main.py 525 KB


 1. #! /usr/bin/python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #This file is part of RogueBox Adventures.
 4. #
 5. # RogueBox Adventures is free software: you can redistribute it and/or modify
 6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. # (at your option) any later version.
 9. #
 10. # RogueBox Adventures is distributed in the hope that it will be useful,
 11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 13. # GNU General Public License for more details.
 14. #
 15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 16. # along with RogueBox Adventures. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 17. import datetime
 18. import time
 19. from time import sleep as sleep
 20. import sys
 21. import os
 22. low_res = False
 23. gcwz_input = False
 24. home_save = False
 25. cheat_mode = False
 26. Time_ready = False
 27. entrance_x = 0
 28. entrance_y = 0
 29. basic_path = os.path.dirname(os.path.realpath('main.py')) #just get the execution path for resources
 30. for t in sys.argv:
 31. if t == '-m':
 32. p = os.path.expanduser(basic_path)
 33. lf = open('rba.desktop','w')
 34. lf.write('[Desktop Entry]\n')
 35. lf.write('Type=Application\n')
 36. lf.write('Name=RogueBox Adventures\n')
 37. lf.write('Comment=A RogueBox Game\n')
 38. lf.write('Exec=sh ' + p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh\n')
 39. lf.write('Icon=' + p + os.sep + 'icon_big.png\n')
 40. lf.write('Terminal=false\n')
 41. lf.write('Categories=Game;')
 42. lf.close()
 43. rf_path = p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh'
 44. rf = open(rf_path,'w')
 45. rf.write('#This file was generated automatically. Please don\'t change anything.\n')
 46. rf.write('cd ' + p + '\n')
 47. rf.write('python ' + p + os.sep + 'run.py')
 48. sys_com = 'chmod +x ' + p + os.sep + 'rba.desktop'
 49. os.system(sys_com)
 50. exit(0)
 51. if t == '-c':
 52. cheat_mode = True
 53. if t == '-g':
 54. gcwz_input = True
 55. if t == '-h':
 56. home_save = True
 57. lib_path = basic_path + os.sep + 'LIB'
 58. data_path = basic_path + os.sep + 'DATA'
 59. if home_save == False:
 60. save_path = basic_path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 61. else:
 62. save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 63. path = save_path.replace(os.sep+'World0','')
 64. if os.path.exists(path) == False:
 65. for c in range(0,5):
 66. ph = path + os.sep + 'World' + str(c)
 67. os.makedirs(ph)
 68. del path
 69. playing = False
 70. sys.path.append(lib_path)
 71. max_map_size = 52
 72. monitor = [0,0]
 73. try:
 74. import cPickle as p
 75. except:
 76. import pickle as p
 77. try:
 78. p.DEFAULT_PROTOCOL=0
 79. except:
 80. p.HIGHEST_PROTOCOL=0
 81. import random
 82. if gcwz_input == True:
 83. from getch_gcwz import *
 84. else:
 85. from getch import *
 86. from tile import tile
 87. from attribute import attribute
 88. from item import *
 89. from countdown import *
 90. import pygame
 91. from gra_files import *
 92. from util import *
 93. from monster import monster
 94. from copy import deepcopy
 95. from buffs import buffs
 96. from itemlist import *
 97. from tilelist import *
 98. from monsterlist import *
 99. from text import texts
 100. from skill import *
 101. from dialog import *
 102. from version import *
 103. game_options = game_options(basic_path,home_save)
 104. if game_options.check_version == 1:
 105. ver_string = check_version()
 106. else:
 107. ver_string = ' '
 108. class g_screen():
 109. def __init__(self, mode = game_options.screenmode, show_logo = True):
 110. string = 'RogueBoxAdventures ' + version +' "'+version_name+'"'
 111. pygame.display.set_caption(string)
 112. icon = pygame.image.load('icon_small.png')
 113. pygame.display.set_icon(icon)
 114. global monitor
 115. self.fire_mode = 0 #0: normal, 1: fire
 116. self.win_mode = mode
 117. self.hit_matrix = []
 118. for y in range(0,12):
 119. self.hit_matrix.append([])
 120. for x in range(0,15):
 121. self.hit_matrix[y].append(0)
 122. pygame.init()
 123. display_info = pygame.display.Info()
 124. if monitor == [0,0]:
 125. monitor[0] = display_info.current_w
 126. monitor[1] = display_info.current_h
 127. self.displayx = monitor[0]
 128. self.displayy = monitor[1]
 129. #check if the screenmode is 16:9
 130. self.displayx = monitor[0]-monitor[0]%640
 131. self.displayy = monitor[1]-monitor[1]%360
 132. winstyle = pygame.FULLSCREEN
 133. if cheat_mode == True and self.win_mode == 2:
 134. self.win_mode = 1 #disable fullscreen in cheat mode
 135. if self.win_mode == 2:
 136. self.screen = pygame.display.set_mode((self.displayx,self.displayy),winstyle)
 137. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 138. elif self.win_mode == 0 and low_res == False:
 139. self.screen = pygame.display.set_mode((640,360))
 140. self.displayx = 640
 141. self.displayy = 360
 142. elif self.win_mode == 1 and low_res == False:
 143. self.screen = pygame.display.set_mode((1280,720))
 144. self.displayx = 1280
 145. self.displayy = 720
 146. font_path = basic_path + os.sep + 'FONT' + os.sep + 'PressStart2P.ttf'
 147. self.font = pygame.font.Font(font_path,8)
 148. if low_res == True:
 149. str_ext = '_low_res'
 150. else:
 151. str_ext = ''
 152. if __name__ == '__main__':
 153. show_logo = False
 154. if show_logo == True:
 155. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 156. ran = random.randint(0,4)
 157. i_name = display_path + 'logo' + str(ran) + str_ext + '.png'
 158. i = pygame.image.load(i_name)
 159. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 160. self.screen.blit(i,(0,0))
 161. pygame.display.flip()
 162. getch(640,360,mode=1)
 163. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 164. ran = random.randint(0,4)
 165. i_name = display_path + 'logo_gpl' + str_ext + '.png'
 166. i = pygame.image.load(i_name)
 167. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 168. self.screen.blit(i,(0,0))
 169. pygame.display.flip()
 170. getch(640,360,mode=1)
 171. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 172. i_name = display_path + 'oga' + str_ext + '.png'
 173. i = pygame.image.load(i_name)
 174. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 175. self.screen.blit(i,(0,0))
 176. pygame.display.flip()
 177. getch(640,360,mode=1)
 178. def render_fade(self,fadeout,fadein,menu='default'):
 179. if menu == 'inventory':
 180. bg = player.inventory.render(0,0,simulate=True)
 181. elif menu == 'screen':
 182. bg = screen.screen
 183. elif menu == 'loot':
 184. bg = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]].inventory(simulated=True)
 185. elif menu == 'brake':
 186. bg = screen.render_brake(simulate=True)
 187. elif menu == 'main':
 188. bg = screen.render_main_menu(simulate=True)
 189. else:
 190. bg = self.render(0,True)
 191. clock = pygame.time.Clock()
 192. if fadein:
 193. for i in range(255,0,-15):
 194. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 195. helpsur.fill((48,48,48))
 196. helpsur.set_alpha(i)
 197. self.screen.blit(bg,(0,0))
 198. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 199. pygame.display.flip()
 200. clock.tick(510)
 201. if fadeout:
 202. for i in range(0,255,15):
 203. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 204. helpsur.fill((48,48,48))
 205. helpsur.set_alpha(i)
 206. self.screen.blit(bg,(0,0))
 207. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 208. pygame.display.flip()
 209. clock.tick(510)
 210. def reset_hit_matrix(self):
 211. self.hit_matrix = []
 212. for y in range(0,12):
 213. self.hit_matrix.append([])
 214. for x in range(0,15):
 215. self.hit_matrix[y].append(0)
 216. def write_hit_matrix(self,x,y,style):
 217. #style: 0:nothing
 218. # 1:fire_path
 219. # 2:fire_path_monster
 220. # 3:miss
 221. # 4:hit
 222. # 5:critical
 223. # 6:heal
 224. # 7:teleport
 225. # 8:minus_gem
 226. # 9:plus_gem
 227. # 10:plus_fish
 228. # 11:plus_shoe
 229. # 12:monster_lvl_up
 230. # 13:monster_die
 231. # 14:attention
 232. # 15:found
 233. # 16:drop
 234. # 17:fear
 235. # 18:blood_minus
 236. # 19:blood_plus
 237. # 20:throw
 238. # 21:minus_item
 239. # 22:plus_item
 240. # 23:spellwave
 241. # 24:wait
 242. # 25:sleep
 243. xx = x - player.pos[0] + 8
 244. yy = y - player.pos[1] + 6
 245. try:
 246. if xx >= 0 and yy >= 0:
 247. self.hit_matrix[yy][xx] = style
 248. except:
 249. None
 250. def render_hits(self):
 251. s = pygame.Surface((480,360))
 252. s.fill((255,0,255))
 253. start = 0
 254. for y in range(start,len(self.hit_matrix)):
 255. for x in range(start,len(self.hit_matrix[0])):
 256. if self.hit_matrix[y][x] == 1:
 257. s.blit(gra_files.gdic['display'][11],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 258. elif self.hit_matrix[y][x] == 2:
 259. s.blit(gra_files.gdic['display'][12],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 260. elif self.hit_matrix[y][x] == 3:
 261. s.blit(gra_files.gdic['display'][13],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 262. elif self.hit_matrix[y][x] == 4:
 263. s.blit(gra_files.gdic['display'][14],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 264. elif self.hit_matrix[y][x] == 5:
 265. s.blit(gra_files.gdic['display'][15],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 266. elif self.hit_matrix[y][x] == 6:
 267. s.blit(gra_files.gdic['display'][23],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 268. elif self.hit_matrix[y][x] == 7:
 269. s.blit(gra_files.gdic['display'][24],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 270. elif self.hit_matrix[y][x] == 8:
 271. s.blit(gra_files.gdic['display'][26],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 272. elif self.hit_matrix[y][x] == 9:
 273. s.blit(gra_files.gdic['display'][27],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 274. elif self.hit_matrix[y][x] == 10:
 275. s.blit(gra_files.gdic['display'][42],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 276. elif self.hit_matrix[y][x] == 11:
 277. s.blit(gra_files.gdic['display'][43],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 278. elif self.hit_matrix[y][x] == 12:
 279. s.blit(gra_files.gdic['display'][51],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 280. elif self.hit_matrix[y][x] == 13:
 281. s.blit(gra_files.gdic['display'][58],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 282. elif self.hit_matrix[y][x] == 14:
 283. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 284. elif self.hit_matrix[y][x] == 15:
 285. s.blit(gra_files.gdic['display'][60],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 286. elif self.hit_matrix[y][x] == 16:
 287. s.blit(gra_files.gdic['display'][61],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 288. elif self.hit_matrix[y][x] == 17:
 289. s.blit(gra_files.gdic['display'][62],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 290. elif self.hit_matrix[y][x] == 18:
 291. s.blit(gra_files.gdic['display'][63],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 292. elif self.hit_matrix[y][x] == 19:
 293. s.blit(gra_files.gdic['display'][64],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 294. elif self.hit_matrix[y][x] == 20:
 295. s.blit(gra_files.gdic['display'][65],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 296. elif self.hit_matrix[y][x] == 21:
 297. s.blit(gra_files.gdic['display'][66],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 298. elif self.hit_matrix[y][x] == 22:
 299. s.blit(gra_files.gdic['display'][67],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 300. elif self.hit_matrix[y][x] == 23:
 301. s.blit(gra_files.gdic['display'][70],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 302. elif self.hit_matrix[y][x] == 24:
 303. s.blit(gra_files.gdic['display'][69],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 304. elif self.hit_matrix[y][x] == 25:
 305. s.blit(gra_files.gdic['display'][75],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 306. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 307. s = s.convert_alpha()
 308. return s
 309. def render_main_menu(self,simulate=False):
 310. if simulate == False:
 311. screen.render_fade(False,True,'main')
 312. if home_save == False:
 313. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 314. alt_path = display_path
 315. else:
 316. display_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep
 317. alt_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 318. num = 0
 319. master_loop = True
 320. run = True
 321. while run:
 322. s = pygame.Surface((640,360))
 323. s.fill((48,48,48))
 324. try:
 325. i_name = display_path + 'tmp.png'
 326. i = pygame.image.load(i_name)
 327. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 328. i = i.convert_alpha()
 329. s.blit(i,(0,0))
 330. except:
 331. i_name = alt_path + 'alt.png'
 332. i = pygame.image.load(i_name)
 333. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 334. i = i.convert_alpha()
 335. s.blit(i,(0,0))
 336. s.blit(gra_files.gdic['display'][16],(0,0))
 337. menu_list = ('PLAY','OPTIONS','CREDITS','QUIT')
 338. for c in range(0,len(menu_list)):
 339. name_image = self.font.render(menu_list[c],1,(0,0,0))
 340. s.blit(name_image,(210,145+(c*45)))
 341. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(185,138+(num*45)))
 342. version_info = 'v'+version+' "'+version_name+'"'
 343. ver_info_image1 = self.font.render(version_info,1,(0,0,0))
 344. ver_info_image2 = self.font.render(version_info,1,(255,255,255))
 345. s.blit(ver_info_image1,(107,85))
 346. s.blit(ver_info_image2,(105,85))
 347. if game_options.check_version == 1:
 348. if ver_string == 'This version is up to date.':
 349. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(0,255,0))
 350. elif ver_string == 'Old version!!! Please update.':
 351. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,0,0))
 352. else:
 353. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,255,255))
 354. ver_image2 = self.font.render(ver_string,1,(0,0,0))
 355. s.blit(ver_image2,(12,340))
 356. s.blit(ver_image,(10,340))
 357. if game_options.mousepad == 0:
 358. s_h = pygame.Surface((160,360))
 359. s_h.fill((48,48,48))
 360. s.blit(s_h,(480,0))
 361. s_help = pygame.Surface((640,360))
 362. s_help.fill((48,48,48))
 363. s_help.blit(s,(80,0))
 364. s = s_help
 365. else:
 366. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 367. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 368. if simulate == True:
 369. return s
 370. self.screen.blit(s,(0,0))
 371. pygame.display.flip()
 372. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 373. if ui == 'exit':
 374. master_loop = False
 375. run = False
 376. if ui == 'w':
 377. num -= 1
 378. if num < 0:
 379. num = 0
 380. elif ui == 's':
 381. num += 1
 382. if num > 3:
 383. num = 3
 384. elif ui == 'e':
 385. if num == 0:
 386. test = screen.choose_save_path()
 387. if test == 'exit':
 388. master_loop = False
 389. run = False
 390. elif num == 1:
 391. test = screen.render_options()
 392. if test == 'exit':
 393. master_loop = False
 394. run = False
 395. elif num == 2:
 396. test = screen.render_credits()
 397. if test == 'exit':
 398. master_loop = False
 399. run = False
 400. elif num == 3:
 401. master_loop = False
 402. run = False
 403. return master_loop
 404. def render_crash(self):
 405. run = True
 406. while run:
 407. self.screen.fill((48,48,48))
 408. string = []
 409. string.append('Sorry, something went wrong.')
 410. string.append('Check out debug.txt for more informations.')
 411. debug_location = '('+save_path+')'
 412. for c in range(0,6):
 413. debug_location = debug_location.replace('World'+str(c),'debug.txt')
 414. string.append(debug_location)
 415. st = []
 416. for i in string:
 417. st.append(self.font.render(i,1,(255,255,255)))
 418. for j in range(0,len(st)):
 419. self.screen.blit(st[j],(5,25+j*25))
 420. pygame.display.flip()
 421. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 422. if ui != 'none':
 423. run = False
 424. def choose_save_path(self):
 425. global save_path
 426. global playing
 427. global master_loop
 428. global gra_files
 429. gra_files = g_files()
 430. if home_save == True:
 431. path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures'
 432. else:
 433. path = basic_path
 434. run = True
 435. while run:
 436. menu_items = []
 437. for c in range(0,5):
 438. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(c)
 439. p_attribute = attribute(2,2,2,2,2,10,10)
 440. p_inventory = inventory()
 441. player_help = player_class ('-EMPTY SLOT-', 'local_0_0', p_attribute,p_inventory, build= 'Auto')
 442. if player_help.name != '-EMPTY SLOT-':
 443. item_string = player_help.name + ' LVL:' + str(player_help.lvl)
 444. else:
 445. item_string = '-EMPTY SLOT-'
 446. menu_items.append(item_string)
 447. menu_items.append('~~ERASE~~')
 448. menu_items.append('~~BACK~~')
 449. choice = screen.get_choice('Choose a saved game',menu_items,False)
 450. if choice == 'exit':
 451. master_loop = False
 452. run = False
 453. return('exit')
 454. if choice < 5:
 455. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice)
 456. playing = True
 457. run = False
 458. elif choice == 5:
 459. menu_items_erase = []
 460. for d in range(0,5):
 461. menu_items_erase.append(menu_items[d])
 462. menu_items_erase.append('~~BACK~~')
 463. choice2 = screen.get_choice('Choose a game to erase',menu_items_erase,False,'Warning')
 464. if choice2 < 5:
 465. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice2)
 466. try:
 467. choice3 = screen.get_choice('Are you sure?',('No','Yes'),False,'Warning')
 468. if choice3 == 1:
 469. h = ('world.data','time.data','player.data','gods.data')
 470. for i in h:
 471. p = save_path + os.sep + i
 472. os.remove(p)
 473. except:
 474. None
 475. elif choice == 6:
 476. run = False
 477. def save_tmp_png(self):
 478. x = player.pos[0]
 479. if x-10 < 0:
 480. x += -1*(x-11)
 481. elif x+10 > max_map_size-2:
 482. x -= 10
 483. y = player.pos[1]
 484. if y-10 < 0:
 485. y += -1*(y-11)
 486. elif y+10 > max_map_size-2:
 487. y -= 10
 488. z = player.pos[2]
 489. s = pygame.Surface((480,360))
 490. for yy in range(-5,10):
 491. for xx in range(-7,8):
 492. try:
 493. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x+xx,y+yy,z,True),((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 494. except:
 495. None
 496. if home_save == False:
 497. tmp_save_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep + 'tmp.png'
 498. else:
 499. tmp_save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'tmp.png'
 500. pygame.image.save(s,tmp_save_path)
 501. def re_init(self): # For changing screenmode
 502. options_path = save_path.replace(os.sep + 'World0','')
 503. if game_options.screenmode == 2 and cheat_mode == True:
 504. game_options.screenmode = 0
 505. mode = game_options.screenmode
 506. if self.win_mode < 2:
 507. mode += 1
 508. else:
 509. mode = 0
 510. if mode == 2 and cheat_mode == True:
 511. mode = 0
 512. game_options.screenmode = mode
 513. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 514. self.__init__(game_options.screenmode,False)
 515. def draw_player(self):
 516. s = pygame.Surface((32,32))
 517. s.fill((255,0,255))
 518. if player.inventory.wearing['Background'] != player.inventory.nothing:
 519. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 520. skinstring = 'SKIN_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 521. s.blit(gra_files.gdic['char'][skinstring],(0,0))
 522. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 523. underwear_string = player.gender + '_underwear'
 524. s.blit(gra_files.gdic['char'][underwear_string],(0,0))
 525. try:
 526. render_hair = (player.inventory.wearing['Hat'].override_hair == False)
 527. except:
 528. render_hair = True
 529. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing and render_hair:
 530. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 531. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 532. if player.inventory.wearing['Hat'] != player.inventory.nothing:
 533. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 534. else:
 535. if player.inventory.wearing['Hat'] == player.inventory.nothing:
 536. if player.inventory.wearing['Head'] != player.inventory.nothing:
 537. helmetstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 538. s.blit(gra_files.gdic['char'][helmetstring],(0,0))
 539. else:
 540. if render_hair == True:
 541. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 542. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 543. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 544. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 545. if player.inventory.wearing['Body'] != player.inventory.nothing:
 546. armorstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 547. s.blit(gra_files.gdic['char'][armorstring],(0,0))
 548. if player.inventory.wearing['Legs'] != player.inventory.nothing:
 549. cuissestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 550. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuissestring],(0,0))
 551. if player.inventory.wearing['Feet'] != player.inventory.nothing:
 552. shoestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 553. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoestring],(0,0))
 554. else:
 555. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 556. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] != player.inventory.nothing:
 557. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 558. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 559. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] != player.inventory.nothing:
 560. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 561. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 562. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'low_liquid':
 563. help_s = pygame.Surface((32,5))
 564. help_s.fill((255,0,255))
 565. s.blit(help_s,(0,27))
 566. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'swim':
 567. help_s = pygame.Surface((32,13))
 568. help_s.fill((255,0,255))
 569. s.blit(help_s,(0,19))
 570. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0:
 571. s.set_alpha(120)
 572. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 573. return s
 574. def draw_tile(self,on_map,x,y,z,visible):
 575. s = pygame.Surface((32,32))
 576. s.fill((48,48,48))
 577. if x > max_map_size-1 or y > max_map_size-1 or x < 0 or y < 0:
 578. return s
 579. if world.maplist[z][on_map].known[y][x] == 0:
 580. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][0][3],(0,0))
 581. else:
 582. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 583. old_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 584. new_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 585. run = True
 586. while run:
 587. new_tile = old_tile.replace
 588. if new_tile != None:
 589. old_tile = new_tile
 590. else:
 591. run = False
 592. if len(old_tile.tile_pos) > 2:
 593. if time.minute%2 == 0:
 594. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 595. else:
 596. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[3]][old_tile.tile_pos[2]],(0,0))
 597. else:
 598. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 599. if len(world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos) > 2:
 600. if time.minute%2 == 0:
 601. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 602. else:
 603. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[3]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[2]],(0,0))
 604. else:
 605. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 606. if game_options.rendermode == 0:
 607. try:
 608. if gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]] != False:
 609. if x > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y][x-1] == 1:
 610. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['v'],(0,0))
 611. if x < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y][x+1] == 1:
 612. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['v'],(30,0))
 613. if y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y-1][x] == 1:
 614. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['h'],(0,0))
 615. if y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y+1][x] == 1:
 616. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['h'],(0,30))
 617. if x > 0 and y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y-1][x-1] == 1:
 618. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(0,0))
 619. if x < max_map_size and y > 0 and world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y-1][x+1] == 1:
 620. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(30,0))
 621. if x > 0 and y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x-1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y+1][x-1] == 1:
 622. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(0,30))
 623. if x < max_map_size and y < max_map_size and world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x+1].move_group != world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group and world.maplist[z][on_map].known[y+1][x+1] == 1:
 624. s.blit(gra_files.gdic['border'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]]['c'],(30,30))
 625. except:
 626. None
 627. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 628. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace != None:
 629. try:
 630. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.ignore_liquid == True:
 631. mgw = 'solid'
 632. else:
 633. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.move_group
 634. except:
 635. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.move_group
 636. else:
 637. try:
 638. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].ignore_liquid == True:
 639. mgw = 'solid'
 640. else:
 641. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group
 642. except:
 643. mgw = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].move_group
 644. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace != None:
 645. try:
 646. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.ignore_liquid == True:
 647. mge = 'solid'
 648. else:
 649. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.move_group
 650. except:
 651. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.move_group
 652. else:
 653. try:
 654. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].ignore_liquid == True:
 655. mge = 'solid'
 656. else:
 657. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group
 658. except:
 659. mge = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].move_group
 660. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace != None:
 661. try:
 662. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.ignore_liquid == True:
 663. mgn = 'solid'
 664. else:
 665. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.move_group
 666. except:
 667. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.move_group
 668. else:
 669. try:
 670. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].ignore_liquid == True:
 671. mgn = 'solid'
 672. else:
 673. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group
 674. except:
 675. mgn = world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].move_group
 676. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace != None:
 677. try:
 678. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.ignore_liquid == True:
 679. mgs = 'solid'
 680. else:
 681. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.move_group
 682. except:
 683. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.move_group
 684. else:
 685. try:
 686. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].ignore_liquid == True:
 687. mgs = 'solid'
 688. else:
 689. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group
 690. except:
 691. mgs = world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].move_group
 692. if mgw == 'soil' or mgw == 'low_liquid':
 693. hs = pygame.Surface((32,32))
 694. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace == None:
 695. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].tile_pos[0]],(0,0))
 696. else:
 697. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x-1].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 698. if time.minute%2 == 0:
 699. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['w1'],(0,0))
 700. else:
 701. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['w2'],(0,0))
 702. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 703. hs = hs.convert_alpha()
 704. s.blit(hs,(0,0))
 705. if mge == 'soil' or mge == 'low_liquid':
 706. hs = pygame.Surface((32,32))
 707. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace == None:
 708. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].tile_pos[0]],(0,0))
 709. else:
 710. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x+1].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 711. if time.minute%2 == 0:
 712. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['e1'],(0,0))
 713. else:
 714. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['e2'],(0,0))
 715. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 716. hs = hs.convert_alpha()
 717. s.blit(hs,(0,0))
 718. if mgn == 'soil' or mgn == 'low_liquid':
 719. hs = pygame.Surface((32,32))
 720. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace == None:
 721. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].tile_pos[0]],(0,0))
 722. else:
 723. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y-1][x].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 724. if time.minute%2 == 0:
 725. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['n1'],(0,0))
 726. else:
 727. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['n2'],(0,0))
 728. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 729. hs = hs.convert_alpha()
 730. s.blit(hs,(0,0))
 731. if mgs == 'soil' or mgs == 'low_liquid':
 732. hs = pygame.Surface((32,32))
 733. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace == None:
 734. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].tile_pos[0]],(0,0))
 735. else:
 736. hs.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y+1][x].replace.tile_pos[0]],(0,0))
 737. if time.minute%2 == 0:
 738. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['s1'],(0,0))
 739. else:
 740. hs.blit(gra_files.gdic['edge']['s2'],(0,0))
 741. hs.set_colorkey((255,255,255),pygame.RLEACCEL)
 742. hs = hs.convert_alpha()
 743. s.blit(hs,(0,0))
 744. if visible == False:
 745. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 746. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x] != 0:
 747. s.blit(self.draw_monster(x,y,z,on_map,visible),(0,0))
 748. return s
 749. def draw_monster(self,x,y,z,on_map,visible):
 750. s = pygame.Surface((32,32))
 751. s.fill((255,0,255))
 752. if visible == True:
 753. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 754. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 755. if not 'hover' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 756. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 757. help_s = pygame.Surface((32,5))
 758. help_s.fill((255,0,255))
 759. s.blit(help_s,(0,27))
 760. elif world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 761. help_s = pygame.Surface((32,13))
 762. help_s.fill((255,0,255))
 763. s.blit(help_s,(0,19))
 764. if '-skill' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 765. s.blit(gra_files.gdic['display'][73],(0,0))
 766. elif 'blind' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 767. s.blit(gra_files.gdic['display'][74],(0,0))
 768. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].quest_state != 'None':
 769. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(0,0))
 770. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border == 10:
 771. None
 772. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 773. s.blit(gra_files.gdic['display'][28],(0,0))
 774. if not ('pet0' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties or 'pet1' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties or 'pet2' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties or 'npc' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties):
 775. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 776. if len(lvl) == 1:
 777. lvl = '0'+lvl
 778. elif len(lvl) > 2:
 779. lvl = lvl[0]+'+'
 780. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 781. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 782. elif 'npc' in world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].properties:
 783. s.blit(gra_files.gdic['display'][76],(0,6))
 784. else:
 785. s.blit(gra_files.gdic['display'][72],(0,6))
 786. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 787. s.blit(gra_files.gdic['display'][29],(0,0))
 788. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 789. if len(lvl) == 1:
 790. lvl = '0'+lvl
 791. elif len(lvl) > 2:
 792. lvl = lvl[0]+'+'
 793. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 794. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 795. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'company':
 796. s.blit(gra_files.gdic['display'][71],(0,0))
 797. help_sur_0 = pygame.Surface((26,3))
 798. help_sur_0.fill((48,48,48))
 799. s.blit(help_sur_0,(3,29))
 800. help_sur_1 = pygame.Surface((24,1))
 801. help_sur_1.fill((89,0,0))
 802. s.blit(help_sur_1,(4,30))
 803. hs2_length = (24*player.pet_lp)/world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 804. help_sur_2 = pygame.Surface((hs2_length,1))
 805. help_sur_2.fill((0,255,0))
 806. s.blit(help_sur_2,(4,30))
 807. else:
 808. s.blit(gra_files.gdic['display'][30],(0,0))
 809. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 810. if len(lvl) == 1:
 811. lvl = '0'+lvl
 812. elif len(lvl) > 2:
 813. lvl = lvl[0]+'+'
 814. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 815. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 816. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border > 10:
 817. s.blit(gra_files.gdic['display'][69],(0,0))
 818. else:
 819. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][0].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][1].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][3].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].name == 'cage':
 820. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 821. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 822. else:
 823. coin = random.randint(0,1)
 824. if coin == 1:
 825. s.blit(gra_files.gdic['display'][7],(0,0))
 826. else:
 827. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 828. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 829. return s
 830. def generate_light_effect(self):
 831. if player.buffs.get_buff('berserk') > 0:
 832. y = 3
 833. elif player.buffs.get_buff('night vision') > 0:
 834. y = 2
 835. elif player.pos[2] > 0:
 836. y = 1
 837. else:
 838. y= 0
 839. x = time.hour
 840. if player.buffs.get_buff('berserk') > 0:
 841. alpha = 135
 842. elif player.buffs.get_buff('night vision') > 0:
 843. alpha = 60
 844. elif player.pos[2] == 0:
 845. if time.hour == 12:
 846. alpha = 0
 847. elif time.hour < 12:
 848. alpha = 60-(time.hour*5)
 849. elif time.hour > 12:
 850. alpha = 0+((time.hour-12)*5)
 851. else:
 852. alpha = 135
 853. light_color = gra_files.gdic['lightmap'].get_at((x,y))
 854. s = pygame.Surface((640,360))
 855. s.fill(light_color)
 856. if player.buffs.get_buff('light') > 0 and player.buffs.get_buff('berserk') == 0:
 857. pygame.draw.circle(s,(255,0,255),[254,197],120,0)
 858. help_tile = pygame.Surface((32,32))
 859. help_tile.fill(light_color)
 860. fov = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],6)
 861. for y in range(0,len(fov)-1):
 862. for x in range(0,len(fov[y])-1):
 863. if fov[y][x] == 0:
 864. s.blit(help_tile,(x*32,y*32))
 865. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 866. s.set_alpha(alpha)
 867. return s
 868. def render(self,mes_num, simulate = False, photo = False):
 869. radius = 6
 870. if player.pos[2] > 0:
 871. radius = 2
 872. elif player.pos[2] == 0:
 873. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 874. radius = 2
 875. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 876. radius = 3
 877. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 878. radius = 4
 879. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 880. radius = 5
 881. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('night vision'):
 882. radius = 6
 883. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 884. radius = 0
 885. s = pygame.Surface((640,360))
 886. test = message.sget()
 887. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 888. start_pos_x = 240 #the center of the main map view
 889. start_pos_y = 180
 890. ymin = player.pos[1]-6
 891. ymax = player.pos[1]+6
 892. xmin = player.pos[0]-8
 893. xmax = player.pos[0]+7
 894. ry = 0
 895. fow = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],radius)
 896. for y in range(ymin,ymax):
 897. rx = 0
 898. for x in range(xmin,xmax):
 899. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x,y,player.pos[2],fow[ry][rx]),(rx*32,ry*32))
 900. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 901. s.blit(screen.draw_player(),(rx*32,ry*32))
 902. player_pos_help = (x,y)
 903. rx+=1
 904. ry+=1
 905. s.blit(self.render_hits(),(0,0))
 906. s.blit(screen.generate_light_effect(),(0,0))
 907. if photo == True:
 908. if low_res == False:
 909. photo_help = pygame.Surface((480,360))
 910. photo_help.blit(s,(0,0))
 911. s = photo_help
 912. else:
 913. photo_help = pygame.Surface((320,240))
 914. photo_help.blit(s,(0,0))
 915. s = photo_help
 916. return s
 917. if self.fire_mode == 0:
 918. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 919. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 920. else:
 921. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 922. elif self.fire_mode == 1:
 923. s.blit(gra_files.gdic['display'][10],(0,0))
 924. s.blit(gra_files.gdic['display'][41],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 925. else:
 926. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 927. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 928. else:
 929. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 930. s.blit(gra_files.gdic['display'][68],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 931. #render tool info
 932. #1. Axe
 933. if player.inventory.wearing['Axe'] == player.inventory.nothing:
 934. s.blit(gra_files.gdic['display'][44],(0,39))
 935. else:
 936. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,39))
 937. axestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Axe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Axe'].classe
 938. s.blit(gra_files.gdic['char'][axestring],(0,39))
 939. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,39))
 940. axe_state = (15*player.inventory.wearing['Axe'].state)/100
 941. help_sur = pygame.Surface((axe_state,1))
 942. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 943. s.blit(help_sur,(10,67))
 944. #2. Pickaxe
 945. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] == player.inventory.nothing:
 946. s.blit(gra_files.gdic['display'][45],(16,39))
 947. else:
 948. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,39))
 949. pickaxestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].classe
 950. s.blit(gra_files.gdic['char'][pickaxestring],(16,39))
 951. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,39))
 952. pickaxe_state = (15*player.inventory.wearing['Pickaxe'].state)/100
 953. help_sur = pygame.Surface((pickaxe_state,1))
 954. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 955. s.blit(help_sur,(26,67))
 956. #3. Melee weapon
 957. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] == player.inventory.nothing:
 958. s.blit(gra_files.gdic['display'][52],(32,39))
 959. else:
 960. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,39))
 961. melee_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 962. if player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe != 'spear':
 963. s.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(32,39))
 964. else:
 965. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 966. h_sur.fill((255,0,255))
 967. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(0,0))
 968. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 969. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 970. s.blit(h_sur,(39,48))
 971. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,39))
 972. melee_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(R)'].state)/100
 973. help_sur = pygame.Surface((melee_state,1))
 974. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 975. s.blit(help_sur,(42,67))
 976. #4. Magic weapon
 977. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 978. s.blit(gra_files.gdic['display'][53],(48,39))
 979. else:
 980. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,39))
 981. magic_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 982. if player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe != 'rune staff':
 983. s.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(42,39))
 984. else:
 985. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 986. h_sur.fill((255,0,255))
 987. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(0,0))
 988. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 989. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 990. s.blit(h_sur,(42,48))
 991. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,39))
 992. magic_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(L)'].state)/100
 993. help_sur = pygame.Surface((magic_state,1))
 994. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 995. s.blit(help_sur,(58,67))
 996. #5. Necklace
 997. if player.inventory.wearing['Neck'] == player.inventory.nothing:
 998. s.blit(gra_files.gdic['display'][40],(64,39))
 999. else:
 1000. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,39))
 1001. necklacestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Neck'].material + '_' + player.inventory.wearing['Neck'].classe
 1002. s.blit(gra_files.gdic['char'][necklacestring],(64,39))
 1003. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,39))
 1004. necklace_state = (15*player.inventory.wearing['Neck'].state)/100
 1005. help_sur = pygame.Surface((necklace_state,1))
 1006. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1007. s.blit(help_sur,(74,67))
 1008. #6. Helmet
 1009. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing:
 1010. s.blit(gra_files.gdic['display'][54],(0,54))
 1011. else:
 1012. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,54))
 1013. helmet_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 1014. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 1015. h_sur.fill((255,0,255))
 1016. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][helmet_string],(0,0))
 1017. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 1018. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,32,4),0)
 1019. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 1020. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1021. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 1022. s.blit(h_sur,(0,65))
 1023. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,54))
 1024. helmet_state = (15*player.inventory.wearing['Head'].state)/100
 1025. help_sur = pygame.Surface((helmet_state,1))
 1026. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1027. s.blit(help_sur,(10,82))
 1028. #7. Armor
 1029. if player.inventory.wearing['Body'] == player.inventory.nothing:
 1030. s.blit(gra_files.gdic['display'][55],(16,54))
 1031. else:
 1032. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,54))
 1033. armor_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 1034. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 1035. h_sur.fill((255,0,255))
 1036. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][armor_string],(0,0))
 1037. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 1038. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 1039. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1040. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 1041. s.blit(h_sur,(16,55))
 1042. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,54))
 1043. armor_state = (15*player.inventory.wearing['Body'].state)/100
 1044. help_sur = pygame.Surface((armor_state,1))
 1045. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1046. s.blit(help_sur,(26,82))
 1047. #8. Cuisse
 1048. if player.inventory.wearing['Legs'] == player.inventory.nothing:
 1049. s.blit(gra_files.gdic['display'][56],(32,54))
 1050. else:
 1051. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,54))
 1052. cuisse_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 1053. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuisse_string],(32,50))
 1054. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,54))
 1055. cuisse_state = (15*player.inventory.wearing['Legs'].state)/100
 1056. help_sur = pygame.Surface((cuisse_state,1))
 1057. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1058. s.blit(help_sur,(42,82))
 1059. #9. Shoes
 1060. if player.inventory.wearing['Feet'] == player.inventory.nothing:
 1061. s.blit(gra_files.gdic['display'][57],(48,54))
 1062. else:
 1063. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,54))
 1064. shoes_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 1065. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoes_string],(49,46))
 1066. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,54))
 1067. shoes_state = (15*player.inventory.wearing['Feet'].state)/100
 1068. help_sur = pygame.Surface((shoes_state,1))
 1069. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1070. s.blit(help_sur,(58,82))
 1071. #10. Ring
 1072. if player.inventory.wearing['Hand'] == player.inventory.nothing:
 1073. s.blit(gra_files.gdic['display'][39],(64,54))
 1074. else:
 1075. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,54))
 1076. ring_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hand'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hand'].classe
 1077. s.blit(gra_files.gdic['char'][ring_string],(64,54))
 1078. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,54))
 1079. ring_state = (15*player.inventory.wearing['Hand'].state)/100
 1080. help_sur = pygame.Surface((ring_state,1))
 1081. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 1082. s.blit(help_sur,(74,82))
 1083. #render icons
 1084. #1. Use
 1085. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].use_group == 'None' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]] == 0:
 1086. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,161))
 1087. s.blit(gra_files.gdic['display'][34],(0,161))
 1088. else:
 1089. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,161))
 1090. s.blit(gra_files.gdic['display'][33],(0,161))
 1091. use_string = '['+key_name['e']+']action'
 1092. use_image1 = self.font.render(use_string,1,(0,0,0))
 1093. use_image2 = self.font.render(use_string,1,(255,255,255))
 1094. s.blit(use_image1,(36,173))
 1095. s.blit(use_image2,(34,173))
 1096. #2. Fire
 1097. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing or player.mp < 2:
 1098. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,129))
 1099. s.blit(gra_files.gdic['display'][36],(0,129))
 1100. else:
 1101. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,129))
 1102. s.blit(gra_files.gdic['display'][35],(0,129))
 1103. if self.fire_mode == False:
 1104. fire_string = '['+key_name['f']+']fire'
 1105. else:
 1106. fire_string = '['+key_name['x']+']cancel'
 1107. fire_image1 = self.font.render(fire_string,1,(0,0,0))
 1108. fire_image2 = self.font.render(fire_string,1,(255,255,255))
 1109. s.blit(fire_image1,(36,141))
 1110. s.blit(fire_image2,(34,141))
 1111. #4.Focus
 1112. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,97))#65
 1113. try:
 1114. focus_state = (32*player.mp/player.attribute.max_mp)
 1115. except:
 1116. focus_state = 1
 1117. help_sur = pygame.Surface((focus_state,32))
 1118. help_sur.fill((255,0,255))
 1119. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,0))
 1120. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1121. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1122. s.blit(help_sur,(0,97))
 1123. if player.mp < player.attribute.max_mp:
 1124. s.blit(gra_files.gdic['display'][38],(0,97))
 1125. focus_string = 'unfocused'
 1126. else:
 1127. s.blit(gra_files.gdic['display'][37],(0,97))
 1128. focus_string = 'focused'
 1129. focus_image1 = self.font.render(focus_string,1,(0,0,0))
 1130. focus_image2 = self.font.render(focus_string,1,(255,255,255))
 1131. s.blit(focus_image1,(36,109))#77
 1132. s.blit(focus_image2,(34,109))
 1133. # render messages
 1134. help_sur = pygame.Surface((480,60))
 1135. help_sur.fill((48,48,48))
 1136. help_sur.set_alpha(120)
 1137. mes_pos_y = 345
 1138. s.blit(help_sur,(0,300))
 1139. mlist = test
 1140. for c in range(0,5):
 1141. if c > 2:
 1142. color = (160,160,160)
 1143. elif c > 0:
 1144. color = (206,206,206)
 1145. else:
 1146. color = (255,255,255)
 1147. shadow_image = self.font.render(mlist[c],1,(0,0,0))
 1148. text_image = self.font.render(mlist[c],1,color)
 1149. s.blit(shadow_image,(2,mes_pos_y-(c*10)))
 1150. s.blit(text_image,(0,mes_pos_y-(c*10)))
 1151. #render lvl info
 1152. lvl_string = str(player.lvl)
 1153. if len(lvl_string) == 1:
 1154. lvl_string = '0'+lvl_string
 1155. lvl_image = self.font.render(lvl_string,1,(255,255,255))
 1156. s.blit(lvl_image,(153,48))
 1157. bar_length = 1 + ((319/100)*player.xp)
 1158. xp_surface = pygame.Surface((bar_length,64))
 1159. xp_surface.fill((255,0,255))
 1160. xp_surface.blit(gra_files.gdic['display'][19],(0,0))
 1161. xp_surface.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1162. xp_surface = xp_surface.convert_alpha()
 1163. s.blit(xp_surface,(0,0))
 1164. if game_options.mousepad == 1:
 1165. if self.fire_mode == 0:
 1166. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1167. else:
 1168. s.blit(gra_files.gdic['display'][9],(480,0))
 1169. else:
 1170. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1171. s_help.fill((48,48,48))
 1172. s.blit(s_help,(480,0))
 1173. #render buffs
 1174. buffs = player.buffs.sget()
 1175. if low_res == False:
 1176. posx = 388
 1177. posy = 10
 1178. else:
 1179. posx = 228
 1180. posy = 75
 1181. for i in buffs:
 1182. if i != ' ':
 1183. buff_shadow = self.font.render(i,1,(0,0,0))
 1184. s.blit(buff_shadow,(posx+2,posy))
 1185. buff_image = self.font.render(i,1,(200,200,200))
 1186. s.blit(buff_image,(posx,posy))
 1187. else:
 1188. None
 1189. posy += 20
 1190. #render date
 1191. date_string = time.sget()
 1192. posx = 235
 1193. posy = 10
 1194. date_image = self.font.render(date_string[0],1,(0,0,0))
 1195. s.blit(date_image,(posx,posy))
 1196. posy = 20
 1197. time_image = self.font.render(date_string[1],1,(0,0,0))
 1198. s.blit(time_image,(posx,posy))
 1199. #render player info
 1200. #lp
 1201. lp_string = str(player.lp) + '/' + str(player.attribute.max_lp)
 1202. posx = 13
 1203. posy = 12
 1204. if player.lp < 4:
 1205. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(200,0,0))
 1206. else:
 1207. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(0,0,0))
 1208. s.blit(lp_image,(posx,posy))
 1209. #hunger
 1210. hunger_percent = int((100 * player.attribute.hunger) / player.attribute.hunger_max)
 1211. hunger_string = str(hunger_percent) + '%'
 1212. posx = 75
 1213. posy = 12
 1214. if hunger_percent < 11:
 1215. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(200,0,0))
 1216. else:
 1217. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(0,0,0))
 1218. s.blit(hunger_image,(posx,posy))
 1219. #trirst
 1220. thirst_percent = int((100 * player.attribute.thirst) / player.attribute.thirst_max)
 1221. thirst_string = str(thirst_percent) + '%'
 1222. posx = 125
 1223. posy = 12
 1224. if thirst_percent < 11:
 1225. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(200,0,0))
 1226. else:
 1227. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(0,0,0))
 1228. s.blit(thirst_image,(posx,posy))
 1229. #tiredness
 1230. tiredness_percent = int((100 * player.attribute.tiredness) / player.attribute.tiredness_max)
 1231. tiredness_string = str(tiredness_percent) + '%'
 1232. posx = 180
 1233. posy = 12
 1234. if tiredness_percent < 11:
 1235. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(200,0,0))
 1236. else:
 1237. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(0,0,0))
 1238. s.blit(tiredness_image,(posx,posy))
 1239. if game_options.mousepad == 0:
 1240. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1241. s_help.fill((48,48,48))
 1242. s_help.blit(s,(80,0))
 1243. s = s_help
 1244. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1245. self.screen.blit(s,(0,0))
 1246. if simulate == False:
 1247. pygame.display.flip()
 1248. else:
 1249. return s
 1250. if test[1] == '~*~':
 1251. return True
 1252. else:
 1253. return False
 1254. def render_load(self,num,progress=None):
 1255. s = pygame.Surface((640,360))
 1256. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 1257. if num == 0:
 1258. string = 'Looking for saved data... '
 1259. elif num == 1:
 1260. string = 'Loading world data...'
 1261. elif num == 2:
 1262. string = 'Nothing found...'
 1263. elif num == 3:
 1264. string = 'Generate overworld...'
 1265. elif num == 4:
 1266. string = 'Generate caves...'
 1267. elif num == 5:
 1268. string = 'Saving...'
 1269. elif num == 6:
 1270. string = 'Loading time data...'
 1271. elif num == 7:
 1272. string = 'Loading player data...'
 1273. elif num == 8:
 1274. string = 'Set time...'
 1275. elif num == 9:
 1276. string = 'Generate player...'
 1277. elif num == 10:
 1278. string = 'Making time related changes...'
 1279. elif num == 11:
 1280. string = 'Something has gone wrong...'
 1281. elif num == 12:
 1282. string = 'Zzzzzzzzzz'
 1283. elif num == 13:
 1284. string = 'Generate deus ex machina...'
 1285. elif num == 14:
 1286. string = 'Loading deus ex machina...'
 1287. elif num == 15:
 1288. string = 'Generate grot...'
 1289. elif num == 16:
 1290. string = 'Generate elfish fortress...'
 1291. elif num == 17:
 1292. string = 'Generate orcish mines...'
 1293. elif num == 18:
 1294. string = 'Generate desert...'
 1295. elif num == 19:
 1296. string = 'Initialize level...'
 1297. elif num == 20:
 1298. string = 'Please use run.py/run.exe'
 1299. ######add more here
 1300. if low_res == False:
 1301. posx = 150
 1302. posy = 200
 1303. else:
 1304. posx=50
 1305. posy= 100
 1306. image = self.font.render(string,1,(255,255,255))
 1307. s.blit(image,(posx,posy))
 1308. if progress != None:
 1309. s.blit(gra_files.gdic['display'][20],(posx-50,posy+20))
 1310. help_sur = pygame.Surface((((progress*320)/100),12))
 1311. help_sur.fill((255,0,255))
 1312. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][21],(0,0))
 1313. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1314. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1315. s.blit(help_sur,(posx-50,posy+20))
 1316. if low_res == False:
 1317. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1318. self.screen.blit(s,(0,0))
 1319. pygame.display.flip()
 1320. def render_built(self,xmin,xmax,ymin,ymax,style):
 1321. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1322. start_pos_y = 192
 1323. price = 0
 1324. bg = self.render(0, True)
 1325. s = pygame.Surface((640,360))
 1326. s.fill((255,0,255))
 1327. if style == 'Room':
 1328. build_total = True
 1329. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1330. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1331. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] == 0:
 1332. built_here = 1
 1333. price += 2
 1334. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1335. built_here = 2
 1336. price += 1
 1337. else:
 1338. built_here = 0
 1339. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] != 0:
 1340. built_here = 0
 1341. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1342. built_here = 0
 1343. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1344. if built_here == 1:
 1345. price -= 2
 1346. elif built_here == 2:
 1347. price -= 1
 1348. built_here = 0
 1349. if built_here == 0:
 1350. build_total = False
 1351. if build_total == False:
 1352. price = 0
 1353. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1354. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1355. if build_total != 0:
 1356. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1357. if x == xmax or x == -xmin:
 1358. if built_here == 1:
 1359. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1360. elif built_here == 2:
 1361. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1362. elif y == ymax or y == -ymin:
 1363. if built_here == 1:
 1364. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1365. elif built_here == 2:
 1366. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1367. else:
 1368. if built_here == 1:
 1369. s.blit(gra_files.gdic['built'][5],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1370. elif built_here == 2:
 1371. s.blit(gra_files.gdic['built'][7],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1372. else:
 1373. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1374. if x == xmax or x == -xmin:
 1375. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1376. elif y == ymax or y == -ymin:
 1377. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1378. else:
 1379. s.blit(gra_files.gdic['built'][4],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1380. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1381. # render mode name
 1382. name = '~Build Room~'
 1383. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1384. posx = 0
 1385. posy = 0
 1386. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1387. # render wood needed
 1388. wood_need = int(price/2)
 1389. if wood_need == 0 and price != 0:
 1390. wood_need = 1
 1391. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1392. posx = 0
 1393. posy = 15
 1394. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1395. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1396. else:
 1397. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1398. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1399. # render stone needed
 1400. stone_need = int(price/2)
 1401. if stone_need == 0 and price != 0:
 1402. stone_need = 1
 1403. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1404. posx = 160
 1405. posy = 15
 1406. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1407. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1408. else:
 1409. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1410. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1411. # render info line
 1412. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1413. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1414. posx = 0
 1415. posy = 30
 1416. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1417. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1418. posx = 0
 1419. posy = 40
 1420. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1421. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1422. elif style == 'Doorway':
 1423. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'solid' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1424. built_here = 1
 1425. price += 2
 1426. else:
 1427. built_here = 0
 1428. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1429. built_here = False
 1430. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1431. if built_here == 1:
 1432. price -= 2
 1433. elif built_here == 2:
 1434. price -= 1
 1435. built_here = 0
 1436. if built_here != 0:
 1437. if built_here == 1:
 1438. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1439. elif built_here == 2:
 1440. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1441. else:
 1442. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1443. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1444. # render mode name
 1445. name = '~Built Doorway~'
 1446. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1447. posx = 0
 1448. posy = 0
 1449. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1450. # render wood needed
 1451. wood_need = 0
 1452. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1453. posx = 0
 1454. posy = 15
 1455. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1456. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1457. else:
 1458. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1459. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1460. # render stone needed
 1461. stone_need = 0
 1462. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1463. posx = 160
 1464. posy = 15
 1465. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1466. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1467. else:
 1468. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1469. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1470. # render info line
 1471. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1472. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1473. posx = 0
 1474. posy = 30
 1475. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1476. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1477. posx = 0
 1478. posy = 40
 1479. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1480. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1481. elif style == 'Door':
 1482. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1483. built_here = 1
 1484. price += 2
 1485. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True:
 1486. built_here = 2
 1487. price += 1
 1488. else:
 1489. built_here = 0
 1490. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1491. built_here = False
 1492. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1493. if built_here == 1:
 1494. price -= 2
 1495. elif built_here == 2:
 1496. price -= 1
 1497. built_here = 0
 1498. if built_here != 0:
 1499. if built_here == 1:
 1500. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1501. elif built_here == 2:
 1502. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1503. else:
 1504. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1505. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1506. # render mode name
 1507. name = '~Built Door~'
 1508. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1509. posx = 0
 1510. posy = 0
 1511. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1512. # render wood needed
 1513. wood_need = price
 1514. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1515. posx = 0
 1516. posy = 15
 1517. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1518. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1519. else:
 1520. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1521. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1522. # render stone needed
 1523. stone_need = 0
 1524. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1525. posx = 160
 1526. posy = 15
 1527. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1528. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1529. else:
 1530. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1531. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1532. # render info line
 1533. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1534. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1535. posx = 0
 1536. posy = 30
 1537. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1538. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1539. posx = 0
 1540. posy = 40
 1541. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1542. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1543. elif style == 'Stair up':
 1544. if player.pos[2] > 0:
 1545. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]-1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1546. build_here = 0
 1547. else:
 1548. build_here = 1
 1549. if build_here == 0:
 1550. s.blit(gra_files.gdic['built'][10],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1551. else:
 1552. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1553. else:
 1554. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1555. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1556. # render mode name
 1557. name = '~Built stair up~'
 1558. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1559. posx = 0
 1560. posy = 0
 1561. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1562. # render wood needed
 1563. wood_need = 10
 1564. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1565. posx = 0
 1566. posy = 15
 1567. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1568. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1569. else:
 1570. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1571. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1572. # render stone needed
 1573. stone_need = 40
 1574. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1575. posx = 160
 1576. posy = 15
 1577. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1578. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1579. else:
 1580. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1581. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1582. # render info line
 1583. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1584. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1585. posx = 0
 1586. posy = 30
 1587. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1588. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1589. posx = 0
 1590. posy = 40
 1591. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1592. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1593. elif style == 'Stair down':
 1594. if player.pos[2] < 15:
 1595. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]+1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1596. build_here = 0
 1597. else:
 1598. build_here = 1
 1599. if build_here == 0:
 1600. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1601. else:
 1602. s.blit(gra_files.gdic['built'][13],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1603. else:
 1604. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1605. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1606. # render mode name
 1607. name = '~Built stair down~'
 1608. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1609. posx = 0
 1610. posy = 0
 1611. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1612. # render wood needed
 1613. wood_need = 10
 1614. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1615. posx = 0
 1616. posy = 15
 1617. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1618. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1619. else:
 1620. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1621. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1622. # render stone needed
 1623. if player.pos[2] > 0:
 1624. stone_need = 40
 1625. else:
 1626. stone_need = 15
 1627. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1628. posx = 160
 1629. posy = 15
 1630. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1631. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1632. else:
 1633. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1634. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1635. # render info line
 1636. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1637. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1638. posx = 0
 1639. posy = 30
 1640. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1641. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1642. posx = 0
 1643. posy = 40
 1644. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1645. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1646. elif style == 'Agriculture':
 1647. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1648. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1649. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1650. built_here = 1
 1651. price += 1
 1652. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1653. built_here = 2
 1654. price += 1
 1655. else:
 1656. built_here = 0
 1657. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1658. if built_here == 1:
 1659. price -= 2
 1660. elif built_here == 2:
 1661. price -= 1
 1662. built_here = 0
 1663. if built_here != 0:
 1664. if built_here == 1:
 1665. s.blit(gra_files.gdic['built'][15],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1666. elif built_here == 2:
 1667. s.blit(gra_files.gdic['built'][16],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1668. else:
 1669. s.blit(gra_files.gdic['built'][14],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1670. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1671. # render mode name
 1672. name = '~Build Agriculture~'
 1673. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1674. posx = 0
 1675. posy = 0
 1676. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1677. # render seeds needed
 1678. seed_need = price
 1679. if seed_need == 0:
 1680. seed_need = 1
 1681. wood_need = seed_need
 1682. stone_need = 0
 1683. wood_string = 'Seeds: ' + str(seed_need) + '(' + str(player.inventory.materials.seeds) + ')'
 1684. posx = 120
 1685. posy = 15
 1686. if wood_need <= player.inventory.materials.seeds:
 1687. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1688. else:
 1689. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1690. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1691. # render info line
 1692. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1693. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1694. posx = 0
 1695. posy = 30
 1696. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1697. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1698. posx = 0
 1699. posy = 40
 1700. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1701. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1702. elif style == 'remove':
 1703. shape = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].float_building_shape(player.pos[0]+xmin,player.pos[1]+ymin)
 1704. for y in range(player.pos[1]-8,player.pos[1]+8):
 1705. for x in range(player.pos[0]-6,player.pos[0]+6):
 1706. rx = x-player.pos[0]
 1707. ry = y-player.pos[1]
 1708. if shape[y][x] == 1:
 1709. s.blit(gra_files.gdic['built'][9],(start_pos_x+(rx*32),start_pos_y+(ry*32))) #remove icon here
 1710. s.blit(gra_files.gdic['built'][19],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #remove icon here
 1711. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1712. # render mode name
 1713. name = '~Remove~'
 1714. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1715. posx = 0
 1716. posy = 0
 1717. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1718. # render ---
 1719. wood_string = '---'
 1720. posx = 120
 1721. posy = 15
 1722. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1723. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1724. # render info line
 1725. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1726. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']REMOVE!'
 1727. posx = 0
 1728. posy = 30
 1729. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1730. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1731. posx = 0
 1732. posy = 40
 1733. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1734. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1735. wood_need = 0
 1736. stone_need = 0
 1737. if game_options.mousepad == 0:
 1738. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1739. s_help.fill((255,0,255))
 1740. s_help.blit(s,(80,0))
 1741. s = s_help
 1742. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1743. s = s.convert_alpha()
 1744. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1745. bg.blit(s,(0,0))
 1746. self.screen.blit(bg,(0,0))
 1747. pygame.display.flip()
 1748. return (wood_need,stone_need)
 1749. def render_place(self,tile,use_name):
 1750. global player
 1751. x = player.pos[0]
 1752. y = player.pos[1]
 1753. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1754. start_pos_y = 192
 1755. run = True
 1756. while run:
 1757. lootable = False
 1758. placeable = True
 1759. plantable = False
 1760. #1: check if lootable
 1761. for i in range(9,14):
 1762. if tile.techID == tl.tlist['functional'][i].techID:#this is a workbench
 1763. lootable = True
 1764. if tile.use_group == 'gather':
 1765. lootable = True
 1766. #2: check if placeable
 1767. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'dry_entrance':
 1768. placeable = False
 1769. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 1770. placeable = False
 1771. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[y][x] != 0:
 1772. placeable = False
 1773. if tile.move_group != 'soil':
 1774. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 1775. placeable = False
 1776. if use_name == 'place(indoor)':
 1777. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == False:
 1778. placeable = False
 1779. if use_name == 'place(outdoor)':
 1780. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == True:
 1781. placeable = False
 1782. #2.5: check if plantable
 1783. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].can_grown == True:
 1784. plantable = True
 1785. if use_name != 'plant':
 1786. plantable = True #if the object to be placeced no plant plantable is always true
 1787. #3: render
 1788. self.render(0,True)
 1789. s = pygame.Surface((640,360))
 1790. s.fill((255,0,255))
 1791. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1792. string1 ='~'+tile.name+'~'
 1793. string1_image = self.font.render(string1,1,(255,255,255))
 1794. s.blit(string1_image,(0,0))
 1795. if lootable == False:
 1796. warning = self.font.render('Can\'t be moved later!',1,(200,0,0))
 1797. s.blit(warning,(0,20))
 1798. string2 = '['+key_name['wasd']+']Move ['+key_name['e']+']Place! ['+key_name['x']+']Leave'
 1799. string2_image = self.font.render(string2,1,(255,255,255))
 1800. s.blit(string2_image,(0,40))
 1801. xx = x - player.pos[0]
 1802. yy = y - player.pos[1]
 1803. if placeable == True and plantable == True:
 1804. s.blit(gra_files.gdic['built'][18],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1805. else:
 1806. s.blit(gra_files.gdic['built'][17],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1807. if game_options.mousepad == 0:
 1808. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1809. s_help.fill((255,0,255))
 1810. s_help.blit(s,(80,0))
 1811. s = s_help
 1812. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1813. s = s.convert_alpha()
 1814. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1815. self.screen.blit(s,(0,0))
 1816. pygame.display.flip()
 1817. #4: user input
 1818. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1819. if ui == 'exit':
 1820. global master_loop
 1821. global playing
 1822. global exitgame
 1823. exitgame = True
 1824. try:
 1825. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 1826. screen.render_load(5)
 1827. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1828. screen.save_tmp_png()
 1829. del player
 1830. except:
 1831. None
 1832. master_loop = False
 1833. playing = False
 1834. run = False
 1835. return('exit')
 1836. if ui == 'w':
 1837. if y > 0 and y > player.pos[1]-2:
 1838. y -= 1
 1839. elif ui == 's':
 1840. if y < max_map_size-1 and y < player.pos[1]+2:
 1841. y += 1
 1842. elif ui == 'a':
 1843. if x > 0 and x > player.pos[0]-2:
 1844. x -= 1
 1845. elif ui == 'd':
 1846. if x < max_map_size-1 and x < player.pos[0]+2:
 1847. x += 1
 1848. elif ui == 'e':
 1849. if placeable == True and plantable == True:
 1850. replace = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x]
 1851. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 1852. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = deepcopy(replace)
 1853. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = True
 1854. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][4].techID:
 1855. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = None
 1856. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = False
 1857. if use_name == 'plant':
 1858. mes = 'You planted a '+tile.name+'.'
 1859. else:
 1860. mes = 'You placed a '+tile.name+'.'
 1861. message.add(mes)
 1862. return(x,y)
 1863. elif ui == 'x':
 1864. run = False
 1865. return False
 1866. return False#only to be sure
 1867. def render_textbox_open(self):
 1868. clock = pygame.time.Clock()
 1869. for i in range(-64,1,6):
 1870. s = pygame.Surface((320,240))
 1871. s.fill((255,0,255))
 1872. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,i)) #render gui_transparent over gui
 1873. if game_options.mousepad == 0:
 1874. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1875. s_help.fill((255,0,255))
 1876. s_help.blit(s,(80,0))
 1877. s = s_help
 1878. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1879. s = s.convert_alpha()
 1880. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1881. self.screen.blit(s,(0,0))
 1882. pygame.display.flip()
 1883. clock.tick(256)
 1884. def render_request(self,line1,line2,line3,first_call=True,portrait=None):
 1885. #this function just renders 3 lines of text in the textbox
 1886. self.render(0, True)
 1887. if first_call == True:
 1888. self.render_textbox_open()
 1889. s = pygame.Surface((640,380))
 1890. s.fill((255,0,255))
 1891. if portrait != None:
 1892. s.blit(gra_files.portraits[portrait],(180,0))
 1893. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1894. # render lines
 1895. line1_image = self.font.render(line1,1,(255,255,255))
 1896. posx = 0
 1897. posy = 0
 1898. s.blit(line1_image,(posx,posy))
 1899. line2_image = self.font.render(line2,1,(255,255,255))
 1900. posx = 0
 1901. posy = 20
 1902. s.blit(line2_image,(posx,posy))
 1903. line3_image = self.font.render(line3,1,(255,255,255))
 1904. posx = 0
 1905. posy = 40
 1906. s.blit(line3_image,(posx,posy))
 1907. if game_options.mousepad == 0:
 1908. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1909. s_help.fill((255,0,255))
 1910. s_help.blit(s,(80,0))
 1911. s = s_help
 1912. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1913. s = s.convert_alpha()
 1914. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1915. self.screen.blit(s,(0,0))
 1916. pygame.display.flip()
 1917. def render_map(self,level=0):
 1918. run = True
 1919. while run:
 1920. m = pygame.Surface((max_map_size,max_map_size))
 1921. for y in range(0,max_map_size):
 1922. for x in range(0,max_map_size):
 1923. try:
 1924. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1925. except:
 1926. level = 0
 1927. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1928. if x > player.pos[0]-2 and x < player.pos[0]+2 and y > player.pos[1]-2 and y < player.pos[1]+2 and level == player.pos[2]: #mark players pos
 1929. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['white'],(x,y))
 1930. else:
 1931. if world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 1:
 1932. m.blit(gra_files.gdic['tile1'][t_col],(x,y))
 1933. elif world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 0:
 1934. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1935. else:
 1936. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1937. m = pygame.transform.scale(m,(270,270))
 1938. s = pygame.Surface((640,360))
 1939. bg = pygame.Surface((480,360))
 1940. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1941. s.blit(bg,(0,0))
 1942. if game_options.mousepad == 1:
 1943. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1944. else:
 1945. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1946. s_help.fill((48,48,48))
 1947. s.blit(s_help,(480,0))
 1948. text = '~Map~ [Press['+key_name['x']+'] to leave'
 1949. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1950. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1951. lvl_string = 'Level ' + str(level)
 1952. text_image = screen.font.render(lvl_string,1,(0,0,0))
 1953. if low_res == False:
 1954. s.blit(text_image,(300,70))
 1955. else:
 1956. s.blit(text_image,(190,50))
 1957. s.blit(m,(25,55))
 1958. if game_options.mousepad == 0:
 1959. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1960. s_help.fill((48,48,48))
 1961. s_help.blit(s,(80,0))
 1962. s = s_help
 1963. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1964. self.screen.blit(s,(0,0))
 1965. pygame.display.flip()
 1966. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1967. if ui == 'exit':
 1968. global master_loop
 1969. global playing
 1970. global exitgame
 1971. exitgame = True
 1972. screen.render_load(5)
 1973. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1974. screen.save_tmp_png()
 1975. master_loop = False
 1976. playing = False
 1977. run = False
 1978. return('exit')
 1979. if ui == 'x':
 1980. run = False
 1981. def render_credits(self):
 1982. global master_loop
 1983. run = True
 1984. while run:
 1985. s = pygame.Surface((640,360))
 1986. bg = pygame.Surface((480,360))
 1987. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1988. s.blit(bg,(0,0))
 1989. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1990. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1991. else:
 1992. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1993. s_help.fill((48,48,48))
 1994. s.blit(s_help,(480,0))
 1995. text = '~Credits~ [Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1996. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1997. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1998. credit_items = ('Code & Art: The Mighty Glider [GPL3+/CC0]', 'BGM: Various Artists [CC0]' , 'SFX: Various Artists [CC0]', 'Portraits: PlayCraft/ZeNeRIA29 [CC-BY-SA 3.0]' , 'Font: Cody Boisclair', 'Testing: eugeneloza', 'Special Thanks: forum.freegamedev.net', ' !freegaming@quitter.se')
 1999. for i in range (0,len(credit_items)):
 2000. text_image = screen.font.render(credit_items[i],1,(0,0,0))
 2001. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit credit_items
 2002. if game_options.mousepad == 0:
 2003. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2004. s_help.fill((48,48,48))
 2005. s_help.blit(s,(80,0))
 2006. s = s_help
 2007. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2008. self.screen.blit(s,(0,0))
 2009. pygame.display.flip()
 2010. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2011. if ui == 'exit':
 2012. master_loop = False
 2013. run = False
 2014. return('exit')
 2015. if ui == 'x':
 2016. run = False
 2017. def render_status(self):
 2018. player_attribute = ('Strength: '+str(player.attribute.p_strength),
 2019. 'Skill: '+str(player.attribute.p_defense),
 2020. 'Power: '+str(player.attribute.m_strength),
 2021. 'Will: '+str(player.attribute.m_defense),
 2022. 'Health: '+str(player.lp)+'/'+str(player.attribute.max_lp),
 2023. '--> SKILLS')
 2024. attribute_info = ('Strength','Skill','Power','Will','Health')
 2025. if player.skill.woodcutting == 'Novice':
 2026. woodcutting_next_lvl = '200'
 2027. else:
 2028. woodcutting_next_lvl = '1000'
 2029. if player.skill.mining == 'Novice':
 2030. mining_next_lvl = '200'
 2031. else:
 2032. mining_next_lvl = '1000'
 2033. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2034. next_str = 'BUFFS -->'
 2035. else:
 2036. next_str = '<-- ATTRIBUTES'
 2037. player_skills = ('Weapon Crafting: '+player.skill.weapon_crafting,
 2038. 'Metallurgy: '+player.skill.metallurgy,
 2039. 'Alchemy: '+player.skill.alchemy,
 2040. 'Woodcutting: '+player.skill.woodcutting+' ('+str(player.skill.woodcutting_progress)+'/'+woodcutting_next_lvl+')',
 2041. 'Mining: '+player.skill.mining+' ('+str(player.skill.mining_progress)+'/'+mining_next_lvl+')',
 2042. next_str)
 2043. skill_info = ('Weapon Crafting','Metallurgy','Alchemy','Woodcutting','Mining')
 2044. buff_strings = list(player.buffs.buff_list.keys())
 2045. player_buffs = []
 2046. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2047. for i in buff_strings:
 2048. player_buffs.append(i.upper())
 2049. player_buffs.append('<-- ATTRIBUTES')
 2050. run = True
 2051. while run:
 2052. c = screen.get_choice('Attributes',player_attribute,True)
 2053. if c == 'Break':
 2054. run = False
 2055. return False
 2056. if c < 5:
 2057. screen.render_text(texts[attribute_info[c]])
 2058. elif c == 5:
 2059. run2 = True
 2060. while run2:
 2061. d = screen.get_choice('Skills',player_skills,True)
 2062. if d == 'Break':
 2063. run = False
 2064. run2 = False
 2065. return False
 2066. if d < 5:
 2067. screen.render_text(texts[skill_info[d]])
 2068. elif d == 5:
 2069. if len(player.buffs.buff_list) > 0:
 2070. run3 = True
 2071. while run3:
 2072. d = screen.get_choice('Buffs',player_buffs,True)
 2073. if d == 'Break':
 2074. run = False
 2075. run2 = False
 2076. run3 = False
 2077. return False
 2078. if d < len(player.buffs.buff_list):
 2079. try:
 2080. screen.render_text(texts[buff_strings[d]])
 2081. except:
 2082. screen.render_text(texts['unknown buff'])
 2083. elif d == len(player.buffs.buff_list):
 2084. run2 = False
 2085. run3 = False
 2086. else:
 2087. run2 = False
 2088. def render_text(self,text,replace_keys=True,more_txt=False,simulation= False):
 2089. run = True
 2090. while run:
 2091. if low_res == False:
 2092. s = pygame.Surface((640,360))
 2093. else:
 2094. s = pygame.Surface((320,240))
 2095. bg = pygame.Surface((480,360))
 2096. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2097. if low_res == True:
 2098. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2099. s.blit(bg,(0,0))
 2100. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2101. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2102. else:
 2103. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2104. s_help.fill((48,48,48))
 2105. s.blit(s_help,(480,0))
 2106. if simulation == False:
 2107. if more_txt == False:
 2108. top_text = '[Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 2109. else:
 2110. top_text = '[Press ['+key_name['e']+'] for next page]'
 2111. text_image = screen.font.render(top_text,1,(255,255,255))
 2112. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2113. for i in range (0,len(text)):
 2114. text_image = screen.font.render(text[i],1,(0,0,0))
 2115. if low_res == False:
 2116. s.blit(text_image,(60,80+i*25))#blit credit_items
 2117. else:
 2118. s.blit(text_image,(21,36+i*20))#blit credit_items
 2119. if simulation == True:
 2120. return s
 2121. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2122. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2123. s_help.fill((48,48,48))
 2124. s_help.blit(s,(80,0))
 2125. s = s_help
 2126. if low_res == False:
 2127. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2128. self.screen.blit(s,(0,0))
 2129. pygame.display.flip()
 2130. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2131. if ui == 'exit':
 2132. global master_loop
 2133. global playing
 2134. global exitgame
 2135. exitgame = True
 2136. try:
 2137. screen.render_load(5)
 2138. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2139. screen.save_tmp_png()
 2140. del player
 2141. except:
 2142. None
 2143. master_loop = False
 2144. playing = False
 2145. run = False
 2146. return('exit')
 2147. if ui == 'x':
 2148. run = False
 2149. elif ui == 'e' and more_txt == True:
 2150. run = False
 2151. def render_multi_text(self,texts):
 2152. run = True
 2153. page = 0
 2154. total_pages = len(texts)
 2155. while run:
 2156. s = self.render_text(texts[page],simulation=True)
 2157. page_txt = 'Page '+str(page+1)+ ' of '+str(total_pages)+' ['+key_name['x']+'] - leave'
 2158. page_image = screen.font.render(page_txt,1,(255,255,255))
 2159. s.blit(page_image,(5,2))#menue title
 2160. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2161. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2162. s_help.fill((48,48,48))
 2163. s_help.blit(s,(80,0))
 2164. s = s_help
 2165. if low_res == False:
 2166. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2167. self.screen.blit(s,(0,0))
 2168. pygame.display.flip()
 2169. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2170. if ui == 's' or ui == 'd':
 2171. page += 1
 2172. if page > total_pages-1:
 2173. page = 0
 2174. elif ui == 'w' or ui == 'a':
 2175. page -= 1
 2176. if page < 0:
 2177. page = total_pages-1
 2178. elif ui == 'x':
 2179. run = False
 2180. def render_options(self):
 2181. global key_name
 2182. run = True
 2183. num = 0
 2184. options_path = save_path
 2185. for c in range(0,5):
 2186. options_path = options_path.replace(os.sep + 'World' + str(c),'')
 2187. while run:
 2188. if game_options.screenmode == 2:
 2189. winm = 'Screenmode: Fullscreen'
 2190. elif game_options.screenmode == 1:
 2191. winm = 'Screenmode: Windowed(1280X720)'
 2192. else:
 2193. winm = 'Screenmode: Windowed(640X360)'
 2194. if game_options.bgmmode != 0:
 2195. audiom = 'BGM: ' + str(int(game_options.bgmmode*100)) + '%'
 2196. else:
 2197. audiom = 'BGM: OFF'
 2198. if game_options.sfxmode != 0:
 2199. sfxm = 'SFX: ' +str(int(game_options.sfxmode*100)) + '%'
 2200. else:
 2201. sfxm = 'SFX: OFF'
 2202. if game_options.turnmode == 1:
 2203. turnm = 'Gamemode: Semi-Realtime'
 2204. else:
 2205. turnm = 'Gamemode: Turnbased'
 2206. if game_options.mousepad == 1:
 2207. mousem = 'Use Mouse: yes'
 2208. else:
 2209. mousem = 'Use Mouse: no'
 2210. if game_options.check_version == 1:
 2211. versm = 'Check Version: yes'
 2212. else:
 2213. versm = 'Check Version: no'
 2214. if game_options.rendermode == 1:
 2215. renderm = 'Rendermode: fast'
 2216. else:
 2217. renderm = 'Rendermode: fancy'
 2218. if game_options.input_nomination == 0:
 2219. inputm = 'Input Designation: Keyboard'
 2220. elif game_options.input_nomination == 1:
 2221. inputm = 'Input Designation: Joystick (Numeric)'
 2222. else:
 2223. inputm = 'Input Designation: Joystick (A,B,X,Y)'
 2224. s = pygame.Surface((640,360))
 2225. bg = pygame.Surface((480,360))
 2226. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2227. if low_res == True:
 2228. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2229. s.blit(bg,(0,0))
 2230. text = '~Options~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2231. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2232. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2233. menu_items = (winm,renderm,audiom,sfxm,turnm,mousem,inputm,versm,'Done')
 2234. for i in range (0,len(menu_items)):
 2235. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2236. s.blit(text_image,(21,100+i*25))#blit menu_items
 2237. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,93+num*25))#blit marker
 2238. if game_options.mousepad == 1:
 2239. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2240. else:
 2241. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2242. s_help.fill((48,48,48))
 2243. s.blit(s_help,(480,0))
 2244. if game_options.mousepad == 0:
 2245. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2246. s_help.fill((48,48,48))
 2247. s_help.blit(s,(80,0))
 2248. s = s_help
 2249. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2250. self.screen.blit(s,(0,0))
 2251. pygame.display.flip()
 2252. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2253. if ui == 'exit':
 2254. global master_loop
 2255. global playing
 2256. global exitgame
 2257. global player
 2258. exitgame = True
 2259. try:
 2260. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2261. screen.render_load(5)
 2262. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2263. screen.save_tmp_png()
 2264. del player
 2265. except:
 2266. None
 2267. master_loop = False
 2268. playing = False
 2269. run = False
 2270. return('exit')
 2271. if ui == 'w':
 2272. num -= 1
 2273. if num < 0:
 2274. num = len(menu_items)-1
 2275. if ui == 's':
 2276. num += 1
 2277. if num >= len(menu_items):
 2278. num = 0
 2279. if ui == 'x':
 2280. run = False
 2281. if ui == 'e':
 2282. if num == 0:
 2283. screen.re_init()
 2284. pygame.display.flip()
 2285. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2286. if num == 1:
 2287. if game_options.rendermode == 0:
 2288. game_options.rendermode = 1
 2289. else:
 2290. game_options.rendermode = 0
 2291. if num == 2:
 2292. ui = screen.get_choice('BGM Loudness',('OFF','25%','50%','75%','100%'),True)
 2293. if ui == 0:
 2294. game_options.bgmmode = 0
 2295. pygame.mixer.music.pause()
 2296. elif ui == 1:
 2297. game_options.bgmmode = 0.25
 2298. pygame.mixer.music.unpause()
 2299. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2300. elif ui == 2:
 2301. game_options.bgmmode = 0.5
 2302. pygame.mixer.music.unpause()
 2303. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2304. elif ui == 3:
 2305. game_options.bgmmode = 0.75
 2306. pygame.mixer.music.unpause()
 2307. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2308. elif ui == 4:
 2309. game_options.bgmmode = 1
 2310. pygame.mixer.music.unpause()
 2311. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2312. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2313. if num == 3:
 2314. ui = screen.get_choice('SFX Loudness',('OFF','25%','50%','75%','100%'),True)
 2315. if ui == 0:
 2316. game_options.sfxmode = 0
 2317. elif ui == 1:
 2318. game_options.sfxmode = 0.25
 2319. sfx.set_loudness()
 2320. elif ui == 2:
 2321. game_options.sfxmode = 0.5
 2322. sfx.set_loudness()
 2323. elif ui == 3:
 2324. game_options.sfxmode = 0.75
 2325. sfx.set_loudness()
 2326. elif ui == 4:
 2327. game_options.sfxmode = 1
 2328. sfx.set_loudness()
 2329. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2330. if num == 4:
 2331. if game_options.turnmode == 1:
 2332. game_options.turnmode = 0
 2333. else:
 2334. game_options.turnmode = 1
 2335. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2336. if num == 5 and low_res == False:
 2337. if game_options.mousepad == 1:
 2338. game_options.mousepad = 0
 2339. else:
 2340. game_options.mousepad = 1
 2341. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 2342. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2343. if num == 6:
 2344. if game_options.input_nomination == 0:
 2345. game_options.input_nomination = 1
 2346. elif game_options.input_nomination == 1:
 2347. game_options.input_nomination = 2
 2348. else:
 2349. game_options.input_nomination = 0
 2350. if game_options.input_nomination == 0:
 2351. key_name = {'e':'e','b':'b','x':'x','f':'f','i':'i','.':'.','wasd':'w,s,a,d','ws':'w,s'}
 2352. elif game_options.input_nomination == 1:
 2353. key_name = {'e':'1','b':'3','x':'2','f':'5','i':'4','.':'6','wasd':'D-Pad','ws':'D-Pad'}
 2354. else:
 2355. key_name = {'e':'A','b':'X','x':'B','f':'R','i':'Y','.':'R','wasd':'D-Pad','ws':'D-Pad'}
 2356. if num == 7:
 2357. if game_options.check_version == 1:
 2358. game_options.check_version = 0
 2359. else:
 2360. game_options.check_version = 1
 2361. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2362. if num == 8:
 2363. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2364. run = False
 2365. def render_brake(self,simulate= False):
 2366. run = True
 2367. num = 0
 2368. global exitgame
 2369. global playing
 2370. global player
 2371. while run:
 2372. if low_res == False:
 2373. s = pygame.Surface((640,360))
 2374. else:
 2375. s = pygame.Surface((320,240))
 2376. bg = pygame.Surface((480,360))
 2377. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2378. if low_res == True:
 2379. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2380. s.blit(bg,(0,0))
 2381. text = '~Game Paused~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2382. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2383. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2384. menu_items = ('Resume','Status','Message History','Save and Exit', 'Options',)
 2385. for i in range (0,len(menu_items)):
 2386. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2387. if low_res == False:
 2388. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2389. else:
 2390. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2391. if low_res == False:
 2392. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2393. else:
 2394. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2395. if game_options.mousepad == 1 and low_res != True:
 2396. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2397. else:
 2398. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2399. s_help.fill((48,48,48))
 2400. s.blit(s_help,(480,0))
 2401. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2402. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2403. s_help.fill((48,48,48))
 2404. s_help.blit(s,(80,0))
 2405. s = s_help
 2406. if low_res == False:
 2407. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2408. if simulate == True:
 2409. return s
 2410. self.screen.blit(s,(0,0))
 2411. pygame.display.flip()
 2412. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2413. if ui == 'exit':
 2414. global master_loop
 2415. global playing
 2416. global exitgame
 2417. exitgame = True
 2418. screen.render_load(5)
 2419. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2420. screen.save_tmp_png()
 2421. master_loop = False
 2422. playing = False
 2423. run = False
 2424. return('exit')
 2425. if ui == 'w':
 2426. num -= 1
 2427. if num < 0:
 2428. num = len(menu_items)-1
 2429. if ui == 's':
 2430. num += 1
 2431. if num >= len(menu_items):
 2432. num = 0
 2433. if ui == 'x':
 2434. run = False
 2435. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2436. if ui == 'e':
 2437. if num == 0:
 2438. run = False
 2439. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2440. if num == 1:
 2441. screen.render_status()
 2442. if num == 2:
 2443. do = message.render_history()
 2444. if do == 'exit':
 2445. run = False
 2446. if num == 3:
 2447. exitgame = True
 2448. screen.render_load(5)
 2449. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2450. screen.save_tmp_png()
 2451. del player
 2452. playing = False
 2453. run = False
 2454. if num == 4:
 2455. do = screen.render_options()
 2456. if do == 'exit':
 2457. run = False
 2458. return exitgame
 2459. def get_choice(self,headline,choices,allow_chancel,style='Default'):
 2460. #this function allows the player to make a coice. The choices-variable is a tulpel with strings. The function returns the number of the chosen string inside the tulpel
 2461. run = True
 2462. num = 0
 2463. while run:
 2464. s = pygame.Surface((640,360))
 2465. bg = pygame.Surface((480,360))
 2466. if style == 'Default':
 2467. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2468. elif style == 'Warning':
 2469. bg.blit(gra_files.gdic['display'][17],(0,0))
 2470. s.blit(bg,(0,0))
 2471. text_image = screen.font.render(headline,1,(255,255,255))
 2472. if low_res == False:
 2473. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2474. else:
 2475. s.blit(text_image,(0,2))#menue title
 2476. menu_items = choices
 2477. for i in range (0,len(menu_items)):
 2478. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2479. if low_res == False:
 2480. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2481. else:
 2482. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2483. if allow_chancel == True:
 2484. string = '['+key_name['e']+'] - choose ['+key_name['x']+'] - leave'
 2485. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2486. if low_res == True:
 2487. s.blit(text_image,(0,225))
 2488. else:
 2489. s.blit(text_image,(5,335))
 2490. else:
 2491. string = '['+key_name['e']+'] - choose'
 2492. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2493. if low_res == True:
 2494. s.blit(text_image,(0,225))
 2495. else:
 2496. s.blit(text_image,(5,335))
 2497. if style == 'Default':
 2498. if low_res == False:
 2499. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2500. else:
 2501. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2502. elif style == 'Warning':
 2503. if low_res == False:
 2504. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,112+num*25))#blit marker
 2505. else:
 2506. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,38+num*25))#blit marker
 2507. if game_options.mousepad == 1:
 2508. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2509. else:
 2510. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2511. s_help.fill((48,48,48))
 2512. s.blit(s_help,(480,0))
 2513. if game_options.mousepad == 0:
 2514. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2515. s_help.fill((48,48,48))
 2516. s_help.blit(s,(80,0))
 2517. s = s_help
 2518. else:
 2519. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2520. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2521. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2522. pygame.display.flip()
 2523. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2524. if ui == 'exit':
 2525. global master_loop
 2526. global playing
 2527. global exitgame
 2528. global player
 2529. exitgame = True
 2530. try:
 2531. screen.render_load(5)
 2532. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2533. screen.save_tmp_png()
 2534. except:
 2535. None
 2536. master_loop = False
 2537. playing = False
 2538. run = False
 2539. return('exit')
 2540. if ui == 'w':
 2541. num -= 1
 2542. if num < 0:
 2543. num = len(menu_items)-1
 2544. if ui == 's':
 2545. num += 1
 2546. if num >= len(menu_items):
 2547. num = 0
 2548. if ui == 'e':
 2549. run = False
 2550. return num
 2551. if ui == 'x' and allow_chancel == True:
 2552. run = False
 2553. return 'Break'
 2554. def string_input(self, input_message, length):
 2555. run = True
 2556. string = ''
 2557. pos = 0
 2558. x = 0
 2559. y = 0
 2560. char_field = (('A','B','C','D','E','F','G','H','a','b','c','d','e','f','g','h'),('I','J','K','L','M','N','O','P','i','j','k','l','m','n','o','p'),('Q','R','S','T','U','V','W','X','q','r','s','t','u','v','w','x'),('Y','Z','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.',','),('(','[','<','{',')',']','>','}','#','+','-','_','*','/','&','%'))
 2561. while run:
 2562. s = pygame.Surface((640,360))
 2563. s.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2564. text_image = screen.font.render(input_message,1,(255,255,255))
 2565. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2566. num_stars = length - len(string)
 2567. star_string = ''
 2568. if num_stars > 0:
 2569. for i in range (0,num_stars):
 2570. star_string += '*'
 2571. shown_string = string + '_' + star_string
 2572. string_image = screen.font.render(shown_string,1,(255,255,255))
 2573. s.blit(string_image,(5,35))#string so far
 2574. for i in range (0,5):#blit chars
 2575. for j in range (0,len(char_field[1])):
 2576. if i == y and j == x:
 2577. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(255,255,255))
 2578. else:
 2579. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(0,0,0))
 2580. if low_res == False:
 2581. s.blit(char_image,(55+(j*20),150+(i*20)))
 2582. else:
 2583. s.blit(char_image,(5+(j*20),90+(i*20)))
 2584. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2585. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2586. else:
 2587. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2588. s_help.fill((48,48,48))
 2589. s.blit(s_help,(480,0))
 2590. text = '['+key_name['e']+'] - Add Char ['+key_name['x']+'] - Del Char ['+key_name['b']+'] - Done'
 2591. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2592. if low_res == False:
 2593. s.blit(text_image,(5,335))
 2594. else:
 2595. help_sur = pygame.Surface((320,16))
 2596. help_sur.fill((48,48,48))
 2597. help_sur.blit(text_image,(5,5))
 2598. s.blit(help_sur,(0,224))
 2599. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2600. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2601. s_help.fill((48,48,48))
 2602. s_help.blit(s,(80,0))
 2603. s = s_help
 2604. if low_res == False:
 2605. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2606. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2607. pygame.display.flip()
 2608. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2609. if ui == 'w':
 2610. y -= 1
 2611. if y < 0:
 2612. y = 4
 2613. if ui == 's':
 2614. y += 1
 2615. if y > 4:
 2616. y = 0
 2617. if ui == 'a':
 2618. x -= 1
 2619. if x < 0:
 2620. x = len(char_field[1])-1
 2621. if ui == 'd':
 2622. x += 1
 2623. if x > len(char_field[1])-1:
 2624. x = 0
 2625. if ui == 'e':
 2626. if pos <= length:
 2627. string += char_field[y][x]
 2628. pos += 1
 2629. if ui == 'b':
 2630. run = False
 2631. if ui == 'x':
 2632. if pos > 0:
 2633. pos -= 1
 2634. string = string[:pos]
 2635. return string
 2636. def render_dead(self):
 2637. global exitgame
 2638. self.reset_hit_matrix()
 2639. if player.godmode == True:
 2640. player.respawn()
 2641. message.add('YOU DIE.. NOT!')
 2642. return True
 2643. run = True
 2644. while run:
 2645. if low_res == False:
 2646. s = pygame.Surface((640,360))
 2647. else:
 2648. s = pygame.Surface((320,240))
 2649. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 2650. text_image = screen.font.render('YOU ARE DEAD!',1,(255,255,255))
 2651. if low_res == False:
 2652. s.blit(text_image,(175,60))
 2653. else:
 2654. s.blit(text_image,(75,60))
 2655. if player.difficulty == 3: #you play on roguelike mode
 2656. choose_string = '------------- ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2657. else:#you play on a other mode
 2658. choose_string = '['+key_name['e']+'] - RESPAWN ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2659. choose_image = screen.font.render(choose_string,1,(255,255,255))
 2660. if low_res == False:
 2661. s.blit(choose_image,(125,200))
 2662. else:
 2663. s.blit(choose_image,(25,200))
 2664. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2665. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2666. else:
 2667. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2668. s_help.fill((48,48,48))
 2669. s.blit(s_help,(480,0))
 2670. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2671. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2672. s_help.fill((48,48,48))
 2673. s_help.blit(s,(80,0))
 2674. s = s_help
 2675. else:
 2676. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2677. if low_res == False:
 2678. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2679. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2680. pygame.display.flip()
 2681. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2682. if ui == 'exit':
 2683. global master_loop
 2684. global playing
 2685. global exitgame
 2686. exitgame = True
 2687. if player.difficulty !=3:
 2688. screen.render_load(5)
 2689. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2690. screen.save_tmp_png()
 2691. else:
 2692. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2693. for i in files_to_remove:
 2694. del_file = save_path + os.sep + i
 2695. try:
 2696. os.remove(del_file)
 2697. except:
 2698. None
 2699. master_loop = False
 2700. playing = False
 2701. run = False
 2702. return('exit')
 2703. if ui == 'e' and player.difficulty != 3:
 2704. player.respawn()
 2705. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2706. run = False
 2707. elif ui == 'x':
 2708. player.respawn()
 2709. if player.difficulty != 3:
 2710. screen.render_load(5)
 2711. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2712. screen.save_tmp_png()
 2713. else:
 2714. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2715. for i in files_to_remove:
 2716. del_file = save_path + os.sep + i
 2717. try:
 2718. os.remove(del_file)
 2719. except:
 2720. None
 2721. run = False
 2722. exitgame = True
 2723. class maP():
 2724. def __init__(self, name, tilemap, visit=False, map_type='overworld',monster_num=1):
 2725. self.name = name
 2726. self.known = []
 2727. self.containers = []
 2728. self.tilemap = tilemap
 2729. self.visit = visit
 2730. self.last_visit = 0 #-------test only
 2731. self.map_type = map_type
 2732. self.monster_num = monster_num
 2733. self.build_type = 'Full' #Full: build everything you want, Part: no stairs, None: Buildmode is not callable
 2734. self.thirst_multi_day = 1
 2735. self.thirst_multi_night = 1
 2736. self.no_monster_respawn = False
 2737. self.countdowns = []
 2738. self.npcs = []
 2739. self.monster_plus = 0
 2740. self.monster_count = 0
 2741. self.music_day_original = 'overworld'
 2742. self.music_day = self.music_day_original
 2743. self.music_night_original = 'night'
 2744. self.music_night = self.music_night_original
 2745. self.generation_release = release_number
 2746. for y in range (0,max_map_size):
 2747. self.known.append([])
 2748. for x in range (0,max_map_size):
 2749. self.known[y].append(0)
 2750. for y in range (0,max_map_size):
 2751. self.containers.append([])
 2752. for x in range (0,max_map_size):
 2753. self.containers[y].append(0)
 2754. for y in range (0,max_map_size):
 2755. self.npcs.append([])
 2756. for x in range (0,max_map_size):
 2757. self.npcs[y].append(0)
 2758. def fill(self, tile):
 2759. for y in range (0,max_map_size):
 2760. for x in range(0,max_map_size):
 2761. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 2762. def check_fov(self,x,y,dist):
 2763. fov = []
 2764. startx = x-8
 2765. starty = y-6
 2766. extreme_coordinates = []
 2767. dist_coordinates = []
 2768. for yy in range(0,12):
 2769. fov.append([])
 2770. for xx in range(0,15):
 2771. fov[yy].append(0)
 2772. dist1 = ((8-xx)**2+(6-yy)**2)**0.5
 2773. if dist1 > 0:
 2774. extreme_coordinates.append((xx,yy))
 2775. dist_coordinates.append(dist1)
 2776. for i in range(0,len(extreme_coordinates)-1):
 2777. c = 0
 2778. run = True
 2779. while run:
 2780. dir_x = (8-extreme_coordinates[i][0])/dist_coordinates[i]
 2781. dir_y = (6-extreme_coordinates[i][1])/dist_coordinates[i]
 2782. lx = int(round(8+c*dir_x))
 2783. ly = int(6+c*dir_y)
 2784. if ly < 6:
 2785. ly += 1
 2786. elif ly > 6:
 2787. ly -= 1
 2788. ldist = ((8-lx)**2+(6-ly)**2)**0.5
 2789. try:
 2790. fov[ly][lx] = 1
 2791. except:
 2792. None
 2793. c+=1
 2794. if lx < 0 or lx > 14 or ly < 0 or ly > 11:
 2795. run = False
 2796. elif ldist >= dist:
 2797. run = False
 2798. elif self.tilemap[starty+ly][startx+lx].transparency == False:
 2799. run = False
 2800. return fov
 2801. def check_los(self,startx,starty,endx,endy):
 2802. try:
 2803. if startx > max_map_size or startx < 0 or endx > max_map_size or endx < 0 or starty > max_map_size or starty < 0 or endy > max_map_size or endy < 0:
 2804. return False
 2805. vector = (endx-startx,endy-starty)
 2806. dist = (vector[0]**2+vector[1]**2)**0.5
 2807. try:
 2808. test1 = self.npcs[starty][startx].inner_view_range
 2809. test2 = self.npcs[starty][startx].outer_view_range
 2810. test3 = self.npcs[starty][startx].active
 2811. except:
 2812. self.npcs[starty][startx].inner_view_range = 5
 2813. self.npcs[starty][startx].outer_view_range = 8
 2814. self.npcs[starty][startx].active = False
 2815. if dist <= self.npcs[starty][startx].inner_view_range and self.npcs[starty][startx].active == False:
 2816. self.npcs[starty][startx].active = True
 2817. if dist > self.npcs[starty][startx].outer_view_range and self.npcs[starty][startx].active == True:
 2818. self.npcs[starty][startx].active = False
 2819. if self.npcs[starty][startx].active == False:
 2820. return False
 2821. else:
 2822. return True
 2823. #uvector = (vector[0]/dist,vector[1]/dist)
 2824. #c = 0
 2825. #run = True
 2826. #while run:
 2827. # x = int(round(startx+(c*uvector[0]),0))
 2828. # y = int(round(starty+(c*uvector[1]),0))
 2829. #screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 2830. # if x < 0 or x > max_map_size or y < 0 or y > max_map_size:
 2831. # return False #only to be sure
 2832. #
 2833. # if x == endx and y == endy:
 2834. # return True
 2835. #
 2836. # if self.tilemap[y][x].transparency == False:
 2837. # return False
 2838. # c += 1
 2839. except:
 2840. return False
 2841. def set_round_frame(self,tile,radius):
 2842. center = int(max_map_size/2)
 2843. for y in range(0,max_map_size):
 2844. for x in range(0,max_map_size):
 2845. range_x = x-center
 2846. range_y = y-center
 2847. if ((range_x**2+range_y**2)**0.5) > radius:
 2848. self.tilemap[y][x] = tile
 2849. def set_music(self,day,night,change_original=False):
 2850. if day != None:
 2851. self.music_day = day
 2852. if change_original == True:
 2853. self.music_day_original = day
 2854. if night != None:
 2855. self.music_night = night
 2856. if change_original == True:
 2857. self.music_night_original = night
 2858. def drunken_finder(self,startx,starty,tile):
 2859. x = startx
 2860. y = starty
 2861. run = True
 2862. while run:
 2863. direction = random.randint(0,3)
 2864. if direction == 0:
 2865. y -= 1
 2866. elif direction == 1:
 2867. x += 1
 2868. elif direction == 2:
 2869. y += 1
 2870. else:
 2871. x -= 1
 2872. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 2873. run = False
 2874. return (x,y)
 2875. def drunken_walker(self,startx,starty,tile_replace,num_replace):
 2876. num = 1
 2877. x = startx
 2878. y = starty
 2879. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2880. while num < num_replace:
 2881. #step 0: get possible directions
 2882. dir_list = []
 2883. for n in range(-1,2):
 2884. if x+n < max_map_size-2 and x+n > 2:
 2885. if x+n < max_map_size-7 and x+n > 7:
 2886. count = 5
 2887. else:
 2888. count = min((max_map_size-2)-(x+n),(x+n),3)
 2889. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2890. for c in range(0,count):
 2891. dir_list.append([x+n,y])
 2892. if y+n < max_map_size-2 and y+n > 2:
 2893. if y+n < max_map_size-7 and y+n > 7:
 2894. count = 5
 2895. else:
 2896. count = min((max_map_size-2)-(y+n),(y+n),3)
 2897. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2898. for c in range(0,count):
 2899. dir_list.append([x,y+n])
 2900. #step 1: set tile new tile
 2901. ran = random.randint(0,len(dir_list)-1)
 2902. x = dir_list[ran][0]
 2903. y = dir_list[ran][1]
 2904. if self.tilemap[y][x].techID != tile_replace.techID:
 2905. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2906. num += 1
 2907. def floating(self,startx,starty,tile_fill,tile_border):
 2908. #its important to use a tile_fill that isn't on the map and a tile_border that is on the map
 2909. run = True
 2910. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tile_fill)
 2911. while run:
 2912. count = 0
 2913. for y in range(0,max_map_size):
 2914. for x in range(0,max_map_size):
 2915. if self.tilemap[y][x].techID == tile_fill.techID:
 2916. for yy in range(y-1,y+2):
 2917. for xx in range(x-1,x+2):
 2918. try:
 2919. if self.tilemap[yy][xx].techID != tile_border.techID and self.tilemap[yy][xx].techID != tile_fill.techID:
 2920. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tile_fill)
 2921. count += 1
 2922. except:
 2923. None
 2924. if count == 0:
 2925. run = False
 2926. def float_civilisation(self,start_x,start_y):
 2927. tm = []
 2928. for y in range(0,max_map_size):
 2929. tm.append([])
 2930. for x in range(0,max_map_size):
 2931. tm[y].append(0)
 2932. tm[start_y][start_x] = 1
 2933. run = True
 2934. total_count = 1
 2935. while run:
 2936. count = 0
 2937. for yy in range(0,max_map_size):
 2938. for xx in range(0,max_map_size):
 2939. if tm[yy][xx] == 1:
 2940. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 2941. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 2942. try:
 2943. if tm[yyy][xxx] == 0 and self.tilemap[yyy][xxx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == True:
 2944. tm[yyy][xxx] = 1
 2945. count += 1
 2946. total_count += 1
 2947. elif self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == False:
 2948. return 0
 2949. except:
 2950. None
 2951. if count == 0:
 2952. run = False
 2953. return total_count
 2954. def float_building_shape(self,start_x,start_y):
 2955. help_map = []
 2956. for i in range(0,max_map_size):
 2957. help_map.append([])
 2958. for j in range(0,max_map_size):
 2959. help_map[i].append(0)
 2960. if self.tilemap[start_y][start_x].civilisation == True:
 2961. help_map[start_y][start_x] = 1
 2962. else:
 2963. return help_map
 2964. run = True
 2965. while run:
 2966. count = 0
 2967. for y in range(0,max_map_size):
 2968. for x in range(0,max_map_size):
 2969. if help_map[y][x] == 1:
 2970. for yy in range(y-1,y+2):
 2971. for xx in range(x-1,x+2):
 2972. if self.tilemap[yy][xx].civilisation == True and help_map[yy][xx] == 0:
 2973. help_map[yy][xx] = 1
 2974. count += 1
 2975. if count == 0:
 2976. run = False
 2977. return help_map
 2978. def get_quarter_size(self,startx,starty):
 2979. #this funktion gives back a tulpel with the width and height of a quarter made out of the same tile like the start position
 2980. techID = self.tilemap[starty][startx].techID
 2981. q_width = 0
 2982. q_height = 0
 2983. run_w = True
 2984. run_h = True
 2985. while run_w:
 2986. if self.tilemap[starty][startx+q_width].techID == techID:
 2987. q_width += 1
 2988. else:
 2989. run_w = False
 2990. while run_h:
 2991. if self.tilemap[starty+q_height][startx].techID == techID:
 2992. q_height += 1
 2993. else:
 2994. run_h = False
 2995. return (q_width,q_height)
 2996. def set_frame(self,tile):
 2997. for y in range (0,max_map_size):
 2998. for x in range (0,max_map_size):
 2999. if x == 0 or x == max_map_size-1 or y == 0 or y == max_map_size-1:
 3000. self.tilemap[y][x] = tile
 3001. def cut(self, minx, maxx, miny, maxy, replace):
 3002. #everything that is not between min and mx is replaced abainst a tile
 3003. for y in range (0,max_map_size):
 3004. for x in range (0,max_map_size):
 3005. if x < minx or x > maxx or y < miny or y > maxy:
 3006. self.tilemap[y][x] = replace
 3007. def imp(self, start_x, start_y, replace_inner, replace_outer, step_min, step_max, circles, replace_except=None): #dig random caves
 3008. #was made to generate random caves but dosn't pleased me. maybe this can be used for mazes.(unused atm)
 3009. x = start_x
 3010. y = start_y
 3011. for l in range (0,circles):
 3012. run = True
 3013. while run:
 3014. direction = random.randint(0,3)
 3015. move_x = 0
 3016. move_y = 0
 3017. if direction == 0:
 3018. move_y = -1
 3019. elif direction == 1:
 3020. move_x = 1
 3021. elif direction == 2:
 3022. move_y = 1
 3023. else:
 3024. move_x= -1
 3025. length = random.randint(step_min, step_max)
 3026. for m in range (0,length):
 3027. x = x + move_x
 3028. y = y + move_y
 3029. if x <= 1 or x >= 78 or y <= 1 or y >= 78:
 3030. break
 3031. run = False
 3032. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3033. for b in range (-1,2):
 3034. for a in range (-1,2):
 3035. if self.tilemap[y+a][x+b] != replace_outer and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_inner and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_except:
 3036. self.tilemap[y+a][x+b] = replace_outer
 3037. run = False
 3038. def imp_connect(self,xpos,ypos,replace_inner,replace_except=None,except_replacer=None,style='straight'): #conects two or more points
 3039. for a in range (0,len(ypos)-1):
 3040. for b in range(0,len(xpos)-1):
 3041. y = ypos[a]
 3042. x = xpos[b]
 3043. go = True
 3044. direction = 0 #needed for natural ways. jumps between 0 and 1
 3045. while go:
 3046. try:
 3047. y_goal = ypos[a+1]
 3048. x_goal = xpos[b+1]
 3049. except:
 3050. y_goal = ypos[0]
 3051. x_goal = xpos[0]
 3052. if x == x_goal and y == y_goal:
 3053. go = False
 3054. if x_goal - x < 0: #find out if you need to go right or left
 3055. x_direction = -1
 3056. else:
 3057. x_direction = 1
 3058. if y_goal - y < 0: #find out if you need to go up or down
 3059. y_direction = -1
 3060. else:
 3061. y_direction = 1
 3062. if style == 'straight':
 3063. if x != x_goal:
 3064. x = x + x_direction
 3065. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3066. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3067. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3068. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3069. elif y != y_goal:
 3070. y = y + y_direction
 3071. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3072. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3073. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3074. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3075. elif style == 'natural':
 3076. if x != x_goal and direction == 0:
 3077. x = x + x_direction
 3078. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3079. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3080. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3081. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3082. elif y != y_goal and direction == 1:
 3083. y = y + y_direction
 3084. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 3085. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 3086. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 3087. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 3088. if direction == 0:
 3089. direction = 1
 3090. elif direction == 1:
 3091. direction = 0
 3092. def spawn_monsters(self,depth):
 3093. #This function spawns monsters on the map
 3094. if self.map_type == 'elfish_fortress':
 3095. monster_max = 0
 3096. for y in range(0,max_map_size):
 3097. for x in range(0,max_map_size):
 3098. if self.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#this is a bed
 3099. monster_max += 1
 3100. else:
 3101. monster_max = (max_map_size*max_map_size)/30
 3102. monster_max = int(monster_max * self.monster_num)
 3103. if self.map_type == 'grot':
 3104. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_water = False, ignore_no_spawn = False)
 3105. else:
 3106. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_no_spawn = False)
 3107. del_list = []
 3108. monster_count = self.monster_count
 3109. for i in range (0,len(spawnpoints)):
 3110. if self.npcs[spawnpoints[i][1]][spawnpoints[i][0]] != 0: #there is a monster here
 3111. spawnpoints[i] = 'del'
 3112. #monster_count += 1#count the monsters that are already on the map
 3113. newlist = []
 3114. for k in spawnpoints:
 3115. if k != 'del':
 3116. newlist.append(k)
 3117. spawnpoints = newlist
 3118. monster_max -= monster_count
 3119. if monster_max > len(spawnpoints):
 3120. monster_max = len(spawnpoints)
 3121. for k in range(0,monster_max):
 3122. ran = random.randint(0,len(ml.mlist[self.map_type])-1)
 3123. ran2 = random.randint(0,len(spawnpoints)-1)
 3124. ran3 = random.randint(0,len(ml.mlist['civilian'])-1)
 3125. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]] = deepcopy(ml.mlist[self.map_type][ran])#deepcopy is used that every monster on the map is saved separate
 3126. self.set_monster_strength(spawnpoints[ran2][0],spawnpoints[ran2][1],depth)
 3127. self.monster_count += 1
 3128. if self.no_monster_respawn == False:
 3129. self.countdowns.append(countdown('spawner',spawnpoints[ran2][1],spawnpoints[ran2][0],random.randint(5,60)))
 3130. try:
 3131. if player.difficulty == 4:
 3132. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].AI_style = 'ignore'
 3133. except:
 3134. None
 3135. #set monsters personal_id
 3136. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].personal_id = str(self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].techID)+'_'+str(spawnpoints[ran2][0])+'_'+str(spawnpoints[ran2][1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 3137. #set monster groups
 3138. self.spawn_monster_groups(ml.mlist['kobold'][0],ml.mlist['kobold'][1],9)#kobolds
 3139. def set_monster_strength(self,x,y,z,preset_lvl=None,lvl_bonus=0):
 3140. if self.npcs[y][x] != 0:
 3141. old_lvl = self.npcs[y][x].lvl
 3142. ran = random.randint(1,3)
 3143. if Time_ready == True:
 3144. if player.difficulty == 3:
 3145. base_lvl = 25
 3146. elif player.difficulty == 2:
 3147. base_lvl = 20
 3148. elif player.difficulty == 1:
 3149. base_lvl = 15
 3150. elif player.difficulty == 0:
 3151. base_lvl = 10
 3152. else:
 3153. base_lvl = 0
 3154. time_coeff = int(base_lvl*((time.year-1)*28*12 + time.day_total)/150) #base_lvl levels each 150 days of gameplay #
 3155. else:
 3156. time_coeff = 0
 3157. if self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['overworld'][0] or self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['angry_monster'][2]: #this is a dryade
 3158. try:
 3159. time_coeff = player.lvl
 3160. except:
 3161. None
 3162. monster_lvl = z + ran + self.monster_plus + time_coeff
 3163. if monster_lvl >= old_lvl and old_lvl > 0:
 3164. try:
 3165. screen.write_hit_matrix(x,y,12) #render monster_lvl_up
 3166. except:
 3167. None
 3168. if preset_lvl != None:
 3169. self.npcs[y][x].lvl = preset_lvl
 3170. else:
 3171. self.npcs[y][x].lvl = monster_lvl
 3172. self.npcs[y][x].lvl += lvl_bonus
 3173. attribute_list =[]
 3174. al = ('p_strength','p_defense','m_strength','m_defense','health')
 3175. for c in range(0,5):
 3176. if self.npcs[y][x].attribute_prev[c] > 0:
 3177. for h in range(0,self.npcs[y][x].attribute_prev[c]):
 3178. attribute_list.append(al[c])
 3179. for i in range(0,self.npcs[y][x].lvl):
 3180. choice = attribute_list[random.randint(0,len(attribute_list)-1)]
 3181. if choice == 'p_strength':
 3182. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength +=3
 3183. elif choice == 'p_defense':
 3184. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense +=3
 3185. elif choice == 'm_strength':
 3186. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength +=3
 3187. elif choice == 'm_defense':
 3188. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense +=3
 3189. elif choice == 'health':
 3190. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp +=1
 3191. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 3192. if old_lvl == 0:
 3193. el = [['spear','sword','axe','hammer'],['rune','wand','rune staff','artefact'],['armor','armor'],['necklace','amulet','talisman'],['ring','ring']]
 3194. e_nr = 0
 3195. for q in range(0,len(el)-1):
 3196. ran = random.randint(0,len(el[q])-1)
 3197. if self.npcs[y][x].worn_equipment[q] == 1:
 3198. help_equipment = item_wear(el[q][ran],random.randint(0,min((z*3),21)),random.randint(-2,2))
 3199. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength += help_equipment.attribute.p_strength
 3200. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense += help_equipment.attribute.p_defense
 3201. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength += help_equipment.attribute.m_strength
 3202. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense += help_equipment.attribute.m_defense
 3203. self.npcs[y][x].basic_attribute.luck += help_equipment.attribute.luck
 3204. if 'cattle' in self.npcs[y][x].properties:
 3205. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 1
 3206. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 3207. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense = 1
 3208. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense = 1
 3209. if 'pet0' in self.npcs[y][x].properties:
 3210. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 5
 3211. if 'pet1' in self.npcs[y][x].properties:
 3212. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 10
 3213. if 'pet2' in self.npcs[y][x].properties:
 3214. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 15
 3215. if 'npc' in self.npcs[y][x].properties:
 3216. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp = 10
 3217. def make_vault(self,on_tile,depth):
 3218. run = True
 3219. while run:
 3220. pos = self.find_any(on_tile)
 3221. test = True
 3222. orientation = random.randint(0,3)#0:north, 1:east, 2:south, 3:west
 3223. try:
 3224. if pos[0] < 6 or pos[0] > max_map_size-6 or pos[1] < 6 or pos[1] > max_map_size-6:
 3225. test = False
 3226. if orientation == 0:
 3227. x_offset = -2
 3228. y_offset = random.randint(-1,1)
 3229. elif orientation == 1:
 3230. x_offset = random.randint(-1,1)
 3231. y_offset = -2
 3232. elif orientation == 2:
 3233. x_offset = 2
 3234. y_offste = random.randint(-1,1)
 3235. else:
 3236. x_offset = random.randint(-1,1)
 3237. y_offset = 2
 3238. for ty in range(pos[1]+y_offset-1,pos[1]+y_offset+6):
 3239. for tx in range(pos[0]+x_offset-1,pos[0]+x_offset+6):
 3240. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3241. test = False
 3242. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 3243. test = False
 3244. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID:
 3245. test = False
 3246. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['functional'][2].techID:
 3247. test = False
 3248. except:
 3249. test = False
 3250. if test:
 3251. run = False
 3252. for yy in range(pos[1]+y_offset-2,pos[1]+y_offset+3):
 3253. for xx in range(pos[0]+x_offset-2,pos[0]+x_offset+3):
 3254. if xx == pos[0]+x_offset-2 or xx == pos[0]+x_offset+2 or yy == pos[1]+y_offset-2 or yy == pos[1]+y_offset+2:
 3255. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9])
 3256. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 3257. else:
 3258. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 3259. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 3260. make_loot = True # if make_loot is set on False no gems or ore will spawn inside the vault
 3261. vault_center_x = pos[0]+x_offset
 3262. vault_center_y = pos[1]+y_offset
 3263. door_pos = self.drunken_finder(vault_center_x,vault_center_y,tl.tlist['dungeon'][9])
 3264. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][6])
 3265. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]].no_spawn = True
 3266. vault_type = random.randint(0,4)
 3267. #vault_type = 4
 3268. if vault_type == 0: #Libary
 3269. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3270. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])#set a bookshelf
 3271. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3272. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3273. replace = self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x]
 3274. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3275. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].replace = replace
 3276. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].no_spawn = True
 3277. num_spellbooks = random.randint(2,3)#fill the chest
 3278. spellbook_list = []
 3279. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3280. for i in range(0,num_spellbooks):
 3281. ran = random.randint(0,len(sb)-1)
 3282. spellbook_list.append(sb[ran])
 3283. self.containers[vault_center_y+1][vault_center_x] = container(spellbook_list)
 3284. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3285. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3286. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3287. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set blue nagas
 3288. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3289. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3290. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3291. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3292. if vault_type == 1: #Slime pit
 3293. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3294. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['statue'][2])#set a blob statue
 3295. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3296. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3297. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3298. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3299. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3300. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set giant blobs
 3301. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3302. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3303. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3304. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3305. if vault_type == 2: #Kobold Lair
 3306. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3307. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['deco'][9])#set a stony throne
 3308. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace #
 3309. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True #
 3310. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3311. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set Kobolds
 3312. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][1]) #
 3313. self.set_monster_strength(posx,posy,depth,lvl_bonus=3) #
 3314. self.npcs[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][0]) #set kobold shaman
 3315. self.set_monster_strength(vault_center_x,vault_center_y,depth,lvl_bonus=3) #
 3316. if vault_type == 3: #Bat Cave
 3317. make_loot = False
 3318. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3319. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set bats
 3320. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2]) #
 3321. self.set_monster_strength(posx,posy,depth) #
 3322. if vault_type == 4: #mimic chamber
 3323. make_loot = False
 3324. ranx = random.randint(-1,1) #
 3325. rany = random.randint(-1,1) #
 3326. replace = self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] #
 3327. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3328. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].replace = replace #
 3329. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].no_spawn = True #
 3330. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3331. ransb = random.randint(0,len(sb)-1)
 3332. book = sb[ransb]
 3333. pick = item_wear('pickaxe', 20,0)
 3334. axe = item_wear('axe',20,0)
 3335. self.containers[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = container([book,axe,pick])#fill chest
 3336. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3337. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set sleeping mimics
 3338. if self.tilemap[posy][posx].techID != tl.tlist['functional'][4].techID: #
 3339. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #
 3340. if make_loot == True:
 3341. for yyy in range(vault_center_y-2,vault_center_y+3):
 3342. for xxx in range(vault_center_x-2,vault_center_x+3):
 3343. if self.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3344. ran2 = random.randint(0,2)
 3345. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3346. if ran2 > 1:
 3347. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set gem
 3348. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3349. else:
 3350. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set ore
 3351. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3352. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3353. #print('Made vault at: '+str(pos[0])+','+str(pos[1])+' Type:'+str(vault_type))
 3354. ####go on here
 3355. def make_orc_cave(self,on_tile):
 3356. run = True
 3357. while run:
 3358. pos = self.find_any(on_tile)
 3359. test = True
 3360. try:
 3361. for ty in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3362. for tx in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3363. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][16].techID:
 3364. test = False
 3365. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['mine'][0].techID:
 3366. test = False
 3367. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID:
 3368. test = False
 3369. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][12].techID:
 3370. test = False
 3371. except:
 3372. test = False
 3373. if ((pos[0]-(max_map_size/2))**2+(pos[1]-(max_map_size/2))**2)**0.5 > 10:
 3374. if pos[0] > 5 and pos[0] < max_map_size-5 and pos[1] > 5 and pos[1] < max_map_size-5 and test == True:
 3375. run = False
 3376. for y in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3377. for x in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3378. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][16] #fill with solid orcish wall
 3379. for y in range(pos[1]-1,pos[1]+2):
 3380. for x in range(pos[0]-1,pos[0]+2):
 3381. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['mine'][0] #fill inner with orcish mine floor
 3382. if x != pos[0] or y != pos[1]:
 3383. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orc'][random.randint(0,len(ml.mlist['orc'])-1)]) #
 3384. else: #
 3385. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orcish_mines'][1]) #
 3386. self.set_monster_strength(x,y,1) #generate orcs
 3387. self.countdowns.append(countdown('orc_spawner',x,y,random.randint(5,60))) #
 3388. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3389. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])# make dungeon doors
 3390. self.tilemap[pos[1]][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3391. self.tilemap[pos[1]][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3392. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3393. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3394. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3395. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) # add orc deko to the connors
 3396. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3397. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3398. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3399. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3400. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][18])#set a crystal orb
 3401. def AI_move(self):
 3402. #This function moves all monsters that are 7 or less fields away from the player.
 3403. #It dosn't move all monsters to save performance
 3404. #ymin = player.pos[1]-7
 3405. #if ymin < 0:
 3406. # ymin = 0
 3407. #xmin = player.pos[0]-7
 3408. #if xmin < 0:
 3409. # xmin = 0
 3410. #ymax = player.pos[1]+8
 3411. #if ymax > max_map_size:
 3412. # ymax = max_map_size
 3413. #xmax = player.pos[0]+8
 3414. #if xmax > max_map_size:
 3415. # xmax = max_map_size
 3416. xmin = 0
 3417. ymin = 0
 3418. xmax = max_map_size
 3419. ymax = max_map_size
 3420. for y in range (ymin,ymax):#reset the move_done switches
 3421. for x in range (xmin,xmax):
 3422. if self.npcs[y][x] != 0:
 3423. if self.npcs[y][x].lp > 0:
 3424. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3425. else:
 3426. test = False
 3427. while test == False:
 3428. test = self.monster_die(x,y)
 3429. for y in range (ymin,ymax):
 3430. for x in range (xmin,xmax):
 3431. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:#if there is a monster at this place
 3432. #-2. get AI_style
 3433. AI_style = self.npcs[y][x].AI_style
 3434. #-1. remove blind
 3435. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3436. rand = random.randint(0,9)
 3437. if rand < 2:
 3438. for i in range(0,len(self.npcs[y][x].properties)):
 3439. if self.npcs[y][x].properties[i] == 'blind':
 3440. p = i
 3441. try:
 3442. del self.npcs[y][x].properties[p]
 3443. except:
 3444. None
 3445. #0. Get LoS
 3446. los = self.check_los(x,y,player.pos[0],player.pos[1])
 3447. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3448. los = False
 3449. if los == True:
 3450. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = (player.pos[0],player.pos[1])
 3451. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0:
 3452. los = False
 3453. if self.npcs[y][x].last_known_player_pos != 'Unknown':
 3454. if x == self.npcs[y][x].last_known_player_pos[0] and y == self.npcs[y][x].last_known_player_pos[1]:
 3455. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = 'Unknown'
 3456. if player.buffs.get_buff('invisible') > 0 or 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3457. self.npcs[y][x].last_known_player_pos = 'Unknown'
 3458. #I. Get possible fields for a move
 3459. moves = [(x,y)]
 3460. yy = (-1,0,0,1)
 3461. xx = (0,-1,1,0)
 3462. for i in range (0,4):
 3463. try:
 3464. monster_move_groups = self.npcs[y][x].move_groups
 3465. tile_move_group = self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].move_group
 3466. move_group_check = tile_move_group in monster_move_groups
 3467. if self.npcs[y+yy[i]][x+xx[i]] == 0:
 3468. npc = False
 3469. else:
 3470. npc = True
 3471. if self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID or self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #this is a stair up/down
 3472. stair = True
 3473. else:
 3474. stair = False
 3475. if x + xx[i] == player.pos[0] and y + yy[i] == player.pos[1]:
 3476. playerpos = True
 3477. else:
 3478. playerpos = False
 3479. if move_group_check == True and npc == False and stair == False and playerpos == False:
 3480. moves.append((x+xx[i],y+yy[i]))
 3481. except:
 3482. print('Debug:Error')
 3483. #II. Find out which possible move leads to which distance between monster and player
 3484. distances = []
 3485. for j in range (0,len(moves)):
 3486. if self.npcs[y][x].last_known_player_pos != 'Unknown':
 3487. a = self.npcs[y][x].last_known_player_pos[0] - moves[j][0]
 3488. b = self.npcs[y][x].last_known_player_pos[1] - moves[j][1]
 3489. else:
 3490. a = 100
 3491. b = 100
 3492. c = (a**2 + b**2)**0.5 # this is just the good old pythagoras (c² = a² + b²)
 3493. distances.append(c)
 3494. #III. Choose the right move (or special action)
 3495. do_move = 'foo'
 3496. if AI_style == 'hostile' and los == False:# and self.npcs[y][x].last_known_player_pos == 'Unknown':
 3497. AI_style = 'ignore'
 3498. if AI_style == 'hostile':
 3499. comp = False
 3500. for yy in range(y-1,y+2):
 3501. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'company':
 3502. comp = [x,yy]
 3503. for xx in range(x-1,x+2):
 3504. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'company':
 3505. comp = [xx,y]
 3506. if comp != False and not 'blind' in self.npcs[y][x].properties:
 3507. ran = random.randint(0,99)
 3508. if ran < 40:
 3509. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3510. mes = self.npcs[y][x].name + ' [hurts] ' + self.npcs[comp[1]][comp[0]].name
 3511. message.add(mes)
 3512. screen.write_hit_matrix(comp[0],comp[1],4)
 3513. sfx.play('hit')
 3514. player.pet_lp -= 1
 3515. if player.pet_lp < 1:
 3516. self.npcs[comp[1]][comp[0]].relation = int(self.npcs[comp[1]][comp[0]].relation*0.8)
 3517. return_done = False
 3518. for yyy in range(0,max_map_size):
 3519. for xxx in range(0,max_map_size):
 3520. if world.maplist[0]['elysium_0_0'].tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][4].techID and world.maplist[0]['elysium_0_0'].npcs[yyy][xxx] == 0 and return_done == False:
 3521. string = self.npcs[comp[1]][comp[0]].name + ' returns home.'
 3522. message.add(string)
 3523. screen.write_hit_matrix(comp[0],comp[1],7)
 3524. self.npcs[comp[1]][comp[0]].AI_style = 'ignore'
 3525. world.maplist[0]['elysium_0_0'].npcs[yyy][xxx] = deepcopy(self.npcs[comp[1]][comp[0]])
 3526. self.npcs[comp[1]][comp[0]] = 0
 3527. player.pet_pos = False
 3528. player.pet_on_map = False
 3529. return_done = True
 3530. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3531. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp/2 and player.lp > player.attribute.max_lp/2 and distances[0] < 3 and self.npcs[y][x].num_special > 0 :#this is a defensive situation for the monster
 3532. if 'def_teleport' in ability_keys:
 3533. ran = random.randint(0,99)
 3534. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_teleport'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3535. moves = self.find_all_moveable(ignore_player_pos = False)
 3536. if moves != False:
 3537. if len(moves) == 1:
 3538. pos_num = 0
 3539. else:
 3540. pos_num = random.randint(0,len(moves)-1)
 3541. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3542. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3543. tp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' teleports.'
 3544. message.add(tp_string)
 3545. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3546. sfx.play('teleport')
 3547. self.npcs[moves[pos_num][1]][moves[pos_num][0]] = self.npcs[y][x]
 3548. self.npcs[y][x] = 0
 3549. if 'def_flee' in ability_keys:
 3550. ran = random.randint(0,99)
 3551. if self.npcs[y][x] != 0:
 3552. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_flee'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3553. flee_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' turns to flee.'
 3554. message.add(flee_string)
 3555. self.npcs[y][x].AI_style = 'flee'
 3556. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3557. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3558. if 'def_potion' in ability_keys:
 3559. ran = random.randint(0,99)
 3560. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_potion'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3561. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3562. potion_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' quaffes a potion of healing.'
 3563. message.add(potion_string)
 3564. screen.write_hit_matrix(x,y,6)
 3565. lp = min(self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp, self.npcs[y][x].lp+7)
 3566. self.npcs[y][x].lp = lp
 3567. sfx.play('drink')
 3568. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3569. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3570. if self.npcs[y][x] != 0:
 3571. if (distances[0] > 1 or player.buffs.get_buff('invisible') > 0) and self.npcs[y][x].move_done != 1: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3572. if 'spawn' in ability_keys and distances[0] < 8: #the value of spawn is a tulpel with 2 elements; 0: chance that something is spawned 1: number that determines what is spawned
 3573. ran = random.randint(0,99)
 3574. if ran < self.npcs[y][x].ability['spawn'][0]:
 3575. spawn_kind = self.npcs[y][x].ability['spawn'][1]
 3576. xlist = []
 3577. ylist = []
 3578. for yy in range(y-1,y+2):
 3579. for xx in range(x-1,x+2):
 3580. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.npcs[yy][xx] == 0 and xx != player.pos[0] and yy != player.pos[1]:
 3581. xlist.append(xx)
 3582. ylist.append(yy)
 3583. if len(xlist) == len(ylist) and len(xlist) > 0:
 3584. if len(xlist) > 1:
 3585. num = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3586. else:
 3587. num = 0
 3588. if self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3589. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][spawn_kind]) #all spawnlings must be a part of ml.mlist['special']
 3590. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3591. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3592. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a ' + ml.mlist['special'][spawn_kind].name + '.'
 3593. message.add(mes)
 3594. sfx.play('teleport')
 3595. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3596. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3597. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3598. if 'blink' in ability_keys:
 3599. ran = random.randint(0,99)
 3600. if ran < self.npcs[y][x].ability['blink'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3601. xlist = []
 3602. ylist = []
 3603. for yy in range(player.pos[1]-3,player.pos[1]+4):
 3604. for xx in range(player.pos[0]-3,player.pos[0]+4):
 3605. if self.tilemap[yy][xx].move_group in self.npcs[y][x].move_groups and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3606. if yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]:
 3607. xlist.append(xx)
 3608. ylist.append(yy)
 3609. if len(xlist) != 0:
 3610. try:
 3611. rand = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3612. except:
 3613. rand = 0
 3614. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3615. screen.write_hit_matrix(xlist[rand],ylist[rand],7)
 3616. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' blinks!'
 3617. message.add(mes)
 3618. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]] = self.npcs[y][x]
 3619. self.npcs[y][x] = 0
 3620. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].num_special -= 1
 3621. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].move_done = 1
 3622. if (x == player.pos[0] or y == player.pos[1]) and los == True:
 3623. straight_line = True
 3624. else:
 3625. straight_line = False
 3626. shoot = False
 3627. throw = False
 3628. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3629. shoot = True
 3630. elif 'range_throw' in ability_keys:
 3631. throw = True
 3632. if self.npcs[y][x] != 0 and straight_line == True and los == True and (shoot == True or throw == True) and distances[0] < 5:
 3633. #Step 0: Random
 3634. if shoot == True:
 3635. chance = self.npcs[y][x].ability['range_shoot']
 3636. else:
 3637. chance = self.npcs[y][x].ability['range_throw'][0]
 3638. ran = random.randint(0,99)
 3639. if ran < chance and self.npcs[y][x].num_special > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3640. #Step 1: find the right direction
 3641. if y > player.pos[1]:
 3642. y_dir = -1
 3643. elif y < player.pos[1]:
 3644. y_dir = 1
 3645. else:
 3646. y_dir = 0
 3647. if x > player.pos[0]:
 3648. x_dir = -1
 3649. elif x < player.pos[0]:
 3650. x_dir = 1
 3651. else:
 3652. x_dir = 0
 3653. #Step 2: Check for borders
 3654. run = True
 3655. count = 1
 3656. fire_free = True
 3657. while run:
 3658. cx = x + (count*x_dir)
 3659. cy = y + (count*y_dir)
 3660. if self.tilemap[cy][cx].transparency == False:
 3661. fire_free = False
 3662. run = False
 3663. count +=1
 3664. if cx == player.pos[0] and cy == player.pos[1]:
 3665. run = False
 3666. #Step 3: Fire!
 3667. if fire_free == True:
 3668. run = True
 3669. count = 1
 3670. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3671. sfx.play('fire')
 3672. else:
 3673. sfx.play('miss')
 3674. while run:
 3675. xx = x + (count*x_dir)
 3676. yy = y + (count*y_dir)
 3677. if xx != player.pos[0] or yy != player.pos[1]:
 3678. screen.write_hit_matrix(xx,yy,2)
 3679. if self.tilemap[yy][xx].transparency == False:
 3680. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3681. if 'range_throw' in ability_keys:
 3682. sfx.play('throw')
 3683. run = False
 3684. else:
 3685. if shoot == True:#----------> go on here!!!!!!!!
 3686. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3687. try:
 3688. player.monster_attacks(x,y)
 3689. except:
 3690. None
 3691. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'stone':
 3692. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3693. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a stone!')
 3694. chance = 9 - count
 3695. coin = random.randint(0,9)
 3696. if coin < chance:
 3697. sfx.play('hit')
 3698. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3699. message.add('The stone hits you.(1 damage)')
 3700. player.lp -= 1
 3701. else:
 3702. sfx.play('throw')
 3703. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3704. message.add('The stone misses you.')
 3705. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'dart':
 3706. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3707. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a dart!')
 3708. chance = 9 - count
 3709. coin = random.randint(0,9)
 3710. if coin < chance:
 3711. sfx.play('hit')
 3712. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3713. message.add('The dart hits you.(2 damage)')
 3714. player.lp -= 2
 3715. else:
 3716. sfx.play('throw')
 3717. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3718. message.add('The dart misses you.')
 3719. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'knife':
 3720. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3721. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a throwing knife')
 3722. chance = 9 - count
 3723. coin = random.randint(0,9)
 3724. if coin < chance:
 3725. sfx.play('hit')
 3726. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3727. message.add('The throwing knife hits you.(3 damage)')
 3728. player.lp -= 3
 3729. else:
 3730. sfx.play('throw')
 3731. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3732. message.add('The throwing knife misses you.')
 3733. run = False
 3734. count += 1
 3735. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3736. if 'range_throw' in ability_keys:
 3737. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3738. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3739. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3740. good_moves = []
 3741. for k in range (0, len(moves)):
 3742. if player.buffs.get_buff('invisible') == 0:
 3743. if distances[k] <= distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster smaller
 3744. good_moves.append(moves[k])
 3745. else:
 3746. good_moves = moves
 3747. if 'blind' in self.npcs[y][x].properties or player.buffs.get_buff('invisible') != 0:
 3748. good_moves = moves
 3749. else:
 3750. good_moves = moves
 3751. if len(good_moves) <= 1:
 3752. good_moves = moves
 3753. if len(good_moves) > 1:
 3754. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3755. else:
 3756. ran = 0
 3757. do_move = good_moves[ran]
 3758. else:
 3759. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].last_known_player_pos == (player.pos[0],player.pos[1]) and distances[0] == 1 and los == True:
 3760. #the most important thing about stealing monsters is that their default corps_style has to be 'thief' and their corps_lvl has to be 0. Otherwise they would not work proper.
 3761. if player.inventory.materials.gem > 0 and 'close_steal' in ability_keys:
 3762. ran = random.randint(0,99)
 3763. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_steal']:
 3764. player.inventory.materials.gem -= 1
 3765. self.npcs[y][x].corps_lvl += 1
 3766. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],8)
 3767. screen.write_hit_matrix(x,y,9)
 3768. sfx.play('steal')
 3769. steal_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' steals a gem from you.'
 3770. message.add(steal_string)
 3771. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3772. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3773. #casting flames
 3774. if 'close_flames' in ability_keys:
 3775. ran = random.randint(0,99)
 3776. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_flames'] and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3777. #Step 0: Check if any (other) monsters are near by
 3778. sfx.play('flame')
 3779. monster_num = 0
 3780. for yy in range(y-1,y+2):
 3781. for xx in range(x-1,x+2):
 3782. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3783. monster_num += 1
 3784. if monster_num == 1:#there is no other monster near by
 3785. num_flames = 0
 3786. for yyy in range(y-1,y+2):
 3787. for xxx in range(x-1,x+2):
 3788. if xxx != x or yyy != y:
 3789. if self.tilemap[yyy][xxx].replace == None and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'solid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'low_liquid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'swim':
 3790. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3791. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 3792. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3793. self.countdowns.append(countdown('flame',xxx,yyy,3))
 3794. num_flames+=1
 3795. if num_flames > 0:
 3796. flame_string = 'A '+ self.npcs[y][x].name + ' casts a flame spell!'
 3797. message.add(flame_string)
 3798. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3799. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3800. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3801. #vampirism
 3802. if 'close_vampirism' in ability_keys:
 3803. ran = random.randint(0,99)
 3804. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_vampirism']:
 3805. player.lp -= 1
 3806. self.npcs[y][x].lp += 1
 3807. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],18)
 3808. screen.write_hit_matrix(x,y,19)
 3809. sfx.play('vampire')
 3810. vamp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name +' sucks your blood.'
 3811. message.add(vamp_string)
 3812. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3813. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3814. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3815. #steal items
 3816. if 'close_stealItem' in ability_keys:
 3817. ran = random.randint(0,99)
 3818. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_stealItem']:
 3819. #0: Find parent
 3820. parent_pos = False
 3821. parent_id = self.npcs[y][x].personal_id.replace('_child','')
 3822. for yy in range(0,max_map_size):
 3823. for xx in range(0,max_map_size):
 3824. if self.npcs[yy][xx] != 0 and self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3825. parent_pos = (xx,yy)
 3826. #1: Check Parent Status
 3827. if parent_pos != False:
 3828. if len(self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items) < 7:
 3829. p_check = True
 3830. else:
 3831. p_check = False
 3832. #2: Steal Item
 3833. if p_check == True:
 3834. all_bp = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Axe','Pickaxe','Hand')
 3835. final_bp = ['None',]
 3836. for i in range(0,len(all_bp)-1):
 3837. if player.inventory.wearing[all_bp[i]] != player.inventory.nothing:
 3838. final_bp.append(all_bp[i])
 3839. del final_bp[0]
 3840. if len(final_bp) > 0:
 3841. if len(final_bp) == 1:
 3842. ran = 0
 3843. else:
 3844. ran = random.randint(0,len(final_bp)-1)
 3845. item = player.inventory.wearing[final_bp[ran]]
 3846. player.inventory.wearing[final_bp[ran]] = player.inventory.nothing
 3847. self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items.append(item)
 3848. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' steals your '+item.name+'!'
 3849. message.add(mes)
 3850. sfx.play('steal')
 3851. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],21)
 3852. screen.write_hit_matrix(parent_pos[0],parent_pos[1],22)
 3853. self.npcs[y][x].lp = 0
 3854. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3855. #throw explosives
 3856. if 'close_throwExplosive' in ability_keys:
 3857. ran = random.randint(0,99)
 3858. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_throwExplosive']:
 3859. positions = []
 3860. for yy in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 3861. for xx in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 3862. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].use_group == 'None':
 3863. positions.append((xx,yy))
 3864. if len(positions) > 0:
 3865. sfx.play('throw')
 3866. screen.write_hit_matrix(x,y,20)
 3867. ran = random.randint(0,len(positions)-1)
 3868. pos = positions[ran]
 3869. screen.write_hit_matrix(pos[0],pos[1],16)
 3870. coin = random.randint(0,3)
 3871. if coin == 0:
 3872. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a bomb!')
 3873. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3874. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][0])
 3875. self.countdowns.append(countdown('bomb3',pos[0],pos[1],1))
 3876. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3877. else:
 3878. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws an explosive!')
 3879. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3880. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][7])
 3881. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3882. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3883. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3884. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and los == True:
 3885. try:
 3886. player.monster_attacks(x,y)
 3887. except:
 3888. None
 3889. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3890. elif AI_style == 'flee':
 3891. if distances[0] > 4: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3892. if len(moves) > 1:
 3893. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3894. else:
 3895. ran = 0
 3896. do_move = moves[ran]
 3897. else:
 3898. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3899. good_moves = []
 3900. for k in range (0, len(moves)):
 3901. if distances[k] > distances[0] or distances[k] == distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster bigger or at least the same
 3902. good_moves.append(moves[k])
 3903. else:
 3904. good_moves = moves
 3905. if len(good_moves) == 0:
 3906. good_moves = moves
 3907. if len(good_moves) > 1:
 3908. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3909. else:
 3910. ran = 0
 3911. do_move = good_moves[ran]
 3912. elif AI_style == 'ignore':
 3913. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3914. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3915. if 'produce_egg' in ability_keys:
 3916. ran = random.randint(0,999)
 3917. if ran < self.npcs[y][x].ability['produce_egg'] and self.tilemap[y][x].replace == None:
 3918. replace = self.tilemap[y][x]
 3919. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][33])
 3920. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3921. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3922. if len(moves) > 1:
 3923. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3924. else:
 3925. ran = 0
 3926. do_move = moves[ran]
 3927. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'company':
 3928. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3929. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3930. if 'attack_monster' in ability_keys:
 3931. monsters_list = []
 3932. for yy in range (y-1,y+2):
 3933. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'hostile':
 3934. monsters_list.append([x,yy])
 3935. for xx in range(x-1,x+2):
 3936. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'hostile':
 3937. monsters_list.append([xx,y])
 3938. if len(monsters_list) > 0:
 3939. if len(monsters_list) == 1:
 3940. ran = 0
 3941. else:
 3942. ran = random.randint(0,len(monsters_list)-1)
 3943. xxx = monsters_list[ran][0]
 3944. yyy = monsters_list[ran][1]
 3945. rand = random.randint(0,99)
 3946. if 'eat_monster' in ability_keys:
 3947. if rand < self.npcs[y][x].ability['eat_monster']:
 3948. mes = self.npcs[y][x].name + ' [eats] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3949. message.add(mes)
 3950. sfx.play('eat')
 3951. self.npcs[yyy][xxx] = 0
 3952. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3953. if rand < self.npcs[y][x].ability['attack_monster'] and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3954. mes = self.npcs[y][x].name + ' [hits] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3955. message.add(mes)
 3956. self.npcs[yyy][xxx].lp -= 1
 3957. screen.write_hit_matrix(xxx,yyy,4)
 3958. sfx.play('hit')
 3959. if '-skill' in ability_keys and not '-skill' in self.npcs[yyy][xxx].properties:
 3960. self.npcs[yyy][xxx].properties.append('-skill')
 3961. if self.npcs[yyy][xxx].lp < 1:
 3962. self.monster_die(xxx,yyy)
 3963. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3964. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3965. if 'light' in ability_keys:
 3966. time_night = False
 3967. if time.hour < 6 or time.hour > 19:
 3968. time_night = True
 3969. if time_night == True or player.pos[2] > 0:
 3970. player.buffs.set_buff('light',1,False)
 3971. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3972. if 'blind' in ability_keys:
 3973. monsters_list = []
 3974. for yy in range (y-1,y+2):
 3975. if self.npcs[yy][x] != 0 and self.npcs[yy][x].AI_style == 'hostile' and not 'blind' in self.npcs[yy][x].properties:
 3976. monsters_list.append([x,yy])
 3977. for xx in range(x-1,x+2):
 3978. if self.npcs[y][xx] != 0 and self.npcs[y][xx].AI_style == 'hostile' and not 'blind' in self.npcs[y][xx].properties:
 3979. monsters_list.append([xx,y])
 3980. if len(monsters_list) > 0:
 3981. if len(monsters_list) == 1:
 3982. ran = 0
 3983. else:
 3984. ran = random.randint(0,len(monsters_list)-1)
 3985. xxx = monsters_list[ran][0]
 3986. yyy = monsters_list[ran][1]
 3987. rand = random.randint(0,99)
 3988. if rand < self.npcs[y][x].ability['blind']:
 3989. mes = self.npcs[y][x].name + ' [blinds] ' + self.npcs[yyy][xxx].name
 3990. message.add(mes)
 3991. self.npcs[yyy][xxx].properties.append('blind')
 3992. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3993. #IV. Move the monster
 3994. if do_move != 'foo':
 3995. border = random.randint(1,9)
 3996. if border > self.npcs[y][x].move_border:
 3997. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3998. helper = self.npcs[y][x]#copy the monster
 3999. self.npcs[y][x] = 0 #del the monster at the old position
 4000. self.npcs[do_move[1]][do_move[0]] = helper# set monster to the new position
 4001. def monster_die(self,x,y,xp = None):
 4002. #this function is called when the player kills a monster. the x and the y variables are to define the location of the monster
 4003. monster_x = x
 4004. monster_y = y
 4005. real_death = True
 4006. real_drop = False
 4007. if self.tilemap[y][x].replace == None:
 4008. test_replace = True
 4009. else:
 4010. test_replace = False
 4011. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 4012. test_replace = True
 4013. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' vanishes!'
 4014. if test_replace != True or self.tilemap[y][x].drops_here != True:
 4015. location_list = []
 4016. for yy in range(y-1,y+2):
 4017. for xx in range(x-1,x+2):
 4018. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.npcs[yy][xx] == 0:
 4019. test_replace = True
 4020. else:
 4021. test_replace = False
 4022. if test_replace == True and self.tilemap[yy][xx].drops_here and (self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' or self.tilemap[yy][xx].move_group == 'dry_entrance') and self.containers[yy][xx] == 0:
 4023. location_list.append((xx,yy))
 4024. if len(location_list) < 1:
 4025. real_death = False
 4026. x = monster_x
 4027. y = monster_y
 4028. elif len(location_list) == 1:
 4029. x = location_list[0][0]
 4030. y = location_list[0][1]
 4031. else:
 4032. ran = random.randint(0,len(location_list)-1)
 4033. x = location_list[ran][0]
 4034. y = location_list[ran][1]
 4035. if test_replace == True and self.tilemap[y][x].drops_here and real_death == True: #only on empty fields corps can be spawned
 4036. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'dryade' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0].techID and self.tilemap[y][x].can_grown: #dryades can leave behind a seppling when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 4037. coin = random.randint(0,99)
 4038. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 4039. replace = self.tilemap[y][x]
 4040. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][10]#<---sepling
 4041. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4042. self.make_monsters_angry(x,y,'tree')
 4043. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns into a new tree!'
 4044. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'troll' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0]: #trolls can leave behind a rock when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 4045. coin = random.randint(0,99)
 4046. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 4047. replace = self.tilemap[y][x]
 4048. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][14])#<---rock
 4049. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4050. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns to stone!'
 4051. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'human': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4052. coin = random.randint(0,99)
 4053. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 4054. real_drop = True
 4055. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4056. replace = self.tilemap[y][x]
 4057. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 4058. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4059. items = []
 4060. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4061. for i in range (0, max_items):
 4062. #possible drops of a humanoid monster are equipment items and food items
 4063. coin = random.randint(0,99)
 4064. if coin < 65: #there is a chance of 65% that a item becomes a eqipment item
 4065. material = random.randint(0,20) #all materials are allowed
 4066. classes = ('spear','sword','axe','hammer','shoes','cuisse','helmet','armor','wand','rune','rune staff','artefact','ring','amulet','necklace','talisman','pickaxe')
 4067. kind = classes[random.randint(0,len(classes)-1)]#all classes of objects are allowed
 4068. plus = random.randint(-2,+2)# a plus between -2 and +2 is possible
 4069. state = random.randint(10,85)#the state of this used objects will always be between 10% and 80%
 4070. curse_chance = random.randint(0,30)
 4071. if curse_chance < material:
 4072. curse = 0
 4073. elif curse_chance == material:
 4074. curse = 2
 4075. else:
 4076. curse = 1
 4077. item = item_wear(kind,material,plus,state,curse)
 4078. elif coin < 68: #there is a chance of 3% to drop a simple blueprint
 4079. blueprint = random.randint(15,20)
 4080. item = deepcopy(il.ilist['misc'][blueprint])
 4081. elif coin < 80: #there is a chance of 12% to drop a torch or a throwable:
 4082. item_list = (il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][78],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][80])
 4083. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 4084. item = deepcopy(item_list[ran])
 4085. else:
 4086. coin2 = random.randint(0,1)
 4087. if coin == 1:
 4088. item = deepcopy(il.ilist['food'][random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)])
 4089. else:
 4090. item_list = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77])
 4091. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 4092. item = deepcopy(item_list[ran])
 4093. items.append(item)
 4094. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4095. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'animal': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4096. coin = random.randint(0,99)
 4097. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 4098. real_drop = True
 4099. replace = self.tilemap[y][x]
 4100. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][21])#<--animal remains
 4101. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4102. items = []
 4103. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4104. for i in range (0, max_items):
 4105. #animals drop flesh. the corpslvl says how much
 4106. items.append(deepcopy(il.ilist['food'][9]))#<---raw meat
 4107. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4108. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4109. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'scrollkeeper': #scrollkeepers can leave behind humanoid remains with scrolls and spellbooks when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 4110. coin = random.randint(0,99)
 4111. if coin < 10:#there is a chance of 10%
 4112. real_drop = True
 4113. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 4114. replace = self.tilemap[y][x]
 4115. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 4116. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4117. items = []
 4118. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 4119. for i in range (0, max_items):
 4120. #possible drops of a scrollkeeper are scrolls and spellbooks
 4121. coin = random.randint(0,99)
 4122. if coin < 75: #there is a chance of 75% that a item becomes a scroll
 4123. scrolls = (il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][29],il.ilist['misc'][31],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][35],il.ilist['misc'][37],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][82])
 4124. ran = random.randint(0,len(scrolls)-1)
 4125. item = deepcopy(scrolls[ran])
 4126. else:
 4127. books = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4128. ran = random.randint(0,len(books)-1)
 4129. item = deepcopy(books[ran])
 4130. items.append(item)
 4131. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4132. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'miner':
 4133. if self.npcs[monster_y][monster_x].techID == ml.mlist['special'][0].techID:#this is a vase
 4134. die_mess = 'The vase shatters.'
 4135. ran = random.randint(0,99)
 4136. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #for miners the corps_lvl determinates the chance of getting a gem
 4137. real_drop = True
 4138. replace = self.tilemap[y][x]
 4139. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 4140. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4141. elif ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl*4:#for miners the corps_lvl determinates the chance of getting some ore. Its the chance to get a gem * 3
 4142. real_drop = True
 4143. replace = self.tilemap[y][x]
 4144. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set a lost ore
 4145. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4146. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'thief':
 4147. if self.tilemap[y][x].replace == None and self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl > 0:
 4148. real_drop = True
 4149. replace = self.tilemap[y][x]
 4150. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 4151. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4152. self.tilemap[y][x].conected_resources = ('gem',self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)#for thiefs the corps lvl determinates the number of gems they are dropping
 4153. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'reset_parent':
 4154. parent_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id.replace('_child','')
 4155. for yy in range(0,max_map_size):
 4156. for xx in range(0,max_map_size):
 4157. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4158. if self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 4159. self.npcs[yy][xx].num_special += 1
 4160. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kill_childs':
 4161. child_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id + '_child'
 4162. for yy in range(0,max_map_size):
 4163. for xx in range(0,max_map_size):
 4164. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4165. if self.npcs[yy][xx].personal_id == child_id:
 4166. self.npcs[yy][xx] = 0
 4167. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kobold_fear':
 4168. for yy in range(y-7,y+8):
 4169. for xx in range(x-7,x+8):
 4170. try:
 4171. if self.npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['kobold'][1].techID and self.npcs[yy][xx].name != 'frightened kobold':
 4172. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(self.npcs[yy][xx])#only to be sure
 4173. self.npcs[yy][xx].name = 'frightened kobold'
 4174. self.npcs[yy][xx].sprite_pos = (5,3)
 4175. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength*0.6)
 4176. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength*0.6)
 4177. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense*0.6)
 4178. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense*0.6)
 4179. screen.write_hit_matrix(xx,yy,17)
 4180. coin = random.randint(0,1)
 4181. if coin == 1:
 4182. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'flee'
 4183. except:
 4184. None
 4185. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vase':
 4186. die_mess = 'The vase shatters and monsters jump out.'
 4187. monster_count = 0
 4188. for yy in range(y-1,y+2):
 4189. for xx in range(x-1,x+2):
 4190. if yy != player.pos[1] or xx!= player.pos[0]:
 4191. if self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].damage == 0:
 4192. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][2])#set vase monsters
 4193. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2])
 4194. if player.difficulty == 4:
 4195. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4196. monster_count += 1
 4197. if monster_count > 0:
 4198. die_mess = 'The vase shatters and '+str(monster_count)+' monsters jump out.'
 4199. else:
 4200. die_mess = 'The vase shatters.'
 4201. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 4202. die_mess = 'The mimic wakes up.'
 4203. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage':
 4204. die_mess = 'You smash the cage!'
 4205. sfx.play('destroy_cage')
 4206. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 4207. counter = 0
 4208. blob_lvl = max(self.npcs[monster_y][monster_x].lvl-1,0)
 4209. for yy in range(y-1,y+2):
 4210. for xx in range(x-1,x+2):
 4211. if yy != y or xx != x:
 4212. not_player_pos = yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]
 4213. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and not_player_pos == True and self.npcs[yy][xx] == 0:
 4214. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][15])#set a green blob
 4215. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],preset_lvl=blob_lvl)
 4216. if player.difficulty == 4:
 4217. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4218. counter += 1
 4219. if counter == 1:
 4220. die_mess = 'The giant blob leaves behind a small blob.'
 4221. elif counter > 1:
 4222. die_mess = 'The giant blob bursts into '+str(counter)+' small blobs.'
 4223. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'life_essence':
 4224. real_drop = True
 4225. replace = self.tilemap[y][x]
 4226. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][35])#set a life essence
 4227. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4228. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vanish':
 4229. ran = random.randint(0,99)
 4230. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #the corps_lvl determinates the chance of getting a present
 4231. real_drop = True
 4232. replace = self.tilemap[y][x]
 4233. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][13])#set a present
 4234. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4235. item_ran = random.randint(0,99)
 4236. if item_ran < 25:
 4237. items = [il.ilist['misc'][43]]#set a heavy bag
 4238. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4239. elif item_ran < 50:
 4240. choose_ran = random.randint(0,len(il.ilist['clothe'])-1)
 4241. items = [il.ilist['clothe'][choose_ran]]
 4242. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4243. elif item_ran < 95:
 4244. r = random.randint(3,7)
 4245. items = [il.ilist['misc'][r]]#set a workbench
 4246. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4247. else:
 4248. items = [il.ilist['misc'][70]]#set a book of skill
 4249. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 4250. ############ADD MORE HERE###############
 4251. if real_drop == True:
 4252. screen.write_hit_matrix(x,y,16)
 4253. if self.npcs[monster_y][monster_x].move_border < 10:
 4254. screen.write_hit_matrix(monster_x,monster_y,13)
 4255. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 4256. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['special'][4])#set a mimic
 4257. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 4258. if player.difficulty == 4:
 4259. self.npcs[monster_y][monster_x].AI_style = 'ignore'
 4260. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage':
 4261. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][0])
 4262. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 4263. else:
 4264. self.npcs[monster_y][monster_x] = 0 #always del the monster if it is no mimic or cage
 4265. self.make_monsters_angry(monster_x,monster_y,'kill')
 4266. self.monster_count -= 1
 4267. if xp != None:
 4268. die_mess = die_mess + ' [+' + str(xp) + 'xp]'
 4269. message.add(die_mess)
 4270. return True
 4271. def make_shops(self):
 4272. num = int((max_map_size*max_map_size) / (50*50))
 4273. for i in range (0,num):
 4274. run = True
 4275. while run:
 4276. poses = self.find_all_moveable(False,False)
 4277. ran = random.randint(0,len(poses)-1)
 4278. pos = poses[ran]
 4279. if min(pos[0],pos[1]) > 4 and max(pos[0],pos[1]) < max_map_size-4:
 4280. run = False
 4281. x = pos[0]
 4282. y = pos[1]
 4283. for yy in range(y-2,y+3):
 4284. for xx in range(x-2,x+3):
 4285. self.npcs[yy][xx] = 0 #always del the monsters
 4286. if xx == x-2 or xx == x+2 or yy == y-2 or yy == y+2:
 4287. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])
 4288. else:
 4289. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])
 4290. self.tilemap[y][x-2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4291. self.tilemap[y][x+2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4292. self.tilemap[y-2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4293. self.tilemap[y+2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 4294. if self.map_type == 'orcish_mines':
 4295. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][1])
 4296. elif self.map_type == 'grot':
 4297. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][2])
 4298. else:
 4299. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][0])#the elfish shopkeeper is only for fallback...In the elfish fortress the shops are spawned on a other way
 4300. def make_monsters_angry(self,x,y,style):
 4301. for yy in range(y-3,y+4):
 4302. for xx in range(x-3,x+4):
 4303. try:
 4304. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 4305. if self.npcs[yy][xx].anger == style:
 4306. lvl = self.npcs[yy][xx].lvl
 4307. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['angry_monster'][self.npcs[yy][xx].anger_monster])
 4308. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],lvl)
 4309. if player.difficulty == 4:
 4310. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4311. except:
 4312. None
 4313. def time_pass(self):
 4314. #This function refresches the map for every day that past since players last visit... make plants growing etc.
 4315. if self.last_visit != time.day_total:
 4316. screen.render_load(10)
 4317. past_time = time.day_total - self.last_visit
 4318. if past_time < 0:
 4319. past_time = 364 - past_time
 4320. for c in range (0,past_time):
 4321. for y in range (0,max_map_size):
 4322. for x in range(0,max_map_size):
 4323. tile = self.tilemap[y][x]
 4324. #######Life of plants######
 4325. #1. Scrub
 4326. if tile.grow_group == 'scrub':
 4327. rand = random.randint(0,99)
 4328. if rand < 50:
 4329. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4330. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4331. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4332. if tile.grow_group == 'scrub_buds':
 4333. rand = random.randint(0,99)
 4334. if rand < 90:
 4335. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4336. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4337. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4338. if tile.grow_group == 'scrub_blossom':
 4339. rand = random.randint(0,99)
 4340. if rand < 80:
 4341. scrubs = random.randint(0,2)
 4342. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4343. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[scrubs][0]][tile.conected_tiles[scrubs][1]])
 4344. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4345. if tile.grow_group == 'scrub_berries':
 4346. rand = random.randint(0,99)
 4347. if rand < 50:
 4348. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4349. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4350. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4351. elif rand > 49 and rand < 75:
 4352. numbers =(-1,1)
 4353. for yy in numbers:
 4354. for xx in numbers:
 4355. try:
 4356. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 4357. coin = random.randint(0,99)
 4358. if coin < 25: #25%
 4359. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4360. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy([tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4361. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4362. except:
 4363. None
 4364. if tile.grow_group == 'scrub_scruffy':
 4365. rand = random.randint(0,99)
 4366. if rand < 90:
 4367. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4368. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4369. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4370. else:
 4371. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4372. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4373. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4374. if tile.grow_group == 'scrub_grow':
 4375. rand = random.randint(0,99)
 4376. if rand < 90:
 4377. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4378. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4379. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4380. #2.Tree
 4381. if tile.grow_group == 'tree_grow':
 4382. rand = random.randint(0,99)
 4383. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 4384. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4385. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4386. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4387. if tile.grow_group == 'tree':
 4388. rand = random.randint(0,99)
 4389. if rand < 5:
 4390. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4391. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4392. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4393. elif rand > 69:
 4394. numbers =(-2,2)
 4395. for yy in numbers:
 4396. for xx in numbers:
 4397. try:
 4398. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 4399. coin = random.randint(0,3)
 4400. if coin == 0:
 4401. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4402. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4403. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4404. except:
 4405. None
 4406. #3.Herb
 4407. if tile.grow_group == 'herblike':
 4408. rand = random.randint(0,99)
 4409. if rand < 20:
 4410. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4411. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4412. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4413. #4. Blue Mushrooms
 4414. if tile.grow_group == 'mushroom_mud':
 4415. rand = random.randint(0,99)
 4416. if rand < 5:
 4417. for yy in range(-1,1):
 4418. for xx in range(-1,1):
 4419. try:
 4420. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#here is mud
 4421. cent = random.randint(0,99)
 4422. if cent < 25 :
 4423. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4424. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4425. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4426. except:
 4427. None
 4428. #5. Brown Mushrooms
 4429. if tile.grow_group == 'mushroom_treelike':
 4430. rand = random.randint(0,99)
 4431. if rand < 5:
 4432. for yy in range(-1,1):
 4433. for xx in range(-1,1):
 4434. try:
 4435. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4436. cent = random.randint(0,99)
 4437. if cent < 25 :
 4438. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4439. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4440. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4441. except:
 4442. None
 4443. elif rand < 30:#make a giant mushroom
 4444. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4445. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4446. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4447. #6. Purple Mushrooms
 4448. if tile.grow_group == 'mushroom': #let grow new mushrooms and let the old ones die(5%)
 4449. rand = random.randint(0,99)
 4450. if rand < 5:
 4451. for yy in range(-1,1):
 4452. for xx in range(-1,1):
 4453. try:
 4454. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4455. cent = random.randint(0,99)
 4456. if cent < 25 :
 4457. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4458. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4459. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4460. except:
 4461. None
 4462. #7. Agriculture
 4463. if tile.grow_group == 'agri0':
 4464. rand = random.randint(0,99)
 4465. if rand < 50:
 4466. if self.map_type == 'overworld':
 4467. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]]
 4468. elif self.map_type == 'cave' or self.map_type == 'desert_cave':
 4469. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]]
 4470. elif self.map_type == 'desert':
 4471. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[2][0]][tile.conected_tiles[2][1]]
 4472. if tile.grow_group == 'agri1': #let something grow on a acriculture (final, at the overworld) (50%)
 4473. rand = random.randint(0,99)
 4474. if rand < 50:
 4475. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]]
 4476. #8. Vanish
 4477. if tile.grow_group == 'vanish':
 4478. rand = random.randint(0,99)
 4479. if rand < 50:
 4480. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4481. self.containers[y][x] = 0
 4482. #9. Magic shops
 4483. if tile.techID == tl.tlist['shop'][4].techID and player.on_map != 'shop_0_0':
 4484. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4485. #######Misc#######
 4486. #0. Rubble
 4487. if tile.techID == tl.tlist['functional'][26].techID:
 4488. rand = random.randint(0,99)
 4489. if rand < 20:
 4490. count_rubble = 0
 4491. count_sand = 0
 4492. count_grass = 0
 4493. count_cave = 0
 4494. for yy in range(y-1,y+2):
 4495. for xx in range(x-1,x+2):
 4496. if self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['functional'][26]:#this is rubble
 4497. count_rubble += 1
 4498. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['local'][0]:#this is grass
 4499. count_grass += 1
 4500. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['extra'][0]:#this is sand
 4501. count_sand += 1
 4502. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0]:#this is cave
 4503. count_cave +=1
 4504. if count_rubble < 8: #this tile isnt surrounded by rubble
 4505. if count_cave > 1:
 4506. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][0])
 4507. elif count_grass >= count_sand:
 4508. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 4509. else:
 4510. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][0])
 4511. #1. nest box (with egg)
 4512. if tile.grow_group == 'hatch':
 4513. rand = random.randint(0,99)
 4514. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 4515. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4516. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 4517. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4518. pet_num = []
 4519. for i in range(0,len(ml.mlist['pet']),3):
 4520. pet_num.append(i)
 4521. ran = random.randint(0,len(pet_num)-1)
 4522. num = pet_num[ran]
 4523. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['pet'][num])
 4524. self.set_monster_strength(x,y,1)
 4525. #########add other events for growing plants etc here########
 4526. self.last_visit = time.day_total #change the day of last visit to today to prevent the map of changed a second time for this day
 4527. if player.on_map != 'shop_0_0':
 4528. shop_num = int((max_map_size**2)/(50**2))
 4529. self.spawn_magic_shops(shop_num)
 4530. screen.render_load(5)
 4531. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 4532. def exchange(self,old_tile,new_tile,use_deepcopy=False):
 4533. for y in range (0,max_map_size):
 4534. for x in range (0,max_map_size):
 4535. if self.tilemap[y][x].techID == old_tile.techID:
 4536. if use_deepcopy == False:
 4537. self.tilemap[y][x] = new_tile
 4538. else:
 4539. self.tilemap[y][x] = deepcopy(new_tile)
 4540. def find_first(self,tile):
 4541. for y in range (0,max_map_size):
 4542. for x in range (0,max_map_size):
 4543. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 4544. return [x,y]
 4545. if self.tilemap[y][x].name == tile.name:#fallback
 4546. return [x,y] #
 4547. return False
 4548. def find_any(self,tile):
 4549. found = []
 4550. for y in range(0,max_map_size):
 4551. for x in range(0,max_map_size):
 4552. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID and self.npcs[y][x] == 0:
 4553. found.append((x,y))
 4554. if found == []:
 4555. return False
 4556. elif len(found) == 1:
 4557. return found[0]
 4558. else:
 4559. ran = random.randint(0,len(found)-1)
 4560. return found[ran]
 4561. def find_all_moveable(self,ignore_water = True,ignore_player_pos = False, ignore_no_spawn = True):
 4562. cordinates_list = []
 4563. for y in range (0, max_map_size):
 4564. for x in range (0,max_map_size):
 4565. moveable = False
 4566. if ignore_water == True:
 4567. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil':
 4568. moveable = True
 4569. else:
 4570. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil' or self.tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 4571. moveable = True
 4572. if ignore_player_pos == True:
 4573. player_pos_check = False
 4574. else:
 4575. if (x - entrance_x < -7) or (y - entrance_y < -7) or (x - entrance_x > 7) or (y - entrance_y > 7):
 4576. player_pos_check = False
 4577. else:
 4578. player_pos_check = True
 4579. spawn_check = True
 4580. if ignore_no_spawn == False:
 4581. if self.tilemap[y][x].no_spawn == True:
 4582. spawn_check = False
 4583. if (moveable == True) and (self.tilemap[y][x].damage == False) and (player_pos_check == False) and (spawn_check == True) and self.npcs[y][x] == 0:
 4584. cordinates_list.append((x,y))
 4585. if len(cordinates_list) > 0:
 4586. return cordinates_list
 4587. else:
 4588. return False
 4589. def add_container(self, inventory, x, y, deep_copy = True, checkIt = False):
 4590. self.containers[y][x] = container(inventory,deep_copy)
 4591. if checkIt == True:
 4592. if self.check_container(x,y) != True:
 4593. print('Container creation failed!')
 4594. self.containers[y][x] = 0
 4595. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4596. def check_container(self,x,y):
 4597. if self.tilemap[y][x].replace != None and len(self.containers[y][x].items) > 0:
 4598. return True
 4599. else:
 4600. return False
 4601. def special_check(self,x,y):
 4602. sfx_flame = False
 4603. sfx_vapor = False
 4604. for yy in range(y-7,y+8):
 4605. for xx in range(x-7,x+8):
 4606. try:
 4607. if (self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly flamable') and self.tilemap[yy][xx].replace != None:
 4608. heat_source = 0
 4609. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4610. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4611. try:
 4612. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4613. heat_source += 1
 4614. except:
 4615. None
 4616. if heat_source > 0:
 4617. if self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable':
 4618. ran = random.randint(0,9)
 4619. else:
 4620. ran = 9
 4621. if ran > 5:
 4622. sfx_flame = True
 4623. self.containers[yy][xx] = 0
 4624. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx] != 0:
 4625. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['special'][14].techID: #this is a demonic chest
 4626. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].monster_die(xx,yy)
 4627. self.countdowns.append(countdown('flame',xx,yy,self.tilemap[yy][xx].special_num))
 4628. replace = self.tilemap[yy][xx].replace
 4629. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 4630. self.tilemap[yy][xx].replace = replace
 4631. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'explosive' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly explosive':
 4632. heat_sources = 0
 4633. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4634. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4635. try:
 4636. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4637. heat_sources += 1
 4638. except:
 4639. None
 4640. if heat_sources > 0:
 4641. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive':
 4642. ran = random.randint(0,9)
 4643. else:
 4644. ran = 9
 4645. if ran > 5:
 4646. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xx,yy,1))
 4647. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4648. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4649. try:
 4650. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive' or elf.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'highly explosive':
 4651. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xxx,yyy,1))
 4652. except:
 4653. None
 4654. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'vaporable':
 4655. heat_sources = 0
 4656. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4657. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4658. try:
 4659. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4660. heat_sources += 1
 4661. except:
 4662. None
 4663. if heat_sources >= self.tilemap[yy][xx].special_num:
 4664. sfx.vapor = True
 4665. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][1])#mud
 4666. except:
 4667. None
 4668. if sfx_flame == True:
 4669. sfx.play('flame')
 4670. if sfx_vapor == True:
 4671. sfx.play('steam')
 4672. def spawn_monster_groups(self,leader,follower,max_group_size):
 4673. for y in range(0,max_map_size):
 4674. for x in range(0,max_map_size):
 4675. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].techID == leader.techID:
 4676. m_count = 1
 4677. for yy in range(y-1,y+2):
 4678. for xx in range(x-1,x+2):
 4679. if m_count < max_group_size and self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group in follower.move_groups:
 4680. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(follower)
 4681. self.set_monster_strength(xx,yy,max(self.npcs[y][x].lvl-5,1))
 4682. if player.difficulty == 4:
 4683. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4684. m_count += 1
 4685. def make_special_monsters(self, min_no, max_no, on_tile, depth, monster_type='vase'):
 4686. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4687. for i in range(0,size):
 4688. num_monster = random.randint(min_no,max_no)
 4689. if num_monster > 0:
 4690. for z in range (0,num_monster):
 4691. pos = self.find_any(on_tile)
 4692. if monster_type == 'vase':
 4693. ran = random.randint(0,99)
 4694. if ran < 10:
 4695. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][1]) #spawn a monster vase
 4696. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4697. else:
 4698. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][0]) #spawn a vase
 4699. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4700. elif monster_type == 'mimic':
 4701. pos = self.find_any(on_tile)
 4702. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #spawn a sleeping mimic
 4703. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4704. elif monster_type == 'animated statue':
 4705. pos = self.find_any(on_tile)
 4706. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][17])
 4707. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4708. if player.difficulty == 4:
 4709. self.npcs[pos[1]][pos[0]].AI_style = 'ignore'
 4710. elif monster_type == 'demonic chest':
 4711. pos = self.find_any(on_tile)
 4712. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#cest
 4713. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(on_tile)
 4714. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4715. ran1 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4716. ran2 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4717. items = [sb[ran1],sb[ran2]]
 4718. self.containers[pos[1]][pos[0]] = container(items,True)
 4719. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][14])
 4720. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4721. if player.difficulty == 4:
 4722. self.npcs[pos[1]][pos[0]].AI_style = 'ignore'
 4723. #set monsters personal_id
 4724. self.npcs[pos[1]][pos[0]].personal_id = str(self.npcs[pos[1]][pos[0]].techID)+'_'+str(pos[0])+'_'+str(pos[1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 4725. def make_containers(self, min_no, max_no, on_tile, item_min, item_max, container_type='remains'):
 4726. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4727. for i in range(0,size):
 4728. num_container = random.randint(min_no,max_no)
 4729. if num_container > 0:
 4730. for z in range (0,num_container):
 4731. c_type = container_type
 4732. if c_type == 'chest':
 4733. ch = random.randint(0,99)
 4734. if ch < 5:
 4735. c_type = 'fridge'
 4736. place = self.find_any(on_tile)
 4737. inventory = []
 4738. num_items = random.randint(item_min,item_max)##############item_min,item_max
 4739. for t in range (0,num_items):
 4740. if c_type == 'chest':
 4741. coin = random.randint(0,1)
 4742. if coin == 0:#add equipmen
 4743. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4744. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4745. material = random.randint(0,20)
 4746. plus = random.randint(-3,3)
 4747. state = random.randint(80,100)
 4748. curse_chance = random.randint(0,30)
 4749. if curse_chance < material:
 4750. curse = 0
 4751. elif curse_chance == material:
 4752. curse = 2
 4753. else:
 4754. curse = 1
 4755. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curse, False)
 4756. inventory.append(item)
 4757. elif coin == 1:
 4758. items = []
 4759. for i in range(14,21):
 4760. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4761. for i in range(22,40):
 4762. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4763. for i in range(44,47):
 4764. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4765. for j in range(6,9):
 4766. items.append(il.ilist['food'][j])
 4767. for j in range(13,25):
 4768. items.append(il.ilist['food'][j])
 4769. for j in range(29,32):
 4770. items.append(il.ilist['food'][j])
 4771. ran = random.randint(0,len(items)-1)
 4772. inventory.append(deepcopy(items[ran]))
 4773. elif c_type == 'remains':
 4774. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4775. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4776. material = random.randint(0,20)
 4777. plus = random.randint(-3,3)
 4778. state = random.randint(20,60)
 4779. curses = (0,1,2)
 4780. curse_num = random.randint(0,2)
 4781. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curses[curse_num], False)
 4782. inventory.append(item)
 4783. elif c_type == 'fridge':
 4784. ran = random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)
 4785. inventory.append(deepcopy(il.ilist['food'][ran]))
 4786. if c_type == 'chest':
 4787. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4788. replace = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4789. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#chest
 4790. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace
 4791. elif c_type == 'remains':
 4792. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4793. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4794. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#remains
 4795. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4796. elif c_type == 'fridge':
 4797. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4798. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4799. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][25])#fridge
 4800. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4801. def exchange_when_surrounded(self, tile_check, tile_replace, number_neighbors):
 4802. #check all cordinates for their neighbors(including them self) and exchange th tile when the number of neighbors with the same techID => number_neighbors
 4803. for y in range (0,max_map_size):
 4804. for x in range (0,max_map_size):
 4805. count = 0
 4806. for yy in range (-1,2):
 4807. for xx in range (-1,2):
 4808. try:
 4809. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_check.techID or self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_replace.techID:
 4810. count += 1
 4811. except:
 4812. None
 4813. if count >= number_neighbors:
 4814. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 4815. def sget(self):
 4816. string = ''
 4817. for c in range (0,max_map_size):
 4818. for d in range (0,max_map_size):
 4819. if d != player.pos[0] or c != player.pos[1]:
 4820. if self.known[c][d] != 0:
 4821. string = string + self.tilemap[c][d].char
 4822. else:
 4823. string += '\033[0;30;40m '
 4824. else:
 4825. string = string + player.char
 4826. string = string + '\n'
 4827. return string
 4828. def spawn_magic_shops(self,num=1):
 4829. if self.name == 'shop_0_0':
 4830. return False
 4831. pos = []
 4832. for i in range(0,num):
 4833. for y in range(0,max_map_size):
 4834. for x in range(0,max_map_size):
 4835. if self.tilemap[y][x].move_group == 'solid':
 4836. num_soil = 0
 4837. try:
 4838. if self.tilemap[y-1][x].move_group == 'soil':
 4839. num_soil += 1
 4840. except:
 4841. None
 4842. try:
 4843. if self.tilemap[y+1][x].move_group == 'soil':
 4844. num_soil += 1
 4845. except:
 4846. None
 4847. try:
 4848. if self.tilemap[y][x-1].move_group == 'soil':
 4849. num_soil += 1
 4850. except:
 4851. None
 4852. try:
 4853. if self.tilemap[y][x+1].move_group == 'soil':
 4854. num_soil += 1
 4855. except:
 4856. None
 4857. if num_soil > 0:
 4858. pos.append((x,y))
 4859. if len(pos) < 1:
 4860. return False
 4861. ran = random.randint(0,len(pos)-1)
 4862. replace = deepcopy(self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]])
 4863. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]] = deepcopy(tl.tlist['shop'][4])
 4864. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]].replace = replace
 4865. def set_sanctuary(self,startx,starty):
 4866. for y in range (starty-2, starty+3):
 4867. for x in range (startx-2, startx+3):
 4868. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])#sanctuary floor
 4869. if x == startx-2 or x == startx or x == startx+2:
 4870. if y == starty-2 or y == starty or y == starty+2:
 4871. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])#sanctuary pilar
 4872. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])#sanctuary spawn point
 4873. self.tilemap[starty-1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20])#divine gift
 4874. self.tilemap[starty-1][startx].replace = tl.tlist['sanctuary'][0]
 4875. self.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',startx,starty-1,1))
 4876. material_pick = random.randint(0,10)
 4877. material_axe = random.randint(0,10)
 4878. material_amo = random.randint(0,10)
 4879. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet')
 4880. ran = random.randint(0,3)
 4881. amo_class = amo_classes[ran]
 4882. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0)
 4883. axe = item_wear('axe',material_axe,0)
 4884. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0)
 4885. ran_tunica = random.randint(0,2)
 4886. #original
 4887. self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4888. #/original
 4889. # statue demo:
 4890. #list_t = [pick,axe]
 4891. #for f in range(55,70):
 4892. # list_t.append(il.ilist['misc'][f])
 4893. #self.add_container(list_t,startx,starty-1)
 4894. # build demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][16],il.ilist['misc'][22],il.ilist['misc'][23],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4895. # cloth demo: self.add_container([il.ilist['clothe'][8],il.ilist['clothe'][1],il.ilist['clothe'][2],il.ilist['clothe'][3],il.ilist['clothe'][4],il.ilist['clothe'][5],il.ilist['clothe'][6],il.ilist['clothe'][7]],startx,starty-1)
 4896. # magic demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][81],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4897. self.tilemap[starty+1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])#stair down
 4898. self.tilemap[starty+1][startx].damage = -1
 4899. self.tilemap[starty+1][startx].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4900. self.tilemap[starty+1][startx].build_here = False
 4901. self.tilemap[starty+1][startx].move_group = 'holy'
 4902. class world_class():
 4903. def __init__(self,tilelist):
 4904. global max_map_size
 4905. screen.render_load(0)
 4906. name = save_path + os.sep + 'world.data'
 4907. self.map_size = 52
 4908. self.startx = 26
 4909. self.starty = 26
 4910. try:
 4911. f = open(name, 'rb')
 4912. temp = p.load(f)
 4913. screen.render_load(1)
 4914. self.maplist = temp.maplist
 4915. self.map_size = temp.map_size
 4916. max_map_size = self.map_size
 4917. self.startx = temp.startx
 4918. self.starty = temp.starty
 4919. except:
 4920. screen.render_load(2)
 4921. self.maplist = []
 4922. for x in range (0,7):
 4923. self.maplist.append({})
 4924. screen.render_load(3)
 4925. pos = self.grassland_generator(0,0,30,80,5,int((max_map_size*max_map_size)/20))
 4926. self.startx = 26
 4927. self.starty = 26
 4928. self.cave_generator(2)
 4929. self.border_generator(3)
 4930. screen.render_load(5)
 4931. self.elysium_generator()
 4932. def default_map_generator(self, name, tiles, tilelist): #check if tilelist can be deleted
 4933. tilemap = []
 4934. for i in range (0,max_map_size):
 4935. tilemap.append([])
 4936. a = 0
 4937. for b in range (0,max_map_size):
 4938. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4939. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4940. b = 0
 4941. for a in range (1,max_map_size):
 4942. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4943. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4944. for a in range (1,max_map_size):
 4945. for b in range (1,max_map_size):
 4946. ran_same = random.randint(0,9)
 4947. if ran_same < 5 :
 4948. tilemap[a].append(tilemap[a-1][b])
 4949. elif ran_same < 8:
 4950. tilemap[a].append(tilemap[a][b-1])
 4951. else:
 4952. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4953. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4954. m = maP(name ,tilemap)
 4955. return m
 4956. def border_generator(self,layer,style='default'):
 4957. if style == 'default':
 4958. cave_name = 'local_0_0'
 4959. elif style == 'desert':
 4960. cave_name = 'desert_0_0'
 4961. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4962. m.map_type = 'border'
 4963. m.fill(tl.tlist['functional'][0])#fill with border
 4964. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4965. def grot_generator(self,layer):
 4966. screen.render_load(15,1)
 4967. cave_name = 'dungeon_0_1'
 4968. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4969. m.map_type = 'grot'
 4970. m.set_music('grot','grot',True)
 4971. m.build_type = 'None'
 4972. m.fill(tl.tlist['global_caves'][3])#fill with hard rock
 4973. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['misc'][0],(((max_map_size*max_map_size)/100)*40))#set low water
 4974. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4975. chance_ore = layer*5
 4976. chance_gem = layer*3
 4977. screen.render_load(15,10)
 4978. for y in range (0,max_map_size):
 4979. for x in range (0,max_map_size):
 4980. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4981. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4982. coin = random.randint(0,1)
 4983. percent = random.randint(1,100)
 4984. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4985. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4986. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4987. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4988. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4989. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4990. screen.render_load(15,40)
 4991. for y in range (0,max_map_size):
 4992. for x in range (0,max_map_size):
 4993. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4994. cent = random.randint(0,99)
 4995. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4996. replace = m.tilemap[y][x]
 4997. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4998. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4999. m.containers[y][x] = container([deepcopy(il.ilist['food'][1])])
 5000. screen.render_load(15,75)
 5001. num_lilys = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 5002. for i in range (0,num_lilys):
 5003. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find low wather
 5004. try:
 5005. coin = random.randint(0,1)
 5006. if coin == 0:
 5007. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][10]#set a water lily
 5008. else:
 5009. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][14]#set a water lily with blossom
 5010. except:
 5011. None
 5012. screen.render_load(15,90)
 5013. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find any low water tile
 5014. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][15]#set stair up
 5015. entrance_x = pos[0]
 5016. entrance_y = pos[1]
 5017. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 5018. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 5019. try:
 5020. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5021. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5022. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 5023. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5024. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5025. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 5026. except:
 5027. None
 5028. m.make_shops()
 5029. m.spawn_monsters(3)
 5030. screen.render_load(15,99)
 5031. self.maplist[layer][cave_name] = m
 5032. def elfish_generator(self,layer):
 5033. screen.render_load(16,1)
 5034. map_name = 'fortress_0_0'
 5035. m = self.default_map_generator(map_name,'global_caves', tilelist)
 5036. m.map_type = 'elfish_fortress'
 5037. m.set_music('elfish_fortress','elfish_fortress',True)
 5038. m.no_monster_respawn = True
 5039. m.build_type = 'None'
 5040. m.fill(tl.tlist['elfish'][0])
 5041. for y in range (10, max_map_size-10,10):
 5042. ran = random.randint(0,3)
 5043. for yy in range (y-1,y+2):
 5044. if ran < 3:
 5045. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(yy,yy),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5046. if ran < 3:
 5047. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y-2,y-2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5048. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y+2,y+2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5049. screen.render_load(16,10)
 5050. for x in range (10, max_map_size-10,10):
 5051. ran = random.randint(0,3)
 5052. for xx in range (x-1,x+2):
 5053. if ran < 3:
 5054. m.imp_connect((xx,xx),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5055. if ran < 3:
 5056. m.imp_connect((x-2,x-2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5057. m.imp_connect((x+2,x+2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 5058. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5059. building_count = 0
 5060. run = True
 5061. screen.render_load(16,30)
 5062. while run:
 5063. pos=m.find_first(tl.tlist['elfish'][0])
 5064. if pos != False:
 5065. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][3])#fill with help passive
 5066. building_count += 1
 5067. else:
 5068. run = False
 5069. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 5070. screen.render_load(16,50)
 5071. if building_count < 6:
 5072. return False #return false to make a loop if there are to less buildings inside the map
 5073. num_temples = int((float(building_count)/100)*10)
 5074. if num_temples == 0:
 5075. num_temples = 1
 5076. num_agriculture = int((float(building_count)/100)*10)
 5077. if num_agriculture == 0:
 5078. num_agriculture=1
 5079. num_meetingarea = int((float(building_count)/100)*10)
 5080. if num_meetingarea == 0:
 5081. num_meetingarea = 1
 5082. num_marketplace = int((float(building_count)/100)*10)
 5083. if num_marketplace == 0:
 5084. num_marketplace = 1
 5085. num_libaries = int((float(building_count)/100)*10)
 5086. if num_libaries == 0:
 5087. num_libaries = 1
 5088. num_dwellings = building_count-num_temples-num_agriculture-num_meetingarea-num_marketplace-num_libaries
 5089. screen.render_load(16,60)
 5090. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][1])
 5091. for i in range(0,num_agriculture):
 5092. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5093. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][2],tl.tlist['elfish'][1])#replace this building with elfish_agriculture
 5094. for y in range(0,max_map_size,2):
 5095. for x in range(0,max_map_size):
 5096. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 5097. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5098. for y in range(0,max_map_size):
 5099. for x in range(0,max_map_size):
 5100. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 5101. coin = random.randint(0,10)
 5102. if coin == 1:
 5103. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][2])#elfish farmer
 5104. m.set_monster_strength(x,y,1,lvl_bonus=5)
 5105. screen.render_load(16,65)
 5106. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5107. for i in range(0,num_marketplace):#set marketplaces
 5108. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5109. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5110. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5111. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5112. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 5113. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,3):
 5114. m.npcs[y][x] = ml.mlist['shop'][0]
 5115. m.set_monster_strength(x,y,5)
 5116. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['shop'][0])
 5117. screen.render_load(16,70)
 5118. for i in range(0,num_temples):
 5119. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 5120. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5121. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5122. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5123. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1],2):
 5124. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0],2):
 5125. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][22])
 5126. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5127. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5128. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(tl.tlist['functional'][15])#set a altar
 5129. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5130. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].civilisation = False
 5131. m.npcs[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][3])
 5132. m.set_monster_strength(pos[0]+int(size[0]/2),pos[1]+int(size[1]/2),1,lvl_bonus=5)
 5133. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5134. screen.render_load(16,75)
 5135. for i in range(0,num_meetingarea):
 5136. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5137. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5138. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5139. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5140. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][0]) #set elfish landlord
 5141. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=5)
 5142. for y in range(pos[1]+2,pos[1]+size[1]-2):
 5143. for x in range(pos[0]+2,pos[0]+size[0]-1,4):
 5144. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #set table
 5145. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5146. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5147. for xx in range(x-1,x+2):
 5148. if m.tilemap[y][xx].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5149. m.tilemap[y][xx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 5150. m.tilemap[y][xx].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5151. m.tilemap[y][xx].civilisation = False
 5152. coin = random.randint(0,3)
 5153. if coin == 1:
 5154. m.npcs[y][xx] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][1]) #set elfish drunkard
 5155. m.set_monster_strength(xx,y,1,lvl_bonus=5)
 5156. for yy in range(y-1,y+2):
 5157. if m.tilemap[yy][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5158. m.tilemap[yy][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 5159. m.tilemap[yy][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 5160. m.tilemap[yy][x].civilisation = False
 5161. coin = random.randint(0,3)
 5162. if coin == 1:
 5163. m.npcs[yy][x] = deepcopy(ml.mlist['elfish_special'][1]) #set elfish drunkard
 5164. m.set_monster_strength(x,yy,1,lvl_bonus=5)
 5165. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5166. screen.render_load(16,80)
 5167. for i in range(0,num_libaries):
 5168. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5169. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5170. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5171. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5172. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 5173. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,2):
 5174. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])
 5175. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5176. lillya_pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][19]) #set lillya
 5177. m.npcs[lillya_pos[1]+1][lillya_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][2])
 5178. m.set_monster_strength(lillya_pos[0],lillya_pos[1],1)
 5179. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 5180. screen.render_load(16,85)
 5181. for i in range(0,num_dwellings):
 5182. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 5183. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 5184. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 5185. pos_original = pos
 5186. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 5187. num_beds = int((size[0]*size[1])/9)
 5188. num_furniture = int((size[0]*size[1])/25)
 5189. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1]):
 5190. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0]):
 5191. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][5]
 5192. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1):
 5193. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1):
 5194. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][4]
 5195. for i in range(0,num_beds):#set beds
 5196. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5197. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][8])
 5198. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5199. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5200. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5201. for i in range(0,num_furniture):#set furnaces
 5202. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5203. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][14])
 5204. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5205. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5206. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5207. for i in range(0,num_furniture):#set wb's
 5208. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 5209. ran = random.randint(9,13)
 5210. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][ran])
 5211. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5212. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 5213. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 5214. for y in range(pos_original[1]+1,pos_original[1]+size[1]-1):#set blue floor
 5215. for x in range(pos_original[0]+1,pos_original[0]+size[0]-1):
 5216. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 5217. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 5218. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5219. screen.render_load(16,90)
 5220. for yy in range(0,max_map_size,5):
 5221. for xx in range(0,max_map_size):
 5222. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 5223. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 5224. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 5225. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 5226. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 5227. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 5228. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 5229. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 5230. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 5231. screen.render_load(16,95)
 5232. for yy in range(0,max_map_size):
 5233. for xx in range(0,max_map_size,5):
 5234. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 5235. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 5236. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 5237. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 5238. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 5239. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 5240. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 5241. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 5242. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 5243. screen.render_load(16,97)
 5244. m.cut(2,max_map_size-3,2,max_map_size-3,tl.tlist['elfish'][3])
 5245. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5246. #set fontains
 5247. for y in range(10,max_map_size-10,10):
 5248. for x in range(10,max_map_size-10,10):
 5249. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5250. coin = random.randint(0,1)
 5251. if coin == 0:
 5252. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])#set a fontain
 5253. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][1]
 5254. m.tilemap[y][x].civilisation = False #this is no players fontain
 5255. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 5256. pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][7]) #set portal home
 5257. if pos == False:
 5258. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][1])
 5259. for xy in range(0,max_map_size):
 5260. if m.tilemap[xy][pos[0]].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5261. m.tilemap[xy][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['elfish'][7])
 5262. try:
 5263. if m.tilemap[xy][pos[0]].replace.techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5264. m.tilemap[xy][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][7])
 5265. except:
 5266. None
 5267. if m.tilemap[pos[1]][xy].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5268. m.tilemap[pos[1]][xy] = deepcopy(tl.tlist['elfish'][7])
 5269. try:
 5270. if m.tilemap[pos[1]][xy].replace.techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 5271. m.tilemap[pos[1]][xy].replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][7])
 5272. except:
 5273. None
 5274. replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][7])
 5275. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][2])
 5276. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5277. m.spawn_monsters(6)
 5278. self.maplist[layer][map_name] = m
 5279. screen.render_load(16,00)
 5280. def mine_generator(self,layer):
 5281. screen.render_load(17,1)
 5282. cave_name = 'dungeon_0_1'
 5283. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 5284. m.map_type = 'orcish_mines'
 5285. m.set_music('orcish_mines','orcish_mines',True)
 5286. m.build_type = 'None'
 5287. m.monster_plus = 9
 5288. screen.render_load(17,10)
 5289. m.fill(tl.tlist['mine'][1])#fill with mine wall
 5290. screen.render_load(17,30)
 5291. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['mine'][0],((max_map_size**2/100)*45))
 5292. screen.render_load(17,50)
 5293. screen.render_load(17,60)
 5294. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['mine'][1],tl.tlist['global_caves'][3],8) #only the outer tiles become mine wall
 5295. screen.render_load(17,70)
 5296. for y in range (0, max_map_size):
 5297. for x in range(0,max_map_size):
 5298. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5299. ran = random.randint(0,99)
 5300. if ran > 69:
 5301. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore
 5302. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 5303. elif ran < 10:
 5304. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem
 5305. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 5306. screen.render_load(17,80)
 5307. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5308. m.make_shops()
 5309. m.make_containers(15,30,tl.tlist['mine'][0],1,4,'remains')
 5310. num_moss = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 5311. for i in range (0,num_moss):
 5312. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find mine floor
 5313. try:
 5314. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['mine'][2]#set blood moss
 5315. except:
 5316. None
 5317. screen.render_load(17,90)
 5318. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find any mine floor tile
 5319. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][17]#set stair up
 5320. entrance_x = pos[0]
 5321. entrance_y = pos[1]
 5322. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 5323. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 5324. try:
 5325. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5326. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5327. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 5328. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5329. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5330. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 5331. except:
 5332. None
 5333. m.spawn_monsters(9)
 5334. screen.render_load(17,99)
 5335. self.maplist[layer][cave_name] = m
 5336. def cave_generator(self, deep, style='default'):
 5337. if style == 'desert':
 5338. cave_name='desert_0_0'
 5339. else:
 5340. cave_name = 'local_0_0'
 5341. p = 9
 5342. for d in range(1,deep+2):
 5343. screen.render_load(4,p+(d*20))
 5344. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 5345. if d < 2:
 5346. if style == 'desert':
 5347. m.map_type = 'desert_cave'
 5348. m.monster_plus = 7
 5349. else:
 5350. m.map_type = 'cave'
 5351. m.set_music('cave','cave',True)
 5352. else:
 5353. if style == 'desert':
 5354. m.map_type = 'desert_lava_cave'
 5355. m.monster_plus = 7
 5356. else:
 5357. m.map_type = 'lava_cave'
 5358. m.set_music('lava_cave','lava_cave',True)
 5359. m.thirst_multi_day = 2
 5360. m.thirst_multi_night = 2
 5361. if d > 1:
 5362. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][2])#exchange lava against hot cave ground
 5363. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][1],tl.tlist['misc'][28])#exchange worn rock against obsidian
 5364. if d > 1:
 5365. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][2],tl.tlist['global_caves'][4],8)#make lava spots between hot cave ground
 5366. num = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 5367. for i in range(0,num):
 5368. ran = random.randint(0,1)
 5369. if ran > 0:
 5370. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0]) #cave ground
 5371. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][23])# make master forges
 5372. else:
 5373. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][1])#exchange lava against mud
 5374. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][1],tl.tlist['misc'][0],8)#make low water spots between mud
 5375. #######set mushrooms, ore and gems
 5376. chance_ore = d*2
 5377. chance_gem = d
 5378. for y in range (0,max_map_size):
 5379. for x in range (0,max_map_size):
 5380. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5381. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5382. coin = random.randint(0,1)
 5383. percent = random.randint(1,100)
 5384. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 5385. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 5386. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5387. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 5388. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 5389. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5390. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 5391. cent = random.randint(0,99)
 5392. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 5393. replace = m.tilemap[y][x]
 5394. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 5395. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5396. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#this is cave ground
 5397. cent = random.randint(0,99)
 5398. if cent < 10: #its a chance of 10% that a brown mushroom spawns here
 5399. replace = m.tilemap[y][x]
 5400. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][7]
 5401. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5402. elif cent < 15: #its a chance of 5% that a purple mushroom spawns here
 5403. replace = m.tilemap[y][x]
 5404. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][8]
 5405. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5406. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5407. if d == 1 and style == 'default':#set stair up on lvl 1
 5408. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5409. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][2])#stair down
 5410. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage = -1
 5411. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 5412. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].build_here = False
 5413. for yy in range(pos[1]-3,pos[1]+4):
 5414. for xx in range(pos[0]-3,pos[0]+4):
 5415. m.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 5416. for x in range(0,max_map_size):
 5417. if m.tilemap[x][pos[0]].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5418. ran = random.randint(1,2)
 5419. m.tilemap[x][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 5420. for y in range(0,max_map_size):
 5421. if m.tilemap[pos[1]+1][y].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 5422. ran = random.randint(1,2)
 5423. m.tilemap[pos[1]+1][y] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 5424. #set vaults
 5425. for i in range(0,int(max_map_size**2/50**2)):
 5426. m.make_vault(tl.tlist['global_caves'][0],d)
 5427. for j in range(0,15):
 5428. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 5429. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['statue'][1])
 5430. m.npcs[pos[1]][pos[0]].lp = 999
 5431. m.npcs[pos[1]][pos[0]].basic_attribute.max_lp = 999
 5432. #set grot/mine at lvl 1 and 3
 5433. #if style == 'default':
 5434. # if d == 1:
 5435. # ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 5436. # m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][14]
 5437. #if style == 'desert':
 5438. # if d == 3:
 5439. # ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 5440. # m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][16]
 5441. m.make_containers(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],2,5,'chest')#set some chests
 5442. m.make_special_monsters(0,1,tl.tlist['global_caves'][0],d,'mimic')#maybe set some mimics
 5443. m.make_special_monsters(15,25,tl.tlist['global_caves'][0],d,'vase')#set some vases
 5444. if m.map_type == 'desert_lava_cave':
 5445. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],d,'demonic chest')#maybe set some demonic chests
 5446. m.spawn_monsters(d)
 5447. if style == 'desert': #replace rock etc.
 5448. for y in range(0,max_map_size):
 5449. for x in range(0,max_map_size):
 5450. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID: #this is hard rock
 5451. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][24])
 5452. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][1].techID: #this is worn rock
 5453. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 5454. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][2].techID: #this is soft soil
 5455. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 5456. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][4].techID: #this is ore
 5457. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][21])
 5458. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][5].techID: #this is gem
 5459. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][22])
 5460. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][7].techID: #this is a brown mushroom
 5461. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5462. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][25])
 5463. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5464. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][8].techID: #this is a purple mushroom
 5465. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5466. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][27])
 5467. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5468. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][6].techID: #this is a blue mushroom
 5469. replace = m.tilemap[y][x].replace
 5470. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][26])
 5471. m.tilemap[y][x].replace = replace
 5472. self.maplist[d][cave_name] = m
 5473. def elysium_generator(self):
 5474. name = 'elysium_0_0'
 5475. tilemap = []
 5476. for a in range (0,max_map_size):
 5477. tilemap.append([])
 5478. for b in range (0,max_map_size):
 5479. tilemap[a].append(0)
 5480. m = maP(name,tilemap)
 5481. m.map_type = 'elysium'
 5482. m.set_music('menu','menu',True)
 5483. m.build_type = 'None'
 5484. m.fill(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5485. for x in range(0,max_map_size):
 5486. for y in range(0,max_map_size):
 5487. if x%2 == 0 and y%2 == 0:
 5488. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5489. elif x%2 != 0 and y%2 != 0:
 5490. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5491. center = int(max_map_size/2)
 5492. for yy in range(center-2,center+3):
 5493. for xx in range(center-2,center+3):
 5494. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5495. m.tilemap[center][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])
 5496. for yyy in range(center-7,center-3):
 5497. for xxx in range(center-2,center+3):
 5498. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5499. for yyy in range(center-2,center+3):
 5500. for xxx in range(center-7,center-3):
 5501. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5502. for yyy in range(center-2,center+3):
 5503. for xxx in range(center+4,center+8):
 5504. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5505. for yyy in range(center+4,center+8):
 5506. for xxx in range(center-2,center+3):
 5507. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5508. help_map = deepcopy(m)
 5509. for yyy in range(0,max_map_size):
 5510. for xxx in range(0,max_map_size):
 5511. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 5512. count = 0
 5513. for yyyy in range(yyy-1,yyy+2):
 5514. for xxxx in range(xxx-1,xxx+2):
 5515. try:
 5516. if m.tilemap[yyyy][xxxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][1].techID:
 5517. count += 1
 5518. except:
 5519. None
 5520. if count == 4:
 5521. help_map.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5522. m = help_map
 5523. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5524. m.tilemap[center][center+1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5525. m.tilemap[center][center-5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5526. m.tilemap[center][center+5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5527. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5528. m.tilemap[center-5][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5529. m.tilemap[center-7][center] = deepcopy(tl.tlist['portal'][6])
 5530. m.tilemap[center-7][center].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5531. m.tilemap[center-8][center+1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][0])
 5532. m.tilemap[center-8][center+1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5533. m.tilemap[center-8][center-1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][3])
 5534. m.tilemap[center-8][center-1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5535. #set nest boxes
 5536. m.tilemap[23][30] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5537. m.tilemap[23][30].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5538. m.tilemap[23][32] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5539. m.tilemap[23][32].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5540. m.tilemap[25][34] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5541. m.tilemap[25][34].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5542. m.tilemap[27][34] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5543. m.tilemap[27][34].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5544. m.tilemap[29][32] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5545. m.tilemap[29][32].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5546. m.tilemap[29][30] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][4])
 5547. m.tilemap[29][30].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5548. #set tutorial npcs
 5549. m.npcs[center-3][center-6] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][0])
 5550. m.set_monster_strength(center-6,center-3,1)
 5551. m.npcs[center-3][center-6].lp = 999
 5552. m.npcs[center][center+6] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][1])
 5553. m.set_monster_strength(center+6,center,1)
 5554. m.npcs[center][center+6].lp = 999
 5555. m.npcs[center+4][center-3] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][2])
 5556. m.set_monster_strength(center-3,center+4,1)
 5557. m.npcs[center+4][center-3].lp = 999
 5558. m.npcs[center+4][center+3] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][3])
 5559. m.set_monster_strength(center+3,center+4,1)
 5560. m.npcs[center+4][center+3].lp = 999
 5561. m.npcs[center-3][center-4] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][4])
 5562. m.set_monster_strength(center-4,center-3,1)
 5563. m.npcs[center-3][center-4].lp = 999
 5564. m.npcs[center+8][center+1] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][5])
 5565. m.set_monster_strength(center+1,center+8,1)
 5566. m.npcs[center+8][center+1].lp = 999
 5567. m.npcs[center-6][center] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][6])
 5568. m.set_monster_strength(center,center-6,1)
 5569. m.npcs[center-6][center].lp = 999
 5570. m.npcs[center+6][center+3] = deepcopy(ml.mlist['seraph'][7])
 5571. m.set_monster_strength(center+3,center+6,1)
 5572. m.npcs[center+6][center+3].lp = 999
 5573. m.tilemap[center+8][center-1] = deepcopy(tl.tlist['functional'][9]) #carpenters workbench
 5574. m.tilemap[center+8][center-1].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5575. m.tilemap[center+6][center] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #table
 5576. m.tilemap[center+6][center].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5577. m.tilemap[center+5][center] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18]) #stone seat
 5578. m.tilemap[center+5][center].use_group = 'None' #
 5579. m.tilemap[center+5][center].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5580. m.tilemap[center+7][center] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18]) #stone seat
 5581. m.tilemap[center+7][center].use_group = 'None' #
 5582. m.tilemap[center+7][center].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5583. m.tilemap[center+6][center+1] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18]) #stone seat
 5584. m.tilemap[center+6][center+1].use_group = 'None' #
 5585. m.tilemap[center+6][center+1].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5586. m.tilemap[center+6][center-1] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18]) #stone seat
 5587. m.tilemap[center+6][center-1].use_group = 'None' #
 5588. m.tilemap[center+6][center-1].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5589. self.maplist[0][name] = m
 5590. def grassland_generator(self,x,y,chance_scrubs, chance_trees, chance_herbs, number_rocks):
 5591. # chance_scrubs and chance_trees must be between 0 and 99
 5592. screen.render_load(3,1)
 5593. name = 'local_0_0'
 5594. helpmap = self.default_map_generator('1','help',tilelist)
 5595. tilemap = []
 5596. for a in range (0,max_map_size):
 5597. tilemap.append([])
 5598. for b in range (0,max_map_size):
 5599. tilemap[a].append(0)
 5600. m = maP(name,tilemap)
 5601. m.map_type = 'overworld'
 5602. m.set_music('overworld','night',True)
 5603. screen.render_load(3,2)
 5604. m.fill(tl.tlist['local'][0])#fill the map with grass
 5605. # set scrubs
 5606. for y in range (0,max_map_size):
 5607. for x in range (0,max_map_size):
 5608. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5609. chance = random.randint(0,99)
 5610. if chance < chance_scrubs:
 5611. scrubs = (1,3,4,6,7,8,9)
 5612. coin = random.randint(0,len(scrubs)-1)
 5613. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][scrubs[coin]])
 5614. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]
 5615. screen.render_load(3,3)
 5616. #set trees
 5617. for y in range (0,max_map_size):
 5618. for x in range (0,max_map_size):
 5619. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][1].techID: #<---tree here
 5620. chance = random.randint(0,99)
 5621. if chance < chance_trees:
 5622. coin = random.randint(10,13)
 5623. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5624. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5625. screen.render_load(3,4)
 5626. #set herbs
 5627. for y in range (0,max_map_size):
 5628. for x in range (0,max_map_size):
 5629. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5630. chance = random.randint(0,99)
 5631. if chance < chance_herbs:
 5632. coin = random.randint(15,16)
 5633. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5634. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5635. screen.render_load(3,5)
 5636. # set rocks
 5637. for n in range (0,number_rocks):
 5638. x = random.randint(0,max_map_size-1)
 5639. y = random.randint(0,max_map_size-1)
 5640. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][14]
 5641. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5642. screen.render_load(3,6)
 5643. #set water
 5644. for y in range (0,max_map_size):
 5645. for x in range (0,max_map_size):
 5646. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][2].techID: #<---water here
 5647. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0] # set low water here
 5648. screen.render_load(3,7)
 5649. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],8) # exchange low wather against deep water
 5650. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5651. #set portal
 5652. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5] = deepcopy(tl.tlist['portal'][8])
 5653. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5].replace = tl.tlist['local'][0]
 5654. #set stair down
 5655. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])
 5656. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5657. screen.render_load(3,8)
 5658. #set dungeon
 5659. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5660. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][7])
 5661. for q in range(0,int(max_map_size**2/50**2)*3):
 5662. m.make_orc_cave(tl.tlist['local'][0])#generate orc caves on grass
 5663. for v in range(0,10):
 5664. pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5665. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = ml.mlist['statue'][0]
 5666. m.npcs[pos[1]][pos[0]].lp = 999
 5667. m.npcs[pos[1]][pos[0]].basic_attribute.max_lp = 999
 5668. m.spawn_monsters(0)
 5669. self.maplist[0][name] = m
 5670. screen.render_load(3,9)
 5671. return pos
 5672. def shop_generator(self,style):
 5673. #0: Basic initializing
 5674. screen.render_load(19,0)
 5675. name = 'shop_0_0'
 5676. tilemap = []
 5677. for a in range (0,max_map_size):
 5678. tilemap.append([])
 5679. for b in range (0,max_map_size):
 5680. tilemap[a].append(0)
 5681. m = maP(name,tilemap)
 5682. m.map_type = style
 5683. m.build_type = 'None'
 5684. m.monster_plus = 0
 5685. m.monster_num = 0
 5686. m.set_music('shop','shop',True)
 5687. m.fill(tl.tlist['functional'][0])
 5688. screen.render_load(19,10)
 5689. center_x = int(max_map_size/2)
 5690. center_y = int(max_map_size/2)
 5691. for y in range(center_y-4,center_y+5):
 5692. for x in range(center_x-4,center_x+5):
 5693. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#wall
 5694. screen.render_load(19,20)
 5695. for y in range(center_y-3,center_y+4):
 5696. for x in range(center_x-3,center_x+4):
 5697. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])#corridor
 5698. screen.render_load(19,30)
 5699. for y in range(center_y-2,center_y+3):
 5700. for x in range(center_x-2,center_x+3):
 5701. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#shop wall
 5702. screen.render_load(19,50)
 5703. for y in range(center_y-1,center_y+2):
 5704. for x in range(center_x-1,center_x+2):
 5705. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])#shop floor
 5706. screen.render_load(19,70)
 5707. m.tilemap[center_y-2][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])#shop door
 5708. m.tilemap[center_y-3][center_x-1] = deepcopy(tl.tlist['shop'][5])#sign
 5709. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])
 5710. m.tilemap[center_y-3][center_x].techID = -9999#nothing shall spawn here
 5711. m.tilemap[center_y-4][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][3])#shop exit
 5712. if style == 'pharmacy':
 5713. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Naeria\'s Pharmacy]'
 5714. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][3])
 5715. elif style == 'pickaxe':
 5716. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Eklor\'s Pickaxe Empire]'
 5717. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][4])
 5718. elif style == 'hardware':
 5719. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Grimork\'s Hardware Store]'
 5720. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][5])
 5721. elif style == 'deco':
 5722. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Larosa\'s Decoration Store]'
 5723. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][6])
 5724. elif style == 'book':
 5725. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Xirazzzia\'s Bookshelf]'
 5726. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][7])
 5727. elif style == 'bomb':
 5728. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Torguly\'s eXplozives Of al kinD]'
 5729. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][8])
 5730. elif style == 'general':
 5731. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Arialu\'s General Store]'
 5732. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][9])
 5733. screen.render_load(19,90)
 5734. coin = random.randint(0,1)
 5735. if coin == 1:
 5736. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][1])
 5737. coin2 = random.randint(0,3)
 5738. if coin2 == 0:
 5739. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5740. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])
 5741. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5742. elif coin2 == 1:
 5743. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5744. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])
 5745. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5746. elif coin2 == 2:
 5747. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2])
 5748. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1)
 5749. else:
 5750. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][1],1,'vase')
 5751. self.maplist[1][name] = m
 5752. screen.render_load(19,99)
 5753. def dungeon_generator(self,monster_plus,stair_down=True,num_traps=10,style='Dungeon'):#possible other style = 'Tomb'
 5754. #0: Basic initializing
 5755. screen.render_load(19,0)#Render progress bar 0%
 5756. if player.pet_pos != False and player.pet_on_map != False:
 5757. pet_help = deepcopy(world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]])
 5758. world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]] = 0
 5759. player.pet_pos = [0,0,1]
 5760. player.pet_on_map = 'dungeon_0_0'
 5761. if style == 'Tomb': #Set the graphics
 5762. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (4,6) #
 5763. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (4,7) #Sandstone walls,hidden doors and corridors for the acient tomb
 5764. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (4,7) #
 5765. else: #
 5766. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (10,6) #
 5767. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (2,6) #Default walls,hidden doors and corridors for the default dungeon
 5768. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (2,6) #
 5769. name = 'dungeon_0_0'#map name
 5770. tilemap = [] #Initializing a empty tilemap
 5771. for a in range (0,max_map_size): #
 5772. tilemap.append([]) #
 5773. for b in range (0,max_map_size): #
 5774. tilemap[a].append(0) #
 5775. m = maP(name,tilemap) #Generate a Map-object
 5776. if style == 'Tomb': #
 5777. m.map_type = 'tomb' #
 5778. m.set_music('tomb','tomb',True) #
 5779. else: #
 5780. m.map_type = 'dungeon' #and set a few constants for the new map
 5781. m.set_music('dungeon','dungeon',True)#
 5782. m.build_type = 'None' #
 5783. m.monster_plus = monster_plus #
 5784. m.monster_num = 0.3 #
 5785. m.no_monster_respawn = True #
 5786. m.fill(tl.tlist['dungeon'][9])#fill the map with dungeon wall tiles
 5787. screen.render_load(19,10)#Render progress bar 10%
 5788. #1: Set rooms
 5789. #Important fact: No matter how big the mapsize is set,
 5790. #dundeons only use the 52x52 tiles in the upper left connor.
 5791. #Thats as big as a small map.
 5792. test_build = True #Seperate the dungeon in a 3x3 grit.
 5793. while test_build: #Every part of the grit has a 66% chance to be a room
 5794. parts_with_rooms = [] #
 5795. #
 5796. for part_y in range(0,3): #
 5797. for part_x in range(0,3): #
 5798. ran = random.randint(0,9) #
 5799. if ran > 3: #
 5800. pick = (part_x,part_y) #
 5801. parts_with_rooms.append(pick) #
 5802. if len(parts_with_rooms) > 5: #every dungeon level needs at least 5 rooms
 5803. test_build = False #
 5804. coord_x = [] #transform the coordinates from the 3x3 grit into
 5805. coord_y = [] #real coordinates on the tilemap(center of the rooms)
 5806. #
 5807. for c in parts_with_rooms: #
 5808. x_offset = random.randint(0,5) #
 5809. y_offset = random.randint(0,5) #
 5810. #
 5811. real_x = 9+(15*c[0])+x_offset #
 5812. real_y = 9+(15*c[1])+y_offset #
 5813. #
 5814. coord_x.append(real_x) #
 5815. coord_y.append(real_y) #
 5816. m.imp_connect(coord_x,coord_y,tl.tlist['dungeon'][1],tl.tlist['dungeon'][0],tl.tlist['dungeon'][0])#connect the room cooardinathe with corridor
 5817. for i in range(0,len(coord_x)-1):#set variable roome size for all rooms
 5818. x_minus = random.randint(2,4)#
 5819. x_plus = random.randint(3,5) #
 5820. y_minus = random.randint(2,4)#
 5821. y_plus = random.randint(3,5) #
 5822. for yy in range(coord_y[i]-y_minus-1,coord_y[i]+y_plus+1): #draw walls around the rooms
 5823. for xx in range(coord_x[i]-x_minus-1,coord_x[i]+x_plus+1): #
 5824. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5825. for yy in range(coord_y[i]-y_minus,coord_y[i]+y_plus): #draw the room floor
 5826. for xx in range(coord_x[i]-x_minus,coord_x[i]+x_plus): #
 5827. m.tilemap[yy][xx] = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5828. screen.render_load(19,25) #progress bar 25%
 5829. #2: Set doors
 5830. for yyy in range(0,52):
 5831. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5832. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Set all tiles that are surrounded by two moveable tiles on two opponent sides as doors
 5833. if m.tilemap[yyy-1][xxx].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy+1][xxx].move_group == 'soil': #
 5834. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5835. elif m.tilemap[yyy][xxx-1].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy][xxx+1].move_group == 'soil': #
 5836. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5837. for yyy in range(0,52):
 5838. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5839. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #Remove all doors that are next to another door.
 5840. size = m.get_quarter_size(xxx,yyy) #Only spare one door per wall
 5841. if size[0] > 1: #
 5842. for rx in range(xxx,xxx+size[0]+1): #
 5843. m.tilemap[yyy][rx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5844. rrx = int(xxx+((rx-xxx)/2)) #
 5845. m.tilemap[yyy][rrx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5846. #
 5847. if m.tilemap[yyy-1][rrx].move_group != 'soil': #
 5848. m.tilemap[yyy-1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5849. if m.tilemap[yyy+1][rrx].move_group != 'soil': #
 5850. m.tilemap[yyy+1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5851. #
 5852. if size[1] > 1: #
 5853. for ry in range(yyy,yyy+size[1]+1): #
 5854. m.tilemap[ry][xxx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5855. rry = int(yyy+((ry-yyy)/2)) #
 5856. m.tilemap[rry][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5857. #
 5858. if m.tilemap[rry][xxx-1].move_group != 'soil': #
 5859. m.tilemap[rry][xxx-1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5860. if m.tilemap[rry][xxx+1].move_group != 'soil': #
 5861. m.tilemap[rry][xxx+1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5862. screen.render_load(19,40)#Render progress bar 40%
 5863. test = deepcopy(m) #Make a copy of the map as is
 5864. pos = test.find_first(tl.tlist['dungeon'][0]) #and performe a float test,
 5865. test.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['dungeon'][9]) #in order to find not conected parts.
 5866. screen.render_load(19,50) #Render progress bar 50%
 5867. for yyy in range(0,52): #Remove not connected parts
 5868. for xxx in range(0,52): #
 5869. if test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['dungeon'][9].techID and test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID: #
 5870. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][9] #
 5871. screen.render_load(19,60)#Render progress bar 60%
 5872. for yyy in range(0,52): #Randomize doors:
 5873. for xxx in range(0,52): #-normal door
 5874. #-resisting door
 5875. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #-etc.
 5876. ran = random.randint(3,6) #
 5877. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][ran] #
 5878. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Randomize wall design
 5879. ran_test = random.randint(0,99) #
 5880. if ran_test > 75: #
 5881. if style == 'Dungeon': #
 5882. ran = random.randint(0,2) #
 5883. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (11,0+ran) #
 5884. if style == 'Tomb': #
 5885. ran = random.randint(0,2) #
 5886. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (12,0+ran) #
 5887. screen.render_load(19,70)#Render progress bar 70%
 5888. #3: Make stairs
 5889. stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a up leading stair on any floor tile.
 5890. entrance_x = stair_up_pos[0] #
 5891. entrance_y = stair_up_pos[1] #
 5892. if style == 'Tomb': #
 5893. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][19] #
 5894. else: #
 5895. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][8] #
 5896. for sy in range(stair_up_pos[1]-4,stair_up_pos[1]+5):
 5897. for sx in range(stair_up_pos[0]-4,stair_up_pos[0]+5):
 5898. try:
 5899. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5900. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5901. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'dry_entrance'
 5902. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5903. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5904. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'wet_entrance'
 5905. except:
 5906. None
 5907. if style == 'Tomb':
 5908. if monster_plus == 10:
 5909. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0])
 5910. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][16])
 5911. else:
 5912. if monster_plus == 1 and not 'gilmenor_rescued' in player.quest_variables: #set gilmenor
 5913. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5914. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][0]) #
 5915. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5916. pos2 = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5917. m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][9]) #
 5918. m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 5919. if monster_plus == 3:
 5920. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0])
 5921. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][14])
 5922. if stair_down == True: #If we are not on the deepest lvl:
 5923. stair_down_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a down leading stair on any floor tile.
 5924. if style == 'Tomb': #
 5925. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18] #
 5926. else: #
 5927. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][7] #
 5928. else: #Make a chest whit a reward on the deepest lvl instead
 5929. chest_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5930. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][20] #
 5931. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5932. if style == 'Tomb':
 5933. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][0],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][40]],chest_pos[0],chest_pos[1])# set the interior of the chest
 5934. else: #
 5935. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][1],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41]],chest_pos[0],chest_pos[1])#
 5936. egg_pos = stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #set monster egg
 5937. m.tilemap[egg_pos[1]][egg_pos[0]] = tl.tlist['functional'][34] #
 5938. m.tilemap[egg_pos[1]][egg_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5939. screen.render_load(19,80)#Render progress bar 80%
 5940. #4: Make Traps
 5941. for i in range(0,num_traps): #Set hidden traps on random floor tiles.
 5942. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5943. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]] #
 5944. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][10]) #Traps have to be deepcopied to work proper.
 5945. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace #
 5946. screen.render_load(19,90) #Render Progress bar 90%
 5947. #5: Make interior
 5948. num_rooms = len(parts_with_rooms) #Make chests with random loot
 5949. m.make_containers(int(num_rooms/3),int(num_rooms/2),tl.tlist['dungeon'][0],1,3,'chest') #
 5950. for c in range(0,num_rooms): #Set random fontains on floor tiles
 5951. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5952. ran = random.randint(0,99) #
 5953. if ran < 15: #
 5954. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][12]) #acid fontain
 5955. elif ran > 84: #
 5956. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][13]) #healing fontain
 5957. else: #
 5958. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][7]) #fontain
 5959. tile.civilisation = False #
 5960. tile.build_here = False #
 5961. tile.can_grown = False #
 5962. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5963. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5964. coin = random.randint(0,1) #Set a Altar on 50% of all maps
 5965. if coin == 1: #that are generated with this function
 5966. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5967. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][15]) #
 5968. tile.civilisation = False #
 5969. tile.build_here = False #
 5970. tile.can_grown = False #
 5971. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5972. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5973. #num_statue = random.randint(4,6) #generate random statues
 5974. #for l in range(0,num_statue): #
 5975. # kind = random.randint(0,len(tl.tlist['statue'])-1) #
 5976. # pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5977. # tile = deepcopy(tl.tlist['statue'][kind]) #
 5978. # tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5979. # m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5980. num_deco = random.randint(8,10) #generate random deco
 5981. for l in range(0,num_deco): #
 5982. if style == 'Tomb': #
 5983. kind = random.randint(3,5) #
 5984. else: #
 5985. kind = random.randint(0,2) #
 5986. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5987. tile = deepcopy(tl.tlist['deco'][kind]) #
 5988. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5989. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5990. #coin_cage = random.randint(0,2) #spawn cages
 5991. #if coin_cage == 1: #
 5992. # pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5993. # m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][random.randint(0,len(ml.mlist['cage'])-1)]) #
 5994. # m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5995. # pos2 = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5996. # m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][9]) #
 5997. # m.tilemap[pos2[1]][pos2[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5998. ran_statue = random.randint(0,99) #make animated statues
 5999. num_statue = 0 #
 6000. if ran_statue > 49 and ran_statue < 70: #
 6001. num_statue = 2 #
 6002. elif ran_statue < 90: #
 6003. num_statue = 3 #
 6004. elif ran_statue > 89: #
 6005. num_statue = 4 #
 6006. #
 6007. if num_statue > 0: #
 6008. m.make_special_monsters(1,num_statue,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'animated statue') #
 6009. m.spawn_monsters(0) #Spawn initial monsters
 6010. m.make_special_monsters(10,20,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'vase') #
 6011. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'mimic') #
 6012. if style == 'Tomb': #
 6013. m.make_special_monsters(1,3,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'demonic chest') #
 6014. coin = random.randint(0,1)
 6015. if coin == 1:
 6016. m.spawn_magic_shops()
 6017. if player.pet_pos != False and player.pet_on_map != False:
 6018. m.npcs[0][0] = pet_help
 6019. self.maplist[1][name] = m # Add map to world.maplist
 6020. screen.render_load(19,99) #Render progress bar 99%
 6021. def desert_generator(self,chance_object):
 6022. #chance_objects must be between 0 and 99
 6023. screen.render_load(18,1)
 6024. name = 'desert_0_0'
 6025. tilemap = []
 6026. for a in range (0,max_map_size):
 6027. tilemap.append([])
 6028. for b in range (0,max_map_size):
 6029. tilemap[a].append(0)
 6030. m = maP(name,tilemap)
 6031. m.map_type = 'desert'
 6032. m.build_type = 'Full'
 6033. m.monster_plus = 7
 6034. m.thirst_multi_day = 2
 6035. m.set_music('desert','night',True)
 6036. m.fill(tl.tlist['extra'][0])
 6037. y_river = random.randint((17),(max_map_size-17))
 6038. river_offset = random.randint(-3,3)
 6039. plus = 0
 6040. minus = 0
 6041. screen.render_load(18,20)
 6042. for c in range (0,max_map_size):
 6043. for g in range (-2,7):
 6044. m.tilemap[y_river+river_offset+g][c] = tl.tlist['local'][0]#set grass
 6045. for w in range (0,5):
 6046. m.tilemap[y_river+river_offset+w][c] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 6047. if river_offset < 4:
 6048. plus = 1
 6049. else:
 6050. plus = 0
 6051. if river_offset > -4:
 6052. minus = -1
 6053. else:
 6054. minus = 0
 6055. offset_change = random.randint(minus,plus)
 6056. river_offset += offset_change
 6057. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],7)
 6058. screen.render_load(18,40)
 6059. for b in range(2,max_map_size-2,10):
 6060. #north side of the river
 6061. building_offset =random.randint(0,4)
 6062. number_beds = 0
 6063. for y in range(y_river-12,y_river-7):
 6064. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 6065. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 6066. if y == y_river-10:
 6067. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 6068. else:
 6069. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 6070. elif y == y_river-12 or y == y_river-8:
 6071. if x == b+building_offset+2:
 6072. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 6073. else:
 6074. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 6075. else:
 6076. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 6077. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 6078. if y == y_river-11 or y == y_river-9:
 6079. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 6080. if number_beds == 0:
 6081. obj_here = 1
 6082. if obj_here != 0:
 6083. if obj_here == 1:
 6084. obj = ('functional',8)
 6085. number_beds += 1
 6086. else:
 6087. ran = random.randint(9,15)
 6088. obj = ('functional',ran)
 6089. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 6090. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 6091. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 6092. m.tilemap[y][x].build_here = False
 6093. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 6094. #south side of the river
 6095. building_offset = random.randint(0,4)
 6096. number_beds = 0
 6097. screen.render_load(18,60)
 6098. for y in range(y_river+8,y_river+13):
 6099. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 6100. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 6101. if y == y_river+10:
 6102. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 6103. else:
 6104. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 6105. elif y == y_river+12 or y == y_river+8:
 6106. if x == b+building_offset+2:
 6107. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 6108. else:
 6109. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 6110. else:
 6111. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 6112. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 6113. if y == y_river+9 or y == y_river+11:
 6114. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 6115. if number_beds == 0:
 6116. obj_here = 1
 6117. if obj_here != 0:
 6118. if obj_here == 1:
 6119. obj = ('functional',8)
 6120. number_beds += 1
 6121. else:
 6122. ran = random.randint(9,15)
 6123. obj = ('functional',ran)
 6124. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 6125. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 6126. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 6127. m.tilemap[y][x].build_here = False
 6128. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 6129. make_bridges = True
 6130. num_bridges = 0
 6131. num_bridges_max = ((max_map_size/50)*3)+1
 6132. screen.render_load(18,80)
 6133. while num_bridges < num_bridges_max:
 6134. x_pos = random.randint(5,max_map_size-5)
 6135. num_wall = 0
 6136. for test in range(0,max_map_size):
 6137. if m.tilemap[test][x_pos].techID == tl.tlist['extra'][2].techID:
 6138. num_wall += 1
 6139. if num_wall == 0:
 6140. num_bridges += 1
 6141. for y in range(0,max_map_size):
 6142. if m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][3].techID: #this is low wather or deep water
 6143. replace = deepcopy(m.tilemap[y][x_pos])
 6144. m.tilemap[y][x_pos] = deepcopy(tl.tlist['extra'][8])
 6145. m.tilemap[y][x_pos].replace = replace
 6146. for y in range (0,max_map_size):
 6147. for x in range (0,max_map_size):
 6148. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][0].techID:
 6149. chance = random.randint(0,99)
 6150. if chance < chance_object:
 6151. obj_numbers = (3,4,5,14)
 6152. coin = random.randint(0,len(obj_numbers)-1)
 6153. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][obj_numbers[coin]]
 6154. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6155. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['local'][0].techID:
 6156. chance = random.randint(0,99)
 6157. if chance < chance_object:
 6158. coin = random.randint(10,13)
 6159. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][coin]
 6160. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 6161. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][9].techID:
 6162. for yy in range(y-1,y+2):
 6163. if m.tilemap[yy][x].replace != None:
 6164. m.tilemap[yy][x] = m.tilemap[yy][x].replace
 6165. for xx in range(x-1,x+2):
 6166. if m.tilemap[y][xx].replace != None:
 6167. m.tilemap[y][xx] = m.tilemap[y][xx].replace
 6168. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#bed
 6169. ran = random.randint(5,6)
 6170. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['special'][ran])
 6171. m.set_monster_strength(x,y,0)
 6172. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 6173. screen.render_load(18,99)
 6174. #set portal
 6175. y = 2
 6176. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 6177. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][5]
 6178. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6179. m.tilemap[y+1][x] = tl.tlist['extra'][0]#sand
 6180. #set tomb
 6181. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['extra'][0])
 6182. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18]
 6183. m.spawn_monsters(0)
 6184. self.maplist[0][name] = m
 6185. class mob():
 6186. def __init__(self, name, on_map, attribute, pos =[40,40,0],glob_pos=[0,0],build='Manual'):
 6187. self.name = name
 6188. self.on_map = on_map
 6189. self.attribute = attribute
 6190. self.lp = attribute.max_lp
 6191. self.mp = attribute.max_mp
 6192. self.pos = pos
 6193. self.glob_pos = glob_pos
 6194. self.last_map = 'Foo'
 6195. self.cur_map = 'Bar'
 6196. self.cur_z = self.pos[2]
 6197. self.last_z = 'Baz'
 6198. def move(self, x=0, y=0):
 6199. mc = self.move_check(x,y)
 6200. try:
 6201. tile_move_group = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group
 6202. except:
 6203. tile_move_group = 'solid'
 6204. print('move ERROR')
 6205. player_move_groups = ['soil','low_liquid','shop','house','wet_entrance','dry_entrance']
 6206. swim_check = True
 6207. for i in ('Head','Body','Legs','Feet'):
 6208. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 6209. swim_check = False
 6210. if swim_check == True:
 6211. player_move_groups.append('swim')
 6212. if player.buffs.get_buff('hexed') < 1:
 6213. player_move_groups.append('holy')
 6214. if self.buffs.get_buff('immobilized') > 0:
 6215. player_move_groups = ['not_existent_group1','not_existent_group2']
 6216. move_check2 = False
 6217. for j in player_move_groups:
 6218. if j == tile_move_group:
 6219. move_check2 = True
 6220. if mc == True:
 6221. if x > 0 and move_check2 == True and self.pos[0] < max_map_size - 1:
 6222. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6223. try:
 6224. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6225. if player.pet_pos[0] != player.pos[0] or player.pet_pos[1] != player.pos[1]:
 6226. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6227. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6228. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6229. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6230. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6231. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6232. evolve = False
 6233. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6234. evolve = True
 6235. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6236. evolve = True
 6237. if evolve == True:
 6238. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6239. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6240. mo_name = deepcopy(world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name)
 6241. memory = deepcopy(world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory)
 6242. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6243. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6244. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6245. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6246. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6247. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6248. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6249. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6250. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6251. except:
 6252. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6253. player.pet_pos = False
 6254. player.pet_on_map = False
 6255. self.pos[0] += 1
 6256. if x < 0 and move_check2 == True and self.pos[0] > 0:
 6257. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6258. try:
 6259. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6260. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6261. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6262. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6263. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6264. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6265. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6266. evolve = False
 6267. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6268. evolve = True
 6269. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6270. evolve = True
 6271. if evolve == True:
 6272. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6273. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6274. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6275. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6276. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6277. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6278. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6279. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6280. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6281. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6282. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6283. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6284. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6285. except:
 6286. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6287. player.pet_pos = False
 6288. player.pet_on_map = False
 6289. self.pos[0] -= 1
 6290. if y > 0 and move_check2 == True and self.pos[1] < max_map_size - 1:
 6291. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6292. try:
 6293. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6294. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6295. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6296. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6297. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6298. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6299. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6300. evolve = False
 6301. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6302. evolve = True
 6303. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6304. evolve = True
 6305. if evolve == True:
 6306. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6307. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6308. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6309. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6310. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6311. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6312. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6313. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6314. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6315. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6316. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6317. message.add(mo_name + 'envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6318. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6319. except:
 6320. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6321. player.pet_pos = False
 6322. player.pet_on_map = False
 6323. self.pos[1] += 1
 6324. if y < 0 and move_check2 == True and self.pos[1] > 0:
 6325. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 6326. try:
 6327. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 6328. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 6329. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 6330. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 6331. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 6332. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation += 1
 6333. relation = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation
 6334. evolve = False
 6335. if relation == 1000 and 'pet0' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6336. evolve = True
 6337. elif relation == 4000 and 'pet1' in world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].properties:
 6338. evolve = True
 6339. if evolve == True:
 6340. #screen.write_hit_matrix(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],7)
 6341. anger_monster = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].anger_monster #leveling monsters use the same mechanic like angering monsters
 6342. mo_name = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name
 6343. memory = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory
 6344. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['pet'][anger_monster])
 6345. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].set_monster_strength(self.pet_pos[0],self.pet_pos[1],1)
 6346. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999
 6347. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].relation = relation
 6348. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].memory = memory
 6349. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].AI_style = 'company'
 6350. player.pet_lp = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].basic_attribute.max_lp
 6351. message.add(mo_name + ' envolved into a ' + world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name + '!')
 6352. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].name = mo_name
 6353. except:
 6354. message.add('[PET ERROR: Unfollow pet]')
 6355. player.pet_pos = False
 6356. player.pet_on_map = False
 6357. self.pos[1] -= 1
 6358. self.stand_check()
 6359. def move_check(self,x,y):
 6360. pickaxe_damage = True
 6361. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'door' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 6362. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][4].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][5].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 6363. #this is a resisting door or a hidden door
 6364. sfx.play('locked')
 6365. else:
 6366. sfx.play('open')
 6367. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 6368. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 6369. return False
 6370. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_enter':
 6371. sfx.play('open')
 6372. screen.render_fade(True,False)
 6373. shop_types = ('pharmacy','pickaxe','hardware','deco','book','bomb','general')
 6374. ran = random.randint(0,len(shop_types)-1)
 6375. world.shop_generator(shop_types[ran])
 6376. self.save_pos=(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2],self.on_map)
 6377. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 6378. shop_pos = world.maplist[1]['shop_0_0'].find_first(tl.tlist['shop'][3])
 6379. self.pos[0] = shop_pos[0]
 6380. self.pos[1] = shop_pos[1]+1
 6381. self.pos[2] = 1
 6382. self.on_map = 'shop_0_0'
 6383. player.stand_check()
 6384. screen.render_fade(False,True)
 6385. return False
 6386. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_exit':
 6387. sfx.play('open')
 6388. self.pos[0] = self.save_pos[0]
 6389. self.pos[1] = self.save_pos[1]
 6390. self.pos[2] = self.save_pos[2]
 6391. self.on_map = self.save_pos[3]
 6392. player.stand_check()
 6393. screen.render_fade(False,True)
 6394. return False
 6395. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'holy' and player.buffs.get_buff('hexed') > 0:
 6396. message.add('You can\'t pass blessed ground while you are hexed!')
 6397. return False
 6398. try:
 6399. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] != 0:
 6400. player.attack_monster(self.pos[0]+x,self.pos[1]+y)
 6401. return False
 6402. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy != False: #for digging
 6403. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['misc'][28].techID:#this is obsidian
 6404. heated_stone = True
 6405. else:
 6406. heated_stone = False
 6407. if player.pos[2] > 3 and heated_stone == False:
 6408. brimstone = True
 6409. else:
 6410. brimstone = False
 6411. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['misc'][28].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['global_caves'][2].techID:
 6412. #this is not obsidian or soft soil
 6413. stone = True
 6414. else:
 6415. stone = False
 6416. if self.attribute.pickaxe_power + player.inventory.wearing['Pickaxe'].attribute.pickaxe_power >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy:
 6417. if self == player:
 6418. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 6419. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID: #this isn't a door
 6420. sfx.play('break')
 6421. try:
 6422. if self.skill.mining == 'Adept':
 6423. mat_addition = 2
 6424. elif self.skill.mining == 'Master':
 6425. mat_addition = 5
 6426. else:
 6427. mat_addition = 0
 6428. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 6429. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 6430. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 6431. message.add(mes)
 6432. if player.skill.mining != 'Master':
 6433. player.skill.mining_progress += 1
 6434. if player.skill.mining_progress == 200 and player.skill.mining != 'Adept':
 6435. player.skill.raise_skill('mining')
 6436. message.add('Your mining skill reaches adept level!')
 6437. sfx.play('lvl_up')
 6438. if player.skill.mining_progress == 1000 and player.skill.mining != 'Master':
 6439. player.skill.raise_skill('mining')
 6440. message.add('Your mining skill reaches master level!')
 6441. sfx.play('lvl_up')
 6442. except:
 6443. None
 6444. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['building'][3].techID: #this is a closed door
 6445. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].countdowns.append(countdown('door', self.pos[0]+x, self.pos[1]+y,3))
 6446. sfx.play('open')
 6447. stone = False
 6448. heated_stone = False
 6449. brimstone = False
 6450. pickaxe_damage = False
 6451. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace)
 6452. if heated_stone == True:#drop heated stone
 6453. ran = random.randint(0,99)
 6454. if ran < 5:
 6455. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6456. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][28])
 6457. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6458. elif brimstone == True:#drop brimstone
 6459. ran = random.randint(0,99)
 6460. if ran < 5:
 6461. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6462. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][29])
 6463. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6464. elif stone == True:#drop stone
 6465. ran = random.randint(0,99)
 6466. if ran < 5:
 6467. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 6468. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][30])
 6469. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6470. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] != player.inventory.nothing and pickaxe_damage == True:
 6471. player.inventory.wearing['Pickaxe'].take_damage()
 6472. if player.inventory.wearing['Pickaxe'].state > 0:
 6473. player.inventory.wearing['Pickaxe'].set_name()
 6474. else:
 6475. message.add('Your tool breaks into pieces.')
 6476. player.inventory.wearing['Pickaxe'] = player.inventory.nothing
 6477. sfx.play('item_break')
 6478. else:
 6479. if self == player:
 6480. message.add('You are unable to destroy this with the tool in your hand.')
 6481. return False
 6482. else:
 6483. None
 6484. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'tree':
 6485. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['local'][12].techID:#this is a ordenary tree
 6486. apple = True
 6487. else:
 6488. apple = False
 6489. if player.inventory.wearing['Axe'] != player.inventory.nothing: #if player has a axe in his hand
 6490. chop_success = True
 6491. player.inventory.wearing['Axe'].take_damage()
 6492. if player.inventory.wearing['Axe'].state > 0:
 6493. player.inventory.wearing['Axe'].set_name()
 6494. else:
 6495. message.add('Your axe breaks into pieces.')
 6496. player.inventory.wearing['Axe'] = player.inventory.nothing
 6497. sfx.play('item_break')
 6498. else:
 6499. message.add('That hurts!')
 6500. player.lp -= 1
 6501. sfx.play('hit')
 6502. if random.randint(0,9) != 0: #90% to fail chopping down the wood with bare hands
 6503. chop_success = False
 6504. else:
 6505. chop_success = True
 6506. if chop_success == True:
 6507. if self.skill.woodcutting == 'Adept':
 6508. mat_addition = 2
 6509. elif self.skill.woodcutting == 'Master':
 6510. mat_addition = 5
 6511. else:
 6512. mat_addition = 0
 6513. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 6514. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 6515. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 6516. message.add(mes)
 6517. sfx.play('chop')
 6518. if player.skill.woodcutting != 'Master':
 6519. player.skill.woodcutting_progress += 1
 6520. if player.skill.woodcutting_progress == 200 and player.skill.woodcutting != 'Adept':
 6521. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 6522. message.add('Your woodcutting skill reaches adept level!')
 6523. sfx.play('lvl_up')
 6524. if player.skill.woodcutting_progress == 1000 and player.skill.woodcutting != 'Master':
 6525. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 6526. message.add('Your woodcutting skill reaches master level!')
 6527. sfx.play('lvl_up')
 6528. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].make_monsters_angry(self.pos[0],self.pos[1],'tree')
 6529. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace) #let the tree disappear
 6530. if apple == True:
 6531. ran = random.randint(0,99)
 6532. if ran < 5:
 6533. ran2 = random.randint(0,99)
 6534. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x])
 6535. if ran2 < 20:
 6536. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][32])
 6537. else:
 6538. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][31])
 6539. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 6540. return False
 6541. if self.buffs.get_buff('immobilized') == 0:
 6542. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'swim' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'wet_entrance':
 6543. sfx.play('walk_wet')
 6544. else:
 6545. sfx.play('walk_dry')
 6546. else:
 6547. sfx.play('immobilized')
 6548. return True
 6549. except:
 6550. None
 6551. def stand_check(self):
 6552. if self.on_map != 'shop_0_0':
 6553. if self.on_map != self.cur_map:
 6554. self.last_map = self.cur_map
 6555. self.cur_map = self.on_map
 6556. if self.pos[2] != self.cur_z:
 6557. self.last_z = self.cur_z
 6558. self.cur_z = self.pos[2]
 6559. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].special_check(self.pos[0],self.pos[1])
 6560. radius = 5
 6561. if player.pos[2] > 0:
 6562. radius = 2
 6563. elif player.pos[2] == 0:
 6564. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 6565. radius = 2
 6566. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 6567. radius = 3
 6568. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 6569. radius = 4
 6570. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 6571. radius = 5
 6572. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('night vision') > 0:
 6573. radius = 5
 6574. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 6575. radius = 1
 6576. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].move_mes,True)
 6577. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and player.buffs.get_buff('fireresistance') == 0:
 6578. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 6579. if self == player:
 6580. try:
 6581. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage_mes + ' (' + str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage) + ' Damage)')
 6582. except:
 6583. None
 6584. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_group == 'hot':
 6585. sfx_flame = False
 6586. body_list = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Hand','Pickaxe','Axe')
 6587. for i in body_list:
 6588. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].material == 'wooden':
 6589. ran = random.randint(0,9)
 6590. if ran < 4:
 6591. message.add('Your '+player.inventory.wearing[i].name+' burns to ashes!')
 6592. player.inventory.wearing[i] = player.inventory.nothing
 6593. sfx_flame = True
 6594. if sfx_flame == True:
 6595. sfx.play('flame')
 6596. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage < 0:
 6597. if self.lp < self.attribute.max_lp:
 6598. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 6599. luck = player.attribute.luck + player.inventory.wearing['Neck'].attribute.luck
 6600. if player.buffs.get_buff('blessed') != 0:
 6601. luck += 2
 6602. for y in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 6603. for x in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 6604. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:#this is a secret door
 6605. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 6606. if ran < luck:
 6607. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])
 6608. message.add('You notice a hidden door.')
 6609. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6610. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6611. sfx.play('found')
 6612. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (10,10):#this is a trap which isn't already found
 6613. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 6614. if ran < luck:
 6615. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (10,8)
 6616. message.add('You notice a trap.')
 6617. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6618. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6619. sfx.play('found')
 6620. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][12].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 6621. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 6622. if ran < luck:
 6623. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (12,11,12,12)
 6624. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].use_group = 'dont_drink'
 6625. message.add('You notice a strange smell.')
 6626. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6627. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6628. sfx.play('found')
 6629. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][13].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 6630. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 6631. if ran < luck:
 6632. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (11,11,11,12)
 6633. message.add('You notice a strange sparkle.')
 6634. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 6635. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 6636. sfx.play('found')
 6637. for y in range (-r