main.py 518 KB


 1. #! /usr/bin/python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #This file is part of RogueBox Adventures.
 4. #
 5. # RogueBox Adventures is free software: you can redistribute it and/or modify
 6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. # (at your option) any later version.
 9. #
 10. # RogueBox Adventures is distributed in the hope that it will be useful,
 11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 13. # GNU General Public License for more details.
 14. #
 15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 16. # along with RogueBox Adventures. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 17. import datetime
 18. import time
 19. from time import sleep as sleep
 20. import sys
 21. import os
 22. low_res = False
 23. gcwz_input = False
 24. home_save = False
 25. cheat_mode = False
 26. Time_ready = False
 27. entrance_x = 0
 28. entrance_y = 0
 29. basic_path = os.path.dirname(os.path.realpath('main.py')) #just get the execution path for resources
 30. for t in sys.argv:
 31. if t == '-m':
 32. p = os.path.expanduser(basic_path)
 33. lf = open('rba.desktop','w')
 34. lf.write('[Desktop Entry]\n')
 35. lf.write('Type=Application\n')
 36. lf.write('Name=RogueBox Adventures\n')
 37. lf.write('Comment=A RogueBox Game\n')
 38. lf.write('Exec=sh ' + p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh\n')
 39. lf.write('Icon=' + p + os.sep + 'icon_big.png\n')
 40. lf.write('Terminal=false\n')
 41. lf.write('Categories=Game;')
 42. lf.close()
 43. rf_path = p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh'
 44. rf = open(rf_path,'w')
 45. rf.write('#This file was generated automatically. Please don\'t change anything.\n')
 46. rf.write('cd ' + p + '\n')
 47. rf.write('python ' + p + os.sep + 'run.py')
 48. sys_com = 'chmod +x ' + p + os.sep + 'rba.desktop'
 49. os.system(sys_com)
 50. exit(0)
 51. if t == '-c':
 52. cheat_mode = True
 53. if t == '-g':
 54. gcwz_input = True
 55. if t == '-h':
 56. home_save = True
 57. lib_path = basic_path + os.sep + 'LIB'
 58. data_path = basic_path + os.sep + 'DATA'
 59. if home_save == False:
 60. save_path = basic_path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 61. else:
 62. save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 63. path = save_path.replace(os.sep+'World0','')
 64. if os.path.exists(path) == False:
 65. for c in range(0,5):
 66. ph = path + os.sep + 'World' + str(c)
 67. os.makedirs(ph)
 68. del path
 69. playing = False
 70. sys.path.append(lib_path)
 71. max_map_size = 52
 72. monitor = [0,0]
 73. try:
 74. import cPickle as p
 75. except:
 76. import pickle as p
 77. try:
 78. p.DEFAULT_PROTOCOL=0
 79. except:
 80. p.HIGHEST_PROTOCOL=0
 81. import random
 82. if gcwz_input == True:
 83. from getch_gcwz import *
 84. else:
 85. from getch import *
 86. from tile import tile
 87. from attribute import attribute
 88. from item import *
 89. from countdown import *
 90. import pygame
 91. from gra_files import *
 92. from util import *
 93. from monster import monster
 94. from copy import deepcopy
 95. from buffs import buffs
 96. from itemlist import *
 97. from tilelist import *
 98. from monsterlist import *
 99. from text import texts
 100. from skill import *
 101. from dialog import *
 102. from version import *
 103. game_options = game_options(basic_path,home_save)
 104. if game_options.check_version == 1:
 105. ver_string = check_version()
 106. else:
 107. ver_string = ' '
 108. class g_screen():
 109. def __init__(self, mode = game_options.screenmode, show_logo = True):
 110. string = 'RogueBoxAdventures ' + version +' "'+version_name+'"'
 111. pygame.display.set_caption(string)
 112. icon = pygame.image.load('icon_small.png')
 113. pygame.display.set_icon(icon)
 114. global monitor
 115. self.fire_mode = 0 #0: normal, 1: fire
 116. self.win_mode = mode
 117. self.hit_matrix = []
 118. for y in range(0,12):
 119. self.hit_matrix.append([])
 120. for x in range(0,15):
 121. self.hit_matrix[y].append(0)
 122. pygame.init()
 123. display_info = pygame.display.Info()
 124. if monitor == [0,0]:
 125. monitor[0] = display_info.current_w
 126. monitor[1] = display_info.current_h
 127. self.displayx = monitor[0]
 128. self.displayy = monitor[1]
 129. #check if the screenmode is 16:9
 130. self.displayx = monitor[0]-monitor[0]%640
 131. self.displayy = monitor[1]-monitor[1]%360
 132. winstyle = pygame.FULLSCREEN
 133. if cheat_mode == True and self.win_mode == 2:
 134. self.win_mode = 1 #disable fullscreen in cheat mode
 135. if self.win_mode == 2:
 136. self.screen = pygame.display.set_mode((self.displayx,self.displayy),winstyle)
 137. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 138. elif self.win_mode == 0 and low_res == False:
 139. self.screen = pygame.display.set_mode((640,360))
 140. self.displayx = 640
 141. self.displayy = 360
 142. elif self.win_mode == 1 and low_res == False:
 143. self.screen = pygame.display.set_mode((1280,720))
 144. self.displayx = 1280
 145. self.displayy = 720
 146. font_path = basic_path + os.sep + 'FONT' + os.sep + 'PressStart2P.ttf'
 147. self.font = pygame.font.Font(font_path,8)
 148. if low_res == True:
 149. str_ext = '_low_res'
 150. else:
 151. str_ext = ''
 152. if __name__ == '__main__':
 153. show_logo = False
 154. if show_logo == True:
 155. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 156. ran = random.randint(0,4)
 157. i_name = display_path + 'logo' + str(ran) + str_ext + '.png'
 158. i = pygame.image.load(i_name)
 159. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 160. self.screen.blit(i,(0,0))
 161. pygame.display.flip()
 162. getch(640,360,mode=1)
 163. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 164. ran = random.randint(0,4)
 165. i_name = display_path + 'logo_gpl' + str_ext + '.png'
 166. i = pygame.image.load(i_name)
 167. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 168. self.screen.blit(i,(0,0))
 169. pygame.display.flip()
 170. getch(640,360,mode=1)
 171. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 172. i_name = display_path + 'oga' + str_ext + '.png'
 173. i = pygame.image.load(i_name)
 174. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 175. self.screen.blit(i,(0,0))
 176. pygame.display.flip()
 177. getch(640,360,mode=1)
 178. def render_fade(self,fadeout,fadein,menu='default'):
 179. if menu == 'inventory':
 180. bg = player.inventory.render(0,0,simulate=True)
 181. elif menu == 'screen':
 182. bg = screen.screen
 183. elif menu == 'loot':
 184. bg = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]].inventory(simulated=True)
 185. elif menu == 'brake':
 186. bg = screen.render_brake(simulate=True)
 187. elif menu == 'main':
 188. bg = screen.render_main_menu(simulate=True)
 189. else:
 190. bg = self.render(0,True)
 191. clock = pygame.time.Clock()
 192. if fadein:
 193. for i in range(255,0,-15):
 194. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 195. helpsur.fill((48,48,48))
 196. helpsur.set_alpha(i)
 197. self.screen.blit(bg,(0,0))
 198. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 199. pygame.display.flip()
 200. clock.tick(510)
 201. if fadeout:
 202. for i in range(0,255,15):
 203. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 204. helpsur.fill((48,48,48))
 205. helpsur.set_alpha(i)
 206. self.screen.blit(bg,(0,0))
 207. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 208. pygame.display.flip()
 209. clock.tick(510)
 210. def reset_hit_matrix(self):
 211. self.hit_matrix = []
 212. for y in range(0,12):
 213. self.hit_matrix.append([])
 214. for x in range(0,15):
 215. self.hit_matrix[y].append(0)
 216. def write_hit_matrix(self,x,y,style):
 217. #style: 0:nothing
 218. # 1:fire_path
 219. # 2:fire_path_monster
 220. # 3:miss
 221. # 4:hit
 222. # 5:critical
 223. # 6:heal
 224. # 7:teleport
 225. # 8:minus_gem
 226. # 9:plus_gem
 227. # 10:plus_fish
 228. # 11:plus_shoe
 229. # 12:monster_lvl_up
 230. # 13:monster_die
 231. # 14:attention
 232. # 15:found
 233. # 16:drop
 234. # 17:fear
 235. # 18:blood_minus
 236. # 19:blood_plus
 237. # 20:throw
 238. # 21:minus_item
 239. # 22:plus_item
 240. # 23:spellwave
 241. xx = x - player.pos[0] + 8
 242. yy = y - player.pos[1] + 6
 243. try:
 244. if xx >= 0 and yy >= 0:
 245. self.hit_matrix[yy][xx] = style
 246. except:
 247. None
 248. def render_hits(self):
 249. s = pygame.Surface((480,360))
 250. s.fill((255,0,255))
 251. start = 0
 252. for y in range(start,len(self.hit_matrix)):
 253. for x in range(start,len(self.hit_matrix[0])):
 254. if self.hit_matrix[y][x] == 1:
 255. s.blit(gra_files.gdic['display'][11],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 256. elif self.hit_matrix[y][x] == 2:
 257. s.blit(gra_files.gdic['display'][12],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 258. elif self.hit_matrix[y][x] == 3:
 259. s.blit(gra_files.gdic['display'][13],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 260. elif self.hit_matrix[y][x] == 4:
 261. s.blit(gra_files.gdic['display'][14],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 262. elif self.hit_matrix[y][x] == 5:
 263. s.blit(gra_files.gdic['display'][15],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 264. elif self.hit_matrix[y][x] == 6:
 265. s.blit(gra_files.gdic['display'][23],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 266. elif self.hit_matrix[y][x] == 7:
 267. s.blit(gra_files.gdic['display'][24],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 268. elif self.hit_matrix[y][x] == 8:
 269. s.blit(gra_files.gdic['display'][26],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 270. elif self.hit_matrix[y][x] == 9:
 271. s.blit(gra_files.gdic['display'][27],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 272. elif self.hit_matrix[y][x] == 10:
 273. s.blit(gra_files.gdic['display'][42],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 274. elif self.hit_matrix[y][x] == 11:
 275. s.blit(gra_files.gdic['display'][43],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 276. elif self.hit_matrix[y][x] == 12:
 277. s.blit(gra_files.gdic['display'][51],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 278. elif self.hit_matrix[y][x] == 13:
 279. s.blit(gra_files.gdic['display'][58],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 280. elif self.hit_matrix[y][x] == 14:
 281. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 282. elif self.hit_matrix[y][x] == 15:
 283. s.blit(gra_files.gdic['display'][60],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 284. elif self.hit_matrix[y][x] == 16:
 285. s.blit(gra_files.gdic['display'][61],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 286. elif self.hit_matrix[y][x] == 17:
 287. s.blit(gra_files.gdic['display'][62],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 288. elif self.hit_matrix[y][x] == 18:
 289. s.blit(gra_files.gdic['display'][63],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 290. elif self.hit_matrix[y][x] == 19:
 291. s.blit(gra_files.gdic['display'][64],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 292. elif self.hit_matrix[y][x] == 20:
 293. s.blit(gra_files.gdic['display'][65],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 294. elif self.hit_matrix[y][x] == 21:
 295. s.blit(gra_files.gdic['display'][66],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 296. elif self.hit_matrix[y][x] == 22:
 297. s.blit(gra_files.gdic['display'][67],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 298. elif self.hit_matrix[y][x] == 23:
 299. s.blit(gra_files.gdic['display'][70],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 300. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 301. s = s.convert_alpha()
 302. return s
 303. def render_main_menu(self,simulate=False):
 304. if simulate == False:
 305. screen.render_fade(False,True,'main')
 306. if home_save == False:
 307. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 308. alt_path = display_path
 309. else:
 310. display_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep
 311. alt_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 312. num = 0
 313. master_loop = True
 314. run = True
 315. while run:
 316. s = pygame.Surface((640,360))
 317. s.fill((48,48,48))
 318. try:
 319. i_name = display_path + 'tmp.png'
 320. i = pygame.image.load(i_name)
 321. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 322. i = i.convert_alpha()
 323. s.blit(i,(0,0))
 324. except:
 325. i_name = alt_path + 'alt.png'
 326. i = pygame.image.load(i_name)
 327. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 328. i = i.convert_alpha()
 329. s.blit(i,(0,0))
 330. s.blit(gra_files.gdic['display'][16],(0,0))
 331. menu_list = ('PLAY','OPTIONS','CREDITS','QUIT')
 332. for c in range(0,len(menu_list)):
 333. name_image = self.font.render(menu_list[c],1,(0,0,0))
 334. s.blit(name_image,(210,145+(c*45)))
 335. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(185,138+(num*45)))
 336. version_info = 'v'+version+' "'+version_name+'"'
 337. ver_info_image1 = self.font.render(version_info,1,(0,0,0))
 338. ver_info_image2 = self.font.render(version_info,1,(255,255,255))
 339. s.blit(ver_info_image1,(107,85))
 340. s.blit(ver_info_image2,(105,85))
 341. if game_options.check_version == 1:
 342. if ver_string == 'This version is up to date.':
 343. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(0,255,0))
 344. elif ver_string == 'Old version!!! Please update.':
 345. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,0,0))
 346. else:
 347. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,255,255))
 348. ver_image2 = self.font.render(ver_string,1,(0,0,0))
 349. s.blit(ver_image2,(12,340))
 350. s.blit(ver_image,(10,340))
 351. if game_options.mousepad == 0:
 352. s_h = pygame.Surface((160,360))
 353. s_h.fill((48,48,48))
 354. s.blit(s_h,(480,0))
 355. s_help = pygame.Surface((640,360))
 356. s_help.fill((48,48,48))
 357. s_help.blit(s,(80,0))
 358. s = s_help
 359. else:
 360. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 361. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 362. if simulate == True:
 363. return s
 364. self.screen.blit(s,(0,0))
 365. pygame.display.flip()
 366. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 367. if ui == 'exit':
 368. master_loop = False
 369. run = False
 370. if ui == 'w':
 371. num -= 1
 372. if num < 0:
 373. num = 0
 374. elif ui == 's':
 375. num += 1
 376. if num > 3:
 377. num = 3
 378. elif ui == 'e':
 379. if num == 0:
 380. test = screen.choose_save_path()
 381. if test == 'exit':
 382. master_loop = False
 383. run = False
 384. elif num == 1:
 385. test = screen.render_options()
 386. if test == 'exit':
 387. master_loop = False
 388. run = False
 389. elif num == 2:
 390. test = screen.render_credits()
 391. if test == 'exit':
 392. master_loop = False
 393. run = False
 394. elif num == 3:
 395. master_loop = False
 396. run = False
 397. return master_loop
 398. def render_crash(self):
 399. run = True
 400. while run:
 401. self.screen.fill((48,48,48))
 402. string = []
 403. string.append('Sorry, something went wrong.')
 404. string.append('Check out debug.txt for more informations.')
 405. debug_location = '('+save_path+')'
 406. for c in range(0,6):
 407. debug_location = debug_location.replace('World'+str(c),'debug.txt')
 408. string.append(debug_location)
 409. st = []
 410. for i in string:
 411. st.append(self.font.render(i,1,(255,255,255)))
 412. for j in range(0,len(st)):
 413. self.screen.blit(st[j],(5,25+j*25))
 414. pygame.display.flip()
 415. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 416. if ui != 'none':
 417. run = False
 418. def choose_save_path(self):
 419. global save_path
 420. global playing
 421. global master_loop
 422. global gra_files
 423. gra_files = g_files()
 424. if home_save == True:
 425. path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures'
 426. else:
 427. path = basic_path
 428. run = True
 429. while run:
 430. menu_items = []
 431. for c in range(0,5):
 432. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(c)
 433. p_attribute = attribute(2,2,2,2,2,10,10)
 434. p_inventory = inventory()
 435. player_help = player_class ('-EMPTY SLOT-', 'local_0_0', p_attribute,p_inventory, build= 'Auto')
 436. if player_help.name != '-EMPTY SLOT-':
 437. item_string = player_help.name + ' LVL:' + str(player_help.lvl)
 438. else:
 439. item_string = '-EMPTY SLOT-'
 440. menu_items.append(item_string)
 441. menu_items.append('~~ERASE~~')
 442. menu_items.append('~~BACK~~')
 443. choice = screen.get_choice('Choose a saved game',menu_items,False)
 444. if choice == 'exit':
 445. master_loop = False
 446. run = False
 447. return('exit')
 448. if choice < 5:
 449. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice)
 450. playing = True
 451. run = False
 452. elif choice == 5:
 453. menu_items_erase = []
 454. for d in range(0,5):
 455. menu_items_erase.append(menu_items[d])
 456. menu_items_erase.append('~~BACK~~')
 457. choice2 = screen.get_choice('Choose a game to erase',menu_items_erase,False,'Warning')
 458. if choice2 < 5:
 459. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice2)
 460. try:
 461. choice3 = screen.get_choice('Are you sure?',('No','Yes'),False,'Warning')
 462. if choice3 == 1:
 463. h = ('world.data','time.data','player.data','gods.data')
 464. for i in h:
 465. p = save_path + os.sep + i
 466. os.remove(p)
 467. except:
 468. None
 469. elif choice == 6:
 470. run = False
 471. def save_tmp_png(self):
 472. x = player.pos[0]
 473. if x-10 < 0:
 474. x += -1*(x-11)
 475. elif x+10 > max_map_size-2:
 476. x -= 10
 477. y = player.pos[1]
 478. if y-10 < 0:
 479. y += -1*(y-11)
 480. elif y+10 > max_map_size-2:
 481. y -= 10
 482. z = player.pos[2]
 483. s = pygame.Surface((480,360))
 484. for yy in range(-5,10):
 485. for xx in range(-7,8):
 486. t_pos = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].tile_pos
 487. t_replace = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].replace
 488. if t_replace == None:
 489. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 490. else:
 491. try:
 492. #render the replaced tile under the replacing one. eg.: for stacks
 493. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_replace.tile_pos[1]][t_replace.tile_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 494. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 495. except:
 496. None
 497. if home_save == False:
 498. tmp_save_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep + 'tmp.png'
 499. else:
 500. tmp_save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'tmp.png'
 501. pygame.image.save(s,tmp_save_path)
 502. def re_init(self): # For changing screenmode
 503. options_path = save_path.replace(os.sep + 'World0','')
 504. if game_options.screenmode == 2 and cheat_mode == True:
 505. game_options.screenmode = 0
 506. mode = game_options.screenmode
 507. if self.win_mode < 2:
 508. mode += 1
 509. else:
 510. mode = 0
 511. if mode == 2 and cheat_mode == True:
 512. mode = 0
 513. game_options.screenmode = mode
 514. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 515. self.__init__(game_options.screenmode,False)
 516. def draw_player(self):
 517. s = pygame.Surface((32,32))
 518. s.fill((255,0,255))
 519. if player.inventory.wearing['Background'] != player.inventory.nothing:
 520. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 521. skinstring = 'SKIN_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 522. s.blit(gra_files.gdic['char'][skinstring],(0,0))
 523. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 524. underwear_string = player.gender + '_underwear'
 525. s.blit(gra_files.gdic['char'][underwear_string],(0,0))
 526. try:
 527. render_hair = (player.inventory.wearing['Hat'].override_hair == False)
 528. except:
 529. render_hair = True
 530. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing and render_hair:
 531. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 532. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 533. if player.inventory.wearing['Hat'] != player.inventory.nothing:
 534. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 535. else:
 536. if player.inventory.wearing['Hat'] == player.inventory.nothing:
 537. if player.inventory.wearing['Head'] != player.inventory.nothing:
 538. helmetstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 539. s.blit(gra_files.gdic['char'][helmetstring],(0,0))
 540. else:
 541. if render_hair == True:
 542. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 543. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 544. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 545. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 546. if player.inventory.wearing['Body'] != player.inventory.nothing:
 547. armorstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 548. s.blit(gra_files.gdic['char'][armorstring],(0,0))
 549. if player.inventory.wearing['Legs'] != player.inventory.nothing:
 550. cuissestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 551. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuissestring],(0,0))
 552. if player.inventory.wearing['Feet'] != player.inventory.nothing:
 553. shoestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 554. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoestring],(0,0))
 555. else:
 556. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 557. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] != player.inventory.nothing:
 558. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 559. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 560. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] != player.inventory.nothing:
 561. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 562. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 563. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'low_liquid':
 564. help_s = pygame.Surface((32,5))
 565. help_s.fill((255,0,255))
 566. s.blit(help_s,(0,27))
 567. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'swim':
 568. help_s = pygame.Surface((32,13))
 569. help_s.fill((255,0,255))
 570. s.blit(help_s,(0,19))
 571. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0:
 572. s.set_alpha(120)
 573. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 574. return s
 575. def draw_tile(self,on_map,x,y,z,visible):
 576. s = pygame.Surface((32,32))
 577. s.fill((48,48,48))
 578. if x > max_map_size-1 or y > max_map_size-1 or x < 0 or y < 0:
 579. return s
 580. if world.maplist[z][on_map].known[y][x] == 0:
 581. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][0][3],(0,0))
 582. else:
 583. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 584. old_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 585. new_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 586. run = True
 587. while run:
 588. new_tile = old_tile.replace
 589. if new_tile != None:
 590. old_tile = new_tile
 591. else:
 592. run = False
 593. if len(old_tile.tile_pos) > 2:
 594. if time.minute%2 == 0:
 595. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 596. else:
 597. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[3]][old_tile.tile_pos[2]],(0,0))
 598. else:
 599. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 600. if len(world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos) > 2:
 601. if time.minute%2 == 0:
 602. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 603. else:
 604. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[3]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[2]],(0,0))
 605. else:
 606. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 607. try:
 608. if gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]] != False:
 609. if x > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 610. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['v'],(0,0))
 611. if x < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 612. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['v'],(30,0))
 613. if y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 614. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['h'],(0,0))
 615. if y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 616. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['h'],(0,30))
 617. if x > 0 and y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 618. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(0,0))
 619. if x < max_map_size and y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 620. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(30,0))
 621. if x > 0 and y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 622. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(0,30))
 623. if x < max_map_size and y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group:
 624. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(30,30))
 625. except:
 626. None
 627. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 628. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace != None:
 629. try:
 630. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.ignore_liquid == True:
 631. mgw = 'solid'
 632. else:
 633. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.move_group
 634. except:
 635. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.move_group
 636. else:
 637. try:
 638. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].ignore_liquid == True:
 639. mgw = 'solid'
 640. else:
 641. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group
 642. except:
 643. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group
 644. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace != None:
 645. try:
 646. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.ignore_liquid == True:
 647. mge = 'solid'
 648. else:
 649. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.move_group
 650. except:
 651. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.move_group
 652. else:
 653. try:
 654. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].ignore_liquid == True:
 655. mge = 'solid'
 656. else:
 657. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group
 658. except:
 659. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group
 660. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace != None:
 661. try:
 662. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.ignore_liquid == True:
 663. mgn = 'solid'
 664. else:
 665. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.move_group
 666. except:
 667. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.move_group
 668. else:
 669. try:
 670. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].ignore_liquid == True:
 671. mgn = 'solid'
 672. else:
 673. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group
 674. except:
 675. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group
 676. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace != None:
 677. try:
 678. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.ignore_liquid == True:
 679. mgs = 'solid'
 680. else:
 681. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.move_group
 682. except:
 683. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.move_group
 684. else:
 685. try:
 686. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].ignore_liquid == True:
 687. mgs = 'solid'
 688. else:
 689. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group
 690. except:
 691. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group
 692. if mgw == 'soil' or mgw == 'low_liquid':
 693. hs = pygame.Surface((32,32))
 694. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace == None:
 695. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].tile_pos[0]],(0,0))
 696. else:
 697. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 698. if time.minute%2 == 0:
 699. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['w1'],(0,0))
 700. else:
 701. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['w2'],(0,0))
 702. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 703. hs = hs.convert_alpha()
 704. s.blit(hs,(0,0))
 705. if mge == 'soil' or mge == 'low_liquid':
 706. hs = pygame.Surface((32,32))
 707. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace == None:
 708. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].tile_pos[0]],(0,0))
 709. else:
 710. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 711. if time.minute%2 == 0:
 712. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['e1'],(0,0))
 713. else:
 714. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['e2'],(0,0))
 715. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 716. hs = hs.convert_alpha()
 717. s.blit(hs,(0,0))
 718. if mgn == 'soil' or mgn == 'low_liquid':
 719. hs = pygame.Surface((32,32))
 720. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace == None:
 721. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].tile_pos[0]],(0,0))
 722. else:
 723. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 724. if time.minute%2 == 0:
 725. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['n1'],(0,0))
 726. else:
 727. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['n2'],(0,0))
 728. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 729. hs = hs.convert_alpha()
 730. s.blit(hs,(0,0))
 731. if mgs == 'soil' or mgs == 'low_liquid':
 732. hs = pygame.Surface((32,32))
 733. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace == None:
 734. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].tile_pos[0]],(0,0))
 735. else:
 736. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 737. if time.minute%2 == 0:
 738. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['s1'],(0,0))
 739. else:
 740. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['s2'],(0,0))
 741. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 742. hs = hs.convert_alpha()
 743. s.blit(hs,(0,0))
 744. if visible == False:
 745. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 746. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x] != 0:
 747. s.blit(self.draw_monster(x,y,z,on_map,visible),(0,0))
 748. return s
 749. def draw_monster(self,x,y,z,on_map,visible):
 750. s = pygame.Surface((32,32))
 751. s.fill((255,0,255))
 752. if visible == True:
 753. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 754. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 755. if not 'hover' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 756. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 757. help_s = pygame.Surface((32,5))
 758. help_s.fill((255,0,255))
 759. s.blit(help_s,(0,27))
 760. elif world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 761. help_s = pygame.Surface((32,13))
 762. help_s.fill((255,0,255))
 763. s.blit(help_s,(0,19))
 764. if '-skill' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 765. s.blit(gra_files.gdic['display'][73],(0,0))
 766. elif 'blind' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 767. s.blit(gra_files.gdic['display'][74],(0,0))
 768. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].quest_state != 'None':
 769. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(0,0))
 770. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border == 10:
 771. None
 772. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 773. s.blit(gra_files.gdic['display'][28],(0,0))
 774. if not ('pet0' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties or 'pet1' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties or 'pet2' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties):
 775. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 776. if len(lvl) == 1:
 777. lvl = '0'+lvl
 778. elif len(lvl) > 2:
 779. lvl = lvl[0]+'+'
 780. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 781. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 782. else:
 783. s.blit(gra_files.gdic['display'][72],(0,6))
 784. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 785. s.blit(gra_files.gdic['display'][29],(0,0))
 786. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 787. if len(lvl) == 1:
 788. lvl = '0'+lvl
 789. elif len(lvl) > 2:
 790. lvl = lvl[0]+'+'
 791. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 792. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 793. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'company':
 794. s.blit(gra_files.gdic['display'][71],(0,0))
 795. help_sur_0 = pygame.Surface((26,3))
 796. help_sur_0.fill((48,48,48))
 797. s.blit(help_sur_0,(3,29))
 798. help_sur_1 = pygame.Surface((24,1))
 799. help_sur_1.fill((89,0,0))
 800. s.blit(help_sur_1,(4,30))
 801. hs2_length = (24*player.pet_lp)/world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 802. help_sur_2 = pygame.Surface((hs2_length,1))
 803. help_sur_2.fill((0,255,0))
 804. s.blit(help_sur_2,(4,30))
 805. else:
 806. s.blit(gra_files.gdic['display'][30],(0,0))
 807. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 808. if len(lvl) == 1:
 809. lvl = '0'+lvl
 810. elif len(lvl) > 2:
 811. lvl = lvl[0]+'+'
 812. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 813. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 814. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border > 10:
 815. s.blit(gra_files.gdic['display'][69],(0,0))
 816. else:
 817. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][0].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][1].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][3].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].name == 'cage':
 818. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 819. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 820. else:
 821. coin = random.randint(0,1)
 822. if coin == 1:
 823. s.blit(gra_files.gdic['display'][7],(0,0))
 824. else:
 825. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 826. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 827. return s
 828. def generate_light_effect(self):
 829. if player.buffs.get_buff('berserk') > 0:
 830. y = 3
 831. elif player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 832. y = 2
 833. elif player.pos[2] > 0:
 834. y = 1
 835. else:
 836. y= 0
 837. x = time.hour
 838. if player.buffs.get_buff('berserk') > 0:
 839. alpha = 135
 840. elif player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 841. alpha = 60
 842. elif player.pos[2] == 0:
 843. if time.hour == 12:
 844. alpha = 0
 845. elif time.hour < 12:
 846. alpha = 60-(time.hour*5)
 847. elif time.hour > 12:
 848. alpha = 0+((time.hour-12)*5)
 849. else:
 850. alpha = 135
 851. light_color = gra_files.gdic['lightmap'].get_at((x,y))
 852. s = pygame.Surface((640,360))
 853. s.fill(light_color)
 854. if player.buffs.get_buff('light') > 0 and player.buffs.get_buff('berserk') == 0:
 855. pygame.draw.circle(s,(255,0,255),[254,197],120,0)
 856. help_tile = pygame.Surface((32,32))
 857. help_tile.fill(light_color)
 858. fov = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],6)
 859. for y in range(0,len(fov)-1):
 860. for x in range(0,len(fov[y])-1):
 861. if fov[y][x] == 0:
 862. s.blit(help_tile,(x*32,y*32))
 863. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 864. s.set_alpha(alpha)
 865. return s
 866. def render(self,mes_num, simulate = False, photo = False):
 867. radius = 6
 868. if player.pos[2] > 0:
 869. radius = 2
 870. elif player.pos[2] == 0:
 871. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 872. radius = 2
 873. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 874. radius = 3
 875. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 876. radius = 4
 877. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 878. radius = 5
 879. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('nightvision'):
 880. radius = 6
 881. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 882. radius = 0
 883. s = pygame.Surface((640,360))
 884. test = message.sget()
 885. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 886. start_pos_x = 240 #the center of the main map view
 887. start_pos_y = 180
 888. ymin = player.pos[1]-6
 889. ymax = player.pos[1]+6
 890. xmin = player.pos[0]-8
 891. xmax = player.pos[0]+7
 892. ry = 0
 893. fow = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],radius)
 894. for y in range(ymin,ymax):
 895. rx = 0
 896. for x in range(xmin,xmax):
 897. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x,y,player.pos[2],fow[ry][rx]),(rx*32,ry*32))
 898. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 899. s.blit(screen.draw_player(),(rx*32,ry*32))
 900. player_pos_help = (x,y)
 901. rx+=1
 902. ry+=1
 903. s.blit(self.render_hits(),(0,0))
 904. s.blit(screen.generate_light_effect(),(0,0))
 905. if photo == True:
 906. if low_res == False:
 907. photo_help = pygame.Surface((480,360))
 908. photo_help.blit(s,(0,0))
 909. s = photo_help
 910. else:
 911. photo_help = pygame.Surface((320,240))
 912. photo_help.blit(s,(0,0))
 913. s = photo_help
 914. return s
 915. if self.fire_mode == 0:
 916. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 917. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 918. else:
 919. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 920. elif self.fire_mode == 1:
 921. s.blit(gra_files.gdic['display'][10],(0,0))
 922. s.blit(gra_files.gdic['display'][41],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 923. else:
 924. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 925. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 926. else:
 927. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 928. s.blit(gra_files.gdic['display'][68],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 929. #render tool info
 930. #1. Axe
 931. if player.inventory.wearing['Axe'] == player.inventory.nothing:
 932. s.blit(gra_files.gdic['display'][44],(0,39))
 933. else:
 934. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,39))
 935. axestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Axe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Axe'].classe
 936. s.blit(gra_files.gdic['char'][axestring],(0,39))
 937. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,39))
 938. axe_state = (15*player.inventory.wearing['Axe'].state)/100
 939. help_sur = pygame.Surface((axe_state,1))
 940. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 941. s.blit(help_sur,(10,67))
 942. #2. Pickaxe
 943. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] == player.inventory.nothing:
 944. s.blit(gra_files.gdic['display'][45],(16,39))
 945. else:
 946. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,39))
 947. pickaxestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].classe
 948. s.blit(gra_files.gdic['char'][pickaxestring],(16,39))
 949. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,39))
 950. pickaxe_state = (15*player.inventory.wearing['Pickaxe'].state)/100
 951. help_sur = pygame.Surface((pickaxe_state,1))
 952. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 953. s.blit(help_sur,(26,67))
 954. #3. Melee weapon
 955. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] == player.inventory.nothing:
 956. s.blit(gra_files.gdic['display'][52],(32,39))
 957. else:
 958. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,39))
 959. melee_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 960. if player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe != 'spear':
 961. s.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(32,39))
 962. else:
 963. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 964. h_sur.fill((255,0,255))
 965. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(0,0))
 966. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 967. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 968. s.blit(h_sur,(39,48))
 969. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,39))
 970. melee_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(R)'].state)/100
 971. help_sur = pygame.Surface((melee_state,1))
 972. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 973. s.blit(help_sur,(42,67))
 974. #4. Magic weapon
 975. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 976. s.blit(gra_files.gdic['display'][53],(48,39))
 977. else:
 978. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,39))
 979. magic_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 980. if player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe != 'rune staff':
 981. s.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(42,39))
 982. else:
 983. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 984. h_sur.fill((255,0,255))
 985. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(0,0))
 986. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 987. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 988. s.blit(h_sur,(42,48))
 989. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,39))
 990. magic_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(L)'].state)/100
 991. help_sur = pygame.Surface((magic_state,1))
 992. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 993. s.blit(help_sur,(58,67))
 994. #5. Necklace
 995. if player.inventory.wearing['Neck'] == player.inventory.nothing:
 996. s.blit(gra_files.gdic['display'][40],(64,39))
 997. else:
 998. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,39))
 999. necklacestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Neck'].material + '_' + player.inventory.wearing['Neck'].classe
 1000. s.blit(gra_files.gdic['char'][necklacestring],(64,39))
 1001. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,39))
 1002. necklace_state = (15*player.inventory.wearing['Neck'].state)/100
 1003. help_sur = pygame.Surface((necklace_state,1))
 1004. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1005. s.blit(help_sur,(74,67))
 1006. #6. Helmet
 1007. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing:
 1008. s.blit(gra_files.gdic['display'][54],(0,54))
 1009. else:
 1010. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,54))
 1011. helmet_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 1012. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 1013. h_sur.fill((255,0,255))
 1014. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][helmet_string],(0,0))
 1015. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 1016. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,32,4),0)
 1017. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 1018. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1019. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 1020. s.blit(h_sur,(0,65))
 1021. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,54))
 1022. helmet_state = (15*player.inventory.wearing['Head'].state)/100
 1023. help_sur = pygame.Surface((helmet_state,1))
 1024. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1025. s.blit(help_sur,(10,82))
 1026. #7. Armor
 1027. if player.inventory.wearing['Body'] == player.inventory.nothing:
 1028. s.blit(gra_files.gdic['display'][55],(16,54))
 1029. else:
 1030. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,54))
 1031. armor_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 1032. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 1033. h_sur.fill((255,0,255))
 1034. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][armor_string],(0,0))
 1035. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 1036. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 1037. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1038. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 1039. s.blit(h_sur,(16,55))
 1040. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,54))
 1041. armor_state = (15*player.inventory.wearing['Body'].state)/100
 1042. help_sur = pygame.Surface((armor_state,1))
 1043. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1044. s.blit(help_sur,(26,82))
 1045. #8. Cuisse
 1046. if player.inventory.wearing['Legs'] == player.inventory.nothing:
 1047. s.blit(gra_files.gdic['display'][56],(32,54))
 1048. else:
 1049. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,54))
 1050. cuisse_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 1051. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuisse_string],(32,50))
 1052. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,54))
 1053. cuisse_state = (15*player.inventory.wearing['Legs'].state)/100
 1054. help_sur = pygame.Surface((cuisse_state,1))
 1055. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1056. s.blit(help_sur,(42,82))
 1057. #9. Shoes
 1058. if player.inventory.wearing['Feet'] == player.inventory.nothing:
 1059. s.blit(gra_files.gdic['display'][57],(48,54))
 1060. else:
 1061. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,54))
 1062. shoes_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 1063. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoes_string],(49,46))
 1064. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,54))
 1065. shoes_state = (15*player.inventory.wearing['Feet'].state)/100
 1066. help_sur = pygame.Surface((shoes_state,1))
 1067. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1068. s.blit(help_sur,(58,82))
 1069. #10. Ring
 1070. if player.inventory.wearing['Hand'] == player.inventory.nothing:
 1071. s.blit(gra_files.gdic['display'][39],(64,54))
 1072. else:
 1073. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,54))
 1074. ring_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hand'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hand'].classe
 1075. s.blit(gra_files.gdic['char'][ring_string],(64,54))
 1076. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,54))
 1077. ring_state = (15*player.inventory.wearing['Hand'].state)/100
 1078. help_sur = pygame.Surface((ring_state,1))
 1079. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1080. s.blit(help_sur,(74,82))
 1081. #render icons
 1082. #1. Use
 1083. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].use_group == 'None' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]] == 0:
 1084. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,161))
 1085. s.blit(gra_files.gdic['display'][34],(0,161))
 1086. else:
 1087. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,161))
 1088. s.blit(gra_files.gdic['display'][33],(0,161))
 1089. use_string = '['+key_name['e']+']action'
 1090. use_image1 = self.font.render(use_string,1,(0,0,0))
 1091. use_image2 = self.font.render(use_string,1,(255,255,255))
 1092. s.blit(use_image1,(36,173))
 1093. s.blit(use_image2,(34,173))
 1094. #2. Fire
 1095. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing or player.mp < 2:
 1096. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,129))
 1097. s.blit(gra_files.gdic['display'][36],(0,129))
 1098. else:
 1099. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,129))
 1100. s.blit(gra_files.gdic['display'][35],(0,129))
 1101. if self.fire_mode == False:
 1102. fire_string = '['+key_name['f']+']fire'
 1103. else:
 1104. fire_string = '['+key_name['x']+']cancel'
 1105. fire_image1 = self.font.render(fire_string,1,(0,0,0))
 1106. fire_image2 = self.font.render(fire_string,1,(255,255,255))
 1107. s.blit(fire_image1,(36,141))
 1108. s.blit(fire_image2,(34,141))
 1109. #4.Focus
 1110. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,97))#65
 1111. try:
 1112. focus_state = (32*player.mp/player.attribute.max_mp)
 1113. except:
 1114. focus_state = 1
 1115. help_sur = pygame.Surface((focus_state,32))
 1116. help_sur.fill((255,0,255))
 1117. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,0))
 1118. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1119. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1120. s.blit(help_sur,(0,97))
 1121. if player.mp < player.attribute.max_mp:
 1122. s.blit(gra_files.gdic['display'][38],(0,97))
 1123. focus_string = 'unfocused'
 1124. else:
 1125. s.blit(gra_files.gdic['display'][37],(0,97))
 1126. focus_string = 'focused'
 1127. focus_image1 = self.font.render(focus_string,1,(0,0,0))
 1128. focus_image2 = self.font.render(focus_string,1,(255,255,255))
 1129. s.blit(focus_image1,(36,109))#77
 1130. s.blit(focus_image2,(34,109))
 1131. # render messages
 1132. help_sur = pygame.Surface((480,60))
 1133. help_sur.fill((48,48,48))
 1134. help_sur.set_alpha(120)
 1135. mes_pos_y = 345
 1136. s.blit(help_sur,(0,300))
 1137. mlist = test
 1138. for c in range(0,5):
 1139. if c > 2:
 1140. color = (160,160,160)
 1141. elif c > 0:
 1142. color = (206,206,206)
 1143. else:
 1144. color = (255,255,255)
 1145. shadow_image = self.font.render(mlist[c],1,(0,0,0))
 1146. text_image = self.font.render(mlist[c],1,color)
 1147. s.blit(shadow_image,(2,mes_pos_y-(c*10)))
 1148. s.blit(text_image,(0,mes_pos_y-(c*10)))
 1149. #render lvl info
 1150. lvl_string = str(player.lvl)
 1151. if len(lvl_string) == 1:
 1152. lvl_string = '0'+lvl_string
 1153. lvl_image = self.font.render(lvl_string,1,(255,255,255))
 1154. s.blit(lvl_image,(153,48))
 1155. bar_length = 1 + ((319/100)*player.xp)
 1156. xp_surface = pygame.Surface((bar_length,64))
 1157. xp_surface.fill((255,0,255))
 1158. xp_surface.blit(gra_files.gdic['display'][19],(0,0))
 1159. xp_surface.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1160. xp_surface = xp_surface.convert_alpha()
 1161. s.blit(xp_surface,(0,0))
 1162. if game_options.mousepad == 1:
 1163. if self.fire_mode == 0:
 1164. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1165. else:
 1166. s.blit(gra_files.gdic['display'][9],(480,0))
 1167. else:
 1168. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1169. s_help.fill((48,48,48))
 1170. s.blit(s_help,(480,0))
 1171. #render buffs
 1172. buffs = player.buffs.sget()
 1173. if low_res == False:
 1174. posx = 388
 1175. posy = 10
 1176. else:
 1177. posx = 228
 1178. posy = 75
 1179. for i in buffs:
 1180. if i != ' ':
 1181. buff_shadow = self.font.render(i,1,(0,0,0))
 1182. s.blit(buff_shadow,(posx+2,posy))
 1183. buff_image = self.font.render(i,1,(200,200,200))
 1184. s.blit(buff_image,(posx,posy))
 1185. else:
 1186. None
 1187. posy += 20
 1188. #render date
 1189. date_string = time.sget()
 1190. posx = 235
 1191. posy = 10
 1192. date_image = self.font.render(date_string[0],1,(0,0,0))
 1193. s.blit(date_image,(posx,posy))
 1194. posy = 20
 1195. time_image = self.font.render(date_string[1],1,(0,0,0))
 1196. s.blit(time_image,(posx,posy))
 1197. #render player info
 1198. #lp
 1199. lp_string = str(player.lp) + '/' + str(player.attribute.max_lp)
 1200. posx = 13
 1201. posy = 12
 1202. if player.lp < 4:
 1203. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(200,0,0))
 1204. else:
 1205. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(0,0,0))
 1206. s.blit(lp_image,(posx,posy))
 1207. #hunger
 1208. hunger_percent = int((100 * player.attribute.hunger) / player.attribute.hunger_max)
 1209. hunger_string = str(hunger_percent) + '%'
 1210. posx = 75
 1211. posy = 12
 1212. if hunger_percent < 11:
 1213. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(200,0,0))
 1214. else:
 1215. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(0,0,0))
 1216. s.blit(hunger_image,(posx,posy))
 1217. #trirst
 1218. thirst_percent = int((100 * player.attribute.thirst) / player.attribute.thirst_max)
 1219. thirst_string = str(thirst_percent) + '%'
 1220. posx = 125
 1221. posy = 12
 1222. if thirst_percent < 11:
 1223. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(200,0,0))
 1224. else:
 1225. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(0,0,0))
 1226. s.blit(thirst_image,(posx,posy))
 1227. #tiredness
 1228. tiredness_percent = int((100 * player.attribute.tiredness) / player.attribute.tiredness_max)
 1229. tiredness_string = str(tiredness_percent) + '%'
 1230. posx = 180
 1231. posy = 12
 1232. if tiredness_percent < 11:
 1233. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(200,0,0))
 1234. else:
 1235. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(0,0,0))
 1236. s.blit(tiredness_image,(posx,posy))
 1237. if game_options.mousepad == 0:
 1238. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1239. s_help.fill((48,48,48))
 1240. s_help.blit(s,(80,0))
 1241. s = s_help
 1242. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1243. self.screen.blit(s,(0,0))
 1244. if simulate == False:
 1245. pygame.display.flip()
 1246. else:
 1247. return s
 1248. if test[1] == '~*~':
 1249. return True
 1250. else:
 1251. return False
 1252. def render_load(self,num,progress=None):
 1253. s = pygame.Surface((640,360))
 1254. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 1255. if num == 0:
 1256. string = 'Looking for saved data... '
 1257. elif num == 1:
 1258. string = 'Loading world data...'
 1259. elif num == 2:
 1260. string = 'Nothing found...'
 1261. elif num == 3:
 1262. string = 'Generate overworld...'
 1263. elif num == 4:
 1264. string = 'Generate caves...'
 1265. elif num == 5:
 1266. string = 'Saving...'
 1267. elif num == 6:
 1268. string = 'Loading time data...'
 1269. elif num == 7:
 1270. string = 'Loading player data...'
 1271. elif num == 8:
 1272. string = 'Set time...'
 1273. elif num == 9:
 1274. string = 'Generate player...'
 1275. elif num == 10:
 1276. string = 'Making time related changes...'
 1277. elif num == 11:
 1278. string = 'Something has gone wrong...'
 1279. elif num == 12:
 1280. string = 'Zzzzzzzzzz'
 1281. elif num == 13:
 1282. string = 'Generate deus ex machina...'
 1283. elif num == 14:
 1284. string = 'Loading deus ex machina...'
 1285. elif num == 15:
 1286. string = 'Generate grot...'
 1287. elif num == 16:
 1288. string = 'Generate elfish fortress...'
 1289. elif num == 17:
 1290. string = 'Generate orcish mines...'
 1291. elif num == 18:
 1292. string = 'Generate desert...'
 1293. elif num == 19:
 1294. string = 'Initialize level...'
 1295. elif num == 20:
 1296. string = 'Please use run.py/run.exe'
 1297. ######add more here
 1298. if low_res == False:
 1299. posx = 150
 1300. posy = 200
 1301. else:
 1302. posx=50
 1303. posy= 100
 1304. image = self.font.render(string,1,(255,255,255))
 1305. s.blit(image,(posx,posy))
 1306. if progress != None:
 1307. s.blit(gra_files.gdic['display'][20],(posx-50,posy+20))
 1308. help_sur = pygame.Surface((((progress*320)/100),12))
 1309. help_sur.fill((255,0,255))
 1310. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][21],(0,0))
 1311. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1312. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1313. s.blit(help_sur,(posx-50,posy+20))
 1314. if low_res == False:
 1315. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1316. self.screen.blit(s,(0,0))
 1317. pygame.display.flip()
 1318. def render_built(self,xmin,xmax,ymin,ymax,style):
 1319. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1320. start_pos_y = 192
 1321. price = 0
 1322. bg = self.render(0, True)
 1323. s = pygame.Surface((640,360))
 1324. s.fill((255,0,255))
 1325. if style == 'Room':
 1326. build_total = True
 1327. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1328. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1329. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] == 0:
 1330. built_here = 1
 1331. price += 2
 1332. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1333. built_here = 2
 1334. price += 1
 1335. else:
 1336. built_here = 0
 1337. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] != 0:
 1338. built_here = 0
 1339. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1340. built_here = 0
 1341. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1342. if built_here == 1:
 1343. price -= 2
 1344. elif built_here == 2:
 1345. price -= 1
 1346. built_here = 0
 1347. if built_here == 0:
 1348. build_total = False
 1349. if build_total == False:
 1350. price = 0
 1351. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1352. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1353. if build_total != 0:
 1354. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1355. if x == xmax or x == -xmin:
 1356. if built_here == 1:
 1357. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1358. elif built_here == 2:
 1359. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1360. elif y == ymax or y == -ymin:
 1361. if built_here == 1:
 1362. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1363. elif built_here == 2:
 1364. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1365. else:
 1366. if built_here == 1:
 1367. s.blit(gra_files.gdic['built'][5],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1368. elif built_here == 2:
 1369. s.blit(gra_files.gdic['built'][7],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1370. else:
 1371. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1372. if x == xmax or x == -xmin:
 1373. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1374. elif y == ymax or y == -ymin:
 1375. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1376. else:
 1377. s.blit(gra_files.gdic['built'][4],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1378. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1379. # render mode name
 1380. name = '~Build Room~'
 1381. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1382. posx = 0
 1383. posy = 0
 1384. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1385. # render wood needed
 1386. wood_need = int(price/2)
 1387. if wood_need == 0 and price != 0:
 1388. wood_need = 1
 1389. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1390. posx = 0
 1391. posy = 15
 1392. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1393. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1394. else:
 1395. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1396. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1397. # render stone needed
 1398. stone_need = int(price/2)
 1399. if stone_need == 0 and price != 0:
 1400. stone_need = 1
 1401. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1402. posx = 160
 1403. posy = 15
 1404. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1405. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1406. else:
 1407. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1408. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1409. # render info line
 1410. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1411. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1412. posx = 0
 1413. posy = 30
 1414. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1415. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1416. posx = 0
 1417. posy = 40
 1418. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1419. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1420. elif style == 'Doorway':
 1421. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'solid' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1422. built_here = 1
 1423. price += 2
 1424. else:
 1425. built_here = 0
 1426. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1427. built_here = False
 1428. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1429. if built_here == 1:
 1430. price -= 2
 1431. elif built_here == 2:
 1432. price -= 1
 1433. built_here = 0
 1434. if built_here != 0:
 1435. if built_here == 1:
 1436. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1437. elif built_here == 2:
 1438. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1439. else:
 1440. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1441. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1442. # render mode name
 1443. name = '~Built Doorway~'
 1444. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1445. posx = 0
 1446. posy = 0
 1447. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1448. # render wood needed
 1449. wood_need = 0
 1450. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1451. posx = 0
 1452. posy = 15
 1453. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1454. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1455. else:
 1456. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1457. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1458. # render stone needed
 1459. stone_need = 0
 1460. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1461. posx = 160
 1462. posy = 15
 1463. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1464. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1465. else:
 1466. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1467. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1468. # render info line
 1469. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1470. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1471. posx = 0
 1472. posy = 30
 1473. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1474. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1475. posx = 0
 1476. posy = 40
 1477. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1478. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1479. elif style == 'Door':
 1480. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1481. built_here = 1
 1482. price += 2
 1483. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True:
 1484. built_here = 2
 1485. price += 1
 1486. else:
 1487. built_here = 0
 1488. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1489. built_here = False
 1490. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1491. if built_here == 1:
 1492. price -= 2
 1493. elif built_here == 2:
 1494. price -= 1
 1495. built_here = 0
 1496. if built_here != 0:
 1497. if built_here == 1:
 1498. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1499. elif built_here == 2:
 1500. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1501. else:
 1502. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1503. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1504. # render mode name
 1505. name = '~Built Door~'
 1506. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1507. posx = 0
 1508. posy = 0
 1509. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1510. # render wood needed
 1511. wood_need = price
 1512. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1513. posx = 0
 1514. posy = 15
 1515. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1516. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1517. else:
 1518. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1519. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1520. # render stone needed
 1521. stone_need = 0
 1522. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1523. posx = 160
 1524. posy = 15
 1525. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1526. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1527. else:
 1528. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1529. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1530. # render info line
 1531. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1532. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1533. posx = 0
 1534. posy = 30
 1535. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1536. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1537. posx = 0
 1538. posy = 40
 1539. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1540. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1541. elif style == 'Stair up':
 1542. if player.pos[2] > 0:
 1543. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]-1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1544. build_here = 0
 1545. else:
 1546. build_here = 1
 1547. if build_here == 0:
 1548. s.blit(gra_files.gdic['built'][10],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1549. else:
 1550. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1551. else:
 1552. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1553. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1554. # render mode name
 1555. name = '~Built stair up~'
 1556. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1557. posx = 0
 1558. posy = 0
 1559. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1560. # render wood needed
 1561. wood_need = 10
 1562. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1563. posx = 0
 1564. posy = 15
 1565. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1566. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1567. else:
 1568. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1569. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1570. # render stone needed
 1571. stone_need = 40
 1572. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1573. posx = 160
 1574. posy = 15
 1575. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1576. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1577. else:
 1578. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1579. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1580. # render info line
 1581. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1582. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1583. posx = 0
 1584. posy = 30
 1585. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1586. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1587. posx = 0
 1588. posy = 40
 1589. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1590. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1591. elif style == 'Stair down':
 1592. if player.pos[2] < 15:
 1593. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]+1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1594. build_here = 0
 1595. else:
 1596. build_here = 1
 1597. if build_here == 0:
 1598. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1599. else:
 1600. s.blit(gra_files.gdic['built'][13],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1601. else:
 1602. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1603. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1604. # render mode name
 1605. name = '~Built stair down~'
 1606. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1607. posx = 0
 1608. posy = 0
 1609. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1610. # render wood needed
 1611. wood_need = 10
 1612. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1613. posx = 0
 1614. posy = 15
 1615. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1616. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1617. else:
 1618. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1619. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1620. # render stone needed
 1621. if player.pos[2] > 0:
 1622. stone_need = 40
 1623. else:
 1624. stone_need = 15
 1625. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1626. posx = 160
 1627. posy = 15
 1628. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1629. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1630. else:
 1631. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1632. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1633. # render info line
 1634. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1635. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1636. posx = 0
 1637. posy = 30
 1638. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1639. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1640. posx = 0
 1641. posy = 40
 1642. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1643. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1644. elif style == 'Agriculture':
 1645. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1646. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1647. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1648. built_here = 1
 1649. price += 1
 1650. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1651. built_here = 2
 1652. price += 1
 1653. else:
 1654. built_here = 0
 1655. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1656. if built_here == 1:
 1657. price -= 2
 1658. elif built_here == 2:
 1659. price -= 1
 1660. built_here = 0
 1661. if built_here != 0:
 1662. if built_here == 1:
 1663. s.blit(gra_files.gdic['built'][15],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1664. elif built_here == 2:
 1665. s.blit(gra_files.gdic['built'][16],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1666. else:
 1667. s.blit(gra_files.gdic['built'][14],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1668. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1669. # render mode name
 1670. name = '~Build Agriculture~'
 1671. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1672. posx = 0
 1673. posy = 0
 1674. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1675. # render seeds needed
 1676. seed_need = price
 1677. if seed_need == 0:
 1678. seed_need = 1
 1679. wood_need = seed_need
 1680. stone_need = 0
 1681. wood_string = 'Seeds: ' + str(seed_need) + '(' + str(player.inventory.materials.seeds) + ')'
 1682. posx = 120
 1683. posy = 15
 1684. if wood_need <= player.inventory.materials.seeds:
 1685. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1686. else:
 1687. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1688. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1689. # render info line
 1690. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1691. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1692. posx = 0
 1693. posy = 30
 1694. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1695. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1696. posx = 0
 1697. posy = 40
 1698. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1699. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1700. elif style == 'remove':
 1701. shape = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].float_building_shape(player.pos[0]+xmin,player.pos[1]+ymin)
 1702. for y in range(player.pos[1]-8,player.pos[1]+8):
 1703. for x in range(player.pos[0]-6,player.pos[0]+6):
 1704. rx = x-player.pos[0]
 1705. ry = y-player.pos[1]
 1706. if shape[y][x] == 1:
 1707. s.blit(gra_files.gdic['built'][9],(start_pos_x+(rx*32),start_pos_y+(ry*32))) #remove icon here
 1708. s.blit(gra_files.gdic['built'][19],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #remove icon here
 1709. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1710. # render mode name
 1711. name = '~Remove~'
 1712. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1713. posx = 0
 1714. posy = 0
 1715. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1716. # render ---
 1717. wood_string = '---'
 1718. posx = 120
 1719. posy = 15
 1720. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1721. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1722. # render info line
 1723. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1724. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']REMOVE!'
 1725. posx = 0
 1726. posy = 30
 1727. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1728. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1729. posx = 0
 1730. posy = 40
 1731. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1732. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1733. wood_need = 0
 1734. stone_need = 0
 1735. if game_options.mousepad == 0:
 1736. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1737. s_help.fill((255,0,255))
 1738. s_help.blit(s,(80,0))
 1739. s = s_help
 1740. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1741. s = s.convert_alpha()
 1742. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1743. bg.blit(s,(0,0))
 1744. self.screen.blit(bg,(0,0))
 1745. pygame.display.flip()
 1746. return (wood_need,stone_need)
 1747. def render_place(self,tile,use_name):
 1748. global player
 1749. x = player.pos[0]
 1750. y = player.pos[1]
 1751. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1752. start_pos_y = 192
 1753. run = True
 1754. while run:
 1755. lootable = False
 1756. placeable = True
 1757. plantable = False
 1758. #1: check if lootable
 1759. for i in range(9,14):
 1760. if tile.techID == tl.tlist['functional'][i].techID:#this is a workbench
 1761. lootable = True
 1762. if tile.use_group == 'gather':
 1763. lootable = True
 1764. #2: check if placeable
 1765. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'dry_entrance':
 1766. placeable = False
 1767. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 1768. placeable = False
 1769. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[y][x] != 0:
 1770. placeable = False
 1771. if tile.move_group != 'soil':
 1772. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 1773. placeable = False
 1774. if use_name == 'place(indoor)':
 1775. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == False:
 1776. placeable = False
 1777. if use_name == 'place(outdoor)':
 1778. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == True:
 1779. placeable = False
 1780. #2.5: check if plantable
 1781. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].can_grown == True:
 1782. plantable = True
 1783. if use_name != 'plant':
 1784. plantable = True #if the object to be placeced no plant plantable is always true
 1785. #3: render
 1786. self.render(0,True)
 1787. s = pygame.Surface((640,360))
 1788. s.fill((255,0,255))
 1789. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1790. string1 ='~'+tile.name+'~'
 1791. string1_image = self.font.render(string1,1,(255,255,255))
 1792. s.blit(string1_image,(0,0))
 1793. if lootable == False:
 1794. warning = self.font.render('Can\'t be moved later!',1,(200,0,0))
 1795. s.blit(warning,(0,20))
 1796. string2 = '['+key_name['wasd']+']Move ['+key_name['e']+']Place! ['+key_name['x']+']Leave'
 1797. string2_image = self.font.render(string2,1,(255,255,255))
 1798. s.blit(string2_image,(0,40))
 1799. xx = x - player.pos[0]
 1800. yy = y - player.pos[1]
 1801. if placeable == True and plantable == True:
 1802. s.blit(gra_files.gdic['built'][18],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1803. else:
 1804. s.blit(gra_files.gdic['built'][17],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1805. if game_options.mousepad == 0:
 1806. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1807. s_help.fill((255,0,255))
 1808. s_help.blit(s,(80,0))
 1809. s = s_help
 1810. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1811. s = s.convert_alpha()
 1812. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1813. self.screen.blit(s,(0,0))
 1814. pygame.display.flip()
 1815. #4: user input
 1816. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1817. if ui == 'exit':
 1818. global master_loop
 1819. global playing
 1820. global exitgame
 1821. exitgame = True
 1822. try:
 1823. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 1824. screen.render_load(5)
 1825. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1826. screen.save_tmp_png()
 1827. del player
 1828. except:
 1829. None
 1830. master_loop = False
 1831. playing = False
 1832. run = False
 1833. return('exit')
 1834. if ui == 'w':
 1835. if y > 0 and y > player.pos[1]-2:
 1836. y -= 1
 1837. elif ui == 's':
 1838. if y < max_map_size-1 and y < player.pos[1]+2:
 1839. y += 1
 1840. elif ui == 'a':
 1841. if x > 0 and x > player.pos[0]-2:
 1842. x -= 1
 1843. elif ui == 'd':
 1844. if x < max_map_size-1 and x < player.pos[0]+2:
 1845. x += 1
 1846. elif ui == 'e':
 1847. if placeable == True and plantable == True:
 1848. replace = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x]
 1849. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 1850. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = deepcopy(replace)
 1851. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = True
 1852. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][4].techID:
 1853. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = None
 1854. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = False
 1855. if use_name == 'plant':
 1856. mes = 'You planted a '+tile.name+'.'
 1857. else:
 1858. mes = 'You placed a '+tile.name+'.'
 1859. message.add(mes)
 1860. return(x,y)
 1861. elif ui == 'x':
 1862. run = False
 1863. return False
 1864. return False#only to be sure
 1865. def render_textbox_open(self):
 1866. clock = pygame.time.Clock()
 1867. for i in range(-64,1,6):
 1868. s = pygame.Surface((320,240))
 1869. s.fill((255,0,255))
 1870. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,i)) #render gui_transparent over gui
 1871. if game_options.mousepad == 0:
 1872. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1873. s_help.fill((255,0,255))
 1874. s_help.blit(s,(80,0))
 1875. s = s_help
 1876. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1877. s = s.convert_alpha()
 1878. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1879. self.screen.blit(s,(0,0))
 1880. pygame.display.flip()
 1881. clock.tick(256)
 1882. def render_request(self,line1,line2,line3,first_call=True):
 1883. #this function just renders 3 lines of text in the textbox
 1884. self.render(0, True)
 1885. if first_call == True:
 1886. self.render_textbox_open()
 1887. s = pygame.Surface((640,380))
 1888. s.fill((255,0,255))
 1889. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1890. # render lines
 1891. line1_image = self.font.render(line1,1,(255,255,255))
 1892. posx = 0
 1893. posy = 0
 1894. s.blit(line1_image,(posx,posy))
 1895. line2_image = self.font.render(line2,1,(255,255,255))
 1896. posx = 0
 1897. posy = 20
 1898. s.blit(line2_image,(posx,posy))
 1899. line3_image = self.font.render(line3,1,(255,255,255))
 1900. posx = 0
 1901. posy = 40
 1902. s.blit(line3_image,(posx,posy))
 1903. if game_options.mousepad == 0:
 1904. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1905. s_help.fill((255,0,255))
 1906. s_help.blit(s,(80,0))
 1907. s = s_help
 1908. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1909. s = s.convert_alpha()
 1910. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1911. self.screen.blit(s,(0,0))
 1912. pygame.display.flip()
 1913. def render_map(self,level=0):
 1914. run = True
 1915. while run:
 1916. m = pygame.Surface((max_map_size,max_map_size))
 1917. for y in range(0,max_map_size):
 1918. for x in range(0,max_map_size):
 1919. try:
 1920. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1921. except:
 1922. level = 0
 1923. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1924. if x > player.pos[0]-2 and x < player.pos[0]+2 and y > player.pos[1]-2 and y < player.pos[1]+2 and level == player.pos[2]: #mark players pos
 1925. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['white'],(x,y))
 1926. else:
 1927. if world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 1:
 1928. m.blit(gra_files.gdic['tile1'][t_col],(x,y))
 1929. elif world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 0:
 1930. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1931. else:
 1932. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1933. m = pygame.transform.scale(m,(270,270))
 1934. s = pygame.Surface((640,360))
 1935. bg = pygame.Surface((480,360))
 1936. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1937. s.blit(bg,(0,0))
 1938. if game_options.mousepad == 1:
 1939. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1940. else:
 1941. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1942. s_help.fill((48,48,48))
 1943. s.blit(s_help,(480,0))
 1944. text = '~Map~ [Press['+key_name['x']+'] to leave'
 1945. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1946. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1947. lvl_string = 'Level ' + str(level)
 1948. text_image = screen.font.render(lvl_string,1,(0,0,0))
 1949. if low_res == False:
 1950. s.blit(text_image,(300,70))
 1951. else:
 1952. s.blit(text_image,(190,50))
 1953. s.blit(m,(25,55))
 1954. if game_options.mousepad == 0:
 1955. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1956. s_help.fill((48,48,48))
 1957. s_help.blit(s,(80,0))
 1958. s = s_help
 1959. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1960. self.screen.blit(s,(0,0))
 1961. pygame.display.flip()
 1962. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1963. if ui == 'exit':
 1964. global master_loop
 1965. global playing
 1966. global exitgame
 1967. exitgame = True
 1968. screen.render_load(5)
 1969. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1970. screen.save_tmp_png()
 1971. master_loop = False
 1972. playing = False
 1973. run = False
 1974. return('exit')
 1975. if ui == 'x':
 1976. run = False
 1977. def render_credits(self):
 1978. global master_loop
 1979. run = True
 1980. while run:
 1981. s = pygame.Surface((640,360))
 1982. bg = pygame.Surface((480,360))
 1983. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1984. s.blit(bg,(0,0))
 1985. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1986. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1987. else:
 1988. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1989. s_help.fill((48,48,48))
 1990. s.blit(s_help,(480,0))
 1991. text = '~Credits~ [Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1992. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1993. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1994. credit_items = ('Code & Art: The Mighty Glider', 'BGM: Various Artists [CC0]' , 'SFX: Various Artists [CC0]', 'Font: Cody Boisclair', 'Testing: eugeneloza', 'Special Thanks: forum.freegamedev.net', ' !freegaming@quitter.se')
 1995. for i in range (0,len(credit_items)):
 1996. text_image = screen.font.render(credit_items[i],1,(0,0,0))
 1997. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit credit_items
 1998. if game_options.mousepad == 0:
 1999. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2000. s_help.fill((48,48,48))
 2001. s_help.blit(s,(80,0))
 2002. s = s_help
 2003. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2004. self.screen.blit(s,(0,0))
 2005. pygame.display.flip()
 2006. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2007. if ui == 'exit':
 2008. master_loop = False
 2009. run = False
 2010. return('exit')
 2011. if ui == 'x':
 2012. run = False
 2013. def render_status(self):
 2014. player_attribute = ('Strength: '+str(player.attribute.p_strength),
 2015. 'Skill: '+str(player.attribute.p_defense),
 2016. 'Power: '+str(player.attribute.m_strength),
 2017. 'Will: '+str(player.attribute.m_defense),
 2018. 'Health: '+str(player.lp)+'/'+str(player.attribute.max_lp),
 2019. '--> SKILLS')
 2020. attribute_info = ('Strength','Skill','Power','Will','Health')
 2021. if player.skill.woodcutting == 'Novice':
 2022. woodcutting_next_lvl = '200'
 2023. else:
 2024. woodcutting_next_lvl = '1000'
 2025. if player.skill.mining == 'Novice':
 2026. mining_next_lvl = '200'
 2027. else:
 2028. mining_next_lvl = '1000'
 2029. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2030. next_str = 'BUFFS -->'
 2031. else:
 2032. next_str = '<-- ATTRIBUTES'
 2033. player_skills = ('Weapon Crafting: '+player.skill.weapon_crafting,
 2034. 'Metallurgy: '+player.skill.metallurgy,
 2035. 'Alchemy: '+player.skill.alchemy,
 2036. 'Woodcutting: '+player.skill.woodcutting+' ('+str(player.skill.woodcutting_progress)+'/'+woodcutting_next_lvl+')',
 2037. 'Mining: '+player.skill.mining+' ('+str(player.skill.mining_progress)+'/'+mining_next_lvl+')',
 2038. next_str)
 2039. skill_info = ('Weapon Crafting','Metallurgy','Alchemy','Woodcutting','Mining')
 2040. buff_strings = list(player.buffs.buff_list.keys())
 2041. player_buffs = []
 2042. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2043. for i in buff_strings:
 2044. player_buffs.append(i.upper())
 2045. player_buffs.append('<-- ATTRIBUTES')
 2046. run = True
 2047. while run:
 2048. c = screen.get_choice('Attributes',player_attribute,True)
 2049. if c == 'Break':
 2050. run = False
 2051. return False
 2052. if c < 5:
 2053. screen.render_text(texts[attribute_info[c]])
 2054. elif c == 5:
 2055. run2 = True
 2056. while run2:
 2057. d = screen.get_choice('Skills',player_skills,True)
 2058. if d == 'Break':
 2059. run = False
 2060. run2 = False
 2061. return False
 2062. if d < 5:
 2063. screen.render_text(texts[skill_info[d]])
 2064. elif d == 5:
 2065. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2066. run3 = True
 2067. while run3:
 2068. d = screen.get_choice('Buffs',player_buffs,True)
 2069. if d == 'Break':
 2070. run = False
 2071. run2 = False
 2072. run3 = False
 2073. return False
 2074. if d < len(player.buffs.buff_list):
 2075. try:
 2076. screen.render_text(texts[buff_strings[d]])
 2077. except:
 2078. screen.render_text(texts['unknown buff'])
 2079. elif d == len(player.buffs.buff_list):
 2080. run2 = False
 2081. run3 = False
 2082. else:
 2083. run2 = False
 2084. def render_text(self,text,replace_keys=True,more_txt=False,simulation= False):
 2085. run = True
 2086. while run:
 2087. if low_res == False:
 2088. s = pygame.Surface((640,360))
 2089. else:
 2090. s = pygame.Surface((320,240))
 2091. bg = pygame.Surface((480,360))
 2092. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2093. if low_res == True:
 2094. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2095. s.blit(bg,(0,0))
 2096. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2097. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2098. else:
 2099. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2100. s_help.fill((48,48,48))
 2101. s.blit(s_help,(480,0))
 2102. if simulation == False:
 2103. if more_txt == False:
 2104. top_text = '[Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 2105. else:
 2106. top_text = '[Press ['+key_name['e']+'] for next page]'
 2107. text_image = screen.font.render(top_text,1,(255,255,255))
 2108. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2109. for i in range (0,len(text)):
 2110. text_image = screen.font.render(text[i],1,(0,0,0))
 2111. if low_res == False:
 2112. s.blit(text_image,(60,80+i*25))#blit credit_items
 2113. else:
 2114. s.blit(text_image,(21,36+i*20))#blit credit_items
 2115. if simulation == True:
 2116. return s
 2117. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2118. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2119. s_help.fill((48,48,48))
 2120. s_help.blit(s,(80,0))
 2121. s = s_help
 2122. if low_res == False:
 2123. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2124. self.screen.blit(s,(0,0))
 2125. pygame.display.flip()
 2126. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2127. if ui == 'exit':
 2128. global master_loop
 2129. global playing
 2130. global exitgame
 2131. exitgame = True
 2132. try:
 2133. screen.render_load(5)
 2134. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2135. screen.save_tmp_png()
 2136. del player
 2137. except:
 2138. None
 2139. master_loop = False
 2140. playing = False
 2141. run = False
 2142. return('exit')
 2143. if ui == 'x':
 2144. run = False
 2145. elif ui == 'e' and more_txt == True:
 2146. run = False
 2147. def render_multi_text(self,texts):
 2148. run = True
 2149. page = 0
 2150. total_pages = len(texts)
 2151. while run:
 2152. s = self.render_text(texts[page],simulation=True)
 2153. page_txt = 'Page '+str(page+1)+ ' of '+str(total_pages)+' ['+key_name['x']+'] - leave'
 2154. page_image = screen.font.render(page_txt,1,(255,255,255))
 2155. s.blit(page_image,(5,2))#menue title
 2156. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2157. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2158. s_help.fill((48,48,48))
 2159. s_help.blit(s,(80,0))
 2160. s = s_help
 2161. if low_res == False:
 2162. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2163. self.screen.blit(s,(0,0))
 2164. pygame.display.flip()
 2165. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2166. if ui == 's' or ui == 'd':
 2167. page += 1
 2168. if page > total_pages-1:
 2169. page = 0
 2170. elif ui == 'w' or ui == 'a':
 2171. page -= 1
 2172. if page < 0:
 2173. page = total_pages-1
 2174. elif ui == 'x':
 2175. run = False
 2176. def render_options(self):
 2177. run = True
 2178. num = 0
 2179. options_path = save_path
 2180. for c in range(0,5):
 2181. options_path = options_path.replace(os.sep + 'World' + str(c),'')
 2182. while run:
 2183. if game_options.screenmode == 2:
 2184. winm = 'Screenmode: Fullscreen'
 2185. elif game_options.screenmode == 1:
 2186. winm = 'Screenmode: Windowed(1280X720)'
 2187. else:
 2188. winm = 'Screenmode: Windowed(640X360)'
 2189. if game_options.bgmmode != 0:
 2190. audiom = 'BGM: ' + str(int(game_options.bgmmode*100)) + '%'
 2191. else:
 2192. audiom = 'BGM: OFF'
 2193. if game_options.sfxmode != 0:
 2194. sfxm = 'SFX: ' +str(int(game_options.sfxmode*100)) + '%'
 2195. else:
 2196. sfxm = 'SFX: OFF'
 2197. if game_options.turnmode == 1:
 2198. turnm = 'Gamemode: Semi-Realtime'
 2199. else:
 2200. turnm = 'Gamemode: Turnbased'
 2201. if game_options.mousepad == 1:
 2202. mousem = 'Use Mouse: yes'
 2203. else:
 2204. mousem = 'Use Mouse: no'
 2205. if game_options.check_version == 1:
 2206. versm = 'Check Version: yes'
 2207. else:
 2208. versm = 'Check Version: no'
 2209. s = pygame.Surface((640,360))
 2210. bg = pygame.Surface((480,360))
 2211. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2212. if low_res == True:
 2213. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2214. s.blit(bg,(0,0))
 2215. text = '~Options~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2216. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2217. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2218. menu_items = (winm,audiom,sfxm,turnm,mousem,versm,'Done')
 2219. for i in range (0,len(menu_items)):
 2220. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2221. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2222. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2223. if game_options.mousepad == 1:
 2224. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2225. else:
 2226. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2227. s_help.fill((48,48,48))
 2228. s.blit(s_help,(480,0))
 2229. if game_options.mousepad == 0:
 2230. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2231. s_help.fill((48,48,48))
 2232. s_help.blit(s,(80,0))
 2233. s = s_help
 2234. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2235. self.screen.blit(s,(0,0))
 2236. pygame.display.flip()
 2237. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2238. if ui == 'exit':
 2239. global master_loop
 2240. global playing
 2241. global exitgame
 2242. global player
 2243. exitgame = True
 2244. try:
 2245. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2246. screen.render_load(5)
 2247. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2248. screen.save_tmp_png()
 2249. del player
 2250. except:
 2251. None
 2252. master_loop = False
 2253. playing = False
 2254. run = False
 2255. return('exit')
 2256. if ui == 'w':
 2257. num -= 1
 2258. if num < 0:
 2259. num = len(menu_items)-1
 2260. if ui == 's':
 2261. num += 1
 2262. if num >= len(menu_items):
 2263. num = 0
 2264. if ui == 'x':
 2265. run = False
 2266. if ui == 'e':
 2267. if num == 0:
 2268. screen.re_init()
 2269. pygame.display.flip()
 2270. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2271. if num == 1:
 2272. ui = screen.get_choice('BGM Loudness',('OFF','25%','50%','75%','100%'),True)
 2273. if ui == 0:
 2274. game_options.bgmmode = 0
 2275. pygame.mixer.music.pause()
 2276. elif ui == 1:
 2277. game_options.bgmmode = 0.25
 2278. pygame.mixer.music.unpause()
 2279. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2280. elif ui == 2:
 2281. game_options.bgmmode = 0.5
 2282. pygame.mixer.music.unpause()
 2283. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2284. elif ui == 3:
 2285. game_options.bgmmode = 0.75
 2286. pygame.mixer.music.unpause()
 2287. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2288. elif ui == 4:
 2289. game_options.bgmmode = 1
 2290. pygame.mixer.music.unpause()
 2291. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2292. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2293. if num == 2:
 2294. ui = screen.get_choice('SFX Loudness',('OFF','25%','50%','75%','100%'),True)
 2295. if ui == 0:
 2296. game_options.sfxmode = 0
 2297. elif ui == 1:
 2298. game_options.sfxmode = 0.25
 2299. sfx.set_loudness()
 2300. elif ui == 2:
 2301. game_options.sfxmode = 0.5
 2302. sfx.set_loudness()
 2303. elif ui == 3:
 2304. game_options.sfxmode = 0.75
 2305. sfx.set_loudness()
 2306. elif ui == 4:
 2307. game_options.sfxmode = 1
 2308. sfx.set_loudness()
 2309. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2310. if num == 3:
 2311. if game_options.turnmode == 1:
 2312. game_options.turnmode = 0
 2313. else:
 2314. game_options.turnmode = 1
 2315. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2316. if num == 4 and low_res == False:
 2317. if game_options.mousepad == 1:
 2318. game_options.mousepad = 0
 2319. else:
 2320. game_options.mousepad = 1
 2321. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 2322. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2323. if num == 5:
 2324. if game_options.check_version == 1:
 2325. game_options.check_version = 0
 2326. else:
 2327. game_options.check_version = 1
 2328. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2329. if num == 6:
 2330. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2331. run = False
 2332. def render_brake(self,simulate= False):
 2333. run = True
 2334. num = 0
 2335. global exitgame
 2336. global playing
 2337. global player
 2338. while run:
 2339. if low_res == False:
 2340. s = pygame.Surface((640,360))
 2341. else:
 2342. s = pygame.Surface((320,240))
 2343. bg = pygame.Surface((480,360))
 2344. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2345. if low_res == True:
 2346. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2347. s.blit(bg,(0,0))
 2348. text = '~Game Paused~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2349. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2350. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2351. menu_items = ('Resume','Status','Message History','Save and Exit', 'Options',)
 2352. for i in range (0,len(menu_items)):
 2353. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2354. if low_res == False:
 2355. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2356. else:
 2357. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2358. if low_res == False:
 2359. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2360. else:
 2361. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2362. if game_options.mousepad == 1 and low_res != True:
 2363. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2364. else:
 2365. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2366. s_help.fill((48,48,48))
 2367. s.blit(s_help,(480,0))
 2368. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2369. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2370. s_help.fill((48,48,48))
 2371. s_help.blit(s,(80,0))
 2372. s = s_help
 2373. if low_res == False:
 2374. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2375. if simulate == True:
 2376. return s
 2377. self.screen.blit(s,(0,0))
 2378. pygame.display.flip()
 2379. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2380. if ui == 'exit':
 2381. global master_loop
 2382. global playing
 2383. global exitgame
 2384. exitgame = True
 2385. screen.render_load(5)
 2386. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2387. screen.save_tmp_png()
 2388. master_loop = False
 2389. playing = False
 2390. run = False
 2391. return('exit')
 2392. if ui == 'w':
 2393. num -= 1
 2394. if num < 0:
 2395. num = len(menu_items)-1
 2396. if ui == 's':
 2397. num += 1
 2398. if num >= len(menu_items):
 2399. num = 0
 2400. if ui == 'x':
 2401. run = False
 2402. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2403. if ui == 'e':
 2404. if num == 0:
 2405. run = False
 2406. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2407. if num == 1:
 2408. screen.render_status()
 2409. if num == 2:
 2410. do = message.render_history()
 2411. if do == 'exit':
 2412. run = False
 2413. if num == 3:
 2414. exitgame = True
 2415. screen.render_load(5)
 2416. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2417. screen.save_tmp_png()
 2418. del player
 2419. playing = False
 2420. run = False
 2421. if num == 4:
 2422. do = screen.render_options()
 2423. if do == 'exit':
 2424. run = False
 2425. return exitgame
 2426. def get_choice(self,headline,choices,allow_chancel,style='Default'):
 2427. #this function allows the player to make a coice. The choices-variable is a tulpel with strings. The function returns the number of the chosen string inside the tulpel
 2428. run = True
 2429. num = 0
 2430. while run:
 2431. s = pygame.Surface((640,360))
 2432. bg = pygame.Surface((480,360))
 2433. if style == 'Default':
 2434. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2435. elif style == 'Warning':
 2436. bg.blit(gra_files.gdic['display'][17],(0,0))
 2437. s.blit(bg,(0,0))
 2438. text_image = screen.font.render(headline,1,(255,255,255))
 2439. if low_res == False:
 2440. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2441. else:
 2442. s.blit(text_image,(0,2))#menue title
 2443. menu_items = choices
 2444. for i in range (0,len(menu_items)):
 2445. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2446. if low_res == False:
 2447. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2448. else:
 2449. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2450. if allow_chancel == True:
 2451. string = '['+key_name['e']+'] - choose ['+key_name['x']+'] - leave'
 2452. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2453. if low_res == True:
 2454. s.blit(text_image,(0,225))
 2455. else:
 2456. s.blit(text_image,(5,335))
 2457. else:
 2458. string = '['+key_name['e']+'] - choose'
 2459. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2460. if low_res == True:
 2461. s.blit(text_image,(0,225))
 2462. else:
 2463. s.blit(text_image,(5,335))
 2464. if style == 'Default':
 2465. if low_res == False:
 2466. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2467. else:
 2468. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2469. elif style == 'Warning':
 2470. if low_res == False:
 2471. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,112+num*25))#blit marker
 2472. else:
 2473. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,38+num*25))#blit marker
 2474. if game_options.mousepad == 1:
 2475. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2476. else:
 2477. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2478. s_help.fill((48,48,48))
 2479. s.blit(s_help,(480,0))
 2480. if game_options.mousepad == 0:
 2481. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2482. s_help.fill((48,48,48))
 2483. s_help.blit(s,(80,0))
 2484. s = s_help
 2485. else:
 2486. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2487. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2488. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2489. pygame.display.flip()
 2490. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2491. if ui == 'exit':
 2492. global master_loop
 2493. global playing
 2494. global exitgame
 2495. global player
 2496. exitgame = True
 2497. try:
 2498. screen.render_load(5)
 2499. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2500. screen.save_tmp_png()
 2501. except:
 2502. None
 2503. master_loop = False
 2504. playing = False
 2505. run = False
 2506. return('exit')
 2507. if ui == 'w':
 2508. num -= 1
 2509. if num < 0:
 2510. num = len(menu_items)-1
 2511. if ui == 's':
 2512. num += 1
 2513. if num >= len(menu_items):
 2514. num = 0
 2515. if ui == 'e':
 2516. run = False
 2517. return num
 2518. if ui == 'x' and allow_chancel == True:
 2519. run = False
 2520. return 'Break'
 2521. def string_input(self, input_message, length):
 2522. run = True
 2523. string = ''
 2524. pos = 0
 2525. x = 0
 2526. y = 0
 2527. char_field = (('A','B','C','D','E','F','G','H','a','b','c','d','e','f','g','h'),('I','J','K','L','M','N','O','P','i','j','k','l','m','n','o','p'),('Q','R','S','T','U','V','W','X','q','r','s','t','u','v','w','x'),('Y','Z','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.',','),('(','[','<','{',')',']','>','}','#','+','-','_','*','/','&','%'))
 2528. while run:
 2529. s = pygame.Surface((640,360))
 2530. s.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2531. text_image = screen.font.render(input_message,1,(255,255,255))
 2532. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2533. num_stars = length - len(string)
 2534. star_string = ''
 2535. if num_stars > 0:
 2536. for i in range (0,num_stars):
 2537. star_string += '*'
 2538. shown_string = string + '_' + star_string
 2539. string_image = screen.font.render(shown_string,1,(255,255,255))
 2540. s.blit(string_image,(5,35))#string so far
 2541. for i in range (0,5):#blit chars
 2542. for j in range (0,len(char_field[1])):
 2543. if i == y and j == x:
 2544. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(255,255,255))
 2545. else:
 2546. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(0,0,0))
 2547. if low_res == False:
 2548. s.blit(char_image,(55+(j*20),150+(i*20)))
 2549. else:
 2550. s.blit(char_image,(5+(j*20),90+(i*20)))
 2551. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2552. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2553. else:
 2554. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2555. s_help.fill((48,48,48))
 2556. s.blit(s_help,(480,0))
 2557. text = '['+key_name['e']+'] - Add Char ['+key_name['x']+'] - Del Char ['+key_name['b']+'] - Done'
 2558. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2559. if low_res == False:
 2560. s.blit(text_image,(5,335))
 2561. else:
 2562. help_sur = pygame.Surface((320,16))
 2563. help_sur.fill((48,48,48))
 2564. help_sur.blit(text_image,(5,5))
 2565. s.blit(help_sur,(0,224))
 2566. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2567. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2568. s_help.fill((48,48,48))
 2569. s_help.blit(s,(80,0))
 2570. s = s_help
 2571. if low_res == False:
 2572. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2573. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2574. pygame.display.flip()
 2575. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2576. if ui == 'w':
 2577. y -= 1
 2578. if y < 0:
 2579. y = 4
 2580. if ui == 's':
 2581. y += 1
 2582. if y > 4:
 2583. y = 0
 2584. if ui == 'a':
 2585. x -= 1
 2586. if x < 0:
 2587. x = len(char_field[1])-1
 2588. if ui == 'd':
 2589. x += 1
 2590. if x > len(char_field[1])-1:
 2591. x = 0
 2592. if ui == 'e':
 2593. if pos <= length:
 2594. string += char_field[y][x]
 2595. pos += 1
 2596. if ui == 'b':
 2597. run = False
 2598. if ui == 'x':
 2599. if pos > 0:
 2600. pos -= 1
 2601. string = string[:pos]
 2602. return string
 2603. def render_dead(self):
 2604. global exitgame
 2605. self.reset_hit_matrix()
 2606. if player.godmode == True:
 2607. player.respawn()
 2608. message.add('YOU DIE.. NOT!')
 2609. return True
 2610. run = True
 2611. while run:
 2612. if low_res == False:
 2613. s = pygame.Surface((640,360))
 2614. else:
 2615. s = pygame.Surface((320,240))
 2616. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 2617. text_image = screen.font.render('YOU ARE DEAD!',1,(255,255,255))
 2618. if low_res == False:
 2619. s.blit(text_image,(175,60))
 2620. else:
 2621. s.blit(text_image,(75,60))
 2622. if player.difficulty == 3: #you play on roguelike mode
 2623. choose_string = '------------- ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2624. else:#you play on a other mode
 2625. choose_string = '['+key_name['e']+'] - RESPAWN ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2626. choose_image = screen.font.render(choose_string,1,(255,255,255))
 2627. if low_res == False:
 2628. s.blit(choose_image,(125,200))
 2629. else:
 2630. s.blit(choose_image,(25,200))
 2631. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2632. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2633. else:
 2634. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2635. s_help.fill((48,48,48))
 2636. s.blit(s_help,(480,0))
 2637. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2638. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2639. s_help.fill((48,48,48))
 2640. s_help.blit(s,(80,0))
 2641. s = s_help
 2642. else:
 2643. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2644. if low_res == False:
 2645. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2646. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2647. pygame.display.flip()
 2648. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2649. if ui == 'exit':
 2650. global master_loop
 2651. global playing
 2652. global exitgame
 2653. exitgame = True
 2654. if player.difficulty !=3:
 2655. screen.render_load(5)
 2656. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2657. screen.save_tmp_png()
 2658. else:
 2659. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2660. for i in files_to_remove:
 2661. del_file = save_path + os.sep + i
 2662. try:
 2663. os.remove(del_file)
 2664. except:
 2665. None
 2666. master_loop = False
 2667. playing = False
 2668. run = False
 2669. return('exit')
 2670. if ui == 'e' and player.difficulty != 3:
 2671. player.respawn()
 2672. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2673. run = False
 2674. elif ui == 'x':
 2675. player.respawn()
 2676. if player.difficulty != 3:
 2677. screen.render_load(5)
 2678. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2679. screen.save_tmp_png()
 2680. else:
 2681. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2682. for i in files_to_remove:
 2683. del_file = save_path + os.sep + i
 2684. try:
 2685. os.remove(del_file)
 2686. except:
 2687. None
 2688. run = False
 2689. exitgame = True
 2690. class maP():
 2691. def __init__(self, name, tilemap, visit=False, map_type='overworld',monster_num=1):
 2692. self.name = name
 2693. self.known = []
 2694. self.containers = []
 2695. self.tilemap = tilemap
 2696. self.visit = visit
 2697. self.last_visit = 0 #-------test only
 2698. self.map_type = map_type
 2699. self.monster_num = monster_num
 2700. self.build_type = 'Full' #Full: build everything you want, Part: no stairs, None: Buildmode is not callable
 2701. self.thirst_multi_day = 1
 2702. self.thirst_multi_night = 1
 2703. self.no_monster_respawn = False
 2704. self.countdowns = []
 2705. self.npcs = []
 2706. self.monster_plus = 0
 2707. self.monster_count = 0
 2708. self.music_day_original = 'overworld'
 2709. self.music_day = self.music_day_original
 2710. self.music_night_original = 'night'
 2711. self.music_night = self.music_night_original
 2712. self.generation_release = release_number
 2713. for y in range (0,max_map_size):
 2714. self.known.append([])
 2715. for x in range (0,max_map_size):
 2716. self.known[y].append(0)
 2717. for y in range (0,max_map_size):
 2718. self.containers.append([])
 2719. for x in range (0,max_map_size):
 2720. self.containers[y].append(0)
 2721. for y in range (0,max_map_size):
 2722. self.npcs.append([])
 2723. for x in range (0,max_map_size):
 2724. self.npcs[y].append(0)
 2725. def fill(self, tile):
 2726. for y in range (0,max_map_size):
 2727. for x in range(0,max_map_size):
 2728. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 2729. def check_fov(self,x,y,dist):
 2730. fov = []
 2731. startx = x-8
 2732. starty = y-6
 2733. extreme_coordinates = []
 2734. dist_coordinates = []
 2735. for yy in range(0,12):
 2736. fov.append([])
 2737. for xx in range(0,15):
 2738. fov[yy].append(0)
 2739. dist1 = ((8-xx)**2+(6-yy)**2)**0.5
 2740. if dist1 > 0:
 2741. extreme_coordinates.append((xx,yy))
 2742. dist_coordinates.append(dist1)
 2743. for i in range(0,len(extreme_coordinates)-1):
 2744. c = 0
 2745. run = True
 2746. while run:
 2747. dir_x = (8-extreme_coordinates[i][0])/dist_coordinates[i]
 2748. dir_y = (6-extreme_coordinates[i][1])/dist_coordinates[i]
 2749. lx = int(round(8+c*dir_x))
 2750. ly = int(6+c*dir_y)
 2751. if ly < 6:
 2752. ly += 1
 2753. elif ly > 6:
 2754. ly -= 1
 2755. ldist = ((8-lx)**2+(6-ly)**2)**0.5
 2756. try:
 2757. fov[ly][lx] = 1
 2758. except:
 2759. None
 2760. c+=1
 2761. if lx < 0 or lx > 14 or ly < 0 or ly > 11:
 2762. run = False
 2763. elif ldist >= dist:
 2764. run = False
 2765. elif self.tilemap[starty+ly][startx+lx].transparency == False:
 2766. run = False
 2767. return fov
 2768. def check_los(self,startx,starty,endx,endy):
 2769. try:
 2770. if startx > max_map_size or startx < 0 or endx > max_map_size or endx < 0 or starty > max_map_size or starty < 0 or endy > max_map_size or endy < 0:
 2771. return False
 2772. vector = (endx-startx,endy-starty)
 2773. dist = (vector[0]**2+vector[1]**2)**0.5
 2774. try:
 2775. test1 = self.npcs[starty][startx].inner_view_range
 2776. test2 = self.npcs[starty][startx].outer_view_range
 2777. test3 = self.npcs[starty][startx].active
 2778. except:
 2779. self.npcs[starty][startx].inner_view_range = 5
 2780. self.npcs[starty][startx].outer_view_range = 8
 2781. self.npcs[starty][startx].active = False
 2782. if dist <= self.npcs[starty][startx].inner_view_range and self.npcs[starty][startx].active == False:
 2783. self.npcs[starty][startx].active = True
 2784. if dist > self.npcs[starty][startx].outer_view_range and self.npcs[starty][startx].active == True:
 2785. self.npcs[starty][startx].active = False
 2786. if self.npcs[starty][startx].active == False:
 2787. return False
 2788. else:
 2789. return True
 2790. #uvector = (vector[0]/dist,vector[1]/dist)
 2791. #c = 0
 2792. #run = True
 2793. #while run:
 2794. # x = int(round(startx+(c*uvector[0]),0))
 2795. # y = int(round(starty+(c*uvector[1]),0))
 2796. #screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 2797. # if x < 0 or x > max_map_size or y < 0 or y > max_map_size:
 2798. # return False #only to be sure
 2799. #
 2800. # if x == endx and y == endy:
 2801. # return True
 2802. #
 2803. # if self.tilemap[y][x].transparency == False:
 2804. # return False
 2805. # c += 1
 2806. except:
 2807. return False
 2808. def set_round_frame(self,tile,radius):
 2809. center = int(max_map_size/2)
 2810. for y in range(0,max_map_size):
 2811. for x in range(0,max_map_size):
 2812. range_x = x-center
 2813. range_y = y-center
 2814. if ((range_x**2+range_y**2)**0.5) > radius:
 2815. self.tilemap[y][x] = tile
 2816. def set_music(self,day,night,change_original=False):
 2817. if day != None:
 2818. self.music_day = day
 2819. if change_original == True:
 2820. self.music_day_original = day
 2821. if night != None:
 2822. self.music_night = night
 2823. if change_original == True:
 2824. self.music_night_original = night
 2825. def drunken_finder(self,startx,starty,tile):
 2826. x = startx
 2827. y = starty
 2828. run = True
 2829. while run:
 2830. direction = random.randint(0,3)
 2831. if direction == 0:
 2832. y -= 1
 2833. elif direction == 1:
 2834. x += 1
 2835. elif direction == 2:
 2836. y += 1
 2837. else:
 2838. x -= 1
 2839. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 2840. run = False
 2841. return (x,y)
 2842. def drunken_walker(self,startx,starty,tile_replace,num_replace):
 2843. num = 1
 2844. x = startx
 2845. y = starty
 2846. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2847. while num < num_replace:
 2848. #step 0: get possible directions
 2849. dir_list = []
 2850. for n in range(-1,2):
 2851. if x+n < max_map_size-2 and x+n > 2:
 2852. if x+n < max_map_size-7 and x+n > 7:
 2853. count = 5
 2854. else:
 2855. count = min((max_map_size-2)-(x+n),(x+n),3)
 2856. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2857. for c in range(0,count):
 2858. dir_list.append([x+n,y])
 2859. if y+n < max_map_size-2 and y+n > 2:
 2860. if y+n < max_map_size-7 and y+n > 7:
 2861. count = 5
 2862. else:
 2863. count = min((max_map_size-2)-(y+n),(y+n),3)
 2864. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2865. for c in range(0,count):
 2866. dir_list.append([x,y+n])
 2867. #step 1: set tile new tile
 2868. ran = random.randint(0,len(dir_list)-1)
 2869. x = dir_list[ran][0]
 2870. y = dir_list[ran][1]
 2871. if self.tilemap[y][x].techID != tile_replace.techID:
 2872. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2873. num += 1
 2874. def floating(self,startx,starty,tile_fill,tile_border):
 2875. #its important to use a tile_fill that isn't on the map and a tile_border that is on the map
 2876. run = True
 2877. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tile_fill)
 2878. while run:
 2879. count = 0
 2880. for y in range(0,max_map_size):
 2881. for x in range(0,max_map_size):
 2882. if self.tilemap[y][x].techID == tile_fill.techID:
 2883. for yy in range(y-1,y+2):
 2884. for xx in range(x-1,x+2):
 2885. try:
 2886. if self.tilemap[yy][xx].techID != tile_border.techID and self.tilemap[yy][xx].techID != tile_fill.techID:
 2887. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tile_fill)
 2888. count += 1
 2889. except:
 2890. None
 2891. if count == 0:
 2892. run = False
 2893. def float_civilisation(self,start_x,start_y):
 2894. tm = []
 2895. for y in range(0,max_map_size):
 2896. tm.append([])
 2897. for x in range(0,max_map_size):
 2898. tm[y].append(0)
 2899. tm[start_y][start_x] = 1
 2900. run = True
 2901. total_count = 1
 2902. while run:
 2903. count = 0
 2904. for yy in range(0,max_map_size):
 2905. for xx in range(0,max_map_size):
 2906. if tm[yy][xx] == 1:
 2907. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 2908. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 2909. try:
 2910. if tm[yyy][xxx] == 0 and self.tilemap[yyy][xxx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == True:
 2911. tm[yyy][xxx] = 1
 2912. count += 1
 2913. total_count += 1
 2914. elif self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == False:
 2915. return 0
 2916. except:
 2917. None
 2918. if count == 0:
 2919. run = False
 2920. return total_count
 2921. def float_building_shape(self,start_x,start_y):
 2922. help_map = []
 2923. for i in range(0,max_map_size):
 2924. help_map.append([])
 2925. for j in range(0,max_map_size):
 2926. help_map[i].append(0)
 2927. if self.tilemap[start_y][start_x].civilisation == True:
 2928. help_map[start_y][start_x] = 1
 2929. else:
 2930. return help_map
 2931. run = True
 2932. while run:
 2933. count = 0
 2934. for y in range(0,max_map_size):
 2935. for x in range(0,max_map_size):
 2936. if help_map[y][x] == 1:
 2937. for yy in range(y-1,y+2):
 2938. for xx in range(x-1,x+2):
 2939. if self.tilemap[yy][xx].civilisation == True and help_map[yy][xx] == 0:
 2940. help_map[yy][xx] = 1
 2941. count += 1
 2942. if count == 0:
 2943. run = False
 2944. return help_map
 2945. def get_quarter_size(self,startx,starty):
 2946. #this funktion gives back a tulpel with the width and height of a quarter made out of the same tile like the start position
 2947. techID = self.tilemap[starty][startx].techID
 2948. q_width = 0
 2949. q_height = 0
 2950. run_w = True
 2951. run_h = True
 2952. while run_w:
 2953. if self.tilemap[starty][startx+q_width].techID == techID:
 2954. q_width += 1
 2955. else:
 2956. run_w = False
 2957. while run_h:
 2958. if self.tilemap[starty+q_height][startx].techID == techID:
 2959. q_height += 1
 2960. else:
 2961. run_h = False
 2962. return (q_width,q_height)
 2963. def set_frame(self,tile):
 2964. for y in range (0,max_map_size):
 2965. for x in range (0,max_map_size):
 2966. if x == 0 or x == max_map_size-1 or y == 0 or y == max_map_size-1:
 2967. self.tilemap[y][x] = tile
 2968. def cut(self, minx, maxx, miny, maxy, replace):
 2969. #everything that is not between min and mx is replaced abainst a tile
 2970. for y in range (0,max_map_size):
 2971. for x in range (0,max_map_size):
 2972. if x < minx or x > maxx or y < miny or y > maxy:
 2973. self.tilemap[y][x] = replace
 2974. def imp(self, start_x, start_y, replace_inner, replace_outer, step_min, step_max, circles, replace_except=None): #dig random caves
 2975. #was made to generate random caves but dosn't pleased me. maybe this can be used for mazes.(unused atm)
 2976. x = start_x
 2977. y = start_y
 2978. for l in range (0,circles):
 2979. run = True
 2980. while run:
 2981. direction = random.randint(0,3)
 2982. move_x = 0
 2983. move_y = 0
 2984. if direction == 0:
 2985. move_y = -1
 2986. elif direction == 1:
 2987. move_x = 1
 2988. elif direction == 2:
 2989. move_y = 1
 2990. else:
 2991. move_x= -1
 2992. length = random.randint(step_min, step_max)
 2993. for m in range (0,length):
 2994. x = x + move_x
 2995. y = y + move_y
 2996. if x <= 1 or x >= 78 or y <= 1 or y >= 78:
 2997. break
 2998. run = False
 2999. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3000. for b in range (-1,2):
 3001. for a in range (-1,2):
 3002. if self.tilemap[y+a][x+b] != replace_outer and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_inner and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_except:
 3003. self.tilemap[y+a][x+b] = replace_outer
 3004. run = False
 3005. def imp_connect(self,xpos,ypos,replace_inner,replace_except=None,except_replacer=None,style='straight'): #conects two or more points
 3006. for a in range (0,len(ypos)-1):
 3007. for b in range(0,len(xpos)-1):
 3008. y = ypos[a]
 3009. x = xpos[b]
 3010. go = True
 3011. direction = 0 #needed for natural ways. jumps between 0 and 1
 3012. while go:
 3013. try:
 3014. y_goal = ypos[a+1]
 3015. x_goal = xpos[b+1]
 3016. except:
 3017. y_goal = ypos[0]
 3018. x_goal = xpos[0]
 3019. if x == x_goal and y == y_goal:
 3020. go = False
 3021. if x_goal - x < 0: #find out if you need to go right or left
 3022. x_direction = -1
 3023. else:
 3024. x_direction = 1
 3025. if y_goal - y < 0: #find out if you need to go up or down
 3026. y_direction = -1
 3027. else:
 3028. y_direction = 1
 3029. if style == 'straight':
 3030. if x != x_goal:
 3031. x = x + x_direction
 3032. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3033. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3034. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3035. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3036. elif y != y_goal:
 3037. y = y + y_direction
 3038. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3039. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3040. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3041. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3042. elif style == 'natural':
 3043. if x != x_goal and direction == 0:
 3044. x = x + x_direction
 3045. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3046. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3047. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3048. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3049. elif y != y_goal and direction == 1:
 3050. y = y + y_direction
 3051. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3052. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3053. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3054. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3055. if direction == 0:
 3056. direction = 1
 3057. elif direction == 1:
 3058. direction = 0
 3059. def spawn_monsters(self,depth):
 3060. #This function spawns monsters on the map
 3061. if self.map_type == 'elfish_fortress':
 3062. monster_max = 0
 3063. for y in range(0,max_map_size):
 3064. for x in range(0,max_map_size):
 3065. if self.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#this is a bed
 3066. monster_max += 1
 3067. else:
 3068. monster_max = (max_map_size*max_map_size)/30
 3069. monster_max = int(monster_max * self.monster_num)
 3070. if self.map_type == 'grot':
 3071. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_water = False, ignore_no_spawn = False)
 3072. else:
 3073. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_no_spawn = False)
 3074. del_list = []
 3075. monster_count = self.monster_count
 3076. for i in range (0,len(spawnpoints)):
 3077. if self.npcs[spawnpoints[i][1]][spawnpoints[i][0]] != 0: #there is a monster here
 3078. spawnpoints[i] = 'del'
 3079. #monster_count += 1#count the monsters that are already on the map
 3080. newlist = []
 3081. for k in spawnpoints:
 3082. if k != 'del':
 3083. newlist.append(k)
 3084. spawnpoints = newlist
 3085. monster_max -= monster_count
 3086. if monster_max > len(spawnpoints):
 3087. monster_max = len(spawnpoints)
 3088. for k in range(0,monster_max):
 3089. ran = random.randint(0,len(ml.mlist[self.map_type])-1)
 3090. ran2 = random.randint(0,len(spawnpoints)-1)
 3091. ran3 = random.randint(0,len(ml.mlist['civilian'])-1)
 3092. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]] = deepcopy(ml.mlist[self.map_type][ran])#deepcopy is used that every monster on the map is saved separate
 3093. self.set_monster_strength(spawnpoints[ran2][0],spawnpoints[ran2][1],depth)
 3094. self.monster_count += 1
 3095. if self.no_monster_respawn == False:
 3096. self.countdowns.append(countdown('spawner',spawnpoints[ran2][1],spawnpoints[ran2][0],random.randint(5,60)))
 3097. try:
 3098. if player.difficulty == 4:
 3099. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].AI_style = 'ignore'
 3100. except:
 3101. None
 3102. #set monsters personal_id
 3103. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].personal_id = str(self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].techID)+'_'+str(spawnpoints[ran2][0])+'_'+str(spawnpoints[ran2][1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 3104. #set monster groups
 3105. self.spawn_monster_groups(ml.mlist['kobold'][0],ml.mlist['kobold'][1],9)#kobolds
 3106. def set_monster_strength(self,x,y,z,preset_lvl=None,lvl_bonus=0):
 3107. if self.npcs[y][x] != 0:
 3108. old_lvl = self.npcs[y][x].lvl
 3109. ran = random.randint(1,3)
 3110. if Time_ready == True:
 3111. if player.difficulty == 3:
 3112. base_lvl = 25
 3113. elif player.difficulty == 2:
 3114. base_lvl = 20
 3115. elif player.difficulty == 1:
 3116. base_lvl = 15
 3117. elif player.difficulty == 0:
 3118. base_lvl = 10
 3119. else:
 3120. base_lvl = 0
 3121. time_coeff = int(base_lvl*((time.year-1)*28*12 + time.day_total)/150) #base_lvl levels each 150 days of gameplay #
 3122. else:
 3123. time_coeff = 0
 3124. if self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['overworld'][0] or self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['angry_monster'][2]: #this is a dryade
 3125. try:
 3126. time_coeff = player.lvl
 3127. except:
 3128. None
 3129. monster_lvl = z + ran + self.monster_plus + time_coeff
 3130. if monster_lvl >= old_lvl and old_lvl > 0:
 3131. try:
 3132. screen.write_hit_matrix(x,y,12) #render monster_lvl_up
 3133. except:
 3134. None
 3135. if preset_lvl != None:
 3136. self.npcs[y][x].lvl = preset_lvl
 3137. else:
 3138. self.npcs[y][x].lvl = monster_lvl
 3139. self.npcs[y][x].lvl += lvl_bonus
 3140. attribute_list =[]
 3141. al = ('p_strength','p_defense','m_strength','m_defense','health')
 3142. for c in range(0,5):
 3143. if self.npcs[y][x].attribute_prev[c] > 0:
 3144. for h in range(0,self.npcs[y][x].attribute_prev[c]):
 3145. attribute_list.append(al[c])
 3146. for i in range(0,self.npcs[y][x].lvl):
 3147. choice = attribute_list[random.randint(0,len(attribute_list)-1)]
 3148. if choice == 'p_strength':
 3149. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength +=3
 3150. elif choice == 'p_defense':
 3151. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense +=3
 3152. elif choice == 'm_strength':
 3153. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength +=3
 3154. elif choice == 'm_defense':
 3155. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense +=3
 3156. elif choice == 'health':
 3157. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp +=1
 3158. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 3159. if old_lvl == 0:
 3160. el = [['spear','sword','axe','hammer'],['rune','wand','rune staff','artefact'],['armor','armor'],['necklace','amulet','talisman'],['ring','ring']]
 3161. e_nr = 0
 3162. for q in range(0,len(el)-1):
 3163. ran = random.randint(0,len(el[q])-1)
 3164. if self.npcs[y][x].worn_equipment[q] == 1:
 3165. help_equipment = item_wear(el[q][ran],random.randint(0,min((z*3),21)),random.randint(-2,2))
 3166. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength += help_equipment.attribute.p_strength
 3167. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense += help_equipment.attribute.p_defense
 3168. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength += help_equipment.attribute.m_strength
 3169. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense += help_equipment.attribute.m_defense
 3170. self.npcs[y][x].basic_attribute.luck += help_equipment.attribute.luck
 3171. if 'cattle' in self.npcs[y][x].properties:
 3172. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 1
 3173. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 3174. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense = 1
 3175. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense = 1
 3176. if 'pet0' in self.npcs[y][x].properties:
 3177. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 5
 3178. if 'pet1' in self.npcs[y][x].properties:
 3179. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 10
 3180. if 'pet2' in self.npcs[y][x].properties:
 3181. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 15
 3182. def make_vault(self,on_tile,depth):
 3183. run = True
 3184. while run:
 3185. pos = self.find_any(on_tile)
 3186. test = True
 3187. orientation = random.randint(0,3)#0:north, 1:east, 2:south, 3:west
 3188. try:
 3189. if pos[0] < 6 or pos[0] > max_map_size-6 or pos[1] < 6 or pos[1] > max_map_size-6:
 3190. test = False
 3191. if orientation == 0:
 3192. x_offset = -2
 3193. y_offset = random.randint(-1,1)
 3194. elif orientation == 1:
 3195. x_offset = random.randint(-1,1)
 3196. y_offset = -2
 3197. elif orientation == 2:
 3198. x_offset = 2
 3199. y_offste = random.randint(-1,1)
 3200. else:
 3201. x_offset = random.randint(-1,1)
 3202. y_offset = 2
 3203. for ty in range(pos[1]+y_offset-1,pos[1]+y_offset+6):
 3204. for tx in range(pos[0]+x_offset-1,pos[0]+x_offset+6):
 3205. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3206. test = False
 3207. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 3208. test = False
 3209. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID:
 3210. test = False
 3211. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['functional'][2].techID:
 3212. test = False
 3213. except:
 3214. test = False
 3215. if test:
 3216. run = False
 3217. for yy in range(pos[1]+y_offset-2,pos[1]+y_offset+3):
 3218. for xx in range(pos[0]+x_offset-2,pos[0]+x_offset+3):
 3219. if xx == pos[0]+x_offset-2 or xx == pos[0]+x_offset+2 or yy == pos[1]+y_offset-2 or yy == pos[1]+y_offset+2:
 3220. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9])
 3221. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 3222. else:
 3223. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 3224. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 3225. make_loot = True # if make_loot is set on False no gems or ore will spawn inside the vault
 3226. vault_center_x = pos[0]+x_offset
 3227. vault_center_y = pos[1]+y_offset
 3228. door_pos = self.drunken_finder(vault_center_x,vault_center_y,tl.tlist['dungeon'][9])
 3229. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][6])
 3230. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]].no_spawn = True
 3231. vault_type = random.randint(0,4)
 3232. #vault_type = 4
 3233. if vault_type == 0: #Libary
 3234. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3235. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])#set a bookshelf
 3236. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3237. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3238. replace = self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x]
 3239. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3240. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].replace = replace
 3241. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].no_spawn = True
 3242. num_spellbooks = random.randint(2,3)#fill the chest
 3243. spellbook_list = []
 3244. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3245. for i in range(0,num_spellbooks):
 3246. ran = random.randint(0,len(sb)-1)
 3247. spellbook_list.append(sb[ran])
 3248. self.containers[vault_center_y+1][vault_center_x] = container(spellbook_list)
 3249. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3250. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3251. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3252. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set blue nagas
 3253. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3254. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3255. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3256. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3257. if vault_type == 1: #Slime pit
 3258. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3259. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['statue'][2])#set a blob statue
 3260. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3261. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3262. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3263. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3264. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3265. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set giant blobs
 3266. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3267. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3268. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3269. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3270. if vault_type == 2: #Kobold Lair
 3271. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3272. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['deco'][9])#set a stony throne
 3273. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace #
 3274. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True #
 3275. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3276. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set Kobolds
 3277. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][1]) #
 3278. self.set_monster_strength(posx,posy,depth,lvl_bonus=3) #
 3279. self.npcs[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][0]) #set kobold shaman
 3280. self.set_monster_strength(vault_center_x,vault_center_y,depth,lvl_bonus=3) #
 3281. if vault_type == 3: #Bat Cave
 3282. make_loot = False
 3283. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3284. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set bats
 3285. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2]) #
 3286. self.set_monster_strength(posx,posy,depth) #
 3287. if vault_type == 4: #mimic chamber
 3288. make_loot = False
 3289. ranx = random.randint(-1,1) #
 3290. rany = random.randint(-1,1) #
 3291. replace = self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] #
 3292. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3293. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].replace = replace #
 3294. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].no_spawn = True #
 3295. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3296. ransb = random.randint(0,len(sb)-1)
 3297. book = sb[ransb]
 3298. pick = item_wear('pickaxe', 20,0)
 3299. axe = item_wear('axe',20,0)
 3300. self.containers[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = container([book,axe,pick])#fill chest
 3301. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3302. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set sleeping mimics
 3303. if self.tilemap[posy][posx].techID != tl.tlist['functional'][4].techID: #
 3304. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #
 3305. if make_loot == True:
 3306. for yyy in range(vault_center_y-2,vault_center_y+3):
 3307. for xxx in range(vault_center_x-2,vault_center_x+3):
 3308. if self.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3309. ran2 = random.randint(0,2)
 3310. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3311. if ran2 > 1:
 3312. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set gem
 3313. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3314. else:
 3315. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set ore
 3316. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3317. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3318. #print('Made vault at: '+str(pos[0])+','+str(pos[1])+' Type:'+str(vault_type))
 3319. ####go on here
 3320. def make_orc_cave(self,on_tile):
 3321. run = True
 3322. while run:
 3323. pos = self.find_any(on_tile)
 3324. test = True
 3325. try:
 3326. for ty in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3327. for tx in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3328. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][16]:
 3329. test = False
 3330. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['mine'][0]:
 3331. test = False
 3332. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][3]:
 3333. test = False
 3334. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][12]:
 3335. test = False
 3336. except:
 3337. test = False
 3338. if ((pos[0]-(max_map_size/2))**2+(pos[1]-(max_map_size/2))**2)**0.5 > 10:
 3339. if pos[0] > 5 and pos[0] < max_map_size-5 and pos[1] > 5 and pos[1] < max_map_size-5 and test == True:
 3340. run = False
 3341. for y in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3342. for x in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3343. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][16] #fill with solid orcish wall
 3344. for y in range(pos[1]-1,pos[1]+2):
 3345. for x in range(pos[0]-1,pos[0]+2):
 3346. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['mine'][0] #fill inner with orcish mine floor
 3347. if x != pos[0] or y != pos[1]:
 3348. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orc'][random.randint(0,len(ml.mlist['orc'])-1)]) #
 3349. else: #
 3350. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orcish_mines'][1]) #
 3351. self.set_monster_strength(x,y,1) #generate orcs
 3352. self.countdowns.append(countdown('orc_spawner',x,y,random.randint(5,60))) #
 3353. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3354. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])# make dungeon doors
 3355. self.tilemap[pos[1]][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3356. self.tilemap[pos[1]][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3357. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3358. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3359. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3360. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) # add orc deko to the connors
 3361. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3362. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3363. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3364. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3365. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][18])#set a crystal orb
 3366. def AI_move(self):
 3367. #This function moves all monsters that are 7 or less fields away from the player.
 3368. #It dosn't move all monsters to save performance
 3369. #ymin = player.pos[1]-7
 3370. #if ymin < 0:
 3371. # ymin = 0
 3372. #xmin = player.pos[0]-7
 3373. #if xmin < 0:
 3374. # xmin = 0
 3375. #ymax = player.pos[1]+8
 3376. #if ymax > max_map_size:
 3377. # ymax = max_map_size
 3378. #xmax = player.pos[0]+8
 3379. #if xmax > max_map_size:
 3380. # xmax = max_map_size
 3381. xmin = 0
 3382. ymin = 0
 3383. xmax = max_map_size
 3384. ymax = max_map_size
 3385. for y in range (ymin,ymax):#reset the move_done switches
 3386. for x in range (xmin,xmax):
 3387. if self.npcs[y][x] != 0:
 3388. if self.npcs[y][x].lp > 0:
 3389. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3390. else:
 3391. test = False
 3392. while test == False:
 3393. test = self.monster_die(x,y)
 3394. for y in range (ymin,ymax):
 3395. for x in range (xmin,xmax):
 3396. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:#if there is a monster at this place
 3397. #-2. get AI_style
 3398. AI_style = self.npcs[y][x].AI_style
 3399. #-1. remove blind
 3400. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3401. rand = random.randint(0,9)
 3402. if rand < 2:
 3403. for i in range(0,len(self.npcs[y][x].properties)):
 3404. if self.npcs[y][x].properties[i] == 'blind':
 3405. p = i
 3406. try:
 3407. del self.npcs[y][x].properties[p]
 3408. except:
 3409. None
 3410. #0. Get LoS
 3411. los = self.check_los(x,y,player.pos[0],player.pos[1])
 3412. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3413. los = False
 3414. if los == True:
 3415. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = (player.pos[0],player.pos[1])
 3416. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0:
 3417. los = False
 3418. if self.npcs[y][x].last_known_player_pos != 'Unknown':
 3419. if x == self.npcs[y][x].last_known_player_pos[0] and y == self.npcs[y][x].last_known_player_pos[1]:
 3420. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = 'Unknown'
 3421. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0 or 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3422. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = 'Unknown'
 3423. #I. Get possible fields for a move
 3424. moves = [(x,y)]
 3425. yy = (-1,0,0,1)
 3426. xx = (0,-1,1,0)
 3427. for i in range (0,4):
 3428. try:
 3429. monster_move_groups = self.npcs[y][x].move_groups
 3430. tile_move_group = self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].move_group
 3431. move_group_check = tile_move_group in monster_move_groups
 3432. if self.npcs[y+yy[i]][x+xx[i]] == 0:
 3433. npc = False
 3434. else:
 3435. npc = True
 3436. if self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID or self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #this is a stair up/down
 3437. stair = True
 3438. else:
 3439. stair = False
 3440. if x + xx[i] == player.pos[0] and y + yy[i] == player.pos[1]:
 3441. playerpos = True
 3442. else:
 3443. playerpos = False
 3444. if move_group_check == True and npc == False and stair == False and playerpos == False:
 3445. moves.append((x+xx[i],y+yy[i]))
 3446. except:
 3447. print('Debug:Error')
 3448. #II. Find out which possible move leads to which distance between monster and player
 3449. distances = []
 3450. for j in range (0,len(moves)):
 3451. if self.npcs[y][x].last_known_player_pos != 'Unknown':
 3452. a = self.npcs[y][x].last_known_player_pos[0] - moves[j][0]
 3453. b = self.npcs[y][x].last_known_player_pos[1] - moves[j][1]
 3454. else:
 3455. a = 100
 3456. b = 100
 3457. c = (a**2 + b**2)**0.5 # this is just the good old pythagoras (c² = a² + b²)
 3458. distances.append(c)
 3459. #III. Choose the right move (or special action)
 3460. do_move = 'foo'
 3461. if AI_style == 'hostile' and los == False:# and self.npcs[y][x].last_known_player_pos == 'Unknown':
 3462. AI_style = 'ignore'
 3463. if AI_style == 'hostile':
 3464. comp = False
 3465. for yy in range(y-1,y+2):
 3466. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'company':
 3467. comp = [x,yy]
 3468. for xx in range(x-1,x+2):
 3469. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'company':
 3470. comp = [xx,y]
 3471. if comp != False and not 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3472. ran = random.randint(0,99)
 3473. if ran < 40:
 3474. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3475. mes = self.npcs[y][x].name + ' [hurts] ' + self.npcs[comp[1]][comp[0]].name
 3476. message.add(mes)
 3477. screen.write_hit_matrix(comp[0],comp[1],4)
 3478. sfx.play('hit')
 3479. player.pet_lp -= 1
 3480. if player.pet_lp < 1:
 3481. self.npcs[comp[1]][comp[0]].relation = int(self.npcs[comp[1]][comp[0]].relation*0.8)
 3482. return_done = False
 3483. for yyy in range(0,max_map_size):
 3484. for xxx in range(0,max_map_size):
 3485. if world.maplist[0]['elysium_0_0'].tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][4].techID and world.maplist[0]['elysium_0_0'].npcs[yyy][xxx] == 0 and return_done == False:
 3486. string = self.npcs[comp[1]][comp[0]].name + ' returns home.'
 3487. message.add(string)
 3488. screen.write_hit_matrix(comp[0],comp[1],7)
 3489. self.npcs[comp[1]][comp[0]].AI_style = 'ignore'
 3490. world.maplist[0]['elysium_0_0'].npcs[yyy][xxx] = deepcopy(self.npcs[comp[1]][comp[0]])
 3491. self.npcs[comp[1]][comp[0]] = 0
 3492. player.pet_pos = False
 3493. player.pet_on_map = False
 3494. return_done = True
 3495. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3496. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp/2 and player.lp > player.attribute.max_lp/2 and distances[0] < 3 and self.npcs[y][x].num_special > 0 :#this is a defensive situation for the monster
 3497. if 'def_teleport' in ability_keys:
 3498. ran = random.randint(0,99)
 3499. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_teleport'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3500. moves = self.find_all_moveable(ignore_player_pos = False)
 3501. if moves != False:
 3502. if len(moves) == 1:
 3503. pos_num = 0
 3504. else:
 3505. pos_num = random.randint(0,len(moves)-1)
 3506. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3507. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3508. tp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' teleports.'
 3509. message.add(tp_string)
 3510. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3511. sfx.play('teleport')
 3512. self.npcs[moves[pos_num][1]][moves[pos_num][0]] = self.npcs[y][x]
 3513. self.npcs[y][x] = 0
 3514. if 'def_flee' in ability_keys:
 3515. ran = random.randint(0,99)
 3516. if self.npcs[y][x] != 0:
 3517. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_flee'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3518. flee_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' turns to flee.'
 3519. message.add(flee_string)
 3520. self.npcs[y][x].AI_style = 'flee'
 3521. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3522. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3523. if 'def_potion' in ability_keys:
 3524. ran = random.randint(0,99)
 3525. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_potion'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3526. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3527. potion_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' quaffes a potion of healing.'
 3528. message.add(potion_string)
 3529. screen.write_hit_matrix(x,y,6)
 3530. lp = min(self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp, self.npcs[y][x].lp+7)
 3531. self.npcs[y][x].lp = lp
 3532. sfx.play('drink')
 3533. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3534. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3535. if self.npcs[y][x] != 0:
 3536. if (distances[0] > 1 or player.buffs.get_buff('invisible') > 0) and self.npcs[y][x].move_done != 1: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3537. if 'spawn' in ability_keys: #the value of spawn is a tulpel with 2 elements; 0: chance that something is spawned 1: number that determines what is spawned
 3538. ran = random.randint(0,99)
 3539. if ran < self.npcs[y][x].ability['spawn'][0]:
 3540. spawn_kind = self.npcs[y][x].ability['spawn'][1]
 3541. xlist = []
 3542. ylist = []
 3543. for yy in range(y-1,y+2):
 3544. for xx in range(x-1,x+2):
 3545. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.npcs[yy][xx] == 0 and xx != player.pos[0] and yy != player.pos[1]:
 3546. xlist.append(xx)
 3547. ylist.append(yy)
 3548. if len(xlist) == len(ylist) and len(xlist) > 0:
 3549. if len(xlist) > 1:
 3550. num = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3551. else:
 3552. num = 0
 3553. if self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3554. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][spawn_kind]) #all spawnlings must be a part of ml.mlist['special']
 3555. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3556. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3557. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a ' + ml.mlist['special'][spawn_kind].name + '.'
 3558. message.add(mes)
 3559. sfx.play('teleport')
 3560. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3561. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3562. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3563. if 'blink' in ability_keys:
 3564. ran = random.randint(0,99)
 3565. if ran < self.npcs[y][x].ability['blink'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3566. xlist = []
 3567. ylist = []
 3568. for yy in range(player.pos[1]-3,player.pos[1]+4):
 3569. for xx in range(player.pos[0]-3,player.pos[0]+4):
 3570. if self.tilemap[yy][xx].move_group in self.npcs[y][x].move_groups and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3571. if yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]:
 3572. xlist.append(xx)
 3573. ylist.append(yy)
 3574. if len(xlist) != 0:
 3575. try:
 3576. rand = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3577. except:
 3578. rand = 0
 3579. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3580. screen.write_hit_matrix(xlist[rand],ylist[rand],7)
 3581. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' blinks!'
 3582. message.add(mes)
 3583. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]] = self.npcs[y][x]
 3584. self.npcs[y][x] = 0
 3585. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].num_special -= 1
 3586. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].move_done = 1
 3587. if (x == player.pos[0] or y == player.pos[1]) and los == True:
 3588. straight_line = True
 3589. else:
 3590. straight_line = False
 3591. shoot = False
 3592. throw = False
 3593. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3594. shoot = True
 3595. elif 'range_throw' in ability_keys:
 3596. throw = True
 3597. if self.npcs[y][x] != 0 and straight_line == True and los == True and (shoot == True or throw == True) and distances[0] < 5:
 3598. #Step 0: Random
 3599. if shoot == True:
 3600. chance = self.npcs[y][x].ability['range_shoot']
 3601. else:
 3602. chance = self.npcs[y][x].ability['range_throw'][0]
 3603. ran = random.randint(0,99)
 3604. if ran < chance and self.npcs[y][x].num_special > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3605. #Step 1: find the right direction
 3606. if y > player.pos[1]:
 3607. y_dir = -1
 3608. elif y < player.pos[1]:
 3609. y_dir = 1
 3610. else:
 3611. y_dir = 0
 3612. if x > player.pos[0]:
 3613. x_dir = -1
 3614. elif x < player.pos[0]:
 3615. x_dir = 1
 3616. else:
 3617. x_dir = 0
 3618. #Step 2: Check for borders
 3619. run = True
 3620. count = 1
 3621. fire_free = True
 3622. while run:
 3623. cx = x + (count*x_dir)
 3624. cy = y + (count*y_dir)
 3625. if self.tilemap[cy][cx].transparency == False:
 3626. fire_free = False
 3627. run = False
 3628. count +=1
 3629. if cx == player.pos[0] and cy == player.pos[1]:
 3630. run = False
 3631. #Step 3: Fire!
 3632. if fire_free == True:
 3633. run = True
 3634. count = 1
 3635. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3636. sfx.play('fire')
 3637. else:
 3638. sfx.play('miss')
 3639. while run:
 3640. xx = x + (count*x_dir)
 3641. yy = y + (count*y_dir)
 3642. if xx != player.pos[0] or yy != player.pos[1]:
 3643. screen.write_hit_matrix(xx,yy,2)
 3644. if self.tilemap[yy][xx].transparency == False:
 3645. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3646. if 'range_throw' in ability_keys:
 3647. sfx.play('throw')
 3648. run = False
 3649. else:
 3650. if shoot == True:#----------> go on here!!!!!!!!
 3651. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3652. try:
 3653. player.monster_attacks(x,y)
 3654. except:
 3655. None
 3656. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'stone':
 3657. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3658. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a stone!')
 3659. chance = 9 - count
 3660. coin = random.randint(0,9)
 3661. if coin < chance:
 3662. sfx.play('hit')
 3663. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3664. message.add('The stone hits you.(1 damage)')
 3665. player.lp -= 1
 3666. else:
 3667. sfx.play('throw')
 3668. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3669. message.add('The stone misses you.')
 3670. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'dart':
 3671. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3672. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a dart!')
 3673. chance = 9 - count
 3674. coin = random.randint(0,9)
 3675. if coin < chance:
 3676. sfx.play('hit')
 3677. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3678. message.add('The dart hits you.(2 damage)')
 3679. player.lp -= 2
 3680. else:
 3681. sfx.play('throw')
 3682. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3683. message.add('The dart misses you.')
 3684. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'knife':
 3685. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3686. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a throwing knife')
 3687. chance = 9 - count
 3688. coin = random.randint(0,9)
 3689. if coin < chance:
 3690. sfx.play('hit')
 3691. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3692. message.add('The throwing knife hits you.(3 damage)')
 3693. player.lp -= 3
 3694. else:
 3695. sfx.play('throw')
 3696. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3697. message.add('The throwing knife misses you.')
 3698. run = False
 3699. count += 1
 3700. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3701. if 'range_throw' in ability_keys:
 3702. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3703. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3704. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3705. good_moves = []
 3706. for k in range (0, len(moves)):
 3707. if player.buffs.get_buff('invisible') == 0:
 3708. if distances[k] <= distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster smaller
 3709. good_moves.append(moves[k])
 3710. else:
 3711. good_moves = moves
 3712. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties or player.buffs.get_buff('invisible') != 0:
 3713. good_moves = moves
 3714. else:
 3715. good_moves = moves
 3716. if len(good_moves) <= 1:
 3717. good_moves = moves
 3718. if len(good_moves) > 1:
 3719. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3720. else:
 3721. ran = 0
 3722. do_move = good_moves[ran]
 3723. else:
 3724. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].last_known_player_pos == (player.pos[0],player.pos[1]) and distances[0] == 1 and los == True:
 3725. #the most important thing about stealing monsters is that their default corps_style has to be 'thief' and their corps_lvl has to be 0. Otherwise they would not work proper.
 3726. if player.inventory.materials.gem > 0 and 'close_steal' in ability_keys:
 3727. ran = random.randint(0,99)
 3728. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_steal']:
 3729. player.inventory.materials.gem -= 1
 3730. self.npcs[y][x].corps_lvl += 1
 3731. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],8)
 3732. screen.write_hit_matrix(x,y,9)
 3733. sfx.play('steal')
 3734. steal_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' steals a gem from you.'
 3735. message.add(steal_string)
 3736. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3737. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3738. #casting flames
 3739. if 'close_flames' in ability_keys:
 3740. ran = random.randint(0,99)
 3741. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_flames'] and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3742. #Step 0: Check if any (other) monsters are near by
 3743. sfx.play('flame')
 3744. monster_num = 0
 3745. for yy in range(y-1,y+2):
 3746. for xx in range(x-1,x+2):
 3747. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3748. monster_num += 1
 3749. if monster_num == 1:#there is no other monster near by
 3750. num_flames = 0
 3751. for yyy in range(y-1,y+2):
 3752. for xxx in range(x-1,x+2):
 3753. if xxx != x or yyy != y:
 3754. if self.tilemap[yyy][xxx].replace == None and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'solid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'low_liquid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'swim':
 3755. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3756. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 3757. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3758. self.countdowns.append(countdown('flame',xxx,yyy,3))
 3759. num_flames+=1
 3760. if num_flames > 0:
 3761. flame_string = 'A '+ self.npcs[y][x].name + ' casts a flame spell!'
 3762. message.add(flame_string)
 3763. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3764. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3765. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3766. #vampirism
 3767. if 'close_vampirism' in ability_keys:
 3768. ran = random.randint(0,99)
 3769. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_vampirism']:
 3770. player.lp -= 1
 3771. self.npcs[y][x].lp += 1
 3772. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],18)
 3773. screen.write_hit_matrix(x,y,19)
 3774. sfx.play('vampire')
 3775. vamp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name +' sucks your blood.'
 3776. message.add(vamp_string)
 3777. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3778. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3779. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3780. #steal items
 3781. if 'close_stealItem' in ability_keys:
 3782. ran = random.randint(0,99)
 3783. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_stealItem']:
 3784. #0: Find parent
 3785. parent_pos = False
 3786. parent_id = self.npcs[y][x].personal_id.replace('_child','')
 3787. for yy in range(0,max_map_size):
 3788. for xx in range(0,max_map_size):
 3789. if self.npcs[yy][xx] != 0 and self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3790. parent_pos = (xx,yy)
 3791. #1: Check Parent Status
 3792. if parent_pos != False:
 3793. if len(self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items) < 7:
 3794. p_check = True
 3795. else:
 3796. p_check = False
 3797. #2: Steal Item
 3798. if p_check == True:
 3799. all_bp = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Axe','Pickaxe','Hand')
 3800. final_bp = ['None',]
 3801. for i in range(0,len(all_bp)-1):
 3802. if player.inventory.wearing[all_bp[i]] != player.inventory.nothing:
 3803. final_bp.append(all_bp[i])
 3804. del final_bp[0]
 3805. if len(final_bp) > 0:
 3806. if len(final_bp) == 1:
 3807. ran = 0
 3808. else:
 3809. ran = random.randint(0,len(final_bp)-1)
 3810. item = player.inventory.wearing[final_bp[ran]]
 3811. player.inventory.wearing[final_bp[ran]] = player.inventory.nothing
 3812. self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items.append(item)
 3813. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' steals your '+item.name+'!'
 3814. message.add(mes)
 3815. sfx.play('steal')
 3816. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],21)
 3817. screen.write_hit_matrix(parent_pos[0],parent_pos[1],22)
 3818. self.npcs[y][x].lp = 0
 3819. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3820. #throw explosives
 3821. if 'close_throwExplosive' in ability_keys:
 3822. ran = random.randint(0,99)
 3823. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_throwExplosive']:
 3824. positions = []
 3825. for yy in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 3826. for xx in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 3827. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].use_group == 'None':
 3828. positions.append((xx,yy))
 3829. if len(positions) > 0:
 3830. sfx.play('throw')
 3831. screen.write_hit_matrix(x,y,20)
 3832. ran = random.randint(0,len(positions)-1)
 3833. pos = positions[ran]
 3834. screen.write_hit_matrix(pos[0],pos[1],16)
 3835. coin = random.randint(0,3)
 3836. if coin == 0:
 3837. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a bomb!')
 3838. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3839. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][0])
 3840. self.countdowns.append(countdown('bomb3',pos[0],pos[1],1))
 3841. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3842. else:
 3843. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws an explosive!')
 3844. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3845. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][7])
 3846. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3847. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3848. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3849. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and los == True:
 3850. try:
 3851. player.monster_attacks(x,y)
 3852. except:
 3853. None
 3854. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3855. elif AI_style == 'flee':
 3856. if distances[0] > 4: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3857. if len(moves) > 1:
 3858. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3859. else:
 3860. ran = 0
 3861. do_move = moves[ran]
 3862. else:
 3863. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3864. good_moves = []
 3865. for k in range (0, len(moves)):
 3866. if distances[k] > distances[0] or distances[k] == distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster bigger or at least the same
 3867. good_moves.append(moves[k])
 3868. else:
 3869. good_moves = moves
 3870. if len(good_moves) == 0:
 3871. good_moves = moves
 3872. if len(good_moves) > 1:
 3873. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3874. else:
 3875. ran = 0
 3876. do_move = good_moves[ran]
 3877. elif AI_style == 'ignore':
 3878. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3879. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3880. if 'produce_egg' in ability_keys:
 3881. ran = random.randint(0,999)
 3882. if ran < self.npcs[y][x].ability['produce_egg'] and self.tilemap[y][x].replace == None:
 3883. replace = self.tilemap[y][x]
 3884. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][33])
 3885. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3886. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3887. if len(moves) > 1:
 3888. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3889. else:
 3890. ran = 0
 3891. do_move = moves[ran]
 3892. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'company':
 3893. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3894. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3895. if 'attack_monster' in ability_keys:
 3896. monsters_list = []
 3897. for yy in range (y-1,y+2):
 3898. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'hostile':
 3899. monsters_list.append([x,yy])
 3900. for xx in range(x-1,x+2):
 3901. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'hostile':
 3902. monsters_list.append([xx,y])
 3903. if len(monsters_list) > 0:
 3904. if len(monsters_list) == 1:
 3905. ran = 0
 3906. else:
 3907. ran = random.randint(0,len(monsters_list)-1)
 3908. xxx = monsters_list[ran][0]
 3909. yyy = monsters_list[ran][1]
 3910. rand = random.randint(0,99)
 3911. if 'eat_monster' in ability_keys:
 3912. if rand < self.npcs[y][x].ability['eat_monster']:
 3913. mes = self.npcs[y][x].name + ' [eats] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3914. message.add(mes)
 3915. sfx.play('eat')
 3916. self.npcs[yyy][xxx] = 0
 3917. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3918. if rand < self.npcs[y][x].ability['attack_monster'] and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3919. mes = self.npcs[y][x].name + ' [hits] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3920. message.add(mes)
 3921. self.npcs[yyy][xxx].lp -= 1
 3922. screen.write_hit_matrix(xxx,yyy,4)
 3923. sfx.play('hit')
 3924. if '-skill' in ability_keys and not '-skill' in self.npcs[yyy][xxx].properties:
 3925. self.npcs[yyy][xxx].properties.append('-skill')
 3926. if self.npcs[yyy][xxx].lp < 1:
 3927. self.monster_die(xxx,yyy)
 3928. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3929. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3930. if 'light' in ability_keys:
 3931. time_night = False
 3932. if time.hour < 6 or time.hour > 19:
 3933. time_night = True
 3934. if time_night == True or player.pos[2] > 0:
 3935. player.buffs.set_buff('light',1,False)
 3936. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3937. if 'blind' in ability_keys:
 3938. monsters_list = []
 3939. for yy in range (y-1,y+2):
 3940. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'hostile' and not 'blind' in self.npcs[yy][x].properties:
 3941. monsters_list.append([x,yy])
 3942. for xx in range(x-1,x+2):
 3943. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'hostile' and not 'blind' in self.npcs[y][xx].properties:
 3944. monsters_list.append([xx,y])
 3945. if len(monsters_list) > 0:
 3946. if len(monsters_list) == 1:
 3947. ran = 0
 3948. else:
 3949. ran = random.randint(0,len(monsters_list)-1)
 3950. xxx = monsters_list[ran][0]
 3951. yyy = monsters_list[ran][1]
 3952. rand = random.randint(0,99)
 3953. if rand < self.npcs[y][x].ability['blind']:
 3954. mes = self.npcs[y][x].name + ' [blinds] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3955. message.add(mes)
 3956. self.npcs[yyy][xxx].properties.append('blind')
 3957. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3958. #IV. Move the monster
 3959. if do_move != 'foo':
 3960. border = random.randint(1,9)
 3961. if border > self.npcs[y][x].move_border:
 3962. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3963. helper = self.npcs[y][x]#copy the monster
 3964. self.npcs[y][x] = 0 #del the monster at the old position
 3965. self.npcs[do_move[1]][do_move[0]] = helper# set monster to the new position
 3966. def monster_die(self,x,y,xp = None):
 3967. #this function is called when the player kills a monster. the x and the y variables are to define the location of the monster
 3968. monster_x = x
 3969. monster_y = y
 3970. real_drop = False
 3971. if self.tilemap[y][x].replace == None:
 3972. test_replace = True
 3973. else:
 3974. test_replace = False
 3975. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3976. test_replace = True
 3977. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' vanishes!'
 3978. if test_replace != True or self.tilemap[y][x].drops_here != True:
 3979. location_list = [(monster_x,monster_y),]
 3980. for yy in range(y-1,y+2):
 3981. for xx in range(x-1,x+2):
 3982. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3983. test_replace = True
 3984. else:
 3985. test_replace = False
 3986. if test_replace == True and self.tilemap[yy][xx].drops_here and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.containers[yy][xx] == 0:
 3987. location_list.append((xx,yy))
 3988. if len(location_list) > 1:
 3989. del location_list[0]
 3990. if len(location_list) == 1:
 3991. x = location_list[0][0]
 3992. y = location_list[0][1]
 3993. else:
 3994. ran = random.randint(0,len(location_list)-1)
 3995. x = location_list[ran][0]
 3996. y = location_list[ran][1]
 3997. if test_replace == True and self.tilemap[y][x].drops_here: #only on empty fields corps can be spawned
 3998. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'dryade' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0].techID and self.tilemap[y][x].can_grown: #dryades can leave behind a seppling when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3999. coin = random.randint(0,99)
 4000. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 4001. replace = self.tilemap[y][x]
 4002. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][10]#<---sepling
 4003. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4004. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns into a new tree!'
 4005. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'troll' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0]: #trolls can leave behind a rock when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 4006. coin = random.randint(0,99)
 4007. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 4008. replace = self.tilemap[y][x]
 4009. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][14])#<---rock
 4010. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4011. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns to stone!'
 4012. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'human': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4013. coin = random.randint(0,99)
 4014. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 4015. real_drop = True
 4016. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4017. replace = self.tilemap[y][x]
 4018. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 4019. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4020. items = []
 4021. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4022. for i in range (0, max_items):
 4023. #possible drops of a humanoid monster are equipment items and food items
 4024. coin = random.randint(0,99)
 4025. if coin < 65: #there is a chance of 65% that a item becomes a eqipment item
 4026. material = random.randint(0,20) #all materials are allowed
 4027. classes = ('spear','sword','axe','hammer','shoes','cuisse','helmet','armor','wand','rune','rune staff','artefact','ring','amulet','necklace','talisman','pickaxe')
 4028. kind = classes[random.randint(0,len(classes)-1)]#all classes of objects are allowed
 4029. plus = random.randint(-2,+2)# a plus between -2 and +2 is possible
 4030. state = random.randint(10,85)#the state of this used objects will always be between 10% and 80%
 4031. curse_chance = random.randint(0,30)
 4032. if curse_chance < material:
 4033. curse = 0
 4034. elif curse_chance == material:
 4035. curse = 2
 4036. else:
 4037. curse = 1
 4038. item = item_wear(kind,material,plus,state,curse)
 4039. elif coin < 68: #there is a chance of 3% to drop a simple blueprint
 4040. blueprint = random.randint(15,20)
 4041. item = deepcopy(il.ilist['misc'][blueprint])
 4042. elif coin < 80: #there is a chance of 12% to drop a torch or a throwable:
 4043. item_list = (il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][78],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][80])
 4044. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 4045. item = deepcopy(item_list[ran])
 4046. else:
 4047. coin2 = random.randint(0,1)
 4048. if coin == 1:
 4049. item = deepcopy(il.ilist['food'][random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)])
 4050. else:
 4051. item_list = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77])
 4052. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 4053. item = deepcopy(item_list[ran])
 4054. items.append(item)
 4055. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4056. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'animal': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4057. coin = random.randint(0,99)
 4058. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 4059. real_drop = True
 4060. replace = self.tilemap[y][x]
 4061. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][21])#<--animal remains
 4062. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4063. items = []
 4064. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4065. for i in range (0, max_items):
 4066. #animals drop flesh. the corpslvl says how much
 4067. items.append(deepcopy(il.ilist['food'][9]))#<---raw meat
 4068. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4069. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4070. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'scrollkeeper': #scrollkeepers can leave behind humanoid remains with scrolls and spellbooks when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4071. coin = random.randint(0,99)
 4072. if coin < 10:#there is a chance of 10%
 4073. real_drop = True
 4074. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4075. replace = self.tilemap[y][x]
 4076. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 4077. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4078. items = []
 4079. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4080. for i in range (0, max_items):
 4081. #possible drops of a scrollkeeper are scrolls and spellbooks
 4082. coin = random.randint(0,99)
 4083. if coin < 75: #there is a chance of 75% that a item becomes a scroll
 4084. scrolls = (il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][29],il.ilist['misc'][31],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][35],il.ilist['misc'][37],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][82])
 4085. ran = random.randint(0,len(scrolls)-1)
 4086. item = deepcopy(scrolls[ran])
 4087. else:
 4088. books = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4089. ran = random.randint(0,len(books)-1)
 4090. item = deepcopy(books[ran])
 4091. items.append(item)
 4092. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4093. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'miner':
 4094. if self.npcs[monster_y][monster_x].techID == ml.mlist['special'][0].techID:#this is a vase
 4095. die_mess = 'The vase shatters.'
 4096. ran = random.randint(0,99)
 4097. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #for miners the corps_lvl determinates the chance of getting a gem
 4098. real_drop = True
 4099. replace = self.tilemap[y][x]
 4100. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 4101. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4102. elif ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl*4:#for miners the corps_lvl determinates the chance of getting some ore. Its the chance to get a gem * 3
 4103. real_drop = True
 4104. replace = self.tilemap[y][x]
 4105. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set a lost ore
 4106. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4107. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'thief':
 4108. if self.tilemap[y][x].replace == None and self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl > 0:
 4109. real_drop = True
 4110. replace = self.tilemap[y][x]
 4111. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 4112. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4113. self.tilemap[y][x].conected_resources = ('gem',self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)#for thiefs the corps lvl determinates the number of gems they are dropping
 4114. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'reset_parent':
 4115. parent_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id.replace('_child','')
 4116. for yy in range(0,max_map_size):
 4117. for xx in range(0,max_map_size):
 4118. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4119. if self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 4120. self.npcs[yy][xx].num_special += 1
 4121. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kill_childs':
 4122. child_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id + '_child'
 4123. for yy in range(0,max_map_size):
 4124. for xx in range(0,max_map_size):
 4125. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4126. if self.npcs[yy][xx].personal_id == child_id:
 4127. self.npcs[yy][xx] = 0
 4128. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kobold_fear':
 4129. for yy in range(y-7,y+8):
 4130. for xx in range(x-7,x+8):
 4131. try:
 4132. if self.npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['kobold'][1].techID and self.npcs[yy][xx].name != 'frightened kobold':
 4133. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(self.npcs[yy][xx])#only to be sure
 4134. self.npcs[yy][xx].name = 'frightened kobold'
 4135. self.npcs[yy][xx].sprite_pos = (5,3)
 4136. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength*0.6)
 4137. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength*0.6)
 4138. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense*0.6)
 4139. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense*0.6)
 4140. screen.write_hit_matrix(xx,yy,17)
 4141. coin = random.randint(0,1)
 4142. if coin == 1:
 4143. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'flee'
 4144. except:
 4145. None
 4146. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vase':
 4147. die_mess = 'The vase shatters and monsters jump out.'
 4148. monster_count = 0
 4149. for yy in range(y-1,y+2):
 4150. for xx in range(x-1,x+2):
 4151. if yy != player.pos[1] or xx!= player.pos[0]:
 4152. if self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].damage == 0:
 4153. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][2])#set vase monsters
 4154. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2])
 4155. if player.difficulty == 4:
 4156. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4157. monster_count += 1
 4158. if monster_count > 0:
 4159. die_mess = 'The vase shatters and '+str(monster_count)+' monsters jump out.'
 4160. else:
 4161. die_mess = 'The vase shatters.'
 4162. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 4163. die_mess = 'The mimic wakes up.'
 4164. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage':
 4165. die_mess = 'You smash the cage!'
 4166. sfx.play('destroy_cage')
 4167. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 4168. counter = 0
 4169. blob_lvl = max(self.npcs[monster_y][monster_x].lvl-1,0)
 4170. for yy in range(y-1,y+2):
 4171. for xx in range(x-1,x+2):
 4172. if yy != y or xx != x:
 4173. not_player_pos = yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]
 4174. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and not_player_pos == True and self.npcs[yy][xx] == 0:
 4175. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][15])#set a green blob
 4176. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],preset_lvl=blob_lvl)
 4177. if player.difficulty == 4:
 4178. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4179. counter += 1
 4180. if counter == 1:
 4181. die_mess = 'The giant blob leaves behind a small blob.'
 4182. elif counter > 1:
 4183. die_mess = 'The giant blob bursts into '+str(counter)+' small blobs.'
 4184. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vanish':
 4185. ran = random.randint(0,99)
 4186. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #the corps_lvl determinates the chance of getting a present
 4187. real_drop = True
 4188. replace = self.tilemap[y][x]
 4189. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][13])#set a present
 4190. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4191. item_ran = random.randint(0,99)
 4192. if item_ran < 25:
 4193. items = [il.ilist['misc'][43]]#set a heavy bag
 4194. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4195. elif item_ran < 50:
 4196. choose_ran = random.randint(0,len(il.ilist['clothe'])-1)
 4197. items = [il.ilist['clothe'][choose_ran]]
 4198. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4199. elif item_ran < 95:
 4200. r = random.randint(3,7)
 4201. items = [il.ilist['misc'][r]]#set a workbench
 4202. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4203. else:
 4204. items = [il.ilist['misc'][70]]#set a book of skill
 4205. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4206. ############ADD MORE HERE###############
 4207. if real_drop == True:
 4208. screen.write_hit_matrix(x,y,16)
 4209. if self.npcs[monster_y][monster_x].move_border < 10:
 4210. screen.write_hit_matrix(monster_x,monster_y,13)
 4211. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 4212. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['special'][4])#set a mimic
 4213. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 4214. if player.difficulty == 4:
 4215. self.npcs[monster_y][monster_x].AI_style = 'ignore'
 4216. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage':
 4217. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][random.randint(0,len(ml.mlist['rescued'])-1)])
 4218. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 4219. else:
 4220. self.npcs[monster_y][monster_x] = 0 #always del the monster if it is no mimic or cage
 4221. self.make_monsters_angry(monster_x,monster_y,'kill')
 4222. self.monster_count -= 1
 4223. if xp != None:
 4224. die_mess = die_mess + ' [+' + str(xp) + 'xp]'
 4225. message.add(die_mess)
 4226. return True
 4227. def make_shops(self):
 4228. num = int((max_map_size*max_map_size) / (50*50))
 4229. for i in range (0,num):
 4230. run = True
 4231. while run:
 4232. poses = self.find_all_moveable(False,False)
 4233. ran = random.randint(0,len(poses)-1)
 4234. pos = poses[ran]
 4235. if min(pos[0],pos[1]) > 4 and max(pos[0],pos[1]) < max_map_size-4:
 4236. run = False
 4237. x = pos[0]
 4238. y = pos[1]
 4239. for yy in range(y-2,y+3):
 4240. for xx in range(x-2,x+3):
 4241. self.npcs[yy][xx] = 0 #always del the monsters
 4242. if xx == x-2 or xx == x+2 or yy == y-2 or yy == y+2:
 4243. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])
 4244. else:
 4245. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])
 4246. self.tilemap[y][x-2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4247. self.tilemap[y][x+2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4248. self.tilemap[y-2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4249. self.tilemap[y+2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4250. if self.map_type == 'orcish_mines':
 4251. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][1])
 4252. elif self.map_type == 'grot':
 4253. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][2])
 4254. else:
 4255. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][0])#the elfish shopkeeper is only for fallback...In the elfish fortress the shops are spawned on a other way
 4256. def make_monsters_angry(self,x,y,style):
 4257. for yy in range(y-3,y+4):
 4258. for xx in range(x-3,x+4):
 4259. try:
 4260. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4261. if self.npcs[yy][xx].anger == style:
 4262. lvl = self.npcs[yy][xx].lvl
 4263. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['angry_monster'][self.npcs[yy][xx].anger_monster])
 4264. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],lvl)
 4265. if player.difficulty == 4:
 4266. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4267. except:
 4268. None
 4269. def time_pass(self):
 4270. #This function refresches the map for every day that past since players last visit... make plants growing etc.
 4271. if self.last_visit != time.day_total:
 4272. screen.render_load(10)
 4273. past_time = time.day_total - self.last_visit
 4274. if past_time < 0:
 4275. past_time = 364 - past_time
 4276. for c in range (0,past_time):
 4277. for y in range (0,max_map_size):
 4278. for x in range(0,max_map_size):
 4279. tile = self.tilemap[y][x]
 4280. #######Life of plants######
 4281. #1. Scrub
 4282. if tile.grow_group == 'scrub':
 4283. rand = random.randint(0,99)
 4284. if rand < 50:
 4285. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4286. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4287. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4288. if tile.grow_group == 'scrub_buds':
 4289. rand = random.randint(0,99)
 4290. if rand < 90:
 4291. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4292. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4293. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4294. if tile.grow_group == 'scrub_blossom':
 4295. rand = random.randint(0,99)
 4296. if rand < 80:
 4297. scrubs = random.randint(0,2)
 4298. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4299. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[scrubs][0]][tile.conected_tiles[scrubs][1]])
 4300. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4301. if tile.grow_group == 'scrub_berries':
 4302. rand = random.randint(0,99)
 4303. if rand < 50:
 4304. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4305. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4306. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4307. elif rand > 49 and rand < 75:
 4308. numbers =(-1,1)
 4309. for yy in numbers:
 4310. for xx in numbers:
 4311. try:
 4312. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 4313. coin = random.randint(0,99)
 4314. if coin < 25: #25%
 4315. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4316. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy([tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4317. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4318. except:
 4319. None
 4320. if tile.grow_group == 'scrub_scruffy':
 4321. rand = random.randint(0,99)
 4322. if rand < 90:
 4323. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4324. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4325. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4326. else:
 4327. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4328. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4329. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4330. if tile.grow_group == 'scrub_grow':
 4331. rand = random.randint(0,99)
 4332. if rand < 90:
 4333. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4334. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4335. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4336. #2.Tree
 4337. if tile.grow_group == 'tree_grow':
 4338. rand = random.randint(0,99)
 4339. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 4340. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4341. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4342. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4343. if tile.grow_group == 'tree':
 4344. rand = random.randint(0,99)
 4345. if rand < 5:
 4346. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4347. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4348. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4349. elif rand > 69:
 4350. numbers =(-2,2)
 4351. for yy in numbers:
 4352. for xx in numbers:
 4353. try:
 4354. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 4355. coin = random.randint(0,3)
 4356. if coin == 0:
 4357. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4358. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4359. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4360. except:
 4361. None
 4362. #3.Herb
 4363. if tile.grow_group == 'herblike':
 4364. rand = random.randint(0,99)
 4365. if rand < 20:
 4366. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4367. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4368. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4369. #4. Blue Mushrooms
 4370. if tile.grow_group == 'mushroom_mud':
 4371. rand = random.randint(0,99)
 4372. if rand < 5:
 4373. for yy in range(-1,1):
 4374. for xx in range(-1,1):
 4375. try:
 4376. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#here is mud
 4377. cent = random.randint(0,99)
 4378. if cent < 25 :
 4379. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4380. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4381. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4382. except:
 4383. None
 4384. #5. Brown Mushrooms
 4385. if tile.grow_group == 'mushroom_treelike':
 4386. rand = random.randint(0,99)
 4387. if rand < 5:
 4388. for yy in range(-1,1):
 4389. for xx in range(-1,1):
 4390. try:
 4391. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4392. cent = random.randint(0,99)
 4393. if cent < 25 :
 4394. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4395. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4396. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4397. except:
 4398. None
 4399. elif rand < 30:#make a giant mushroom
 4400. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4401. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4402. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4403. #6. Purple Mushrooms
 4404. if tile.grow_group == 'mushroom': #let grow new mushrooms and let the old ones die(5%)
 4405. rand = random.randint(0,99)
 4406. if rand < 5:
 4407. for yy in range(-1,1):
 4408. for xx in range(-1,1):
 4409. try:
 4410. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4411. cent = random.randint(0,99)
 4412. if cent < 25 :
 4413. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4414. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4415. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4416. except:
 4417. None
 4418. #7. Agriculture
 4419. if tile.grow_group == 'agri0':
 4420. rand = random.randint(0,99)
 4421. if rand < 50:
 4422. if self.map_type == 'overworld':
 4423. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]]
 4424. elif self.map_type == 'cave' or self.map_type == 'desert_cave':
 4425. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]]
 4426. elif self.map_type == 'desert':
 4427. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[2][0]][tile.conected_tiles[2][1]]
 4428. if tile.grow_group == 'agri1': #let something grow on a acriculture (final, at the overworld) (50%)
 4429. rand = random.randint(0,99)
 4430. if rand < 50:
 4431. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]]
 4432. #8. Vanish
 4433. if tile.grow_group == 'vanish':
 4434. rand = random.randint(0,99)
 4435. if rand < 50:
 4436. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4437. self.containers[y][x] = 0
 4438. #9. Magic shops
 4439. if tile.techID == tl.tlist['shop'][4].techID and player.on_map != 'shop_0_0':
 4440. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4441. #######Misc#######
 4442. #0. Rubble
 4443. if tile.techID == tl.tlist['functional'][26].techID:
 4444. rand = random.randint(0,99)
 4445. if rand < 20:
 4446. count_rubble = 0
 4447. count_sand = 0
 4448. count_grass = 0
 4449. count_cave = 0
 4450. for yy in range(y-1,y+2):
 4451. for xx in range(x-1,x+2):
 4452. if self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['functional'][26]:#this is rubble
 4453. count_rubble += 1
 4454. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['local'][0]:#this is grass
 4455. count_grass += 1
 4456. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['extra'][0]:#this is sand
 4457. count_sand += 1
 4458. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0]:#this is cave
 4459. count_cave +=1
 4460. if count_rubble < 8: #this tile isnt surrounded by rubble
 4461. if count_cave > 1:
 4462. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][0])
 4463. elif count_grass >= count_sand:
 4464. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 4465. else:
 4466. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][0])
 4467. #1. nest box (with egg)
 4468. if tile.grow_group == 'hatch':
 4469. rand = random.randint(0,99)
 4470. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 4471. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4472. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 4473. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4474. pet_num = []
 4475. for i in range(0,len(ml.mlist['pet']),3):
 4476. pet_num.append(i)
 4477. ran = random.randint(0,len(pet_num)-1)
 4478. num = pet_num[ran]
 4479. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['pet'][num])
 4480. self.set_monster_strength(x,y,1)
 4481. #########add other events for growing plants etc here########
 4482. self.last_visit = time.day_total #change the day of last visit to today to prevent the map of changed a second time for this day
 4483. for i in range(0,len(player.inventory.food)):#let the food rot in the players inventory
 4484. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing:
 4485. player.inventory.food[i].rot()
 4486. if player.on_map != 'shop_0_0':
 4487. shop_num = int((max_map_size**2)/(50**2))
 4488. self.spawn_magic_shops(shop_num)
 4489. screen.render_load(5)
 4490. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 4491. def exchange(self,old_tile,new_tile,use_deepcopy=False):
 4492. for y in range (0,max_map_size):
 4493. for x in range (0,max_map_size):
 4494. if self.tilemap[y][x].techID == old_tile.techID:
 4495. if use_deepcopy == False:
 4496. self.tilemap[y][x] = new_tile
 4497. else:
 4498. self.tilemap[y][x] = deepcopy(new_tile)
 4499. def find_first(self,tile):
 4500. for y in range (0,max_map_size):
 4501. for x in range (0,max_map_size):
 4502. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 4503. return [x,y]
 4504. if self.tilemap[y][x].name == tile.name:#fallback
 4505. return [x,y] #
 4506. return False
 4507. def find_any(self,tile):
 4508. found = []
 4509. for y in range(0,max_map_size):
 4510. for x in range(0,max_map_size):
 4511. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID and self.npcs[y][x] == 0:
 4512. found.append((x,y))
 4513. if found == []:
 4514. return False
 4515. elif len(found) == 1:
 4516. return found[0]
 4517. else:
 4518. ran = random.randint(0,len(found)-1)
 4519. return found[ran]
 4520. def find_all_moveable(self,ignore_water = True,ignore_player_pos = False, ignore_no_spawn = True):
 4521. cordinates_list = []
 4522. for y in range (0, max_map_size):
 4523. for x in range (0,max_map_size):
 4524. moveable = False
 4525. if ignore_water == True:
 4526. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil':
 4527. moveable = True
 4528. else:
 4529. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil' or self.tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 4530. moveable = True
 4531. if ignore_player_pos == True:
 4532. player_pos_check = False
 4533. else:
 4534. if (x - entrance_x < -7) or (y - entrance_y < -7) or (x - entrance_x > 7) or (y - entrance_y > 7):
 4535. player_pos_check = False
 4536. else:
 4537. player_pos_check = True
 4538. spawn_check = True
 4539. if ignore_no_spawn == False:
 4540. if self.tilemap[y][x].no_spawn == True:
 4541. spawn_check = False
 4542. if (moveable == True) and (self.tilemap[y][x].damage == False) and (player_pos_check == False) and (spawn_check == True) and self.npcs[y][x] == 0:
 4543. cordinates_list.append((x,y))
 4544. if len(cordinates_list) > 0:
 4545. return cordinates_list
 4546. else:
 4547. return False
 4548. def add_container(self, inventory, x, y, deep_copy = True, checkIt = False):
 4549. self.containers[y][x] = container(inventory,deep_copy)
 4550. if checkIt == True:
 4551. if self.check_container(x,y) != True:
 4552. print('Container creation failed!')
 4553. self.containers[y][x] = 0
 4554. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4555. def check_container(self,x,y):
 4556. if self.tilemap[y][x].replace != None and len(self.containers[y][x].items) > 0:
 4557. return True
 4558. else:
 4559. return False
 4560. def special_check(self,x,y):
 4561. sfx_flame = False
 4562. sfx_vapor = False
 4563. for yy in range(y-7,y+8):
 4564. for xx in range(x-7,x+8):
 4565. try:
 4566. if (self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly flamable') and self.tilemap[yy][xx].replace != None:
 4567. heat_source = 0
 4568. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4569. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4570. try:
 4571. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4572. heat_source += 1
 4573. except:
 4574. None
 4575. if heat_source > 0:
 4576. if self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable':
 4577. ran = random.randint(0,9)
 4578. else:
 4579. ran = 9
 4580. if ran > 5:
 4581. sfx_flame = True
 4582. self.containers[yy][xx] = 0
 4583. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx] != 0:
 4584. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['special'][14].techID: #this is a demonic chest
 4585. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].monster_die(xx,yy)
 4586. self.countdowns.append(countdown('flame',xx,yy,self.tilemap[yy][xx].special_num))
 4587. replace = self.tilemap[yy][xx].replace
 4588. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 4589. self.tilemap[yy][xx].replace = replace
 4590. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'explosive' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly explosive':
 4591. heat_sources = 0
 4592. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4593. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4594. try:
 4595. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4596. heat_sources += 1
 4597. except:
 4598. None
 4599. if heat_sources > 0:
 4600. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive':
 4601. ran = random.randint(0,9)
 4602. else:
 4603. ran = 9
 4604. if ran > 5:
 4605. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xx,yy,1))
 4606. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4607. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4608. try:
 4609. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive' or elf.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'highly explosive':
 4610. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xxx,yyy,1))
 4611. except:
 4612. None
 4613. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'vaporable':
 4614. heat_sources = 0
 4615. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4616. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4617. try:
 4618. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4619. heat_sources += 1
 4620. except:
 4621. None
 4622. if heat_sources >= self.tilemap[yy][xx].special_num:
 4623. sfx.vapor = True
 4624. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][1])#mud
 4625. except:
 4626. None
 4627. if sfx_flame == True:
 4628. sfx.play('flame')
 4629. if sfx_vapor == True:
 4630. sfx.play('steam')
 4631. def spawn_monster_groups(self,leader,follower,max_group_size):
 4632. for y in range(0,max_map_size):
 4633. for x in range(0,max_map_size):
 4634. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].techID == leader.techID:
 4635. m_count = 1
 4636. for yy in range(y-1,y+2):
 4637. for xx in range(x-1,x+2):
 4638. if m_count < max_group_size and self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group in follower.move_groups:
 4639. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(follower)
 4640. self.set_monster_strength(xx,yy,max(self.npcs[y][x].lvl-5,1))
 4641. if player.difficulty == 4:
 4642. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4643. m_count += 1
 4644. def make_special_monsters(self, min_no, max_no, on_tile, depth, monster_type='vase'):
 4645. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4646. for i in range(0,size):
 4647. num_monster = random.randint(min_no,max_no)
 4648. if num_monster > 0:
 4649. for z in range (0,num_monster):
 4650. pos = self.find_any(on_tile)
 4651. if monster_type == 'vase':
 4652. ran = random.randint(0,99)
 4653. if ran < 10:
 4654. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][1]) #spawn a monster vase
 4655. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4656. else:
 4657. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][0]) #spawn a vase
 4658. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4659. elif monster_type == 'mimic':
 4660. pos = self.find_any(on_tile)
 4661. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #spawn a sleeping mimic
 4662. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4663. elif monster_type == 'demonic chest':
 4664. pos = self.find_any(on_tile)
 4665. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#cest
 4666. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(on_tile)
 4667. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4668. ran1 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4669. ran2 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4670. items = [sb[ran1],sb[ran2]]
 4671. self.containers[pos[1]][pos[0]] = container(items,True)
 4672. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][14])
 4673. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4674. #set monsters personal_id
 4675. self.npcs[pos[1]][pos[0]].personal_id = str(self.npcs[pos[1]][pos[0]].techID)+'_'+str(pos[0])+'_'+str(pos[1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 4676. def make_containers(self, min_no, max_no, on_tile, item_min, item_max, container_type='remains'):
 4677. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4678. for i in range(0,size):
 4679. num_container = random.randint(min_no,max_no)
 4680. if num_container > 0:
 4681. for z in range (0,num_container):
 4682. c_type = container_type
 4683. if c_type == 'chest':
 4684. ch = random.randint(0,99)
 4685. if ch < 5:
 4686. c_type = 'fridge'
 4687. place = self.find_any(on_tile)
 4688. inventory = []
 4689. num_items = random.randint(item_min,item_max)##############item_min,item_max
 4690. for t in range (0,num_items):
 4691. if c_type == 'chest':
 4692. coin = random.randint(0,1)
 4693. if coin == 0:#add equipmen
 4694. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4695. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4696. material = random.randint(0,20)
 4697. plus = random.randint(-3,3)
 4698. state = random.randint(80,100)
 4699. curse_chance = random.randint(0,30)
 4700. if curse_chance < material:
 4701. curse = 0
 4702. elif curse_chance == material:
 4703. curse = 2
 4704. else:
 4705. curse = 1
 4706. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curse, False)
 4707. inventory.append(item)
 4708. elif coin == 1:
 4709. items = []
 4710. for i in range(14,21):
 4711. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4712. for i in range(22,40):
 4713. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4714. for i in range(44,47):
 4715. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4716. for j in range(6,9):
 4717. items.append(il.ilist['food'][j])
 4718. for j in range(13,25):
 4719. items.append(il.ilist['food'][j])
 4720. for j in range(29,32):
 4721. items.append(il.ilist['food'][j])
 4722. ran = random.randint(0,len(items)-1)
 4723. inventory.append(deepcopy(items[ran]))
 4724. elif c_type == 'remains':
 4725. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4726. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4727. material = random.randint(0,20)
 4728. plus = random.randint(-3,3)
 4729. state = random.randint(20,60)
 4730. curses = (0,1,2)
 4731. curse_num = random.randint(0,2)
 4732. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curses[curse_num], False)
 4733. inventory.append(item)
 4734. elif c_type == 'fridge':
 4735. ran = random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)
 4736. inventory.append(deepcopy(il.ilist['food'][ran]))
 4737. if c_type == 'chest':
 4738. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4739. replace = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4740. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#chest
 4741. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace
 4742. elif c_type == 'remains':
 4743. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4744. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4745. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#remains
 4746. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4747. elif c_type == 'fridge':
 4748. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4749. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4750. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][25])#fridge
 4751. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4752. def exchange_when_surrounded(self, tile_check, tile_replace, number_neighbors):
 4753. #check all cordinates for their neighbors(including them self) and exchange th tile when the number of neighbors with the same techID => number_neighbors
 4754. for y in range (0,max_map_size):
 4755. for x in range (0,max_map_size):
 4756. count = 0
 4757. for yy in range (-1,2):
 4758. for xx in range (-1,2):
 4759. try:
 4760. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_check.techID or self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_replace.techID:
 4761. count += 1
 4762. except:
 4763. None
 4764. if count >= number_neighbors:
 4765. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 4766. def sget(self):
 4767. string = ''
 4768. for c in range (0,max_map_size):
 4769. for d in range (0,max_map_size):
 4770. if d != player.pos[0] or c != player.pos[1]:
 4771. if self.known[c][d] != 0:
 4772. string = string + self.tilemap[c][d].char
 4773. else:
 4774. string += '\033[0;30;40m '
 4775. else:
 4776. string = string + player.char
 4777. string = string + '\n'
 4778. return string
 4779. def spawn_magic_shops(self,num=1):
 4780. if self.name == 'shop_0_0':
 4781. return False
 4782. pos = []
 4783. for i in range(0,num):
 4784. for y in range(0,max_map_size):
 4785. for x in range(0,max_map_size):
 4786. if self.tilemap[y][x].move_group == 'solid':
 4787. num_soil = 0
 4788. try:
 4789. if self.tilemap[y-1][x].move_group == 'soil':
 4790. num_soil += 1
 4791. except:
 4792. None
 4793. try:
 4794. if self.tilemap[y+1][x].move_group == 'soil':
 4795. num_soil += 1
 4796. except:
 4797. None
 4798. try:
 4799. if self.tilemap[y][x-1].move_group == 'soil':
 4800. num_soil += 1
 4801. except:
 4802. None
 4803. try:
 4804. if self.tilemap[y][x+1].move_group == 'soil':
 4805. num_soil += 1
 4806. except:
 4807. None
 4808. if num_soil > 0:
 4809. pos.append((x,y))
 4810. if len(pos) < 1:
 4811. return False
 4812. ran = random.randint(0,len(pos)-1)
 4813. replace = deepcopy(self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]])
 4814. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]] = deepcopy(tl.tlist['shop'][4])
 4815. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]].replace = replace
 4816. def set_sanctuary(self,startx,starty):
 4817. for y in range (starty-2, starty+3):
 4818. for x in range (startx-2, startx+3):
 4819. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])#sanctuary floor
 4820. if x == startx-2 or x == startx or x == startx+2:
 4821. if y == starty-2 or y == starty or y == starty+2:
 4822. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])#sanctuary pilar
 4823. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])#sanctuary spawn point
 4824. self.tilemap[starty-1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20])#divine gift
 4825. self.tilemap[starty-1][startx].replace = tl.tlist['sanctuary'][0]
 4826. self.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',startx,starty-1,1))
 4827. material_pick = random.randint(0,10)
 4828. material_axe = random.randint(0,10)
 4829. material_amo = random.randint(0,10)
 4830. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet')
 4831. ran = random.randint(0,3)
 4832. amo_class = amo_classes[ran]
 4833. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0)
 4834. axe = item_wear('axe',material_axe,0)
 4835. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0)
 4836. ran_tunica = random.randint(0,2)
 4837. #original
 4838. self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4839. #/original
 4840. # statue demo:
 4841. #list_t = [pick,axe]
 4842. #for f in range(55,70):
 4843. # list_t.append(il.ilist['misc'][f])
 4844. #self.add_container(list_t,startx,starty-1)
 4845. # build demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][16],il.ilist['misc'][22],il.ilist['misc'][23],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4846. # cloth demo: self.add_container([il.ilist['clothe'][8],il.ilist['clothe'][1],il.ilist['clothe'][2],il.ilist['clothe'][3],il.ilist['clothe'][4],il.ilist['clothe'][5],il.ilist['clothe'][6],il.ilist['clothe'][7]],startx,starty-1)
 4847. # magic demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][81],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4848. self.tilemap[starty+1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])#stair down
 4849. self.tilemap[starty+1][startx].damage = -1
 4850. self.tilemap[starty+1][startx].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4851. self.tilemap[starty+1][startx].build_here = False
 4852. self.tilemap[starty+1][startx].move_group = 'holy'
 4853. class world_class():
 4854. def __init__(self,tilelist):
 4855. global max_map_size
 4856. screen.render_load(0)
 4857. name = save_path + os.sep + 'world.data'
 4858. self.map_size = 52
 4859. self.startx = 0
 4860. self.starty = 0
 4861. try:
 4862. f = open(name, 'rb')
 4863. temp = p.load(f)
 4864. screen.render_load(1)
 4865. self.maplist = temp.maplist
 4866. self.map_size = temp.map_size
 4867. max_map_size = self.map_size
 4868. self.startx = temp.startx
 4869. self.starty = temp.starty
 4870. except:
 4871. screen.render_load(2)
 4872. self.maplist = []
 4873. for x in range (0,7):
 4874. self.maplist.append({})
 4875. screen.render_load(3)
 4876. pos = self.grassland_generator(0,0,30,80,5,int((max_map_size*max_map_size)/20))
 4877. self.startx = pos[0]
 4878. self.starty = pos[1]
 4879. self.cave_generator(4)
 4880. self.border_generator(6)
 4881. screen.render_load(5)
 4882. self.elysium_generator()
 4883. def default_map_generator(self, name, tiles, tilelist): #check if tilelist can be deleted
 4884. tilemap = []
 4885. for i in range (0,max_map_size):
 4886. tilemap.append([])
 4887. a = 0
 4888. for b in range (0,max_map_size):
 4889. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4890. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4891. b = 0
 4892. for a in range (1,max_map_size):
 4893. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4894. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4895. for a in range (1,max_map_size):
 4896. for b in range (1,max_map_size):
 4897. ran_same = random.randint(0,9)
 4898. if ran_same < 5 :
 4899. tilemap[a].append(tilemap[a-1][b])
 4900. elif ran_same < 8:
 4901. tilemap[a].append(tilemap[a][b-1])
 4902. else:
 4903. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4904. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4905. m = maP(name ,tilemap)
 4906. return m
 4907. def border_generator(self,layer,style='default'):
 4908. if style == 'default':
 4909. cave_name = 'local_0_0'
 4910. elif style == 'desert':
 4911. cave_name = 'desert_0_0'
 4912. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4913. m.map_type = 'border'
 4914. m.fill(tl.tlist['functional'][0])#fill with border
 4915. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4916. def grot_generator(self,layer):
 4917. screen.render_load(15,1)
 4918. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4919. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4920. m.map_type = 'grot'
 4921. m.set_music('grot','grot',True)
 4922. m.build_type = 'None'
 4923. m.fill(tl.tlist['global_caves'][3])#fill with hard rock
 4924. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['misc'][0],(((max_map_size*max_map_size)/100)*40))#set low water
 4925. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4926. chance_ore = layer*5
 4927. chance_gem = layer*3
 4928. screen.render_load(15,10)
 4929. for y in range (0,max_map_size):
 4930. for x in range (0,max_map_size):
 4931. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4932. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4933. coin = random.randint(0,1)
 4934. percent = random.randint(1,100)
 4935. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4936. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4937. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4938. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4939. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4940. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4941. screen.render_load(15,40)
 4942. for y in range (0,max_map_size):
 4943. for x in range (0,max_map_size):
 4944. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4945. cent = random.randint(0,99)
 4946. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4947. replace = m.tilemap[y][x]
 4948. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4949. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4950. m.containers[y][x] = container([deepcopy(il.ilist['food'][1])])
 4951. screen.render_load(15,75)
 4952. num_lilys = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4953. for i in range (0,num_lilys):
 4954. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find low wather
 4955. try:
 4956. coin = random.randint(0,1)
 4957. if coin == 0:
 4958. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][10]#set a water lily
 4959. else:
 4960. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][14]#set a water lily with blossom
 4961. except:
 4962. None
 4963. screen.render_load(15,90)
 4964. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find any low water tile
 4965. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][15]#set stair up
 4966. entrance_x = pos[0]
 4967. entrance_y = pos[1]
 4968. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4969. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4970. try:
 4971. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4972. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4973. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4974. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4975. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4976. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4977. except:
 4978. None
 4979. m.make_shops()
 4980. m.spawn_monsters(3)
 4981. screen.render_load(15,99)
 4982. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4983. def elfish_generator(self,layer):
 4984. screen.render_load(16,1)
 4985. map_name = 'fortress_0_0'
 4986. m = self.default_map_generator(map_name,'global_caves', tilelist)
 4987. m.map_type = 'elfish_fortress'
 4988. m.set_music('elfish_fortress','elfish_fortress',True)
 4989. m.no_monster_respawn = True
 4990. m.build_type = 'None'
 4991. m.fill(tl.tlist['elfish'][0])
 4992. for y in range (10, max_map_size-10,10):
 4993. ran = random.randint(0,3)
 4994. for yy in range (y-1,y+2):
 4995. if ran < 3:
 4996. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(yy,yy),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4997. if ran < 3:
 4998. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y-2,y-2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4999. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y+2,y+2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5000. screen.render_load(16,10)
 5001. for x in range (10, max_map_size-10,10):
 5002. ran = random.randint(0,3)
 5003. for xx in range (x-1,x+2):
 5004. if ran < 3:
 5005. m.imp_connect((xx,xx),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5006. if ran < 3:
 5007. m.imp_connect((x-2,x-2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5008. m.imp_connect((x+2,x+2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5009. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5010. building_count = 0
 5011. run = True
 5012. screen.render_load(16,30)
 5013. while run:
 5014. pos=m.find_first(tl.tlist['elfish'][0])
 5015. if pos != False:
 5016. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][3])#fill with help passive
 5017. building_count += 1
 5018. else:
 5019. run = False
 5020. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 5021. screen.render_load(16,50)
 5022. if building_count < 6:
 5023. return False #return false to make a loop if there are to less buildings inside the map
 5024. num_temples = int((float(building_count)/100)*10)
 5025. if num_temples == 0:
 5026. num_temples = 1
 5027. num_agriculture = int((float(building_count)/100)*10)
 5028. if num_agriculture == 0:
 5029. num_agriculture=1
 5030. num_meetingarea = int((float(building_count)/100)*10)
 5031. if num_meetingarea == 0:
 5032. num_meetingarea = 1
 5033. num_marketplace = int((float(building_count)/100)*10)
 5034. if num_marketplace == 0:
 5035. num_marketplace = 1
 5036. num_libaries = int((float(building_count)/100)*10)
 5037. if num_libaries == 0:
 5038. num_libaries = 1
 5039. num_dwellings = building_count-num_temples-num_agriculture-num_meetingarea-num_marketplace-num_libaries
 5040. screen.render_load(16,60)
 5041. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][1])
 5042. for i in range(0,num_agriculture):
 5043. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5044. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][2],tl.tlist['elfish'][1])#replace this building with elfish_agriculture
 5045. for y in range(0,max_map_size,2):
 5046. for x in range(0,max_map_size):
 5047. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 5048. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5049. for y in range(0,max_map_size):
 5050. for x in range(0,max_map_size):
 5051. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 5052. coin = random.randint(0,10)
 5053. if coin == 1:
 5054. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][2])#elfish farmer
 5055. m.set_monster_strength(x,y,1,lvl_bonus=5)
 5056. screen.render_load(16,65)
 5057. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5058. for i in range(0,num_marketplace):#set marketplaces
 5059. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5060. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5061. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5062. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5063. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 5064. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,3):
 5065. m.npcs[y][x] = ml.mlist['shop'][0]
 5066. m.set_monster_strength(x,y,5)
 5067. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['shop'][0])
 5068. screen.render_load(16,70)
 5069. for i in range(0,num_temples):
 5070. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5071. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5072. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5073. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5074. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1],2):
 5075. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0],2):
 5076. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][22])
 5077. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5078. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5079. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(tl.tlist['functional'][15])#set a altar
 5080. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5081. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].civilisation = False
 5082. m.npcs[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][3])
 5083. m.set_monster_strength(pos[0]+int(size[0]/2),pos[1]+int(size[1]/2),1,lvl_bonus=5)
 5084. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5085. screen.render_load(16,75)
 5086. for i in range(0,num_meetingarea):
 5087. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5088. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5089. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5090. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5091. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][0]) #set elfish landlord
 5092. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=5)
 5093. for y in range(pos[1]+2,pos[1]+size[1]-2):
 5094. for x in range(pos[0]+2,pos[0]+size[0]-1,4):
 5095. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #set table
 5096. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5097. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5098. for xx in range(x-1,x+2):
 5099. if m.tilemap[y][xx].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5100. m.tilemap[y][xx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 5101. m.tilemap[y][xx].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5102. m.tilemap[y][xx].civilisation = False
 5103. coin = random.randint(0,3)
 5104. if coin == 1:
 5105. m.npcs[y][xx] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][1]) #set elfish drunkard
 5106. m.set_monster_strength(xx,y,1,lvl_bonus=5)
 5107. for yy in range(y-1,y+2):
 5108. if m.tilemap[yy][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5109. m.tilemap[yy][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 5110. m.tilemap[yy][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5111. m.tilemap[yy][x].civilisation = False
 5112. coin = random.randint(0,3)
 5113. if coin == 1:
 5114. m.npcs[yy][x] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][1]) #set elfish drunkard
 5115. m.set_monster_strength(x,yy,1,lvl_bonus=5)
 5116. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5117. screen.render_load(16,80)
 5118. for i in range(0,num_libaries):
 5119. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5120. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5121. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5122. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5123. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 5124. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,2):
 5125. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])
 5126. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5127. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5128. screen.render_load(16,85)
 5129. for i in range(0,num_dwellings):
 5130. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5131. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5132. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5133. pos_original = pos
 5134. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5135. num_beds = int((size[0]*size[1])/9)
 5136. num_furniture = int((size[0]*size[1])/25)
 5137. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1]):
 5138. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0]):
 5139. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][5]
 5140. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1):
 5141. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1):
 5142. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][4]
 5143. for i in range(0,num_beds):#set beds
 5144. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5145. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][8])
 5146. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5147. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5148. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5149. for i in range(0,num_furniture):#set furnaces
 5150. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5151. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][14])
 5152. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5153. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5154. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5155. for i in range(0,num_furniture):#set wb's
 5156. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5157. ran = random.randint(9,13)
 5158. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][ran])
 5159. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5160. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5161. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5162. for y in range(pos_original[1]+1,pos_original[1]+size[1]-1):#set blue floor
 5163. for x in range(pos_original[0]+1,pos_original[0]+size[0]-1):
 5164. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5165. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5166. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5167. screen.render_load(16,90)
 5168. for yy in range(0,max_map_size,5):
 5169. for xx in range(0,max_map_size):
 5170. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 5171. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 5172. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 5173. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 5174. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 5175. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 5176. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 5177. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 5178. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 5179. screen.render_load(16,95)
 5180. for yy in range(0,max_map_size):
 5181. for xx in range(0,max_map_size,5):
 5182. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 5183. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 5184. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 5185. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 5186. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 5187. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 5188. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 5189. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 5190. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 5191. screen.render_load(16,97)
 5192. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5193. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5194. #set fontains
 5195. for y in range(10,max_map_size-10,10):
 5196. for x in range(10,max_map_size-10,10):
 5197. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5198. coin = random.randint(0,1)
 5199. if coin == 0:
 5200. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])#set a fontain
 5201. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][1]
 5202. m.tilemap[y][x].civilisation = False #this is no players fontain
 5203. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 5204. pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][7]) #set portal home
 5205. if pos == False:
 5206. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][1])
 5207. replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][1])
 5208. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][2])
 5209. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5210. m.spawn_monsters(6)
 5211. self.maplist[layer][map_name] = m
 5212. screen.render_load(16,00)
 5213. def mine_generator(self,layer):
 5214. screen.render_load(17,1)
 5215. cave_name = 'dungeon_0_0'
 5216. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 5217. m.map_type = 'orcish_mines'
 5218. m.set_music('orcish_mines','orcish_mines',True)
 5219. m.build_type = 'None'
 5220. m.monster_plus = 9
 5221. screen.render_load(17,10)
 5222. m.fill(tl.tlist['mine'][1])#fill with mine wall
 5223. screen.render_load(17,30)
 5224. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['mine'][0],((max_map_size**2/100)*45))
 5225. screen.render_load(17,50)
 5226. screen.render_load(17,60)
 5227. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['mine'][1],tl.tlist['global_caves'][3],8) #only the outer tiles become mine wall
 5228. screen.render_load(17,70)
 5229. for y in range (0, max_map_size):
 5230. for x in range(0,max_map_size):
 5231. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5232. ran = random.randint(0,99)
 5233. if ran > 69:
 5234. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore
 5235. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 5236. elif ran < 10:
 5237. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem
 5238. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 5239. screen.render_load(17,80)
 5240. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5241. m.make_shops()
 5242. m.make_containers(15,30,tl.tlist['mine'][0],1,4,'remains')
 5243. num_moss = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 5244. for i in range (0,num_moss):
 5245. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find mine floor
 5246. try:
 5247. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['mine'][2]#set blood moss
 5248. except:
 5249. None
 5250. screen.render_load(17,90)
 5251. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find any mine floor tile
 5252. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][17]#set stair up
 5253. entrance_x = pos[0]
 5254. entrance_y = pos[1]
 5255. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 5256. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 5257. try:
 5258. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5259. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5260. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 5261. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5262. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5263. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 5264. except:
 5265. None
 5266. m.spawn_monsters(9)
 5267. screen.render_load(17,99)
 5268. self.maplist[layer][cave_name] = m
 5269. def cave_generator(self, deep, style='default'):
 5270. if style == 'desert':
 5271. cave_name='desert_0_0'
 5272. else:
 5273. cave_name = 'local_0_0'
 5274. p = 9
 5275. for d in range(1,deep+2):
 5276. screen.render_load(4,p+(d*20))
 5277. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 5278. if d < 4:
 5279. if style == 'desert':
 5280. m.map_type = 'desert_cave'
 5281. m.monster_plus = 7
 5282. else:
 5283. m.map_type = 'cave'
 5284. m.set_music('cave','cave',True)
 5285. else:
 5286. if style == 'desert':
 5287. m.map_type = 'desert_lava_cave'
 5288. m.monster_plus = 7
 5289. else:
 5290. m.map_type = 'lava_cave'
 5291. m.set_music('lava_cave','lava_cave',True)
 5292. m.thirst_multi_day = 2
 5293. m.thirst_multi_night = 2
 5294. if d > 3:
 5295. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][2])#exchange lava against hot cave ground
 5296. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][1],tl.tlist['misc'][28])#exchange worn rock against obsidian
 5297. if d > 4:
 5298. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][2],tl.tlist['global_caves'][4],8)#make lava spots between hot cave ground
 5299. num = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 5300. for i in range(0,num):
 5301. ran = random.randint(0,1)
 5302. if ran > 0:
 5303. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0]) #cave ground
 5304. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][23])# make master forges
 5305. else:
 5306. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][1])#exchange lava against mud
 5307. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][1],tl.tlist['misc'][0],8)#make low water spots between mud
 5308. #######set mushrooms, ore and gems
 5309. chance_ore = d
 5310. chance_gem = d/2
 5311. for y in range (0,max_map_size):
 5312. for x in range (0,max_map_size):
 5313. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5314. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5315. coin = random.randint(0,1)
 5316. percent = random.randint(1,100)
 5317. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 5318. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 5319. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5320. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 5321. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 5322. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5323. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 5324. cent = random.randint(0,99)
 5325. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 5326. replace = m.tilemap[y][x]
 5327. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 5328. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5329. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#this is cave ground
 5330. cent = random.randint(0,99)
 5331. if cent < 10: #its a chance of 10% that a brown mushroom spawns here
 5332. replace = m.tilemap[y][x]
 5333. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][7]
 5334. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5335. elif cent < 15: #its a chance of 5% that a purple mushroom spawns here
 5336. replace = m.tilemap[y][x]
 5337. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][8]
 5338. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5339. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5340. if d == 1 and style == 'default':#set stair up on lvl 1
 5341. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5342. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][2])#stair down
 5343. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage = -1
 5344. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 5345. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].build_here = False
 5346. for yy in range(pos[1]-3,pos[1]+4):
 5347. for xx in range(pos[0]-3,pos[0]+4):
 5348. m.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 5349. for x in range(0,max_map_size):
 5350. if m.tilemap[x][pos[0]].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5351. ran = random.randint(1,2)
 5352. m.tilemap[x][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 5353. for y in range(0,max_map_size):
 5354. if m.tilemap[pos[1]+1][y].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5355. ran = random.randint(1,2)
 5356. m.tilemap[pos[1]+1][y] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 5357. #set vaults
 5358. for i in range(0,int(max_map_size**2/50**2)):
 5359. m.make_vault(tl.tlist['global_caves'][0],d)
 5360. #set grot/mine at lvl 1 and 3
 5361. if style == 'default':
 5362. if d == 1:
 5363. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 5364. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][14]
 5365. if style == 'desert':
 5366. if d == 3:
 5367. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 5368. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][16]
 5369. m.make_containers(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],2,5,'chest')#set some chests
 5370. m.make_special_monsters(0,1,tl.tlist['global_caves'][0],d,'mimic')#maybe set some mimics
 5371. m.make_special_monsters(15,25,tl.tlist['global_caves'][0],d,'vase')#set some vases
 5372. if m.map_type == 'desert_lava_cave':
 5373. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],d,'demonic chest')#maybe set some demonic chests
 5374. m.spawn_monsters(d)
 5375. if style == 'desert': #replace rock etc.
 5376. for y in range(0,max_map_size):
 5377. for x in range(0,max_map_size):
 5378. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID: #this is hard rock
 5379. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][24])
 5380. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][1].techID: #this is worn rock
 5381. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 5382. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][2].techID: #this is soft soil
 5383. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 5384. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][4].techID: #this is ore
 5385. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][21])
 5386. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][5].techID: #this is gem
 5387. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][22])
 5388. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][7].techID: #this is a brown mushroom
 5389. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5390. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][25])
 5391. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5392. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][8].techID: #this is a purple mushroom
 5393. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5394. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][27])
 5395. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5396. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][6].techID: #this is a blue mushroom
 5397. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5398. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][26])
 5399. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5400. self.maplist[d][cave_name] = m
 5401. def elysium_generator(self):
 5402. name = 'elysium_0_0'
 5403. tilemap = []
 5404. for a in range (0,max_map_size):
 5405. tilemap.append([])
 5406. for b in range (0,max_map_size):
 5407. tilemap[a].append(0)
 5408. m = maP(name,tilemap)
 5409. m.map_type = 'elysium'
 5410. m.set_music('menu','menu',True)
 5411. m.build_type = 'None'
 5412. m.fill(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5413. for x in range(0,max_map_size):
 5414. for y in range(0,max_map_size):
 5415. if x%2 == 0 and y%2 == 0:
 5416. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5417. elif x%2 != 0 and y%2 != 0:
 5418. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5419. center = int(max_map_size/2)
 5420. for yy in range(center-2,center+3):
 5421. for xx in range(center-2,center+3):
 5422. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5423. m.tilemap[center][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])
 5424. for yyy in range(center-7,center-3):
 5425. for xxx in range(center-2,center+3):
 5426. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5427. for yyy in range(center-2,center+3):
 5428. for xxx in range(center-7,center-3):
 5429. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5430. for yyy in range(center-2,center+3):
 5431. for xxx in range(center+4,center+8):
 5432. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5433. help_map = deepcopy(m)
 5434. for yyy in range(0,max_map_size):
 5435. for xxx in range(0,max_map_size):
 5436. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 5437. count = 0
 5438. for yyyy in range(yyy-1,yyy+2):
 5439. for xxxx in range(xxx-1,xxx+2):
 5440. try:
 5441. if m.tilemap[yyyy][xxxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][1].techID:
 5442. count += 1
 5443. except:
 5444. None
 5445. if count == 4:
 5446. help_map.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5447. m = help_map
 5448. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5449. m.tilemap[center][center+1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5450. m.tilemap[center][center-5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5451. m.tilemap[center][center+5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5452. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5453. m.tilemap[center-5][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5454. m.tilemap[center-7][center] = deepcopy(tl.tlist['portal'][6])
 5455. m.tilemap[center-7][center].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5456. m.tilemap[center-8][center+1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][0])
 5457. m.tilemap[center-8][center+1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5458. m.tilemap[center-8][center-1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][3])
 5459. m.tilemap[center-8][center-1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5460. #set nest boxes
 5461. m.tilemap[23][30] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5462. m.tilemap[23][30].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5463. m.tilemap[23][32] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5464. m.tilemap[23][32].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5465. m.tilemap[25][34] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5466. m.tilemap[25][34].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5467. m.tilemap[27][34] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5468. m.tilemap[27][34].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5469. m.tilemap[29][32] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5470. m.tilemap[29][32].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5471. m.tilemap[29][30] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5472. m.tilemap[29][30].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5473. #set tutorial npcs
 5474. m.npcs[center-3][center-6] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][0])
 5475. m.set_monster_strength(center-6,center-3,1)
 5476. m.npcs[center-3][center-6].lp = 999
 5477. m.npcs[center][center+6] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][1])
 5478. m.set_monster_strength(center+6,center,1)
 5479. m.npcs[center][center+6].lp = 999
 5480. m.npcs[center+3][center-2] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][2])
 5481. m.set_monster_strength(center-2,center+3,1)
 5482. m.npcs[center+3][center-2].lp = 999
 5483. m.npcs[center+3][center+2] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][3])
 5484. m.set_monster_strength(center+2,center+3,1)
 5485. m.npcs[center+3][center+2].lp = 999
 5486. m.npcs[center-3][center-4] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][4])
 5487. m.set_monster_strength(center-4,center-3,1)
 5488. m.npcs[center-3][center-4].lp = 999
 5489. m.npcs[center+3][center] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][5])
 5490. m.set_monster_strength(center,center+3,1)
 5491. m.npcs[center+3][center].lp = 999
 5492. m.npcs[center-6][center] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][6])
 5493. m.set_monster_strength(center,center-6,1)
 5494. m.npcs[center-6][center].lp = 999
 5495. m.tilemap[center+2][center] = deepcopy(tl.tlist['functional'][9]) #carpenters workbench
 5496. m.tilemap[center+2][center].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5497. self.maplist[0][name] = m
 5498. def grassland_generator(self,x,y,chance_scrubs, chance_trees, chance_herbs, number_rocks):
 5499. # chance_scrubs and chance_trees must be between 0 and 99
 5500. screen.render_load(3,1)
 5501. name = 'local_0_0'
 5502. helpmap = self.default_map_generator('1','help',tilelist)
 5503. tilemap = []
 5504. for a in range (0,max_map_size):
 5505. tilemap.append([])
 5506. for b in range (0,max_map_size):
 5507. tilemap[a].append(0)
 5508. m = maP(name,tilemap)
 5509. m.map_type = 'overworld'
 5510. m.set_music('overworld','night',True)
 5511. screen.render_load(3,2)
 5512. m.fill(tl.tlist['local'][0])#fill the map with grass
 5513. # set scrubs
 5514. for y in range (0,max_map_size):
 5515. for x in range (0,max_map_size):
 5516. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5517. chance = random.randint(0,99)
 5518. if chance < chance_scrubs:
 5519. scrubs = (1,3,4,6,7,8,9)
 5520. coin = random.randint(0,len(scrubs)-1)
 5521. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][scrubs[coin]])
 5522. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]
 5523. screen.render_load(3,3)
 5524. #set trees
 5525. for y in range (0,max_map_size):
 5526. for x in range (0,max_map_size):
 5527. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][1].techID: #<---tree here
 5528. chance = random.randint(0,99)
 5529. if chance < chance_trees:
 5530. coin = random.randint(10,13)
 5531. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5532. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5533. screen.render_load(3,4)
 5534. #set herbs
 5535. for y in range (0,max_map_size):
 5536. for x in range (0,max_map_size):
 5537. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5538. chance = random.randint(0,99)
 5539. if chance < chance_herbs:
 5540. coin = random.randint(15,16)
 5541. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5542. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5543. screen.render_load(3,5)
 5544. # set rocks
 5545. for n in range (0,number_rocks):
 5546. x = random.randint(0,max_map_size-1)
 5547. y = random.randint(0,max_map_size-1)
 5548. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][14]
 5549. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5550. screen.render_load(3,6)
 5551. #set water
 5552. for y in range (0,max_map_size):
 5553. for x in range (0,max_map_size):
 5554. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][2].techID: #<---water here
 5555. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0] # set low water here
 5556. screen.render_load(3,7)
 5557. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],8) # exchange low wather against deep water
 5558. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5559. #set portal
 5560. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5] = deepcopy(tl.tlist['portal'][8])
 5561. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5].replace = tl.tlist['local'][0]
 5562. #set stair down
 5563. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])
 5564. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5565. screen.render_load(3,8)
 5566. #set dungeon
 5567. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5568. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][7])
 5569. for q in range(0,int(max_map_size**2/50**2)*3):
 5570. m.make_orc_cave(tl.tlist['local'][0])#generate orc caves on grass
 5571. m.spawn_monsters(0)
 5572. self.maplist[0][name] = m
 5573. screen.render_load(3,9)
 5574. return pos
 5575. def shop_generator(self,style):
 5576. #0: Basic initializing
 5577. screen.render_load(19,0)
 5578. name = 'shop_0_0'
 5579. tilemap = []
 5580. for a in range (0,max_map_size):
 5581. tilemap.append([])
 5582. for b in range (0,max_map_size):
 5583. tilemap[a].append(0)
 5584. m = maP(name,tilemap)
 5585. m.map_type = style
 5586. m.build_type = 'None'
 5587. m.monster_plus = 0
 5588. m.monster_num = 0
 5589. m.set_music('shop','shop',True)
 5590. m.fill(tl.tlist['functional'][0])
 5591. screen.render_load(19,10)
 5592. center_x = int(max_map_size/2)
 5593. center_y = int(max_map_size/2)
 5594. for y in range(center_y-4,center_y+5):
 5595. for x in range(center_x-4,center_x+5):
 5596. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#wall
 5597. screen.render_load(19,20)
 5598. for y in range(center_y-3,center_y+4):
 5599. for x in range(center_x-3,center_x+4):
 5600. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])#corridor
 5601. screen.render_load(19,30)
 5602. for y in range(center_y-2,center_y+3):
 5603. for x in range(center_x-2,center_x+3):
 5604. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#shop wall
 5605. screen.render_load(19,50)
 5606. for y in range(center_y-1,center_y+2):
 5607. for x in range(center_x-1,center_x+2):
 5608. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])#shop floor
 5609. screen.render_load(19,70)
 5610. m.tilemap[center_y-2][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])#shop door
 5611. m.tilemap[center_y-3][center_x-1] = deepcopy(tl.tlist['shop'][5])#sign
 5612. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])
 5613. m.tilemap[center_y-3][center_x].techID = -9999#nothing shall spawn here
 5614. m.tilemap[center_y-4][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][3])#shop exit
 5615. if style == 'pharmacy':
 5616. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Naeria\'s Pharmacy]'
 5617. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][3])
 5618. elif style == 'pickaxe':
 5619. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Eklor\'s Pickaxe Empire]'
 5620. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][4])
 5621. elif style == 'hardware':
 5622. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Grimork\'s Hardware Store]'
 5623. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][5])
 5624. elif style == 'deco':
 5625. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Larosa\'s Decoration Store]'
 5626. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][6])
 5627. elif style == 'book':
 5628. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Xirazzzia\'s Bookshelf]'
 5629. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][7])
 5630. elif style == 'bomb':
 5631. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Torguly\'s eXplozives Of al kinD]'
 5632. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][8])
 5633. elif style == 'general':
 5634. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Arialu\'s General Store]'
 5635. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][9])
 5636. screen.render_load(19,90)
 5637. coin = random.randint(0,1)
 5638. if coin == 1:
 5639. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][1])
 5640. coin2 = random.randint(0,3)
 5641. if coin2 == 0:
 5642. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5643. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])
 5644. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5645. elif coin2 == 1:
 5646. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5647. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])
 5648. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5649. elif coin2 == 2:
 5650. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2])
 5651. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1)
 5652. else:
 5653. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][1],1,'vase')
 5654. self.maplist[1][name] = m
 5655. screen.render_load(19,99)
 5656. def dungeon_generator(self,monster_plus,stair_down=True,num_traps=10,style='Dungeon'):#possible other style = 'Tomb'
 5657. #0: Basic initializing
 5658. screen.render_load(19,0)#Render progress bar 0%
 5659. if player.pet_pos != False and player.pet_on_map != False:
 5660. pet_help = deepcopy(world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]])
 5661. world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]] = 0
 5662. player.pet_pos = [0,0,1]
 5663. player.pet_on_map = 'dungeon_0_0'
 5664. if style == 'Tomb': #Set the graphics
 5665. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (4,6) #
 5666. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (4,7) #Sandstone walls,hidden doors and corridors for the acient tomb
 5667. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (4,7) #
 5668. else: #
 5669. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (10,6) #
 5670. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (2,6) #Default walls,hidden doors and corridors for the default dungeon
 5671. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (2,6) #
 5672. name = 'dungeon_0_0'#map name
 5673. tilemap = [] #Initializing a empty tilemap
 5674. for a in range (0,max_map_size): #
 5675. tilemap.append([]) #
 5676. for b in range (0,max_map_size): #
 5677. tilemap[a].append(0) #
 5678. m = maP(name,tilemap) #Generate a Map-object
 5679. if style == 'Tomb': #
 5680. m.map_type = 'tomb' #
 5681. m.set_music('tomb','tomb',True) #
 5682. else: #
 5683. m.map_type = 'dungeon' #and set a few constants for the new map
 5684. m.set_music('dungeon','dungeon',True)#
 5685. m.build_type = 'None' #
 5686. m.monster_plus = monster_plus #
 5687. m.monster_num = 0.3 #
 5688. m.no_monster_respawn = True #
 5689. m.fill(tl.tlist['dungeon'][9])#fill the map with dungeon wall tiles
 5690. screen.render_load(19,10)#Render progress bar 10%
 5691. #1: Set rooms
 5692. #Important fact: No matter how big the mapsize is set,
 5693. #dundeons only use the 52x52 tiles in the upper left connor.
 5694. #Thats as big as a small map.
 5695. test_build = True #Seperate the dungeon in a 3x3 grit.
 5696. while test_build: #Every part of the grit has a 66% chance to be a room
 5697. parts_with_rooms = [] #
 5698. #
 5699. for part_y in range(0,3): #
 5700. for part_x in range(0,3): #
 5701. ran = random.randint(0,9) #
 5702. if ran > 3: #
 5703. pick = (part_x,part_y) #
 5704. parts_with_rooms.append(pick) #
 5705. if len(parts_with_rooms) > 5: #every dungeon level needs at least 5 rooms
 5706. test_build = False #
 5707. coord_x = [] #transform the coordinates from the 3x3 grit into
 5708. coord_y = [] #real coordinates on the tilemap(center of the rooms)
 5709. #
 5710. for c in parts_with_rooms: #
 5711. x_offset = random.randint(0,5) #
 5712. y_offset = random.randint(0,5) #
 5713. #
 5714. real_x = 9+(15*c[0])+x_offset #
 5715. real_y = 9+(15*c[1])+y_offset #
 5716. #
 5717. coord_x.append(real_x) #
 5718. coord_y.append(real_y) #
 5719. m.imp_connect(coord_x,coord_y,tl.tlist['dungeon'][1],tl.tlist['dungeon'][0],tl.tlist['dungeon'][0])#connect the room cooardinathe with corridor
 5720. for i in range(0,len(coord_x)-1):#set variable roome size for all rooms
 5721. x_minus = random.randint(2,4)#
 5722. x_plus = random.randint(3,5) #
 5723. y_minus = random.randint(2,4)#
 5724. y_plus = random.randint(3,5) #
 5725. for yy in range(coord_y[i]-y_minus-1,coord_y[i]+y_plus+1): #draw walls around the rooms
 5726. for xx in range(coord_x[i]-x_minus-1,coord_x[i]+x_plus+1): #
 5727. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5728. for yy in range(coord_y[i]-y_minus,coord_y[i]+y_plus): #draw the room floor
 5729. for xx in range(coord_x[i]-x_minus,coord_x[i]+x_plus): #
 5730. m.tilemap[yy][xx] = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5731. screen.render_load(19,25) #progress bar 25%
 5732. #2: Set doors
 5733. for yyy in range(0,52):
 5734. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5735. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Set all tiles that are surrounded by two moveable tiles on two opponent sides as doors
 5736. if m.tilemap[yyy-1][xxx].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy+1][xxx].move_group == 'soil': #
 5737. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5738. elif m.tilemap[yyy][xxx-1].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy][xxx+1].move_group == 'soil': #
 5739. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5740. for yyy in range(0,52):
 5741. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5742. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #Remove all doors that are next to another door.
 5743. size = m.get_quarter_size(xxx,yyy) #Only spare one door per wall
 5744. if size[0] > 1: #
 5745. for rx in range(xxx,xxx+size[0]+1): #
 5746. m.tilemap[yyy][rx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5747. rrx = int(xxx+((rx-xxx)/2)) #
 5748. m.tilemap[yyy][rrx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5749. #
 5750. if m.tilemap[yyy-1][rrx].move_group != 'soil': #
 5751. m.tilemap[yyy-1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5752. if m.tilemap[yyy+1][rrx].move_group != 'soil': #
 5753. m.tilemap[yyy+1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5754. #
 5755. if size[1] > 1: #
 5756. for ry in range(yyy,yyy+size[1]+1): #
 5757. m.tilemap[ry][xxx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5758. rry = int(yyy+((ry-yyy)/2)) #
 5759. m.tilemap[rry][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5760. #
 5761. if m.tilemap[rry][xxx-1].move_group != 'soil': #
 5762. m.tilemap[rry][xxx-1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5763. if m.tilemap[rry][xxx+1].move_group != 'soil': #
 5764. m.tilemap[rry][xxx+1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5765. screen.render_load(19,40)#Render progress bar 40%
 5766. test = deepcopy(m) #Make a copy of the map as is
 5767. pos = test.find_first(tl.tlist['dungeon'][0]) #and performe a float test,
 5768. test.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['dungeon'][9]) #in order to find not conected parts.
 5769. screen.render_load(19,50) #Render progress bar 50%
 5770. for yyy in range(0,52): #Remove not connected parts
 5771. for xxx in range(0,52): #
 5772. if test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['dungeon'][9].techID and test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID: #
 5773. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][9] #
 5774. screen.render_load(19,60)#Render progress bar 60%
 5775. for yyy in range(0,52): #Randomize doors:
 5776. for xxx in range(0,52): #-normal door
 5777. #-resisting door
 5778. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #-etc.
 5779. ran = random.randint(3,6) #
 5780. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][ran] #
 5781. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Randomize wall design
 5782. ran_test = random.randint(0,99) #
 5783. if ran_test > 75: #
 5784. if style == 'Dungeon': #
 5785. ran = random.randint(0,2) #
 5786. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (11,0+ran) #
 5787. if style == 'Tomb': #
 5788. ran = random.randint(0,2) #
 5789. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (12,0+ran) #
 5790. screen.render_load(19,70)#Render progress bar 70%
 5791. #3: Make stairs
 5792. stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a up leading stair on any floor tile.
 5793. entrance_x = stair_up_pos[0] #
 5794. entrance_y = stair_up_pos[1] #
 5795. if style == 'Tomb': #
 5796. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][19] #
 5797. else: #
 5798. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][8] #
 5799. for sy in range(stair_up_pos[1]-4,stair_up_pos[1]+5):
 5800. for sx in range(stair_up_pos[0]-4,stair_up_pos[0]+5):
 5801. try:
 5802. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5803. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5804. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'dry_entrance'
 5805. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5806. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5807. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'wet_entrance'
 5808. except:
 5809. None
 5810. if stair_down == True: #If we are not on the deepest lvl:
 5811. stair_down_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a down leading stair on any floor tile.
 5812. if style == 'Tomb': #
 5813. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18] #
 5814. else: #
 5815. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][7] #
 5816. else: #Make a chest whit a reward on the deepest lvl instead
 5817. chest_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5818. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][20] #
 5819. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5820. if style == 'Tomb':
 5821. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][0],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][40]],chest_pos[0],chest_pos[1])# set the interior of the chest
 5822. else: #
 5823. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][1],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41]],chest_pos[0],chest_pos[1])#
 5824. egg_pos = stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #set monster egg
 5825. m.tilemap[egg_pos[1]][egg_pos[0]] = tl.tlist['functional'][34] #
 5826. m.tilemap[egg_pos[1]][egg_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5827. screen.render_load(19,80)#Render progress bar 80%
 5828. #4: Make Traps
 5829. for i in range(0,num_traps): #Set hidden traps on random floor tiles.
 5830. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5831. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]] #
 5832. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][10]) #Traps have to be deepcopied to work proper.
 5833. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace #
 5834. screen.render_load(19,90) #Render Progress bar 90%
 5835. #5: Make interior
 5836. num_rooms = len(parts_with_rooms) #Make chests with random loot
 5837. m.make_containers(int(num_rooms/3),int(num_rooms/2),tl.tlist['dungeon'][0],1,3,'chest') #
 5838. for c in range(0,num_rooms): #Set random fontains on floor tiles
 5839. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5840. ran = random.randint(0,99) #
 5841. if ran < 15: #
 5842. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][12]) #acid fontain
 5843. elif ran > 84: #
 5844. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][13]) #healing fontain
 5845. else: #
 5846. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][7]) #fontain
 5847. tile.civilisation = False #
 5848. tile.build_here = False #
 5849. tile.can_grown = False #
 5850. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5851. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5852. coin = random.randint(0,1) #Set a Altar on 50% of all maps
 5853. if coin == 1: #that are generated with this function
 5854. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5855. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][15]) #
 5856. tile.civilisation = False #
 5857. tile.build_here = False #
 5858. tile.can_grown = False #
 5859. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5860. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5861. num_statue = random.randint(4,6) #generate random statues
 5862. for l in range(0,num_statue): #
 5863. kind = random.randint(0,len(tl.tlist['statue'])-1) #
 5864. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5865. tile = deepcopy(tl.tlist['statue'][kind]) #
 5866. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5867. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5868. num_deco = random.randint(8,10) #generate random deco
 5869. for l in range(0,num_deco): #
 5870. if style == 'Tomb': #
 5871. kind = random.randint(3,5) #
 5872. else: #
 5873. kind = random.randint(0,2) #
 5874. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5875. tile = deepcopy(tl.tlist['deco'][kind]) #
 5876. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5877. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5878. coin_cage = random.randint(0,2) #spawn cages
 5879. if coin_cage == 1: #
 5880. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5881. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][random.randint(0,len(ml.mlist['cage'])-1)]) #
 5882. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5883. pos2 = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5884. m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][9]) #
 5885. m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5886. m.spawn_monsters(0) #Spawn initial monsters
 5887. m.make_special_monsters(10,20,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'vase') #
 5888. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'mimic') #
 5889. if style == 'Tomb': #
 5890. m.make_special_monsters(1,3,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'demonic chest') #
 5891. coin = random.randint(0,1)
 5892. if coin == 1:
 5893. m.spawn_magic_shops()
 5894. if player.pet_pos != False and player.pet_on_map != False:
 5895. m.npcs[0][0] = pet_help
 5896. self.maplist[1][name] = m # Add map to world.maplist
 5897. screen.render_load(19,99) #Render progress bar 99%
 5898. def desert_generator(self,chance_object):
 5899. #chance_objects must be between 0 and 99
 5900. screen.render_load(18,1)
 5901. name = 'desert_0_0'
 5902. tilemap = []
 5903. for a in range (0,max_map_size):
 5904. tilemap.append([])
 5905. for b in range (0,max_map_size):
 5906. tilemap[a].append(0)
 5907. m = maP(name,tilemap)
 5908. m.map_type = 'desert'
 5909. m.build_type = 'Full'
 5910. m.monster_plus = 7
 5911. m.thirst_multi_day = 2
 5912. m.set_music('desert','night',True)
 5913. m.fill(tl.tlist['extra'][0])
 5914. y_river = random.randint((17),(max_map_size-17))
 5915. river_offset = random.randint(-3,3)
 5916. plus = 0
 5917. minus = 0
 5918. screen.render_load(18,20)
 5919. for c in range (0,max_map_size):
 5920. for g in range (-2,7):
 5921. m.tilemap[y_river+river_offset+g][c] = tl.tlist['local'][0]#set grass
 5922. for w in range (0,5):
 5923. m.tilemap[y_river+river_offset+w][c] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5924. if river_offset < 4:
 5925. plus = 1
 5926. else:
 5927. plus = 0
 5928. if river_offset > -4:
 5929. minus = -1
 5930. else:
 5931. minus = 0
 5932. offset_change = random.randint(minus,plus)
 5933. river_offset += offset_change
 5934. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],7)
 5935. screen.render_load(18,40)
 5936. for b in range(2,max_map_size-2,10):
 5937. #north side of the river
 5938. building_offset =random.randint(0,4)
 5939. number_beds = 0
 5940. for y in range(y_river-12,y_river-7):
 5941. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5942. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5943. if y == y_river-10:
 5944. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5945. else:
 5946. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5947. elif y == y_river-12 or y == y_river-8:
 5948. if x == b+building_offset+2:
 5949. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5950. else:
 5951. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5952. else:
 5953. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5954. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5955. if y == y_river-11 or y == y_river-9:
 5956. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5957. if number_beds == 0:
 5958. obj_here = 1
 5959. if obj_here != 0:
 5960. if obj_here == 1:
 5961. obj = ('functional',8)
 5962. number_beds += 1
 5963. else:
 5964. ran = random.randint(9,15)
 5965. obj = ('functional',ran)
 5966. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5967. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5968. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5969. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5970. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5971. #south side of the river
 5972. building_offset = random.randint(0,4)
 5973. number_beds = 0
 5974. screen.render_load(18,60)
 5975. for y in range(y_river+8,y_river+13):
 5976. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5977. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5978. if y == y_river+10:
 5979. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5980. else:
 5981. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5982. elif y == y_river+12 or y == y_river+8:
 5983. if x == b+building_offset+2:
 5984. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5985. else:
 5986. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5987. else:
 5988. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5989. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5990. if y == y_river+9 or y == y_river+11:
 5991. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5992. if number_beds == 0:
 5993. obj_here = 1
 5994. if obj_here != 0:
 5995. if obj_here == 1:
 5996. obj = ('functional',8)
 5997. number_beds += 1
 5998. else:
 5999. ran = random.randint(9,15)
 6000. obj = ('functional',ran)
 6001. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 6002. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 6003. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 6004. m.tilemap[y][x].build_here = False
 6005. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 6006. make_bridges = True
 6007. num_bridges = 0
 6008. num_bridges_max = ((max_map_size/50)*3)+1
 6009. screen.render_load(18,80)
 6010. while num_bridges < num_bridges_max:
 6011. x_pos = random.randint(5,max_map_size-5)
 6012. num_wall = 0
 6013. for test in range(0,max_map_size):
 6014. if m.tilemap[test][x_pos].techID == tl.tlist['extra'][2].techID:
 6015. num_wall += 1
 6016. if num_wall == 0:
 6017. num_bridges += 1
 6018. for y in range(0,max_map_size):
 6019. if m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][3].techID: #this is low wather or deep water
 6020. replace = deepcopy(m.tilemap[y][x_pos])
 6021. m.tilemap[y][x_pos] = deepcopy(tl.tlist['extra'][8])
 6022. m.tilemap[y][x_pos].replace = replace
 6023. for y in range (0,max_map_size):
 6024. for x in range (0,max_map_size):
 6025. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][0].techID:
 6026. chance = random.randint(0,99)
 6027. if chance < chance_object:
 6028. obj_numbers = (3,4,5,14)
 6029. coin = random.randint(0,len(obj_numbers)-1)
 6030. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][obj_numbers[coin]]
 6031. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6032. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['local'][0].techID:
 6033. chance = random.randint(0,99)
 6034. if chance < chance_object:
 6035. coin = random.randint(10,13)
 6036. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][coin]
 6037. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 6038. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][9].techID:
 6039. for yy in range(y-1,y+2):
 6040. if m.tilemap[yy][x].replace != None:
 6041. m.tilemap[yy][x] = m.tilemap[yy][x].replace
 6042. for xx in range(x-1,x+2):
 6043. if m.tilemap[y][xx].replace != None:
 6044. m.tilemap[y][xx] = m.tilemap[y][xx].replace
 6045. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#bed
 6046. ran = random.randint(5,6)
 6047. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['special'][ran])
 6048. m.set_monster_strength(x,y,0)
 6049. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 6050. screen.render_load(18,99)
 6051. #set portal
 6052. y = 2
 6053. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 6054. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][5]
 6055. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6056. m.tilemap[y+1][x] = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6057. #set tomb
 6058. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['extra'][0])
 6059. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18]
 6060. m.spawn_monsters(0)
 6061. self.maplist[0][name] = m
 6062. class mob():
 6063. def __init__(self, name, on_map, attribute, pos =[40,40,0],glob_pos=[0,0],build='Manual'):
 6064. self.name = name
 6065. self.on_map = on_map
 6066. self.attribute = attribute
 6067. self.lp = attribute.max_lp
 6068. self.mp = attribute.max_mp
 6069. self.pos = pos
 6070. self.glob_pos = glob_pos
 6071. self.last_map = 'Foo'
 6072. self.cur_map = 'Bar'
 6073. self.cur_z = self.pos[2]
 6074. self.last_z = 'Baz'
 6075. def move(self, x=0, y=0):
 6076. mc = self.move_check(x,y)
 6077. tile_move_group = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group
 6078. player_move_groups = ['soil','low_liquid','shop','house','wet_entrance','dry_entrance']
 6079. swim_check = True
 6080. for i in ('Head','Body','Legs','Feet'):
 6081. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 6082. swim_check = False
 6083. if swim_check == True:
 6084. player_move_groups.append('swim')
 6085. if player.buffs.get_buff('hexed') < 1:
 6086. player_move_groups.append('holy')
 6087. if self.buffs.get_buff('immobilized') > 0:
 6088. player_move_groups = ['not_existent_group1','not_existent_group2']
 6089. move_check2 = False
 6090. for j in player_move_groups:
 6091. if j == tile_move_group:
 6092. move_check2 = True
 6093. if mc == True:
 6094. if x > 0 and move_check2 == True and self.pos[0] < max_map_size - 1:
 6095. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6096. try:
 6097. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6098. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6099. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6100. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6101. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6102. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6103. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6104. evolve = False
 6105. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6106. evolve = True
 6107. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6108. evolve = True
 6109. if evolve == True:
 6110. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6111. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6112. mo_name = deepcopy(world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name)
 6113. memory = deepcopy(world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory)
 6114. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6115. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6116. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6117. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6118. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6119. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6120. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6121. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6122. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6123. except:
 6124. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6125. player.pet_pos = False
 6126. player.pet_on_map = False
 6127. self.pos[0] += 1
 6128. if x < 0 and move_check2 == True and self.pos[0] > 0:
 6129. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6130. try:
 6131. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6132. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6133. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6134. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6135. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6136. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6137. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6138. evolve = False
 6139. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6140. evolve = True
 6141. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6142. evolve = True
 6143. if evolve == True:
 6144. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6145. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6146. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6147. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6148. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6149. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6150. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6151. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6152. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6153. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6154. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6155. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6156. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6157. except:
 6158. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6159. player.pet_pos = False
 6160. player.pet_on_map = False
 6161. self.pos[0] -= 1
 6162. if y > 0 and move_check2 == True and self.pos[1] < max_map_size - 1:
 6163. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6164. try:
 6165. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6166. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6167. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6168. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6169. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6170. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6171. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6172. evolve = False
 6173. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6174. evolve = True
 6175. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6176. evolve = True
 6177. if evolve == True:
 6178. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6179. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6180. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6181. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6182. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6183. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6184. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6185. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6186. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6187. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6188. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6189. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6190. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6191. except:
 6192. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6193. player.pet_pos = False
 6194. player.pet_on_map = False
 6195. self.pos[1] += 1
 6196. if y < 0 and move_check2 == True and self.pos[1] > 0:
 6197. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6198. try:
 6199. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6200. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6201. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6202. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6203. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6204. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6205. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6206. evolve = False
 6207. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6208. evolve = True
 6209. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6210. evolve = True
 6211. if evolve == True:
 6212. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6213. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6214. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6215. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6216. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6217. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6218. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6219. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6220. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6221. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6222. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6223. message.add(mo_name + ' envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6224. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6225. except:
 6226. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6227. player.pet_pos = False
 6228. player.pet_on_map = False
 6229. self.pos[1] -= 1
 6230. self.stand_check()
 6231. def move_check(self,x,y):
 6232. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'door' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 6233. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][4].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][5].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 6234. #this is a resisting door or a hidden door
 6235. sfx.play('locked')
 6236. else:
 6237. sfx.play('open')
 6238. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 6239. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 6240. return False
 6241. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_enter':
 6242. sfx.play('open')
 6243. screen.render_fade(True,False)
 6244. shop_types = ('pharmacy','pickaxe','hardware','deco','book','bomb','general')
 6245. ran = random.randint(0,len(shop_types)-1)
 6246. world.shop_generator(shop_types[ran])
 6247. self.save_pos=(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2],self.on_map)
 6248. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 6249. shop_pos = world.maplist[1]['shop_0_0'].find_first(tl.tlist['shop'][3])
 6250. self.pos[0] = shop_pos[0]
 6251. self.pos[1] = shop_pos[1]+1
 6252. self.pos[2] = 1
 6253. self.on_map = 'shop_0_0'
 6254. player.stand_check()
 6255. screen.render_fade(False,True)
 6256. return False
 6257. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_exit':
 6258. sfx.play('open')
 6259. self.pos[0] = self.save_pos[0]
 6260. self.pos[1] = self.save_pos[1]
 6261. self.pos[2] = self.save_pos[2]
 6262. self.on_map = self.save_pos[3]
 6263. player.stand_check()
 6264. screen.render_fade(False,True)
 6265. return False
 6266. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'holy' and player.buffs.get_buff('hexed') > 0:
 6267. message.add('You can\'t pass blessed ground while you are hexed!')
 6268. return False
 6269. try:
 6270. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] != 0:
 6271. player.attack_monster(self.pos[0]+x,self.pos[1]+y)
 6272. return False
 6273. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy != False: #for digging
 6274. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['misc'][28].techID:#this is obsidian
 6275. heated_stone = True
 6276. else:
 6277. heated_stone = False
 6278. if player.pos[2] > 3 and heated_stone == False:
 6279. brimstone = True
 6280. else:
 6281. brimstone = False
 6282. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['misc'][28].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['global_caves'][2].techID:
 6283. #this is not obsidian or soft soil
 6284. stone = True
 6285. else:
 6286. stone = False
 6287. if self.attribute.pickaxe_power + player.inventory.wearing['Pickaxe'].attribute.pickaxe_power >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy:
 6288. if self == player:
 6289. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 6290. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID: #this isn't a door
 6291. sfx.play('break')
 6292. try:
 6293. if self.skill.mining == 'Adept':
 6294. mat_addition = 2
 6295. elif self.skill.mining == 'Master':
 6296. mat_addition = 5
 6297. else:
 6298. mat_addition = 0
 6299. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 6300. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 6301. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 6302. message.add(mes)
 6303. if player.skill.mining != 'Master':
 6304. player.skill.mining_progress += 1
 6305. if player.skill.mining_progress == 200 and player.skill.mining != 'Adept':
 6306. player.skill.raise_skill('mining')
 6307. message.add('Your mining skill reaches adept level!')
 6308. sfx.play('lvl_up')
 6309. if player.skill.mining_progress == 1000 and player.skill.mining != 'Master':
 6310. player.skill.raise_skill('mining')
 6311. message.add('Your mining skill reaches master level!')
 6312. sfx.play('lvl_up')
 6313. except:
 6314. None
 6315. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['building'][3].techID: #this is a closed door
 6316. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].countdowns.append(countdown('door', self.pos[0]+x, self.pos[1]+y,3))
 6317. sfx.play('open')
 6318. stone = False
 6319. heated_stone = False
 6320. brimstone = False
 6321. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace)
 6322. if heated_stone == True:#drop heated stone
 6323. ran = random.randint(0,99)
 6324. if ran < 5:
 6325. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6326. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][28])
 6327. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6328. elif brimstone == True:#drop brimstone
 6329. ran = random.randint(0,99)
 6330. if ran < 5:
 6331. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6332. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][29])
 6333. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6334. elif stone == True:#drop stone
 6335. ran = random.randint(0,99)
 6336. if ran < 5:
 6337. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6338. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][30])
 6339. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6340. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] != player.inventory.nothing and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID:
 6341. player.inventory.wearing['Pickaxe'].take_damage()
 6342. if player.inventory.wearing['Pickaxe'].state > 0:
 6343. player.inventory.wearing['Pickaxe'].set_name()
 6344. else:
 6345. message.add('Your tool breaks into pieces.')
 6346. player.inventory.wearing['Pickaxe'] = player.inventory.nothing
 6347. sfx.play('item_break')
 6348. else:
 6349. if self == player:
 6350. message.add('You are unable to destroy this with the tool in your hand.')
 6351. return False
 6352. else:
 6353. None
 6354. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'tree':
 6355. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['local'][12].techID:#this is a ordenary tree
 6356. apple = True
 6357. else:
 6358. apple = False
 6359. if player.inventory.wearing['Axe'] != player.inventory.nothing: #if player has a axe in his hand
 6360. chop_success = True
 6361. player.inventory.wearing['Axe'].take_damage()
 6362. if player.inventory.wearing['Axe'].state > 0:
 6363. player.inventory.wearing['Axe'].set_name()
 6364. else:
 6365. message.add('Your axe breaks into pieces.')
 6366. player.inventory.wearing['Axe'] = player.inventory.nothing
 6367. sfx.play('item_break')
 6368. else:
 6369. message.add('That hurts!')
 6370. player.lp -= 1
 6371. sfx.play('hit')
 6372. if random.randint(0,9) != 0: #90% to fail chopping down the wood with bare hands
 6373. chop_success = False
 6374. else:
 6375. chop_success = True
 6376. if chop_success == True:
 6377. if self.skill.woodcutting == 'Adept':
 6378. mat_addition = 2
 6379. elif self.skill.woodcutting == 'Master':
 6380. mat_addition = 5
 6381. else:
 6382. mat_addition = 0
 6383. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 6384. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 6385. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 6386. message.add(mes)
 6387. sfx.play('chop')
 6388. if player.skill.woodcutting != 'Master':
 6389. player.skill.woodcutting_progress += 1
 6390. if player.skill.woodcutting_progress == 200 and player.skill.woodcutting != 'Adept':
 6391. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 6392. message.add('Your woodcutting skill reaches adept level!')
 6393. sfx.play('lvl_up')
 6394. if player.skill.woodcutting_progress == 1000 and player.skill.woodcutting != 'Master':
 6395. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 6396. message.add('Your woodcutting skill reaches master level!')
 6397. sfx.play('lvl_up')
 6398. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].make_monsters_angry(self.pos[0],self.pos[1],'tree')
 6399. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace) #let the tree disappear
 6400. if apple == True:
 6401. ran = random.randint(0,99)
 6402. if ran < 5:
 6403. ran2 = random.randint(0,99)
 6404. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x])
 6405. if ran2 < 20:
 6406. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][32])
 6407. else:
 6408. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][31])
 6409. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6410. return False
 6411. if self.buffs.get_buff('immobilized') == 0:
 6412. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'swim' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'wet_entrance':
 6413. sfx.play('walk_wet')
 6414. else:
 6415. sfx.play('walk_dry')
 6416. else:
 6417. sfx.play('immobilized')
 6418. return True
 6419. except:
 6420. None
 6421. def stand_check(self):
 6422. if self.on_map != 'shop_0_0':
 6423. if self.on_map != self.cur_map:
 6424. self.last_map = self.cur_map
 6425. self.cur_map = self.on_map
 6426. if self.pos[2] != self.cur_z:
 6427. self.last_z = self.cur_z
 6428. self.cur_z = self.pos[2]
 6429. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].special_check(self.pos[0],self.pos[1])
 6430. radius = 5
 6431. if player.pos[2] > 0:
 6432. radius = 2
 6433. elif player.pos[2] == 0:
 6434. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 6435. radius = 2
 6436. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 6437. radius = 3
 6438. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 6439. radius = 4
 6440. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 6441. radius = 5
 6442. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 6443. radius = 5
 6444. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 6445. radius = 1
 6446. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].move_mes,True)
 6447. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and player.buffs.get_buff('fireresistance') == 0:
 6448. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 6449. if self == player:
 6450. try:
 6451. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage_mes + ' (' + str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage) + ' Damage)')
 6452. except:
 6453. None
 6454. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_group == 'hot':
 6455. sfx_flame = False
 6456. body_list = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Hand','Pickaxe','Axe')
 6457. for i in body_list:
 6458. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].material == 'wooden':
 6459. ran = random.randint(0,9)
 6460. if ran < 4:
 6461. message.add('Your '+player.inventory.wearing[i].name+' burns to ashes!')
 6462. player.inventory.wearing[i] = player.inventory.nothing
 6463. sfx_flame = True
 6464. if sfx_flame == True:
 6465. sfx.play('flame')
 6466. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage < 0:
 6467. if self.lp < self.attribute.max_lp:
 6468. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 6469. luck = player.attribute.luck + player.inventory.wearing['Neck'].attribute.luck
 6470. if player.buffs.get_buff('blessed') != 0:
 6471. luck += 2
 6472. for y in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 6473. for x in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 6474. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:#this is a secret door
 6475. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 6476. if ran < luck:
 6477. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])
 6478. message.add('You notice a hidden door.')
 6479. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6480. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6481. sfx.play('found')
 6482. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (10,10):#this is a trap which isn't already found
 6483. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 6484. if ran < luck:
 6485. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (10,8)
 6486. message.add('You notice a trap.')
 6487. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6488. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6489. sfx.play('found')
 6490. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][12].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 6491. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 6492. if ran < luck:
 6493. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (12,11,12,12)
 6494. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].use_group = 'dont_drink'
 6495. message.add('You notice a strange smell.')
 6496. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6497. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6498. sfx.play('found')
 6499. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][13].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 6500. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 6501. if ran < luck:
 6502. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (11,11,11,12)
 6503. message.add('You notice a strange sparkle.')
 6504. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6505. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6506. sfx.play('found')
 6507. for y in range (-radius,radius+1):#line of sight
 6508. for x in range (-radius,radius+1):
 6509. try:
 6510. dist = ((x)**2+(y)**2)**0.5
 6511. if dist <= radius+1 or dist >= radius-1:
 6512. run = True
 6513. c = 0
 6514. while run:
 6515. try:
 6516. yy = ((y*c)/dist)
 6517. except:
 6518. yy = 1
 6519. try:
 6520. xx = ((x*c)/dist)
 6521. except:
 6522. xx = 1
 6523. view_x = int(xx) + self.pos[0]
 6524. view_y = int(yy) + self.pos[1]
 6525. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].known[view_y][view_x] = 1
 6526. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[view_y][view_x].transparency == True and c < radius:
 6527. c+=1
 6528. else:
 6529. run = False
 6530. except:
 6531. None
 6532. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID:
 6533. kind =random.randint(0,3)
 6534. position = deepcopy(player.pos)#copy player pos before the trap is triggered because teleport traps could change it
 6535. if kind == 0:#dart trap
 6536. ran = random.randint(0,25)
 6537. if ran < luck:
 6538. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 6539. message.add('A flying dagger miss you.')
 6540. sfx.play('miss')
 6541. else:
 6542. player.lp -= 3
 6543. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 6544. message.add('A flying dagger hits you.')
 6545. sfx.play('hit')
 6546. elif kind == 1:#teleport trap
 6547. t=world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].find_all_moveable()
 6548. if len(t) > 0:
 6549. rt = []
 6550. for i in t:
 6551. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[i[1]][i[0]] == 0:
 6552. rt.append((i[0],i[1]))
 6553. if len(rt) > 0:
 6554. screen.render_fade(True,False)
 6555. ran = random.randint(0,len(rt)-1)
 6556. player.pos[0] = rt[ran][0]
 6557. player.pos[1] = rt[ran][1]
 6558. screen.reset_hit_matrix()
 6559. message.add('You are teleported randomly.')
 6560. sfx.play('teleport')
 6561. player.stand_check()
 6562. screen.render_fade(False,True)
 6563. else:
 6564. message.add('Nothing seems to happen.')
 6565. sfx.play('throw')
 6566. elif kind == 2:#blinding trap
 6567. ran = random.randint(10,30)
 6568. player.buffs.set_buff('blind',ran)
 6569. message.add('A garish flash blinds you.')
 6570. elif kind == 3:#magic trap
 6571. player.mp = 0
 6572. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],7)
 6573. message.add('You loose your focus.')
 6574. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace
 6575. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][11])
 6576. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace = replace
 6577. if player.lp <= 0:
 6578. screen.render_dead()
 6579. self.lp = int(self.lp)
 6580. bgm.check_for_song()
 6581. if time.hour%2 == 0 and time.minute == 0:
 6582. help_player = deepcopy(player)
 6583. help_player.on_map = 'local_0_0'
 6584. help_player.pos[0] = max_map_size/2
 6585. help_player.pos[1] = max_map_size/2
 6586. help_player.pos[2] = 0
 6587. save(None,help_player,time,gods,save_path,os.sep)
 6588. def enter(self):
 6589. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_down':
 6590. if world.maplist[self.pos[2]+1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #if there is a stair up below this
 6591. screen.render_fade(True,False)
 6592. player.pos[2] += 1
 6593. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 6594. screen.render_fade(False,True)
 6595. else:
 6596. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6597. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_up': #this is a stair up
 6598. if world.maplist[self.pos[2]-1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID: #if there is a stair down above
 6599. screen.render_fade(True,False)
 6600. player.pos[2] -= 1
 6601. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 6602. screen.render_fade(False,True)
 6603. else:
 6604. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6605. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink':#this is a low wather or a fontain
 6606. #drink water
 6607. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6608. sfx.play('no_fish')
 6609. message.add('You take a sip of water.')
 6610. player.attribute.thirst += 240 #this is 1/3 of the water te player needs per day
 6611. if player.attribute.thirst > player.attribute.thirst_max:
 6612. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max+1#the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6613. else:
 6614. message.add('You are not thirsty right now.')
 6615. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_acid':#this is a acid fontain
 6616. #drink acid water
 6617. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6618. message.add('You take a sip of water.')
 6619. player.lp -= 5
 6620. message.add('It hurts like acid.')
 6621. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].tile_pos = (12,11,12,12)
 6622. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group = 'dont_drink'
 6623. else:
 6624. message.add('You are not thirsty right now.')
 6625. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'dont_drink':
 6626. message.add('You shouldn\'t drink this water!')
 6627. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_heal':#this is a healing fontain
 6628. #drink healing water
 6629. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6630. message.add('You take a sip of water.')
 6631. if player.lp < player.attribute.max_lp:
 6632. player.lp += 5
 6633. if player.lp > player.attribute.max_lp:
 6634. player.lp = player.attribute.max_lp
 6635. message.add('Your wounds are cured.')
 6636. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6637. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])
 6638. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].civilisation = False
 6639. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].build_here = False
 6640. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].can_grown = False
 6641. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6642. else:
 6643. message.add('You are not thirsty right now.')
 6644. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'resource':
 6645. res = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[0]
 6646. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6647. try:
 6648. conected_tile = (world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0],world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1])
 6649. except:
 6650. None
 6651. test = player.inventory.materials.add(res,num)
 6652. if test != 'Full!':
 6653. sfx.play('pickup')
 6654. message.add(test)
 6655. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6656. try:
 6657. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[conected_tile[0]][conected_tile[1]])
 6658. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6659. except:
 6660. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = replace
 6661. else:
 6662. message.add(test)
 6663. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'sleep':#this is a bed
 6664. #sleep a bit
 6665. sleep = True
 6666. lp = player.lp
 6667. while sleep:
 6668. screen.render_load(12)
 6669. time.tick()
 6670. player.attribute.tiredness += 5
 6671. if player.buffs.get_buff('adrenalised') > 0:
 6672. player.buffs.buff_list['adrenalised'] -= 5
 6673. if player.buffs.get_buff('adrenalised') < 0:
 6674. player.buffs.buff_list['adrenalised'] = 0
 6675. if player.lp < lp:
 6676. message.add('You were hurt!')
 6677. sleep = False
 6678. if player.attribute.tiredness >= player.attribute.tiredness_max:#wake up because you've slept enough
 6679. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max +1 #the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6680. message.add('You feel refreshed.')
 6681. sleep = False
 6682. if int((player.attribute.hunger_max*100)/max(player.attribute.hunger,1)) < 11:
 6683. message.add('You feel hungry.')
 6684. sleep = False
 6685. if int((player.attribute.thirst_max*100)/max(player.attribute.thirst,1)) < 11:
 6686. message.add('You feel thirsty.')
 6687. sleep = False
 6688. monster_test = False
 6689. for y in range (player.pos[1]-1, player.pos[1]+2):#check for a monster
 6690. for x in range (player.pos[0]-1, player.pos[0]+2):
 6691. try:
 6692. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#<-------change this so that friendly npcs are ignored
 6693. monster_test = True
 6694. except:
 6695. None
 6696. if monster_test == True:#wake up because a monster borders the players sleep
 6697. message.add('You wake up with a sense of danger.')
 6698. sleep = False
 6699. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather':
 6700. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6701. item_name