
 2116. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2117. s_help.fill((48,48,48))
 2118. s.blit(s_help,(480,0))
 2119. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2120. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2121. s_help.fill((48,48,48))
 2122. s_help.blit(s,(80,0))
 2123. s = s_help
 2124. if low_res == False:
 2125. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2126. if simulate == True:
 2127. return s
 2128. self.screen.blit(s,(0,0))
 2129. pygame.display.flip()
 2130. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2131. if ui == 'exit':
 2132. global master_loop
 2133. global playing
 2134. global exitgame
 2135. exitgame = True
 2136. screen.render_load(5)
 2137. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2138. screen.save_tmp_png()
 2139. master_loop = False
 2140. playing = False
 2141. run = False
 2142. return('exit')
 2143. if ui == 'w':
 2144. num -= 1
 2145. if num < 0:
 2146. num = len(menu_items)-1
 2147. if ui == 's':
 2148. num += 1
 2149. if num >= len(menu_items):
 2150. num = 0
 2151. if ui == 'x':
 2152. run = False
 2153. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2154. if ui == 'e':
 2155. if num == 0:
 2156. run = False
 2157. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2158. if num == 1:
 2159. screen.render_status()
 2160. if num == 2:
 2161. do = message.render_history()
 2162. if do == 'exit':
 2163. run = False
 2164. if num == 3:
 2165. exitgame = True
 2166. screen.render_load(5)
 2167. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2168. screen.save_tmp_png()
 2169. del player
 2170. playing = False
 2171. run = False
 2172. if num == 4:
 2173. do = screen.render_options()
 2174. if do == 'exit':
 2175. run = False
 2176. return exitgame
 2177. def get_choice(self,headline,choices,allow_chancel,style='Default'):
 2178. #this function allows the player to make a coice. The choices-variable is a tulpel with strings. The function returns the number of the chosen string inside the tulpel
 2179. run = True
 2180. num = 0
 2181. while run:
 2182. if low_res == False:
 2183. s = pygame.Surface((640,360))
 2184. else:
 2185. s = pygame.Surface((320,240))
 2186. bg = pygame.Surface((480,360))
 2187. if style == 'Default':
 2188. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2189. elif style == 'Warning':
 2190. bg.blit(gra_files.gdic['display'][17],(0,0))
 2191. if low_res == True:
 2192. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2193. s.blit(bg,(0,0))
 2194. text_image = screen.font.render(headline,1,(255,255,255))
 2195. if low_res == False:
 2196. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2197. else:
 2198. s.blit(text_image,(0,2))#menue title
 2199. menu_items = choices
 2200. for i in range (0,len(menu_items)):
 2201. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2202. if low_res == False:
 2203. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2204. else:
 2205. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2206. if allow_chancel == True:
 2207. string = '['+key_name['e']+'] - choose ['+key_name['x']+'] - leave'
 2208. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2209. if low_res == True:
 2210. s.blit(text_image,(0,225))
 2211. else:
 2212. s.blit(text_image,(5,335))
 2213. else:
 2214. string = '['+key_name['e']+'] - choose'
 2215. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2216. if low_res == True:
 2217. s.blit(text_image,(0,225))
 2218. else:
 2219. s.blit(text_image,(5,335))
 2220. if style == 'Default':
 2221. if low_res == False:
 2222. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2223. else:
 2224. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2225. elif style == 'Warning':
 2226. if low_res == False:
 2227. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,112+num*25))#blit marker
 2228. else:
 2229. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,38+num*25))#blit marker
 2230. if game_options.mousepad == 1 and low_res == True:
 2231. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2232. else:
 2233. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2234. s_help.fill((48,48,48))
 2235. s.blit(s_help,(480,0))
 2236. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2237. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2238. s_help.fill((48,48,48))
 2239. s_help.blit(s,(80,0))
 2240. s = s_help
 2241. else:
 2242. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2243. if low_res == False:
 2244. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2245. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2246. pygame.display.flip()
 2247. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2248. if ui == 'exit':
 2249. global master_loop
 2250. global playing
 2251. global exitgame
 2252. global player
 2253. exitgame = True
 2254. try:
 2255. screen.render_load(5)
 2256. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2257. screen.save_tmp_png()
 2258. except:
 2259. None
 2260. master_loop = False
 2261. playing = False
 2262. run = False
 2263. return('exit')
 2264. if ui == 'w':
 2265. num -= 1
 2266. if num < 0:
 2267. num = len(menu_items)-1
 2268. if ui == 's':
 2269. num += 1
 2270. if num >= len(menu_items):
 2271. num = 0
 2272. if ui == 'e':
 2273. run = False
 2274. return num
 2275. if ui == 'x' and allow_chancel == True:
 2276. run = False
 2277. return 'Break'
 2278. def string_input(self, input_message, length):
 2279. run = True
 2280. string = ''
 2281. pos = 0
 2282. x = 0
 2283. y = 0
 2284. char_field = (('A','B','C','D','E','F','G','H','a','b','c','d','e','f','g','h'),('I','J','K','L','M','N','O','P','i','j','k','l','m','n','o','p'),('Q','R','S','T','U','V','W','X','q','r','s','t','u','v','w','x'),('Y','Z','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.',','),('(','[','<','{',')',']','>','}','#','+','-','_','*','/','&','%'))
 2285. while run:
 2286. s = pygame.Surface((640,360))
 2287. s.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2288. text_image = screen.font.render(input_message,1,(255,255,255))
 2289. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2290. num_stars = length - len(string)
 2291. star_string = ''
 2292. if num_stars > 0:
 2293. for i in range (0,num_stars):
 2294. star_string += '*'
 2295. shown_string = string + '_' + star_string
 2296. string_image = screen.font.render(shown_string,1,(255,255,255))
 2297. s.blit(string_image,(5,35))#string so far
 2298. for i in range (0,5):#blit chars
 2299. for j in range (0,len(char_field[1])):
 2300. if i == y and j == x:
 2301. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(255,255,255))
 2302. else:
 2303. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(0,0,0))
 2304. if low_res == False:
 2305. s.blit(char_image,(55+(j*20),150+(i*20)))
 2306. else:
 2307. s.blit(char_image,(5+(j*20),90+(i*20)))
 2308. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2309. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2310. else:
 2311. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2312. s_help.fill((48,48,48))
 2313. s.blit(s_help,(480,0))
 2314. text = '['+key_name['e']+'] - Add Char ['+key_name['x']+'] - Del Char ['+key_name['b']+'] - Done'
 2315. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2316. if low_res == False:
 2317. s.blit(text_image,(5,335))
 2318. else:
 2319. help_sur = pygame.Surface((320,16))
 2320. help_sur.fill((48,48,48))
 2321. help_sur.blit(text_image,(5,5))
 2322. s.blit(help_sur,(0,224))
 2323. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2324. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2325. s_help.fill((48,48,48))
 2326. s_help.blit(s,(80,0))
 2327. s = s_help
 2328. if low_res == False:
 2329. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2330. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2331. pygame.display.flip()
 2332. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2333. if ui == 'w':
 2334. y -= 1
 2335. if y < 0:
 2336. y = 4
 2337. if ui == 's':
 2338. y += 1
 2339. if y > 4:
 2340. y = 0
 2341. if ui == 'a':
 2342. x -= 1
 2343. if x < 0:
 2344. x = len(char_field[1])-1
 2345. if ui == 'd':
 2346. x += 1
 2347. if x > len(char_field[1])-1:
 2348. x = 0
 2349. if ui == 'e':
 2350. if pos <= length:
 2351. string += char_field[y][x]
 2352. pos += 1
 2353. if ui == 'b':
 2354. run = False
 2355. if ui == 'x':
 2356. if pos > 0:
 2357. pos -= 1
 2358. string = string[:pos]
 2359. return string
 2360. def render_dead(self):
 2361. global exitgame
 2362. self.reset_hit_matrix()
 2363. if player.godmode == True:
 2364. player.respawn()
 2365. message.add('YOU DIE.. NOT!')
 2366. return True
 2367. run = True
 2368. while run:
 2369. if low_res == False:
 2370. s = pygame.Surface((640,360))
 2371. else:
 2372. s = pygame.Surface((320,240))
 2373. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 2374. text_image = screen.font.render('YOU ARE DEAD!',1,(255,255,255))
 2375. if low_res == False:
 2376. s.blit(text_image,(175,60))
 2377. else:
 2378. s.blit(text_image,(75,60))
 2379. if player.difficulty == 3: #you play on roguelike mode
 2380. choose_string = '------------- ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2381. else:#you play on a other mode
 2382. choose_string = '['+key_name['e']+'] - RESPAWN ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2383. choose_image = screen.font.render(choose_string,1,(255,255,255))
 2384. if low_res == False:
 2385. s.blit(choose_image,(125,200))
 2386. else:
 2387. s.blit(choose_image,(25,200))
 2388. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2389. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2390. else:
 2391. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2392. s_help.fill((48,48,48))
 2393. s.blit(s_help,(480,0))
 2394. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2395. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2396. s_help.fill((48,48,48))
 2397. s_help.blit(s,(80,0))
 2398. s = s_help
 2399. else:
 2400. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2401. if low_res == False:
 2402. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2403. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2404. pygame.display.flip()
 2405. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2406. if ui == 'exit':
 2407. global master_loop
 2408. global playing
 2409. global exitgame
 2410. exitgame = True
 2411. if player.difficulty !=3:
 2412. screen.render_load(5)
 2413. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2414. screen.save_tmp_png()
 2415. else:
 2416. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2417. for i in files_to_remove:
 2418. del_file = save_path + os.sep + i
 2419. try:
 2420. os.remove(del_file)
 2421. except:
 2422. None
 2423. master_loop = False
 2424. playing = False
 2425. run = False
 2426. return('exit')
 2427. if ui == 'e' and player.difficulty != 3:
 2428. player.respawn()
 2429. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2430. run = False
 2431. elif ui == 'x':
 2432. player.respawn()
 2433. if player.difficulty != 3:
 2434. screen.render_load(5)
 2435. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2436. screen.save_tmp_png()
 2437. else:
 2438. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2439. for i in files_to_remove:
 2440. del_file = save_path + os.sep + i
 2441. try:
 2442. os.remove(del_file)
 2443. except:
 2444. None
 2445. run = False
 2446. exitgame = True
 2447. class maP():
 2448. def __init__(self, name, tilemap, visit=False, map_type='overworld',monster_num=1):
 2449. self.name = name
 2450. self.known = []
 2451. self.containers = []
 2452. self.tilemap = tilemap
 2453. self.visit = visit
 2454. self.last_visit = 0 #-------test only
 2455. self.map_type = map_type
 2456. self.monster_num = monster_num
 2457. self.build_type = 'Full' #Full: build everything you want, Part: no stairs, None: Buildmode is not callable
 2458. self.thirst_multi_day = 1
 2459. self.thirst_multi_night = 1
 2460. self.no_monster_respawn = False
 2461. self.countdowns = []
 2462. self.npcs = []
 2463. self.monster_plus = 0
 2464. self.monster_count = 0
 2465. self.music_day_original = 'overworld'
 2466. self.music_day = self.music_day_original
 2467. self.music_night_original = 'night'
 2468. self.music_night = self.music_night_original
 2469. self.generation_release = release_number
 2470. for y in range (0,max_map_size):
 2471. self.known.append([])
 2472. for x in range (0,max_map_size):
 2473. self.known[y].append(0)
 2474. for y in range (0,max_map_size):
 2475. self.containers.append([])
 2476. for x in range (0,max_map_size):
 2477. self.containers[y].append(0)
 2478. for y in range (0,max_map_size):
 2479. self.npcs.append([])
 2480. for x in range (0,max_map_size):
 2481. self.npcs[y].append(0)
 2482. def fill(self, tile):
 2483. for y in range (0,max_map_size):
 2484. for x in range(0,max_map_size):
 2485. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 2486. def check_fov(self,x,y,dist):
 2487. fov = []
 2488. startx = x-8
 2489. starty = y-6
 2490. extreme_coordinates = []
 2491. dist_coordinates = []
 2492. for yy in range(0,12):
 2493. fov.append([])
 2494. for xx in range(0,15):
 2495. fov[yy].append(0)
 2496. dist1 = ((8-xx)**2+(6-yy)**2)**0.5
 2497. if dist1 > 0:
 2498. extreme_coordinates.append((xx,yy))
 2499. dist_coordinates.append(dist1)
 2500. for i in range(0,len(extreme_coordinates)-1):
 2501. c = 0
 2502. run = True
 2503. while run:
 2504. dir_x = (8-extreme_coordinates[i][0])/dist_coordinates[i]
 2505. dir_y = (6-extreme_coordinates[i][1])/dist_coordinates[i]
 2506. lx = int(round(8+c*dir_x))
 2507. ly = int(6+c*dir_y)
 2508. if ly < 6:
 2509. ly += 1
 2510. elif ly > 6:
 2511. ly -= 1
 2512. ldist = ((8-lx)**2+(6-ly)**2)**0.5
 2513. try:
 2514. fov[ly][lx] = 1
 2515. except:
 2516. None
 2517. c+=1
 2518. if lx < 0 or lx > 14 or ly < 0 or ly > 11:
 2519. run = False
 2520. elif ldist >= dist:
 2521. run = False
 2522. elif self.tilemap[starty+ly][startx+lx].transparency == False:
 2523. run = False
 2524. return fov
 2525. def check_los(self,startx,starty,endx,endy):
 2526. if startx > max_map_size or startx < 0 or endx > max_map_size or endx < 0 or starty > max_map_size or starty < 0 or endy > max_map_size or endy < 0:
 2527. return False
 2528. try:
 2529. m = (startx-endx)/(starty-endy)
 2530. except:
 2531. m = 'error'
 2532. if m != 'error':
 2533. n = starty-(m*startx)
 2534. if startx < endx:
 2535. c = 1
 2536. elif startx > endx:
 2537. c = -1
 2538. else:
 2539. return True
 2540. else:
 2541. if starty < endy:
 2542. c = 1
 2543. elif starty > endy:
 2544. c = -1
 2545. else:
 2546. return True
 2547. test = True
 2548. run=True
 2549. count = 0
 2550. while run:
 2551. if m != 'error':
 2552. x = startx + count
 2553. y = int((m*x)+n)
 2554. elif starty==endy:
 2555. x = startx
 2556. y = starty + count
 2557. try:
 2558. if self.tilemap[y][x].transparency == False and x != endx and y != endy:
 2559. test = False
 2560. if x == endx or y == endy:
 2561. run = False
 2562. count += c
 2563. except:
 2564. run = False
 2565. return test
 2566. def set_round_frame(self,tile,radius):
 2567. center = int(max_map_size/2)
 2568. for y in range(0,max_map_size):
 2569. for x in range(0,max_map_size):
 2570. range_x = x-center
 2571. range_y = y-center
 2572. if ((range_x**2+range_y**2)**0.5) > radius:
 2573. self.tilemap[y][x] = tile
 2574. def set_music(self,day,night,change_original=False):
 2575. if day != None:
 2576. self.music_day = day
 2577. if change_original == True:
 2578. self.music_day_original = day
 2579. if night != None:
 2580. self.music_night = night
 2581. if change_original == True:
 2582. self.music_night_original = night
 2583. def drunken_finder(self,startx,starty,tile):
 2584. x = startx
 2585. y = starty
 2586. run = True
 2587. while run:
 2588. direction = random.randint(0,3)
 2589. if direction == 0:
 2590. y -= 1
 2591. elif direction == 1:
 2592. x += 1
 2593. elif direction == 2:
 2594. y += 1
 2595. else:
 2596. x -= 1
 2597. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 2598. run = False
 2599. return (x,y)
 2600. def drunken_walker(self,startx,starty,tile_replace,num_replace):
 2601. num = 1
 2602. x = startx
 2603. y = starty
 2604. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2605. while num < num_replace:
 2606. #step 0: get possible directions
 2607. dir_list = []
 2608. for n in range(-1,2):
 2609. if x+n < max_map_size-2 and x+n > 2:
 2610. if x+n < max_map_size-7 and x+n > 7:
 2611. count = 5
 2612. else:
 2613. count = min((max_map_size-2)-(x+n),(x+n),3)
 2614. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2615. for c in range(0,count):
 2616. dir_list.append([x+n,y])
 2617. if y+n < max_map_size-2 and y+n > 2:
 2618. if y+n < max_map_size-7 and y+n > 7:
 2619. count = 5
 2620. else:
 2621. count = min((max_map_size-2)-(y+n),(y+n),3)
 2622. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2623. for c in range(0,count):
 2624. dir_list.append([x,y+n])
 2625. #step 1: set tile new tile
 2626. ran = random.randint(0,len(dir_list)-1)
 2627. x = dir_list[ran][0]
 2628. y = dir_list[ran][1]
 2629. if self.tilemap[y][x].techID != tile_replace.techID:
 2630. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2631. num += 1
 2632. def floating(self,startx,starty,tile_fill,tile_border):
 2633. #its important to use a tile_fill that isn't on the map and a tile_border that is on the map
 2634. run = True
 2635. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tile_fill)
 2636. while run:
 2637. count = 0
 2638. for y in range(0,max_map_size):
 2639. for x in range(0,max_map_size):
 2640. if self.tilemap[y][x].techID == tile_fill.techID:
 2641. for yy in range(y-1,y+2):
 2642. for xx in range(x-1,x+2):
 2643. try:
 2644. if self.tilemap[yy][xx].techID != tile_border.techID and self.tilemap[yy][xx].techID != tile_fill.techID:
 2645. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tile_fill)
 2646. count += 1
 2647. except:
 2648. None
 2649. if count == 0:
 2650. run = False
 2651. def float_civilisation(self,start_x,start_y):
 2652. tm = []
 2653. for y in range(0,max_map_size):
 2654. tm.append([])
 2655. for x in range(0,max_map_size):
 2656. tm[y].append(0)
 2657. tm[start_y][start_x] = 1
 2658. run = True
 2659. total_count = 1
 2660. while run:
 2661. count = 0
 2662. for yy in range(0,max_map_size):
 2663. for xx in range(0,max_map_size):
 2664. if tm[yy][xx] == 1:
 2665. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 2666. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 2667. try:
 2668. if tm[yyy][xxx] == 0 and self.tilemap[yyy][xxx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == True:
 2669. tm[yyy][xxx] = 1
 2670. count += 1
 2671. total_count += 1
 2672. elif self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == False:
 2673. return 0
 2674. except:
 2675. None
 2676. if count == 0:
 2677. run = False
 2678. return total_count
 2679. def get_quarter_size(self,startx,starty):
 2680. #this funktion gives back a tulpel with the width and height of a quarter made out of the same tile like the start position
 2681. techID = self.tilemap[starty][startx].techID
 2682. q_width = 0
 2683. q_height = 0
 2684. run_w = True
 2685. run_h = True
 2686. while run_w:
 2687. if self.tilemap[starty][startx+q_width].techID == techID:
 2688. q_width += 1
 2689. else:
 2690. run_w = False
 2691. while run_h:
 2692. if self.tilemap[starty+q_height][startx].techID == techID:
 2693. q_height += 1
 2694. else:
 2695. run_h = False
 2696. return (q_width,q_height)
 2697. def set_frame(self,tile):
 2698. for y in range (0,max_map_size):
 2699. for x in range (0,max_map_size):
 2700. if x == 0 or x == max_map_size-1 or y == 0 or y == max_map_size-1:
 2701. self.tilemap[y][x] = tile
 2702. def cut(self, minx, maxx, miny, maxy, replace):
 2703. #everything that is not between min and mx is replaced abainst a tile
 2704. for y in range (0,max_map_size):
 2705. for x in range (0,max_map_size):
 2706. if x < minx or x > maxx or y < miny or y > maxy:
 2707. self.tilemap[y][x] = replace
 2708. def imp(self, start_x, start_y, replace_inner, replace_outer, step_min, step_max, circles, replace_except=None): #dig random caves
 2709. #was made to generate random caves but dosn't pleased me. maybe this can be used for mazes.(unused atm)
 2710. x = start_x
 2711. y = start_y
 2712. for l in range (0,circles):
 2713. run = True
 2714. while run:
 2715. direction = random.randint(0,3)
 2716. move_x = 0
 2717. move_y = 0
 2718. if direction == 0:
 2719. move_y = -1
 2720. elif direction == 1:
 2721. move_x = 1
 2722. elif direction == 2:
 2723. move_y = 1
 2724. else:
 2725. move_x= -1
 2726. length = random.randint(step_min, step_max)
 2727. for m in range (0,length):
 2728. x = x + move_x
 2729. y = y + move_y
 2730. if x <= 1 or x >= 78 or y <= 1 or y >= 78:
 2731. break
 2732. run = False
 2733. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2734. for b in range (-1,2):
 2735. for a in range (-1,2):
 2736. if self.tilemap[y+a][x+b] != replace_outer and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_inner and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_except:
 2737. self.tilemap[y+a][x+b] = replace_outer
 2738. run = False
 2739. def imp_connect(self,xpos,ypos,replace_inner,replace_except=None,except_replacer=None,style='straight'): #conects two or more points
 2740. for a in range (0,len(ypos)-1):
 2741. for b in range(0,len(xpos)-1):
 2742. y = ypos[a]
 2743. x = xpos[b]
 2744. go = True
 2745. direction = 0 #needed for natural ways. jumps between 0 and 1
 2746. while go:
 2747. try:
 2748. y_goal = ypos[a+1]
 2749. x_goal = xpos[b+1]
 2750. except:
 2751. y_goal = ypos[0]
 2752. x_goal = xpos[0]
 2753. if x == x_goal and y == y_goal:
 2754. go = False
 2755. if x_goal - x < 0: #find out if you need to go right or left
 2756. x_direction = -1
 2757. else:
 2758. x_direction = 1
 2759. if y_goal - y < 0: #find out if you need to go up or down
 2760. y_direction = -1
 2761. else:
 2762. y_direction = 1
 2763. if style == 'straight':
 2764. if x != x_goal:
 2765. x = x + x_direction
 2766. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2767. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2768. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2769. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2770. elif y != y_goal:
 2771. y = y + y_direction
 2772. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2773. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2774. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2775. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2776. elif style == 'natural':
 2777. if x != x_goal and direction == 0:
 2778. x = x + x_direction
 2779. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2780. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2781. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2782. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2783. elif y != y_goal and direction == 1:
 2784. y = y + y_direction
 2785. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2786. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2787. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2788. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2789. if direction == 0:
 2790. direction = 1
 2791. elif direction == 1:
 2792. direction = 0
 2793. def spawn_monsters(self,depth):
 2794. #This function spawns monsters on the map
 2795. if self.map_type == 'elfish_fortress':
 2796. monster_max = 0
 2797. for y in range(0,max_map_size):
 2798. for x in range(0,max_map_size):
 2799. if self.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#this is a bed
 2800. monster_max += 1
 2801. else:
 2802. monster_max = (max_map_size*max_map_size)/30
 2803. monster_max = int(monster_max * self.monster_num)
 2804. if self.map_type == 'grot':
 2805. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_water = False, ignore_no_spawn = False)
 2806. else:
 2807. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_no_spawn = False)
 2808. del_list = []
 2809. monster_count = self.monster_count
 2810. for i in range (0,len(spawnpoints)):
 2811. if self.npcs[spawnpoints[i][1]][spawnpoints[i][0]] != 0: #there is a monster here
 2812. spawnpoints[i] = 'del'
 2813. #monster_count += 1#count the monsters that are already on the map
 2814. newlist = []
 2815. for k in spawnpoints:
 2816. if k != 'del':
 2817. newlist.append(k)
 2818. spawnpoints = newlist
 2819. monster_max -= monster_count
 2820. if monster_max > len(spawnpoints):
 2821. monster_max = len(spawnpoints)
 2822. for k in range(0,monster_max):
 2823. ran = random.randint(0,len(ml.mlist[self.map_type])-1)
 2824. ran2 = random.randint(0,len(spawnpoints)-1)
 2825. ran3 = random.randint(0,len(ml.mlist['civilian'])-1)
 2826. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]] = deepcopy(ml.mlist[self.map_type][ran])#deepcopy is used that every monster on the map is saved separate
 2827. self.set_monster_strength(spawnpoints[ran2][0],spawnpoints[ran2][1],depth)
 2828. self.monster_count += 1
 2829. if self.no_monster_respawn == False:
 2830. self.countdowns.append(countdown('spawner',spawnpoints[ran2][1],spawnpoints[ran2][0],random.randint(5,60)))
 2831. try:
 2832. if player.difficulty == 4:
 2833. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].AI_style = 'ignore'
 2834. except:
 2835. None
 2836. #set monsters personal_id
 2837. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].personal_id = str(self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].techID)+'_'+str(spawnpoints[ran2][0])+'_'+str(spawnpoints[ran2][1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 2838. #set monster groups
 2839. self.spawn_monster_groups(ml.mlist['kobold'][0],ml.mlist['kobold'][1],9)#kobolds
 2840. def set_monster_strength(self,x,y,z,preset_lvl=None,lvl_bonus=0):
 2841. if self.npcs[y][x] != 0:
 2842. old_lvl = self.npcs[y][x].lvl
 2843. ran = random.randint(1,3)
 2844. if Time_ready == True:
 2845. if player.difficulty == 3:
 2846. base_lvl = 25
 2847. elif player.difficulty == 2:
 2848. base_lvl = 20
 2849. elif player.difficulty == 1:
 2850. base_lvl = 15
 2851. elif player.difficulty == 0:
 2852. base_lvl = 10
 2853. else:
 2854. base_lvl = 0
 2855. time_coeff = int(base_lvl*((time.year-1)*28*12 + time.day_total)/150) #base_lvl levels each 150 days of gameplay #
 2856. else:
 2857. time_coeff = 0
 2858. if self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['overworld'][0] or self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['angry_monster'][2]: #this is a dryade
 2859. try:
 2860. time_coeff = player.lvl
 2861. except:
 2862. None
 2863. monster_lvl = z + ran + self.monster_plus + time_coeff
 2864. if monster_lvl >= old_lvl and old_lvl > 0:
 2865. try:
 2866. screen.write_hit_matrix(x,y,12) #render monster_lvl_up
 2867. except:
 2868. None
 2869. if preset_lvl != None:
 2870. self.npcs[y][x].lvl = preset_lvl
 2871. else:
 2872. self.npcs[y][x].lvl = monster_lvl
 2873. self.npcs[y][x].lvl += lvl_bonus
 2874. attribute_list =[]
 2875. al = ('p_strength','p_defense','m_strength','m_defense','health')
 2876. for c in range(0,5):
 2877. if self.npcs[y][x].attribute_prev[c] > 0:
 2878. for h in range(0,self.npcs[y][x].attribute_prev[c]):
 2879. attribute_list.append(al[c])
 2880. for i in range(0,self.npcs[y][x].lvl):
 2881. choice = attribute_list[random.randint(0,len(attribute_list)-1)]
 2882. if choice == 'p_strength':
 2883. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength +=3
 2884. elif choice == 'p_defense':
 2885. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense +=3
 2886. elif choice == 'm_strength':
 2887. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength +=3
 2888. elif choice == 'm_defense':
 2889. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense +=3
 2890. elif choice == 'health':
 2891. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp +=1
 2892. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 2893. if old_lvl == 0:
 2894. el = [['spear','sword','axe','hammer'],['rune','wand','rune staff','artefact'],['armor','armor'],['necklace','amulet','talisman'],['ring','ring']]
 2895. e_nr = 0
 2896. for q in range(0,len(el)-1):
 2897. ran = random.randint(0,len(el[q])-1)
 2898. if self.npcs[y][x].worn_equipment[q] == 1:
 2899. help_equipment = item_wear(el[q][ran],random.randint(0,min((z*3),21)),random.randint(-2,2))
 2900. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength += help_equipment.attribute.p_strength
 2901. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense += help_equipment.attribute.p_defense
 2902. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength += help_equipment.attribute.m_strength
 2903. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense += help_equipment.attribute.m_defense
 2904. self.npcs[y][x].basic_attribute.luck += help_equipment.attribute.luck
 2905. def make_vault(self,on_tile,depth):
 2906. run = True
 2907. while run:
 2908. pos = self.find_any(on_tile)
 2909. test = True
 2910. orientation = random.randint(0,3)#0:north, 1:east, 2:south, 3:west
 2911. try:
 2912. if pos[0] < 6 or pos[0] > max_map_size-6 or pos[1] < 6 or pos[1] > max_map_size-6:
 2913. test = False
 2914. if orientation == 0:
 2915. x_offset = -2
 2916. y_offset = random.randint(-1,1)
 2917. elif orientation == 1:
 2918. x_offset = random.randint(-1,1)
 2919. y_offset = -2
 2920. elif orientation == 2:
 2921. x_offset = 2
 2922. y_offste = random.randint(-1,1)
 2923. else:
 2924. x_offset = random.randint(-1,1)
 2925. y_offset = 2
 2926. for ty in range(pos[1]+y_offset-1,pos[1]+y_offset+6):
 2927. for tx in range(pos[0]+x_offset-1,pos[0]+x_offset+6):
 2928. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 2929. test = False
 2930. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 2931. test = False
 2932. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID:
 2933. test = False
 2934. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['functional'][2].techID:
 2935. test = False
 2936. except:
 2937. test = False
 2938. if test:
 2939. run = False
 2940. for yy in range(pos[1]+y_offset-2,pos[1]+y_offset+3):
 2941. for xx in range(pos[0]+x_offset-2,pos[0]+x_offset+3):
 2942. if xx == pos[0]+x_offset-2 or xx == pos[0]+x_offset+2 or yy == pos[1]+y_offset-2 or yy == pos[1]+y_offset+2:
 2943. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9])
 2944. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2945. else:
 2946. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 2947. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2948. make_loot = True # if make_loot is set on False no gems or ore will spawn inside the vault
 2949. vault_center_x = pos[0]+x_offset
 2950. vault_center_y = pos[1]+y_offset
 2951. door_pos = self.drunken_finder(vault_center_x,vault_center_y,tl.tlist['dungeon'][9])
 2952. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][6])
 2953. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]].no_spawn = True
 2954. vault_type = random.randint(0,4)
 2955. #vault_type = 4
 2956. if vault_type == 0: #Libary
 2957. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 2958. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])#set a bookshelf
 2959. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 2960. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 2961. replace = self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x]
 2962. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 2963. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].replace = replace
 2964. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].no_spawn = True
 2965. num_spellbooks = random.randint(2,3)#fill the chest
 2966. spellbook_list = []
 2967. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38])
 2968. for i in range(0,num_spellbooks):
 2969. ran = random.randint(0,len(sb)-1)
 2970. spellbook_list.append(sb[ran])
 2971. self.containers[vault_center_y+1][vault_center_x] = container(spellbook_list)
 2972. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2973. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 2974. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2975. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set blue nagas
 2976. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2977. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 2978. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2979. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 2980. if vault_type == 1: #Slime pit
 2981. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 2982. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['statue'][2])#set a blob statue
 2983. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 2984. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 2985. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 2986. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 2987. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 2988. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set giant blobs
 2989. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 2990. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 2991. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 2992. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 2993. if vault_type == 2: #Kobold Lair
 2994. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 2995. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['deco'][9])#set a stony throne
 2996. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace #
 2997. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True #
 2998. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 2999. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set Kobolds
 3000. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][1]) #
 3001. self.set_monster_strength(posx,posy,depth,lvl_bonus=3) #
 3002. self.npcs[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][0]) #set kobold shaman
 3003. self.set_monster_strength(vault_center_x,vault_center_y,depth,lvl_bonus=3) #
 3004. if vault_type == 3: #Bat Cave
 3005. make_loot = False
 3006. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3007. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set bats
 3008. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2]) #
 3009. self.set_monster_strength(posx,posy,depth) #
 3010. if vault_type == 4: #mimic chamber
 3011. make_loot = False
 3012. ranx = random.randint(-1,1) #
 3013. rany = random.randint(-1,1) #
 3014. replace = self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] #
 3015. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3016. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].replace = replace #
 3017. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].no_spawn = True #
 3018. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38])
 3019. ransb = random.randint(0,len(sb)-1)
 3020. book = sb[ransb]
 3021. pick = item_wear('pickaxe', 20,0)
 3022. axe = item_wear('axe',20,0)
 3023. self.containers[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = container([book,axe,pick])#fill chest
 3024. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3025. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set sleeping mimics
 3026. if self.tilemap[posy][posx].techID != tl.tlist['functional'][4].techID: #
 3027. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #
 3028. if make_loot == True:
 3029. for yyy in range(vault_center_y-2,vault_center_y+3):
 3030. for xxx in range(vault_center_x-2,vault_center_x+3):
 3031. if self.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3032. ran2 = random.randint(0,2)
 3033. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3034. if ran2 > 1:
 3035. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set gem
 3036. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3037. else:
 3038. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set ore
 3039. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3040. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3041. #print('Made vault at: '+str(pos[0])+','+str(pos[1])+' Type:'+str(vault_type))
 3042. ####go on here
 3043. def make_orc_cave(self,on_tile):
 3044. run = True
 3045. while run:
 3046. pos = self.find_any(on_tile)
 3047. test = True
 3048. try:
 3049. for ty in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3050. for tx in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3051. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][16]:
 3052. test = False
 3053. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['mine'][0]:
 3054. test = False
 3055. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][3]:
 3056. test = False
 3057. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][12]:
 3058. test = False
 3059. except:
 3060. test = False
 3061. if ((pos[0]-(max_map_size/2))**2+(pos[1]-(max_map_size/2))**2)**0.5 > 10:
 3062. if pos[0] > 5 and pos[0] < max_map_size-5 and pos[1] > 5 and pos[1] < max_map_size-5 and test == True:
 3063. run = False
 3064. for y in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3065. for x in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3066. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][16] #fill with solid orcish wall
 3067. for y in range(pos[1]-1,pos[1]+2):
 3068. for x in range(pos[0]-1,pos[0]+2):
 3069. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['mine'][0] #fill inner with orcish mine floor
 3070. if x != pos[0] or y != pos[1]:
 3071. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orc'][random.randint(0,len(ml.mlist['orc'])-1)]) #
 3072. else: #
 3073. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orcish_mines'][1]) #
 3074. self.set_monster_strength(x,y,1) #generate orcs
 3075. self.countdowns.append(countdown('orc_spawner',x,y,random.randint(5,60))) #
 3076. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3077. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])# make dungeon doors
 3078. self.tilemap[pos[1]][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3079. self.tilemap[pos[1]][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3080. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3081. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3082. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3083. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) # add orc deko to the connors
 3084. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3085. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3086. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3087. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3088. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][18])#set a crystal orb
 3089. def AI_move(self):
 3090. #This function moves all monsters that are 7 or less fields away from the player.
 3091. #It dosn't move all monsters to save performance
 3092. ymin = player.pos[1]-7
 3093. if ymin < 0:
 3094. ymin = 0
 3095. xmin = player.pos[0]-7
 3096. if xmin < 0:
 3097. xmin = 0
 3098. ymax = player.pos[1]+8
 3099. if ymax > max_map_size:
 3100. ymax = max_map_size
 3101. xmax = player.pos[0]+8
 3102. if xmax > max_map_size:
 3103. xmax = max_map_size
 3104. for y in range (ymin,ymax):#reset the move_done switches
 3105. for x in range (xmin,xmax):
 3106. if self.npcs[y][x] != 0:
 3107. if self.npcs[y][x].lp > 0:
 3108. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3109. else:
 3110. test = False
 3111. while test == False:
 3112. test = self.monster_die(x,y)
 3113. for y in range (ymin,ymax):
 3114. for x in range (xmin,xmax):
 3115. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:#if there is a monster at this place
 3116. #I. Get possible fields for a move
 3117. moves = [(x,y)]
 3118. yy = (-1,0,0,1)
 3119. xx = (0,-1,1,0)
 3120. for i in range (0,4):
 3121. try:
 3122. monster_move_groups = self.npcs[y][x].move_groups
 3123. tile_move_group = self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].move_group
 3124. move_group_check = tile_move_group in monster_move_groups
 3125. if self.npcs[y+yy[i]][x+xx[i]] == 0:
 3126. npc = False
 3127. else:
 3128. npc = True
 3129. if self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID or self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #this is a stair up/down
 3130. stair = True
 3131. else:
 3132. stair = False
 3133. if x + xx[i] == player.pos[0] and y + yy[i] == player.pos[1]:
 3134. playerpos = True
 3135. else:
 3136. playerpos = False
 3137. if move_group_check == True and npc == False and stair == False and playerpos == False:
 3138. moves.append((x+xx[i],y+yy[i]))
 3139. except:
 3140. print('Debug:Error')
 3141. #II. Find out which possible move leads to which distance between monster and player
 3142. distances = []
 3143. for j in range (0,len(moves)):
 3144. a = player.pos[0] - moves[j][0]
 3145. b = player.pos[1] - moves[j][1]
 3146. c = (a**2 + b**2)**0.5 # this is just the good old pythagoras (c² = a² + b²)
 3147. distances.append(c)
 3148. #III. Choose the right move (or special action)
 3149. do_move = 'foo'
 3150. if self.npcs[y][x].AI_style == 'hostile':
 3151. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp and player.lp > 2 and self.npcs[y][x].num_special > 0 :#this is a defensive situation for the monster
 3152. ran = random.randint(0,99)
 3153. if ran < self.npcs[y][x].def_teleport and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3154. moves = self.find_all_moveable(ignore_player_pos = False)
 3155. if moves != False:
 3156. if len(moves) == 1:
 3157. pos_num = 0
 3158. else:
 3159. pos_num = random.randint(0,len(moves)-1)
 3160. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3161. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3162. tp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' teleports.'
 3163. message.add(tp_string)
 3164. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3165. sfx.play('teleport')
 3166. self.npcs[moves[pos_num][1]][moves[pos_num][0]] = self.npcs[y][x]
 3167. self.npcs[y][x] = 0
 3168. ran = random.randint(0,99)
 3169. if self.npcs[y][x] != 0:
 3170. if ran < self.npcs[y][x].def_flee and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3171. flee_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' turns to flee.'
 3172. message.add(flee_string)
 3173. self.npcs[y][x].AI_style = 'flee'
 3174. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3175. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3176. ran = random.randint(0,99)
 3177. if ran < self.npcs[y][x].def_potion and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3178. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3179. potion_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' quaffes a potion of healing.'
 3180. message.add(potion_string)
 3181. screen.write_hit_matrix(x,y,6)
 3182. lp = min(self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp, self.npcs[y][x].lp+7)
 3183. self.npcs[y][x].lp = lp
 3184. sfx.play('drink')
 3185. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3186. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3187. if self.npcs[y][x] != 0:
 3188. if distances[0] > 1 and self.npcs[y][x].move_done != 1: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3189. ran = random.randint(0,99)
 3190. if ran < self.npcs[y][x].spawn_skeleton or ran < self.npcs[y][x].spawn_shadow or ran < self.npcs[y][x].spawn_spider or ran < self.npcs[y][x].spawn_crow:
 3191. coin = random.randint(0,1)
 3192. xlist = []
 3193. ylist = []
 3194. for yy in range(y-1,y+2):
 3195. for xx in range(x-1,x+2):
 3196. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3197. xlist.append(xx)
 3198. ylist.append(yy)
 3199. if len(xlist) == len(ylist) and len(xlist) > 0:
 3200. if len(xlist) > 1:
 3201. num = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3202. else:
 3203. num = 0
 3204. if self.npcs[y][x].spawn_skeleton > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3205. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][7])
 3206. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3207. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3208. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a skeleton.'
 3209. message.add(mes)
 3210. sfx.play('teleport')
 3211. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3212. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3213. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3214. if self.npcs[y][x].spawn_shadow > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3215. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][8])
 3216. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3217. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3218. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a shadow.'
 3219. message.add(mes)
 3220. sfx.play('teleport')
 3221. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3222. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3223. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3224. if self.npcs[y][x].spawn_crow > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0 and coin == 0:
 3225. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][12])
 3226. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3227. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3228. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a crow.'
 3229. message.add(mes)
 3230. sfx.play('teleport')
 3231. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3232. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3233. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3234. if self.npcs[y][x].spawn_spider > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3235. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][13])
 3236. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3237. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3238. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a spider.'
 3239. message.add(mes)
 3240. sfx.play('teleport')
 3241. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3242. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3243. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3244. elif ran < self.npcs[y][x].blink and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3245. xlist = []
 3246. ylist = []
 3247. for yy in range(player.pos[1]-3,player.pos[1]+4):
 3248. for xx in range(player.pos[0]-3,player.pos[0]+4):
 3249. if self.tilemap[yy][xx].move_group in self.npcs[y][x].move_groups and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3250. if yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]:
 3251. xlist.append(xx)
 3252. ylist.append(yy)
 3253. if len(xlist) != 0:
 3254. try:
 3255. rand = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3256. except:
 3257. rand = 0
 3258. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3259. screen.write_hit_matrix(xlist[rand],ylist[rand],7)
 3260. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' blinks!'
 3261. message.add(mes)
 3262. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]] = self.npcs[y][x]
 3263. self.npcs[y][x] = 0
 3264. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].num_special -= 1
 3265. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].move_done = 1
 3266. if x == player.pos[0] or y == player.pos[1]:
 3267. straight_line = True
 3268. else:
 3269. straight_line = False
 3270. if self.npcs[y][x] != 0 and straight_line == True and (self.npcs[y][x].range_shoot != 0 or self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0) and distances[0] < 5:
 3271. #Step 0: Random
 3272. ran = random.randint(0,99)
 3273. if (ran < self.npcs[y][x].range_shoot or ran < self.npcs[y][x].range_throw_stone or ran < self.npcs[y][x].range_throw_dart or ran < self.npcs[y][x].range_throw_knife) and self.npcs[y][x].num_special > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3274. #Step 1: find the right direction
 3275. if y > player.pos[1]:
 3276. y_dir = -1
 3277. elif y < player.pos[1]:
 3278. y_dir = 1
 3279. else:
 3280. y_dir = 0
 3281. if x > player.pos[0]:
 3282. x_dir = -1
 3283. elif x < player.pos[0]:
 3284. x_dir = 1
 3285. else:
 3286. x_dir = 0
 3287. #Step 2: Check for borders
 3288. run = True
 3289. count = 1
 3290. fire_free = True
 3291. while run:
 3292. cx = x + (count*x_dir)
 3293. cy = y + (count*y_dir)
 3294. if self.tilemap[cy][cx].transparency == False:
 3295. fire_free = False
 3296. run = False
 3297. count +=1
 3298. if cx == player.pos[0] and cy == player.pos[1]:
 3299. run = False
 3300. #Step 3: Fire!
 3301. if fire_free == True:
 3302. run = True
 3303. count = 1
 3304. if self.npcs[y][x].range_shoot > 0:
 3305. sfx.play('fire')
 3306. else:
 3307. sfx.play('miss')
 3308. while run:
 3309. xx = x + (count*x_dir)
 3310. yy = y + (count*y_dir)
 3311. if xx != player.pos[0] or yy != player.pos[1]:
 3312. screen.write_hit_matrix(xx,yy,2)
 3313. if self.tilemap[yy][xx].transparency == False:
 3314. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3315. if (self.npcs[y][x].range_shoot != 0 or self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0):
 3316. sfx.play('throw')
 3317. run = False
 3318. else:
 3319. if self.npcs[y][x].range_shoot > 0:
 3320. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3321. player.monster_attacks(x,y)
 3322. elif self.npcs[y][x].range_throw_stone > 0:
 3323. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3324. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a stone!')
 3325. chance = 9 - count
 3326. coin = random.randint(0,9)
 3327. if coin < chance:
 3328. sfx.play('hit')
 3329. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3330. message.add('The stone hits you.(1 damage)')
 3331. player.lp -= 1
 3332. else:
 3333. sfx.play('throw')
 3334. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3335. message.add('The stone misses you.')
 3336. elif self.npcs[y][x].range_throw_dart > 0:
 3337. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3338. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a dart!')
 3339. chance = 9 - count
 3340. coin = random.randint(0,9)
 3341. if coin < chance:
 3342. sfx.play('hit')
 3343. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3344. message.add('The dart hits you.(2 damage)')
 3345. player.lp -= 2
 3346. else:
 3347. sfx.play('throw')
 3348. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3349. message.add('The dart misses you.')
 3350. elif self.npcs[y][x].range_throw_knife > 0:
 3351. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3352. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a throwing knife')
 3353. chance = 9 - count
 3354. coin = random.randint(0,9)
 3355. if coin < chance:
 3356. sfx.play('hit')
 3357. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3358. message.add('The throwing knife hits you.(3 damage)')
 3359. player.lp -= 3
 3360. else:
 3361. sfx.play('throw')
 3362. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3363. message.add('The throwing knife misses you.')
 3364. run = False
 3365. count += 1
 3366. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3367. if (self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0):
 3368. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3369. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3370. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3371. good_moves = []
 3372. for k in range (0, len(moves)):
 3373. if distances[k] < distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster smaller
 3374. good_moves.append(moves[k])
 3375. else:
 3376. good_moves = moves
 3377. if len(good_moves) == 0:
 3378. good_moves = moves
 3379. if len(good_moves) > 1:
 3380. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3381. else:
 3382. ran = 0
 3383. do_move = good_moves[ran]
 3384. else:
 3385. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3386. #the most important thing about stealing monsters is that their default corps_style has to be 'thief' and their corps_lvl has to be 0. Otherwise they would not work proper.
 3387. if player.inventory.materials.gem > 0:
 3388. ran = random.randint(0,99)
 3389. if ran < self.npcs[y][x].close_steal:
 3390. player.inventory.materials.gem -= 1
 3391. self.npcs[y][x].corps_lvl += 1
 3392. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],8)
 3393. screen.write_hit_matrix(x,y,9)
 3394. sfx.play('steal')
 3395. steal_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' steals a gem from you.'
 3396. message.add(steal_string)
 3397. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3398. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3399. #casting flames
 3400. ran = random.randint(0,99)
 3401. if ran < self.npcs[y][x].close_flame and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3402. #Step 0: Check if any (other) monsters are near by
 3403. sfx.play('flame')
 3404. monster_num = 0
 3405. for yy in range(y-1,y+2):
 3406. for xx in range(x-1,x+2):
 3407. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3408. monster_num += 1
 3409. if monster_num == 1:#there is no other monster near by
 3410. num_flames = 0
 3411. for yyy in range(y-1,y+2):
 3412. for xxx in range(x-1,x+2):
 3413. if xxx != x or yyy != y:
 3414. if self.tilemap[yyy][xxx].replace == None and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'solid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'low_liquid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'swim':
 3415. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3416. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 3417. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3418. self.countdowns.append(countdown('flame',xxx,yyy,3))
 3419. num_flames+=1
 3420. if num_flames > 0:
 3421. flame_string = 'A '+ self.npcs[y][x].name + ' casts a flame spell!'
 3422. message.add(flame_string)
 3423. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3424. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3425. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3426. #vampirism
 3427. ran = random.randint(0,99)
 3428. if ran < self.npcs[y][x].close_vampirism:
 3429. player.lp -= 1
 3430. self.npcs[y][x].lp += 1
 3431. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],18)
 3432. screen.write_hit_matrix(x,y,19)
 3433. sfx.play('vampire')
 3434. vamp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name +' sucks your blood.'
 3435. message.add(vamp_string)
 3436. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3437. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3438. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3439. #steal items
 3440. ran = random.randint(0,99)
 3441. if ran < self.npcs[y][x].close_stealItem:
 3442. #0: Find parent
 3443. parent_pos = False
 3444. parent_id = self.npcs[y][x].personal_id.replace('_child','')
 3445. for yy in range(0,max_map_size):
 3446. for xx in range(0,max_map_size):
 3447. if self.npcs[yy][xx] != 0 and self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3448. parent_pos = (xx,yy)
 3449. if parent_pos != False:
 3450. if len(self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items) < 7:
 3451. p_check = True
 3452. else:
 3453. p_check = False
 3454. if p_check == True:
 3455. all_bp = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Axe','Pickaxe','Hand')
 3456. final_bp = ['None',]
 3457. for i in range(0,len(all_bp)-1):
 3458. if player.inventory.wearing[all_bp[i]] != player.inventory.nothing:
 3459. final_bp.append(all_bp[i])
 3460. del final_bp[0]
 3461. if len(final_bp) > 0:
 3462. if len(final_bp) == 1:
 3463. ran = 0
 3464. else:
 3465. ran = random.randint(0,len(final_bp)-1)
 3466. item = player.inventory.wearing[final_bp[ran]]
 3467. player.inventory.wearing[final_bp[ran]] = player.inventory.nothing
 3468. self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items.append(item)
 3469. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' steals your '+item.name+'!'
 3470. message.add(mes)
 3471. sfx.play('steal')
 3472. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],21)
 3473. screen.write_hit_matrix(parent_pos[0],parent_pos[1],22)
 3474. self.npcs[y][x].lp = 0
 3475. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3476. #throw explosives
 3477. ran = random.randint(0,99)
 3478. if ran < self.npcs[y][x].close_throwExplosive:
 3479. positions = []
 3480. for yy in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 3481. for xx in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 3482. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].use_group == 'None':
 3483. positions.append((xx,yy))
 3484. if len(positions) > 0:
 3485. sfx.play('throw')
 3486. screen.write_hit_matrix(x,y,20)
 3487. ran = random.randint(0,len(positions)-1)
 3488. pos = positions[ran]
 3489. screen.write_hit_matrix(pos[0],pos[1],16)
 3490. coin = random.randint(0,3)
 3491. if coin == 0:
 3492. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a bomb!')
 3493. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3494. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][0])
 3495. self.countdowns.append(countdown('bomb3',pos[0],pos[1],1))
 3496. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3497. else:
 3498. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws an explosive!')
 3499. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3500. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][7])
 3501. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3502. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3503. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3504. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3505. player.monster_attacks(x,y)
 3506. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3507. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 3508. if distances[0] < 2: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3509. if len(moves) > 1:
 3510. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3511. else:
 3512. ran = 0
 3513. do_move = moves[ran]
 3514. else:
 3515. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3516. good_moves = []
 3517. for k in range (0, len(moves)):
 3518. if distances[k] > distances[0] or distances[k] == distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster bigger or at least the same
 3519. good_moves.append(moves[k])
 3520. else:
 3521. good_moves = moves
 3522. if len(good_moves) == 0:
 3523. good_moves = moves
 3524. if len(good_moves) > 1:
 3525. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3526. else:
 3527. ran = 0
 3528. do_move = good_moves[ran]
 3529. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 3530. if len(moves) > 1:
 3531. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3532. else:
 3533. ran = 0
 3534. do_move = moves[ran]
 3535. #IV. Move the monster
 3536. if do_move != 'foo':
 3537. border = random.randint(1,9)
 3538. if border > self.npcs[y][x].move_border:
 3539. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3540. helper = self.npcs[y][x]#copy the monster
 3541. self.npcs[y][x] = 0 #del the monster at the old position
 3542. self.npcs[do_move[1]][do_move[0]] = helper# set monster to the new position
 3543. def monster_die(self,x,y,xp = None):
 3544. #this function is called when the player kills a monster. the x and the y variables are to define the location of the monster
 3545. monster_x = x
 3546. monster_y = y
 3547. real_drop = False
 3548. if self.tilemap[y][x].replace == None:
 3549. test_replace = True
 3550. else:
 3551. test_replace = False
 3552. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3553. test_replace = True
 3554. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' vanishes!'
 3555. if test_replace != True or self.tilemap[y][x].drops_here != True:
 3556. location_list = [(monster_x,monster_y),]
 3557. for yy in range(y-1,y+2):
 3558. for xx in range(x-1,x+2):
 3559. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3560. test_replace = True
 3561. else:
 3562. test_replace = False
 3563. if test_replace == True and self.tilemap[yy][xx].drops_here and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil':
 3564. location_list.append((xx,yy))
 3565. if len(location_list) > 1:
 3566. del location_list[0]
 3567. if len(location_list) == 1:
 3568. x = location_list[0][0]
 3569. y = location_list[0][1]
 3570. else:
 3571. ran = random.randint(0,len(location_list)-1)
 3572. x = location_list[ran][0]
 3573. y = location_list[ran][1]
 3574. if test_replace == True and self.tilemap[y][x].drops_here: #only on empty fields corps can be spawned
 3575. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'dryade' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0].techID and self.tilemap[y][x].can_grown: #dryades can leave behind a seppling when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3576. coin = random.randint(0,99)
 3577. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3578. replace = self.tilemap[y][x]
 3579. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][10]#<---sepling
 3580. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3581. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns into a new tree!'
 3582. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'troll' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0]: #trolls can leave behind a rock when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3583. coin = random.randint(0,99)
 3584. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3585. replace = self.tilemap[y][x]
 3586. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][14])#<---rock
 3587. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3588. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns to stone!'
 3589. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'human': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3590. coin = random.randint(0,99)
 3591. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3592. real_drop = True
 3593. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3594. replace = self.tilemap[y][x]
 3595. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3596. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3597. items = []
 3598. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3599. for i in range (0, max_items):
 3600. #possible drops of a humanoid monster are equipment items and food items
 3601. coin = random.randint(0,99)
 3602. if coin < 65: #there is a chance of 65% that a item becomes a eqipment item
 3603. material = random.randint(0,20) #all materials are allowed
 3604. classes = ('spear','sword','axe','hammer','shoes','cuisse','helmet','armor','wand','rune','rune staff','artefact','ring','amulet','necklace','talisman','pickaxe')
 3605. kind = classes[random.randint(0,len(classes)-1)]#all classes of objects are allowed
 3606. plus = random.randint(-2,+2)# a plus between -2 and +2 is possible
 3607. state = random.randint(10,85)#the state of this used objects will always be between 10% and 80%
 3608. curse_chance = random.randint(0,30)
 3609. if curse_chance < material:
 3610. curse = 0
 3611. elif curse_chance == material:
 3612. curse = 2
 3613. else:
 3614. curse = 1
 3615. item = item_wear(kind,material,plus,state,curse)
 3616. elif coin < 68: #there is a chance of 3% to drop a simple blueprint
 3617. blueprint = random.randint(15,20)
 3618. item = deepcopy(il.ilist['misc'][blueprint])
 3619. elif coin < 80: #there is a chance of 12% to drop a torch or a throwable:
 3620. item_list = (il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][78],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][80])
 3621. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3622. item = deepcopy(item_list[ran])
 3623. else:
 3624. coin2 = random.randint(0,1)
 3625. if coin == 1:
 3626. item = deepcopy(il.ilist['food'][random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)])
 3627. else:
 3628. item_list = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77])
 3629. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3630. item = deepcopy(item_list[ran])
 3631. items.append(item)
 3632. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3633. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'animal': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3634. coin = random.randint(0,99)
 3635. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3636. real_drop = True
 3637. replace = self.tilemap[y][x]
 3638. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][21])#<--animal remains
 3639. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3640. items = []
 3641. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3642. for i in range (0, max_items):
 3643. #animals drop flesh. the corpslvl says how much
 3644. items.append(deepcopy(il.ilist['food'][9]))#<---raw meat
 3645. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3646. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3647. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'scrollkeeper': #scrollkeepers can leave behind humanoid remains with scrolls and spellbooks when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3648. coin = random.randint(0,99)
 3649. if coin < 10:#there is a chance of 10%
 3650. real_drop = True
 3651. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3652. replace = self.tilemap[y][x]
 3653. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3654. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3655. items = []
 3656. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3657. for i in range (0, max_items):
 3658. #possible drops of a scrollkeeper are scrolls and spellbooks
 3659. coin = random.randint(0,99)
 3660. if coin < 75: #there is a chance of 75% that a item becomes a scroll
 3661. scrolls = (il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][29],il.ilist['misc'][31],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][35],il.ilist['misc'][37],il.ilist['misc'][45])
 3662. ran = random.randint(0,len(scrolls)-1)
 3663. item = deepcopy(scrolls[ran])
 3664. else:
 3665. books = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46])
 3666. ran = random.randint(0,len(books)-1)
 3667. item = deepcopy(books[ran])
 3668. items.append(item)
 3669. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3670. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'miner':
 3671. if self.npcs[monster_y][monster_x].techID == ml.mlist['special'][0].techID:#this is a vase
 3672. die_mess = 'The vase shatters.'
 3673. ran = random.randint(0,99)
 3674. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #for miners the corps_lvl determinates the chance of getting a gem
 3675. real_drop = True
 3676. replace = self.tilemap[y][x]
 3677. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3678. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3679. elif ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl*4:#for miners the corps_lvl determinates the chance of getting some ore. Its the chance to get a gem * 3
 3680. real_drop = True
 3681. replace = self.tilemap[y][x]
 3682. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set a lost ore
 3683. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3684. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'thief':
 3685. if self.tilemap[y][x].replace == None and self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl > 0:
 3686. real_drop = True
 3687. replace = self.tilemap[y][x]
 3688. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3689. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3690. self.tilemap[y][x].conected_resources = ('gem',self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)#for thiefs the corps lvl determinates the number of gems they are dropping
 3691. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'reset_parent':
 3692. parent_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id.replace('_child','')
 3693. for yy in range(0,max_map_size):
 3694. for xx in range(0,max_map_size):
 3695. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3696. if self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3697. self.npcs[yy][xx].num_special += 1
 3698. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kill_childs':
 3699. child_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id + '_child'
 3700. for yy in range(0,max_map_size):
 3701. for xx in range(0,max_map_size):
 3702. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3703. if self.npcs[yy][xx].personal_id == child_id:
 3704. self.npcs[yy][xx] = 0
 3705. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kobold_fear':
 3706. for yy in range(y-7,y+8):
 3707. for xx in range(x-7,x+8):
 3708. try:
 3709. if self.npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['kobold'][1].techID and self.npcs[yy][xx].name != 'frightened kobold':
 3710. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(self.npcs[yy][xx])#only to be sure
 3711. self.npcs[yy][xx].name = 'frightened kobold'
 3712. self.npcs[yy][xx].sprite_pos = (5,3)
 3713. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength*0.6)
 3714. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength*0.6)
 3715. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense*0.6)
 3716. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense*0.6)
 3717. screen.write_hit_matrix(xx,yy,17)
 3718. coin = random.randint(0,1)
 3719. if coin == 1:
 3720. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'flee'
 3721. except:
 3722. None
 3723. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vase':
 3724. die_mess = 'The vase shatters and monsters jump out.'
 3725. monster_count = 0
 3726. for yy in range(y-1,y+2):
 3727. for xx in range(x-1,x+2):
 3728. if yy != player.pos[1] or xx!= player.pos[0]:
 3729. if self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].damage == 0:
 3730. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][2])#set vase monsters
 3731. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2])
 3732. if player.difficulty == 4:
 3733. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3734. monster_count += 1
 3735. if monster_count > 0:
 3736. die_mess = 'The vase shatters and '+str(monster_count)+' monsters jump out.'
 3737. else:
 3738. die_mess = 'The vase shatters.'
 3739. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3740. die_mess = 'The mimic wakes up.'
 3741. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3742. die_mess = 'You smash the cage!'
 3743. sfx.play('destroy_cage')
 3744. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3745. counter = 0
 3746. blob_lvl = max(self.npcs[monster_y][monster_x].lvl-1,0)
 3747. for yy in range(y-1,y+2):
 3748. for xx in range(x-1,x+2):
 3749. if yy != y or xx != x:
 3750. not_player_pos = yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]
 3751. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and not_player_pos == True and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3752. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['overworld'][3])#set a green blob
 3753. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],preset_lvl=blob_lvl)
 3754. if player.difficulty == 4:
 3755. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3756. counter += 1
 3757. if counter == 1:
 3758. die_mess = 'The giant blob leaves behind a small blob.'
 3759. elif counter > 1:
 3760. die_mess = 'The giant blob bursts into '+str(counter)+' small blobs.'
 3761. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vanish':
 3762. ran = random.randint(0,99)
 3763. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #the corps_lvl determinates the chance of getting a present
 3764. real_drop = True
 3765. replace = self.tilemap[y][x]
 3766. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][13])#set a present
 3767. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3768. item_ran = random.randint(0,99)
 3769. if item_ran < 25:
 3770. items = [il.ilist['misc'][43]]#set a heavy bag
 3771. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3772. elif item_ran < 50:
 3773. choose_ran = random.randint(0,len(il.ilist['clothe'])-1)
 3774. items = [il.ilist['clothe'][choose_ran]]
 3775. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3776. elif item_ran < 95:
 3777. r = random.randint(3,7)
 3778. items = [il.ilist['misc'][r]]#set a workbench
 3779. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3780. else:
 3781. items = [il.ilist['misc'][70]]#set a book of skill
 3782. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3783. ############ADD MORE HERE###############
 3784. if real_drop == True:
 3785. screen.write_hit_matrix(x,y,16)
 3786. if self.npcs[monster_y][monster_x].move_border < 10:
 3787. screen.write_hit_matrix(monster_x,monster_y,13)
 3788. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3789. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['special'][4])#set a mimic
 3790. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3791. if player.difficulty == 4:
 3792. self.npcs[monster_y][monster_x].AI_style = 'ignore'
 3793. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3794. list_name = self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style.replace('cage_','')
 3795. player.villager[list_name].append(self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3796. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl])
 3797. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3798. else:
 3799. self.npcs[monster_y][monster_x] = 0 #always del the monster if it is no mimic or cage
 3800. self.make_monsters_angry(monster_x,monster_y,'kill')
 3801. self.monster_count -= 1
 3802. if xp != None:
 3803. die_mess = die_mess + ' [+' + str(xp) + 'xp]'
 3804. message.add(die_mess)
 3805. return True
 3806. def make_shops(self):
 3807. num = int((max_map_size*max_map_size) / (50*50))
 3808. for i in range (0,num):
 3809. run = True
 3810. while run:
 3811. poses = self.find_all_moveable(False,False)
 3812. ran = random.randint(0,len(poses)-1)
 3813. pos = poses[ran]
 3814. if min(pos[0],pos[1]) > 4 and max(pos[0],pos[1]) < max_map_size-4:
 3815. run = False
 3816. x = pos[0]
 3817. y = pos[1]
 3818. for yy in range(y-2,y+3):
 3819. for xx in range(x-2,x+3):
 3820. self.npcs[yy][xx] = 0 #always del the monsters
 3821. if xx == x-2 or xx == x+2 or yy == y-2 or yy == y+2:
 3822. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])
 3823. else:
 3824. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])
 3825. self.tilemap[y][x-2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3826. self.tilemap[y][x+2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3827. self.tilemap[y-2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3828. self.tilemap[y+2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3829. if self.map_type == 'orcish_mines':
 3830. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][1])
 3831. elif self.map_type == 'grot':
 3832. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][2])
 3833. else:
 3834. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][0])#the elfish shopkeeper is only for fallback...In the elfish fortress the shops are spawned on a other way
 3835. def make_monsters_angry(self,x,y,style):
 3836. for yy in range(y-3,y+4):
 3837. for xx in range(x-3,x+4):
 3838. try:
 3839. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3840. if self.npcs[yy][xx].anger == style:
 3841. lvl = self.npcs[yy][xx].lvl
 3842. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['angry_monster'][self.npcs[yy][xx].anger_monster])
 3843. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],lvl)
 3844. if player.difficulty == 4:
 3845. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3846. except:
 3847. None
 3848. def time_pass(self):
 3849. #This function refresches the map for every day that past since players last visit... make plants growing etc.
 3850. if self.last_visit != time.day_total:
 3851. screen.render_load(10)
 3852. past_time = time.day_total - self.last_visit
 3853. if past_time < 0:
 3854. past_time = 364 - past_time
 3855. for c in range (0,past_time):
 3856. for y in range (0,max_map_size):
 3857. for x in range(0,max_map_size):
 3858. tile = self.tilemap[y][x]
 3859. #######Life of plants######
 3860. #1. Scrub
 3861. if tile.grow_group == 'scrub':
 3862. rand = random.randint(0,99)
 3863. if rand < 50:
 3864. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3865. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3866. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3867. if tile.grow_group == 'scrub_buds':
 3868. rand = random.randint(0,99)
 3869. if rand < 90:
 3870. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3871. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3872. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3873. if tile.grow_group == 'scrub_blossom':
 3874. rand = random.randint(0,99)
 3875. if rand < 80:
 3876. scrubs = random.randint(0,2)
 3877. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3878. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[scrubs][0]][tile.conected_tiles[scrubs][1]])
 3879. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3880. if tile.grow_group == 'scrub_berries':
 3881. rand = random.randint(0,99)
 3882. if rand < 50:
 3883. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3884. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3885. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3886. elif rand > 49 and rand < 75:
 3887. numbers =(-1,1)
 3888. for yy in numbers:
 3889. for xx in numbers:
 3890. try:
 3891. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3892. coin = random.randint(0,99)
 3893. if coin < 25: #25%
 3894. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3895. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy([tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3896. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3897. except:
 3898. None
 3899. if tile.grow_group == 'scrub_scruffy':
 3900. rand = random.randint(0,99)
 3901. if rand < 90:
 3902. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3903. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3904. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3905. else:
 3906. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3907. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3908. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3909. if tile.grow_group == 'scrub_grow':
 3910. rand = random.randint(0,99)
 3911. if rand < 90:
 3912. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3913. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3914. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3915. #2.Tree
 3916. if tile.grow_group == 'tree_grow':
 3917. rand = random.randint(0,99)
 3918. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 3919. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3920. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3921. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3922. if tile.grow_group == 'tree':
 3923. rand = random.randint(0,99)
 3924. if rand < 5:
 3925. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3926. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3927. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3928. elif rand > 69:
 3929. numbers =(-2,2)
 3930. for yy in numbers:
 3931. for xx in numbers:
 3932. try:
 3933. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3934. coin = random.randint(0,3)
 3935. if coin == 0:
 3936. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3937. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3938. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3939. except:
 3940. None
 3941. #3.Herb
 3942. if tile.grow_group == 'herblike':
 3943. rand = random.randint(0,99)
 3944. if rand < 20:
 3945. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3946. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3947. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3948. #4. Blue Mushrooms
 3949. if tile.grow_group == 'mushroom_mud':
 3950. rand = random.randint(0,99)
 3951. if rand < 5:
 3952. for yy in range(-1,1):
 3953. for xx in range(-1,1):
 3954. try:
 3955. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#here is mud
 3956. cent = random.randint(0,99)
 3957. if cent < 25 :
 3958. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3959. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3960. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3961. except:
 3962. None
 3963. #5. Brown Mushrooms
 3964. if tile.grow_group == 'mushroom_treelike':
 3965. rand = random.randint(0,99)
 3966. if rand < 5:
 3967. for yy in range(-1,1):
 3968. for xx in range(-1,1):
 3969. try:
 3970. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 3971. cent = random.randint(0,99)
 3972. if cent < 25 :
 3973. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3974. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3975. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3976. except:
 3977. None
 3978. elif rand < 30:#make a giant mushroom
 3979. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3980. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3981. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3982. #6. Purple Mushrooms
 3983. if tile.grow_group == 'mushroom': #let grow new mushrooms and let the old ones die(5%)
 3984. rand = random.randint(0,99)
 3985. if rand < 5:
 3986. for yy in range(-1,1):
 3987. for xx in range(-1,1):
 3988. try:
 3989. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 3990. cent = random.randint(0,99)
 3991. if cent < 25 :
 3992. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3993. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3994. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3995. except:
 3996. None
 3997. #7. Agriculture
 3998. if tile.grow_group == 'agri0':
 3999. rand = random.randint(0,99)
 4000. if rand < 50:
 4001. if self.map_type == 'overworld':
 4002. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]]
 4003. elif self.map_type == 'cave' or self.map_type == 'desert_cave':
 4004. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]]
 4005. elif self.map_type == 'desert':
 4006. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[2][0]][tile.conected_tiles[2][1]]
 4007. if tile.grow_group == 'agri1': #let something grow on a acriculture (final, at the overworld) (50%)
 4008. rand = random.randint(0,99)
 4009. if rand < 50:
 4010. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]]
 4011. #8. Vanish
 4012. if tile.grow_group == 'vanish':
 4013. rand = random.randint(0,99)
 4014. if rand < 50:
 4015. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4016. self.containers[y][x] = 0
 4017. #9. Magic shops
 4018. if tile.techID == tl.tlist['shop'][4].techID and player.on_map != 'shop_0_0':
 4019. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4020. #######Misc#######
 4021. #0. Rubble
 4022. if tile.techID == tl.tlist['functional'][26].techID:
 4023. rand = random.randint(0,99)
 4024. if rand < 20:
 4025. count_rubble = 0
 4026. count_sand = 0
 4027. count_grass = 0
 4028. count_cave = 0
 4029. for yy in range(y-1,y+2):
 4030. for xx in range(x-1,x+2):
 4031. if self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['functional'][26]:#this is rubble
 4032. count_rubble += 1
 4033. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['local'][0]:#this is grass
 4034. count_grass += 1
 4035. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['extra'][0]:#this is sand
 4036. count_sand += 1
 4037. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0]:#this is cave
 4038. count_cave +=1
 4039. if count_rubble < 8: #this tile isnt surrounded by rubble
 4040. if count_cave > 1:
 4041. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][0])
 4042. elif count_grass >= count_sand:
 4043. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 4044. else:
 4045. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][0])
 4046. #########add other events for growing plants etc here########
 4047. self.last_visit = time.day_total #change the day of last visit to today to prevent the map of changed a second time for this day
 4048. for i in range(0,len(player.inventory.food)):#let the food rot in the players inventory
 4049. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing:
 4050. player.inventory.food[i].rot()
 4051. if player.on_map != 'shop_0_0':
 4052. shop_num = int((max_map_size**2)/(50**2))
 4053. self.spawn_magic_shops(shop_num)
 4054. screen.render_load(5)
 4055. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 4056. def exchange(self,old_tile,new_tile,use_deepcopy=False):
 4057. for y in range (0,max_map_size):
 4058. for x in range (0,max_map_size):
 4059. if self.tilemap[y][x].techID == old_tile.techID:
 4060. if use_deepcopy == False:
 4061. self.tilemap[y][x] = new_tile
 4062. else:
 4063. self.tilemap[y][x] = deepcopy(new_tile)
 4064. def find_first(self,tile):
 4065. for y in range (0,max_map_size):
 4066. for x in range (0,max_map_size):
 4067. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 4068. return [x,y]
 4069. if self.tilemap[y][x].name == tile.name:#fallback
 4070. return [x,y] #
 4071. return False
 4072. def find_any(self,tile):
 4073. found = []
 4074. for y in range(0,max_map_size):
 4075. for x in range(0,max_map_size):
 4076. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID and self.npcs[y][x] == 0:
 4077. found.append((x,y))
 4078. if found == []:
 4079. return False
 4080. elif len(found) == 1:
 4081. return found[0]
 4082. else:
 4083. ran = random.randint(0,len(found)-1)
 4084. return found[ran]
 4085. def find_all_moveable(self,ignore_water = True,ignore_player_pos = False, ignore_no_spawn = True):
 4086. cordinates_list = []
 4087. for y in range (0, max_map_size):
 4088. for x in range (0,max_map_size):
 4089. moveable = False
 4090. if ignore_water == True:
 4091. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil':
 4092. moveable = True
 4093. else:
 4094. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil' or self.tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 4095. moveable = True
 4096. if ignore_player_pos == True:
 4097. player_pos_check = False
 4098. else:
 4099. if (x - entrance_x < -7) or (y - entrance_y < -7) or (x - entrance_x > 7) or (y - entrance_y > 7):
 4100. player_pos_check = False
 4101. else:
 4102. player_pos_check = True
 4103. spawn_check = True
 4104. if ignore_no_spawn == False:
 4105. if self.tilemap[y][x].no_spawn == True:
 4106. spawn_check = False
 4107. if (moveable == True) and (self.tilemap[y][x].damage == False) and (player_pos_check == False) and (spawn_check == True) and self.npcs[y][x] == 0:
 4108. cordinates_list.append((x,y))
 4109. if len(cordinates_list) > 0:
 4110. return cordinates_list
 4111. else:
 4112. return False
 4113. def add_container(self, inventory, x, y, deep_copy = True, checkIt = False):
 4114. self.containers[y][x] = container(inventory,deep_copy)
 4115. if checkIt == True:
 4116. if self.check_container(x,y) != True:
 4117. print('Container creation failed!')
 4118. self.containers[y][x] = 0
 4119. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4120. def check_container(self,x,y):
 4121. if self.tilemap[y][x].replace != None and len(self.containers[y][x].items) > 0:
 4122. return True
 4123. else:
 4124. return False
 4125. def special_check(self,x,y):
 4126. sfx_flame = False
 4127. sfx_vapor = False
 4128. for yy in range(y-7,y+8):
 4129. for xx in range(x-7,x+8):
 4130. try:
 4131. if (self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly flamable') and self.tilemap[yy][xx].replace != None:
 4132. heat_source = 0
 4133. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4134. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4135. try:
 4136. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4137. heat_source += 1
 4138. except:
 4139. None
 4140. if heat_source > 0:
 4141. if self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable':
 4142. ran = random.randint(0,9)
 4143. else:
 4144. ran = 9
 4145. if ran > 5:
 4146. sfx_flame = True
 4147. self.containers[yy][xx] = 0
 4148. self.countdowns.append(countdown('flame',xx,yy,self.tilemap[yy][xx].special_num))
 4149. replace = self.tilemap[yy][xx].replace
 4150. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 4151. self.tilemap[yy][xx].replace = replace
 4152. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'explosive' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly explosive':
 4153. heat_sources = 0
 4154. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4155. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4156. try:
 4157. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4158. heat_sources += 1
 4159. except:
 4160. None
 4161. if heat_sources > 0:
 4162. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive':
 4163. ran = random.randint(0,9)
 4164. else:
 4165. ran = 9
 4166. if ran > 5:
 4167. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xx,yy,1))
 4168. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4169. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4170. try:
 4171. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive' or elf.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'highly explosive':
 4172. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xxx,yyy,1))
 4173. except:
 4174. None
 4175. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'vaporable':
 4176. heat_sources = 0
 4177. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4178. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4179. try:
 4180. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4181. heat_sources += 1
 4182. except:
 4183. None
 4184. if heat_sources >= self.tilemap[yy][xx].special_num:
 4185. sfx.vapor = True
 4186. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][1])#mud
 4187. except:
 4188. None
 4189. if sfx_flame == True:
 4190. sfx.play('flame')
 4191. if sfx_vapor == True:
 4192. sfx.play('steam')
 4193. def spawn_monster_groups(self,leader,follower,max_group_size):
 4194. for y in range(0,max_map_size):
 4195. for x in range(0,max_map_size):
 4196. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].techID == leader.techID:
 4197. m_count = 1
 4198. for yy in range(y-1,y+2):
 4199. for xx in range(x-1,x+2):
 4200. if m_count < max_group_size and self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group in follower.move_groups:
 4201. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(follower)
 4202. self.set_monster_strength(xx,yy,max(self.npcs[y][x].lvl-5,1))
 4203. if player.difficulty == 4:
 4204. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4205. m_count += 1
 4206. def make_special_monsters(self, min_no, max_no, on_tile, depth, monster_type='vase'):
 4207. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4208. for i in range(0,size):
 4209. num_monster = random.randint(min_no,max_no)
 4210. if num_monster > 0:
 4211. for z in range (0,num_monster):
 4212. pos = self.find_any(on_tile)
 4213. if monster_type == 'vase':
 4214. ran = random.randint(0,99)
 4215. if ran < 10:
 4216. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][1]) #spawn a monster vase
 4217. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4218. else:
 4219. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][0]) #spawn a vase
 4220. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4221. elif monster_type == 'mimic':
 4222. pos = self.find_any(on_tile)
 4223. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #spawn a sleeping mimic
 4224. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4225. elif monster_type == 'demonic chest':
 4226. pos = self.find_any(on_tile)
 4227. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#cest
 4228. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(on_tile)
 4229. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38])
 4230. ran1 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4231. ran2 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4232. items = [sb[ran1],sb[ran2]]
 4233. self.containers[pos[1]][pos[0]] = container(items,True)
 4234. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][14])
 4235. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4236. #set monsters personal_id
 4237. self.npcs[pos[1]][pos[0]].personal_id = str(self.npcs[pos[1]][pos[0]].techID)+'_'+str(pos[0])+'_'+str(pos[1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 4238. def make_containers(self, min_no, max_no, on_tile, item_min, item_max, container_type='remains'):
 4239. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4240. for i in range(0,size):
 4241. num_container = random.randint(min_no,max_no)
 4242. if num_container > 0:
 4243. for z in range (0,num_container):
 4244. c_type = container_type
 4245. if c_type == 'chest':
 4246. ch = random.randint(0,99)
 4247. if ch < 5:
 4248. c_type = 'fridge'
 4249. place = self.find_any(on_tile)
 4250. inventory = []
 4251. num_items = random.randint(item_min,item_max)##############item_min,item_max
 4252. for t in range (0,num_items):
 4253. if c_type == 'chest':
 4254. coin = random.randint(0,1)
 4255. if coin == 0:#add equipmen
 4256. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4257. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4258. material = random.randint(0,20)
 4259. plus = random.randint(-3,3)
 4260. state = random.randint(80,100)
 4261. curse_chance = random.randint(0,30)
 4262. if curse_chance < material:
 4263. curse = 0
 4264. elif curse_chance == material:
 4265. curse = 2
 4266. else:
 4267. curse = 1
 4268. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curse, False)
 4269. inventory.append(item)
 4270. elif coin == 1:
 4271. items = []
 4272. for i in range(14,21):
 4273. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4274. for i in range(22,40):
 4275. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4276. for i in range(44,47):
 4277. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4278. for j in range(6,9):
 4279. items.append(il.ilist['food'][j])
 4280. for j in range(13,25):
 4281. items.append(il.ilist['food'][j])
 4282. for j in range(29,32):
 4283. items.append(il.ilist['food'][j])
 4284. ran = random.randint(0,len(items)-1)
 4285. inventory.append(deepcopy(items[ran]))
 4286. elif c_type == 'remains':
 4287. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4288. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4289. material = random.randint(0,20)
 4290. plus = random.randint(-3,3)
 4291. state = random.randint(20,60)
 4292. curses = (0,1,2)
 4293. curse_num = random.randint(0,2)
 4294. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curses[curse_num], False)
 4295. inventory.append(item)
 4296. elif c_type == 'fridge':
 4297. ran = random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)
 4298. inventory.append(deepcopy(il.ilist['food'][ran]))
 4299. if c_type == 'chest':
 4300. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4301. replace = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4302. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#chest
 4303. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace
 4304. elif c_type == 'remains':
 4305. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4306. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4307. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#remains
 4308. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4309. elif c_type == 'fridge':
 4310. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4311. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4312. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][25])#fridge
 4313. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4314. def exchange_when_surrounded(self, tile_check, tile_replace, number_neighbors):
 4315. #check all cordinates for their neighbors(including them self) and exchange th tile when the number of neighbors with the same techID => number_neighbors
 4316. for y in range (0,max_map_size):
 4317. for x in range (0,max_map_size):
 4318. count = 0
 4319. for yy in range (-1,2):
 4320. for xx in range (-1,2):
 4321. try:
 4322. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_check.techID or self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_replace.techID:
 4323. count += 1
 4324. except:
 4325. None
 4326. if count >= number_neighbors:
 4327. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 4328. def sget(self):
 4329. string = ''
 4330. for c in range (0,max_map_size):
 4331. for d in range (0,max_map_size):
 4332. if d != player.pos[0] or c != player.pos[1]:
 4333. if self.known[c][d] != 0:
 4334. string = string + self.tilemap[c][d].char
 4335. else:
 4336. string += '\033[0;30;40m '
 4337. else:
 4338. string = string + player.char
 4339. string = string + '\n'
 4340. return string
 4341. def spawn_magic_shops(self,num=1):
 4342. if self.name == 'shop_0_0':
 4343. return False
 4344. pos = []
 4345. for i in range(0,num):
 4346. for y in range(0,max_map_size):
 4347. for x in range(0,max_map_size):
 4348. if self.tilemap[y][x].move_group == 'solid':
 4349. num_soil = 0
 4350. try:
 4351. if self.tilemap[y-1][x].move_group == 'soil':
 4352. num_soil += 1
 4353. except:
 4354. None
 4355. try:
 4356. if self.tilemap[y+1][x].move_group == 'soil':
 4357. num_soil += 1
 4358. except:
 4359. None
 4360. try:
 4361. if self.tilemap[y][x-1].move_group == 'soil':
 4362. num_soil += 1
 4363. except:
 4364. None
 4365. try:
 4366. if self.tilemap[y][x+1].move_group == 'soil':
 4367. num_soil += 1
 4368. except:
 4369. None
 4370. if num_soil > 0:
 4371. pos.append((x,y))
 4372. if len(pos) < 1:
 4373. return False
 4374. ran = random.randint(0,len(pos)-1)
 4375. replace = deepcopy(self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]])
 4376. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]] = deepcopy(tl.tlist['shop'][4])
 4377. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]].replace = replace
 4378. #print('Shop at: '+str(pos[ran][0])+','+str(pos[ran][1]))
 4379. def set_sanctuary(self,startx,starty):
 4380. for y in range (starty-2, starty+3):
 4381. for x in range (startx-2, startx+3):
 4382. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])#sanctuary floor
 4383. if x == startx-2 or x == startx or x == startx+2:
 4384. if y == starty-2 or y == starty or y == starty+2:
 4385. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])#sanctuary pilar
 4386. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])#sanctuary spawn point
 4387. self.tilemap[starty-1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20])#divine gift
 4388. self.tilemap[starty-1][startx].replace = tl.tlist['sanctuary'][0]
 4389. self.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',startx,starty-1,1))
 4390. material_pick = random.randint(0,10)
 4391. material_axe = random.randint(0,10)
 4392. material_amo = random.randint(0,10)
 4393. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet')
 4394. ran = random.randint(0,3)
 4395. amo_class = amo_classes[ran]
 4396. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0)
 4397. axe = item_wear('axe',material_axe,0)
 4398. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0)
 4399. ran_tunica = random.randint(0,2)
 4400. #original
 4401. self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4402. #/original
 4403. # statue demo:
 4404. #list_t = [pick,axe]
 4405. #for f in range(55,70):
 4406. # list_t.append(il.ilist['misc'][f])
 4407. #self.add_container(list_t,startx,starty-1)
 4408. # build demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][16],il.ilist['misc'][22],il.ilist['misc'][23],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4409. # cloth demo: self.add_container([il.ilist['clothe'][8],il.ilist['clothe'][1],il.ilist['clothe'][2],il.ilist['clothe'][3],il.ilist['clothe'][4],il.ilist['clothe'][5],il.ilist['clothe'][6],il.ilist['clothe'][7]],startx,starty-1)
 4410. # magic demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][81],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4411. self.tilemap[starty+1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])#stair down
 4412. self.tilemap[starty+1][startx].damage = -1
 4413. self.tilemap[starty+1][startx].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4414. self.tilemap[starty+1][startx].build_here = False
 4415. self.tilemap[starty+1][startx].move_group = 'holy'
 4416. class world_class():
 4417. def __init__(self,tilelist):
 4418. global max_map_size
 4419. screen.render_load(0)
 4420. name = save_path + os.sep + 'world.data'
 4421. self.map_size = 52
 4422. self.startx = 0
 4423. self.starty = 0
 4424. try:
 4425. f = open(name, 'rb')
 4426. temp = p.load(f)
 4427. screen.render_load(1)
 4428. self.maplist = temp.maplist
 4429. self.map_size = temp.map_size
 4430. max_map_size = self.map_size
 4431. self.startx = temp.startx
 4432. self.starty = temp.starty
 4433. except:
 4434. screen.render_load(2)
 4435. if force_small_worlds == False:
 4436. self.choose_size()
 4437. self.maplist = []
 4438. for x in range (0,7):
 4439. self.maplist.append({})
 4440. screen.render_load(3)
 4441. pos = self.grassland_generator(0,0,30,80,5,int((max_map_size*max_map_size)/20))
 4442. self.startx = pos[0]
 4443. self.starty = pos[1]
 4444. self.cave_generator(4)
 4445. self.border_generator(6)
 4446. screen.render_load(5)
 4447. def default_map_generator(self, name, tiles, tilelist): #check if tilelist can be deleted
 4448. tilemap = []
 4449. for i in range (0,max_map_size):
 4450. tilemap.append([])
 4451. a = 0
 4452. for b in range (0,max_map_size):
 4453. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4454. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4455. b = 0
 4456. for a in range (1,max_map_size):
 4457. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4458. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4459. for a in range (1,max_map_size):
 4460. for b in range (1,max_map_size):
 4461. ran_same = random.randint(0,9)
 4462. if ran_same < 5 :
 4463. tilemap[a].append(tilemap[a-1][b])
 4464. elif ran_same < 8:
 4465. tilemap[a].append(tilemap[a][b-1])
 4466. else:
 4467. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4468. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4469. m = maP(name ,tilemap)
 4470. return m
 4471. def border_generator(self,layer,style='default'):
 4472. if style == 'default':
 4473. cave_name = 'local_0_0'
 4474. elif style == 'desert':
 4475. cave_name = 'desert_0_0'
 4476. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4477. m.map_type = 'border'
 4478. m.fill(tl.tlist['functional'][0])#fill with border
 4479. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4480. def grot_generator(self,layer):
 4481. screen.render_load(15,1)
 4482. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4483. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4484. m.map_type = 'grot'
 4485. m.set_music('grot','grot',True)
 4486. m.build_type = 'None'
 4487. m.fill(tl.tlist['global_caves'][3])#fill with hard rock
 4488. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['misc'][0],(((max_map_size*max_map_size)/100)*40))#set low water
 4489. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4490. chance_ore = layer*5
 4491. chance_gem = layer*3
 4492. screen.render_load(15,10)
 4493. for y in range (0,max_map_size):
 4494. for x in range (0,max_map_size):
 4495. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4496. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4497. coin = random.randint(0,1)
 4498. percent = random.randint(1,100)
 4499. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4500. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4501. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4502. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4503. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4504. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4505. screen.render_load(15,40)
 4506. for y in range (0,max_map_size):
 4507. for x in range (0,max_map_size):
 4508. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4509. cent = random.randint(0,99)
 4510. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4511. replace = m.tilemap[y][x]
 4512. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4513. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4514. m.containers[y][x] = container([deepcopy(il.ilist['food'][1])])
 4515. screen.render_load(15,75)
 4516. num_lilys = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4517. for i in range (0,num_lilys):
 4518. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find low wather
 4519. try:
 4520. coin = random.randint(0,1)
 4521. if coin == 0:
 4522. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][10]#set a water lily
 4523. else:
 4524. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][14]#set a water lily with blossom
 4525. except:
 4526. None
 4527. screen.render_load(15,90)
 4528. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find any low water tile
 4529. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][15]#set stair up
 4530. entrance_x = pos[0]
 4531. entrance_y = pos[1]
 4532. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4533. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4534. try:
 4535. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4536. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4537. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4538. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4539. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4540. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4541. except:
 4542. None
 4543. m.make_shops()
 4544. m.spawn_monsters(3)
 4545. screen.render_load(15,99)
 4546. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4547. def elfish_generator(self,layer):
 4548. screen.render_load(16,1)
 4549. map_name = 'fortress_0_0'
 4550. m = self.default_map_generator(map_name,'global_caves', tilelist)
 4551. m.map_type = 'elfish_fortress'
 4552. m.set_music('elfish_fortress','elfish_fortress',True)
 4553. m.no_monster_respawn = True
 4554. m.build_type = 'None'
 4555. m.fill(tl.tlist['elfish'][0])
 4556. for y in range (10, max_map_size-10,10):
 4557. ran = random.randint(0,3)
 4558. for yy in range (y-1,y+2):
 4559. if ran < 3:
 4560. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(yy,yy),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4561. if ran < 3:
 4562. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y-2,y-2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4563. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y+2,y+2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4564. screen.render_load(16,10)
 4565. for x in range (10, max_map_size-10,10):
 4566. ran = random.randint(0,3)
 4567. for xx in range (x-1,x+2):
 4568. if ran < 3:
 4569. m.imp_connect((xx,xx),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4570. if ran < 3:
 4571. m.imp_connect((x-2,x-2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4572. m.imp_connect((x+2,x+2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4573. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4574. building_count = 0
 4575. run = True
 4576. screen.render_load(16,30)
 4577. while run:
 4578. pos=m.find_first(tl.tlist['elfish'][0])
 4579. if pos != False:
 4580. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][3])#fill with help passive
 4581. building_count += 1
 4582. else:
 4583. run = False
 4584. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4585. screen.render_load(16,50)
 4586. if building_count < 6:
 4587. return False #return false to make a loop if there are to less buildings inside the map
 4588. num_temples = int((float(building_count)/100)*10)
 4589. if num_temples == 0:
 4590. num_temples = 1
 4591. num_agriculture = int((float(building_count)/100)*10)
 4592. if num_agriculture == 0:
 4593. num_agriculture=1
 4594. num_meetingarea = int((float(building_count)/100)*10)
 4595. if num_meetingarea == 0:
 4596. num_meetingarea = 1
 4597. num_marketplace = int((float(building_count)/100)*10)
 4598. if num_marketplace == 0:
 4599. num_marketplace = 1
 4600. num_libaries = int((float(building_count)/100)*10)
 4601. if num_libaries == 0:
 4602. num_libaries = 1
 4603. num_dwellings = building_count-num_temples-num_agriculture-num_meetingarea-num_marketplace-num_libaries
 4604. screen.render_load(16,60)
 4605. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][1])
 4606. for i in range(0,num_agriculture):
 4607. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4608. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][2],tl.tlist['elfish'][1])#replace this building with elfish_agriculture
 4609. for y in range(0,max_map_size,2):
 4610. for x in range(0,max_map_size):
 4611. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 4612. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 4613. screen.render_load(16,65)
 4614. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4615. for i in range(0,num_marketplace):#set marketplaces
 4616. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4617. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4618. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4619. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4620. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4621. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,3):
 4622. m.npcs[y][x] = ml.mlist['shop'][0]
 4623. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['shop'][0])
 4624. screen.render_load(16,70)
 4625. for i in range(0,num_temples):
 4626. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4627. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4628. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4629. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4630. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1],2):
 4631. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0],2):
 4632. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][22])
 4633. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4634. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4635. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(tl.tlist['functional'][15])#set a altar
 4636. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4637. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].civilisation = False
 4638. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4639. screen.render_load(16,75)
 4640. for i in range(0,num_meetingarea):
 4641. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4642. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4643. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4644. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4645. for y in range(pos[1]+2,pos[1]+size[1]-2):
 4646. for x in range(pos[0]+2,pos[0]+size[0]-1,4):
 4647. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #set table
 4648. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4649. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4650. for xx in range(x-1,x+2):
 4651. if m.tilemap[y][xx].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4652. m.tilemap[y][xx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4653. m.tilemap[y][xx].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4654. m.tilemap[y][xx].civilisation = False
 4655. for yy in range(y-1,y+2):
 4656. if m.tilemap[yy][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4657. m.tilemap[yy][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4658. m.tilemap[yy][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4659. m.tilemap[yy][x].civilisation = False
 4660. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4661. screen.render_load(16,80)
 4662. for i in range(0,num_libaries):
 4663. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4664. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4665. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4666. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4667. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4668. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,2):
 4669. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])
 4670. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4671. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4672. screen.render_load(16,85)
 4673. for i in range(0,num_dwellings):
 4674. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4675. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4676. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4677. pos_original = pos
 4678. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4679. num_beds = int((size[0]*size[1])/9)
 4680. num_furniture = int((size[0]*size[1])/25)
 4681. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1]):
 4682. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0]):
 4683. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][5]
 4684. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1):
 4685. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1):
 4686. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][4]
 4687. for i in range(0,num_beds):#set beds
 4688. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4689. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][8])
 4690. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4691. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4692. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4693. for i in range(0,num_furniture):#set furnaces
 4694. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4695. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][14])
 4696. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4697. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4698. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4699. for i in range(0,num_furniture):#set wb's
 4700. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4701. ran = random.randint(9,13)
 4702. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][ran])
 4703. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4704. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4705. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4706. for y in range(pos_original[1]+1,pos_original[1]+size[1]-1):#set blue floor
 4707. for x in range(pos_original[0]+1,pos_original[0]+size[0]-1):
 4708. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4709. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4710. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4711. screen.render_load(16,90)
 4712. for yy in range(0,max_map_size,5):
 4713. for xx in range(0,max_map_size):
 4714. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4715. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4716. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4717. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4718. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4719. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4720. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4721. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4722. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4723. screen.render_load(16,95)
 4724. for yy in range(0,max_map_size):
 4725. for xx in range(0,max_map_size,5):
 4726. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4727. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4728. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4729. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4730. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4731. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4732. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4733. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4734. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4735. screen.render_load(16,97)
 4736. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4737. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4738. #set fontains
 4739. for y in range(10,max_map_size-10,10):
 4740. for x in range(10,max_map_size-10,10):
 4741. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 4742. coin = random.randint(0,1)
 4743. if coin == 0:
 4744. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])#set a fontain
 4745. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][1]
 4746. m.tilemap[y][x].civilisation = False #this is no players fontain
 4747. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4748. pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][7]) #set portal home
 4749. if pos == False:
 4750. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][1])
 4751. replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][1])
 4752. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][2])
 4753. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 4754. m.spawn_monsters(6)
 4755. self.maplist[layer][map_name] = m
 4756. screen.render_load(16,00)
 4757. def mine_generator(self,layer):
 4758. screen.render_load(17,1)
 4759. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4760. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4761. m.map_type = 'orcish_mines'
 4762. m.set_music('orcish_mines','orcish_mines',True)
 4763. m.build_type = 'None'
 4764. m.monster_plus = 9
 4765. screen.render_load(17,10)
 4766. m.fill(tl.tlist['mine'][1])#fill with mine wall
 4767. screen.render_load(17,30)
 4768. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['mine'][0],((max_map_size**2/100)*45))
 4769. screen.render_load(17,50)
 4770. screen.render_load(17,60)
 4771. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['mine'][1],tl.tlist['global_caves'][3],8) #only the outer tiles become mine wall
 4772. screen.render_load(17,70)
 4773. for y in range (0, max_map_size):
 4774. for x in range(0,max_map_size):
 4775. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4776. ran = random.randint(0,99)
 4777. if ran > 69:
 4778. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore
 4779. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4780. elif ran < 10:
 4781. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem
 4782. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4783. screen.render_load(17,80)
 4784. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4785. m.make_shops()
 4786. m.make_containers(15,30,tl.tlist['mine'][0],1,4,'remains')
 4787. num_moss = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4788. for i in range (0,num_moss):
 4789. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find mine floor
 4790. try:
 4791. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['mine'][2]#set blood moss
 4792. except:
 4793. None
 4794. screen.render_load(17,90)
 4795. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find any mine floor tile
 4796. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][17]#set stair up
 4797. entrance_x = pos[0]
 4798. entrance_y = pos[1]
 4799. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4800. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4801. try:
 4802. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4803. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4804. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4805. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4806. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4807. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4808. except:
 4809. None
 4810. m.spawn_monsters(9)
 4811. screen.render_load(17,99)
 4812. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4813. def cave_generator(self, deep, style='default'):
 4814. if style == 'desert':
 4815. cave_name='desert_0_0'
 4816. else:
 4817. cave_name = 'local_0_0'
 4818. p = 9
 4819. for d in range(1,deep+2):
 4820. screen.render_load(4,p+(d*20))
 4821. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4822. if d < 4:
 4823. if style == 'desert':
 4824. m.map_type = 'desert_cave'
 4825. m.monster_plus = 7
 4826. else:
 4827. m.map_type = 'cave'
 4828. m.set_music('cave','cave',True)
 4829. else:
 4830. if style == 'desert':
 4831. m.map_type = 'desert_lava_cave'
 4832. m.monster_plus = 7
 4833. else:
 4834. m.map_type = 'lava_cave'
 4835. m.set_music('lava_cave','lava_cave',True)
 4836. m.thirst_multi_day = 2
 4837. m.thirst_multi_night = 2
 4838. if d > 3:
 4839. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][2])#exchange lava against hot cave ground
 4840. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][1],tl.tlist['misc'][28])#exchange worn rock against obsidian
 4841. if d > 4:
 4842. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][2],tl.tlist['global_caves'][4],8)#make lava spots between hot cave ground
 4843. num = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4844. for i in range(0,num):
 4845. ran = random.randint(0,1)
 4846. if ran > 0:
 4847. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0]) #cave ground
 4848. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][23])# make master forges
 4849. else:
 4850. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][1])#exchange lava against mud
 4851. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][1],tl.tlist['misc'][0],8)#make low water spots between mud
 4852. #######set mushrooms, ore and gems
 4853. chance_ore = d
 4854. chance_gem = d/2
 4855. for y in range (0,max_map_size):
 4856. for x in range (0,max_map_size):
 4857. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4858. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4859. coin = random.randint(0,1)
 4860. percent = random.randint(1,100)
 4861. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4862. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4863. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4864. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4865. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4866. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4867. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4868. cent = random.randint(0,99)
 4869. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4870. replace = m.tilemap[y][x]
 4871. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4872. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4873. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#this is cave ground
 4874. cent = random.randint(0,99)
 4875. if cent < 10: #its a chance of 10% that a brown mushroom spawns here
 4876. replace = m.tilemap[y][x]
 4877. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][7]
 4878. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4879. elif cent < 15: #its a chance of 5% that a purple mushroom spawns here
 4880. replace = m.tilemap[y][x]
 4881. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][8]
 4882. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4883. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4884. if d == 1 and style == 'default':#set stair up on lvl 1
 4885. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 4886. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][2])#stair down
 4887. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage = -1
 4888. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4889. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].build_here = False
 4890. for yy in range(pos[1]-3,pos[1]+4):
 4891. for xx in range(pos[0]-3,pos[0]+4):
 4892. m.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 4893. for x in range(0,max_map_size):
 4894. if m.tilemap[x][pos[0]].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4895. ran = random.randint(1,2)
 4896. m.tilemap[x][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4897. for y in range(0,max_map_size):
 4898. if m.tilemap[pos[1]+1][y].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4899. ran = random.randint(1,2)
 4900. m.tilemap[pos[1]+1][y] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4901. #set vaults
 4902. for i in range(0,int(max_map_size**2/50**2)):
 4903. m.make_vault(tl.tlist['global_caves'][0],d)
 4904. #set grot/mine at lvl 1 and 3
 4905. if style == 'default':
 4906. if d == 1:
 4907. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4908. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][14]
 4909. if style == 'desert':
 4910. if d == 3:
 4911. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4912. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][16]
 4913. m.make_containers(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],2,5,'chest')#set some chests
 4914. m.make_special_monsters(0,1,tl.tlist['global_caves'][0],d,'mimic')#maybe set some mimics
 4915. m.make_special_monsters(15,25,tl.tlist['global_caves'][0],d,'vase')#set some vases
 4916. if m.map_type == 'desert_lava_cave':
 4917. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],d,'demonic chest')#maybe set some demonic chests
 4918. m.spawn_monsters(d)
 4919. if style == 'desert': #replace rock etc.
 4920. for y in range(0,max_map_size):
 4921. for x in range(0,max_map_size):
 4922. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID: #this is hard rock
 4923. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][24])
 4924. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][1].techID: #this is worn rock
 4925. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4926. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][2].techID: #this is soft soil
 4927. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4928. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][4].techID: #this is ore
 4929. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][21])
 4930. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][5].techID: #this is gem
 4931. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][22])
 4932. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][7].techID: #this is a brown mushroom
 4933. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4934. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][25])
 4935. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4936. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][8].techID: #this is a purple mushroom
 4937. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4938. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][27])
 4939. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4940. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][6].techID: #this is a blue mushroom
 4941. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4942. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][26])
 4943. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4944. self.maplist[d][cave_name] = m
 4945. def grassland_generator(self,x,y,chance_scrubs, chance_trees, chance_herbs, number_rocks):
 4946. # chance_scrubs and chance_trees must be between 0 and 99
 4947. screen.render_load(3,1)
 4948. name = 'local_0_0'
 4949. helpmap = self.default_map_generator('1','help',tilelist)
 4950. tilemap = []
 4951. for a in range (0,max_map_size):
 4952. tilemap.append([])
 4953. for b in range (0,max_map_size):
 4954. tilemap[a].append(0)
 4955. m = maP(name,tilemap)
 4956. m.map_type = 'overworld'
 4957. m.set_music('overworld','night',True)
 4958. screen.render_load(3,2)
 4959. m.fill(tl.tlist['local'][0])#fill the map with grass
 4960. # set scrubs
 4961. for y in range (0,max_map_size):
 4962. for x in range (0,max_map_size):
 4963. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 4964. chance = random.randint(0,99)
 4965. if chance < chance_scrubs:
 4966. scrubs = (1,3,4,6,7,8,9)
 4967. coin = random.randint(0,len(scrubs)-1)
 4968. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][scrubs[coin]])
 4969. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]
 4970. screen.render_load(3,3)
 4971. #set trees
 4972. for y in range (0,max_map_size):
 4973. for x in range (0,max_map_size):
 4974. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][1].techID: #<---tree here
 4975. chance = random.randint(0,99)
 4976. if chance < chance_trees:
 4977. coin = random.randint(10,13)
 4978. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 4979. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 4980. screen.render_load(3,4)
 4981. #set herbs
 4982. for y in range (0,max_map_size):
 4983. for x in range (0,max_map_size):
 4984. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 4985. chance = random.randint(0,99)
 4986. if chance < chance_herbs:
 4987. coin = random.randint(15,16)
 4988. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 4989. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 4990. screen.render_load(3,5)
 4991. # set rocks
 4992. for n in range (0,number_rocks):
 4993. x = random.randint(0,max_map_size-1)
 4994. y = random.randint(0,max_map_size-1)
 4995. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][14]
 4996. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 4997. screen.render_load(3,6)
 4998. #set water
 4999. for y in range (0,max_map_size):
 5000. for x in range (0,max_map_size):
 5001. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][2].techID: #<---water here
 5002. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0] # set low water here
 5003. screen.render_load(3,7)
 5004. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],8) # exchange low wather against deep water
 5005. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5006. m.set_sanctuary(pos[0],pos[1])
 5007. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5008. screen.render_load(3,8)
 5009. #set desert portal
 5010. y = max_map_size -2
 5011. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 5012. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][3]
 5013. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5014. m.tilemap[y-1][x] = tl.tlist['local'][0]#grass
 5015. #set dungeon
 5016. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5017. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][7])
 5018. #set elfish portal
 5019. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5020. replace = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 5021. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][0])
 5022. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]].replace = replace
 5023. for q in range(0,int(max_map_size**2/50**2)*3):
 5024. m.make_orc_cave(tl.tlist['local'][0])#generate orc caves on grass
 5025. m.spawn_monsters(0)
 5026. self.maplist[0][name] = m
 5027. screen.render_load(3,9)
 5028. return pos
 5029. def shop_generator(self,style):
 5030. #0: Basic initializing
 5031. screen.render_load(19,0)
 5032. name = 'shop_0_0'
 5033. tilemap = []
 5034. for a in range (0,max_map_size):
 5035. tilemap.append([])
 5036. for b in range (0,max_map_size):
 5037. tilemap[a].append(0)
 5038. m = maP(name,tilemap)
 5039. m.map_type = style
 5040. m.build_type = 'None'
 5041. m.monster_plus = 0
 5042. m.monster_num = 0
 5043. m.set_music('shop','shop',True)
 5044. m.fill(tl.tlist['functional'][0])
 5045. screen.render_load(19,10)
 5046. center_x = int(max_map_size/2)
 5047. center_y = int(max_map_size/2)
 5048. for y in range(center_y-4,center_y+5):
 5049. for x in range(center_x-4,center_x+5):
 5050. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#wall
 5051. screen.render_load(19,20)
 5052. for y in range(center_y-3,center_y+4):
 5053. for x in range(center_x-3,center_x+4):
 5054. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])#corridor
 5055. screen.render_load(19,30)
 5056. for y in range(center_y-2,center_y+3):
 5057. for x in range(center_x-2,center_x+3):
 5058. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#shop wall
 5059. screen.render_load(19,50)
 5060. for y in range(center_y-1,center_y+2):
 5061. for x in range(center_x-1,center_x+2):
 5062. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])#shop floor
 5063. screen.render_load(19,70)
 5064. m.tilemap[center_y-2][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])#shop door
 5065. m.tilemap[center_y-3][center_x-1] = deepcopy(tl.tlist['shop'][5])#sign
 5066. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])
 5067. m.tilemap[center_y-3][center_x].techID = -9999#nothing shall spawn here
 5068. m.tilemap[center_y-4][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][3])#shop exit
 5069. if style == 'pharmacy':
 5070. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Naeria\'s Pharmacy]'
 5071. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][3])
 5072. elif style == 'pickaxe':
 5073. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Eklor\'s Pickaxe Empire]'
 5074. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][4])
 5075. elif style == 'hardware':
 5076. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Grimork\'s Hardware Store]'
 5077. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][5])
 5078. elif style == 'deco':
 5079. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Larosa\'s Decoration Store]'
 5080. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][6])
 5081. elif style == 'book':
 5082. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Xirazzzia\'s Bookshelf]'
 5083. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][7])
 5084. elif style == 'bomb':
 5085. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Torguly\'s eXplozives Of al kinD]'
 5086. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][8])
 5087. elif style == 'general':
 5088. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Arialu\'s General Store]'
 5089. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][9])
 5090. screen.render_load(19,90)
 5091. coin = random.randint(0,1)
 5092. if coin == 1:
 5093. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][1])
 5094. coin2 = random.randint(0,3)
 5095. if coin2 == 0:
 5096. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5097. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])
 5098. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5099. elif coin2 == 1:
 5100. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5101. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])
 5102. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5103. elif coin2 == 2:
 5104. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2])
 5105. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1)
 5106. else:
 5107. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][1],1,'vase')
 5108. self.maplist[1][name] = m
 5109. screen.render_load(19,99)
 5110. def dungeon_generator(self,monster_plus,stair_down=True,num_traps=10,style='Dungeon'):#possible other style = 'Tomb'
 5111. #0: Basic initializing
 5112. screen.render_load(19,0)#Render progress bar 0%
 5113. if style == 'Tomb': #Set the graphics
 5114. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (4,6) #
 5115. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (4,7) #Sandstone walls,hidden doors and corridors for the acient tomb
 5116. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (4,7) #
 5117. else: #
 5118. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (10,6) #
 5119. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (2,6) #Default walls,hidden doors and corridors for the default dungeon
 5120. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (2,6) #
 5121. name = 'dungeon_0_0'#map name
 5122. tilemap = [] #Initializing a empty tilemap
 5123. for a in range (0,max_map_size): #
 5124. tilemap.append([]) #
 5125. for b in range (0,max_map_size): #
 5126. tilemap[a].append(0) #
 5127. m = maP(name,tilemap) #Generate a Map-object
 5128. if style == 'Tomb': #
 5129. m.map_type = 'tomb' #
 5130. m.set_music('tomb','tomb',True) #
 5131. else: #
 5132. m.map_type = 'dungeon' #and set a few constants for the new map
 5133. m.set_music('dungeon','dungeon',True)#
 5134. m.build_type = 'None' #
 5135. m.monster_plus = monster_plus #
 5136. m.monster_num = 0.3 #
 5137. m.no_monster_respawn = True #
 5138. m.fill(tl.tlist['dungeon'][9])#fill the map with dungeon wall tiles
 5139. screen.render_load(19,10)#Render progress bar 10%
 5140. #1: Set rooms
 5141. #Important fact: No matter how big the mapsize is set,
 5142. #dundeons only use the 52x52 tiles in the upper left connor.
 5143. #Thats as big as a small map.
 5144. test_build = True #Seperate the dungeon in a 3x3 grit.
 5145. while test_build: #Every part of the grit has a 66% chance to be a room
 5146. parts_with_rooms = [] #
 5147. #
 5148. for part_y in range(0,3): #
 5149. for part_x in range(0,3): #
 5150. ran = random.randint(0,9) #
 5151. if ran > 3: #
 5152. pick = (part_x,part_y) #
 5153. parts_with_rooms.append(pick) #
 5154. if len(parts_with_rooms) > 5: #every dungeon level needs at least 5 rooms
 5155. test_build = False #
 5156. coord_x = [] #transform the coordinates from the 3x3 grit into
 5157. coord_y = [] #real coordinates on the tilemap(center of the rooms)
 5158. #
 5159. for c in parts_with_rooms: #
 5160. x_offset = random.randint(0,5) #
 5161. y_offset = random.randint(0,5) #
 5162. #
 5163. real_x = 9+(15*c[0])+x_offset #
 5164. real_y = 9+(15*c[1])+y_offset #
 5165. #
 5166. coord_x.append(real_x) #
 5167. coord_y.append(real_y) #
 5168. m.imp_connect(coord_x,coord_y,tl.tlist['dungeon'][1],tl.tlist['dungeon'][0],tl.tlist['dungeon'][0])#connect the room cooardinathe with corridor
 5169. for i in range(0,len(coord_x)-1):#set variable roome size for all rooms
 5170. x_minus = random.randint(2,4)#
 5171. x_plus = random.randint(3,5) #
 5172. y_minus = random.randint(2,4)#
 5173. y_plus = random.randint(3,5) #
 5174. for yy in range(coord_y[i]-y_minus-1,coord_y[i]+y_plus+1): #draw walls around the rooms
 5175. for xx in range(coord_x[i]-x_minus-1,coord_x[i]+x_plus+1): #
 5176. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5177. for yy in range(coord_y[i]-y_minus,coord_y[i]+y_plus): #draw the room floor
 5178. for xx in range(coord_x[i]-x_minus,coord_x[i]+x_plus): #
 5179. m.tilemap[yy][xx] = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5180. screen.render_load(19,25) #progress bar 25%
 5181. #2: Set doors
 5182. for yyy in range(0,52):
 5183. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5184. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Set all tiles that are surrounded by two moveable tiles on two opponent sides as doors
 5185. if m.tilemap[yyy-1][xxx].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy+1][xxx].move_group == 'soil': #
 5186. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5187. elif m.tilemap[yyy][xxx-1].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy][xxx+1].move_group == 'soil': #
 5188. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5189. for yyy in range(0,52):
 5190. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5191. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #Remove all doors that are next to another door.
 5192. size = m.get_quarter_size(xxx,yyy) #Only spare one door per wall
 5193. if size[0] > 1: #
 5194. for rx in range(xxx,xxx+size[0]+1): #
 5195. m.tilemap[yyy][rx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5196. rrx = int(xxx+((rx-xxx)/2)) #
 5197. m.tilemap[yyy][rrx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5198. #
 5199. if m.tilemap[yyy-1][rrx].move_group != 'soil': #
 5200. m.tilemap[yyy-1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5201. if m.tilemap[yyy+1][rrx].move_group != 'soil': #
 5202. m.tilemap[yyy+1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5203. #
 5204. if size[1] > 1: #
 5205. for ry in range(yyy,yyy+size[1]+1): #
 5206. m.tilemap[ry][xxx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5207. rry = int(yyy+((ry-yyy)/2)) #
 5208. m.tilemap[rry][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5209. #
 5210. if m.tilemap[rry][xxx-1].move_group != 'soil': #
 5211. m.tilemap[rry][xxx-1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5212. if m.tilemap[rry][xxx+1].move_group != 'soil': #
 5213. m.tilemap[rry][xxx+1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5214. screen.render_load(19,40)#Render progress bar 40%
 5215. test = deepcopy(m) #Make a copy of the map as is
 5216. pos = test.find_first(tl.tlist['dungeon'][0]) #and performe a float test,
 5217. test.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['dungeon'][9]) #in order to find not conected parts.
 5218. screen.render_load(19,50) #Render progress bar 50%
 5219. for yyy in range(0,52): #Remove not connected parts
 5220. for xxx in range(0,52): #
 5221. if test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['dungeon'][9].techID and test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID: #
 5222. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][9] #
 5223. screen.render_load(19,60)#Render progress bar 60%
 5224. for yyy in range(0,52): #Randomize doors:
 5225. for xxx in range(0,52): #-normal door
 5226. #-resisting door
 5227. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #-etc.
 5228. ran = random.randint(3,6) #
 5229. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][ran] #
 5230. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Randomize wall design
 5231. ran_test = random.randint(0,99) #
 5232. if ran_test > 75: #
 5233. if style == 'Dungeon': #
 5234. ran = random.randint(0,2) #
 5235. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (11,0+ran) #
 5236. if style == 'Tomb': #
 5237. ran = random.randint(0,2) #
 5238. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (12,0+ran) #
 5239. screen.render_load(19,70)#Render progress bar 70%
 5240. #3: Make stairs
 5241. stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a up leading stair on any floor tile.
 5242. entrance_x = stair_up_pos[0] #
 5243. entrance_y = stair_up_pos[1] #
 5244. if style == 'Tomb': #
 5245. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][19] #
 5246. else: #
 5247. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][8] #
 5248. for sy in range(stair_up_pos[1]-4,stair_up_pos[1]+5):
 5249. for sx in range(stair_up_pos[0]-4,stair_up_pos[0]+5):
 5250. try:
 5251. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5252. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5253. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'dry_entrance'
 5254. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5255. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5256. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'wet_entrance'
 5257. except:
 5258. None
 5259. if stair_down == True: #If we are not on the deepest lvl:
 5260. stair_down_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a down leading stair on any floor tile.
 5261. if style == 'Tomb': #
 5262. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18] #
 5263. else: #
 5264. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][7] #
 5265. else: #Make a chest whit a reward on the deepest lvl instead
 5266. chest_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5267. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][20] #
 5268. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5269. if style == 'Tomb':
 5270. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][0],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][40]],chest_pos[0],chest_pos[1])# set the interior of the chest
 5271. else: #
 5272. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][1],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41]],chest_pos[0],chest_pos[1])#
 5273. for h in range(0,len(ml.mlist['vip_cage'])): #set vip_cages
 5274. p = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5275. m.npcs[p[1]][p[0]] = deepcopy(ml.mlist['vip_cage'][h]) #
 5276. m.set_monster_strength(p[0],p[1],1,lvl_bonus = 9) #
 5277. screen.render_load(19,80)#Render progress bar 80%
 5278. #4: Make Traps
 5279. for i in range(0,num_traps): #Set hidden traps on random floor tiles.
 5280. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5281. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]] #
 5282. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][10]) #Traps have to be deepcopied to work proper.
 5283. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace #
 5284. screen.render_load(19,90) #Render Progress bar 90%
 5285. #5: Make interior
 5286. num_rooms = len(parts_with_rooms) #Make chests with random loot
 5287. m.make_containers(int(num_rooms/3),int(num_rooms/2),tl.tlist['dungeon'][0],1,3,'chest') #
 5288. for c in range(0,num_rooms): #Set random fontains on floor tiles
 5289. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5290. ran = random.randint(0,99) #
 5291. if ran < 15: #
 5292. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][12]) #acid fontain
 5293. elif ran > 84: #
 5294. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][13]) #healing fontain
 5295. else: #
 5296. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][7]) #fontain
 5297. tile.civilisation = False #
 5298. tile.build_here = False #
 5299. tile.can_grown = False #
 5300. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5301. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5302. coin = random.randint(0,1) #Set a Altar on 50% of all maps
 5303. if coin == 1: #that are generated with this function
 5304. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5305. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][15]) #
 5306. tile.civilisation = False #
 5307. tile.build_here = False #
 5308. tile.can_grown = False #
 5309. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5310. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5311. num_statue = random.randint(4,6) #generate random statues
 5312. for l in range(0,num_statue): #
 5313. kind = random.randint(0,len(tl.tlist['statue'])-1) #
 5314. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5315. tile = deepcopy(tl.tlist['statue'][kind]) #
 5316. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5317. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5318. num_deco = random.randint(8,10) #generate random deco
 5319. for l in range(0,num_deco): #
 5320. if style == 'Tomb': #
 5321. kind = random.randint(3,5) #
 5322. else: #
 5323. kind = random.randint(0,2) #
 5324. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5325. tile = deepcopy(tl.tlist['deco'][kind]) #
 5326. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5327. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5328. num_cage = random.randint(1,2) #spawn cages
 5329. for q in range(0,num_cage): #
 5330. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5331. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][random.randint(0,len(ml.mlist['cage'])-1)]) #
 5332. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5333. m.spawn_monsters(0) #Spawn initial monsters
 5334. m.make_special_monsters(10,20,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'vase') #
 5335. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'mimic') #
 5336. if style == 'Tomb': #
 5337. m.make_special_monsters(1,3,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'demonic chest') #
 5338. coin = random.randint(0,1)
 5339. if coin == 1:
 5340. m.spawn_magic_shops()
 5341. self.maplist[1][name] = m # Add map to world.maplist
 5342. screen.render_load(19,99) #Render progress bar 99%
 5343. def desert_generator(self,chance_object):
 5344. #chance_objects must be between 0 and 99
 5345. screen.render_load(18,1)
 5346. name = 'desert_0_0'
 5347. tilemap = []
 5348. for a in range (0,max_map_size):
 5349. tilemap.append([])
 5350. for b in range (0,max_map_size):
 5351. tilemap[a].append(0)
 5352. m = maP(name,tilemap)
 5353. m.map_type = 'desert'
 5354. m.build_type = 'Full'
 5355. m.monster_plus = 7
 5356. m.thirst_multi_day = 2
 5357. m.set_music('desert','night',True)
 5358. m.fill(tl.tlist['extra'][0])
 5359. y_river = random.randint((17),(max_map_size-17))
 5360. river_offset = random.randint(-3,3)
 5361. plus = 0
 5362. minus = 0
 5363. screen.render_load(18,20)
 5364. for c in range (0,max_map_size):
 5365. for g in range (-2,7):
 5366. m.tilemap[y_river+river_offset+g][c] = tl.tlist['local'][0]#set grass
 5367. for w in range (0,5):
 5368. m.tilemap[y_river+river_offset+w][c] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5369. if river_offset < 4:
 5370. plus = 1
 5371. else:
 5372. plus = 0
 5373. if river_offset > -4:
 5374. minus = -1
 5375. else:
 5376. minus = 0
 5377. offset_change = random.randint(minus,plus)
 5378. river_offset += offset_change
 5379. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],7)
 5380. screen.render_load(18,40)
 5381. for b in range(2,max_map_size-2,10):
 5382. #north side of the river
 5383. building_offset =random.randint(0,4)
 5384. number_beds = 0
 5385. for y in range(y_river-12,y_river-7):
 5386. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5387. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5388. if y == y_river-10:
 5389. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5390. else:
 5391. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5392. elif y == y_river-12 or y == y_river-8:
 5393. if x == b+building_offset+2:
 5394. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5395. else:
 5396. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5397. else:
 5398. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5399. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5400. if y == y_river-11 or y == y_river-9:
 5401. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5402. if number_beds == 0:
 5403. obj_here = 1
 5404. if obj_here != 0:
 5405. if obj_here == 1:
 5406. obj = ('functional',8)
 5407. number_beds += 1
 5408. else:
 5409. ran = random.randint(9,15)
 5410. obj = ('functional',ran)
 5411. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5412. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5413. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5414. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5415. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5416. #south side of the river
 5417. building_offset = random.randint(0,4)
 5418. number_beds = 0
 5419. screen.render_load(18,60)
 5420. for y in range(y_river+8,y_river+13):
 5421. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5422. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5423. if y == y_river+10:
 5424. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5425. else:
 5426. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5427. elif y == y_river+12 or y == y_river+8:
 5428. if x == b+building_offset+2:
 5429. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5430. else:
 5431. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5432. else:
 5433. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5434. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5435. if y == y_river+9 or y == y_river+11:
 5436. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5437. if number_beds == 0:
 5438. obj_here = 1
 5439. if obj_here != 0:
 5440. if obj_here == 1:
 5441. obj = ('functional',8)
 5442. number_beds += 1
 5443. else:
 5444. ran = random.randint(9,15)
 5445. obj = ('functional',ran)
 5446. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5447. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5448. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5449. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5450. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5451. make_bridges = True
 5452. num_bridges = 0
 5453. num_bridges_max = ((max_map_size/50)*3)+1
 5454. screen.render_load(18,80)
 5455. while num_bridges < num_bridges_max:
 5456. x_pos = random.randint(5,max_map_size-5)
 5457. num_wall = 0
 5458. for test in range(0,max_map_size):
 5459. if m.tilemap[test][x_pos].techID == tl.tlist['extra'][2].techID:
 5460. num_wall += 1
 5461. if num_wall == 0:
 5462. num_bridges += 1
 5463. for y in range(0,max_map_size):
 5464. if m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][3].techID: #this is low wather or deep water
 5465. replace = deepcopy(m.tilemap[y][x_pos])
 5466. m.tilemap[y][x_pos] = deepcopy(tl.tlist['extra'][8])
 5467. m.tilemap[y][x_pos].replace = replace
 5468. for y in range (0,max_map_size):
 5469. for x in range (0,max_map_size):
 5470. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][0].techID:
 5471. chance = random.randint(0,99)
 5472. if chance < chance_object:
 5473. obj_numbers = (3,4,5,14)
 5474. coin = random.randint(0,len(obj_numbers)-1)
 5475. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][obj_numbers[coin]]
 5476. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5477. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['local'][0].techID:
 5478. chance = random.randint(0,99)
 5479. if chance < chance_object:
 5480. coin = random.randint(10,13)
 5481. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][coin]
 5482. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5483. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][9].techID:
 5484. for yy in range(y-1,y+2):
 5485. if m.tilemap[yy][x].replace != None:
 5486. m.tilemap[yy][x] = m.tilemap[yy][x].replace
 5487. for xx in range(x-1,x+2):
 5488. if m.tilemap[y][xx].replace != None:
 5489. m.tilemap[y][xx] = m.tilemap[y][xx].replace
 5490. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#bed
 5491. ran = random.randint(5,6)
 5492. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['special'][ran])
 5493. m.set_monster_strength(x,y,0)
 5494. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5495. screen.render_load(18,99)
 5496. #set portal
 5497. y = 2
 5498. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 5499. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][5]
 5500. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5501. m.tilemap[y+1][x] = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5502. #set tomb
 5503. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['extra'][0])
 5504. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18]
 5505. m.spawn_monsters(0)
 5506. self.maplist[0][name] = m
 5507. def choose_size(self):
 5508. #this is a all in one function with render, choose and set
 5509. global max_map_size # I know its no good style
 5510. run = True
 5511. mms = 52 #this is a temp variable that is used to store the worth for the max_map_size till this function is called
 5512. num = 0
 5513. while run:
 5514. #Part 1: Render
 5515. if low_res == False:
 5516. s = pygame.Surface((640,360))
 5517. else:
 5518. s = pygame.Surface((320,240))
 5519. bg = pygame.Surface((480,360))
 5520. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 5521. if low_res == True:
 5522. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 5523. s.blit(bg,(0,0))
 5524. text = '~Choose Map-Size~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 5525. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 5526. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 5527. entries = ('Small (50x50)', 'Medium (100x100)', 'Big (150x150)')
 5528. messages = ('Everything on a very small space.', 'Perfect size for the most players.', 'A big world.')
 5529. mapsizes = (52,102,152)
 5530. for i in range (0,3):
 5531. entry_image = screen.font.render(entries[i],1,(0,0,0))
 5532. if low_res == False:
 5533. s.blit(entry_image,(21,150+i*30))#blit menu_items
 5534. else:
 5535. s.blit(entry_image,(21,66+i*25))#blit menu_items
 5536. if low_res == False:
 5537. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,145+num*30))#blit marker
 5538. else:
 5539. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,58+num*25))#blit marker
 5540. entry_image = screen.font.render(messages[num],1,(255,255,255))
 5541. if low_res == True:
 5542. s.blit(entry_image,(2,225))
 5543. else:
 5544. s.blit(entry_image,(5,335))
 5545. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 5546. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 5547. else:
 5548. s_help = pygame.Surface((160,360))
 5549. s_help.fill((48,48,48))
 5550. s.blit(s_help,(480,0))
 5551. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 5552. s_help = pygame.Surface((640,360))
 5553. s_help.fill((48,48,48))
 5554. s_help.blit(s,(80,0))
 5555. s = s_help
 5556. if low_res == False:
 5557. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 5558. screen.screen.blit(s,(0,0))
 5559. pygame.display.flip()
 5560. #Step 2: Choose
 5561. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 5562. if ui == 'w':
 5563. num -= 1
 5564. if num < 0:
 5565. num = 2
 5566. if ui == 's':
 5567. num += 1
 5568. if num > 2:
 5569. num = 0
 5570. if ui == 'e':
 5571. mms = mapsizes[num]
 5572. max_map_size = mms
 5573. self.map_size = mms
 5574. run = False
 5575. class mob():
 5576. def __init__(self, name, on_map, attribute, pos =[40,40,0],glob_pos=[0,0],build='Manual'):
 5577. self.name = name
 5578. self.on_map = on_map
 5579. self.attribute = attribute
 5580. self.lp = attribute.max_lp
 5581. self.mp = attribute.max_mp
 5582. self.pos = pos
 5583. self.glob_pos = glob_pos
 5584. self.last_map = 'Foo'
 5585. self.cur_map = 'Bar'
 5586. self.cur_z = self.pos[2]
 5587. self.last_z = 'Baz'
 5588. def move(self, x=0, y=0):
 5589. mc = self.move_check(x,y)
 5590. tile_move_group = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group
 5591. player_move_groups = ['soil','low_liquid','shop','house','wet_entrance','dry_entrance']
 5592. swim_check = True
 5593. for i in ('Head','Body','Legs','Feet'):
 5594. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 5595. swim_check = False
 5596. if swim_check == True:
 5597. player_move_groups.append('swim')
 5598. if player.buffs.hexed < 1:
 5599. player_move_groups.append('holy')
 5600. if self.buffs.immobilized > 0:
 5601. player_move_groups = ['not_existent_group1','not_existent_group2']
 5602. move_check2 = False
 5603. for j in player_move_groups:
 5604. if j == tile_move_group:
 5605. move_check2 = True
 5606. if mc == True:
 5607. if x > 0 and move_check2 == True and self.pos[0] < max_map_size - 1:
 5608. self.pos[0] += 1
 5609. if x < 0 and move_check2 == True and self.pos[0] > 0:
 5610. self.pos[0] -= 1
 5611. if y > 0 and move_check2 == True and self.pos[1] < max_map_size - 1:
 5612. self.pos[1] += 1
 5613. if y < 0 and move_check2 == True and self.pos[1] > 0:
 5614. self.pos[1] -= 1
 5615. self.stand_check()
 5616. def move_check(self,x,y):
 5617. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'door':
 5618. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][4].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][5].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 5619. #this is a resisting door or a hidden door
 5620. sfx.play('locked')
 5621. else:
 5622. sfx.play('open')
 5623. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5624. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5625. return False
 5626. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_enter':
 5627. sfx.play('open')
 5628. screen.render_fade(True,False)
 5629. shop_types = ('pharmacy','pickaxe','hardware','deco','book','bomb','general')
 5630. ran = random.randint(0,len(shop_types)-1)
 5631. world.shop_generator(shop_types[ran])
 5632. self.save_pos=(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2],self.on_map)
 5633. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5634. shop_pos = world.maplist[1]['shop_0_0'].find_first(tl.tlist['shop'][3])
 5635. self.pos[0] = shop_pos[0]
 5636. self.pos[1] = shop_pos[1]+1
 5637. self.pos[2] = 1
 5638. self.on_map = 'shop_0_0'
 5639. player.stand_check()
 5640. screen.render_fade(False,True)
 5641. return False
 5642. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_exit':
 5643. sfx.play('open')
 5644. self.pos[0] = self.save_pos[0]
 5645. self.pos[1] = self.save_pos[1]
 5646. self.pos[2] = self.save_pos[2]
 5647. self.on_map = self.save_pos[3]
 5648. player.stand_check()
 5649. screen.render_fade(False,True)
 5650. return False
 5651. try:
 5652. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] != 0:
 5653. player.attack_monster(self.pos[0]+x,self.pos[1]+y)
 5654. return False
 5655. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy != False: #for digging
 5656. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['misc'][28].techID:#this is obsidian
 5657. heated_stone = True
 5658. else:
 5659. heated_stone = False
 5660. if player.pos[2] > 3 and heated_stone == False:
 5661. brimstone = True
 5662. else:
 5663. brimstone = False
 5664. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['misc'][28].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['global_caves'][2].techID:
 5665. #this is not obsidian or soft soil
 5666. stone = True
 5667. else:
 5668. stone = False
 5669. if self.attribute.pickaxe_power + player.inventory.wearing['Pickaxe'].attribute.pickaxe_power >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy:
 5670. if self == player:
 5671. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5672. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID: #this isn't a door
 5673. sfx.play('break')
 5674. try:
 5675. if self.skill.mining == 'Adept':
 5676. mat_addition = 2
 5677. elif self.skill.mining == 'Master':
 5678. mat_addition = 5
 5679. else:
 5680. mat_addition = 0
 5681. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5682. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5683. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5684. message.add(mes)
 5685. if player.skill.mining != 'Master':
 5686. player.skill.mining_progress += 1
 5687. if player.skill.mining_progress == 200 and player.skill.mining != 'Adept':
 5688. player.skill.raise_skill('mining')
 5689. message.add('Your mining skill reaches adept level!')
 5690. sfx.play('lvl_up')
 5691. if player.skill.mining_progress == 1000 and player.skill.mining != 'Master':
 5692. player.skill.raise_skill('mining')
 5693. message.add('Your mining skill reaches master level!')
 5694. sfx.play('lvl_up')
 5695. except:
 5696. None
 5697. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['building'][3].techID: #this is a closed door
 5698. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].countdowns.append(countdown('door', self.pos[0]+x, self.pos[1]+y,3))
 5699. sfx.play('open')
 5700. stone = False
 5701. heated_stone = False
 5702. brimstone = False
 5703. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace)
 5704. if heated_stone == True:#drop heated stone
 5705. ran = random.randint(0,99)
 5706. if ran < 5:
 5707. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5708. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][28])
 5709. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5710. elif brimstone == True:#drop brimstone
 5711. ran = random.randint(0,99)
 5712. if ran < 5:
 5713. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5714. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][29])
 5715. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5716. elif stone == True:#drop stone
 5717. ran = random.randint(0,99)
 5718. if ran < 5:
 5719. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5720. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][30])
 5721. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5722. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] != player.inventory.nothing and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID:
 5723. player.inventory.wearing['Pickaxe'].take_damage()
 5724. if player.inventory.wearing['Pickaxe'].state > 0:
 5725. player.inventory.wearing['Pickaxe'].set_name()
 5726. else:
 5727. message.add('Your tool breaks into pieces.')
 5728. player.inventory.wearing['Pickaxe'] = player.inventory.nothing
 5729. sfx.play('item_break')
 5730. else:
 5731. if self == player:
 5732. message.add('You are unable to destroy this with the tool in your hand.')
 5733. return False
 5734. else:
 5735. None
 5736. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'tree':
 5737. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['local'][12].techID:#this is a ordenary tree
 5738. apple = True
 5739. else:
 5740. apple = False
 5741. if player.inventory.wearing['Axe'] != player.inventory.nothing: #if player has a axe in his hand
 5742. chop_success = True
 5743. player.inventory.wearing['Axe'].take_damage()
 5744. if player.inventory.wearing['Axe'].state > 0:
 5745. player.inventory.wearing['Axe'].set_name()
 5746. else:
 5747. message.add('Your axe breaks into pieces.')
 5748. player.inventory.wearing['Axe'] = player.inventory.nothing
 5749. sfx.play('item_break')
 5750. else:
 5751. message.add('That hurts!')
 5752. player.lp -= 1
 5753. sfx.play('hit')
 5754. if random.randint(0,9) != 0: #90% to fail chopping down the wood with bare hands
 5755. chop_success = False
 5756. else:
 5757. chop_success = True
 5758. if chop_success == True:
 5759. if self.skill.woodcutting == 'Adept':
 5760. mat_addition = 2
 5761. elif self.skill.woodcutting == 'Master':
 5762. mat_addition = 5
 5763. else:
 5764. mat_addition = 0
 5765. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5766. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5767. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5768. message.add(mes)
 5769. sfx.play('chop')
 5770. if player.skill.woodcutting != 'Master':
 5771. player.skill.woodcutting_progress += 1
 5772. if player.skill.woodcutting_progress == 200 and player.skill.woodcutting != 'Adept':
 5773. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5774. message.add('Your woodcutting skill reaches adept level!')
 5775. sfx.play('lvl_up')
 5776. if player.skill.woodcutting_progress == 1000 and player.skill.woodcutting != 'Master':
 5777. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5778. message.add('Your woodcutting skill reaches master level!')
 5779. sfx.play('lvl_up')
 5780. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].make_monsters_angry(self.pos[0],self.pos[1],'tree')
 5781. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace) #let the tree disappear
 5782. if apple == True:
 5783. ran = random.randint(0,99)
 5784. if ran < 5:
 5785. ran2 = random.randint(0,99)
 5786. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x])
 5787. if ran2 < 20:
 5788. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][32])
 5789. else:
 5790. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][31])
 5791. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5792. return False
 5793. if self.buffs.immobilized == 0:
 5794. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'swim' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'wet_entrance':
 5795. sfx.play('walk_wet')
 5796. else:
 5797. sfx.play('walk_dry')
 5798. else:
 5799. sfx.play('immobilized')
 5800. return True
 5801. except:
 5802. None
 5803. def stand_check(self):
 5804. if self.on_map != 'shop_0_0':
 5805. if self.on_map != self.cur_map:
 5806. self.last_map = self.cur_map
 5807. self.cur_map = self.on_map
 5808. if self.pos[2] != self.cur_z:
 5809. self.last_z = self.cur_z
 5810. self.cur_z = self.pos[2]
 5811. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].special_check(self.pos[0],self.pos[1])
 5812. radius = 5
 5813. if player.pos[2] > 0:
 5814. radius = 2
 5815. elif player.pos[2] == 0:
 5816. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 5817. radius = 2
 5818. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 5819. radius = 3
 5820. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 5821. radius = 4
 5822. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 5823. radius = 5
 5824. if player.buffs.light > 0 or player.buffs.nightvision > 0:
 5825. radius = 5
 5826. if player.buffs.blind > 0:
 5827. radius = 1
 5828. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].move_mes,True)
 5829. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and player.buffs.fireresistance == 0:
 5830. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5831. if self == player:
 5832. try:
 5833. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage_mes + ' (' + str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage) + ' Damage)')
 5834. except:
 5835. None
 5836. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_group == 'hot':
 5837. sfx_flame = False
 5838. body_list = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Hand','Pickaxe','Axe')
 5839. for i in body_list:
 5840. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].material == 'wooden':
 5841. ran = random.randint(0,9)
 5842. if ran < 4:
 5843. message.add('Your '+player.inventory.wearing[i].name+' burns to ashes!')
 5844. player.inventory.wearing[i] = player.inventory.nothing
 5845. sfx_flame = True
 5846. if sfx_flame == True:
 5847. sfx.play('flame')
 5848. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage < 0:
 5849. if self.lp < self.attribute.max_lp:
 5850. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5851. luck = player.attribute.luck + player.inventory.wearing['Neck'].attribute.luck
 5852. for y in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 5853. for x in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 5854. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:#this is a secret door
 5855. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5856. if ran < luck:
 5857. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])
 5858. message.add('You notice a hidden door.')
 5859. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5860. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5861. sfx.play('found')
 5862. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (10,10):#this is a trap which isn't already found
 5863. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5864. if ran < luck:
 5865. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (10,8)
 5866. message.add('You notice a trap.')
 5867. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5868. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5869. sfx.play('found')
 5870. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][12].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5871. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5872. if ran < luck:
 5873. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (12,11,12,12)
 5874. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].use_group = 'dont_drink'
 5875. message.add('You notice a strange smell.')
 5876. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5877. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5878. sfx.play('found')
 5879. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][13].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5880. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5881. if ran < luck:
 5882. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (11,11,11,12)
 5883. message.add('You notice a strange sparkle.')
 5884. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5885. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5886. sfx.play('found')
 5887. for y in range (-radius,radius+1):#line of sight
 5888. for x in range (-radius,radius+1):
 5889. try:
 5890. dist = ((x)**2+(y)**2)**0.5
 5891. if dist <= radius+1 or dist >= radius-1:
 5892. run = True
 5893. c = 0
 5894. while run:
 5895. try:
 5896. yy = ((y*c)/dist)
 5897. except:
 5898. yy = 1
 5899. try:
 5900. xx = ((x*c)/dist)
 5901. except:
 5902. xx = 1
 5903. view_x = int(xx) + self.pos[0]
 5904. view_y = int(yy) + self.pos[1]
 5905. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].known[view_y][view_x] = 1
 5906. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[view_y][view_x].transparency == True and c < radius:
 5907. c+=1
 5908. else:
 5909. run = False
 5910. except:
 5911. None
 5912. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID:
 5913. kind =random.randint(0,3)
 5914. position = deepcopy(player.pos)#copy player pos before the trap is triggered because teleport traps could change it
 5915. if kind == 0:#dart trap
 5916. ran = random.randint(0,25)
 5917. if ran < luck:
 5918. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 5919. message.add('A flying dagger miss you.')
 5920. sfx.play('miss')
 5921. else:
 5922. player.lp -= 3
 5923. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 5924. message.add('A flying dagger hits you.')
 5925. sfx.play('hit')
 5926. elif kind == 1:#teleport trap
 5927. t=world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].find_all_moveable()
 5928. if len(t) > 0:
 5929. rt = []
 5930. for i in t:
 5931. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[i[1]][i[0]] == 0:
 5932. rt.append((i[0],i[1]))
 5933. if len(rt) > 0:
 5934. screen.render_fade(True,False)
 5935. ran = random.randint(0,len(rt)-1)
 5936. player.pos[0] = rt[ran][0]
 5937. player.pos[1] = rt[ran][1]
 5938. screen.reset_hit_matrix()
 5939. message.add('You are teleported randomly.')
 5940. sfx.play('teleport')
 5941. player.stand_check()
 5942. screen.render_fade(False,True)
 5943. else:
 5944. message.add('Nothing seems to happen.')
 5945. sfx.play('throw')
 5946. elif kind == 2:#blinding trap
 5947. ran = random.randint(10,30)
 5948. player.buffs.set_buff('blind',ran)
 5949. message.add('A garish flash blinds you.')
 5950. elif kind == 3:#magic trap
 5951. player.mp = 0
 5952. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],7)
 5953. message.add('You loose your focus.')
 5954. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace
 5955. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][11])
 5956. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace = replace
 5957. if player.lp <= 0:
 5958. screen.render_dead()
 5959. self.lp = int(self.lp)
 5960. bgm.check_for_song()
 5961. if time.hour%2 == 0 and time.minute == 0:
 5962. help_player = deepcopy(player)
 5963. help_player.on_map = 'local_0_0'
 5964. help_player.pos[0] = max_map_size/2
 5965. help_player.pos[1] = max_map_size/2
 5966. help_player.pos[2] = 0
 5967. save(None,help_player,time,gods,save_path,os.sep)
 5968. def enter(self):
 5969. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_down':
 5970. if world.maplist[self.pos[2]+1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #if there is a stair up below this
 5971. screen.render_fade(True,False)
 5972. player.pos[2] += 1
 5973. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 5974. screen.render_fade(False,True)
 5975. else:
 5976. message.add('This stair seem to be blocked.')
 5977. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_up': #this is a stair up
 5978. if world.maplist[self.pos[2]-1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID: #if there is a stair down above
 5979. screen.render_fade(True,False)
 5980. player.pos[2] -= 1
 5981. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 5982. screen.render_fade(False,True)
 5983. else:
 5984. message.add('This stair seem to be blocked.')
 5985. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink':#this is a low wather or a fontain
 5986. #drink water
 5987. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 5988. sfx.play('no_fish')
 5989. message.add('You take a sip of water.')
 5990. player.attribute.thirst += 240 #this is 1/3 of the water te player needs per day
 5991. if player.attribute.thirst > player.attribute.thirst_max:
 5992. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max+1#the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 5993. else:
 5994. message.add('You are not thirsty right now.')
 5995. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_acid':#this is a acid fontain
 5996. #drink acid water
 5997. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 5998. message.add('You take a sip of water.')
 5999. player.lp -= 5
 6000. message.add('It hurts like acid.')
 6001. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].tile_pos = (12,11,12,12)
 6002. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group = 'dont_drink'
 6003. else:
 6004. message.add('You are not thirsty right now.')
 6005. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'dont_drink':
 6006. message.add('You shouldn\'t drink this water!')
 6007. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_heal':#this is a healing fontain
 6008. #drink healing water
 6009. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6010. message.add('You take a sip of water.')
 6011. if player.lp < player.attribute.max_lp:
 6012. player.lp += 5
 6013. if player.lp > player.attribute.max_lp:
 6014. player.lp = player.attribute.max_lp
 6015. message.add('Your wounds are cured.')
 6016. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6017. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])
 6018. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].civilisation = False
 6019. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].build_here = False
 6020. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].can_grown = False
 6021. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6022. else:
 6023. message.add('You are not thirsty right now.')
 6024. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'resource':
 6025. res = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[0]
 6026. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6027. try:
 6028. conected_tile = (world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0],world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1])
 6029. except:
 6030. None
 6031. test = player.inventory.materials.add(res,num)
 6032. if test != 'Full!':
 6033. sfx.play('pickup')
 6034. message.add(test)
 6035. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6036. try:
 6037. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[conected_tile[0]][conected_tile[1]])
 6038. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6039. except:
 6040. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = replace
 6041. else:
 6042. message.add(test)
 6043. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'sleep':#this is a bed
 6044. #sleep a bit
 6045. sleep = True
 6046. lp = player.lp
 6047. while sleep:
 6048. screen.render_load(12)
 6049. time.tick()
 6050. player.attribute.tiredness += 5
 6051. if player.buffs.adrenalised_max > 0:
 6052. player.buffs.adrenalised_max -= 5
 6053. if player.buffs.adrenalised_max < 0:
 6054. player.buffs.adrenalised_max = 0
 6055. if player.lp < lp:
 6056. message.add('You were hurt!')
 6057. sleep = False
 6058. if player.attribute.tiredness >= player.attribute.tiredness_max:#wake up because you've slept enough
 6059. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max +1 #the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6060. message.add('You feel refreshed.')
 6061. sleep = False
 6062. if int((player.attribute.hunger_max*100)/max(player.attribute.hunger,1)) < 11:
 6063. message.add('You feel hungry.')
 6064. sleep = False
 6065. if int((player.attribute.thirst_max*100)/max(player.attribute.thirst,1)) < 11:
 6066. message.add('You feel thirsty.')
 6067. sleep = False
 6068. monster_test = False
 6069. for y in range (player.pos[1]-1, player.pos[1]+2):#check for a monster
 6070. for x in range (player.pos[0]-1, player.pos[0]+2):
 6071. try:
 6072. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#<-------change this so that friendly npcs are ignored
 6073. monster_test = True
 6074. except:
 6075. None
 6076. if monster_test == True:#wake up because a monster borders the players sleep
 6077. message.add('You wake up with a sense of danger.')
 6078. sleep = False
 6079. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather':
 6080. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6081. item_name = help_container.items[0].name
 6082. test_loot = help_container.loot(0)
 6083. if test_loot == True:
 6084. sfx.play('pickup')
 6085. string = '+[' + item_name + ']'
 6086. message.add(string)
 6087. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6088. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = 0
 6089. else:
 6090. message.add('Your inventory is full!')
 6091. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather_scrub':
 6092. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6093. item_name = help_container.items[0].name
 6094. test_loot = help_container.loot(0)
 6095. if test_loot == True:
 6096. sfx.play('pickup')
 6097. string = '+[' + item_name + ']'
 6098. message.add(string)
 6099. cat = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][0]
 6100. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][1]
 6101. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6102. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = tl.tlist[cat][num]
 6103. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6104. else:
 6105. message.add('Your inventory is full!')
 6106. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carpenter':
 6107. #this is a carpenter's workbench
 6108. run = True
 6109. while run:
 6110. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6111. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6112. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6113. else:
 6114. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6115. else:
 6116. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6117. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6118. if ui == 'exit':
 6119. exitgame = True
 6120. screen.render_load(5)
 6121. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6122. screen.save_tmp_png()
 6123. master_loop = False
 6124. playing = False
 6125. run = False
 6126. return('exit')
 6127. if ui == 'e':
 6128. test = False
 6129. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6130. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6131. test = True
 6132. else:
 6133. test = True
 6134. if test == True:
 6135. if player.inventory.materials.wood >= 10:
 6136. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?', ('Carpenter\'s Workbench', 'Carver\'s Workbench', 'Stonecuter\'s Workbench', 'Forger\'s Workbench', 'Alchemist\'s Workshop', 'Furniture'),True)
 6137. if gc == 'Break':
 6138. run = False
 6139. elif gc < 5:# give the chosen workbench to the player
 6140. items = (il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][4],il.ilist['misc'][5],il.ilist['misc'][6],il.ilist['misc'][7])
 6141. choose = gc
 6142. elif gc == 5:
 6143. items = (il.ilist['misc'][1], il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][10],il.ilist['misc'][11],il.ilist['misc'][68],il.ilist['misc'][13])
 6144. #chest, bed, table, w. seat, bookshelf
 6145. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?', ('Chest', 'Bed', 'Table', 'Seat', 'Throne', 'Bookshelf'),True)
 6146. choose = gc2
 6147. try:
 6148. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6149. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6150. else:
 6151. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6152. sfx.play('craft')
 6153. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6154. message.add(message_string)
 6155. player.inventory.materials.wood -= 10
 6156. except:
 6157. None
 6158. run = False
 6159. else:
 6160. message.add('You do not have enough wood!')
 6161. run = False
 6162. elif ui == 'b':
 6163. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6164. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6165. run = False
 6166. else:
 6167. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6168. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6169. helpc = container([il.ilist['misc'][3]],True)
 6170. item_name = helpc.items[0].name
 6171. test_loot = helpc.loot(0)
 6172. run = False
 6173. if test_loot == True:
 6174. sfx.play('pickup')
 6175. string = '+[' + item_name + ']'
 6176. message.add(string)
 6177. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6178. else:
 6179. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6180. run = False
 6181. elif ui == 'x':
 6182. run = False
 6183. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carver':
 6184. #this is a carvers's workbench
 6185. run = True
 6186. while run:
 6187. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6188. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6189. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6190. else:
 6191. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6192. else:
 6193. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6194. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6195. if ui == 'exit':
 6196. exitgame = True
 6197. screen.render_load(5)
 6198. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6199. screen.save_tmp_png()
 6200. master_loop = False
 6201. playing = False
 6202. run = False
 6203. return('exit')
 6204. if ui == 'e':
 6205. test = False
 6206. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6207. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6208. test = True
 6209. else:
 6210. test = True
 6211. if test == True:
 6212. if player.inventory.materials.wood >= 5:
 6213. final_choice = 'Foo'
 6214. gc = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6215. if gc == 0: #make a tool
 6216. items = (il.ilist['misc'][44], item_wear('axe',0,0), item_wear('pickaxe',0,0),il.ilist['misc'][14])
 6217. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Torch','Axe','Pickaxe','Fishing rod'),True)
 6218. elif gc == 1: #make a weapon
 6219. items = (item_wear('spear',0,0), item_wear('sword',0,0), item_wear('hammer',0,0), item_wear('rune',0,0), item_wear('wand',0,0), item_wear('rune staff',0,0), item_wear('artefact',0,0))
 6220. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6221. if class_choice == 0:
 6222. ran = random.randint(0,99)
 6223. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6224. if ran < 90:
 6225. final_choice = 0
 6226. else:
 6227. finnal_choice = 1
 6228. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6229. if ran < 10:
 6230. final_choice = 0
 6231. elif ran < 90:
 6232. final_choice = 1
 6233. else:
 6234. final_choice = 2
 6235. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6236. if ran < 5:
 6237. final_choice = 0
 6238. elif ran < 15:
 6239. final_choice = 1
 6240. else:
 6241. final_choice = 2
 6242. else:
 6243. ran = random.randint(0,99)
 6244. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6245. if ran < 90:
 6246. final_choice = 3
 6247. else:
 6248. finnal_choice = 4
 6249. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6250. if ran < 10:
 6251. final_choice = 3
 6252. elif ran < 90:
 6253. final_choice = 4
 6254. else:
 6255. final_choice = 5
 6256. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6257. if ran < 5:
 6258. final_choice = 3
 6259. elif ran < 15:
 6260. final_choice = 4
 6261. else:
 6262. final_choice = 5
 6263. elif gc == 2: #make some armor
 6264. items = (item_wear('shoes',0,0), item_wear('cuisse',0,0), item_wear('helmet',0,0), item_wear('armor',0,0))
 6265. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Shoes','Cuisse','Helmet','Armor'), True)
 6266. elif gc == 3:#make some jewlry
 6267. items = (item_wear('ring',0,0), item_wear('amulet',0,0), item_wear('necklace',0,0), item_wear('talisman',0,0))
 6268. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6269. choose = final_choice
 6270. try:
 6271. if choose != 'Foo':
 6272. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6273. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6274. else:
 6275. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6276. sfx.play('craft')
 6277. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6278. message.add(message_string)
 6279. if choose != 'Foo':
 6280. player.inventory.materials.wood -= 5
 6281. except:
 6282. None
 6283. run = False
 6284. else:
 6285. message.add('You do not have enough wood!')
 6286. run = False
 6287. elif ui == 'b':
 6288. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6289. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6290. run = False
 6291. else:
 6292. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6293. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6294. helpc = container([il.ilist['misc'][4]],True)
 6295. item_name = helpc.items[0].name
 6296. test_loot = helpc.loot(0)
 6297. run = False
 6298. if test_loot == True:
 6299. sfx.play('pickup')
 6300. string = '+[' + item_name + ']'
 6301. message.add(string)
 6302. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6303. else:
 6304. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6305. run = False
 6306. elif ui == 'x':
 6307. run = False
 6308. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stonecutter':
 6309. #this is a stonecutter's workbench
 6310. run = True
 6311. while run:
 6312. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6313. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6314. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6315. else:
 6316. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6317. else:
 6318. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6319. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6320. if ui == 'exit':
 6321. exitgame = True
 6322. screen.render_load(5)
 6323. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6324. screen.save_tmp_png()
 6325. master_loop = False
 6326. playing = False
 6327. run = False
 6328. return('exit')
 6329. if ui == 'e':
 6330. test = False
 6331. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6332. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6333. test = True
 6334. else:
 6335. test = True
 6336. if test == True:
 6337. if player.inventory.materials.stone >= 10:
 6338. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Functional Things', 'Decorative Things'), True)
 6339. if gc == 0: #make something functional
 6340. items = (il.ilist['misc'][0], il.ilist['misc'][8], il.ilist['misc'][9])
 6341. #items: fontain, furnace, altar
 6342. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?' ,('Fountain','Furnace','Altar'), True)
 6343. else:#make something decorative
 6344. items = (il.ilist['misc'][12],il.ilist['misc'][21],il.ilist['misc'][69])
 6345. #items: stone seat, pilar, throne
 6346. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Seat','Pilar','Throne'), True)
 6347. choose = gc2
 6348. try:
 6349. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6350. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6351. else:
 6352. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6353. sfx.play('craft')
 6354. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6355. message.add(message_string)
 6356. player.inventory.materials.stone -= 10
 6357. except:
 6358. None
 6359. run = False
 6360. else:
 6361. message.add('You do not have enough Stone!')
 6362. run = False
 6363. elif ui == 'b':
 6364. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6365. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6366. run = False
 6367. else:
 6368. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6369. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6370. helpc = container([il.ilist['misc'][5]],True)
 6371. item_name = helpc.items[0].name
 6372. test_loot = helpc.loot(0)
 6373. run = False
 6374. if test_loot == True:
 6375. sfx.play('pickup')
 6376. string = '+[' + item_name + ']'
 6377. message.add(string)
 6378. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6379. else:
 6380. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6381. run = False
 6382. elif ui == 'x':
 6383. run = False
 6384. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'forger' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'masterforge':
 6385. #this is a forger's workbench or a master forge
 6386. run = True
 6387. while run:
 6388. price = 5
 6389. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6390. price = 15
 6391. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6392. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6393. string = ('['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6394. screen.render_request(string[0],string[1],string[2])
 6395. else:
 6396. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6397. else:
 6398. string = '['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave'
 6399. screen.render_request(string[0],string[1],string[2])
 6400. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6401. if ui == 'exit':
 6402. exitgame = True
 6403. screen.render_load(5)
 6404. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6405. screen.save_tmp_png()
 6406. master_loop = False
 6407. playing = False
 6408. run = False
 6409. return('exit')
 6410. if ui == 'e':
 6411. test = False
 6412. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6413. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6414. test = True
 6415. else:
 6416. test = True
 6417. if test == True:
 6418. if player.inventory.materials.ore >= price:
 6419. if player.skill.metallurgy == 'Novice':
 6420. material = random.randint(6,11)#tin to bronze
 6421. elif player.skill.metallurgy == 'Adept':
 6422. material = random.randint(11,18)#bronze to titan
 6423. elif player.skill.metallurgy == 'Master':
 6424. material = random.randint(18,20)#titan to magnicum
 6425. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6426. material = 20 #magnicum only
 6427. final_choice = 'Foo'
 6428. gc = screen.get_choice('What do you want to procuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6429. if gc == 0: #make a tool
 6430. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Axe', 'Pickaxe'), True)
 6431. items = (item_wear('axe',material,0), item_wear('pickaxe',material,0))
 6432. elif gc == 1: #make a weapon
 6433. items = (item_wear('spear',material,0), item_wear('sword',material,0), item_wear('hammer',material,0), item_wear('wand',material,0), item_wear('rune',material,0), item_wear('rune staff',material,0), item_wear('artefact',material,0))
 6434. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6435. if class_choice == 0:
 6436. ran = random.randint(0,99)
 6437. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6438. if ran < 90:
 6439. final_choice = 0
 6440. else:
 6441. finnal_choice = 1
 6442. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6443. if ran < 10:
 6444. final_choice = 0
 6445. elif ran < 90:
 6446. final_choice = 1
 6447. else:
 6448. final_choice = 2
 6449. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6450. if ran < 5:
 6451. final_choice = 0
 6452. elif ran < 15:
 6453. final_choice = 1
 6454. else:
 6455. final_choice = 2
 6456. else:
 6457. ran = random.randint(0,99)
 6458. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6459. if ran < 90:
 6460. final_choice = 3
 6461. else:
 6462. finnal_choice = 4
 6463. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6464. if ran < 10:
 6465. final_choice = 3
 6466. elif ran < 90:
 6467. final_choice = 4
 6468. else:
 6469. final_choice = 5
 6470. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6471. if ran < 5:
 6472. final_choice = 3
 6473. elif ran < 15:
 6474. final_choice = 4
 6475. else:
 6476. final_choice = 5
 6477. elif gc == 2: #make some armor
 6478. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Shoes', 'Cuisse', 'Helmet', 'Armor'), True)
 6479. items = (item_wear('shoes',material,0), item_wear('cuisse',material,0), item_wear('helmet',material,0), item_wear('armor',material,0))
 6480. elif gc == 3:#make some jewelry
 6481. items = (item_wear('ring',material,0), item_wear('amulet',material,0), item_wear('necklace',material,0), item_wear('talisman',material,0))
 6482. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6483. choose = final_choice
 6484. try:
 6485. if choose != 'Foo':
 6486. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6487. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6488. else:
 6489. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6490. sfx.play('craft')
 6491. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6492. message.add(message_string)
 6493. if choose != 'Foo':
 6494. player.inventory.materials.ore -= price
 6495. except:
 6496. None
 6497. run = False
 6498. else:
 6499. message.add('You do not have enough ore!')
 6500. run = False
 6501. elif ui == 'b':
 6502. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6503. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6504. run = False
 6505. else:
 6506. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6507. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6508. helpc = container([il.ilist['misc'][6]],True)
 6509. item_name = helpc.items[0].name
 6510. test_loot = helpc.loot(0)
 6511. run = False
 6512. if test_loot == True:
 6513. sfx.play('pickup')
 6514. string = '+[' + item_name + ']'
 6515. message.add(string)
 6516. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6517. else:
 6518. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6519. run = False
 6520. elif ui == 'x':
 6521. run = False
 6522. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'alchemist':
 6523. #this is a alchemists's workshop
 6524. run = True
 6525. while run:
 6526. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6527. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6528. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6529. else:
 6530. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6531. else:
 6532. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - pick up workshop', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6533. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6534. if ui == 'exit':
 6535. exitgame = True
 6536. screen.render_load(5)
 6537. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6538. screen.save_tmp_png()
 6539. master_loop = False
 6540. playing = False
 6541. run = False
 6542. return('exit')
 6543. if ui == 'e':
 6544. test = False
 6545. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6546. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6547. test = True
 6548. else:
 6549. test = True
 6550. if test == True:
 6551. if player.inventory.materials.herb >= 5:
 6552. ordenary_potions = (il.ilist['food'][13],il.ilist['food'][14],il.ilist['food'][15],il.ilist['food'][16],il.ilist['food'][32])
 6553. #ordenary potions are: p.o. healing, p.o. feeding, p.o. refreshing, p.o. vitalising
 6554. strong_potions = (il.ilist['food'][17],il.ilist['food'][18],il.ilist['food'][19],il.ilist['food'][20],il.ilist['food'][33],il.ilist['food'][34])
 6555. #strong potions are: s.p.o. healing, s.p.o. feeding, s.p.o. refreshing, s.p.o. vitalising
 6556. upgrade_potions = (il.ilist['food'][21],il.ilist['food'][22],il.ilist['food'][23],il.ilist['food'][24],il.ilist['food'][35])
 6557. #upgrade potions are: p.o. hunger, p.o. thirst, p.o. tiredness, p.o. life
 6558. choose = random.randint(0,99)
 6559. if player.skill.alchemy == 'Novice':
 6560. if choose < 85: #make a ordenary potion(85%)
 6561. items = ordenary_potions
 6562. elif choose < 95:#make a strong potion(10%)
 6563. items = strong_potions
 6564. else:#make a upgrade potion(5%)
 6565. items = upgrade_potions
 6566. elif player.skill.alchemy == 'Adept':
 6567. if choose < 70: #make a ordenary potion(70%)
 6568. items = ordenary_potions
 6569. elif choose < 90:#make a strong potion(20%)
 6570. items = strong_potions
 6571. else:#make a upgrade potion(10%)
 6572. items = upgrade_potions
 6573. elif player.skill.alchemy == 'Master':
 6574. if choose < 50: #make a ordenary potion(50%)
 6575. items = ordenary_potions
 6576. elif choose < 80:#make a strong potion(30%)
 6577. items = strong_potions
 6578. else:#make a upgrade potion(20%)
 6579. items = upgrade_potions
 6580. choose = random.randint(0, len(items)-1)
 6581. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6582. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6583. else:
 6584. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6585. sfx.play('alchemy')
 6586. message_string = 'You brewed a ' + items[choose].name + '.'
 6587. message.add(message_string)
 6588. player.inventory.materials.herb -= 5
 6589. run = False
 6590. else:
 6591. message.add('You do have not enough herbs!')
 6592. run = False
 6593. elif ui == 'b':
 6594. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6595. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6596. run = False
 6597. else:
 6598. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6599. #this ws dosen't stand inside the sanctuary
 6600. helpc = container([il.ilist['misc'][7]],True)
 6601. item_name = helpc.items[0].name
 6602. test_loot = helpc.loot(0)
 6603. run = False
 6604. if test_loot == True:
 6605. sfx.play('pickup')
 6606. string = '+[' + item_name + ']'
 6607. message.add(string)
 6608. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6609. else:
 6610. message.add('This workshop seems to be attached to the floor.')
 6611. run = False
 6612. elif ui == 'x':
 6613. run = False
 6614. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'furnace':
 6615. #this is a furnace
 6616. run = True
 6617. while run:
 6618. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - fire up the furnace (-10 wood)', ' ', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6619. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6620. if ui == 'exit':
 6621. exitgame = True
 6622. screen.render_load(5)
 6623. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6624. screen.save_tmp_png()
 6625. master_loop = False
 6626. playing = False
 6627. run = False
 6628. return('exit')
 6629. if ui == 'e':
 6630. if player.inventory.materials. wood >= 10:
 6631. sfx.play('flame')
 6632. message.add('You ligth up a fire.')
 6633. for i in range (0,len(player.inventory.food)):
 6634. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.food[i].rotten == False:
 6635. if player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][4].techID: #this is a fish
 6636. message.add('You grill a fish.')
 6637. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][5])#turn a fish into a grilled fish
 6638. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][6].techID: #this are crops
 6639. message.add('You bake a bread.')
 6640. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][7])#turn crops into bread
 6641. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][7].techID: #this is a bread
 6642. message.add('You bake a bread for a second time.')
 6643. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][8])#turn a bread into rusk
 6644. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][9].techID: #this is raw meat
 6645. message.add('You grill raw meat.')
 6646. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][10])#turn raw meat into a grilled meat
 6647. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][11].techID: #this is a cult. mushroom
 6648. message.add('You grill a mushroom.')
 6649. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][12])#turn a cult. mushroom into a grilled mushroom
 6650. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][25].techID: #this is a jellyfish
 6651. message.add('You grill a jellyfish.')
 6652. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][26])#turn a jellyfish into a grilled jellyfish
 6653. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][0].techID: #this are red berries
 6654. message.add('You make some red jelly.')
 6655. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][29])#turn red berries into red jelly
 6656. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][27].techID: #this are blue berries
 6657. message.add('You make some blue jelly.')
 6658. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][30])#turn blue berries into blue jelly
 6659. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][28].techID: #this are red berries
 6660. message.add('You make some yellow jelly.')
 6661. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][31])#turn yellow berries into yellow jelly
 6662. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][38].techID: #this is corn
 6663. message.add('You make some popcorn.')
 6664. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][39])#turn corn into popcorn
 6665. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][40].techID: #this is an apple
 6666. message.add('You grill an apple.')
 6667. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][41])#turn apple into grilled apple
 6668. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][42].techID: #this is a golden apple
 6669. message.add('You grill a golden apple.')
 6670. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][43])#turn apple into grilled golden apple
 6671. ####add more here
 6672. run = False
 6673. else:
 6674. message.add('You do not have enough wood!')
 6675. run = False
 6676. elif ui == 'x':
 6677. run = False
 6678. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'altar':
 6679. #this is a altar
 6680. run = True
 6681. while run:
 6682. if player.difficulty == 0 or player.difficulty == 4: #playing on easy or sandbox
 6683. if gods.judgement() == True:
 6684. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (save)'
 6685. else:
 6686. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (not save)'
 6687. else:
 6688. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray'
 6689. screen.render_request(pray_string, '['+key_name['b']+'] - identify ', '['+key_name['x']+'] - leave')
 6690. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6691. if ui == 'exit':
 6692. exitgame = True
 6693. screen.render_load(5)
 6694. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6695. screen.save_tmp_png()
 6696. master_loop = False
 6697. playing = False
 6698. run = False
 6699. return('exit')
 6700. if ui == 'e':
 6701. judgement = gods.judgement() # see if the player is supported by the gods
 6702. if judgement == True:
 6703. cursed_items = 0
 6704. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6705. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6706. if player.inventory.wearing[i].cursed < 1 and i != player.inventory.nothing:
 6707. cursed_items += 1
 6708. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp < 20:#player has less then 20% of lp -> heal
 6709. player.lp = player.attribute.max_lp
 6710. message.add('The gods heal your wounds.')
 6711. gods.mood -= 10
 6712. run = False
 6713. elif (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max < 20 or (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max < 20 or (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max < 20:
 6714. #player is very hungry,thirsty or tired -> refresh
 6715. player.attribute.hunger = player.attribute.hunger_max
 6716. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max
 6717. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max
 6718. message.add('The gods rerfresh you.')
 6719. gods.mood -= 10
 6720. run = False
 6721. elif cursed_items > 0:#player has some cursed items
 6722. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6723. for j in bodyparts:
 6724. if player.inventory.wearing[j].cursed < 1 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6725. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe, player.inventory.wearing[j].material, player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 1, player.inventory.wearing[j].known)
 6726. player.inventory.wearing[j] = item
 6727. message.add('The gods remove curses from your equipment.')
 6728. gods.mood -= 10
 6729. run = False
 6730. else:
 6731. message.add('The gods are pleased about you.')
 6732. run = False
 6733. else:
 6734. uncursed_items = 0
 6735. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck','Axe','Pickaxe')
 6736. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6737. if player.inventory.wearing[i].cursed > 0 and player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 6738. uncursed_items += 1
 6739. if uncursed_items > 0:
 6740. for j in bodyparts:
 6741. if player.inventory.wearing[j].cursed > 0 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6742. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe,player.inventory.wearing[j].material,player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 0, player.inventory.wearing[j].known)
 6743. player.inventory.wearing[j] = item
 6744. message.add('The gods are angry and curse your equipment.')
 6745. run = False
 6746. else:
 6747. player.lp -= 5
 6748. message.add('The gods are angry and hurt you')
 6749. run = False
 6750. elif ui == 'b':
 6751. if gods.judgement() == True:
 6752. num_ident = 0
 6753. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6754. for i in bodyparts:
 6755. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].known == False:
 6756. player.inventory.wearing[i].identification()
 6757. num_ident += 1
 6758. for j in range (0, len(player.inventory.equipment)):
 6759. if player.inventory.equipment[j] != player.inventory.nothing and player.inventory.equipment[j].known == False:
 6760. player.inventory.equipment[j].identification()
 6761. num_ident += 1
 6762. if num_ident > 0:
 6763. message.add('Now you are aware of your equipments attributes.')
 6764. gods.mood -= num_ident
 6765. else:
 6766. message.add('You have nothing that could be identified.')
 6767. run = False
 6768. else:
 6769. message.add('The gods deny to identify your equipment!')
 6770. run = False
 6771. elif ui == 'x':
 6772. run = False
 6773. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'activate_portal':
 6774. head_string = 'Portal (requires: LVL '+str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num)+' & '+ str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1])+' gems)'
 6775. if player.lvl >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num and player.inventory.materials.gem >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]:
 6776. a_string = '['+key_name['e']+'] - activate'
 6777. activate = True
 6778. else:
 6779. a_string = ' '
 6780. activate = False
 6781. l_string = '['+key_name['x']+'] - leave'
 6782. run = True
 6783. while run:
 6784. screen.render_request(head_string,a_string,l_string)
 6785. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6786. if ui == 'exit':
 6787. exitgame = True
 6788. screen.render_load(5)
 6789. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6790. screen.save_tmp_png()
 6791. master_loop = False
 6792. playing = False
 6793. run = False
 6794. return('exit')
 6795. if ui == 'e' and activate == True:
 6796. player.inventory.materials.gem -= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6797. if player.inventory.materials.gem < 0:#only to be sure
 6798. player.inventory.materials.gem = 0#
 6799. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace)
 6800. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0]][world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1]])
 6801. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6802. sfx.play('portal')
 6803. run = False
 6804. if ui == 'x':
 6805. run = False
 6806. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_fortress':
 6807. screen.render_fade(True,False)
 6808. try:
 6809. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6810. except:
 6811. test = False
 6812. while test == False:
 6813. test = world.elfish_generator(0)
 6814. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6815. player.pos[0] = pos[0]
 6816. player.pos[1] = pos[1]
 6817. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6818. player.on_map = 'fortress_0_0'
 6819. player.stand_check()
 6820. sfx.play('portal')
 6821. screen.render_fade(False,True)
 6822. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_fortress':
 6823. pos = world.maplist[self.pos[2]]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][1])
 6824. screen.render_fade(True,False)
 6825. player.pos[0] = pos[0]
 6826. player.pos[1] = pos[1]
 6827. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6828. player.on_map = 'local_0_0'
 6829. player.stand_check()
 6830. sfx.play('portal')
 6831. screen.render_fade(False,True)
 6832. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_desert':
 6833. screen.render_fade(True,False)
 6834. try:
 6835. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6836. except:
 6837. world.desert_generator(20)
 6838. world.cave_generator(5,'desert')
 6839. world.border_generator(6,'desert')
 6840. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6841. player.pos[0] = pos[0]
 6842. player.pos[1] = pos[1]
 6843. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6844. player.on_map = 'desert_0_0'
 6845. player.stand_check()
 6846. screen.render_fade(False,True)
 6847. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_desert':
 6848. pos = world.maplist[self.pos[2]]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][4])
 6849. screen.render_fade(True,False)
 6850. player.pos[0] = pos[0]
 6851. player.pos[1] = pos[1]
 6852. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6853. player.on_map = 'local_0_0'
 6854. player.stand_check()
 6855. screen.render_fade(False,True)
 6856. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#interaction with a container eg.: a chest
 6857. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory()
 6858. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'shop' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['shop'][0].techID:#this is shop floor
 6859. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'grot':
 6860. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Enchanted Enhancement Powder(5 Gem)','Copper Pickaxe(3 Gem)','Copper Axe(3 Gem)', 'Grilled Fish(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6861. prices = (1,5,3,3,1,1)
 6862. axe = item_wear('axe',11,0)
 6863. pickaxe = item_wear('pickaxe',11,0)
 6864. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][42],pickaxe,axe,il.ilist['food'][5],il.ilist['misc'][44])
 6865. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'elfish_fortress':
 6866. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Mysterious Blue Crystal(10 Gem)','Steel Pickaxe(5 Gem)','Steel Axe(5 Gem)', 'Red Berries(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6867. prices = (1,10,5,5,1,1)
 6868. axe = item_wear('axe',15,0)
 6869. pickaxe = item_wear('pickaxe',15,0)
 6870. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41],pickaxe,axe,il.ilist['food'][0],il.ilist['misc'][44])
 6871. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'orcish_mines':
 6872. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Bomb(1 Gem)','Titan Pickaxe(7 Gem)','Titan Axe(7 Gem)', 'Grilled Meat(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6873. prices = (1,1,7,7,1,1)
 6874. axe = item_wear('axe',18,0)
 6875. pickaxe = item_wear('pickaxe',18,0)
 6876. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][24],pickaxe,axe,il.ilist['food'][10],il.ilist['misc'][44])
 6877. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'pharmacy':
 6878. list_items = ('Bandage(1 Gem)','Eyedrops(1 Gem)','Antidote(1 Gem)','Holy Water(3 Gem)', 'Potion of Healing(1 Gem)', 'Strong Potion of Healing(5 Gem)')
 6879. prices = (1,1,1,3,1,5)
 6880. items = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77],il.ilist['food'][13],il.ilist['food'][17])
 6881. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'pickaxe':
 6882. list_items = ('Wooden Pickaxe(1 Gem)','Tin Pickaxe(2 Gem)','Bronze Pickaxe(3 Gem)','Steel Pickaxe(4 Gem)', 'Titan Pickaxe(5 Gem)', 'Magnicum Pickaxe(6 Gem)')
 6883. prices = (1,2,3,4,5,6)
 6884. pickaxe1 = item_wear('pickaxe',0,0)
 6885. pickaxe2 = item_wear('pickaxe',6,0)
 6886. pickaxe3 = item_wear('pickaxe',11,0)
 6887. pickaxe4 = item_wear('pickaxe',15,0)
 6888. pickaxe5 = item_wear('pickaxe',18,0)
 6889. pickaxe6 = item_wear('pickaxe',20,0)
 6890. items = (pickaxe1,pickaxe2,pickaxe3,pickaxe4,pickaxe5,pickaxe6)
 6891. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'hardware':
 6892. list_items = ('Steel Helmet(4 Gem)','Steel Armor(4 Gem)','Steel Cuisse(4 Gem)','Steel Shoes(4 Gem)', 'Steel Sword(4 Gem)', 'Steel Rune Staff(4 Gem)')
 6893. prices = (4,4,4,4,4,4)
 6894. item1 = item_wear('helmet',15,0)
 6895. item2 = item_wear('armor',15,0)
 6896. item3 = item_wear('cuisse',15,0)
 6897. item4 = item_wear('shoes',15,0)
 6898. item5 = item_wear('sword',15,0)
 6899. item6 = item_wear('rune staff',15,0)
 6900. items = (item1,item2,item3,item4,item5,item6)
 6901. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'deco':
 6902. list_items = ('Bonsai(1 Gem)','Houseplant(1 Gem)','Pendolum Clock(1 Gem)','Hourglass(1 Gem)', 'Neko Statue(1 Gem)', 'Orc Statue(1 Gem)')
 6903. prices = (1,1,1,1,1,1)
 6904. items = (il.ilist['misc'][66],il.ilist['misc'][67],il.ilist['misc'][60],il.ilist['misc'][63],il.ilist['misc'][59],il.ilist['misc'][56])
 6905. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'book':
 6906. list_items = ('Spellbook of Light(2 Gem)','Spellbook of Flames(5 Gem)','Scroll of Identify(1 Gem)','Scroll of Repair(2 Gem)', 'Spellbook of Teleport(2 Gem)', 'Spellbook of Healing(5 Gem)')
 6907. prices = (2,5,1,2,2,5)
 6908. items = (il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][30])
 6909. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'bomb':
 6910. list_items = ('boMb(1 Gem)','eXplozive(1 Gem)','BriMstone(1 Gem)','HeAtet stOne(1 Gem)', 'darT(1 Gem)', 'Tork(1 Gem)')
 6911. prices = (1,1,1,1,1,1)
 6912. items = (il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][72],il.ilist['misc'][73],il.ilist['misc'][71],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][44])
 6913. else:#only for fallback and general store
 6914. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Magic Map(5 Gem)','Wooden Pickaxe(1 Gem)','Wooden Axe(1 Gem)', 'Grilled Fish(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6915. prices = (1,5,1,1,1,1)
 6916. axe = item_wear('axe',0,0)
 6917. pickaxe = item_wear('pickaxe',0,0)
 6918. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][81],pickaxe,axe,il.ilist['food'][5],il.ilist['misc'][44])
 6919. headline = 'You have ' + str(player.inventory.materials.gem) + ' gems. What do you want to buy?'
 6920. choice = screen.get_choice(headline,list_items,True)
 6921. if choice != 'Break':
 6922. if prices[choice] <= player.inventory.materials.gem:
 6923. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choice]])
 6924. test = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].loot(0)
 6925. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = 0#del the container to be sure
 6926. if test == True:
 6927. player.inventory.materials.gem -= prices[choice]
 6928. message.add('The shopkeeper thanks you for your purchacing.')
 6929. sfx.play('shop')
 6930. else:
 6931. message.add('Your bags are to full to buy this item.')
 6932. else:
 6933. message.add('You havn\'t got enough gems to buy this item.')
 6934. else:
 6935. message.add('Never Mind.')
 6936. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grassland_down':#this is a grassland dungeon stair down
 6937. screen.render_fade(True,False)
 6938. plus = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].monster_plus
 6939. if plus < 5:
 6940. world.dungeon_generator(plus+1,True)
 6941. else:
 6942. world.dungeon_generator(plus+1,False)
 6943. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 6944. player.last_z = player.pos[2]
 6945. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 6946. player.pos[2] = 1
 6947. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][8])
 6948. player.pos[0] = pos[0]
 6949. player.pos[1] = pos[1]
 6950. player.stand_check()
 6951. screen.render_fade(False,True)
 6952. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grassland_up':#this is a grassland dungeon stair up
 6953. choose = screen.get_choice('Do you want to leave?',['No','Yes'],True)
 6954. if choose == 1:
 6955. screen.render_fade(True,False)
 6956. player.on_map = player.last_map
 6957. player.pos[2] = player.last_z
 6958. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][7])
 6959. player.pos[0] = pos[0]
 6960. player.pos[1] = pos[1]
 6961. player.stand_check()
 6962. screen.render_fade(False,True)
 6963. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'tomb_down':#this is a grassland dungeon stair down
 6964. screen.render_fade(True,False)
 6965. plus = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].monster_plus
 6966. if plus < 12:
 6967. world.dungeon_generator(plus+1,stair_down=True,style='Tomb')
 6968. else:
 6969. world.dungeon_generator(plus+1,stair_down=False,style='Tomb')
 6970. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 6971. player.last_z = player.pos[2]
 6972. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 6973. player.pos[2] = 1
 6974. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][19])
 6975. player.pos[0] = pos[0]
 6976. player.pos[1] = pos[1]
 6977. player.stand_check()
 6978. screen.render_fade(False,True)
 6979. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'tomb_up':#this is a grassland dungeon stair up
 6980. choose = screen.get_choice('Do you want to leave?',['No','Yes'],True)
 6981. if choose == 1:
 6982. screen.render_fade(True,False)
 6983. player.on_map = player.last_map
 6984. player.pos[2] = player.last_z
 6985. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][18])
 6986. player.pos[0] = pos[0]
 6987. player.pos[1] = pos[1]
 6988. player.stand_check()
 6989. screen.render_fade(False,True)
 6990. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grot_down':#this is a grassland dungeon stair down
 6991. screen.render_fade(True,False)
 6992. plus = world.grot_generator(1)
 6993. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 6994. player.last_z = player.pos[2]
 6995. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 6996. player.pos[2] = 1
 6997. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][15])
 6998. player.pos[0] = pos[0]
 6999. player.pos[1] = pos[1]
 7000. player.stand_check()
 7001. screen.render_fade(False,True)
 7002. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grot_up':#this is a grassland dungeon stair up
 7003. choose = screen.get_choice('Do you want to leave?',['No','Yes'],True)
 7004. if choose == 1:
 7005. screen.render_fade(True,False)
 7006. player.on_map = player.last_map
 7007. player.pos[2] = player.last_z
 7008. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][14])
 7009. player.pos[0] = pos[0]
 7010. player.pos[1] = pos[1]
 7011. player.stand_check()
 7012. screen.render_fade(False,True)
 7013. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'mine_down':#this is a grassland dungeon stair down
 7014. screen.render_fade(True,False)
 7015. plus = world.mine_generator(1)
 7016. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 7017. player.last_z = player.pos[2]
 7018. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 7019. player.pos[2] = 1
 7020. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][17])
 7021. player.pos[0] = pos[0]
 7022. player.pos[1] = pos[1]
 7023. player.stand_check()
 7024. screen.render_fade(False,True)
 7025. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'mine_up':#this is a grassland dungeon stair up
 7026. choose = screen.get_choice('Do you want to leave?',['No','Yes'],True)
 7027. if choose == 1:
 7028. screen.render_fade(True,False)
 7029. player.on_map = player.last_map
 7030. player.pos[2] = player.last_z
 7031. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][16])
 7032. player.pos[0] = pos[0]
 7033. player.pos[1] = pos[1]
 7034. player.stand_check()
 7035. screen.render_fade(False,True)
 7036. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'loot':
 7037. message.add('You find nothing interesting.')
 7038. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace != None:
 7039. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace)
 7040. else:
 7041. wait_10m = '['+key_name['e']+'] - Wait 10 minute'
 7042. wait_30m = '['+key_name['b']+'] - Wait 30 minutes'
 7043. wait_1h = '['+key_name['i']+'] - Wait 1 hour'
 7044. screen.render_request(wait_10m,wait_30m,wait_1h)
 7045. run = True
 7046. while run:
 7047. turns = 0
 7048. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 7049. if ui == 'exit':
 7050. exitgame = True
 7051. screen.render_load(5)
 7052. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 7053. screen.save_tmp_png()
 7054. master_loop = False
 7055. playing = False
 7056. run = False