main.py 476 KB


 1. #! /usr/bin/python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #This file is part of RogueBox Adventures.
 4. #
 5. # RogueBox Adventures is free software: you can redistribute it and/or modify
 6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. # (at your option) any later version.
 9. #
 10. # RogueBox Adventures is distributed in the hope that it will be useful,
 11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 13. # GNU General Public License for more details.
 14. #
 15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 16. # along with RogueBox Adventures. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 17. import datetime
 18. import time
 19. from time import sleep as sleep
 20. import sys
 21. import os
 22. low_res = False
 23. gcwz_input = False
 24. home_save = False
 25. cheat_mode = False
 26. Time_ready = False
 27. entrance_x = 0
 28. entrance_y = 0
 29. basic_path = os.path.dirname(os.path.realpath('main.py')) #just get the execution path for resources
 30. for t in sys.argv:
 31. if t == '-m':
 32. p = os.path.expanduser(basic_path)
 33. lf = open('rba.desktop','w')
 34. lf.write('[Desktop Entry]\n')
 35. lf.write('Type=Application\n')
 36. lf.write('Name=RogueBox Adventures\n')
 37. lf.write('Comment=A RogueBox Game\n')
 38. lf.write('Exec=sh ' + p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh\n')
 39. lf.write('Icon=' + p + os.sep + 'icon_big.png\n')
 40. lf.write('Terminal=false\n')
 41. lf.write('Categories=Game;')
 42. lf.close()
 43. rf_path = p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh'
 44. rf = open(rf_path,'w')
 45. rf.write('#This file was generated automatically. Please don\'t change anything.\n')
 46. rf.write('cd ' + p + '\n')
 47. rf.write('python ' + p + os.sep + 'run.py')
 48. sys_com = 'chmod +x ' + p + os.sep + 'rba.desktop'
 49. os.system(sys_com)
 50. exit(0)
 51. if t == '-c':
 52. cheat_mode = True
 53. if t == '-g':
 54. gcwz_input = True
 55. if t == '-h':
 56. home_save = True
 57. lib_path = basic_path + os.sep + 'LIB'
 58. data_path = basic_path + os.sep + 'DATA'
 59. if home_save == False:
 60. save_path = basic_path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 61. else:
 62. save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 63. path = save_path.replace(os.sep+'World0','')
 64. if os.path.exists(path) == False:
 65. for c in range(0,5):
 66. ph = path + os.sep + 'World' + str(c)
 67. os.makedirs(ph)
 68. del path
 69. playing = False
 70. sys.path.append(lib_path)
 71. max_map_size = 52
 72. monitor = [0,0]
 73. try:
 74. import cPickle as p
 75. except:
 76. import pickle as p
 77. try:
 78. p.DEFAULT_PROTOCOL=0
 79. except:
 80. p.HIGHEST_PROTOCOL=0
 81. import random
 82. if gcwz_input == True:
 83. from getch_gcwz import *
 84. else:
 85. from getch import *
 86. from tile import tile
 87. from attribute import attribute
 88. from item import *
 89. from countdown import *
 90. import pygame
 91. from gra_files import *
 92. from util import *
 93. from monster import monster
 94. from copy import deepcopy
 95. from buffs import buffs
 96. from itemlist import *
 97. from tilelist import *
 98. from monsterlist import *
 99. from text import texts
 100. from skill import *
 101. from dialog import *
 102. from version import *
 103. game_options = game_options(basic_path,home_save)
 104. if game_options.check_version == 1:
 105. ver_string = check_version()
 106. else:
 107. ver_string = ' '
 108. class g_screen():
 109. def __init__(self, mode = game_options.screenmode, show_logo = True):
 110. string = 'RogueBoxAdventures ' + version +' "'+version_name+'"'
 111. pygame.display.set_caption(string)
 112. icon = pygame.image.load('icon_small.png')
 113. pygame.display.set_icon(icon)
 114. global monitor
 115. self.fire_mode = 0 #0: normal, 1: fire
 116. self.win_mode = mode
 117. self.hit_matrix = []
 118. for y in range(0,12):
 119. self.hit_matrix.append([])
 120. for x in range(0,15):
 121. self.hit_matrix[y].append(0)
 122. pygame.init()
 123. display_info = pygame.display.Info()
 124. if monitor == [0,0]:
 125. monitor[0] = display_info.current_w
 126. monitor[1] = display_info.current_h
 127. self.displayx = monitor[0]
 128. self.displayy = monitor[1]
 129. #check if the screenmode is 16:9
 130. self.displayx = monitor[0]-monitor[0]%640
 131. self.displayy = monitor[1]-monitor[1]%360
 132. winstyle = pygame.FULLSCREEN
 133. if cheat_mode == True and self.win_mode == 2:
 134. self.win_mode = 1 #disable fullscreen in cheat mode
 135. if self.win_mode == 2:
 136. self.screen = pygame.display.set_mode((self.displayx,self.displayy),winstyle)
 137. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 138. elif self.win_mode == 0 and low_res == False:
 139. self.screen = pygame.display.set_mode((640,360))
 140. self.displayx = 640
 141. self.displayy = 360
 142. elif self.win_mode == 1 and low_res == False:
 143. self.screen = pygame.display.set_mode((1280,720))
 144. self.displayx = 1280
 145. self.displayy = 720
 146. font_path = basic_path + os.sep + 'FONT' + os.sep + 'PressStart2P.ttf'
 147. self.font = pygame.font.Font(font_path,8)
 148. if low_res == True:
 149. str_ext = '_low_res'
 150. else:
 151. str_ext = ''
 152. if __name__ == '__main__':
 153. show_logo = False
 154. if show_logo == True:
 155. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 156. ran = random.randint(0,4)
 157. i_name = display_path + 'logo' + str(ran) + str_ext + '.png'
 158. i = pygame.image.load(i_name)
 159. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 160. self.screen.blit(i,(0,0))
 161. pygame.display.flip()
 162. getch(640,360,mode=1)
 163. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 164. ran = random.randint(0,4)
 165. i_name = display_path + 'logo_gpl' + str_ext + '.png'
 166. i = pygame.image.load(i_name)
 167. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 168. self.screen.blit(i,(0,0))
 169. pygame.display.flip()
 170. getch(640,360,mode=1)
 171. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 172. i_name = display_path + 'oga' + str_ext + '.png'
 173. i = pygame.image.load(i_name)
 174. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 175. self.screen.blit(i,(0,0))
 176. pygame.display.flip()
 177. getch(640,360,mode=1)
 178. def render_fade(self,fadeout,fadein,menu='default'):
 179. if menu == 'inventory':
 180. bg = player.inventory.render(0,0,simulate=True)
 181. elif menu == 'screen':
 182. bg = screen.screen
 183. elif menu == 'loot':
 184. bg = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]].inventory(simulated=True)
 185. elif menu == 'brake':
 186. bg = screen.render_brake(simulate=True)
 187. elif menu == 'main':
 188. bg = screen.render_main_menu(simulate=True)
 189. else:
 190. bg = self.render(0,True)
 191. clock = pygame.time.Clock()
 192. if fadein:
 193. for i in range(255,0,-15):
 194. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 195. helpsur.fill((48,48,48))
 196. helpsur.set_alpha(i)
 197. self.screen.blit(bg,(0,0))
 198. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 199. pygame.display.flip()
 200. clock.tick(510)
 201. if fadeout:
 202. for i in range(0,255,15):
 203. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 204. helpsur.fill((48,48,48))
 205. helpsur.set_alpha(i)
 206. self.screen.blit(bg,(0,0))
 207. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 208. pygame.display.flip()
 209. clock.tick(510)
 210. def reset_hit_matrix(self):
 211. self.hit_matrix = []
 212. for y in range(0,12):
 213. self.hit_matrix.append([])
 214. for x in range(0,15):
 215. self.hit_matrix[y].append(0)
 216. def write_hit_matrix(self,x,y,style):
 217. #style: 0:nothing
 218. # 1:fire_path
 219. # 2:fire_path_monster
 220. # 3:miss
 221. # 4:hit
 222. # 5:critical
 223. # 6:heal
 224. # 7:teleport
 225. # 8:minus_gem
 226. # 9:plus_gem
 227. # 10:plus_fish
 228. # 11:plus_shoe
 229. # 12:monster_lvl_up
 230. # 13:monster_die
 231. # 14:attention
 232. # 15:found
 233. # 16:drop
 234. # 17:fear
 235. # 18:blood_minus
 236. # 19:blood_plus
 237. # 20:throw
 238. # 21:minus_item
 239. # 22:plus_item
 240. # 23:spellwave
 241. xx = x - player.pos[0] + 8
 242. yy = y - player.pos[1] + 6
 243. try:
 244. if xx >= 0 and yy >= 0:
 245. self.hit_matrix[yy][xx] = style
 246. except:
 247. None
 248. def render_hits(self):
 249. s = pygame.Surface((480,360))
 250. s.fill((255,0,255))
 251. start = 0
 252. for y in range(start,len(self.hit_matrix)):
 253. for x in range(start,len(self.hit_matrix[0])):
 254. if self.hit_matrix[y][x] == 1:
 255. s.blit(gra_files.gdic['display'][11],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 256. elif self.hit_matrix[y][x] == 2:
 257. s.blit(gra_files.gdic['display'][12],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 258. elif self.hit_matrix[y][x] == 3:
 259. s.blit(gra_files.gdic['display'][13],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 260. elif self.hit_matrix[y][x] == 4:
 261. s.blit(gra_files.gdic['display'][14],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 262. elif self.hit_matrix[y][x] == 5:
 263. s.blit(gra_files.gdic['display'][15],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 264. elif self.hit_matrix[y][x] == 6:
 265. s.blit(gra_files.gdic['display'][23],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 266. elif self.hit_matrix[y][x] == 7:
 267. s.blit(gra_files.gdic['display'][24],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 268. elif self.hit_matrix[y][x] == 8:
 269. s.blit(gra_files.gdic['display'][26],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 270. elif self.hit_matrix[y][x] == 9:
 271. s.blit(gra_files.gdic['display'][27],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 272. elif self.hit_matrix[y][x] == 10:
 273. s.blit(gra_files.gdic['display'][42],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 274. elif self.hit_matrix[y][x] == 11:
 275. s.blit(gra_files.gdic['display'][43],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 276. elif self.hit_matrix[y][x] == 12:
 277. s.blit(gra_files.gdic['display'][51],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 278. elif self.hit_matrix[y][x] == 13:
 279. s.blit(gra_files.gdic['display'][58],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 280. elif self.hit_matrix[y][x] == 14:
 281. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 282. elif self.hit_matrix[y][x] == 15:
 283. s.blit(gra_files.gdic['display'][60],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 284. elif self.hit_matrix[y][x] == 16:
 285. s.blit(gra_files.gdic['display'][61],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 286. elif self.hit_matrix[y][x] == 17:
 287. s.blit(gra_files.gdic['display'][62],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 288. elif self.hit_matrix[y][x] == 18:
 289. s.blit(gra_files.gdic['display'][63],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 290. elif self.hit_matrix[y][x] == 19:
 291. s.blit(gra_files.gdic['display'][64],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 292. elif self.hit_matrix[y][x] == 20:
 293. s.blit(gra_files.gdic['display'][65],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 294. elif self.hit_matrix[y][x] == 21:
 295. s.blit(gra_files.gdic['display'][66],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 296. elif self.hit_matrix[y][x] == 22:
 297. s.blit(gra_files.gdic['display'][67],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 298. elif self.hit_matrix[y][x] == 23:
 299. s.blit(gra_files.gdic['display'][70],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 300. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 301. s = s.convert_alpha()
 302. return s
 303. def render_main_menu(self,simulate=False):
 304. if simulate == False:
 305. screen.render_fade(False,True,'main')
 306. if home_save == False:
 307. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 308. alt_path = display_path
 309. else:
 310. display_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep
 311. alt_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 312. num = 0
 313. master_loop = True
 314. run = True
 315. while run:
 316. s = pygame.Surface((640,360))
 317. s.fill((48,48,48))
 318. try:
 319. i_name = display_path + 'tmp.png'
 320. i = pygame.image.load(i_name)
 321. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 322. i = i.convert_alpha()
 323. s.blit(i,(0,0))
 324. except:
 325. i_name = alt_path + 'alt.png'
 326. i = pygame.image.load(i_name)
 327. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 328. i = i.convert_alpha()
 329. s.blit(i,(0,0))
 330. s.blit(gra_files.gdic['display'][16],(0,0))
 331. menu_list = ('PLAY','OPTIONS','CREDITS','QUIT')
 332. for c in range(0,len(menu_list)):
 333. name_image = self.font.render(menu_list[c],1,(0,0,0))
 334. s.blit(name_image,(210,145+(c*45)))
 335. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(185,138+(num*45)))
 336. version_info = 'v'+version+' "'+version_name+'"'
 337. ver_info_image1 = self.font.render(version_info,1,(0,0,0))
 338. ver_info_image2 = self.font.render(version_info,1,(255,255,255))
 339. s.blit(ver_info_image1,(107,85))
 340. s.blit(ver_info_image2,(105,85))
 341. if game_options.check_version == 1:
 342. if ver_string == 'This version is up to date.':
 343. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(0,255,0))
 344. elif ver_string == 'Old version!!! Please update.':
 345. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,0,0))
 346. else:
 347. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,255,255))
 348. ver_image2 = self.font.render(ver_string,1,(0,0,0))
 349. s.blit(ver_image2,(12,340))
 350. s.blit(ver_image,(10,340))
 351. if game_options.mousepad == 0:
 352. s_h = pygame.Surface((160,360))
 353. s_h.fill((48,48,48))
 354. s.blit(s_h,(480,0))
 355. s_help = pygame.Surface((640,360))
 356. s_help.fill((48,48,48))
 357. s_help.blit(s,(80,0))
 358. s = s_help
 359. else:
 360. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 361. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 362. if simulate == True:
 363. return s
 364. self.screen.blit(s,(0,0))
 365. pygame.display.flip()
 366. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 367. if ui == 'exit':
 368. master_loop = False
 369. run = False
 370. if ui == 'w':
 371. num -= 1
 372. if num < 0:
 373. num = 0
 374. elif ui == 's':
 375. num += 1
 376. if num > 3:
 377. num = 3
 378. elif ui == 'e':
 379. if num == 0:
 380. test = screen.choose_save_path()
 381. if test == 'exit':
 382. master_loop = False
 383. run = False
 384. elif num == 1:
 385. test = screen.render_options()
 386. if test == 'exit':
 387. master_loop = False
 388. run = False
 389. elif num == 2:
 390. test = screen.render_credits()
 391. if test == 'exit':
 392. master_loop = False
 393. run = False
 394. elif num == 3:
 395. master_loop = False
 396. run = False
 397. return master_loop
 398. def render_crash(self):
 399. run = True
 400. while run:
 401. self.screen.fill((48,48,48))
 402. string = []
 403. string.append('Sorry, something went wrong.')
 404. string.append('Check out debug.txt for more informations.')
 405. debug_location = '('+save_path+')'
 406. for c in range(0,6):
 407. debug_location = debug_location.replace('World'+str(c),'debug.txt')
 408. string.append(debug_location)
 409. st = []
 410. for i in string:
 411. st.append(self.font.render(i,1,(255,255,255)))
 412. for j in range(0,len(st)):
 413. self.screen.blit(st[j],(5,25+j*25))
 414. pygame.display.flip()
 415. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 416. if ui != 'none':
 417. run = False
 418. def choose_save_path(self):
 419. global save_path
 420. global playing
 421. global master_loop
 422. global gra_files
 423. gra_files = g_files()
 424. if home_save == True:
 425. path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures'
 426. else:
 427. path = basic_path
 428. run = True
 429. while run:
 430. menu_items = []
 431. for c in range(0,5):
 432. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(c)
 433. p_attribute = attribute(2,2,2,2,2,10,10)
 434. p_inventory = inventory()
 435. player_help = player_class ('-EMPTY SLOT-', 'local_0_0', p_attribute,p_inventory, build= 'Auto')
 436. if player_help.name != '-EMPTY SLOT-':
 437. item_string = player_help.name + ' LVL:' + str(player_help.lvl)
 438. else:
 439. item_string = '-EMPTY SLOT-'
 440. menu_items.append(item_string)
 441. menu_items.append('~~ERASE~~')
 442. menu_items.append('~~BACK~~')
 443. choice = screen.get_choice('Choose a saved game',menu_items,False)
 444. if choice == 'exit':
 445. master_loop = False
 446. run = False
 447. return('exit')
 448. if choice < 5:
 449. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice)
 450. playing = True
 451. run = False
 452. elif choice == 5:
 453. menu_items_erase = []
 454. for d in range(0,5):
 455. menu_items_erase.append(menu_items[d])
 456. menu_items_erase.append('~~BACK~~')
 457. choice2 = screen.get_choice('Choose a game to erase',menu_items_erase,False,'Warning')
 458. if choice2 < 5:
 459. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice2)
 460. try:
 461. choice3 = screen.get_choice('Are you sure?',('No','Yes'),False,'Warning')
 462. if choice3 == 1:
 463. h = ('world.data','time.data','player.data','gods.data')
 464. for i in h:
 465. p = save_path + os.sep + i
 466. os.remove(p)
 467. except:
 468. None
 469. elif choice == 6:
 470. run = False
 471. def save_tmp_png(self):
 472. x = player.pos[0]
 473. if x-10 < 0:
 474. x += -1*(x-11)
 475. elif x+10 > max_map_size-2:
 476. x -= 10
 477. y = player.pos[1]
 478. if y-10 < 0:
 479. y += -1*(y-11)
 480. elif y+10 > max_map_size-2:
 481. y -= 10
 482. z = player.pos[2]
 483. s = pygame.Surface((480,360))
 484. for yy in range(-5,10):
 485. for xx in range(-7,8):
 486. t_pos = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].tile_pos
 487. t_replace = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].replace
 488. if t_replace == None:
 489. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 490. else:
 491. try:
 492. #render the replaced tile under the replacing one. eg.: for stacks
 493. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_replace.tile_pos[1]][t_replace.tile_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 494. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 495. except:
 496. None
 497. if home_save == False:
 498. tmp_save_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep + 'tmp.png'
 499. else:
 500. tmp_save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'tmp.png'
 501. pygame.image.save(s,tmp_save_path)
 502. def re_init(self): # For changing screenmode
 503. options_path = save_path.replace(os.sep + 'World0','')
 504. if game_options.screenmode == 2 and cheat_mode == True:
 505. game_options.screenmode = 0
 506. mode = game_options.screenmode
 507. if self.win_mode < 2:
 508. mode += 1
 509. else:
 510. mode = 0
 511. if mode == 2 and cheat_mode == True:
 512. mode = 0
 513. game_options.screenmode = mode
 514. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 515. self.__init__(game_options.screenmode,False)
 516. def draw_player(self):
 517. s = pygame.Surface((32,32))
 518. s.fill((255,0,255))
 519. if player.inventory.wearing['Background'] != player.inventory.nothing:
 520. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 521. skinstring = 'SKIN_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 522. s.blit(gra_files.gdic['char'][skinstring],(0,0))
 523. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 524. underwear_string = player.gender + '_underwear'
 525. s.blit(gra_files.gdic['char'][underwear_string],(0,0))
 526. try:
 527. render_hair = (player.inventory.wearing['Hat'].override_hair == False)
 528. except:
 529. render_hair = True
 530. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing and render_hair:
 531. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 532. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 533. if player.inventory.wearing['Hat'] != player.inventory.nothing:
 534. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 535. else:
 536. if player.inventory.wearing['Hat'] == player.inventory.nothing:
 537. if player.inventory.wearing['Head'] != player.inventory.nothing:
 538. helmetstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 539. s.blit(gra_files.gdic['char'][helmetstring],(0,0))
 540. else:
 541. if render_hair == True:
 542. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 543. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 544. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 545. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 546. if player.inventory.wearing['Body'] != player.inventory.nothing:
 547. armorstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 548. s.blit(gra_files.gdic['char'][armorstring],(0,0))
 549. if player.inventory.wearing['Legs'] != player.inventory.nothing:
 550. cuissestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 551. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuissestring],(0,0))
 552. if player.inventory.wearing['Feet'] != player.inventory.nothing:
 553. shoestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 554. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoestring],(0,0))
 555. else:
 556. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 557. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] != player.inventory.nothing:
 558. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 559. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 560. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] != player.inventory.nothing:
 561. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 562. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 563. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'low_liquid':
 564. help_s = pygame.Surface((32,5))
 565. help_s.fill((255,0,255))
 566. s.blit(help_s,(0,27))
 567. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'swim':
 568. help_s = pygame.Surface((32,13))
 569. help_s.fill((255,0,255))
 570. s.blit(help_s,(0,19))
 571. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 572. return s
 573. def draw_tile(self,on_map,x,y,z,visible):
 574. s = pygame.Surface((32,32))
 575. s.fill((48,48,48))
 576. if x > max_map_size-1 or y > max_map_size-1 or x < 0 or y < 0:
 577. return s
 578. if world.maplist[z][on_map].known[y][x] == 0:
 579. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][0][3],(0,0))
 580. else:
 581. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 582. old_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 583. new_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 584. run = True
 585. while run:
 586. new_tile = old_tile.replace
 587. if new_tile != None:
 588. old_tile = new_tile
 589. else:
 590. run = False
 591. if len(old_tile.tile_pos) > 2:
 592. if time.minute%2 == 0:
 593. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 594. else:
 595. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[3]][old_tile.tile_pos[2]],(0,0))
 596. else:
 597. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 598. if len(world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos) > 2:
 599. if time.minute%2 == 0:
 600. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 601. else:
 602. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[3]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[2]],(0,0))
 603. else:
 604. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 605. if visible == False:
 606. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 607. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x] != 0:
 608. s.blit(self.draw_monster(x,y,z,on_map,visible),(0,0))
 609. return s
 610. def draw_monster(self,x,y,z,on_map,visible):
 611. s = pygame.Surface((32,32))
 612. s.fill((255,0,255))
 613. if visible == True:
 614. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 615. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 616. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 617. help_s = pygame.Surface((32,5))
 618. help_s.fill((255,0,255))
 619. s.blit(help_s,(0,27))
 620. elif world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 621. help_s = pygame.Surface((32,13))
 622. help_s.fill((255,0,255))
 623. s.blit(help_s,(0,19))
 624. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border == 10:
 625. None
 626. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 627. s.blit(gra_files.gdic['display'][28],(0,0))
 628. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 629. if len(lvl) == 1:
 630. lvl = '0'+lvl
 631. elif len(lvl) > 2:
 632. lvl = lvl[0]+'+'
 633. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 634. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 635. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 636. s.blit(gra_files.gdic['display'][29],(0,0))
 637. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 638. if len(lvl) == 1:
 639. lvl = '0'+lvl
 640. elif len(lvl) > 2:
 641. lvl = lvl[0]+'+'
 642. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 643. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 644. else:
 645. s.blit(gra_files.gdic['display'][30],(0,0))
 646. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 647. if len(lvl) == 1:
 648. lvl = '0'+lvl
 649. elif len(lvl) > 2:
 650. lvl = lvl[0]+'+'
 651. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 652. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 653. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border > 10:
 654. s.blit(gra_files.gdic['display'][69],(0,0))
 655. else:
 656. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][0].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][1].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][3].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].name == 'cage':
 657. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 658. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 659. else:
 660. coin = random.randint(0,1)
 661. if coin == 1:
 662. s.blit(gra_files.gdic['display'][7],(0,0))
 663. else:
 664. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 665. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 666. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].quest_state != 'None':
 667. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(0,0))
 668. return s
 669. def generate_light_effect(self):
 670. if player.buffs.get_buff('berzerk') > 0:
 671. y = 3
 672. elif player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 673. y = 2
 674. elif player.pos[2] > 0:
 675. y = 1
 676. else:
 677. y= 0
 678. x = time.hour
 679. if player.buffs.get_buff('berzerk') > 0:
 680. alpha = 135
 681. elif player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 682. alpha = 60
 683. elif player.pos[2] == 0:
 684. if time.hour == 12:
 685. alpha = 0
 686. elif time.hour < 12:
 687. alpha = 60-(time.hour*5)
 688. elif time.hour > 12:
 689. alpha = 0+((time.hour-12)*5)
 690. else:
 691. alpha = 135
 692. light_color = gra_files.gdic['lightmap'].get_at((x,y))
 693. s = pygame.Surface((640,360))
 694. s.fill(light_color)
 695. if player.buffs.get_buff('light') > 0 and player.buffs.get_buff('berzerk') == 0:
 696. pygame.draw.circle(s,(255,0,255),[254,197],120,0)
 697. help_tile = pygame.Surface((32,32))
 698. help_tile.fill(light_color)
 699. fov = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],6)
 700. for y in range(0,len(fov)-1):
 701. for x in range(0,len(fov[y])-1):
 702. if fov[y][x] == 0:
 703. s.blit(help_tile,(x*32,y*32))
 704. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 705. s.set_alpha(alpha)
 706. return s
 707. def render(self,mes_num, simulate = False, photo = False):
 708. radius = 6
 709. if player.pos[2] > 0:
 710. radius = 2
 711. elif player.pos[2] == 0:
 712. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 713. radius = 2
 714. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 715. radius = 3
 716. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 717. radius = 4
 718. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 719. radius = 5
 720. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('nightvision'):
 721. radius = 6
 722. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 723. radius = 0
 724. s = pygame.Surface((640,360))
 725. test = message.sget()
 726. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 727. start_pos_x = 240 #the center of the main map view
 728. start_pos_y = 180
 729. ymin = player.pos[1]-6
 730. ymax = player.pos[1]+6
 731. xmin = player.pos[0]-8
 732. xmax = player.pos[0]+7
 733. ry = 0
 734. fow = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],radius)
 735. for y in range(ymin,ymax):
 736. rx = 0
 737. for x in range(xmin,xmax):
 738. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x,y,player.pos[2],fow[ry][rx]),(rx*32,ry*32))
 739. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 740. s.blit(screen.draw_player(),(rx*32,ry*32))
 741. player_pos_help = (x,y)
 742. rx+=1
 743. ry+=1
 744. s.blit(self.render_hits(),(0,0))
 745. s.blit(screen.generate_light_effect(),(0,0))
 746. if photo == True:
 747. if low_res == False:
 748. photo_help = pygame.Surface((480,360))
 749. photo_help.blit(s,(0,0))
 750. s = photo_help
 751. else:
 752. photo_help = pygame.Surface((320,240))
 753. photo_help.blit(s,(0,0))
 754. s = photo_help
 755. return s
 756. if self.fire_mode == 0:
 757. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 758. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 759. else:
 760. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 761. elif self.fire_mode == 1:
 762. s.blit(gra_files.gdic['display'][10],(0,0))
 763. s.blit(gra_files.gdic['display'][41],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 764. else:
 765. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 766. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 767. else:
 768. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 769. s.blit(gra_files.gdic['display'][68],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 770. #render tool info
 771. #1. Axe
 772. if player.inventory.wearing['Axe'] == player.inventory.nothing:
 773. s.blit(gra_files.gdic['display'][44],(0,39))
 774. else:
 775. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,39))
 776. axestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Axe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Axe'].classe
 777. s.blit(gra_files.gdic['char'][axestring],(0,39))
 778. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,39))
 779. axe_state = (15*player.inventory.wearing['Axe'].state)/100
 780. help_sur = pygame.Surface((axe_state,1))
 781. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 782. s.blit(help_sur,(10,67))
 783. #2. Pickaxe
 784. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] == player.inventory.nothing:
 785. s.blit(gra_files.gdic['display'][45],(16,39))
 786. else:
 787. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,39))
 788. pickaxestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].classe
 789. s.blit(gra_files.gdic['char'][pickaxestring],(16,39))
 790. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,39))
 791. pickaxe_state = (15*player.inventory.wearing['Pickaxe'].state)/100
 792. help_sur = pygame.Surface((pickaxe_state,1))
 793. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 794. s.blit(help_sur,(26,67))
 795. #3. Melee weapon
 796. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] == player.inventory.nothing:
 797. s.blit(gra_files.gdic['display'][52],(32,39))
 798. else:
 799. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,39))
 800. melee_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 801. if player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe != 'spear':
 802. s.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(32,39))
 803. else:
 804. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 805. h_sur.fill((255,0,255))
 806. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(0,0))
 807. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 808. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 809. s.blit(h_sur,(39,48))
 810. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,39))
 811. melee_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(R)'].state)/100
 812. help_sur = pygame.Surface((melee_state,1))
 813. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 814. s.blit(help_sur,(42,67))
 815. #4. Magic weapon
 816. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 817. s.blit(gra_files.gdic['display'][53],(48,39))
 818. else:
 819. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,39))
 820. magic_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 821. if player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe != 'rune staff':
 822. s.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(42,39))
 823. else:
 824. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 825. h_sur.fill((255,0,255))
 826. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(0,0))
 827. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 828. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 829. s.blit(h_sur,(42,48))
 830. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,39))
 831. magic_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(L)'].state)/100
 832. help_sur = pygame.Surface((magic_state,1))
 833. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 834. s.blit(help_sur,(58,67))
 835. #5. Necklace
 836. if player.inventory.wearing['Neck'] == player.inventory.nothing:
 837. s.blit(gra_files.gdic['display'][40],(64,39))
 838. else:
 839. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,39))
 840. necklacestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Neck'].material + '_' + player.inventory.wearing['Neck'].classe
 841. s.blit(gra_files.gdic['char'][necklacestring],(64,39))
 842. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,39))
 843. necklace_state = (15*player.inventory.wearing['Neck'].state)/100
 844. help_sur = pygame.Surface((necklace_state,1))
 845. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 846. s.blit(help_sur,(74,67))
 847. #6. Helmet
 848. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing:
 849. s.blit(gra_files.gdic['display'][54],(0,54))
 850. else:
 851. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,54))
 852. helmet_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 853. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 854. h_sur.fill((255,0,255))
 855. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][helmet_string],(0,0))
 856. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 857. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,32,4),0)
 858. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 859. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 860. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 861. s.blit(h_sur,(0,65))
 862. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,54))
 863. helmet_state = (15*player.inventory.wearing['Head'].state)/100
 864. help_sur = pygame.Surface((helmet_state,1))
 865. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 866. s.blit(help_sur,(10,82))
 867. #7. Armor
 868. if player.inventory.wearing['Body'] == player.inventory.nothing:
 869. s.blit(gra_files.gdic['display'][55],(16,54))
 870. else:
 871. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,54))
 872. armor_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 873. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 874. h_sur.fill((255,0,255))
 875. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][armor_string],(0,0))
 876. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 877. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 878. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 879. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 880. s.blit(h_sur,(16,55))
 881. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,54))
 882. armor_state = (15*player.inventory.wearing['Body'].state)/100
 883. help_sur = pygame.Surface((armor_state,1))
 884. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 885. s.blit(help_sur,(26,82))
 886. #8. Cuisse
 887. if player.inventory.wearing['Legs'] == player.inventory.nothing:
 888. s.blit(gra_files.gdic['display'][56],(32,54))
 889. else:
 890. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,54))
 891. cuisse_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 892. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuisse_string],(32,50))
 893. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,54))
 894. cuisse_state = (15*player.inventory.wearing['Legs'].state)/100
 895. help_sur = pygame.Surface((cuisse_state,1))
 896. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 897. s.blit(help_sur,(42,82))
 898. #9. Shoes
 899. if player.inventory.wearing['Feet'] == player.inventory.nothing:
 900. s.blit(gra_files.gdic['display'][57],(48,54))
 901. else:
 902. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,54))
 903. shoes_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 904. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoes_string],(49,46))
 905. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,54))
 906. shoes_state = (15*player.inventory.wearing['Feet'].state)/100
 907. help_sur = pygame.Surface((shoes_state,1))
 908. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 909. s.blit(help_sur,(58,82))
 910. #10. Ring
 911. if player.inventory.wearing['Hand'] == player.inventory.nothing:
 912. s.blit(gra_files.gdic['display'][39],(64,54))
 913. else:
 914. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,54))
 915. ring_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hand'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hand'].classe
 916. s.blit(gra_files.gdic['char'][ring_string],(64,54))
 917. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,54))
 918. ring_state = (15*player.inventory.wearing['Hand'].state)/100
 919. help_sur = pygame.Surface((ring_state,1))
 920. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 921. s.blit(help_sur,(74,82))
 922. #render icons
 923. #1. Use
 924. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].use_group == 'None' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]] == 0:
 925. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,161))
 926. s.blit(gra_files.gdic['display'][34],(0,161))
 927. else:
 928. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,161))
 929. s.blit(gra_files.gdic['display'][33],(0,161))
 930. use_string = '['+key_name['e']+']action'
 931. use_image1 = self.font.render(use_string,1,(0,0,0))
 932. use_image2 = self.font.render(use_string,1,(255,255,255))
 933. s.blit(use_image1,(36,173))
 934. s.blit(use_image2,(34,173))
 935. #2. Fire
 936. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing or player.mp < 2:
 937. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,129))
 938. s.blit(gra_files.gdic['display'][36],(0,129))
 939. else:
 940. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,129))
 941. s.blit(gra_files.gdic['display'][35],(0,129))
 942. if self.fire_mode == False:
 943. fire_string = '['+key_name['f']+']fire'
 944. else:
 945. fire_string = '['+key_name['x']+']cancel'
 946. fire_image1 = self.font.render(fire_string,1,(0,0,0))
 947. fire_image2 = self.font.render(fire_string,1,(255,255,255))
 948. s.blit(fire_image1,(36,141))
 949. s.blit(fire_image2,(34,141))
 950. #4.Focus
 951. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,97))#65
 952. try:
 953. focus_state = (32*player.mp/player.attribute.max_mp)
 954. except:
 955. focus_state = 1
 956. help_sur = pygame.Surface((focus_state,32))
 957. help_sur.fill((255,0,255))
 958. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,0))
 959. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 960. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 961. s.blit(help_sur,(0,97))
 962. if player.mp < player.attribute.max_mp:
 963. s.blit(gra_files.gdic['display'][38],(0,97))
 964. focus_string = 'unfocused'
 965. else:
 966. s.blit(gra_files.gdic['display'][37],(0,97))
 967. focus_string = 'focused'
 968. focus_image1 = self.font.render(focus_string,1,(0,0,0))
 969. focus_image2 = self.font.render(focus_string,1,(255,255,255))
 970. s.blit(focus_image1,(36,109))#77
 971. s.blit(focus_image2,(34,109))
 972. # render messages
 973. if low_res == False:
 974. mes_pos_y = 335
 975. else:
 976. mes_pos_y = 225
 977. mlist = test
 978. for c in range(0,5):
 979. shadow_image = self.font.render(mlist[c],1,(0,0,0))
 980. text_image = self.font.render(mlist[c],1,(255,255,255))
 981. s.blit(shadow_image,(2,mes_pos_y-(c*10)))
 982. s.blit(text_image,(0,mes_pos_y-(c*10)))
 983. #render lvl info
 984. lvl_string = str(player.lvl)
 985. if len(lvl_string) == 1:
 986. lvl_string = '0'+lvl_string
 987. lvl_image = self.font.render(lvl_string,1,(255,255,255))
 988. s.blit(lvl_image,(153,48))
 989. bar_length = 1 + ((319/100)*player.xp)
 990. xp_surface = pygame.Surface((bar_length,64))
 991. xp_surface.fill((255,0,255))
 992. xp_surface.blit(gra_files.gdic['display'][19],(0,0))
 993. xp_surface.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 994. xp_surface = xp_surface.convert_alpha()
 995. s.blit(xp_surface,(0,0))
 996. if game_options.mousepad == 1:
 997. if self.fire_mode == 0:
 998. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 999. else:
 1000. s.blit(gra_files.gdic['display'][9],(480,0))
 1001. else:
 1002. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1003. s_help.fill((48,48,48))
 1004. s.blit(s_help,(480,0))
 1005. #render buffs
 1006. buffs = player.buffs.sget()
 1007. if low_res == False:
 1008. posx = 388
 1009. posy = 10
 1010. else:
 1011. posx = 228
 1012. posy = 75
 1013. for i in buffs:
 1014. if i != ' ':
 1015. buff_shadow = self.font.render(i,1,(0,0,0))
 1016. s.blit(buff_shadow,(posx+2,posy))
 1017. buff_image = self.font.render(i,1,(200,200,200))
 1018. s.blit(buff_image,(posx,posy))
 1019. else:
 1020. None
 1021. posy += 20
 1022. #render date
 1023. date_string = time.sget()
 1024. posx = 235
 1025. posy = 10
 1026. date_image = self.font.render(date_string[0],1,(0,0,0))
 1027. s.blit(date_image,(posx,posy))
 1028. posy = 20
 1029. time_image = self.font.render(date_string[1],1,(0,0,0))
 1030. s.blit(time_image,(posx,posy))
 1031. #render player info
 1032. #lp
 1033. lp_string = str(player.lp) + '/' + str(player.attribute.max_lp)
 1034. posx = 13
 1035. posy = 12
 1036. if player.lp < 4:
 1037. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(200,0,0))
 1038. else:
 1039. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(0,0,0))
 1040. s.blit(lp_image,(posx,posy))
 1041. #hunger
 1042. hunger_percent = int((100 * player.attribute.hunger) / player.attribute.hunger_max)
 1043. hunger_string = str(hunger_percent) + '%'
 1044. posx = 75
 1045. posy = 12
 1046. if hunger_percent < 11:
 1047. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(200,0,0))
 1048. else:
 1049. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(0,0,0))
 1050. s.blit(hunger_image,(posx,posy))
 1051. #trirst
 1052. thirst_percent = int((100 * player.attribute.thirst) / player.attribute.thirst_max)
 1053. thirst_string = str(thirst_percent) + '%'
 1054. posx = 125
 1055. posy = 12
 1056. if thirst_percent < 11:
 1057. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(200,0,0))
 1058. else:
 1059. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(0,0,0))
 1060. s.blit(thirst_image,(posx,posy))
 1061. #tiredness
 1062. tiredness_percent = int((100 * player.attribute.tiredness) / player.attribute.tiredness_max)
 1063. tiredness_string = str(tiredness_percent) + '%'
 1064. posx = 180
 1065. posy = 12
 1066. if tiredness_percent < 11:
 1067. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(200,0,0))
 1068. else:
 1069. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(0,0,0))
 1070. s.blit(tiredness_image,(posx,posy))
 1071. if game_options.mousepad == 0:
 1072. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1073. s_help.fill((48,48,48))
 1074. s_help.blit(s,(80,0))
 1075. s = s_help
 1076. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1077. self.screen.blit(s,(0,0))
 1078. if simulate == False:
 1079. pygame.display.flip()
 1080. else:
 1081. return s
 1082. if test[1] == '~*~':
 1083. return True
 1084. else:
 1085. return False
 1086. def render_load(self,num,progress=None):
 1087. s = pygame.Surface((640,360))
 1088. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 1089. if num == 0:
 1090. string = 'Looking for saved data... '
 1091. elif num == 1:
 1092. string = 'Loading world data...'
 1093. elif num == 2:
 1094. string = 'Nothing found...'
 1095. elif num == 3:
 1096. string = 'Generate overworld...'
 1097. elif num == 4:
 1098. string = 'Generate caves...'
 1099. elif num == 5:
 1100. string = 'Saving...'
 1101. elif num == 6:
 1102. string = 'Loading time data...'
 1103. elif num == 7:
 1104. string = 'Loading player data...'
 1105. elif num == 8:
 1106. string = 'Set time...'
 1107. elif num == 9:
 1108. string = 'Generate player...'
 1109. elif num == 10:
 1110. string = 'Making time related changes...'
 1111. elif num == 11:
 1112. string = 'Something has gone wrong...'
 1113. elif num == 12:
 1114. string = 'Zzzzzzzzzz'
 1115. elif num == 13:
 1116. string = 'Generate deus ex machina...'
 1117. elif num == 14:
 1118. string = 'Loading deus ex machina...'
 1119. elif num == 15:
 1120. string = 'Generate grot...'
 1121. elif num == 16:
 1122. string = 'Generate elfish fortress...'
 1123. elif num == 17:
 1124. string = 'Generate orcish mines...'
 1125. elif num == 18:
 1126. string = 'Generate desert...'
 1127. elif num == 19:
 1128. string = 'Initialize level...'
 1129. elif num == 20:
 1130. string = 'Please use run.py/run.exe'
 1131. ######add more here
 1132. if low_res == False:
 1133. posx = 150
 1134. posy = 200
 1135. else:
 1136. posx=50
 1137. posy= 100
 1138. image = self.font.render(string,1,(255,255,255))
 1139. s.blit(image,(posx,posy))
 1140. if progress != None:
 1141. s.blit(gra_files.gdic['display'][20],(posx-50,posy+20))
 1142. help_sur = pygame.Surface((((progress*320)/100),12))
 1143. help_sur.fill((255,0,255))
 1144. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][21],(0,0))
 1145. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1146. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1147. s.blit(help_sur,(posx-50,posy+20))
 1148. if low_res == False:
 1149. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1150. self.screen.blit(s,(0,0))
 1151. pygame.display.flip()
 1152. def render_built(self,xmin,xmax,ymin,ymax,style):
 1153. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1154. start_pos_y = 192
 1155. price = 0
 1156. bg = self.render(0, True)
 1157. s = pygame.Surface((640,360))
 1158. s.fill((255,0,255))
 1159. if style == 'Room':
 1160. build_total = True
 1161. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1162. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1163. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] == 0:
 1164. built_here = 1
 1165. price += 2
 1166. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1167. built_here = 2
 1168. price += 1
 1169. else:
 1170. built_here = 0
 1171. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] != 0:
 1172. built_here = 0
 1173. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1174. built_here = 0
 1175. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1176. if built_here == 1:
 1177. price -= 2
 1178. elif built_here == 2:
 1179. price -= 1
 1180. built_here = 0
 1181. if built_here == 0:
 1182. build_total = False
 1183. if build_total == False:
 1184. price = 0
 1185. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1186. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1187. if build_total != 0:
 1188. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1189. if x == xmax or x == -xmin:
 1190. if built_here == 1:
 1191. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1192. elif built_here == 2:
 1193. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1194. elif y == ymax or y == -ymin:
 1195. if built_here == 1:
 1196. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1197. elif built_here == 2:
 1198. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1199. else:
 1200. if built_here == 1:
 1201. s.blit(gra_files.gdic['built'][5],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1202. elif built_here == 2:
 1203. s.blit(gra_files.gdic['built'][7],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1204. else:
 1205. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1206. if x == xmax or x == -xmin:
 1207. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1208. elif y == ymax or y == -ymin:
 1209. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1210. else:
 1211. s.blit(gra_files.gdic['built'][4],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1212. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1213. # render mode name
 1214. name = '~Build Room~'
 1215. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1216. posx = 0
 1217. posy = 0
 1218. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1219. # render wood needed
 1220. wood_need = int(price/2)
 1221. if wood_need == 0 and price != 0:
 1222. wood_need = 1
 1223. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1224. posx = 0
 1225. posy = 15
 1226. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1227. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1228. else:
 1229. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1230. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1231. # render stone needed
 1232. stone_need = int(price/2)
 1233. if stone_need == 0 and price != 0:
 1234. stone_need = 1
 1235. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1236. posx = 160
 1237. posy = 15
 1238. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1239. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1240. else:
 1241. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1242. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1243. # render info line
 1244. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1245. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1246. posx = 0
 1247. posy = 30
 1248. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1249. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1250. posx = 0
 1251. posy = 40
 1252. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1253. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1254. elif style == 'Doorway':
 1255. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'solid' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1256. built_here = 1
 1257. price += 2
 1258. else:
 1259. built_here = 0
 1260. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1261. built_here = False
 1262. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1263. if built_here == 1:
 1264. price -= 2
 1265. elif built_here == 2:
 1266. price -= 1
 1267. built_here = 0
 1268. if built_here != 0:
 1269. if built_here == 1:
 1270. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1271. elif built_here == 2:
 1272. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1273. else:
 1274. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1275. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1276. # render mode name
 1277. name = '~Built Doorway~'
 1278. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1279. posx = 0
 1280. posy = 0
 1281. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1282. # render wood needed
 1283. wood_need = 0
 1284. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1285. posx = 0
 1286. posy = 15
 1287. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1288. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1289. else:
 1290. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1291. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1292. # render stone needed
 1293. stone_need = 0
 1294. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1295. posx = 160
 1296. posy = 15
 1297. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1298. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1299. else:
 1300. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1301. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1302. # render info line
 1303. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1304. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1305. posx = 0
 1306. posy = 30
 1307. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1308. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1309. posx = 0
 1310. posy = 40
 1311. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1312. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1313. elif style == 'Door':
 1314. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1315. built_here = 1
 1316. price += 2
 1317. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True:
 1318. built_here = 2
 1319. price += 1
 1320. else:
 1321. built_here = 0
 1322. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1323. built_here = False
 1324. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1325. if built_here == 1:
 1326. price -= 2
 1327. elif built_here == 2:
 1328. price -= 1
 1329. built_here = 0
 1330. if built_here != 0:
 1331. if built_here == 1:
 1332. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1333. elif built_here == 2:
 1334. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1335. else:
 1336. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1337. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1338. # render mode name
 1339. name = '~Built Door~'
 1340. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1341. posx = 0
 1342. posy = 0
 1343. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1344. # render wood needed
 1345. wood_need = price
 1346. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1347. posx = 0
 1348. posy = 15
 1349. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1350. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1351. else:
 1352. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1353. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1354. # render stone needed
 1355. stone_need = 0
 1356. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1357. posx = 160
 1358. posy = 15
 1359. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1360. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1361. else:
 1362. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1363. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1364. # render info line
 1365. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1366. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1367. posx = 0
 1368. posy = 30
 1369. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1370. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1371. posx = 0
 1372. posy = 40
 1373. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1374. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1375. elif style == 'Stair up':
 1376. if player.pos[2] > 0:
 1377. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]-1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1378. build_here = 0
 1379. else:
 1380. build_here = 1
 1381. if build_here == 0:
 1382. s.blit(gra_files.gdic['built'][10],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1383. else:
 1384. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1385. else:
 1386. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1387. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1388. # render mode name
 1389. name = '~Built stair up~'
 1390. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1391. posx = 0
 1392. posy = 0
 1393. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1394. # render wood needed
 1395. wood_need = 10
 1396. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1397. posx = 0
 1398. posy = 15
 1399. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1400. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1401. else:
 1402. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1403. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1404. # render stone needed
 1405. stone_need = 40
 1406. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1407. posx = 160
 1408. posy = 15
 1409. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1410. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1411. else:
 1412. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1413. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1414. # render info line
 1415. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1416. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1417. posx = 0
 1418. posy = 30
 1419. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1420. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1421. posx = 0
 1422. posy = 40
 1423. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1424. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1425. elif style == 'Stair down':
 1426. if player.pos[2] < 15:
 1427. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]+1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1428. build_here = 0
 1429. else:
 1430. build_here = 1
 1431. if build_here == 0:
 1432. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1433. else:
 1434. s.blit(gra_files.gdic['built'][13],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1435. else:
 1436. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1437. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1438. # render mode name
 1439. name = '~Built stair down~'
 1440. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1441. posx = 0
 1442. posy = 0
 1443. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1444. # render wood needed
 1445. wood_need = 10
 1446. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1447. posx = 0
 1448. posy = 15
 1449. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1450. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1451. else:
 1452. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1453. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1454. # render stone needed
 1455. if player.pos[2] > 0:
 1456. stone_need = 40
 1457. else:
 1458. stone_need = 15
 1459. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1460. posx = 160
 1461. posy = 15
 1462. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1463. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1464. else:
 1465. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1466. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1467. # render info line
 1468. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Position'
 1469. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1470. posx = 0
 1471. posy = 30
 1472. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1473. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1474. posx = 0
 1475. posy = 40
 1476. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1477. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1478. elif style == 'Agriculture':
 1479. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1480. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1481. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1482. built_here = 1
 1483. price += 1
 1484. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1485. built_here = 2
 1486. price += 1
 1487. else:
 1488. built_here = 0
 1489. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1490. if built_here == 1:
 1491. price -= 2
 1492. elif built_here == 2:
 1493. price -= 1
 1494. built_here = 0
 1495. if built_here != 0:
 1496. if built_here == 1:
 1497. s.blit(gra_files.gdic['built'][15],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1498. elif built_here == 2:
 1499. s.blit(gra_files.gdic['built'][16],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1500. else:
 1501. s.blit(gra_files.gdic['built'][14],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1502. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1503. # render mode name
 1504. name = '~Build Agriculture~'
 1505. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1506. posx = 0
 1507. posy = 0
 1508. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1509. # render seeds needed
 1510. seed_need = price
 1511. if seed_need == 0:
 1512. seed_need = 1
 1513. wood_need = seed_need
 1514. stone_need = 0
 1515. wood_string = 'Seeds: ' + str(seed_need) + '(' + str(player.inventory.materials.seeds) + ')'
 1516. posx = 120
 1517. posy = 15
 1518. if wood_need <= player.inventory.materials.seeds:
 1519. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1520. else:
 1521. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1522. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1523. # render info line
 1524. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1525. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1526. posx = 0
 1527. posy = 30
 1528. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1529. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1530. posx = 0
 1531. posy = 40
 1532. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1533. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1534. elif style == 'remove':
 1535. shape = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].float_building_shape(player.pos[0]+xmin,player.pos[1]+ymin)
 1536. for y in range(player.pos[1]-8,player.pos[1]+8):
 1537. for x in range(player.pos[0]-6,player.pos[0]+6):
 1538. rx = x-player.pos[0]
 1539. ry = y-player.pos[1]
 1540. if shape[y][x] == 1:
 1541. s.blit(gra_files.gdic['built'][9],(start_pos_x+(rx*32),start_pos_y+(ry*32))) #remove icon here
 1542. s.blit(gra_files.gdic['built'][19],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #remove icon here
 1543. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1544. # render mode name
 1545. name = '~Remove~'
 1546. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1547. posx = 0
 1548. posy = 0
 1549. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1550. # render ---
 1551. wood_string = '---'
 1552. posx = 120
 1553. posy = 15
 1554. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1555. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1556. # render info line
 1557. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']change Size'
 1558. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']REMOVE!'
 1559. posx = 0
 1560. posy = 30
 1561. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1562. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1563. posx = 0
 1564. posy = 40
 1565. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1566. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1567. wood_need = 0
 1568. stone_need = 0
 1569. if game_options.mousepad == 0:
 1570. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1571. s_help.fill((255,0,255))
 1572. s_help.blit(s,(80,0))
 1573. s = s_help
 1574. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1575. s = s.convert_alpha()
 1576. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1577. bg.blit(s,(0,0))
 1578. self.screen.blit(bg,(0,0))
 1579. pygame.display.flip()
 1580. return (wood_need,stone_need)
 1581. def render_place(self,tile,use_name):
 1582. global player
 1583. x = player.pos[0]
 1584. y = player.pos[1]
 1585. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1586. start_pos_y = 192
 1587. run = True
 1588. while run:
 1589. lootable = False
 1590. placeable = True
 1591. plantable = False
 1592. #1: check if lootable
 1593. for i in range(9,14):
 1594. if tile.techID == tl.tlist['functional'][i].techID:#this is a workbench
 1595. lootable = True
 1596. if tile.use_group == 'gather':
 1597. lootable = True
 1598. #2: check if placeable
 1599. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'dry_entrance':
 1600. placeable = False
 1601. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 1602. placeable = False
 1603. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[y][x] != 0:
 1604. placeable = False
 1605. if tile.move_group != 'soil':
 1606. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 1607. placeable = False
 1608. if use_name == 'place(indoor)':
 1609. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == False:
 1610. placeable = False
 1611. if use_name == 'place(outdoor)':
 1612. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].indoor == True:
 1613. placeable = False
 1614. #2.5: check if plantable
 1615. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].can_grown == True:
 1616. plantable = True
 1617. if use_name != 'plant':
 1618. plantable = True #if the object to be placeced no plant plantable is always true
 1619. #3: render
 1620. self.render(0,True)
 1621. s = pygame.Surface((640,360))
 1622. s.fill((255,0,255))
 1623. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1624. string1 ='~'+tile.name+'~'
 1625. string1_image = self.font.render(string1,1,(255,255,255))
 1626. s.blit(string1_image,(0,0))
 1627. if lootable == False:
 1628. warning = self.font.render('Can\'t be moved later!',1,(200,0,0))
 1629. s.blit(warning,(0,20))
 1630. string2 = '['+key_name['wasd']+']Move ['+key_name['e']+']Place! ['+key_name['x']+']Leave'
 1631. string2_image = self.font.render(string2,1,(255,255,255))
 1632. s.blit(string2_image,(0,40))
 1633. xx = x - player.pos[0]
 1634. yy = y - player.pos[1]
 1635. if placeable == True and plantable == True:
 1636. s.blit(gra_files.gdic['built'][18],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1637. else:
 1638. s.blit(gra_files.gdic['built'][17],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1639. if game_options.mousepad == 0:
 1640. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1641. s_help.fill((255,0,255))
 1642. s_help.blit(s,(80,0))
 1643. s = s_help
 1644. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1645. s = s.convert_alpha()
 1646. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1647. self.screen.blit(s,(0,0))
 1648. pygame.display.flip()
 1649. #4: user input
 1650. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1651. if ui == 'exit':
 1652. global master_loop
 1653. global playing
 1654. global exitgame
 1655. exitgame = True
 1656. try:
 1657. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 1658. screen.render_load(5)
 1659. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1660. screen.save_tmp_png()
 1661. del player
 1662. except:
 1663. None
 1664. master_loop = False
 1665. playing = False
 1666. run = False
 1667. return('exit')
 1668. if ui == 'w':
 1669. if y > 0 and y > player.pos[1]-2:
 1670. y -= 1
 1671. elif ui == 's':
 1672. if y < max_map_size-1 and y < player.pos[1]+2:
 1673. y += 1
 1674. elif ui == 'a':
 1675. if x > 0 and x > player.pos[0]-2:
 1676. x -= 1
 1677. elif ui == 'd':
 1678. if x < max_map_size-1 and x < player.pos[0]+2:
 1679. x += 1
 1680. elif ui == 'e':
 1681. if placeable == True and plantable == True:
 1682. replace = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x]
 1683. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 1684. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = deepcopy(replace)
 1685. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = True
 1686. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][4].techID:
 1687. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = None
 1688. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = False
 1689. if use_name == 'plant':
 1690. mes = 'You planted a '+tile.name+'.'
 1691. else:
 1692. mes = 'You placed a '+tile.name+'.'
 1693. message.add(mes)
 1694. return(x,y)
 1695. elif ui == 'x':
 1696. run = False
 1697. return False
 1698. return False#only to be sure
 1699. def render_textbox_open(self):
 1700. clock = pygame.time.Clock()
 1701. for i in range(-64,1,6):
 1702. s = pygame.Surface((320,240))
 1703. s.fill((255,0,255))
 1704. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,i)) #render gui_transparent over gui
 1705. if game_options.mousepad == 0:
 1706. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1707. s_help.fill((255,0,255))
 1708. s_help.blit(s,(80,0))
 1709. s = s_help
 1710. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1711. s = s.convert_alpha()
 1712. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1713. self.screen.blit(s,(0,0))
 1714. pygame.display.flip()
 1715. clock.tick(256)
 1716. def render_request(self,line1,line2,line3,first_call=True):
 1717. #this function just renders 3 lines of text in the textbox
 1718. self.render(0, True)
 1719. if first_call == True:
 1720. self.render_textbox_open()
 1721. s = pygame.Surface((640,380))
 1722. s.fill((255,0,255))
 1723. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1724. # render lines
 1725. line1_image = self.font.render(line1,1,(255,255,255))
 1726. posx = 0
 1727. posy = 0
 1728. s.blit(line1_image,(posx,posy))
 1729. line2_image = self.font.render(line2,1,(255,255,255))
 1730. posx = 0
 1731. posy = 20
 1732. s.blit(line2_image,(posx,posy))
 1733. line3_image = self.font.render(line3,1,(255,255,255))
 1734. posx = 0
 1735. posy = 40
 1736. s.blit(line3_image,(posx,posy))
 1737. if game_options.mousepad == 0:
 1738. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1739. s_help.fill((255,0,255))
 1740. s_help.blit(s,(80,0))
 1741. s = s_help
 1742. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1743. s = s.convert_alpha()
 1744. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1745. self.screen.blit(s,(0,0))
 1746. pygame.display.flip()
 1747. def render_map(self,level=0):
 1748. run = True
 1749. while run:
 1750. m = pygame.Surface((max_map_size,max_map_size))
 1751. for y in range(0,max_map_size):
 1752. for x in range(0,max_map_size):
 1753. try:
 1754. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1755. except:
 1756. level = 0
 1757. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1758. if x > player.pos[0]-2 and x < player.pos[0]+2 and y > player.pos[1]-2 and y < player.pos[1]+2 and level == player.pos[2]: #mark players pos
 1759. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['white'],(x,y))
 1760. else:
 1761. if world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 1:
 1762. m.blit(gra_files.gdic['tile1'][t_col],(x,y))
 1763. elif world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 0:
 1764. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1765. else:
 1766. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1767. m = pygame.transform.scale(m,(270,270))
 1768. s = pygame.Surface((640,360))
 1769. bg = pygame.Surface((480,360))
 1770. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1771. s.blit(bg,(0,0))
 1772. if game_options.mousepad == 1:
 1773. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1774. else:
 1775. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1776. s_help.fill((48,48,48))
 1777. s.blit(s_help,(480,0))
 1778. text = '~Map~ [Press['+key_name['x']+'] to leave'
 1779. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1780. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1781. lvl_string = 'Level ' + str(level)
 1782. text_image = screen.font.render(lvl_string,1,(0,0,0))
 1783. if low_res == False:
 1784. s.blit(text_image,(300,70))
 1785. else:
 1786. s.blit(text_image,(190,50))
 1787. s.blit(m,(25,55))
 1788. if game_options.mousepad == 0:
 1789. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1790. s_help.fill((48,48,48))
 1791. s_help.blit(s,(80,0))
 1792. s = s_help
 1793. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1794. self.screen.blit(s,(0,0))
 1795. pygame.display.flip()
 1796. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1797. if ui == 'exit':
 1798. global master_loop
 1799. global playing
 1800. global exitgame
 1801. exitgame = True
 1802. screen.render_load(5)
 1803. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1804. screen.save_tmp_png()
 1805. master_loop = False
 1806. playing = False
 1807. run = False
 1808. return('exit')
 1809. if ui == 'x':
 1810. run = False
 1811. def render_credits(self):
 1812. global master_loop
 1813. run = True
 1814. while run:
 1815. s = pygame.Surface((640,360))
 1816. bg = pygame.Surface((480,360))
 1817. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1818. s.blit(bg,(0,0))
 1819. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1820. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1821. else:
 1822. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1823. s_help.fill((48,48,48))
 1824. s.blit(s_help,(480,0))
 1825. text = '~Credits~ [Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1826. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1827. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1828. credit_items = ('Code & Art: The Mighty Glider', 'BGM: Various Artists [CC0]' , 'SFX: Various Artists [CC0]', 'Font: Cody Boisclair', 'Testing: eugeneloza', 'Special Thanks: forum.freegamedev.net', ' !freegaming@quitter.se')
 1829. for i in range (0,len(credit_items)):
 1830. text_image = screen.font.render(credit_items[i],1,(0,0,0))
 1831. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit credit_items
 1832. if game_options.mousepad == 0:
 1833. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1834. s_help.fill((48,48,48))
 1835. s_help.blit(s,(80,0))
 1836. s = s_help
 1837. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1838. self.screen.blit(s,(0,0))
 1839. pygame.display.flip()
 1840. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1841. if ui == 'exit':
 1842. master_loop = False
 1843. run = False
 1844. return('exit')
 1845. if ui == 'x':
 1846. run = False
 1847. def render_status(self):
 1848. player_attribute = ('Strength: '+str(player.attribute.p_strength),
 1849. 'Skill: '+str(player.attribute.p_defense),
 1850. 'Power: '+str(player.attribute.m_strength),
 1851. 'Will: '+str(player.attribute.m_defense),
 1852. 'Health: '+str(player.lp)+'/'+str(player.attribute.max_lp),
 1853. '--> SKILLS')
 1854. attribute_info = ('Strength','Skill','Power','Will','Health')
 1855. if player.skill.woodcutting == 'Novice':
 1856. woodcutting_next_lvl = '200'
 1857. else:
 1858. woodcutting_next_lvl = '1000'
 1859. if player.skill.mining == 'Novice':
 1860. mining_next_lvl = '200'
 1861. else:
 1862. mining_next_lvl = '1000'
 1863. player_skills = ('Weapon Crafting: '+player.skill.weapon_crafting,
 1864. 'Metallurgy: '+player.skill.metallurgy,
 1865. 'Alchemy: '+player.skill.alchemy,
 1866. 'Woodcutting: '+player.skill.woodcutting+' ('+str(player.skill.woodcutting_progress)+'/'+woodcutting_next_lvl+')',
 1867. 'Mining: '+player.skill.mining+' ('+str(player.skill.mining_progress)+'/'+mining_next_lvl+')',
 1868. '<-- ATTRIBUTE')
 1869. skill_info = ('Weapon Crafting','Metallurgy','Alchemy','Woodcutting','Mining')
 1870. run = True
 1871. while run:
 1872. c = screen.get_choice('Attributes',player_attribute,True)
 1873. if c == 'Break':
 1874. run = False
 1875. return False
 1876. if c < 5:
 1877. screen.render_text(texts[attribute_info[c]])
 1878. elif c == 5:
 1879. run2 = True
 1880. while run2:
 1881. d = screen.get_choice('Skills',player_skills,True)
 1882. if d == 'Break':
 1883. run = False
 1884. run2 = False
 1885. return False
 1886. if d < 5:
 1887. screen.render_text(texts[skill_info[d]])
 1888. elif d == 5:
 1889. run2 = False
 1890. def render_text(self,text,replace_keys=True,more_txt=False,simulation= False):
 1891. run = True
 1892. while run:
 1893. if low_res == False:
 1894. s = pygame.Surface((640,360))
 1895. else:
 1896. s = pygame.Surface((320,240))
 1897. bg = pygame.Surface((480,360))
 1898. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1899. if low_res == True:
 1900. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 1901. s.blit(bg,(0,0))
 1902. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1903. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1904. else:
 1905. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1906. s_help.fill((48,48,48))
 1907. s.blit(s_help,(480,0))
 1908. if simulation == False:
 1909. if more_txt == False:
 1910. top_text = '[Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1911. else:
 1912. top_text = '[Press ['+key_name['e']+'] for next page]'
 1913. text_image = screen.font.render(top_text,1,(255,255,255))
 1914. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1915. for i in range (0,len(text)):
 1916. text_image = screen.font.render(text[i],1,(0,0,0))
 1917. if low_res == False:
 1918. s.blit(text_image,(60,80+i*25))#blit credit_items
 1919. else:
 1920. s.blit(text_image,(21,36+i*20))#blit credit_items
 1921. if simulation == True:
 1922. return s
 1923. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1924. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1925. s_help.fill((48,48,48))
 1926. s_help.blit(s,(80,0))
 1927. s = s_help
 1928. if low_res == False:
 1929. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1930. self.screen.blit(s,(0,0))
 1931. pygame.display.flip()
 1932. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1933. if ui == 'exit':
 1934. global master_loop
 1935. global playing
 1936. global exitgame
 1937. exitgame = True
 1938. try:
 1939. screen.render_load(5)
 1940. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1941. screen.save_tmp_png()
 1942. del player
 1943. except:
 1944. None
 1945. master_loop = False
 1946. playing = False
 1947. run = False
 1948. return('exit')
 1949. if ui == 'x':
 1950. run = False
 1951. elif ui == 'e' and more_txt == True:
 1952. run = False
 1953. def render_multi_text(self,texts):
 1954. run = True
 1955. page = 0
 1956. total_pages = len(texts)
 1957. while run:
 1958. s = self.render_text(texts[page],simulation=True)
 1959. page_txt = 'Page '+str(page+1)+ ' of '+str(total_pages)+' ['+key_name['x']+'] - leave'
 1960. page_image = screen.font.render(page_txt,1,(255,255,255))
 1961. s.blit(page_image,(5,2))#menue title
 1962. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1963. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1964. s_help.fill((48,48,48))
 1965. s_help.blit(s,(80,0))
 1966. s = s_help
 1967. if low_res == False:
 1968. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1969. self.screen.blit(s,(0,0))
 1970. pygame.display.flip()
 1971. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1972. if ui == 's' or ui == 'd':
 1973. page += 1
 1974. if page > total_pages-1:
 1975. page = 0
 1976. elif ui == 'w' or ui == 'a':
 1977. page -= 1
 1978. if page < 0:
 1979. page = total_pages-1
 1980. elif ui == 'x':
 1981. run = False
 1982. def render_options(self):
 1983. run = True
 1984. num = 0
 1985. options_path = save_path
 1986. for c in range(0,5):
 1987. options_path = options_path.replace(os.sep + 'World' + str(c),'')
 1988. while run:
 1989. if game_options.screenmode == 2:
 1990. winm = 'Screenmode: Fullscreen'
 1991. elif game_options.screenmode == 1:
 1992. winm = 'Screenmode: Windowed(1280X720)'
 1993. else:
 1994. winm = 'Screenmode: Windowed(640X360)'
 1995. if game_options.bgmmode == 1:
 1996. audiom = 'BGM: ON'
 1997. else:
 1998. audiom = 'BGM: OFF'
 1999. if game_options.sfxmode == 1:
 2000. sfxm = 'SFX: ON'
 2001. else:
 2002. sfxm = 'SFX: OFF'
 2003. if game_options.turnmode == 1:
 2004. turnm = 'Gamemode: Semi-Realtime'
 2005. else:
 2006. turnm = 'Gamemode: Turnbased'
 2007. if game_options.mousepad == 1:
 2008. mousem = 'Use Mouse: yes'
 2009. else:
 2010. mousem = 'Use Mouse: no'
 2011. if game_options.check_version == 1:
 2012. versm = 'Check Version: yes'
 2013. else:
 2014. versm = 'Check Version: no'
 2015. s = pygame.Surface((640,360))
 2016. bg = pygame.Surface((480,360))
 2017. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2018. if low_res == True:
 2019. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2020. s.blit(bg,(0,0))
 2021. text = '~Options~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2022. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2023. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2024. menu_items = (winm,audiom,sfxm,turnm,mousem,versm,'Done')
 2025. for i in range (0,len(menu_items)):
 2026. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2027. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2028. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2029. if game_options.mousepad == 1:
 2030. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2031. else:
 2032. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2033. s_help.fill((48,48,48))
 2034. s.blit(s_help,(480,0))
 2035. if game_options.mousepad == 0:
 2036. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2037. s_help.fill((48,48,48))
 2038. s_help.blit(s,(80,0))
 2039. s = s_help
 2040. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2041. self.screen.blit(s,(0,0))
 2042. pygame.display.flip()
 2043. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2044. if ui == 'exit':
 2045. global master_loop
 2046. global playing
 2047. global exitgame
 2048. global player
 2049. exitgame = True
 2050. try:
 2051. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2052. screen.render_load(5)
 2053. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2054. screen.save_tmp_png()
 2055. del player
 2056. except:
 2057. None
 2058. master_loop = False
 2059. playing = False
 2060. run = False
 2061. return('exit')
 2062. if ui == 'w':
 2063. num -= 1
 2064. if num < 0:
 2065. num = len(menu_items)-1
 2066. if ui == 's':
 2067. num += 1
 2068. if num >= len(menu_items):
 2069. num = 0
 2070. if ui == 'x':
 2071. run = False
 2072. if ui == 'e':
 2073. if num == 0:
 2074. screen.re_init()
 2075. pygame.display.flip()
 2076. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2077. if num == 1:
 2078. if game_options.bgmmode == 1:
 2079. game_options.bgmmode = 0
 2080. pygame.mixer.music.pause()
 2081. else:
 2082. game_options.bgmmode = 1
 2083. pygame.mixer.music.unpause()
 2084. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2085. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2086. if num == 2:
 2087. if game_options.sfxmode == 1:
 2088. game_options.sfxmode = 0
 2089. else:
 2090. game_options.sfxmode = 1
 2091. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2092. if num == 3:
 2093. if game_options.turnmode == 1:
 2094. game_options.turnmode = 0
 2095. else:
 2096. game_options.turnmode = 1
 2097. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2098. if num == 4 and low_res == False:
 2099. if game_options.mousepad == 1:
 2100. game_options.mousepad = 0
 2101. else:
 2102. game_options.mousepad = 1
 2103. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 2104. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2105. if num == 5:
 2106. if game_options.check_version == 1:
 2107. game_options.check_version = 0
 2108. else:
 2109. game_options.check_version = 1
 2110. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2111. if num == 6:
 2112. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2113. run = False
 2114. def render_brake(self,simulate= False):
 2115. run = True
 2116. num = 0
 2117. global exitgame
 2118. global playing
 2119. global player
 2120. while run:
 2121. if low_res == False:
 2122. s = pygame.Surface((640,360))
 2123. else:
 2124. s = pygame.Surface((320,240))
 2125. bg = pygame.Surface((480,360))
 2126. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2127. if low_res == True:
 2128. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2129. s.blit(bg,(0,0))
 2130. text = '~Game Paused~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2131. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2132. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2133. menu_items = ('Resume','Status','Message History','Save and Exit', 'Options',)
 2134. for i in range (0,len(menu_items)):
 2135. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2136. if low_res == False:
 2137. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2138. else:
 2139. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2140. if low_res == False:
 2141. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2142. else:
 2143. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2144. if game_options.mousepad == 1 and low_res != True:
 2145. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2146. else:
 2147. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2148. s_help.fill((48,48,48))
 2149. s.blit(s_help,(480,0))
 2150. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2151. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2152. s_help.fill((48,48,48))
 2153. s_help.blit(s,(80,0))
 2154. s = s_help
 2155. if low_res == False:
 2156. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2157. if simulate == True:
 2158. return s
 2159. self.screen.blit(s,(0,0))
 2160. pygame.display.flip()
 2161. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2162. if ui == 'exit':
 2163. global master_loop
 2164. global playing
 2165. global exitgame
 2166. exitgame = True
 2167. screen.render_load(5)
 2168. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2169. screen.save_tmp_png()
 2170. master_loop = False
 2171. playing = False
 2172. run = False
 2173. return('exit')
 2174. if ui == 'w':
 2175. num -= 1
 2176. if num < 0:
 2177. num = len(menu_items)-1
 2178. if ui == 's':
 2179. num += 1
 2180. if num >= len(menu_items):
 2181. num = 0
 2182. if ui == 'x':
 2183. run = False
 2184. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2185. if ui == 'e':
 2186. if num == 0:
 2187. run = False
 2188. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2189. if num == 1:
 2190. screen.render_status()
 2191. if num == 2:
 2192. do = message.render_history()
 2193. if do == 'exit':
 2194. run = False
 2195. if num == 3:
 2196. exitgame = True
 2197. screen.render_load(5)
 2198. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2199. screen.save_tmp_png()
 2200. del player
 2201. playing = False
 2202. run = False
 2203. if num == 4:
 2204. do = screen.render_options()
 2205. if do == 'exit':
 2206. run = False
 2207. return exitgame
 2208. def get_choice(self,headline,choices,allow_chancel,style='Default'):
 2209. #this function allows the player to make a coice. The choices-variable is a tulpel with strings. The function returns the number of the chosen string inside the tulpel
 2210. run = True
 2211. num = 0
 2212. while run:
 2213. s = pygame.Surface((640,360))
 2214. bg = pygame.Surface((480,360))
 2215. if style == 'Default':
 2216. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2217. elif style == 'Warning':
 2218. bg.blit(gra_files.gdic['display'][17],(0,0))
 2219. s.blit(bg,(0,0))
 2220. text_image = screen.font.render(headline,1,(255,255,255))
 2221. if low_res == False:
 2222. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2223. else:
 2224. s.blit(text_image,(0,2))#menue title
 2225. menu_items = choices
 2226. for i in range (0,len(menu_items)):
 2227. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2228. if low_res == False:
 2229. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2230. else:
 2231. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2232. if allow_chancel == True:
 2233. string = '['+key_name['e']+'] - choose ['+key_name['x']+'] - leave'
 2234. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2235. if low_res == True:
 2236. s.blit(text_image,(0,225))
 2237. else:
 2238. s.blit(text_image,(5,335))
 2239. else:
 2240. string = '['+key_name['e']+'] - choose'
 2241. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2242. if low_res == True:
 2243. s.blit(text_image,(0,225))
 2244. else:
 2245. s.blit(text_image,(5,335))
 2246. if style == 'Default':
 2247. if low_res == False:
 2248. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2249. else:
 2250. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2251. elif style == 'Warning':
 2252. if low_res == False:
 2253. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,112+num*25))#blit marker
 2254. else:
 2255. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,38+num*25))#blit marker
 2256. if game_options.mousepad == 1:
 2257. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2258. else:
 2259. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2260. s_help.fill((48,48,48))
 2261. s.blit(s_help,(480,0))
 2262. if game_options.mousepad == 0:
 2263. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2264. s_help.fill((48,48,48))
 2265. s_help.blit(s,(80,0))
 2266. s = s_help
 2267. else:
 2268. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2269. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2270. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2271. pygame.display.flip()
 2272. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2273. if ui == 'exit':
 2274. global master_loop
 2275. global playing
 2276. global exitgame
 2277. global player
 2278. exitgame = True
 2279. try:
 2280. screen.render_load(5)
 2281. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2282. screen.save_tmp_png()
 2283. except:
 2284. None
 2285. master_loop = False
 2286. playing = False
 2287. run = False
 2288. return('exit')
 2289. if ui == 'w':
 2290. num -= 1
 2291. if num < 0:
 2292. num = len(menu_items)-1
 2293. if ui == 's':
 2294. num += 1
 2295. if num >= len(menu_items):
 2296. num = 0
 2297. if ui == 'e':
 2298. run = False
 2299. return num
 2300. if ui == 'x' and allow_chancel == True:
 2301. run = False
 2302. return 'Break'
 2303. def string_input(self, input_message, length):
 2304. run = True
 2305. string = ''
 2306. pos = 0
 2307. x = 0
 2308. y = 0
 2309. char_field = (('A','B','C','D','E','F','G','H','a','b','c','d','e','f','g','h'),('I','J','K','L','M','N','O','P','i','j','k','l','m','n','o','p'),('Q','R','S','T','U','V','W','X','q','r','s','t','u','v','w','x'),('Y','Z','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.',','),('(','[','<','{',')',']','>','}','#','+','-','_','*','/','&','%'))
 2310. while run:
 2311. s = pygame.Surface((640,360))
 2312. s.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2313. text_image = screen.font.render(input_message,1,(255,255,255))
 2314. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2315. num_stars = length - len(string)
 2316. star_string = ''
 2317. if num_stars > 0:
 2318. for i in range (0,num_stars):
 2319. star_string += '*'
 2320. shown_string = string + '_' + star_string
 2321. string_image = screen.font.render(shown_string,1,(255,255,255))
 2322. s.blit(string_image,(5,35))#string so far
 2323. for i in range (0,5):#blit chars
 2324. for j in range (0,len(char_field[1])):
 2325. if i == y and j == x:
 2326. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(255,255,255))
 2327. else:
 2328. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(0,0,0))
 2329. if low_res == False:
 2330. s.blit(char_image,(55+(j*20),150+(i*20)))
 2331. else:
 2332. s.blit(char_image,(5+(j*20),90+(i*20)))
 2333. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2334. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2335. else:
 2336. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2337. s_help.fill((48,48,48))
 2338. s.blit(s_help,(480,0))
 2339. text = '['+key_name['e']+'] - Add Char ['+key_name['x']+'] - Del Char ['+key_name['b']+'] - Done'
 2340. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2341. if low_res == False:
 2342. s.blit(text_image,(5,335))
 2343. else:
 2344. help_sur = pygame.Surface((320,16))
 2345. help_sur.fill((48,48,48))
 2346. help_sur.blit(text_image,(5,5))
 2347. s.blit(help_sur,(0,224))
 2348. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2349. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2350. s_help.fill((48,48,48))
 2351. s_help.blit(s,(80,0))
 2352. s = s_help
 2353. if low_res == False:
 2354. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2355. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2356. pygame.display.flip()
 2357. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2358. if ui == 'w':
 2359. y -= 1
 2360. if y < 0:
 2361. y = 4
 2362. if ui == 's':
 2363. y += 1
 2364. if y > 4:
 2365. y = 0
 2366. if ui == 'a':
 2367. x -= 1
 2368. if x < 0:
 2369. x = len(char_field[1])-1
 2370. if ui == 'd':
 2371. x += 1
 2372. if x > len(char_field[1])-1:
 2373. x = 0
 2374. if ui == 'e':
 2375. if pos <= length:
 2376. string += char_field[y][x]
 2377. pos += 1
 2378. if ui == 'b':
 2379. run = False
 2380. if ui == 'x':
 2381. if pos > 0:
 2382. pos -= 1
 2383. string = string[:pos]
 2384. return string
 2385. def render_dead(self):
 2386. global exitgame
 2387. self.reset_hit_matrix()
 2388. if player.godmode == True:
 2389. player.respawn()
 2390. message.add('YOU DIE.. NOT!')
 2391. return True
 2392. run = True
 2393. while run:
 2394. if low_res == False:
 2395. s = pygame.Surface((640,360))
 2396. else:
 2397. s = pygame.Surface((320,240))
 2398. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 2399. text_image = screen.font.render('YOU ARE DEAD!',1,(255,255,255))
 2400. if low_res == False:
 2401. s.blit(text_image,(175,60))
 2402. else:
 2403. s.blit(text_image,(75,60))
 2404. if player.difficulty == 3: #you play on roguelike mode
 2405. choose_string = '------------- ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2406. else:#you play on a other mode
 2407. choose_string = '['+key_name['e']+'] - RESPAWN ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2408. choose_image = screen.font.render(choose_string,1,(255,255,255))
 2409. if low_res == False:
 2410. s.blit(choose_image,(125,200))
 2411. else:
 2412. s.blit(choose_image,(25,200))
 2413. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2414. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2415. else:
 2416. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2417. s_help.fill((48,48,48))
 2418. s.blit(s_help,(480,0))
 2419. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2420. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2421. s_help.fill((48,48,48))
 2422. s_help.blit(s,(80,0))
 2423. s = s_help
 2424. else:
 2425. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2426. if low_res == False:
 2427. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2428. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2429. pygame.display.flip()
 2430. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2431. if ui == 'exit':
 2432. global master_loop
 2433. global playing
 2434. global exitgame
 2435. exitgame = True
 2436. if player.difficulty !=3:
 2437. screen.render_load(5)
 2438. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2439. screen.save_tmp_png()
 2440. else:
 2441. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2442. for i in files_to_remove:
 2443. del_file = save_path + os.sep + i
 2444. try:
 2445. os.remove(del_file)
 2446. except:
 2447. None
 2448. master_loop = False
 2449. playing = False
 2450. run = False
 2451. return('exit')
 2452. if ui == 'e' and player.difficulty != 3:
 2453. player.respawn()
 2454. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2455. run = False
 2456. elif ui == 'x':
 2457. player.respawn()
 2458. if player.difficulty != 3:
 2459. screen.render_load(5)
 2460. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2461. screen.save_tmp_png()
 2462. else:
 2463. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2464. for i in files_to_remove:
 2465. del_file = save_path + os.sep + i
 2466. try:
 2467. os.remove(del_file)
 2468. except:
 2469. None
 2470. run = False
 2471. exitgame = True
 2472. class maP():
 2473. def __init__(self, name, tilemap, visit=False, map_type='overworld',monster_num=1):
 2474. self.name = name
 2475. self.known = []
 2476. self.containers = []
 2477. self.tilemap = tilemap
 2478. self.visit = visit
 2479. self.last_visit = 0 #-------test only
 2480. self.map_type = map_type
 2481. self.monster_num = monster_num
 2482. self.build_type = 'Full' #Full: build everything you want, Part: no stairs, None: Buildmode is not callable
 2483. self.thirst_multi_day = 1
 2484. self.thirst_multi_night = 1
 2485. self.no_monster_respawn = False
 2486. self.countdowns = []
 2487. self.npcs = []
 2488. self.monster_plus = 0
 2489. self.monster_count = 0
 2490. self.music_day_original = 'overworld'
 2491. self.music_day = self.music_day_original
 2492. self.music_night_original = 'night'
 2493. self.music_night = self.music_night_original
 2494. self.generation_release = release_number
 2495. for y in range (0,max_map_size):
 2496. self.known.append([])
 2497. for x in range (0,max_map_size):
 2498. self.known[y].append(0)
 2499. for y in range (0,max_map_size):
 2500. self.containers.append([])
 2501. for x in range (0,max_map_size):
 2502. self.containers[y].append(0)
 2503. for y in range (0,max_map_size):
 2504. self.npcs.append([])
 2505. for x in range (0,max_map_size):
 2506. self.npcs[y].append(0)
 2507. def fill(self, tile):
 2508. for y in range (0,max_map_size):
 2509. for x in range(0,max_map_size):
 2510. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 2511. def check_fov(self,x,y,dist):
 2512. fov = []
 2513. startx = x-8
 2514. starty = y-6
 2515. extreme_coordinates = []
 2516. dist_coordinates = []
 2517. for yy in range(0,12):
 2518. fov.append([])
 2519. for xx in range(0,15):
 2520. fov[yy].append(0)
 2521. dist1 = ((8-xx)**2+(6-yy)**2)**0.5
 2522. if dist1 > 0:
 2523. extreme_coordinates.append((xx,yy))
 2524. dist_coordinates.append(dist1)
 2525. for i in range(0,len(extreme_coordinates)-1):
 2526. c = 0
 2527. run = True
 2528. while run:
 2529. dir_x = (8-extreme_coordinates[i][0])/dist_coordinates[i]
 2530. dir_y = (6-extreme_coordinates[i][1])/dist_coordinates[i]
 2531. lx = int(round(8+c*dir_x))
 2532. ly = int(6+c*dir_y)
 2533. if ly < 6:
 2534. ly += 1
 2535. elif ly > 6:
 2536. ly -= 1
 2537. ldist = ((8-lx)**2+(6-ly)**2)**0.5
 2538. try:
 2539. fov[ly][lx] = 1
 2540. except:
 2541. None
 2542. c+=1
 2543. if lx < 0 or lx > 14 or ly < 0 or ly > 11:
 2544. run = False
 2545. elif ldist >= dist:
 2546. run = False
 2547. elif self.tilemap[starty+ly][startx+lx].transparency == False:
 2548. run = False
 2549. return fov
 2550. def check_los(self,startx,starty,endx,endy):
 2551. if startx > max_map_size or startx < 0 or endx > max_map_size or endx < 0 or starty > max_map_size or starty < 0 or endy > max_map_size or endy < 0:
 2552. return False
 2553. try:
 2554. m = (startx-endx)/(starty-endy)
 2555. except:
 2556. m = 'error'
 2557. if m != 'error':
 2558. n = starty-(m*startx)
 2559. if startx < endx:
 2560. c = 1
 2561. elif startx > endx:
 2562. c = -1
 2563. else:
 2564. return True
 2565. else:
 2566. if starty < endy:
 2567. c = 1
 2568. elif starty > endy:
 2569. c = -1
 2570. else:
 2571. return True
 2572. test = True
 2573. run=True
 2574. count = 0
 2575. while run:
 2576. if m != 'error':
 2577. x = startx + count
 2578. y = int((m*x)+n)
 2579. elif starty==endy:
 2580. x = startx
 2581. y = starty + count
 2582. try:
 2583. if self.tilemap[y][x].transparency == False and x != endx and y != endy:
 2584. test = False
 2585. if x == endx or y == endy:
 2586. run = False
 2587. count += c
 2588. except:
 2589. run = False
 2590. return test
 2591. def set_round_frame(self,tile,radius):
 2592. center = int(max_map_size/2)
 2593. for y in range(0,max_map_size):
 2594. for x in range(0,max_map_size):
 2595. range_x = x-center
 2596. range_y = y-center
 2597. if ((range_x**2+range_y**2)**0.5) > radius:
 2598. self.tilemap[y][x] = tile
 2599. def set_music(self,day,night,change_original=False):
 2600. if day != None:
 2601. self.music_day = day
 2602. if change_original == True:
 2603. self.music_day_original = day
 2604. if night != None:
 2605. self.music_night = night
 2606. if change_original == True:
 2607. self.music_night_original = night
 2608. def drunken_finder(self,startx,starty,tile):
 2609. x = startx
 2610. y = starty
 2611. run = True
 2612. while run:
 2613. direction = random.randint(0,3)
 2614. if direction == 0:
 2615. y -= 1
 2616. elif direction == 1:
 2617. x += 1
 2618. elif direction == 2:
 2619. y += 1
 2620. else:
 2621. x -= 1
 2622. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 2623. run = False
 2624. return (x,y)
 2625. def drunken_walker(self,startx,starty,tile_replace,num_replace):
 2626. num = 1
 2627. x = startx
 2628. y = starty
 2629. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2630. while num < num_replace:
 2631. #step 0: get possible directions
 2632. dir_list = []
 2633. for n in range(-1,2):
 2634. if x+n < max_map_size-2 and x+n > 2:
 2635. if x+n < max_map_size-7 and x+n > 7:
 2636. count = 5
 2637. else:
 2638. count = min((max_map_size-2)-(x+n),(x+n),3)
 2639. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2640. for c in range(0,count):
 2641. dir_list.append([x+n,y])
 2642. if y+n < max_map_size-2 and y+n > 2:
 2643. if y+n < max_map_size-7 and y+n > 7:
 2644. count = 5
 2645. else:
 2646. count = min((max_map_size-2)-(y+n),(y+n),3)
 2647. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2648. for c in range(0,count):
 2649. dir_list.append([x,y+n])
 2650. #step 1: set tile new tile
 2651. ran = random.randint(0,len(dir_list)-1)
 2652. x = dir_list[ran][0]
 2653. y = dir_list[ran][1]
 2654. if self.tilemap[y][x].techID != tile_replace.techID:
 2655. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2656. num += 1
 2657. def floating(self,startx,starty,tile_fill,tile_border):
 2658. #its important to use a tile_fill that isn't on the map and a tile_border that is on the map
 2659. run = True
 2660. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tile_fill)
 2661. while run:
 2662. count = 0
 2663. for y in range(0,max_map_size):
 2664. for x in range(0,max_map_size):
 2665. if self.tilemap[y][x].techID == tile_fill.techID:
 2666. for yy in range(y-1,y+2):
 2667. for xx in range(x-1,x+2):
 2668. try:
 2669. if self.tilemap[yy][xx].techID != tile_border.techID and self.tilemap[yy][xx].techID != tile_fill.techID:
 2670. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tile_fill)
 2671. count += 1
 2672. except:
 2673. None
 2674. if count == 0:
 2675. run = False
 2676. def float_civilisation(self,start_x,start_y):
 2677. tm = []
 2678. for y in range(0,max_map_size):
 2679. tm.append([])
 2680. for x in range(0,max_map_size):
 2681. tm[y].append(0)
 2682. tm[start_y][start_x] = 1
 2683. run = True
 2684. total_count = 1
 2685. while run:
 2686. count = 0
 2687. for yy in range(0,max_map_size):
 2688. for xx in range(0,max_map_size):
 2689. if tm[yy][xx] == 1:
 2690. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 2691. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 2692. try:
 2693. if tm[yyy][xxx] == 0 and self.tilemap[yyy][xxx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == True:
 2694. tm[yyy][xxx] = 1
 2695. count += 1
 2696. total_count += 1
 2697. elif self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == False:
 2698. return 0
 2699. except:
 2700. None
 2701. if count == 0:
 2702. run = False
 2703. return total_count
 2704. def float_building_shape(self,start_x,start_y):
 2705. help_map = []
 2706. for i in range(0,max_map_size):
 2707. help_map.append([])
 2708. for j in range(0,max_map_size):
 2709. help_map[i].append(0)
 2710. if self.tilemap[start_y][start_x].civilisation == True:
 2711. help_map[start_y][start_x] = 1
 2712. else:
 2713. return help_map
 2714. run = True
 2715. while run:
 2716. count = 0
 2717. for y in range(0,max_map_size):
 2718. for x in range(0,max_map_size):
 2719. if help_map[y][x] == 1:
 2720. for yy in range(y-1,y+2):
 2721. for xx in range(x-1,x+2):
 2722. if self.tilemap[yy][xx].civilisation == True and help_map[yy][xx] == 0:
 2723. help_map[yy][xx] = 1
 2724. count += 1
 2725. if count == 0:
 2726. run = False
 2727. return help_map
 2728. def get_quarter_size(self,startx,starty):
 2729. #this funktion gives back a tulpel with the width and height of a quarter made out of the same tile like the start position
 2730. techID = self.tilemap[starty][startx].techID
 2731. q_width = 0
 2732. q_height = 0
 2733. run_w = True
 2734. run_h = True
 2735. while run_w:
 2736. if self.tilemap[starty][startx+q_width].techID == techID:
 2737. q_width += 1
 2738. else:
 2739. run_w = False
 2740. while run_h:
 2741. if self.tilemap[starty+q_height][startx].techID == techID:
 2742. q_height += 1
 2743. else:
 2744. run_h = False
 2745. return (q_width,q_height)
 2746. def set_frame(self,tile):
 2747. for y in range (0,max_map_size):
 2748. for x in range (0,max_map_size):
 2749. if x == 0 or x == max_map_size-1 or y == 0 or y == max_map_size-1:
 2750. self.tilemap[y][x] = tile
 2751. def cut(self, minx, maxx, miny, maxy, replace):
 2752. #everything that is not between min and mx is replaced abainst a tile
 2753. for y in range (0,max_map_size):
 2754. for x in range (0,max_map_size):
 2755. if x < minx or x > maxx or y < miny or y > maxy:
 2756. self.tilemap[y][x] = replace
 2757. def imp(self, start_x, start_y, replace_inner, replace_outer, step_min, step_max, circles, replace_except=None): #dig random caves
 2758. #was made to generate random caves but dosn't pleased me. maybe this can be used for mazes.(unused atm)
 2759. x = start_x
 2760. y = start_y
 2761. for l in range (0,circles):
 2762. run = True
 2763. while run:
 2764. direction = random.randint(0,3)
 2765. move_x = 0
 2766. move_y = 0
 2767. if direction == 0:
 2768. move_y = -1
 2769. elif direction == 1:
 2770. move_x = 1
 2771. elif direction == 2:
 2772. move_y = 1
 2773. else:
 2774. move_x= -1
 2775. length = random.randint(step_min, step_max)
 2776. for m in range (0,length):
 2777. x = x + move_x
 2778. y = y + move_y
 2779. if x <= 1 or x >= 78 or y <= 1 or y >= 78:
 2780. break
 2781. run = False
 2782. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2783. for b in range (-1,2):
 2784. for a in range (-1,2):
 2785. if self.tilemap[y+a][x+b] != replace_outer and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_inner and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_except:
 2786. self.tilemap[y+a][x+b] = replace_outer
 2787. run = False
 2788. def imp_connect(self,xpos,ypos,replace_inner,replace_except=None,except_replacer=None,style='straight'): #conects two or more points
 2789. for a in range (0,len(ypos)-1):
 2790. for b in range(0,len(xpos)-1):
 2791. y = ypos[a]
 2792. x = xpos[b]
 2793. go = True
 2794. direction = 0 #needed for natural ways. jumps between 0 and 1
 2795. while go:
 2796. try:
 2797. y_goal = ypos[a+1]
 2798. x_goal = xpos[b+1]
 2799. except:
 2800. y_goal = ypos[0]
 2801. x_goal = xpos[0]
 2802. if x == x_goal and y == y_goal:
 2803. go = False
 2804. if x_goal - x < 0: #find out if you need to go right or left
 2805. x_direction = -1
 2806. else:
 2807. x_direction = 1
 2808. if y_goal - y < 0: #find out if you need to go up or down
 2809. y_direction = -1
 2810. else:
 2811. y_direction = 1
 2812. if style == 'straight':
 2813. if x != x_goal:
 2814. x = x + x_direction
 2815. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2816. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2817. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2818. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2819. elif y != y_goal:
 2820. y = y + y_direction
 2821. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2822. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2823. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2824. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2825. elif style == 'natural':
 2826. if x != x_goal and direction == 0:
 2827. x = x + x_direction
 2828. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2829. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2830. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2831. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2832. elif y != y_goal and direction == 1:
 2833. y = y + y_direction
 2834. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2835. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2836. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2837. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2838. if direction == 0:
 2839. direction = 1
 2840. elif direction == 1:
 2841. direction = 0
 2842. def spawn_monsters(self,depth):
 2843. #This function spawns monsters on the map
 2844. if self.map_type == 'elfish_fortress':
 2845. monster_max = 0
 2846. for y in range(0,max_map_size):
 2847. for x in range(0,max_map_size):
 2848. if self.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#this is a bed
 2849. monster_max += 1
 2850. else:
 2851. monster_max = (max_map_size*max_map_size)/30
 2852. monster_max = int(monster_max * self.monster_num)
 2853. if self.map_type == 'grot':
 2854. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_water = False, ignore_no_spawn = False)
 2855. else:
 2856. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_no_spawn = False)
 2857. del_list = []
 2858. monster_count = self.monster_count
 2859. for i in range (0,len(spawnpoints)):
 2860. if self.npcs[spawnpoints[i][1]][spawnpoints[i][0]] != 0: #there is a monster here
 2861. spawnpoints[i] = 'del'
 2862. #monster_count += 1#count the monsters that are already on the map
 2863. newlist = []
 2864. for k in spawnpoints:
 2865. if k != 'del':
 2866. newlist.append(k)
 2867. spawnpoints = newlist
 2868. monster_max -= monster_count
 2869. if monster_max > len(spawnpoints):
 2870. monster_max = len(spawnpoints)
 2871. for k in range(0,monster_max):
 2872. ran = random.randint(0,len(ml.mlist[self.map_type])-1)
 2873. ran2 = random.randint(0,len(spawnpoints)-1)
 2874. ran3 = random.randint(0,len(ml.mlist['civilian'])-1)
 2875. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]] = deepcopy(ml.mlist[self.map_type][ran])#deepcopy is used that every monster on the map is saved separate
 2876. self.set_monster_strength(spawnpoints[ran2][0],spawnpoints[ran2][1],depth)
 2877. self.monster_count += 1
 2878. if self.no_monster_respawn == False:
 2879. self.countdowns.append(countdown('spawner',spawnpoints[ran2][1],spawnpoints[ran2][0],random.randint(5,60)))
 2880. try:
 2881. if player.difficulty == 4:
 2882. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].AI_style = 'ignore'
 2883. except:
 2884. None
 2885. #set monsters personal_id
 2886. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].personal_id = str(self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].techID)+'_'+str(spawnpoints[ran2][0])+'_'+str(spawnpoints[ran2][1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 2887. #set monster groups
 2888. self.spawn_monster_groups(ml.mlist['kobold'][0],ml.mlist['kobold'][1],9)#kobolds
 2889. def set_monster_strength(self,x,y,z,preset_lvl=None,lvl_bonus=0):
 2890. if self.npcs[y][x] != 0:
 2891. old_lvl = self.npcs[y][x].lvl
 2892. ran = random.randint(1,3)
 2893. if Time_ready == True:
 2894. if player.difficulty == 3:
 2895. base_lvl = 25
 2896. elif player.difficulty == 2:
 2897. base_lvl = 20
 2898. elif player.difficulty == 1:
 2899. base_lvl = 15
 2900. elif player.difficulty == 0:
 2901. base_lvl = 10
 2902. else:
 2903. base_lvl = 0
 2904. time_coeff = int(base_lvl*((time.year-1)*28*12 + time.day_total)/150) #base_lvl levels each 150 days of gameplay #
 2905. else:
 2906. time_coeff = 0
 2907. if self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['overworld'][0] or self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['angry_monster'][2]: #this is a dryade
 2908. try:
 2909. time_coeff = player.lvl
 2910. except:
 2911. None
 2912. monster_lvl = z + ran + self.monster_plus + time_coeff
 2913. if monster_lvl >= old_lvl and old_lvl > 0:
 2914. try:
 2915. screen.write_hit_matrix(x,y,12) #render monster_lvl_up
 2916. except:
 2917. None
 2918. if preset_lvl != None:
 2919. self.npcs[y][x].lvl = preset_lvl
 2920. else:
 2921. self.npcs[y][x].lvl = monster_lvl
 2922. self.npcs[y][x].lvl += lvl_bonus
 2923. attribute_list =[]
 2924. al = ('p_strength','p_defense','m_strength','m_defense','health')
 2925. for c in range(0,5):
 2926. if self.npcs[y][x].attribute_prev[c] > 0:
 2927. for h in range(0,self.npcs[y][x].attribute_prev[c]):
 2928. attribute_list.append(al[c])
 2929. for i in range(0,self.npcs[y][x].lvl):
 2930. choice = attribute_list[random.randint(0,len(attribute_list)-1)]
 2931. if choice == 'p_strength':
 2932. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength +=3
 2933. elif choice == 'p_defense':
 2934. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense +=3
 2935. elif choice == 'm_strength':
 2936. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength +=3
 2937. elif choice == 'm_defense':
 2938. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense +=3
 2939. elif choice == 'health':
 2940. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp +=1
 2941. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 2942. if old_lvl == 0:
 2943. el = [['spear','sword','axe','hammer'],['rune','wand','rune staff','artefact'],['armor','armor'],['necklace','amulet','talisman'],['ring','ring']]
 2944. e_nr = 0
 2945. for q in range(0,len(el)-1):
 2946. ran = random.randint(0,len(el[q])-1)
 2947. if self.npcs[y][x].worn_equipment[q] == 1:
 2948. help_equipment = item_wear(el[q][ran],random.randint(0,min((z*3),21)),random.randint(-2,2))
 2949. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength += help_equipment.attribute.p_strength
 2950. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense += help_equipment.attribute.p_defense
 2951. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength += help_equipment.attribute.m_strength
 2952. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense += help_equipment.attribute.m_defense
 2953. self.npcs[y][x].basic_attribute.luck += help_equipment.attribute.luck
 2954. def make_vault(self,on_tile,depth):
 2955. run = True
 2956. while run:
 2957. pos = self.find_any(on_tile)
 2958. test = True
 2959. orientation = random.randint(0,3)#0:north, 1:east, 2:south, 3:west
 2960. try:
 2961. if pos[0] < 6 or pos[0] > max_map_size-6 or pos[1] < 6 or pos[1] > max_map_size-6:
 2962. test = False
 2963. if orientation == 0:
 2964. x_offset = -2
 2965. y_offset = random.randint(-1,1)
 2966. elif orientation == 1:
 2967. x_offset = random.randint(-1,1)
 2968. y_offset = -2
 2969. elif orientation == 2:
 2970. x_offset = 2
 2971. y_offste = random.randint(-1,1)
 2972. else:
 2973. x_offset = random.randint(-1,1)
 2974. y_offset = 2
 2975. for ty in range(pos[1]+y_offset-1,pos[1]+y_offset+6):
 2976. for tx in range(pos[0]+x_offset-1,pos[0]+x_offset+6):
 2977. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 2978. test = False
 2979. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 2980. test = False
 2981. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID:
 2982. test = False
 2983. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['functional'][2].techID:
 2984. test = False
 2985. except:
 2986. test = False
 2987. if test:
 2988. run = False
 2989. for yy in range(pos[1]+y_offset-2,pos[1]+y_offset+3):
 2990. for xx in range(pos[0]+x_offset-2,pos[0]+x_offset+3):
 2991. if xx == pos[0]+x_offset-2 or xx == pos[0]+x_offset+2 or yy == pos[1]+y_offset-2 or yy == pos[1]+y_offset+2:
 2992. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9])
 2993. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2994. else:
 2995. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 2996. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2997. make_loot = True # if make_loot is set on False no gems or ore will spawn inside the vault
 2998. vault_center_x = pos[0]+x_offset
 2999. vault_center_y = pos[1]+y_offset
 3000. door_pos = self.drunken_finder(vault_center_x,vault_center_y,tl.tlist['dungeon'][9])
 3001. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][6])
 3002. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]].no_spawn = True
 3003. vault_type = random.randint(0,4)
 3004. #vault_type = 4
 3005. if vault_type == 0: #Libary
 3006. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3007. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])#set a bookshelf
 3008. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3009. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3010. replace = self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x]
 3011. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3012. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].replace = replace
 3013. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].no_spawn = True
 3014. num_spellbooks = random.randint(2,3)#fill the chest
 3015. spellbook_list = []
 3016. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3017. for i in range(0,num_spellbooks):
 3018. ran = random.randint(0,len(sb)-1)
 3019. spellbook_list.append(sb[ran])
 3020. self.containers[vault_center_y+1][vault_center_x] = container(spellbook_list)
 3021. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3022. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3023. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3024. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set blue nagas
 3025. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3026. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3027. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3028. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3029. if vault_type == 1: #Slime pit
 3030. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3031. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['statue'][2])#set a blob statue
 3032. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3033. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3034. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3035. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3036. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3037. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set giant blobs
 3038. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3039. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3040. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3041. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3042. if vault_type == 2: #Kobold Lair
 3043. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3044. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['deco'][9])#set a stony throne
 3045. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace #
 3046. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True #
 3047. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3048. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set Kobolds
 3049. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][1]) #
 3050. self.set_monster_strength(posx,posy,depth,lvl_bonus=3) #
 3051. self.npcs[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][0]) #set kobold shaman
 3052. self.set_monster_strength(vault_center_x,vault_center_y,depth,lvl_bonus=3) #
 3053. if vault_type == 3: #Bat Cave
 3054. make_loot = False
 3055. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3056. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set bats
 3057. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2]) #
 3058. self.set_monster_strength(posx,posy,depth) #
 3059. if vault_type == 4: #mimic chamber
 3060. make_loot = False
 3061. ranx = random.randint(-1,1) #
 3062. rany = random.randint(-1,1) #
 3063. replace = self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] #
 3064. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3065. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].replace = replace #
 3066. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].no_spawn = True #
 3067. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3068. ransb = random.randint(0,len(sb)-1)
 3069. book = sb[ransb]
 3070. pick = item_wear('pickaxe', 20,0)
 3071. axe = item_wear('axe',20,0)
 3072. self.containers[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = container([book,axe,pick])#fill chest
 3073. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3074. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set sleeping mimics
 3075. if self.tilemap[posy][posx].techID != tl.tlist['functional'][4].techID: #
 3076. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #
 3077. if make_loot == True:
 3078. for yyy in range(vault_center_y-2,vault_center_y+3):
 3079. for xxx in range(vault_center_x-2,vault_center_x+3):
 3080. if self.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3081. ran2 = random.randint(0,2)
 3082. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3083. if ran2 > 1:
 3084. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set gem
 3085. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3086. else:
 3087. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set ore
 3088. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3089. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3090. #print('Made vault at: '+str(pos[0])+','+str(pos[1])+' Type:'+str(vault_type))
 3091. ####go on here
 3092. def make_orc_cave(self,on_tile):
 3093. run = True
 3094. while run:
 3095. pos = self.find_any(on_tile)
 3096. test = True
 3097. try:
 3098. for ty in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3099. for tx in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3100. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][16]:
 3101. test = False
 3102. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['mine'][0]:
 3103. test = False
 3104. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][3]:
 3105. test = False
 3106. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][12]:
 3107. test = False
 3108. except:
 3109. test = False
 3110. if ((pos[0]-(max_map_size/2))**2+(pos[1]-(max_map_size/2))**2)**0.5 > 10:
 3111. if pos[0] > 5 and pos[0] < max_map_size-5 and pos[1] > 5 and pos[1] < max_map_size-5 and test == True:
 3112. run = False
 3113. for y in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3114. for x in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3115. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][16] #fill with solid orcish wall
 3116. for y in range(pos[1]-1,pos[1]+2):
 3117. for x in range(pos[0]-1,pos[0]+2):
 3118. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['mine'][0] #fill inner with orcish mine floor
 3119. if x != pos[0] or y != pos[1]:
 3120. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orc'][random.randint(0,len(ml.mlist['orc'])-1)]) #
 3121. else: #
 3122. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orcish_mines'][1]) #
 3123. self.set_monster_strength(x,y,1) #generate orcs
 3124. self.countdowns.append(countdown('orc_spawner',x,y,random.randint(5,60))) #
 3125. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3126. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])# make dungeon doors
 3127. self.tilemap[pos[1]][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3128. self.tilemap[pos[1]][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3129. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3130. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3131. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3132. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) # add orc deko to the connors
 3133. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3134. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3135. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3136. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3137. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][18])#set a crystal orb
 3138. def AI_move(self):
 3139. #This function moves all monsters that are 7 or less fields away from the player.
 3140. #It dosn't move all monsters to save performance
 3141. ymin = player.pos[1]-7
 3142. if ymin < 0:
 3143. ymin = 0
 3144. xmin = player.pos[0]-7
 3145. if xmin < 0:
 3146. xmin = 0
 3147. ymax = player.pos[1]+8
 3148. if ymax > max_map_size:
 3149. ymax = max_map_size
 3150. xmax = player.pos[0]+8
 3151. if xmax > max_map_size:
 3152. xmax = max_map_size
 3153. for y in range (ymin,ymax):#reset the move_done switches
 3154. for x in range (xmin,xmax):
 3155. if self.npcs[y][x] != 0:
 3156. if self.npcs[y][x].lp > 0:
 3157. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3158. else:
 3159. test = False
 3160. while test == False:
 3161. test = self.monster_die(x,y)
 3162. for y in range (ymin,ymax):
 3163. for x in range (xmin,xmax):
 3164. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:#if there is a monster at this place
 3165. #I. Get possible fields for a move
 3166. moves = [(x,y)]
 3167. yy = (-1,0,0,1)
 3168. xx = (0,-1,1,0)
 3169. for i in range (0,4):
 3170. try:
 3171. monster_move_groups = self.npcs[y][x].move_groups
 3172. tile_move_group = self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].move_group
 3173. move_group_check = tile_move_group in monster_move_groups
 3174. if self.npcs[y+yy[i]][x+xx[i]] == 0:
 3175. npc = False
 3176. else:
 3177. npc = True
 3178. if self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID or self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #this is a stair up/down
 3179. stair = True
 3180. else:
 3181. stair = False
 3182. if x + xx[i] == player.pos[0] and y + yy[i] == player.pos[1]:
 3183. playerpos = True
 3184. else:
 3185. playerpos = False
 3186. if move_group_check == True and npc == False and stair == False and playerpos == False:
 3187. moves.append((x+xx[i],y+yy[i]))
 3188. except:
 3189. print('Debug:Error')
 3190. #II. Find out which possible move leads to which distance between monster and player
 3191. distances = []
 3192. for j in range (0,len(moves)):
 3193. a = player.pos[0] - moves[j][0]
 3194. b = player.pos[1] - moves[j][1]
 3195. c = (a**2 + b**2)**0.5 # this is just the good old pythagoras (c² = a² + b²)
 3196. distances.append(c)
 3197. #III. Choose the right move (or special action)
 3198. do_move = 'foo'
 3199. if self.npcs[y][x].AI_style == 'hostile':
 3200. ability_keys = self.npcs[y][x].ability.keys()
 3201. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp and player.lp > 2 and self.npcs[y][x].num_special > 0 :#this is a defensive situation for the monster
 3202. if 'def_teleport' in ability_keys:
 3203. ran = random.randint(0,99)
 3204. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_teleport'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3205. moves = self.find_all_moveable(ignore_player_pos = False)
 3206. if moves != False:
 3207. if len(moves) == 1:
 3208. pos_num = 0
 3209. else:
 3210. pos_num = random.randint(0,len(moves)-1)
 3211. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3212. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3213. tp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' teleports.'
 3214. message.add(tp_string)
 3215. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3216. sfx.play('teleport')
 3217. self.npcs[moves[pos_num][1]][moves[pos_num][0]] = self.npcs[y][x]
 3218. self.npcs[y][x] = 0
 3219. if 'def_flee' in ability_keys:
 3220. ran = random.randint(0,99)
 3221. if self.npcs[y][x] != 0:
 3222. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_flee'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3223. flee_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' turns to flee.'
 3224. message.add(flee_string)
 3225. self.npcs[y][x].AI_style = 'flee'
 3226. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3227. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3228. if 'def_potion' in ability_keys:
 3229. ran = random.randint(0,99)
 3230. if ran < self.npcs[y][x].ability['def_potion'] and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3231. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3232. potion_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' quaffes a potion of healing.'
 3233. message.add(potion_string)
 3234. screen.write_hit_matrix(x,y,6)
 3235. lp = min(self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp, self.npcs[y][x].lp+7)
 3236. self.npcs[y][x].lp = lp
 3237. sfx.play('drink')
 3238. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3239. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3240. if self.npcs[y][x] != 0:
 3241. if distances[0] > 1 and self.npcs[y][x].move_done != 1: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3242. if 'spawn' in ability_keys: #the value of spawn is a tulpel with 2 elements; 0: chance that something is spawned 1: number that determines what is spawned
 3243. ran = random.randint(0,99)
 3244. if ran < self.npcs[y][x].ability['spawn'][0]:
 3245. spawn_kind = self.npcs[y][x].ability['spawn'][1]
 3246. xlist = []
 3247. ylist = []
 3248. for yy in range(y-1,y+2):
 3249. for xx in range(x-1,x+2):
 3250. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3251. xlist.append(xx)
 3252. ylist.append(yy)
 3253. if len(xlist) == len(ylist) and len(xlist) > 0:
 3254. if len(xlist) > 1:
 3255. num = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3256. else:
 3257. num = 0
 3258. if self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3259. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][spawn_kind]) #all spawnlings must be a part of ml.mlist['special']
 3260. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3261. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3262. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a ' + ml.mlist['special'][spawn_kind].name + '.'
 3263. message.add(mes)
 3264. sfx.play('teleport')
 3265. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3266. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3267. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3268. if 'blink' in ability_keys:
 3269. ran = random.randint(0,99)
 3270. if ran < self.npcs[y][x].ability['blink'] and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3271. xlist = []
 3272. ylist = []
 3273. for yy in range(player.pos[1]-3,player.pos[1]+4):
 3274. for xx in range(player.pos[0]-3,player.pos[0]+4):
 3275. if self.tilemap[yy][xx].move_group in self.npcs[y][x].move_groups and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3276. if yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]:
 3277. xlist.append(xx)
 3278. ylist.append(yy)
 3279. if len(xlist) != 0:
 3280. try:
 3281. rand = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3282. except:
 3283. rand = 0
 3284. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3285. screen.write_hit_matrix(xlist[rand],ylist[rand],7)
 3286. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' blinks!'
 3287. message.add(mes)
 3288. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]] = self.npcs[y][x]
 3289. self.npcs[y][x] = 0
 3290. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].num_special -= 1
 3291. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].move_done = 1
 3292. if x == player.pos[0] or y == player.pos[1]:
 3293. straight_line = True
 3294. else:
 3295. straight_line = False
 3296. shoot = False
 3297. throw = False
 3298. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3299. shoot = True
 3300. elif 'range_throw' in ability_keys:
 3301. throw = True
 3302. if self.npcs[y][x] != 0 and straight_line == True and (shoot == True or throw == True) and distances[0] < 5:
 3303. #Step 0: Random
 3304. if shoot == True:
 3305. chance = self.npcs[y][x].ability['range_shoot']
 3306. else:
 3307. chance = self.npcs[y][x].ability['range_throw'][0]
 3308. ran = random.randint(0,99)
 3309. if ran < chance and self.npcs[y][x].num_special > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3310. #Step 1: find the right direction
 3311. if y > player.pos[1]:
 3312. y_dir = -1
 3313. elif y < player.pos[1]:
 3314. y_dir = 1
 3315. else:
 3316. y_dir = 0
 3317. if x > player.pos[0]:
 3318. x_dir = -1
 3319. elif x < player.pos[0]:
 3320. x_dir = 1
 3321. else:
 3322. x_dir = 0
 3323. #Step 2: Check for borders
 3324. run = True
 3325. count = 1
 3326. fire_free = True
 3327. while run:
 3328. cx = x + (count*x_dir)
 3329. cy = y + (count*y_dir)
 3330. if self.tilemap[cy][cx].transparency == False:
 3331. fire_free = False
 3332. run = False
 3333. count +=1
 3334. if cx == player.pos[0] and cy == player.pos[1]:
 3335. run = False
 3336. #Step 3: Fire!
 3337. if fire_free == True:
 3338. run = True
 3339. count = 1
 3340. if 'range_shoot' in ability_keys:
 3341. sfx.play('fire')
 3342. else:
 3343. sfx.play('miss')
 3344. while run:
 3345. xx = x + (count*x_dir)
 3346. yy = y + (count*y_dir)
 3347. if xx != player.pos[0] or yy != player.pos[1]:
 3348. screen.write_hit_matrix(xx,yy,2)
 3349. if self.tilemap[yy][xx].transparency == False:
 3350. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3351. if 'range_throw' in ability_keys:
 3352. sfx.play('throw')
 3353. run = False
 3354. else:
 3355. if shoot == True:#----------> go on here!!!!!!!!
 3356. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3357. player.monster_attacks(x,y)
 3358. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'stone':
 3359. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3360. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a stone!')
 3361. chance = 9 - count
 3362. coin = random.randint(0,9)
 3363. if coin < chance:
 3364. sfx.play('hit')
 3365. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3366. message.add('The stone hits you.(1 damage)')
 3367. player.lp -= 1
 3368. else:
 3369. sfx.play('throw')
 3370. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3371. message.add('The stone misses you.')
 3372. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'dart':
 3373. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3374. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a dart!')
 3375. chance = 9 - count
 3376. coin = random.randint(0,9)
 3377. if coin < chance:
 3378. sfx.play('hit')
 3379. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3380. message.add('The dart hits you.(2 damage)')
 3381. player.lp -= 2
 3382. else:
 3383. sfx.play('throw')
 3384. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3385. message.add('The dart misses you.')
 3386. elif self.npcs[y][x].ability['range_throw'][1] == 'knife':
 3387. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3388. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a throwing knife')
 3389. chance = 9 - count
 3390. coin = random.randint(0,9)
 3391. if coin < chance:
 3392. sfx.play('hit')
 3393. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3394. message.add('The throwing knife hits you.(3 damage)')
 3395. player.lp -= 3
 3396. else:
 3397. sfx.play('throw')
 3398. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3399. message.add('The throwing knife misses you.')
 3400. run = False
 3401. count += 1
 3402. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3403. if 'range_throw' in ability_keys:
 3404. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3405. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3406. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3407. good_moves = []
 3408. for k in range (0, len(moves)):
 3409. if distances[k] < distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster smaller
 3410. good_moves.append(moves[k])
 3411. else:
 3412. good_moves = moves
 3413. if len(good_moves) == 0:
 3414. good_moves = moves
 3415. if len(good_moves) > 1:
 3416. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3417. else:
 3418. ran = 0
 3419. do_move = good_moves[ran]
 3420. else:
 3421. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3422. #the most important thing about stealing monsters is that their default corps_style has to be 'thief' and their corps_lvl has to be 0. Otherwise they would not work proper.
 3423. if player.inventory.materials.gem > 0 and 'close_steal' in ability_keys:
 3424. ran = random.randint(0,99)
 3425. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_steal']:
 3426. player.inventory.materials.gem -= 1
 3427. self.npcs[y][x].corps_lvl += 1
 3428. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],8)
 3429. screen.write_hit_matrix(x,y,9)
 3430. sfx.play('steal')
 3431. steal_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' steals a gem from you.'
 3432. message.add(steal_string)
 3433. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3434. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3435. #casting flames
 3436. if 'close_flames' in ability_keys:
 3437. ran = random.randint(0,99)
 3438. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_flames'] and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3439. #Step 0: Check if any (other) monsters are near by
 3440. sfx.play('flame')
 3441. monster_num = 0
 3442. for yy in range(y-1,y+2):
 3443. for xx in range(x-1,x+2):
 3444. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3445. monster_num += 1
 3446. if monster_num == 1:#there is no other monster near by
 3447. num_flames = 0
 3448. for yyy in range(y-1,y+2):
 3449. for xxx in range(x-1,x+2):
 3450. if xxx != x or yyy != y:
 3451. if self.tilemap[yyy][xxx].replace == None and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'solid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'low_liquid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'swim':
 3452. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3453. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 3454. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3455. self.countdowns.append(countdown('flame',xxx,yyy,3))
 3456. num_flames+=1
 3457. if num_flames > 0:
 3458. flame_string = 'A '+ self.npcs[y][x].name + ' casts a flame spell!'
 3459. message.add(flame_string)
 3460. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3461. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3462. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3463. #vampirism
 3464. if 'close_vampirism' in ability_keys:
 3465. ran = random.randint(0,99)
 3466. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_vampirism']:
 3467. player.lp -= 1
 3468. self.npcs[y][x].lp += 1
 3469. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],18)
 3470. screen.write_hit_matrix(x,y,19)
 3471. sfx.play('vampire')
 3472. vamp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name +' sucks your blood.'
 3473. message.add(vamp_string)
 3474. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3475. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3476. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3477. #steal items
 3478. if 'close_stealItem' in ability_keys:
 3479. ran = random.randint(0,99)
 3480. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_stealItem']:
 3481. #0: Find parent
 3482. parent_pos = False
 3483. parent_id = self.npcs[y][x].personal_id.replace('_child','')
 3484. for yy in range(0,max_map_size):
 3485. for xx in range(0,max_map_size):
 3486. if self.npcs[yy][xx] != 0 and self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3487. parent_pos = (xx,yy)
 3488. #1: Check Parent Status
 3489. if parent_pos != False:
 3490. if len(self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items) < 7:
 3491. p_check = True
 3492. else:
 3493. p_check = False
 3494. #2: Steal Item
 3495. if p_check == True:
 3496. all_bp = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Axe','Pickaxe','Hand')
 3497. final_bp = ['None',]
 3498. for i in range(0,len(all_bp)-1):
 3499. if player.inventory.wearing[all_bp[i]] != player.inventory.nothing:
 3500. final_bp.append(all_bp[i])
 3501. del final_bp[0]
 3502. if len(final_bp) > 0:
 3503. if len(final_bp) == 1:
 3504. ran = 0
 3505. else:
 3506. ran = random.randint(0,len(final_bp)-1)
 3507. item = player.inventory.wearing[final_bp[ran]]
 3508. player.inventory.wearing[final_bp[ran]] = player.inventory.nothing
 3509. self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items.append(item)
 3510. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' steals your '+item.name+'!'
 3511. message.add(mes)
 3512. sfx.play('steal')
 3513. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],21)
 3514. screen.write_hit_matrix(parent_pos[0],parent_pos[1],22)
 3515. self.npcs[y][x].lp = 0
 3516. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3517. #throw explosives
 3518. if 'close_throwExplosive' in ability_keys:
 3519. ran = random.randint(0,99)
 3520. if ran < self.npcs[y][x].ability['close_throwExplosive']:
 3521. positions = []
 3522. for yy in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 3523. for xx in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 3524. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].use_group == 'None':
 3525. positions.append((xx,yy))
 3526. if len(positions) > 0:
 3527. sfx.play('throw')
 3528. screen.write_hit_matrix(x,y,20)
 3529. ran = random.randint(0,len(positions)-1)
 3530. pos = positions[ran]
 3531. screen.write_hit_matrix(pos[0],pos[1],16)
 3532. coin = random.randint(0,3)
 3533. if coin == 0:
 3534. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a bomb!')
 3535. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3536. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][0])
 3537. self.countdowns.append(countdown('bomb3',pos[0],pos[1],1))
 3538. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3539. else:
 3540. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws an explosive!')
 3541. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3542. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][7])
 3543. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3544. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3545. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3546. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3547. player.monster_attacks(x,y)
 3548. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3549. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 3550. if distances[0] > 4: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3551. if len(moves) > 1:
 3552. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3553. else:
 3554. ran = 0
 3555. do_move = moves[ran]
 3556. else:
 3557. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3558. good_moves = []
 3559. for k in range (0, len(moves)):
 3560. if distances[k] > distances[0] or distances[k] == distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster bigger or at least the same
 3561. good_moves.append(moves[k])
 3562. else:
 3563. good_moves = moves
 3564. if len(good_moves) == 0:
 3565. good_moves = moves
 3566. if len(good_moves) > 1:
 3567. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3568. else:
 3569. ran = 0
 3570. do_move = good_moves[ran]
 3571. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 3572. if len(moves) > 1:
 3573. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3574. else:
 3575. ran = 0
 3576. do_move = moves[ran]
 3577. #IV. Move the monster
 3578. if do_move != 'foo':
 3579. border = random.randint(1,9)
 3580. if border > self.npcs[y][x].move_border:
 3581. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3582. helper = self.npcs[y][x]#copy the monster
 3583. self.npcs[y][x] = 0 #del the monster at the old position
 3584. self.npcs[do_move[1]][do_move[0]] = helper# set monster to the new position
 3585. def monster_die(self,x,y,xp = None):
 3586. #this function is called when the player kills a monster. the x and the y variables are to define the location of the monster
 3587. monster_x = x
 3588. monster_y = y
 3589. real_drop = False
 3590. if self.tilemap[y][x].replace == None:
 3591. test_replace = True
 3592. else:
 3593. test_replace = False
 3594. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3595. test_replace = True
 3596. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' vanishes!'
 3597. if test_replace != True or self.tilemap[y][x].drops_here != True:
 3598. location_list = [(monster_x,monster_y),]
 3599. for yy in range(y-1,y+2):
 3600. for xx in range(x-1,x+2):
 3601. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3602. test_replace = True
 3603. else:
 3604. test_replace = False
 3605. if test_replace == True and self.tilemap[yy][xx].drops_here and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.containers[yy][xx] == 0:
 3606. location_list.append((xx,yy))
 3607. if len(location_list) > 1:
 3608. del location_list[0]
 3609. if len(location_list) == 1:
 3610. x = location_list[0][0]
 3611. y = location_list[0][1]
 3612. else:
 3613. ran = random.randint(0,len(location_list)-1)
 3614. x = location_list[ran][0]
 3615. y = location_list[ran][1]
 3616. if test_replace == True and self.tilemap[y][x].drops_here: #only on empty fields corps can be spawned
 3617. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'dryade' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0].techID and self.tilemap[y][x].can_grown: #dryades can leave behind a seppling when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3618. coin = random.randint(0,99)
 3619. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3620. replace = self.tilemap[y][x]
 3621. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][10]#<---sepling
 3622. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3623. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns into a new tree!'
 3624. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'troll' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0]: #trolls can leave behind a rock when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3625. coin = random.randint(0,99)
 3626. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3627. replace = self.tilemap[y][x]
 3628. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][14])#<---rock
 3629. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3630. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns to stone!'
 3631. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'human': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3632. coin = random.randint(0,99)
 3633. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3634. real_drop = True
 3635. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3636. replace = self.tilemap[y][x]
 3637. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3638. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3639. items = []
 3640. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3641. for i in range (0, max_items):
 3642. #possible drops of a humanoid monster are equipment items and food items
 3643. coin = random.randint(0,99)
 3644. if coin < 65: #there is a chance of 65% that a item becomes a eqipment item
 3645. material = random.randint(0,20) #all materials are allowed
 3646. classes = ('spear','sword','axe','hammer','shoes','cuisse','helmet','armor','wand','rune','rune staff','artefact','ring','amulet','necklace','talisman','pickaxe')
 3647. kind = classes[random.randint(0,len(classes)-1)]#all classes of objects are allowed
 3648. plus = random.randint(-2,+2)# a plus between -2 and +2 is possible
 3649. state = random.randint(10,85)#the state of this used objects will always be between 10% and 80%
 3650. curse_chance = random.randint(0,30)
 3651. if curse_chance < material:
 3652. curse = 0
 3653. elif curse_chance == material:
 3654. curse = 2
 3655. else:
 3656. curse = 1
 3657. item = item_wear(kind,material,plus,state,curse)
 3658. elif coin < 68: #there is a chance of 3% to drop a simple blueprint
 3659. blueprint = random.randint(15,20)
 3660. item = deepcopy(il.ilist['misc'][blueprint])
 3661. elif coin < 80: #there is a chance of 12% to drop a torch or a throwable:
 3662. item_list = (il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][78],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][80])
 3663. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3664. item = deepcopy(item_list[ran])
 3665. else:
 3666. coin2 = random.randint(0,1)
 3667. if coin == 1:
 3668. item = deepcopy(il.ilist['food'][random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)])
 3669. else:
 3670. item_list = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77])
 3671. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3672. item = deepcopy(item_list[ran])
 3673. items.append(item)
 3674. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3675. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'animal': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3676. coin = random.randint(0,99)
 3677. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3678. real_drop = True
 3679. replace = self.tilemap[y][x]
 3680. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][21])#<--animal remains
 3681. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3682. items = []
 3683. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3684. for i in range (0, max_items):
 3685. #animals drop flesh. the corpslvl says how much
 3686. items.append(deepcopy(il.ilist['food'][9]))#<---raw meat
 3687. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3688. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3689. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'scrollkeeper': #scrollkeepers can leave behind humanoid remains with scrolls and spellbooks when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3690. coin = random.randint(0,99)
 3691. if coin < 10:#there is a chance of 10%
 3692. real_drop = True
 3693. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3694. replace = self.tilemap[y][x]
 3695. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3696. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3697. items = []
 3698. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3699. for i in range (0, max_items):
 3700. #possible drops of a scrollkeeper are scrolls and spellbooks
 3701. coin = random.randint(0,99)
 3702. if coin < 75: #there is a chance of 75% that a item becomes a scroll
 3703. scrolls = (il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][29],il.ilist['misc'][31],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][35],il.ilist['misc'][37],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][82])
 3704. ran = random.randint(0,len(scrolls)-1)
 3705. item = deepcopy(scrolls[ran])
 3706. else:
 3707. books = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 3708. ran = random.randint(0,len(books)-1)
 3709. item = deepcopy(books[ran])
 3710. items.append(item)
 3711. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3712. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'miner':
 3713. if self.npcs[monster_y][monster_x].techID == ml.mlist['special'][0].techID:#this is a vase
 3714. die_mess = 'The vase shatters.'
 3715. ran = random.randint(0,99)
 3716. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #for miners the corps_lvl determinates the chance of getting a gem
 3717. real_drop = True
 3718. replace = self.tilemap[y][x]
 3719. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3720. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3721. elif ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl*4:#for miners the corps_lvl determinates the chance of getting some ore. Its the chance to get a gem * 3
 3722. real_drop = True
 3723. replace = self.tilemap[y][x]
 3724. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set a lost ore
 3725. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3726. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'thief':
 3727. if self.tilemap[y][x].replace == None and self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl > 0:
 3728. real_drop = True
 3729. replace = self.tilemap[y][x]
 3730. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3731. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3732. self.tilemap[y][x].conected_resources = ('gem',self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)#for thiefs the corps lvl determinates the number of gems they are dropping
 3733. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'reset_parent':
 3734. parent_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id.replace('_child','')
 3735. for yy in range(0,max_map_size):
 3736. for xx in range(0,max_map_size):
 3737. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3738. if self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3739. self.npcs[yy][xx].num_special += 1
 3740. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kill_childs':
 3741. child_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id + '_child'
 3742. for yy in range(0,max_map_size):
 3743. for xx in range(0,max_map_size):
 3744. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3745. if self.npcs[yy][xx].personal_id == child_id:
 3746. self.npcs[yy][xx] = 0
 3747. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kobold_fear':
 3748. for yy in range(y-7,y+8):
 3749. for xx in range(x-7,x+8):
 3750. try:
 3751. if self.npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['kobold'][1].techID and self.npcs[yy][xx].name != 'frightened kobold':
 3752. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(self.npcs[yy][xx])#only to be sure
 3753. self.npcs[yy][xx].name = 'frightened kobold'
 3754. self.npcs[yy][xx].sprite_pos = (5,3)
 3755. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength*0.6)
 3756. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength*0.6)
 3757. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense*0.6)
 3758. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense*0.6)
 3759. screen.write_hit_matrix(xx,yy,17)
 3760. coin = random.randint(0,1)
 3761. if coin == 1:
 3762. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'flee'
 3763. except:
 3764. None
 3765. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vase':
 3766. die_mess = 'The vase shatters and monsters jump out.'
 3767. monster_count = 0
 3768. for yy in range(y-1,y+2):
 3769. for xx in range(x-1,x+2):
 3770. if yy != player.pos[1] or xx!= player.pos[0]:
 3771. if self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].damage == 0:
 3772. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][2])#set vase monsters
 3773. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2])
 3774. if player.difficulty == 4:
 3775. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3776. monster_count += 1
 3777. if monster_count > 0:
 3778. die_mess = 'The vase shatters and '+str(monster_count)+' monsters jump out.'
 3779. else:
 3780. die_mess = 'The vase shatters.'
 3781. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3782. die_mess = 'The mimic wakes up.'
 3783. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3784. die_mess = 'You smash the cage!'
 3785. sfx.play('destroy_cage')
 3786. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3787. counter = 0
 3788. blob_lvl = max(self.npcs[monster_y][monster_x].lvl-1,0)
 3789. for yy in range(y-1,y+2):
 3790. for xx in range(x-1,x+2):
 3791. if yy != y or xx != x:
 3792. not_player_pos = yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]
 3793. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and not_player_pos == True and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3794. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][15])#set a green blob
 3795. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],preset_lvl=blob_lvl)
 3796. if player.difficulty == 4:
 3797. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3798. counter += 1
 3799. if counter == 1:
 3800. die_mess = 'The giant blob leaves behind a small blob.'
 3801. elif counter > 1:
 3802. die_mess = 'The giant blob bursts into '+str(counter)+' small blobs.'
 3803. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vanish':
 3804. ran = random.randint(0,99)
 3805. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #the corps_lvl determinates the chance of getting a present
 3806. real_drop = True
 3807. replace = self.tilemap[y][x]
 3808. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][13])#set a present
 3809. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3810. item_ran = random.randint(0,99)
 3811. if item_ran < 25:
 3812. items = [il.ilist['misc'][43]]#set a heavy bag
 3813. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3814. elif item_ran < 50:
 3815. choose_ran = random.randint(0,len(il.ilist['clothe'])-1)
 3816. items = [il.ilist['clothe'][choose_ran]]
 3817. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3818. elif item_ran < 95:
 3819. r = random.randint(3,7)
 3820. items = [il.ilist['misc'][r]]#set a workbench
 3821. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3822. else:
 3823. items = [il.ilist['misc'][70]]#set a book of skill
 3824. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3825. ############ADD MORE HERE###############
 3826. if real_drop == True:
 3827. screen.write_hit_matrix(x,y,16)
 3828. if self.npcs[monster_y][monster_x].move_border < 10:
 3829. screen.write_hit_matrix(monster_x,monster_y,13)
 3830. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3831. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['special'][4])#set a mimic
 3832. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3833. if player.difficulty == 4:
 3834. self.npcs[monster_y][monster_x].AI_style = 'ignore'
 3835. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3836. list_name = self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style.replace('cage_','')
 3837. player.villager[list_name].append(self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3838. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl])
 3839. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3840. else:
 3841. self.npcs[monster_y][monster_x] = 0 #always del the monster if it is no mimic or cage
 3842. self.make_monsters_angry(monster_x,monster_y,'kill')
 3843. self.monster_count -= 1
 3844. if xp != None:
 3845. die_mess = die_mess + ' [+' + str(xp) + 'xp]'
 3846. message.add(die_mess)
 3847. return True
 3848. def make_shops(self):
 3849. num = int((max_map_size*max_map_size) / (50*50))
 3850. for i in range (0,num):
 3851. run = True
 3852. while run:
 3853. poses = self.find_all_moveable(False,False)
 3854. ran = random.randint(0,len(poses)-1)
 3855. pos = poses[ran]
 3856. if min(pos[0],pos[1]) > 4 and max(pos[0],pos[1]) < max_map_size-4:
 3857. run = False
 3858. x = pos[0]
 3859. y = pos[1]
 3860. for yy in range(y-2,y+3):
 3861. for xx in range(x-2,x+3):
 3862. self.npcs[yy][xx] = 0 #always del the monsters
 3863. if xx == x-2 or xx == x+2 or yy == y-2 or yy == y+2:
 3864. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])
 3865. else:
 3866. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])
 3867. self.tilemap[y][x-2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3868. self.tilemap[y][x+2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3869. self.tilemap[y-2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3870. self.tilemap[y+2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3871. if self.map_type == 'orcish_mines':
 3872. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][1])
 3873. elif self.map_type == 'grot':
 3874. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][2])
 3875. else:
 3876. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][0])#the elfish shopkeeper is only for fallback...In the elfish fortress the shops are spawned on a other way
 3877. def make_monsters_angry(self,x,y,style):
 3878. for yy in range(y-3,y+4):
 3879. for xx in range(x-3,x+4):
 3880. try:
 3881. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3882. if self.npcs[yy][xx].anger == style:
 3883. lvl = self.npcs[yy][xx].lvl
 3884. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['angry_monster'][self.npcs[yy][xx].anger_monster])
 3885. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],lvl)
 3886. if player.difficulty == 4:
 3887. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3888. except:
 3889. None
 3890. def time_pass(self):
 3891. #This function refresches the map for every day that past since players last visit... make plants growing etc.
 3892. if self.last_visit != time.day_total:
 3893. screen.render_load(10)
 3894. past_time = time.day_total - self.last_visit
 3895. if past_time < 0:
 3896. past_time = 364 - past_time
 3897. for c in range (0,past_time):
 3898. for y in range (0,max_map_size):
 3899. for x in range(0,max_map_size):
 3900. tile = self.tilemap[y][x]
 3901. #######Life of plants######
 3902. #1. Scrub
 3903. if tile.grow_group == 'scrub':
 3904. rand = random.randint(0,99)
 3905. if rand < 50:
 3906. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3907. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3908. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3909. if tile.grow_group == 'scrub_buds':
 3910. rand = random.randint(0,99)
 3911. if rand < 90:
 3912. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3913. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3914. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3915. if tile.grow_group == 'scrub_blossom':
 3916. rand = random.randint(0,99)
 3917. if rand < 80:
 3918. scrubs = random.randint(0,2)
 3919. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3920. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[scrubs][0]][tile.conected_tiles[scrubs][1]])
 3921. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3922. if tile.grow_group == 'scrub_berries':
 3923. rand = random.randint(0,99)
 3924. if rand < 50:
 3925. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3926. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3927. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3928. elif rand > 49 and rand < 75:
 3929. numbers =(-1,1)
 3930. for yy in numbers:
 3931. for xx in numbers:
 3932. try:
 3933. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3934. coin = random.randint(0,99)
 3935. if coin < 25: #25%
 3936. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3937. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy([tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3938. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3939. except:
 3940. None
 3941. if tile.grow_group == 'scrub_scruffy':
 3942. rand = random.randint(0,99)
 3943. if rand < 90:
 3944. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3945. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3946. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3947. else:
 3948. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3949. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3950. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3951. if tile.grow_group == 'scrub_grow':
 3952. rand = random.randint(0,99)
 3953. if rand < 90:
 3954. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3955. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3956. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3957. #2.Tree
 3958. if tile.grow_group == 'tree_grow':
 3959. rand = random.randint(0,99)
 3960. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 3961. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3962. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3963. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3964. if tile.grow_group == 'tree':
 3965. rand = random.randint(0,99)
 3966. if rand < 5:
 3967. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3968. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3969. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3970. elif rand > 69:
 3971. numbers =(-2,2)
 3972. for yy in numbers:
 3973. for xx in numbers:
 3974. try:
 3975. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3976. coin = random.randint(0,3)
 3977. if coin == 0:
 3978. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3979. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3980. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3981. except:
 3982. None
 3983. #3.Herb
 3984. if tile.grow_group == 'herblike':
 3985. rand = random.randint(0,99)
 3986. if rand < 20:
 3987. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3988. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3989. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3990. #4. Blue Mushrooms
 3991. if tile.grow_group == 'mushroom_mud':
 3992. rand = random.randint(0,99)
 3993. if rand < 5:
 3994. for yy in range(-1,1):
 3995. for xx in range(-1,1):
 3996. try:
 3997. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#here is mud
 3998. cent = random.randint(0,99)
 3999. if cent < 25 :
 4000. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4001. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4002. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4003. except:
 4004. None
 4005. #5. Brown Mushrooms
 4006. if tile.grow_group == 'mushroom_treelike':
 4007. rand = random.randint(0,99)
 4008. if rand < 5:
 4009. for yy in range(-1,1):
 4010. for xx in range(-1,1):
 4011. try:
 4012. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4013. cent = random.randint(0,99)
 4014. if cent < 25 :
 4015. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4016. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 4017. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4018. except:
 4019. None
 4020. elif rand < 30:#make a giant mushroom
 4021. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4022. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4023. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4024. #6. Purple Mushrooms
 4025. if tile.grow_group == 'mushroom': #let grow new mushrooms and let the old ones die(5%)
 4026. rand = random.randint(0,99)
 4027. if rand < 5:
 4028. for yy in range(-1,1):
 4029. for xx in range(-1,1):
 4030. try:
 4031. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4032. cent = random.randint(0,99)
 4033. if cent < 25 :
 4034. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4035. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4036. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4037. except:
 4038. None
 4039. #7. Agriculture
 4040. if tile.grow_group == 'agri0':
 4041. rand = random.randint(0,99)
 4042. if rand < 50:
 4043. if self.map_type == 'overworld':
 4044. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]]
 4045. elif self.map_type == 'cave' or self.map_type == 'desert_cave':
 4046. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]]
 4047. elif self.map_type == 'desert':
 4048. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[2][0]][tile.conected_tiles[2][1]]
 4049. if tile.grow_group == 'agri1': #let something grow on a acriculture (final, at the overworld) (50%)
 4050. rand = random.randint(0,99)
 4051. if rand < 50:
 4052. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]]
 4053. #8. Vanish
 4054. if tile.grow_group == 'vanish':
 4055. rand = random.randint(0,99)
 4056. if rand < 50:
 4057. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4058. self.containers[y][x] = 0
 4059. #9. Magic shops
 4060. if tile.techID == tl.tlist['shop'][4].techID and player.on_map != 'shop_0_0':
 4061. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4062. #######Misc#######
 4063. #0. Rubble
 4064. if tile.techID == tl.tlist['functional'][26].techID:
 4065. rand = random.randint(0,99)
 4066. if rand < 20:
 4067. count_rubble = 0
 4068. count_sand = 0
 4069. count_grass = 0
 4070. count_cave = 0
 4071. for yy in range(y-1,y+2):
 4072. for xx in range(x-1,x+2):
 4073. if self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['functional'][26]:#this is rubble
 4074. count_rubble += 1
 4075. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['local'][0]:#this is grass
 4076. count_grass += 1
 4077. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['extra'][0]:#this is sand
 4078. count_sand += 1
 4079. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0]:#this is cave
 4080. count_cave +=1
 4081. if count_rubble < 8: #this tile isnt surrounded by rubble
 4082. if count_cave > 1:
 4083. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][0])
 4084. elif count_grass >= count_sand:
 4085. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 4086. else:
 4087. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][0])
 4088. #########add other events for growing plants etc here########
 4089. self.last_visit = time.day_total #change the day of last visit to today to prevent the map of changed a second time for this day
 4090. for i in range(0,len(player.inventory.food)):#let the food rot in the players inventory
 4091. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing:
 4092. player.inventory.food[i].rot()
 4093. if player.on_map != 'shop_0_0':
 4094. shop_num = int((max_map_size**2)/(50**2))
 4095. self.spawn_magic_shops(shop_num)
 4096. screen.render_load(5)
 4097. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 4098. def exchange(self,old_tile,new_tile,use_deepcopy=False):
 4099. for y in range (0,max_map_size):
 4100. for x in range (0,max_map_size):
 4101. if self.tilemap[y][x].techID == old_tile.techID:
 4102. if use_deepcopy == False:
 4103. self.tilemap[y][x] = new_tile
 4104. else:
 4105. self.tilemap[y][x] = deepcopy(new_tile)
 4106. def find_first(self,tile):
 4107. for y in range (0,max_map_size):
 4108. for x in range (0,max_map_size):
 4109. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 4110. return [x,y]
 4111. if self.tilemap[y][x].name == tile.name:#fallback
 4112. return [x,y] #
 4113. return False
 4114. def find_any(self,tile):
 4115. found = []
 4116. for y in range(0,max_map_size):
 4117. for x in range(0,max_map_size):
 4118. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID and self.npcs[y][x] == 0:
 4119. found.append((x,y))
 4120. if found == []:
 4121. return False
 4122. elif len(found) == 1:
 4123. return found[0]
 4124. else:
 4125. ran = random.randint(0,len(found)-1)
 4126. return found[ran]
 4127. def find_all_moveable(self,ignore_water = True,ignore_player_pos = False, ignore_no_spawn = True):
 4128. cordinates_list = []
 4129. for y in range (0, max_map_size):
 4130. for x in range (0,max_map_size):
 4131. moveable = False
 4132. if ignore_water == True:
 4133. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil':
 4134. moveable = True
 4135. else:
 4136. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil' or self.tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 4137. moveable = True
 4138. if ignore_player_pos == True:
 4139. player_pos_check = False
 4140. else:
 4141. if (x - entrance_x < -7) or (y - entrance_y < -7) or (x - entrance_x > 7) or (y - entrance_y > 7):
 4142. player_pos_check = False
 4143. else:
 4144. player_pos_check = True
 4145. spawn_check = True
 4146. if ignore_no_spawn == False:
 4147. if self.tilemap[y][x].no_spawn == True:
 4148. spawn_check = False
 4149. if (moveable == True) and (self.tilemap[y][x].damage == False) and (player_pos_check == False) and (spawn_check == True) and self.npcs[y][x] == 0:
 4150. cordinates_list.append((x,y))
 4151. if len(cordinates_list) > 0:
 4152. return cordinates_list
 4153. else:
 4154. return False
 4155. def add_container(self, inventory, x, y, deep_copy = True, checkIt = False):
 4156. self.containers[y][x] = container(inventory,deep_copy)
 4157. if checkIt == True:
 4158. if self.check_container(x,y) != True:
 4159. print('Container creation failed!')
 4160. self.containers[y][x] = 0
 4161. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4162. def check_container(self,x,y):
 4163. if self.tilemap[y][x].replace != None and len(self.containers[y][x].items) > 0:
 4164. return True
 4165. else:
 4166. return False
 4167. def special_check(self,x,y):
 4168. sfx_flame = False
 4169. sfx_vapor = False
 4170. for yy in range(y-7,y+8):
 4171. for xx in range(x-7,x+8):
 4172. try:
 4173. if (self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly flamable') and self.tilemap[yy][xx].replace != None:
 4174. heat_source = 0
 4175. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4176. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4177. try:
 4178. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4179. heat_source += 1
 4180. except:
 4181. None
 4182. if heat_source > 0:
 4183. if self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable':
 4184. ran = random.randint(0,9)
 4185. else:
 4186. ran = 9
 4187. if ran > 5:
 4188. sfx_flame = True
 4189. self.containers[yy][xx] = 0
 4190. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx] != 0:
 4191. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['special'][14].techID: #this is a demonic chest
 4192. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].monster_die(xx,yy)
 4193. self.countdowns.append(countdown('flame',xx,yy,self.tilemap[yy][xx].special_num))
 4194. replace = self.tilemap[yy][xx].replace
 4195. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 4196. self.tilemap[yy][xx].replace = replace
 4197. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'explosive' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly explosive':
 4198. heat_sources = 0
 4199. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4200. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4201. try:
 4202. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4203. heat_sources += 1
 4204. except:
 4205. None
 4206. if heat_sources > 0:
 4207. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive':
 4208. ran = random.randint(0,9)
 4209. else:
 4210. ran = 9
 4211. if ran > 5:
 4212. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xx,yy,1))
 4213. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4214. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4215. try:
 4216. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive' or elf.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'highly explosive':
 4217. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xxx,yyy,1))
 4218. except:
 4219. None
 4220. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'vaporable':
 4221. heat_sources = 0
 4222. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4223. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4224. try:
 4225. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4226. heat_sources += 1
 4227. except:
 4228. None
 4229. if heat_sources >= self.tilemap[yy][xx].special_num:
 4230. sfx.vapor = True
 4231. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][1])#mud
 4232. except:
 4233. None
 4234. if sfx_flame == True:
 4235. sfx.play('flame')
 4236. if sfx_vapor == True:
 4237. sfx.play('steam')
 4238. def spawn_monster_groups(self,leader,follower,max_group_size):
 4239. for y in range(0,max_map_size):
 4240. for x in range(0,max_map_size):
 4241. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].techID == leader.techID:
 4242. m_count = 1
 4243. for yy in range(y-1,y+2):
 4244. for xx in range(x-1,x+2):
 4245. if m_count < max_group_size and self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group in follower.move_groups:
 4246. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(follower)
 4247. self.set_monster_strength(xx,yy,max(self.npcs[y][x].lvl-5,1))
 4248. if player.difficulty == 4:
 4249. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4250. m_count += 1
 4251. def make_special_monsters(self, min_no, max_no, on_tile, depth, monster_type='vase'):
 4252. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4253. for i in range(0,size):
 4254. num_monster = random.randint(min_no,max_no)
 4255. if num_monster > 0:
 4256. for z in range (0,num_monster):
 4257. pos = self.find_any(on_tile)
 4258. if monster_type == 'vase':
 4259. ran = random.randint(0,99)
 4260. if ran < 10:
 4261. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][1]) #spawn a monster vase
 4262. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4263. else:
 4264. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][0]) #spawn a vase
 4265. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4266. elif monster_type == 'mimic':
 4267. pos = self.find_any(on_tile)
 4268. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #spawn a sleeping mimic
 4269. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4270. elif monster_type == 'demonic chest':
 4271. pos = self.find_any(on_tile)
 4272. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#cest
 4273. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(on_tile)
 4274. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4275. ran1 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4276. ran2 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4277. items = [sb[ran1],sb[ran2]]
 4278. self.containers[pos[1]][pos[0]] = container(items,True)
 4279. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][14])
 4280. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4281. #set monsters personal_id
 4282. self.npcs[pos[1]][pos[0]].personal_id = str(self.npcs[pos[1]][pos[0]].techID)+'_'+str(pos[0])+'_'+str(pos[1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 4283. def make_containers(self, min_no, max_no, on_tile, item_min, item_max, container_type='remains'):
 4284. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4285. for i in range(0,size):
 4286. num_container = random.randint(min_no,max_no)
 4287. if num_container > 0:
 4288. for z in range (0,num_container):
 4289. c_type = container_type
 4290. if c_type == 'chest':
 4291. ch = random.randint(0,99)
 4292. if ch < 5:
 4293. c_type = 'fridge'
 4294. place = self.find_any(on_tile)
 4295. inventory = []
 4296. num_items = random.randint(item_min,item_max)##############item_min,item_max
 4297. for t in range (0,num_items):
 4298. if c_type == 'chest':
 4299. coin = random.randint(0,1)
 4300. if coin == 0:#add equipmen
 4301. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4302. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4303. material = random.randint(0,20)
 4304. plus = random.randint(-3,3)
 4305. state = random.randint(80,100)
 4306. curse_chance = random.randint(0,30)
 4307. if curse_chance < material:
 4308. curse = 0
 4309. elif curse_chance == material:
 4310. curse = 2
 4311. else:
 4312. curse = 1
 4313. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curse, False)
 4314. inventory.append(item)
 4315. elif coin == 1:
 4316. items = []
 4317. for i in range(14,21):
 4318. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4319. for i in range(22,40):
 4320. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4321. for i in range(44,47):
 4322. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4323. for j in range(6,9):
 4324. items.append(il.ilist['food'][j])
 4325. for j in range(13,25):
 4326. items.append(il.ilist['food'][j])
 4327. for j in range(29,32):
 4328. items.append(il.ilist['food'][j])
 4329. ran = random.randint(0,len(items)-1)
 4330. inventory.append(deepcopy(items[ran]))
 4331. elif c_type == 'remains':
 4332. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4333. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4334. material = random.randint(0,20)
 4335. plus = random.randint(-3,3)
 4336. state = random.randint(20,60)
 4337. curses = (0,1,2)
 4338. curse_num = random.randint(0,2)
 4339. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curses[curse_num], False)
 4340. inventory.append(item)
 4341. elif c_type == 'fridge':
 4342. ran = random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)
 4343. inventory.append(deepcopy(il.ilist['food'][ran]))
 4344. if c_type == 'chest':
 4345. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4346. replace = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4347. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#chest
 4348. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace
 4349. elif c_type == 'remains':
 4350. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4351. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4352. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#remains
 4353. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4354. elif c_type == 'fridge':
 4355. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4356. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4357. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][25])#fridge
 4358. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4359. def exchange_when_surrounded(self, tile_check, tile_replace, number_neighbors):
 4360. #check all cordinates for their neighbors(including them self) and exchange th tile when the number of neighbors with the same techID => number_neighbors
 4361. for y in range (0,max_map_size):
 4362. for x in range (0,max_map_size):
 4363. count = 0
 4364. for yy in range (-1,2):
 4365. for xx in range (-1,2):
 4366. try:
 4367. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_check.techID or self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_replace.techID:
 4368. count += 1
 4369. except:
 4370. None
 4371. if count >= number_neighbors:
 4372. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 4373. def sget(self):
 4374. string = ''
 4375. for c in range (0,max_map_size):
 4376. for d in range (0,max_map_size):
 4377. if d != player.pos[0] or c != player.pos[1]:
 4378. if self.known[c][d] != 0:
 4379. string = string + self.tilemap[c][d].char
 4380. else:
 4381. string += '\033[0;30;40m '
 4382. else:
 4383. string = string + player.char
 4384. string = string + '\n'
 4385. return string
 4386. def spawn_magic_shops(self,num=1):
 4387. if self.name == 'shop_0_0':
 4388. return False
 4389. pos = []
 4390. for i in range(0,num):
 4391. for y in range(0,max_map_size):
 4392. for x in range(0,max_map_size):
 4393. if self.tilemap[y][x].move_group == 'solid':
 4394. num_soil = 0
 4395. try:
 4396. if self.tilemap[y-1][x].move_group == 'soil':
 4397. num_soil += 1
 4398. except:
 4399. None
 4400. try:
 4401. if self.tilemap[y+1][x].move_group == 'soil':
 4402. num_soil += 1
 4403. except:
 4404. None
 4405. try:
 4406. if self.tilemap[y][x-1].move_group == 'soil':
 4407. num_soil += 1
 4408. except:
 4409. None
 4410. try:
 4411. if self.tilemap[y][x+1].move_group == 'soil':
 4412. num_soil += 1
 4413. except:
 4414. None
 4415. if num_soil > 0:
 4416. pos.append((x,y))
 4417. if len(pos) < 1:
 4418. return False
 4419. ran = random.randint(0,len(pos)-1)
 4420. replace = deepcopy(self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]])
 4421. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]] = deepcopy(tl.tlist['shop'][4])
 4422. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]].replace = replace
 4423. #print('Shop at: '+str(pos[ran][0])+','+str(pos[ran][1]))
 4424. def set_sanctuary(self,startx,starty):
 4425. for y in range (starty-2, starty+3):
 4426. for x in range (startx-2, startx+3):
 4427. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])#sanctuary floor
 4428. if x == startx-2 or x == startx or x == startx+2:
 4429. if y == starty-2 or y == starty or y == starty+2:
 4430. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])#sanctuary pilar
 4431. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])#sanctuary spawn point
 4432. self.tilemap[starty-1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20])#divine gift
 4433. self.tilemap[starty-1][startx].replace = tl.tlist['sanctuary'][0]
 4434. self.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',startx,starty-1,1))
 4435. material_pick = random.randint(0,10)
 4436. material_axe = random.randint(0,10)
 4437. material_amo = random.randint(0,10)
 4438. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet')
 4439. ran = random.randint(0,3)
 4440. amo_class = amo_classes[ran]
 4441. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0)
 4442. axe = item_wear('axe',material_axe,0)
 4443. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0)
 4444. ran_tunica = random.randint(0,2)
 4445. #original
 4446. self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4447. #/original
 4448. # statue demo:
 4449. #list_t = [pick,axe]
 4450. #for f in range(55,70):
 4451. # list_t.append(il.ilist['misc'][f])
 4452. #self.add_container(list_t,startx,starty-1)
 4453. # build demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][16],il.ilist['misc'][22],il.ilist['misc'][23],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4454. # cloth demo: self.add_container([il.ilist['clothe'][8],il.ilist['clothe'][1],il.ilist['clothe'][2],il.ilist['clothe'][3],il.ilist['clothe'][4],il.ilist['clothe'][5],il.ilist['clothe'][6],il.ilist['clothe'][7]],startx,starty-1)
 4455. # magic demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][81],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4456. self.tilemap[starty+1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])#stair down
 4457. self.tilemap[starty+1][startx].damage = -1
 4458. self.tilemap[starty+1][startx].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4459. self.tilemap[starty+1][startx].build_here = False
 4460. self.tilemap[starty+1][startx].move_group = 'holy'
 4461. class world_class():
 4462. def __init__(self,tilelist):
 4463. global max_map_size
 4464. screen.render_load(0)
 4465. name = save_path + os.sep + 'world.data'
 4466. self.map_size = 52
 4467. self.startx = 0
 4468. self.starty = 0
 4469. try:
 4470. f = open(name, 'rb')
 4471. temp = p.load(f)
 4472. screen.render_load(1)
 4473. self.maplist = temp.maplist
 4474. self.map_size = temp.map_size
 4475. max_map_size = self.map_size
 4476. self.startx = temp.startx
 4477. self.starty = temp.starty
 4478. except:
 4479. screen.render_load(2)
 4480. self.maplist = []
 4481. for x in range (0,7):
 4482. self.maplist.append({})
 4483. screen.render_load(3)
 4484. pos = self.grassland_generator(0,0,30,80,5,int((max_map_size*max_map_size)/20))
 4485. self.startx = pos[0]
 4486. self.starty = pos[1]
 4487. self.cave_generator(4)
 4488. self.border_generator(6)
 4489. screen.render_load(5)
 4490. self.elysium_generator()
 4491. def default_map_generator(self, name, tiles, tilelist): #check if tilelist can be deleted
 4492. tilemap = []
 4493. for i in range (0,max_map_size):
 4494. tilemap.append([])
 4495. a = 0
 4496. for b in range (0,max_map_size):
 4497. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4498. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4499. b = 0
 4500. for a in range (1,max_map_size):
 4501. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4502. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4503. for a in range (1,max_map_size):
 4504. for b in range (1,max_map_size):
 4505. ran_same = random.randint(0,9)
 4506. if ran_same < 5 :
 4507. tilemap[a].append(tilemap[a-1][b])
 4508. elif ran_same < 8:
 4509. tilemap[a].append(tilemap[a][b-1])
 4510. else:
 4511. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4512. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4513. m = maP(name ,tilemap)
 4514. return m
 4515. def border_generator(self,layer,style='default'):
 4516. if style == 'default':
 4517. cave_name = 'local_0_0'
 4518. elif style == 'desert':
 4519. cave_name = 'desert_0_0'
 4520. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4521. m.map_type = 'border'
 4522. m.fill(tl.tlist['functional'][0])#fill with border
 4523. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4524. def grot_generator(self,layer):
 4525. screen.render_load(15,1)
 4526. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4527. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4528. m.map_type = 'grot'
 4529. m.set_music('grot','grot',True)
 4530. m.build_type = 'None'
 4531. m.fill(tl.tlist['global_caves'][3])#fill with hard rock
 4532. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['misc'][0],(((max_map_size*max_map_size)/100)*40))#set low water
 4533. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4534. chance_ore = layer*5
 4535. chance_gem = layer*3
 4536. screen.render_load(15,10)
 4537. for y in range (0,max_map_size):
 4538. for x in range (0,max_map_size):
 4539. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4540. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4541. coin = random.randint(0,1)
 4542. percent = random.randint(1,100)
 4543. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4544. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4545. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4546. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4547. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4548. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4549. screen.render_load(15,40)
 4550. for y in range (0,max_map_size):
 4551. for x in range (0,max_map_size):
 4552. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4553. cent = random.randint(0,99)
 4554. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4555. replace = m.tilemap[y][x]
 4556. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4557. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4558. m.containers[y][x] = container([deepcopy(il.ilist['food'][1])])
 4559. screen.render_load(15,75)
 4560. num_lilys = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4561. for i in range (0,num_lilys):
 4562. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find low wather
 4563. try:
 4564. coin = random.randint(0,1)
 4565. if coin == 0:
 4566. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][10]#set a water lily
 4567. else:
 4568. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][14]#set a water lily with blossom
 4569. except:
 4570. None
 4571. screen.render_load(15,90)
 4572. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find any low water tile
 4573. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][15]#set stair up
 4574. entrance_x = pos[0]
 4575. entrance_y = pos[1]
 4576. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4577. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4578. try:
 4579. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4580. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4581. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4582. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4583. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4584. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4585. except:
 4586. None
 4587. m.make_shops()
 4588. m.spawn_monsters(3)
 4589. screen.render_load(15,99)
 4590. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4591. def elfish_generator(self,layer):
 4592. screen.render_load(16,1)
 4593. map_name = 'fortress_0_0'
 4594. m = self.default_map_generator(map_name,'global_caves', tilelist)
 4595. m.map_type = 'elfish_fortress'
 4596. m.set_music('elfish_fortress','elfish_fortress',True)
 4597. m.no_monster_respawn = True
 4598. m.build_type = 'None'
 4599. m.fill(tl.tlist['elfish'][0])
 4600. for y in range (10, max_map_size-10,10):
 4601. ran = random.randint(0,3)
 4602. for yy in range (y-1,y+2):
 4603. if ran < 3:
 4604. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(yy,yy),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4605. if ran < 3:
 4606. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y-2,y-2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4607. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y+2,y+2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4608. screen.render_load(16,10)
 4609. for x in range (10, max_map_size-10,10):
 4610. ran = random.randint(0,3)
 4611. for xx in range (x-1,x+2):
 4612. if ran < 3:
 4613. m.imp_connect((xx,xx),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4614. if ran < 3:
 4615. m.imp_connect((x-2,x-2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4616. m.imp_connect((x+2,x+2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4617. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4618. building_count = 0
 4619. run = True
 4620. screen.render_load(16,30)
 4621. while run:
 4622. pos=m.find_first(tl.tlist['elfish'][0])
 4623. if pos != False:
 4624. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][3])#fill with help passive
 4625. building_count += 1
 4626. else:
 4627. run = False
 4628. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4629. screen.render_load(16,50)
 4630. if building_count < 6:
 4631. return False #return false to make a loop if there are to less buildings inside the map
 4632. num_temples = int((float(building_count)/100)*10)
 4633. if num_temples == 0:
 4634. num_temples = 1
 4635. num_agriculture = int((float(building_count)/100)*10)
 4636. if num_agriculture == 0:
 4637. num_agriculture=1
 4638. num_meetingarea = int((float(building_count)/100)*10)
 4639. if num_meetingarea == 0:
 4640. num_meetingarea = 1
 4641. num_marketplace = int((float(building_count)/100)*10)
 4642. if num_marketplace == 0:
 4643. num_marketplace = 1
 4644. num_libaries = int((float(building_count)/100)*10)
 4645. if num_libaries == 0:
 4646. num_libaries = 1
 4647. num_dwellings = building_count-num_temples-num_agriculture-num_meetingarea-num_marketplace-num_libaries
 4648. screen.render_load(16,60)
 4649. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][1])
 4650. for i in range(0,num_agriculture):
 4651. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4652. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][2],tl.tlist['elfish'][1])#replace this building with elfish_agriculture
 4653. for y in range(0,max_map_size,2):
 4654. for x in range(0,max_map_size):
 4655. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 4656. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 4657. screen.render_load(16,65)
 4658. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4659. for i in range(0,num_marketplace):#set marketplaces
 4660. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4661. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4662. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4663. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4664. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4665. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,3):
 4666. m.npcs[y][x] = ml.mlist['shop'][0]
 4667. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['shop'][0])
 4668. screen.render_load(16,70)
 4669. for i in range(0,num_temples):
 4670. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4671. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4672. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4673. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4674. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1],2):
 4675. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0],2):
 4676. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][22])
 4677. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4678. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4679. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(tl.tlist['functional'][15])#set a altar
 4680. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4681. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].civilisation = False
 4682. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4683. screen.render_load(16,75)
 4684. for i in range(0,num_meetingarea):
 4685. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4686. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4687. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4688. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4689. for y in range(pos[1]+2,pos[1]+size[1]-2):
 4690. for x in range(pos[0]+2,pos[0]+size[0]-1,4):
 4691. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #set table
 4692. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4693. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4694. for xx in range(x-1,x+2):
 4695. if m.tilemap[y][xx].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4696. m.tilemap[y][xx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4697. m.tilemap[y][xx].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4698. m.tilemap[y][xx].civilisation = False
 4699. for yy in range(y-1,y+2):
 4700. if m.tilemap[yy][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4701. m.tilemap[yy][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4702. m.tilemap[yy][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4703. m.tilemap[yy][x].civilisation = False
 4704. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4705. screen.render_load(16,80)
 4706. for i in range(0,num_libaries):
 4707. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4708. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4709. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4710. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4711. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4712. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,2):
 4713. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])
 4714. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4715. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4716. screen.render_load(16,85)
 4717. for i in range(0,num_dwellings):
 4718. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4719. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4720. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4721. pos_original = pos
 4722. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4723. num_beds = int((size[0]*size[1])/9)
 4724. num_furniture = int((size[0]*size[1])/25)
 4725. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1]):
 4726. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0]):
 4727. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][5]
 4728. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1):
 4729. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1):
 4730. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][4]
 4731. for i in range(0,num_beds):#set beds
 4732. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4733. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][8])
 4734. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4735. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4736. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4737. for i in range(0,num_furniture):#set furnaces
 4738. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4739. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][14])
 4740. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4741. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4742. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4743. for i in range(0,num_furniture):#set wb's
 4744. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4745. ran = random.randint(9,13)
 4746. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][ran])
 4747. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4748. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4749. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4750. for y in range(pos_original[1]+1,pos_original[1]+size[1]-1):#set blue floor
 4751. for x in range(pos_original[0]+1,pos_original[0]+size[0]-1):
 4752. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4753. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4754. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4755. screen.render_load(16,90)
 4756. for yy in range(0,max_map_size,5):
 4757. for xx in range(0,max_map_size):
 4758. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4759. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4760. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4761. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4762. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4763. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4764. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4765. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4766. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4767. screen.render_load(16,95)
 4768. for yy in range(0,max_map_size):
 4769. for xx in range(0,max_map_size,5):
 4770. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4771. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4772. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4773. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4774. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4775. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4776. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4777. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4778. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4779. screen.render_load(16,97)
 4780. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4781. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4782. #set fontains
 4783. for y in range(10,max_map_size-10,10):
 4784. for x in range(10,max_map_size-10,10):
 4785. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 4786. coin = random.randint(0,1)
 4787. if coin == 0:
 4788. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])#set a fontain
 4789. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][1]
 4790. m.tilemap[y][x].civilisation = False #this is no players fontain
 4791. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4792. pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][7]) #set portal home
 4793. if pos == False:
 4794. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][1])
 4795. replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][1])
 4796. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][2])
 4797. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 4798. m.spawn_monsters(6)
 4799. self.maplist[layer][map_name] = m
 4800. screen.render_load(16,00)
 4801. def mine_generator(self,layer):
 4802. screen.render_load(17,1)
 4803. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4804. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4805. m.map_type = 'orcish_mines'
 4806. m.set_music('orcish_mines','orcish_mines',True)
 4807. m.build_type = 'None'
 4808. m.monster_plus = 9
 4809. screen.render_load(17,10)
 4810. m.fill(tl.tlist['mine'][1])#fill with mine wall
 4811. screen.render_load(17,30)
 4812. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['mine'][0],((max_map_size**2/100)*45))
 4813. screen.render_load(17,50)
 4814. screen.render_load(17,60)
 4815. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['mine'][1],tl.tlist['global_caves'][3],8) #only the outer tiles become mine wall
 4816. screen.render_load(17,70)
 4817. for y in range (0, max_map_size):
 4818. for x in range(0,max_map_size):
 4819. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4820. ran = random.randint(0,99)
 4821. if ran > 69:
 4822. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore
 4823. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4824. elif ran < 10:
 4825. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem
 4826. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4827. screen.render_load(17,80)
 4828. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4829. m.make_shops()
 4830. m.make_containers(15,30,tl.tlist['mine'][0],1,4,'remains')
 4831. num_moss = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4832. for i in range (0,num_moss):
 4833. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find mine floor
 4834. try:
 4835. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['mine'][2]#set blood moss
 4836. except:
 4837. None
 4838. screen.render_load(17,90)
 4839. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find any mine floor tile
 4840. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][17]#set stair up
 4841. entrance_x = pos[0]
 4842. entrance_y = pos[1]
 4843. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4844. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4845. try:
 4846. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4847. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4848. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4849. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4850. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4851. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4852. except:
 4853. None
 4854. m.spawn_monsters(9)
 4855. screen.render_load(17,99)
 4856. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4857. def cave_generator(self, deep, style='default'):
 4858. if style == 'desert':
 4859. cave_name='desert_0_0'
 4860. else:
 4861. cave_name = 'local_0_0'
 4862. p = 9
 4863. for d in range(1,deep+2):
 4864. screen.render_load(4,p+(d*20))
 4865. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4866. if d < 4:
 4867. if style == 'desert':
 4868. m.map_type = 'desert_cave'
 4869. m.monster_plus = 7
 4870. else:
 4871. m.map_type = 'cave'
 4872. m.set_music('cave','cave',True)
 4873. else:
 4874. if style == 'desert':
 4875. m.map_type = 'desert_lava_cave'
 4876. m.monster_plus = 7
 4877. else:
 4878. m.map_type = 'lava_cave'
 4879. m.set_music('lava_cave','lava_cave',True)
 4880. m.thirst_multi_day = 2
 4881. m.thirst_multi_night = 2
 4882. if d > 3:
 4883. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][2])#exchange lava against hot cave ground
 4884. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][1],tl.tlist['misc'][28])#exchange worn rock against obsidian
 4885. if d > 4:
 4886. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][2],tl.tlist['global_caves'][4],8)#make lava spots between hot cave ground
 4887. num = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4888. for i in range(0,num):
 4889. ran = random.randint(0,1)
 4890. if ran > 0:
 4891. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0]) #cave ground
 4892. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][23])# make master forges
 4893. else:
 4894. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][1])#exchange lava against mud
 4895. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][1],tl.tlist['misc'][0],8)#make low water spots between mud
 4896. #######set mushrooms, ore and gems
 4897. chance_ore = d
 4898. chance_gem = d/2
 4899. for y in range (0,max_map_size):
 4900. for x in range (0,max_map_size):
 4901. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4902. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4903. coin = random.randint(0,1)
 4904. percent = random.randint(1,100)
 4905. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4906. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4907. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4908. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4909. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4910. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4911. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4912. cent = random.randint(0,99)
 4913. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4914. replace = m.tilemap[y][x]
 4915. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4916. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4917. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#this is cave ground
 4918. cent = random.randint(0,99)
 4919. if cent < 10: #its a chance of 10% that a brown mushroom spawns here
 4920. replace = m.tilemap[y][x]
 4921. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][7]
 4922. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4923. elif cent < 15: #its a chance of 5% that a purple mushroom spawns here
 4924. replace = m.tilemap[y][x]
 4925. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][8]
 4926. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4927. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4928. if d == 1 and style == 'default':#set stair up on lvl 1
 4929. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 4930. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][2])#stair down
 4931. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage = -1
 4932. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4933. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].build_here = False
 4934. for yy in range(pos[1]-3,pos[1]+4):
 4935. for xx in range(pos[0]-3,pos[0]+4):
 4936. m.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 4937. for x in range(0,max_map_size):
 4938. if m.tilemap[x][pos[0]].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4939. ran = random.randint(1,2)
 4940. m.tilemap[x][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4941. for y in range(0,max_map_size):
 4942. if m.tilemap[pos[1]+1][y].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4943. ran = random.randint(1,2)
 4944. m.tilemap[pos[1]+1][y] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4945. #set vaults
 4946. for i in range(0,int(max_map_size**2/50**2)):
 4947. m.make_vault(tl.tlist['global_caves'][0],d)
 4948. #set grot/mine at lvl 1 and 3
 4949. if style == 'default':
 4950. if d == 1:
 4951. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4952. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][14]
 4953. if style == 'desert':
 4954. if d == 3:
 4955. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4956. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][16]
 4957. m.make_containers(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],2,5,'chest')#set some chests
 4958. m.make_special_monsters(0,1,tl.tlist['global_caves'][0],d,'mimic')#maybe set some mimics
 4959. m.make_special_monsters(15,25,tl.tlist['global_caves'][0],d,'vase')#set some vases
 4960. if m.map_type == 'desert_lava_cave':
 4961. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],d,'demonic chest')#maybe set some demonic chests
 4962. m.spawn_monsters(d)
 4963. if style == 'desert': #replace rock etc.
 4964. for y in range(0,max_map_size):
 4965. for x in range(0,max_map_size):
 4966. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID: #this is hard rock
 4967. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][24])
 4968. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][1].techID: #this is worn rock
 4969. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4970. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][2].techID: #this is soft soil
 4971. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4972. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][4].techID: #this is ore
 4973. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][21])
 4974. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][5].techID: #this is gem
 4975. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][22])
 4976. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][7].techID: #this is a brown mushroom
 4977. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4978. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][25])
 4979. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4980. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][8].techID: #this is a purple mushroom
 4981. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4982. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][27])
 4983. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4984. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][6].techID: #this is a blue mushroom
 4985. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4986. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][26])
 4987. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4988. self.maplist[d][cave_name] = m
 4989. def elysium_generator(self):
 4990. name = 'elysium_0_0'
 4991. tilemap = []
 4992. for a in range (0,max_map_size):
 4993. tilemap.append([])
 4994. for b in range (0,max_map_size):
 4995. tilemap[a].append(0)
 4996. m = maP(name,tilemap)
 4997. m.map_type = 'elysium'
 4998. m.set_music('menu','menu',True)
 4999. m.fill(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5000. for x in range(0,max_map_size):
 5001. for y in range(0,max_map_size):
 5002. if x%2 == 0 and y%2 == 0:
 5003. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5004. elif x%2 != 0 and y%2 != 0:
 5005. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5006. center = int(max_map_size/2)
 5007. for yy in range(center-2,center+3):
 5008. for xx in range(center-2,center+3):
 5009. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5010. m.tilemap[center][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])
 5011. for yyy in range(center-7,center-3):
 5012. for xxx in range(center-2,center+3):
 5013. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5014. for yyy in range(center-2,center+3):
 5015. for xxx in range(center-7,center-3):
 5016. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5017. for yyy in range(center-2,center+3):
 5018. for xxx in range(center+4,center+8):
 5019. m.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5020. help_map = deepcopy(m)
 5021. for yyy in range(0,max_map_size):
 5022. for xxx in range(0,max_map_size):
 5023. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 5024. count = 0
 5025. for yyyy in range(yyy-1,yyy+2):
 5026. for xxxx in range(xxx-1,xxx+2):
 5027. try:
 5028. if m.tilemap[yyyy][xxxx].techID == tl.tlist['sanctuary'][1].techID:
 5029. count += 1
 5030. except:
 5031. None
 5032. if count == 4:
 5033. help_map.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])
 5034. m = help_map
 5035. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5036. m.tilemap[center][center+1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5037. m.tilemap[center][center-5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5038. m.tilemap[center][center+5] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5039. m.tilemap[center][center-1] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5040. m.tilemap[center-5][center] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][3])
 5041. m.tilemap[center-7][center] = deepcopy(tl.tlist['portal'][6])
 5042. m.tilemap[center-7][center].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5043. m.tilemap[center-8][center+1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][0])
 5044. m.tilemap[center-8][center+1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5045. m.tilemap[center-8][center-1] = deepcopy(tl.tlist['portal'][3])
 5046. m.tilemap[center-8][center-1].replace = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])
 5047. m.npcs[center-2][center] = deepcopy(ml.mlist['pet'][0])
 5048. m.npcs[center-2][center].lvl = 1
 5049. m.npcs[center-2][center].lp = 999
 5050. m.tilemap[center+2][center] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20]) #divine gift
 5051. m.tilemap[center+2][center].replace = tl.tlist['sanctuary'][0] #
 5052. m.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',center,center+2,1)) #
 5053. #
 5054. material_pick = random.randint(0,10) #
 5055. material_axe = random.randint(0,10) #
 5056. material_amo = random.randint(0,10) #
 5057. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet') #
 5058. ran = random.randint(0,3) #
 5059. amo_class = amo_classes[ran] #
 5060. #
 5061. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0) #
 5062. axe = item_wear('axe',material_axe,0) #
 5063. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0) #
 5064. ran_tunica = random.randint(0,2) #
 5065. #
 5066. #original #
 5067. m.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],center,center+2)
 5068. #/original
 5069. self.maplist[0][name] = m
 5070. def grassland_generator(self,x,y,chance_scrubs, chance_trees, chance_herbs, number_rocks):
 5071. # chance_scrubs and chance_trees must be between 0 and 99
 5072. screen.render_load(3,1)
 5073. name = 'local_0_0'
 5074. helpmap = self.default_map_generator('1','help',tilelist)
 5075. tilemap = []
 5076. for a in range (0,max_map_size):
 5077. tilemap.append([])
 5078. for b in range (0,max_map_size):
 5079. tilemap[a].append(0)
 5080. m = maP(name,tilemap)
 5081. m.map_type = 'overworld'
 5082. m.set_music('overworld','night',True)
 5083. screen.render_load(3,2)
 5084. m.fill(tl.tlist['local'][0])#fill the map with grass
 5085. # set scrubs
 5086. for y in range (0,max_map_size):
 5087. for x in range (0,max_map_size):
 5088. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5089. chance = random.randint(0,99)
 5090. if chance < chance_scrubs:
 5091. scrubs = (1,3,4,6,7,8,9)
 5092. coin = random.randint(0,len(scrubs)-1)
 5093. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][scrubs[coin]])
 5094. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]
 5095. screen.render_load(3,3)
 5096. #set trees
 5097. for y in range (0,max_map_size):
 5098. for x in range (0,max_map_size):
 5099. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][1].techID: #<---tree here
 5100. chance = random.randint(0,99)
 5101. if chance < chance_trees:
 5102. coin = random.randint(10,13)
 5103. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5104. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5105. screen.render_load(3,4)
 5106. #set herbs
 5107. for y in range (0,max_map_size):
 5108. for x in range (0,max_map_size):
 5109. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5110. chance = random.randint(0,99)
 5111. if chance < chance_herbs:
 5112. coin = random.randint(15,16)
 5113. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5114. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5115. screen.render_load(3,5)
 5116. # set rocks
 5117. for n in range (0,number_rocks):
 5118. x = random.randint(0,max_map_size-1)
 5119. y = random.randint(0,max_map_size-1)
 5120. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][14]
 5121. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5122. screen.render_load(3,6)
 5123. #set water
 5124. for y in range (0,max_map_size):
 5125. for x in range (0,max_map_size):
 5126. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][2].techID: #<---water here
 5127. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0] # set low water here
 5128. screen.render_load(3,7)
 5129. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],8) # exchange low wather against deep water
 5130. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5131. #set portal
 5132. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5] = deepcopy(tl.tlist['portal'][8])
 5133. m.tilemap[pos[1]][pos[0]-5].replace = tl.tlist['local'][0]
 5134. #set stair down
 5135. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])
 5136. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5137. screen.render_load(3,8)
 5138. #set dungeon
 5139. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5140. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][7])
 5141. for q in range(0,int(max_map_size**2/50**2)*3):
 5142. m.make_orc_cave(tl.tlist['local'][0])#generate orc caves on grass
 5143. m.spawn_monsters(0)
 5144. self.maplist[0][name] = m
 5145. screen.render_load(3,9)
 5146. return pos
 5147. def shop_generator(self,style):
 5148. #0: Basic initializing
 5149. screen.render_load(19,0)
 5150. name = 'shop_0_0'
 5151. tilemap = []
 5152. for a in range (0,max_map_size):
 5153. tilemap.append([])
 5154. for b in range (0,max_map_size):
 5155. tilemap[a].append(0)
 5156. m = maP(name,tilemap)
 5157. m.map_type = style
 5158. m.build_type = 'None'
 5159. m.monster_plus = 0
 5160. m.monster_num = 0
 5161. m.set_music('shop','shop',True)
 5162. m.fill(tl.tlist['functional'][0])
 5163. screen.render_load(19,10)
 5164. center_x = int(max_map_size/2)
 5165. center_y = int(max_map_size/2)
 5166. for y in range(center_y-4,center_y+5):
 5167. for x in range(center_x-4,center_x+5):
 5168. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#wall
 5169. screen.render_load(19,20)
 5170. for y in range(center_y-3,center_y+4):
 5171. for x in range(center_x-3,center_x+4):
 5172. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])#corridor
 5173. screen.render_load(19,30)
 5174. for y in range(center_y-2,center_y+3):
 5175. for x in range(center_x-2,center_x+3):
 5176. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#shop wall
 5177. screen.render_load(19,50)
 5178. for y in range(center_y-1,center_y+2):
 5179. for x in range(center_x-1,center_x+2):
 5180. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])#shop floor
 5181. screen.render_load(19,70)
 5182. m.tilemap[center_y-2][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])#shop door
 5183. m.tilemap[center_y-3][center_x-1] = deepcopy(tl.tlist['shop'][5])#sign
 5184. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])
 5185. m.tilemap[center_y-3][center_x].techID = -9999#nothing shall spawn here
 5186. m.tilemap[center_y-4][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][3])#shop exit
 5187. if style == 'pharmacy':
 5188. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Naeria\'s Pharmacy]'
 5189. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][3])
 5190. elif style == 'pickaxe':
 5191. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Eklor\'s Pickaxe Empire]'
 5192. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][4])
 5193. elif style == 'hardware':
 5194. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Grimork\'s Hardware Store]'
 5195. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][5])
 5196. elif style == 'deco':
 5197. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Larosa\'s Decoration Store]'
 5198. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][6])
 5199. elif style == 'book':
 5200. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Xirazzzia\'s Bookshelf]'
 5201. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][7])
 5202. elif style == 'bomb':
 5203. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Torguly\'s eXplozives Of al kinD]'
 5204. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][8])
 5205. elif style == 'general':
 5206. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Arialu\'s General Store]'
 5207. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][9])
 5208. screen.render_load(19,90)
 5209. coin = random.randint(0,1)
 5210. if coin == 1:
 5211. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][1])
 5212. coin2 = random.randint(0,3)
 5213. if coin2 == 0:
 5214. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5215. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])
 5216. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5217. elif coin2 == 1:
 5218. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5219. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])
 5220. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5221. elif coin2 == 2:
 5222. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2])
 5223. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1)
 5224. else:
 5225. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][1],1,'vase')
 5226. self.maplist[1][name] = m
 5227. screen.render_load(19,99)
 5228. def dungeon_generator(self,monster_plus,stair_down=True,num_traps=10,style='Dungeon'):#possible other style = 'Tomb'
 5229. #0: Basic initializing
 5230. screen.render_load(19,0)#Render progress bar 0%
 5231. if player.pet_pos != False and player.pet_on_map != False:
 5232. pet_help = deepcopy(world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]])
 5233. world.maplist[player.pet_pos[2]][player.pet_on_map].npcs[player.pet_pos[1]][player.pet_pos[0]] = 0
 5234. player.pet_pos = [0,0,1]
 5235. player.pet_on_map = 'dungeon_0_0'
 5236. if style == 'Tomb': #Set the graphics
 5237. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (4,6) #
 5238. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (4,7) #Sandstone walls,hidden doors and corridors for the acient tomb
 5239. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (4,7) #
 5240. else: #
 5241. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (10,6) #
 5242. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (2,6) #Default walls,hidden doors and corridors for the default dungeon
 5243. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (2,6) #
 5244. name = 'dungeon_0_0'#map name
 5245. tilemap = [] #Initializing a empty tilemap
 5246. for a in range (0,max_map_size): #
 5247. tilemap.append([]) #
 5248. for b in range (0,max_map_size): #
 5249. tilemap[a].append(0) #
 5250. m = maP(name,tilemap) #Generate a Map-object
 5251. if style == 'Tomb': #
 5252. m.map_type = 'tomb' #
 5253. m.set_music('tomb','tomb',True) #
 5254. else: #
 5255. m.map_type = 'dungeon' #and set a few constants for the new map
 5256. m.set_music('dungeon','dungeon',True)#
 5257. m.build_type = 'None' #
 5258. m.monster_plus = monster_plus #
 5259. m.monster_num = 0.3 #
 5260. m.no_monster_respawn = True #
 5261. m.fill(tl.tlist['dungeon'][9])#fill the map with dungeon wall tiles
 5262. screen.render_load(19,10)#Render progress bar 10%
 5263. #1: Set rooms
 5264. #Important fact: No matter how big the mapsize is set,
 5265. #dundeons only use the 52x52 tiles in the upper left connor.
 5266. #Thats as big as a small map.
 5267. test_build = True #Seperate the dungeon in a 3x3 grit.
 5268. while test_build: #Every part of the grit has a 66% chance to be a room
 5269. parts_with_rooms = [] #
 5270. #
 5271. for part_y in range(0,3): #
 5272. for part_x in range(0,3): #
 5273. ran = random.randint(0,9) #
 5274. if ran > 3: #
 5275. pick = (part_x,part_y) #
 5276. parts_with_rooms.append(pick) #
 5277. if len(parts_with_rooms) > 5: #every dungeon level needs at least 5 rooms
 5278. test_build = False #
 5279. coord_x = [] #transform the coordinates from the 3x3 grit into
 5280. coord_y = [] #real coordinates on the tilemap(center of the rooms)
 5281. #
 5282. for c in parts_with_rooms: #
 5283. x_offset = random.randint(0,5) #
 5284. y_offset = random.randint(0,5) #
 5285. #
 5286. real_x = 9+(15*c[0])+x_offset #
 5287. real_y = 9+(15*c[1])+y_offset #
 5288. #
 5289. coord_x.append(real_x) #
 5290. coord_y.append(real_y) #
 5291. m.imp_connect(coord_x,coord_y,tl.tlist['dungeon'][1],tl.tlist['dungeon'][0],tl.tlist['dungeon'][0])#connect the room cooardinathe with corridor
 5292. for i in range(0,len(coord_x)-1):#set variable roome size for all rooms
 5293. x_minus = random.randint(2,4)#
 5294. x_plus = random.randint(3,5) #
 5295. y_minus = random.randint(2,4)#
 5296. y_plus = random.randint(3,5) #
 5297. for yy in range(coord_y[i]-y_minus-1,coord_y[i]+y_plus+1): #draw walls around the rooms
 5298. for xx in range(coord_x[i]-x_minus-1,coord_x[i]+x_plus+1): #
 5299. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5300. for yy in range(coord_y[i]-y_minus,coord_y[i]+y_plus): #draw the room floor
 5301. for xx in range(coord_x[i]-x_minus,coord_x[i]+x_plus): #
 5302. m.tilemap[yy][xx] = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5303. screen.render_load(19,25) #progress bar 25%
 5304. #2: Set doors
 5305. for yyy in range(0,52):
 5306. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5307. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Set all tiles that are surrounded by two moveable tiles on two opponent sides as doors
 5308. if m.tilemap[yyy-1][xxx].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy+1][xxx].move_group == 'soil': #
 5309. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5310. elif m.tilemap[yyy][xxx-1].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy][xxx+1].move_group == 'soil': #
 5311. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5312. for yyy in range(0,52):
 5313. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5314. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #Remove all doors that are next to another door.
 5315. size = m.get_quarter_size(xxx,yyy) #Only spare one door per wall
 5316. if size[0] > 1: #
 5317. for rx in range(xxx,xxx+size[0]+1): #
 5318. m.tilemap[yyy][rx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5319. rrx = int(xxx+((rx-xxx)/2)) #
 5320. m.tilemap[yyy][rrx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5321. #
 5322. if m.tilemap[yyy-1][rrx].move_group != 'soil': #
 5323. m.tilemap[yyy-1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5324. if m.tilemap[yyy+1][rrx].move_group != 'soil': #
 5325. m.tilemap[yyy+1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5326. #
 5327. if size[1] > 1: #
 5328. for ry in range(yyy,yyy+size[1]+1): #
 5329. m.tilemap[ry][xxx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5330. rry = int(yyy+((ry-yyy)/2)) #
 5331. m.tilemap[rry][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5332. #
 5333. if m.tilemap[rry][xxx-1].move_group != 'soil': #
 5334. m.tilemap[rry][xxx-1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5335. if m.tilemap[rry][xxx+1].move_group != 'soil': #
 5336. m.tilemap[rry][xxx+1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5337. screen.render_load(19,40)#Render progress bar 40%
 5338. test = deepcopy(m) #Make a copy of the map as is
 5339. pos = test.find_first(tl.tlist['dungeon'][0]) #and performe a float test,
 5340. test.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['dungeon'][9]) #in order to find not conected parts.
 5341. screen.render_load(19,50) #Render progress bar 50%
 5342. for yyy in range(0,52): #Remove not connected parts
 5343. for xxx in range(0,52): #
 5344. if test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['dungeon'][9].techID and test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID: #
 5345. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][9] #
 5346. screen.render_load(19,60)#Render progress bar 60%
 5347. for yyy in range(0,52): #Randomize doors:
 5348. for xxx in range(0,52): #-normal door
 5349. #-resisting door
 5350. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #-etc.
 5351. ran = random.randint(3,6) #
 5352. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][ran] #
 5353. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Randomize wall design
 5354. ran_test = random.randint(0,99) #
 5355. if ran_test > 75: #
 5356. if style == 'Dungeon': #
 5357. ran = random.randint(0,2) #
 5358. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (11,0+ran) #
 5359. if style == 'Tomb': #
 5360. ran = random.randint(0,2) #
 5361. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (12,0+ran) #
 5362. screen.render_load(19,70)#Render progress bar 70%
 5363. #3: Make stairs
 5364. stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a up leading stair on any floor tile.
 5365. entrance_x = stair_up_pos[0] #
 5366. entrance_y = stair_up_pos[1] #
 5367. if style == 'Tomb': #
 5368. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][19] #
 5369. else: #
 5370. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][8] #
 5371. for sy in range(stair_up_pos[1]-4,stair_up_pos[1]+5):
 5372. for sx in range(stair_up_pos[0]-4,stair_up_pos[0]+5):
 5373. try:
 5374. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5375. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5376. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'dry_entrance'
 5377. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5378. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5379. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'wet_entrance'
 5380. except:
 5381. None
 5382. if stair_down == True: #If we are not on the deepest lvl:
 5383. stair_down_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a down leading stair on any floor tile.
 5384. if style == 'Tomb': #
 5385. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18] #
 5386. else: #
 5387. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][7] #
 5388. else: #Make a chest whit a reward on the deepest lvl instead
 5389. chest_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5390. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][20] #
 5391. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5392. if style == 'Tomb':
 5393. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][0],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][40]],chest_pos[0],chest_pos[1])# set the interior of the chest
 5394. else: #
 5395. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][1],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41]],chest_pos[0],chest_pos[1])#
 5396. for h in range(0,len(ml.mlist['vip_cage'])): #set vip_cages
 5397. p = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5398. m.npcs[p[1]][p[0]] = deepcopy(ml.mlist['vip_cage'][h]) #
 5399. m.set_monster_strength(p[0],p[1],1,lvl_bonus = 9) #
 5400. screen.render_load(19,80)#Render progress bar 80%
 5401. #4: Make Traps
 5402. for i in range(0,num_traps): #Set hidden traps on random floor tiles.
 5403. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5404. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]] #
 5405. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][10]) #Traps have to be deepcopied to work proper.
 5406. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace #
 5407. screen.render_load(19,90) #Render Progress bar 90%
 5408. #5: Make interior
 5409. num_rooms = len(parts_with_rooms) #Make chests with random loot
 5410. m.make_containers(int(num_rooms/3),int(num_rooms/2),tl.tlist['dungeon'][0],1,3,'chest') #
 5411. for c in range(0,num_rooms): #Set random fontains on floor tiles
 5412. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5413. ran = random.randint(0,99) #
 5414. if ran < 15: #
 5415. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][12]) #acid fontain
 5416. elif ran > 84: #
 5417. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][13]) #healing fontain
 5418. else: #
 5419. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][7]) #fontain
 5420. tile.civilisation = False #
 5421. tile.build_here = False #
 5422. tile.can_grown = False #
 5423. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5424. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5425. coin = random.randint(0,1) #Set a Altar on 50% of all maps
 5426. if coin == 1: #that are generated with this function
 5427. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5428. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][15]) #
 5429. tile.civilisation = False #
 5430. tile.build_here = False #
 5431. tile.can_grown = False #
 5432. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5433. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5434. num_statue = random.randint(4,6) #generate random statues
 5435. for l in range(0,num_statue): #
 5436. kind = random.randint(0,len(tl.tlist['statue'])-1) #
 5437. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5438. tile = deepcopy(tl.tlist['statue'][kind]) #
 5439. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5440. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5441. num_deco = random.randint(8,10) #generate random deco
 5442. for l in range(0,num_deco): #
 5443. if style == 'Tomb': #
 5444. kind = random.randint(3,5) #
 5445. else: #
 5446. kind = random.randint(0,2) #
 5447. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5448. tile = deepcopy(tl.tlist['deco'][kind]) #
 5449. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5450. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5451. num_cage = random.randint(1,2) #spawn cages
 5452. for q in range(0,num_cage): #
 5453. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5454. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][random.randint(0,len(ml.mlist['cage'])-1)]) #
 5455. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5456. m.spawn_monsters(0) #Spawn initial monsters
 5457. m.make_special_monsters(10,20,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'vase') #
 5458. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'mimic') #
 5459. if style == 'Tomb': #
 5460. m.make_special_monsters(1,3,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'demonic chest') #
 5461. coin = random.randint(0,1)
 5462. if coin == 1:
 5463. m.spawn_magic_shops()
 5464. m.npcs[0][0] = pet_help
 5465. self.maplist[1][name] = m # Add map to world.maplist
 5466. screen.render_load(19,99) #Render progress bar 99%
 5467. def desert_generator(self,chance_object):
 5468. #chance_objects must be between 0 and 99
 5469. screen.render_load(18,1)
 5470. name = 'desert_0_0'
 5471. tilemap = []
 5472. for a in range (0,max_map_size):
 5473. tilemap.append([])
 5474. for b in range (0,max_map_size):
 5475. tilemap[a].append(0)
 5476. m = maP(name,tilemap)
 5477. m.map_type = 'desert'
 5478. m.build_type = 'Full'
 5479. m.monster_plus = 7
 5480. m.thirst_multi_day = 2
 5481. m.set_music('desert','night',True)
 5482. m.fill(tl.tlist['extra'][0])
 5483. y_river = random.randint((17),(max_map_size-17))
 5484. river_offset = random.randint(-3,3)
 5485. plus = 0
 5486. minus = 0
 5487. screen.render_load(18,20)
 5488. for c in range (0,max_map_size):
 5489. for g in range (-2,7):
 5490. m.tilemap[y_river+river_offset+g][c] = tl.tlist['local'][0]#set grass
 5491. for w in range (0,5):
 5492. m.tilemap[y_river+river_offset+w][c] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5493. if river_offset < 4:
 5494. plus = 1
 5495. else:
 5496. plus = 0
 5497. if river_offset > -4:
 5498. minus = -1
 5499. else:
 5500. minus = 0
 5501. offset_change = random.randint(minus,plus)
 5502. river_offset += offset_change
 5503. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],7)
 5504. screen.render_load(18,40)
 5505. for b in range(2,max_map_size-2,10):
 5506. #north side of the river
 5507. building_offset =random.randint(0,4)
 5508. number_beds = 0
 5509. for y in range(y_river-12,y_river-7):
 5510. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5511. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5512. if y == y_river-10:
 5513. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5514. else:
 5515. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5516. elif y == y_river-12 or y == y_river-8:
 5517. if x == b+building_offset+2:
 5518. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5519. else:
 5520. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5521. else:
 5522. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5523. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5524. if y == y_river-11 or y == y_river-9:
 5525. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5526. if number_beds == 0:
 5527. obj_here = 1
 5528. if obj_here != 0:
 5529. if obj_here == 1:
 5530. obj = ('functional',8)
 5531. number_beds += 1
 5532. else:
 5533. ran = random.randint(9,15)
 5534. obj = ('functional',ran)
 5535. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5536. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5537. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5538. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5539. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5540. #south side of the river
 5541. building_offset = random.randint(0,4)
 5542. number_beds = 0
 5543. screen.render_load(18,60)
 5544. for y in range(y_river+8,y_river+13):
 5545. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5546. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5547. if y == y_river+10:
 5548. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5549. else:
 5550. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5551. elif y == y_river+12 or y == y_river+8:
 5552. if x == b+building_offset+2:
 5553. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5554. else:
 5555. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5556. else:
 5557. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5558. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5559. if y == y_river+9 or y == y_river+11:
 5560. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5561. if number_beds == 0:
 5562. obj_here = 1
 5563. if obj_here != 0:
 5564. if obj_here == 1:
 5565. obj = ('functional',8)
 5566. number_beds += 1
 5567. else:
 5568. ran = random.randint(9,15)
 5569. obj = ('functional',ran)
 5570. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5571. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5572. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5573. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5574. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5575. make_bridges = True
 5576. num_bridges = 0
 5577. num_bridges_max = ((max_map_size/50)*3)+1
 5578. screen.render_load(18,80)
 5579. while num_bridges < num_bridges_max:
 5580. x_pos = random.randint(5,max_map_size-5)
 5581. num_wall = 0
 5582. for test in range(0,max_map_size):
 5583. if m.tilemap[test][x_pos].techID == tl.tlist['extra'][2].techID:
 5584. num_wall += 1
 5585. if num_wall == 0:
 5586. num_bridges += 1
 5587. for y in range(0,max_map_size):
 5588. if m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][3].techID: #this is low wather or deep water
 5589. replace = deepcopy(m.tilemap[y][x_pos])
 5590. m.tilemap[y][x_pos] = deepcopy(tl.tlist['extra'][8])
 5591. m.tilemap[y][x_pos].replace = replace
 5592. for y in range (0,max_map_size):
 5593. for x in range (0,max_map_size):
 5594. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][0].techID:
 5595. chance = random.randint(0,99)
 5596. if chance < chance_object:
 5597. obj_numbers = (3,4,5,14)
 5598. coin = random.randint(0,len(obj_numbers)-1)
 5599. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][obj_numbers[coin]]
 5600. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5601. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['local'][0].techID:
 5602. chance = random.randint(0,99)
 5603. if chance < chance_object:
 5604. coin = random.randint(10,13)
 5605. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][coin]
 5606. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5607. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][9].techID:
 5608. for yy in range(y-1,y+2):
 5609. if m.tilemap[yy][x].replace != None:
 5610. m.tilemap[yy][x] = m.tilemap[yy][x].replace
 5611. for xx in range(x-1,x+2):
 5612. if m.tilemap[y][xx].replace != None:
 5613. m.tilemap[y][xx] = m.tilemap[y][xx].replace
 5614. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#bed
 5615. ran = random.randint(5,6)
 5616. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['special'][ran])
 5617. m.set_monster_strength(x,y,0)
 5618. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5619. screen.render_load(18,99)
 5620. #set portal
 5621. y = 2
 5622. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 5623. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][5]
 5624. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5625. m.tilemap[y+1][x] = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5626. #set tomb
 5627. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['extra'][0])
 5628. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18]
 5629. m.spawn_monsters(0)
 5630. self.maplist[0][name] = m
 5631. class mob():
 5632. def __init__(self, name, on_map, attribute, pos =[40,40,0],glob_pos=[0,0],build='Manual'):
 5633. self.name = name
 5634. self.on_map = on_map
 5635. self.attribute = attribute
 5636. self.lp = attribute.max_lp
 5637. self.mp = attribute.max_mp
 5638. self.pos = pos
 5639. self.glob_pos = glob_pos
 5640. self.last_map = 'Foo'
 5641. self.cur_map = 'Bar'
 5642. self.cur_z = self.pos[2]
 5643. self.last_z = 'Baz'
 5644. def move(self, x=0, y=0):
 5645. mc = self.move_check(x,y)
 5646. tile_move_group = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group
 5647. player_move_groups = ['soil','low_liquid','shop','house','wet_entrance','dry_entrance']
 5648. swim_check = True
 5649. for i in ('Head','Body','Legs','Feet'):
 5650. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 5651. swim_check = False
 5652. if swim_check == True:
 5653. player_move_groups.append('swim')
 5654. if player.buffs.get_buff('hexed') < 1:
 5655. player_move_groups.append('holy')
 5656. if self.buffs.get_buff('immobilized') > 0:
 5657. player_move_groups = ['not_existent_group1','not_existent_group2']
 5658. move_check2 = False
 5659. for j in player_move_groups:
 5660. if j == tile_move_group:
 5661. move_check2 = True
 5662. if mc == True:
 5663. if x > 0 and move_check2 == True and self.pos[0] < max_map_size - 1:
 5664. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 5665. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 5666. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 5667. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 5668. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 5669. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 5670. self.pos[0] += 1
 5671. if x < 0 and move_check2 == True and self.pos[0] > 0:
 5672. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 5673. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 5674. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 5675. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 5676. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 5677. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 5678. self.pos[0] -= 1
 5679. if y > 0 and move_check2 == True and self.pos[1] < max_map_size - 1:
 5680. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 5681. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 5682. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 5683. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 5684. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 5685. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 5686. self.pos[1] += 1
 5687. if y < 0 and move_check2 == True and self.pos[1] > 0:
 5688. if self.pet_pos != False and self.pet_on_map != False:
 5689. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]].lp = 999 #set pets lp to 999 to make them unbreakable
 5690. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]]
 5691. world.maplist[self.pet_pos[2]][self.pet_on_map].npcs[self.pet_pos[1]][self.pet_pos[0]] = 0
 5692. self.pet_pos = deepcopy(self.pos)
 5693. self.pet_on_map = deepcopy(self.on_map)
 5694. self.pos[1] -= 1
 5695. self.stand_check()
 5696. def move_check(self,x,y):
 5697. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'door':
 5698. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][4].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][5].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 5699. #this is a resisting door or a hidden door
 5700. sfx.play('locked')
 5701. else:
 5702. sfx.play('open')
 5703. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5704. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5705. return False
 5706. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_enter':
 5707. sfx.play('open')
 5708. screen.render_fade(True,False)
 5709. shop_types = ('pharmacy','pickaxe','hardware','deco','book','bomb','general')
 5710. ran = random.randint(0,len(shop_types)-1)
 5711. world.shop_generator(shop_types[ran])
 5712. self.save_pos=(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2],self.on_map)
 5713. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5714. shop_pos = world.maplist[1]['shop_0_0'].find_first(tl.tlist['shop'][3])
 5715. self.pos[0] = shop_pos[0]
 5716. self.pos[1] = shop_pos[1]+1
 5717. self.pos[2] = 1
 5718. self.on_map = 'shop_0_0'
 5719. player.stand_check()
 5720. screen.render_fade(False,True)
 5721. return False
 5722. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_exit':
 5723. sfx.play('open')
 5724. self.pos[0] = self.save_pos[0]
 5725. self.pos[1] = self.save_pos[1]
 5726. self.pos[2] = self.save_pos[2]
 5727. self.on_map = self.save_pos[3]
 5728. player.stand_check()
 5729. screen.render_fade(False,True)
 5730. return False
 5731. try:
 5732. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] != 0:
 5733. player.attack_monster(self.pos[0]+x,self.pos[1]+y)
 5734. return False
 5735. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy != False: #for digging
 5736. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['misc'][28].techID:#this is obsidian
 5737. heated_stone = True
 5738. else:
 5739. heated_stone = False
 5740. if player.pos[2] > 3 and heated_stone == False:
 5741. brimstone = True
 5742. else:
 5743. brimstone = False
 5744. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['misc'][28].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['global_caves'][2].techID:
 5745. #this is not obsidian or soft soil
 5746. stone = True
 5747. else:
 5748. stone = False
 5749. if self.attribute.pickaxe_power + player.inventory.wearing['Pickaxe'].attribute.pickaxe_power >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy:
 5750. if self == player:
 5751. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5752. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID: #this isn't a door
 5753. sfx.play('break')
 5754. try:
 5755. if self.skill.mining == 'Adept':
 5756. mat_addition = 2
 5757. elif self.skill.mining == 'Master':
 5758. mat_addition = 5
 5759. else:
 5760. mat_addition = 0
 5761. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5762. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5763. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5764. message.add(mes)
 5765. if player.skill.mining != 'Master':
 5766. player.skill.mining_progress += 1
 5767. if player.skill.mining_progress == 200 and player.skill.mining != 'Adept':
 5768. player.skill.raise_skill('mining')
 5769. message.add('Your mining skill reaches adept level!')
 5770. sfx.play('lvl_up')
 5771. if player.skill.mining_progress == 1000 and player.skill.mining != 'Master':
 5772. player.skill.raise_skill('mining')
 5773. message.add('Your mining skill reaches master level!')
 5774. sfx.play('lvl_up')
 5775. except:
 5776. None
 5777. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['building'][3].techID: #this is a closed door
 5778. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].countdowns.append(countdown('door', self.pos[0]+x, self.pos[1]+y,3))
 5779. sfx.play('open')
 5780. stone = False
 5781. heated_stone = False
 5782. brimstone = False
 5783. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace)
 5784. if heated_stone == True:#drop heated stone
 5785. ran = random.randint(0,99)
 5786. if ran < 5:
 5787. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5788. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][28])
 5789. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5790. elif brimstone == True:#drop brimstone
 5791. ran = random.randint(0,99)
 5792. if ran < 5:
 5793. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5794. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][29])
 5795. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5796. elif stone == True:#drop stone
 5797. ran = random.randint(0,99)
 5798. if ran < 5:
 5799. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5800. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][30])
 5801. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5802. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] != player.inventory.nothing and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID:
 5803. player.inventory.wearing['Pickaxe'].take_damage()
 5804. if player.inventory.wearing['Pickaxe'].state > 0:
 5805. player.inventory.wearing['Pickaxe'].set_name()
 5806. else:
 5807. message.add('Your tool breaks into pieces.')
 5808. player.inventory.wearing['Pickaxe'] = player.inventory.nothing
 5809. sfx.play('item_break')
 5810. else:
 5811. if self == player:
 5812. message.add('You are unable to destroy this with the tool in your hand.')
 5813. return False
 5814. else:
 5815. None
 5816. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'tree':
 5817. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['local'][12].techID:#this is a ordenary tree
 5818. apple = True
 5819. else:
 5820. apple = False
 5821. if player.inventory.wearing['Axe'] != player.inventory.nothing: #if player has a axe in his hand
 5822. chop_success = True
 5823. player.inventory.wearing['Axe'].take_damage()
 5824. if player.inventory.wearing['Axe'].state > 0:
 5825. player.inventory.wearing['Axe'].set_name()
 5826. else:
 5827. message.add('Your axe breaks into pieces.')
 5828. player.inventory.wearing['Axe'] = player.inventory.nothing
 5829. sfx.play('item_break')
 5830. else:
 5831. message.add('That hurts!')
 5832. player.lp -= 1
 5833. sfx.play('hit')
 5834. if random.randint(0,9) != 0: #90% to fail chopping down the wood with bare hands
 5835. chop_success = False
 5836. else:
 5837. chop_success = True
 5838. if chop_success == True:
 5839. if self.skill.woodcutting == 'Adept':
 5840. mat_addition = 2
 5841. elif self.skill.woodcutting == 'Master':
 5842. mat_addition = 5
 5843. else:
 5844. mat_addition = 0
 5845. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5846. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5847. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5848. message.add(mes)
 5849. sfx.play('chop')
 5850. if player.skill.woodcutting != 'Master':
 5851. player.skill.woodcutting_progress += 1
 5852. if player.skill.woodcutting_progress == 200 and player.skill.woodcutting != 'Adept':
 5853. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5854. message.add('Your woodcutting skill reaches adept level!')
 5855. sfx.play('lvl_up')
 5856. if player.skill.woodcutting_progress == 1000 and player.skill.woodcutting != 'Master':
 5857. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5858. message.add('Your woodcutting skill reaches master level!')
 5859. sfx.play('lvl_up')
 5860. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].make_monsters_angry(self.pos[0],self.pos[1],'tree')
 5861. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace) #let the tree disappear
 5862. if apple == True:
 5863. ran = random.randint(0,99)
 5864. if ran < 5:
 5865. ran2 = random.randint(0,99)
 5866. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x])
 5867. if ran2 < 20:
 5868. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][32])
 5869. else:
 5870. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][31])
 5871. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5872. return False
 5873. if self.buffs.get_buff('immobilized') == 0:
 5874. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'swim' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'wet_entrance':
 5875. sfx.play('walk_wet')
 5876. else:
 5877. sfx.play('walk_dry')
 5878. else:
 5879. sfx.play('immobilized')
 5880. return True
 5881. except:
 5882. None
 5883. def stand_check(self):
 5884. if self.on_map != 'shop_0_0':
 5885. if self.on_map != self.cur_map:
 5886. self.last_map = self.cur_map
 5887. self.cur_map = self.on_map
 5888. if self.pos[2] != self.cur_z:
 5889. self.last_z = self.cur_z
 5890. self.cur_z = self.pos[2]
 5891. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].special_check(self.pos[0],self.pos[1])
 5892. radius = 5
 5893. if player.pos[2] > 0:
 5894. radius = 2
 5895. elif player.pos[2] == 0:
 5896. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 5897. radius = 2
 5898. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 5899. radius = 3
 5900. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 5901. radius = 4
 5902. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 5903. radius = 5
 5904. if player.buffs.get_buff('light') > 0 or player.buffs.get_buff('nightvision') > 0:
 5905. radius = 5
 5906. if player.buffs.get_buff('blind') > 0:
 5907. radius = 1
 5908. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].move_mes,True)
 5909. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and player.buffs.get_buff('fireresistance') == 0:
 5910. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5911. if self == player:
 5912. try:
 5913. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage_mes + ' (' + str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage) + ' Damage)')
 5914. except:
 5915. None
 5916. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_group == 'hot':
 5917. sfx_flame = False
 5918. body_list = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Hand','Pickaxe','Axe')
 5919. for i in body_list:
 5920. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].material == 'wooden':
 5921. ran = random.randint(0,9)
 5922. if ran < 4:
 5923. message.add('Your '+player.inventory.wearing[i].name+' burns to ashes!')
 5924. player.inventory.wearing[i] = player.inventory.nothing
 5925. sfx_flame = True
 5926. if sfx_flame == True:
 5927. sfx.play('flame')
 5928. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage < 0:
 5929. if self.lp < self.attribute.max_lp:
 5930. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5931. luck = player.attribute.luck + player.inventory.wearing['Neck'].attribute.luck
 5932. for y in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 5933. for x in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 5934. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:#this is a secret door
 5935. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5936. if ran < luck:
 5937. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])
 5938. message.add('You notice a hidden door.')
 5939. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5940. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5941. sfx.play('found')
 5942. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (10,10):#this is a trap which isn't already found
 5943. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5944. if ran < luck:
 5945. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (10,8)
 5946. message.add('You notice a trap.')
 5947. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5948. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5949. sfx.play('found')
 5950. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][12].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5951. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5952. if ran < luck:
 5953. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (12,11,12,12)
 5954. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].use_group = 'dont_drink'
 5955. message.add('You notice a strange smell.')
 5956. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5957. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5958. sfx.play('found')
 5959. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][13].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5960. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5961. if ran < luck:
 5962. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (11,11,11,12)
 5963. message.add('You notice a strange sparkle.')
 5964. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5965. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5966. sfx.play('found')
 5967. for y in range (-radius,radius+1):#line of sight
 5968. for x in range (-radius,radius+1):
 5969. try:
 5970. dist = ((x)**2+(y)**2)**0.5
 5971. if dist <= radius+1 or dist >= radius-1:
 5972. run = True
 5973. c = 0
 5974. while run:
 5975. try:
 5976. yy = ((y*c)/dist)
 5977. except:
 5978. yy = 1
 5979. try:
 5980. xx = ((x*c)/dist)
 5981. except:
 5982. xx = 1
 5983. view_x = int(xx) + self.pos[0]
 5984. view_y = int(yy) + self.pos[1]
 5985. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].known[view_y][view_x] = 1
 5986. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[view_y][view_x].transparency == True and c < radius:
 5987. c+=1
 5988. else:
 5989. run = False
 5990. except:
 5991. None
 5992. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID:
 5993. kind =random.randint(0,3)
 5994. position = deepcopy(player.pos)#copy player pos before the trap is triggered because teleport traps could change it
 5995. if kind == 0:#dart trap
 5996. ran = random.randint(0,25)
 5997. if ran < luck:
 5998. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 5999. message.add('A flying dagger miss you.')
 6000. sfx.play('miss')
 6001. else:
 6002. player.lp -= 3
 6003. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 6004. message.add('A flying dagger hits you.')
 6005. sfx.play('hit')
 6006. elif kind == 1:#teleport trap
 6007. t=world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].find_all_moveable()
 6008. if len(t) > 0:
 6009. rt = []
 6010. for i in t:
 6011. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[i[1]][i[0]] == 0:
 6012. rt.append((i[0],i[1]))
 6013. if len(rt) > 0:
 6014. screen.render_fade(True,False)
 6015. ran = random.randint(0,len(rt)-1)
 6016. player.pos[0] = rt[ran][0]
 6017. player.pos[1] = rt[ran][1]
 6018. screen.reset_hit_matrix()
 6019. message.add('You are teleported randomly.')
 6020. sfx.play('teleport')
 6021. player.stand_check()
 6022. screen.render_fade(False,True)
 6023. else:
 6024. message.add('Nothing seems to happen.')
 6025. sfx.play('throw')
 6026. elif kind == 2:#blinding trap
 6027. ran = random.randint(10,30)
 6028. player.buffs.set_buff('blind',ran)
 6029. message.add('A garish flash blinds you.')
 6030. elif kind == 3:#magic trap
 6031. player.mp = 0
 6032. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],7)
 6033. message.add('You loose your focus.')
 6034. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace
 6035. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][11])
 6036. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace = replace
 6037. if player.lp <= 0:
 6038. screen.render_dead()
 6039. self.lp = int(self.lp)
 6040. bgm.check_for_song()
 6041. if time.hour%2 == 0 and time.minute == 0:
 6042. help_player = deepcopy(player)
 6043. help_player.on_map = 'local_0_0'
 6044. help_player.pos[0] = max_map_size/2
 6045. help_player.pos[1] = max_map_size/2
 6046. help_player.pos[2] = 0
 6047. save(None,help_player,time,gods,save_path,os.sep)
 6048. def enter(self):
 6049. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_down':
 6050. if world.maplist[self.pos[2]+1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #if there is a stair up below this
 6051. screen.render_fade(True,False)
 6052. player.pos[2] += 1
 6053. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 6054. screen.render_fade(False,True)
 6055. else:
 6056. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6057. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_up': #this is a stair up
 6058. if world.maplist[self.pos[2]-1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID: #if there is a stair down above
 6059. screen.render_fade(True,False)
 6060. player.pos[2] -= 1
 6061. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 6062. screen.render_fade(False,True)
 6063. else:
 6064. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6065. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink':#this is a low wather or a fontain
 6066. #drink water
 6067. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6068. sfx.play('no_fish')
 6069. message.add('You take a sip of water.')
 6070. player.attribute.thirst += 240 #this is 1/3 of the water te player needs per day
 6071. if player.attribute.thirst > player.attribute.thirst_max:
 6072. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max+1#the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6073. else:
 6074. message.add('You are not thirsty right now.')
 6075. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_acid':#this is a acid fontain
 6076. #drink acid water
 6077. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6078. message.add('You take a sip of water.')
 6079. player.lp -= 5
 6080. message.add('It hurts like acid.')
 6081. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].tile_pos = (12,11,12,12)
 6082. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group = 'dont_drink'
 6083. else:
 6084. message.add('You are not thirsty right now.')
 6085. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'dont_drink':
 6086. message.add('You shouldn\'t drink this water!')
 6087. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_heal':#this is a healing fontain
 6088. #drink healing water
 6089. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6090. message.add('You take a sip of water.')
 6091. if player.lp < player.attribute.max_lp:
 6092. player.lp += 5
 6093. if player.lp > player.attribute.max_lp:
 6094. player.lp = player.attribute.max_lp
 6095. message.add('Your wounds are cured.')
 6096. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6097. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])
 6098. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].civilisation = False
 6099. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].build_here = False
 6100. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].can_grown = False
 6101. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6102. else:
 6103. message.add('You are not thirsty right now.')
 6104. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'resource':
 6105. res = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[0]
 6106. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6107. try:
 6108. conected_tile = (world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0],world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1])
 6109. except:
 6110. None
 6111. test = player.inventory.materials.add(res,num)
 6112. if test != 'Full!':
 6113. sfx.play('pickup')
 6114. message.add(test)
 6115. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6116. try:
 6117. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[conected_tile[0]][conected_tile[1]])
 6118. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6119. except:
 6120. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = replace
 6121. else:
 6122. message.add(test)
 6123. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'sleep':#this is a bed
 6124. #sleep a bit
 6125. sleep = True
 6126. lp = player.lp
 6127. while sleep:
 6128. screen.render_load(12)
 6129. time.tick()
 6130. player.attribute.tiredness += 5
 6131. if player.buffs.get_buff('adrenalised') > 0:
 6132. player.buffs.buff_list['adrenalised'] -= 5
 6133. if player.buffs.get_buff('adrenalised') < 0:
 6134. player.buffs.buff_list['adrenalised'] = 0
 6135. if player.lp < lp:
 6136. message.add('You were hurt!')
 6137. sleep = False
 6138. if player.attribute.tiredness >= player.attribute.tiredness_max:#wake up because you've slept enough
 6139. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max +1 #the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6140. message.add('You feel refreshed.')
 6141. sleep = False
 6142. if int((player.attribute.hunger_max*100)/max(player.attribute.hunger,1)) < 11:
 6143. message.add('You feel hungry.')
 6144. sleep = False
 6145. if int((player.attribute.thirst_max*100)/max(player.attribute.thirst,1)) < 11:
 6146. message.add('You feel thirsty.')
 6147. sleep = False
 6148. monster_test = False
 6149. for y in range (player.pos[1]-1, player.pos[1]+2):#check for a monster
 6150. for x in range (player.pos[0]-1, player.pos[0]+2):
 6151. try:
 6152. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#<-------change this so that friendly npcs are ignored
 6153. monster_test = True
 6154. except:
 6155. None
 6156. if monster_test == True:#wake up because a monster borders the players sleep
 6157. message.add('You wake up with a sense of danger.')
 6158. sleep = False
 6159. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather':
 6160. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6161. item_name = help_container.items[0].name
 6162. test_loot = help_container.loot(0)
 6163. if test_loot == True:
 6164. sfx.play('pickup')
 6165. string = '+[' + item_name + ']'
 6166. message.add(string)
 6167. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6168. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = 0
 6169. else:
 6170. message.add('Your inventory is full!')
 6171. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather_scrub':
 6172. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6173. item_name = help_container.items[0].name
 6174. test_loot = help_container.loot(0)
 6175. if test_loot == True:
 6176. sfx.play('pickup')
 6177. string = '+[' + item_name + ']'
 6178. message.add(string)
 6179. cat = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][0]
 6180. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][1]
 6181. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6182. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = tl.tlist[cat][num]
 6183. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6184. else:
 6185. message.add('Your inventory is full!')
 6186. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carpenter':
 6187. #this is a carpenter's workbench
 6188. run = True
 6189. first_call = True
 6190. while run:
 6191. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6192. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6193. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6194. else:
 6195. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6196. else:
 6197. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6198. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6199. first_call = False
 6200. if ui == 'exit':
 6201. exitgame = True
 6202. screen.render_load(5)
 6203. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6204. screen.save_tmp_png()
 6205. master_loop = False
 6206. playing = False
 6207. run = False
 6208. return('exit')
 6209. if ui == 'e':
 6210. test = False
 6211. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6212. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6213. test = True
 6214. else:
 6215. test = True
 6216. if test == True:
 6217. if player.inventory.materials.wood >= 10:
 6218. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?', ('Carpenter\'s Workbench', 'Carver\'s Workbench', 'Stonecuter\'s Workbench', 'Forger\'s Workbench', 'Alchemist\'s Workshop', 'Furniture'),True)
 6219. if gc == 'Break':
 6220. run = False
 6221. elif gc < 5:# give the chosen workbench to the player
 6222. items = (il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][4],il.ilist['misc'][5],il.ilist['misc'][6],il.ilist['misc'][7])
 6223. choose = gc
 6224. elif gc == 5:
 6225. items = (il.ilist['misc'][1], il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][10],il.ilist['misc'][11],il.ilist['misc'][68],il.ilist['misc'][13])
 6226. #chest, bed, table, w. seat, bookshelf
 6227. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?', ('Chest', 'Bed', 'Table', 'Seat', 'Throne', 'Bookshelf'),True)
 6228. choose = gc2
 6229. try:
 6230. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6231. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6232. else:
 6233. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6234. sfx.play('craft')
 6235. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6236. message.add(message_string)
 6237. player.inventory.materials.wood -= 10
 6238. except:
 6239. None
 6240. run = False
 6241. else:
 6242. message.add('You do not have enough wood!')
 6243. run = False
 6244. elif ui == 'b':
 6245. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6246. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6247. run = False
 6248. else:
 6249. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6250. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6251. helpc = container([il.ilist['misc'][3]],True)
 6252. item_name = helpc.items[0].name
 6253. test_loot = helpc.loot(0)
 6254. run = False
 6255. if test_loot == True:
 6256. sfx.play('pickup')
 6257. string = '+[' + item_name + ']'
 6258. message.add(string)
 6259. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6260. else:
 6261. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6262. run = False
 6263. elif ui == 'x':
 6264. run = False
 6265. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carver':
 6266. #this is a carvers's workbench
 6267. run = True
 6268. first_call = True
 6269. while run:
 6270. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6271. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6272. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6273. else:
 6274. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6275. else:
 6276. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6277. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6278. first_call = False
 6279. if ui == 'exit':
 6280. exitgame = True
 6281. screen.render_load(5)
 6282. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6283. screen.save_tmp_png()
 6284. master_loop = False
 6285. playing = False
 6286. run = False
 6287. return('exit')
 6288. if ui == 'e':
 6289. test = False
 6290. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6291. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6292. test = True
 6293. else:
 6294. test = True
 6295. if test == True:
 6296. if player.inventory.materials.wood >= 5:
 6297. final_choice = 'Foo'
 6298. gc = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6299. if gc == 0: #make a tool
 6300. items = (il.ilist['misc'][44], item_wear('axe',0,0), item_wear('pickaxe',0,0),il.ilist['misc'][14])
 6301. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Torch','Axe','Pickaxe','Fishing rod'),True)
 6302. elif gc == 1: #make a weapon
 6303. items = (item_wear('spear',0,0), item_wear('sword',0,0), item_wear('hammer',0,0), item_wear('rune',0,0), item_wear('wand',0,0), item_wear('rune staff',0,0), item_wear('artefact',0,0))
 6304. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6305. if class_choice == 0:
 6306. ran = random.randint(0,99)
 6307. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6308. if ran < 90:
 6309. final_choice = 0
 6310. else:
 6311. finnal_choice = 1
 6312. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6313. if ran < 10:
 6314. final_choice = 0
 6315. elif ran < 90:
 6316. final_choice = 1
 6317. else:
 6318. final_choice = 2
 6319. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6320. if ran < 5:
 6321. final_choice = 0
 6322. elif ran < 15:
 6323. final_choice = 1
 6324. else:
 6325. final_choice = 2
 6326. else:
 6327. ran = random.randint(0,99)
 6328. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6329. if ran < 90:
 6330. final_choice = 3
 6331. else:
 6332. finnal_choice = 4
 6333. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6334. if ran < 10:
 6335. final_choice = 3
 6336. elif ran < 90:
 6337. final_choice = 4
 6338. else:
 6339. final_choice = 5
 6340. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6341. if ran < 5:
 6342. final_choice = 3
 6343. elif ran < 15:
 6344. final_choice = 4
 6345. else:
 6346. final_choice = 5
 6347. elif gc == 2: #make some armor
 6348. items = (item_wear('shoes',0,0), item_wear('cuisse',0,0), item_wear('helmet',0,0), item_wear('armor',0,0))
 6349. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Shoes','Cuisse','Helmet','Armor'), True)
 6350. elif gc == 3:#make some jewlry
 6351. items = (item_wear('ring',0,0), item_wear('amulet',0,0), item_wear('necklace',0,0), item_wear('talisman',0,0))
 6352. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6353. else:
 6354. final_choice = 'Foo'
 6355. choose = final_choice
 6356. try:
 6357. if choose != 'Foo':
 6358. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6359. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6360. else:
 6361. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6362. sfx.play('craft')
 6363. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6364. message.add(message_string)
 6365. if choose != 'Foo':
 6366. player.inventory.materials.wood -= 5
 6367. except:
 6368. None
 6369. run = False
 6370. else:
 6371. message.add('You do not have enough wood!')
 6372. run = False
 6373. elif ui == 'b':
 6374. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6375. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6376. run = False
 6377. else:
 6378. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6379. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6380. helpc = container([il.ilist['misc'][4]],True)
 6381. item_name = helpc.items[0].name
 6382. test_loot = helpc.loot(0)
 6383. run = False
 6384. if test_loot == True:
 6385. sfx.play('pickup')
 6386. string = '+[' + item_name + ']'
 6387. message.add(string)
 6388. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6389. else:
 6390. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6391. run = False
 6392. elif ui == 'x':
 6393. run = False
 6394. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stonecutter':
 6395. #this is a stonecutter's workbench
 6396. run = True
 6397. first_call = True
 6398. while run:
 6399. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6400. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6401. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6402. else:
 6403. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6404. else:
 6405. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6406. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6407. first_call = False
 6408. if ui == 'exit':
 6409. exitgame = True
 6410. screen.render_load(5)
 6411. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6412. screen.save_tmp_png()
 6413. master_loop = False
 6414. playing = False
 6415. run = False
 6416. return('exit')
 6417. if ui == 'e':
 6418. test = False
 6419. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6420. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6421. test = True
 6422. else:
 6423. test = True
 6424. if test == True:
 6425. if player.inventory.materials.stone >= 10:
 6426. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Functional Things', 'Decorative Things'), True)
 6427. if gc == 0: #make something functional
 6428. items = (il.ilist['misc'][0], il.ilist['misc'][8], il.ilist['misc'][9])
 6429. #items: fontain, furnace, altar
 6430. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?' ,('Fountain','Furnace','Altar'), True)
 6431. elif gc == 1:#make something decorative
 6432. items = (il.ilist['misc'][12],il.ilist['misc'][21],il.ilist['misc'][69])
 6433. #items: stone seat, pilar, throne
 6434. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Seat','Pilar','Throne'), True)
 6435. else:
 6436. return False
 6437. choose = gc2
 6438. try:
 6439. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6440. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6441. else:
 6442. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6443. sfx.play('craft')
 6444. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6445. message.add(message_string)
 6446. player.inventory.materials.stone -= 10
 6447. except:
 6448. None
 6449. run = False
 6450. else:
 6451. message.add('You do not have enough Stone!')
 6452. run = False
 6453. elif ui == 'b':
 6454. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6455. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6456. run = False
 6457. else:
 6458. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6459. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6460. helpc = container([il.ilist['misc'][5]],True)
 6461. item_name = helpc.items[0].name
 6462. test_loot = helpc.loot(0)
 6463. run = False
 6464. if test_loot == True:
 6465. sfx.play('pickup')
 6466. string = '+[' + item_name + ']'
 6467. message.add(string)
 6468. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6469. else:
 6470. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6471. run = False
 6472. elif ui == 'x':
 6473. run = False
 6474. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'forger' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'masterforge':
 6475. #this is a forger's workbench or a master forge
 6476. run = True
 6477. first_call = True
 6478. while run:
 6479. price = 5
 6480. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6481. price = 15
 6482. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6483. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6484. string = ('['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6485. screen.render_request(string[0],string[1],string[2])
 6486. else:
 6487. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6488. else:
 6489. string = '['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave'
 6490. screen.render_request(string[0],string[1],string[2],first_call)
 6491. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6492. first_call = False
 6493. if ui == 'exit':
 6494. exitgame = True
 6495. screen.render_load(5)
 6496. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6497. screen.save_tmp_png()
 6498. master_loop = False
 6499. playing = False
 6500. run = False
 6501. return('exit')
 6502. if ui == 'e':
 6503. test = False
 6504. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6505. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6506. test = True
 6507. else:
 6508. test = True
 6509. if test == True:
 6510. if player.inventory.materials.ore >= price:
 6511. if player.skill.metallurgy == 'Novice':
 6512. material = random.randint(6,11)#tin to bronze
 6513. elif player.skill.metallurgy == 'Adept':
 6514. material = random.randint(11,18)#bronze to titan
 6515. elif player.skill.metallurgy == 'Master':
 6516. material = random.randint(18,20)#titan to magnicum
 6517. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6518. material = 20 #magnicum only
 6519. final_choice = 'Foo'
 6520. gc = screen.get_choice('What do you want to procuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6521. if gc == 0: #make a tool
 6522. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Axe', 'Pickaxe', 'Bucket'), True)
 6523. items = (item_wear('axe',material,0), item_wear('pickaxe',material,0), il.ilist['misc'][84])
 6524. elif gc == 1: #make a weapon
 6525. items = (item_wear('spear',material,0), item_wear('sword',material,0), item_wear('hammer',material,0), item_wear('wand',material,0), item_wear('rune',material,0), item_wear('rune staff',material,0), item_wear('artefact',material,0))
 6526. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6527. if class_choice == 0:
 6528. ran = random.randint(0,99)
 6529. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6530. if ran < 90:
 6531. final_choice = 0
 6532. else:
 6533. finnal_choice = 1
 6534. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6535. if ran < 10:
 6536. final_choice = 0
 6537. elif ran < 90:
 6538. final_choice = 1
 6539. else:
 6540. final_choice = 2
 6541. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6542. if ran < 5:
 6543. final_choice = 0
 6544. elif ran < 15:
 6545. final_choice = 1
 6546. else:
 6547. final_choice = 2
 6548. else:
 6549. ran = random.randint(0,99)
 6550. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6551. if ran < 90:
 6552. final_choice = 3
 6553. else:
 6554. finnal_choice = 4
 6555. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6556. if ran < 10:
 6557. final_choice = 3
 6558. elif ran < 90:
 6559. final_choice = 4
 6560. else:
 6561. final_choice = 5
 6562. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6563. if ran < 5:
 6564. final_choice = 3
 6565. elif ran < 15:
 6566. final_choice = 4
 6567. else:
 6568. final_choice = 5
 6569. elif gc == 2: #make some armor
 6570. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Shoes', 'Cuisse', 'Helmet', 'Armor'), True)
 6571. items = (item_wear('shoes',material,0), item_wear('cuisse',material,0), item_wear('helmet',material,0), item_wear('armor',material,0))
 6572. elif gc == 3:#make some jewelry
 6573. items = (item_wear('ring',material,0), item_wear('amulet',material,0), item_wear('necklace',material,0), item_wear('talisman',material,0))
 6574. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6575. else:
 6576. return False
 6577. choose = final_choice
 6578. try:
 6579. if choose != 'Foo':
 6580. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6581. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6582. else:
 6583. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6584. sfx.play('craft')
 6585. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6586. message.add(message_string)
 6587. if choose != 'Foo':
 6588. player.inventory.materials.ore -= price
 6589. except:
 6590. None
 6591. run = False
 6592. else:
 6593. message.add('You do not have enough ore!')
 6594. run = False
 6595. elif ui == 'b':
 6596. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6597. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6598. run = False
 6599. else:
 6600. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6601. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6602. helpc = container([il.ilist['misc'][6]],True)
 6603. item_name = helpc.items[0].name
 6604. test_loot = helpc.loot(0)
 6605. run = False
 6606. if test_loot == True:
 6607. sfx.play('pickup')
 6608. string = '+[' + item_name + ']'
 6609. message.add(string)
 6610. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6611. else:
 6612. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6613. run = False
 6614. elif ui == 'x':
 6615. run = False
 6616. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'alchemist':
 6617. #this is a alchemists's workshop
 6618. run = True
 6619. first_call = True
 6620. while run:
 6621. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6622. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6623. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6624. else:
 6625. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6626. else:
 6627. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - pick up workshop', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6628. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6629. first_call = False
 6630. if ui == 'exit':
 6631. exitgame = True
 6632. screen.render_load(5)
 6633. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6634. screen.save_tmp_png()
 6635. master_loop = False
 6636. playing = False
 6637. run = False
 6638. return('exit')
 6639. if ui == 'e':
 6640. test = False
 6641. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6642. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6643. test = True
 6644. else:
 6645. test = True
 6646. if test == True:
 6647. if player.inventory.materials.herb >= 5:
 6648. ordenary_potions = (il.ilist['food'][13],il.ilist['food'][14],il.ilist['food'][15],il.ilist['food'][16],il.ilist['food'][32])
 6649. #ordenary potions are: p.o. healing, p.o. feeding, p.o. refreshing, p.o. vitalising
 6650. strong_potions = (il.ilist['food'][17],il.ilist['food'][18],il.ilist['food'][19],il.ilist['food'][20],il.ilist['food'][33],il.ilist['food'][34])
 6651. #strong potions are: s.p.o. healing, s.p.o. feeding, s.p.o. refreshing, s.p.o. vitalising
 6652. upgrade_potions = (il.ilist['food'][21],il.ilist['food'][22],il.ilist['food'][23],il.ilist['food'][24],il.ilist['food'][35])
 6653. #upgrade potions are: p.o. hunger, p.o. thirst, p.o. tiredness, p.o. life
 6654. choose = random.randint(0,99)
 6655. if player.skill.alchemy == 'Novice':
 6656. if choose < 85: #make a ordenary potion(85%)
 6657. items = ordenary_potions
 6658. elif choose < 95:#make a strong potion(10%)
 6659. items = strong_potions
 6660. else:#make a upgrade potion(5%)
 6661. items = upgrade_potions
 6662. elif player.skill.alchemy == 'Adept':
 6663. if choose < 70: #make a ordenary potion(70%)
 6664. items = ordenary_potions
 6665. elif choose < 90:#make a strong potion(20%)
 6666. items = strong_potions
 6667. else:#make a upgrade potion(10%)
 6668. items = upgrade_potions
 6669. elif player.skill.alchemy == 'Master':
 6670. if choose < 50: #make a ordenary potion(50%)
 6671. items = ordenary_potions
 6672. elif choose < 80:#make a strong potion(30%)
 6673. items = strong_potions
 6674. else:#make a upgrade potion(20%)
 6675. items = upgrade_potions
 6676. choose = random.randint(0, len(items)-1)
 6677. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6678. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6679. else:
 6680. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6681. sfx.play('alchemy')
 6682. message_string = 'You brewed a ' + items[choose].name + '.'
 6683. message.add(message_string)
 6684. player.inventory.materials.herb -= 5
 6685. run = False
 6686. else:
 6687. message.add('You do have not enough herbs!')
 6688. run = False
 6689. elif ui == 'b':
 6690. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6691. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6692. run = False
 6693. else:
 6694. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6695. #this ws dosen't stand inside the sanctuary
 6696. helpc = container([il.ilist['misc'][7]],True)
 6697. item_name = helpc.items[0].name
 6698. test_loot = helpc.loot(0)
 6699. run = False
 6700. if test_loot == True:
 6701. sfx.play('pickup')
 6702. string = '+[' + item_name + ']'
 6703. message.add(string)
 6704. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6705. else:
 6706. message.add('This workshop seems to be attached to the floor.')
 6707. run = False
 6708. elif ui == 'x':
 6709. run = False
 6710. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'furnace':
 6711. #this is a furnace
 6712. run = True
 6713. first_call = True
 6714. while run:
 6715. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - fire up the furnace (-10 wood)', ' ', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6716. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6717. first_call = False
 6718. if ui == 'exit':
 6719. exitgame = True
 6720. screen.render_load(5)
 6721. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6722. screen.save_tmp_png()
 6723. master_loop = False
 6724. playing = False
 6725. run = False
 6726. return('exit')
 6727. if ui == 'e':
 6728. if player.inventory.materials. wood >= 10:
 6729. sfx.play('flame')
 6730. message.add('You ligth up a fire.')
 6731. for i in range (0,len(player.inventory.food)):
 6732. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.food[i].rotten == False:
 6733. if player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][4].techID: #this is a fish
 6734. message.add('You grill a fish.')
 6735. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][5])#turn a fish into a grilled fish
 6736. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][6].techID: #this are crops
 6737. message.add('You bake a bread.')
 6738. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][7])#turn crops into bread
 6739. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][7].techID: #this is a bread
 6740. message.add('You bake a bread for a second time.')
 6741. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][8])#turn a bread into rusk
 6742. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][9].techID: #this is raw meat
 6743. message.add('You grill raw meat.')
 6744. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][10])#turn raw meat into a grilled meat
 6745. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][11].techID: #this is a cult. mushroom
 6746. message.add('You grill a mushroom.')
 6747. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][12])#turn a cult. mushroom into a grilled mushroom
 6748. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][25].techID: #this is a jellyfish
 6749. message.add('You grill a jellyfish.')
 6750. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][26])#turn a jellyfish into a grilled jellyfish
 6751. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][0].techID: #this are red berries
 6752. message.add('You make some red jelly.')
 6753. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][29])#turn red berries into red jelly
 6754. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][27].techID: #this are blue berries
 6755. message.add('You make some blue jelly.')
 6756. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][30])#turn blue berries into blue jelly
 6757. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][28].techID: #this are red berries
 6758. message.add('You make some yellow jelly.')
 6759. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][31])#turn yellow berries into yellow jelly
 6760. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][38].techID: #this is corn
 6761. message.add('You make some popcorn.')
 6762. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][39])#turn corn into popcorn
 6763. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][40].techID: #this is an apple
 6764. message.add('You grill an apple.')
 6765. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][41])#turn apple into grilled apple
 6766. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][42].techID: #this is a golden apple
 6767. message.add('You grill a golden apple.')
 6768. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][43])#turn apple into grilled golden apple
 6769. ####add more here
 6770. run = False
 6771. else:
 6772. message.add('You do not have enough wood!')
 6773. run = False
 6774. elif ui == 'x':
 6775. run = False
 6776. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'altar':
 6777. #this is a altar
 6778. run = True
 6779. first_call = True
 6780. while run:
 6781. if player.difficulty == 0 or player.difficulty == 4: #playing on easy or sandbox
 6782. if gods.judgement() == True:
 6783. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (save)'
 6784. else:
 6785. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (not save)'
 6786. else:
 6787. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray'
 6788. screen.render_request(pray_string, '['+key_name['b']+'] - identify ', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6789. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6790. first_call = False
 6791. if ui == 'exit':
 6792. exitgame = True
 6793. screen.render_load(5)
 6794. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6795. screen.save_tmp_png()
 6796. master_loop = False
 6797. playing = False
 6798. run = False
 6799. return('exit')
 6800. if ui == 'e':
 6801. judgement = gods.judgement() # see if the player is supported by the gods
 6802. if judgement == True:
 6803. cursed_items = 0
 6804. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6805. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6806. if player.inventory.wearing[i].cursed < 1 and i != player.inventory.nothing:
 6807. cursed_items += 1
 6808. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp < 20:#player has less then 20% of lp -> heal
 6809. player.lp = player.attribute.max_lp
 6810. message.add('The gods heal your wounds.')
 6811. gods.mood -= 10
 6812. run = False
 6813. elif (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max < 20 or (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max < 20 or (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max < 20:
 6814. #player is very hungry,thirsty or tired -> refresh
 6815. player.attribute.hunger = player.attribute.hunger_max
 6816. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max
 6817. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max
 6818. message.add('The gods rerfresh you.')
 6819. gods.mood -= 10
 6820. run = False
 6821. elif cursed_items > 0:#player has some cursed items
 6822. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6823. for j in bodyparts:
 6824. if player.inventory.wearing[j].cursed < 1 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6825. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe, player.inventory.wearing[j].material, player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 1, player.inventory.wearing[j].known)
 6826. player.inventory.wearing[j] = item
 6827. message.add('The gods remove curses from your equipment.')
 6828. gods.mood -= 10
 6829. run = False
 6830. else:
 6831. message.add('The gods are pleased about you.')
 6832. run = False
 6833. else:
 6834. uncursed_items = 0
 6835. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck','Axe','Pickaxe')
 6836. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6837. if player.inventory.wearing[i].cursed > 0 and player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 6838. uncursed_items += 1
 6839. if uncursed_items > 0:
 6840. for j in bodyparts:
 6841. if player.inventory.wearing[j].cursed > 0 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6842. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe,player.inventory.wearing[j].material,player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 0, player.inventory.wearing[j].known)
 6843. player.inventory.wearing[j] = item
 6844. message.add('The gods are angry and curse your equipment.')
 6845. run = False
 6846. else:
 6847. player.lp -= 5
 6848. message.add('The gods are angry and hurt you')
 6849. run = False
 6850. elif ui == 'b':
 6851. if gods.judgement() == True:
 6852. num_ident = 0
 6853. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6854. for i in bodyparts:
 6855. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].known == False:
 6856. player.inventory.wearing[i].identification()
 6857. num_ident += 1
 6858. for j in range (0, len(player.inventory.equipment)):
 6859. if player.inventory.equipment[j] != player.inventory.nothing and player.inventory.equipment[j].known == False:
 6860. player.inventory.equipment[j].identification()
 6861. num_ident += 1
 6862. if num_ident > 0:
 6863. message.add('Now you are aware of your equipments attributes.')
 6864. gods.mood -= num_ident
 6865. else:
 6866. message.add('You have nothing that could be identified.')
 6867. run = False
 6868. else:
 6869. message.add('The gods deny to identify your equipment!')
 6870. run = False
 6871. elif ui == 'x':
 6872. run = False
 6873. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'activate_portal':
 6874. head_string = 'Portal (requires: LVL '+str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num)+' & '+ str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1])+' gems)'
 6875. if player.lvl >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num and player.inventory.materials.gem >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]:
 6876. a_string = '['+key_name['e']+'] - activate'
 6877. activate = True
 6878. else:
 6879. a_string = ' '
 6880. activate = False
 6881. l_string = '['+key_name['x']+'] - leave'
 6882. screen.render_request(head_string,a_string,l_string)
 6883. run = True
 6884. while run:
 6885. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6886. if ui == 'exit':
 6887. exitgame = True
 6888. screen.render_load(5)
 6889. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6890. screen.save_tmp_png()
 6891. master_loop = False
 6892. playing = False
 6893. run = False
 6894. return('exit')
 6895. if ui == 'e' and activate == True:
 6896. player.inventory.materials.gem -= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6897. if player.inventory.materials.gem < 0:#only to be sure
 6898. player.inventory.materials.gem = 0#
 6899. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace)
 6900. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0]][world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1]])
 6901. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6902. sfx.play('portal')
 6903. run = False
 6904. if ui == 'x':
 6905. run = False
 6906. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_grassland':
 6907. screen.render_fade(True,False)
 6908. try:
 6909. pos = world.maplist[0]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][8])
 6910. except:
 6911. test = False
 6912. while test == False:
 6913. test = world.elfish_generator(0)
 6914. pos = world.maplist[0]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][8])
 6915. player.pos[0] = pos[0]
 6916. player.pos[1] = pos[1]
 6917. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6918. player.on_map = 'local_0_0'
 6919. player.stand_check()
 6920. sfx.play('portal')
 6921. screen.render_fade(False,True)
 6922. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_grassland':
 6923. pos = world.maplist[self.pos[2]]['elysium_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][7])
 6924. screen.render_fade(True,False)
 6925. player.pos[0] = pos[0]
 6926. player.pos[1] = pos[1]
 6927. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6928. player.on_map = 'elysium_0_0'
 6929. player.stand_check()
 6930. sfx.play('portal')
 6931. screen.render_fade(False,True)
 6932. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_fortress':
 6933. screen.render_fade(True,False)
 6934. try:
 6935. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6936. except:
 6937. test = False
 6938. while test == False:
 6939. test = world.elfish_generator(0)
 6940. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6941. player.pos[0] = pos[0]
 6942. player.pos[1] = pos[1]
 6943. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6944. player.on_map = 'fortress_0_0'
 6945. player.stand_check()
 6946. sfx.play('portal')
 6947. screen.render_fade(False,True)
 6948. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_fortress':
 6949. pos = world.maplist[self.pos[2]]['elysium_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][1])
 6950. screen.render_fade(True,False)
 6951. player.pos[0] = pos[0]
 6952. player.pos[1] = pos[1]
 6953. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6954. player.on_map = 'elysium_0_0'
 6955. player.stand_check()
 6956. sfx.play('portal')
 6957. screen.render_fade(False,True)
 6958. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_desert':
 6959. screen.render_fade(True,False)
 6960. try:
 6961. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6962. except:
 6963. world.desert_generator(20)
 6964. world.cave_generator(5,'desert')
 6965. world.border_generator(6,'desert')
 6966. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6967. player.pos[0] = pos[0]
 6968. player.pos[1] = pos[1]
 6969. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6970. player.on_map = 'desert_0_0'
 6971. player.stand_check()
 6972. screen.render_fade(False,True)
 6973. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_desert':
 6974. pos = world.maplist[self.pos[2]]['elysium_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][4])
 6975. screen.render_fade(True,False)