main.py 466 KB


 1. #! /usr/bin/python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #This file is part of RogueBox Adventures.
 4. #
 5. # RogueBox Adventures is free software: you can redistribute it and/or modify
 6. # it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. # (at your option) any later version.
 9. #
 10. # RogueBox Adventures is distributed in the hope that it will be useful,
 11. # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 12. # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 13. # GNU General Public License for more details.
 14. #
 15. # You should have received a copy of the GNU General Public License
 16. # along with RogueBox Adventures. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 17. import datetime
 18. import time
 19. from time import sleep as sleep
 20. import sys
 21. import os
 22. low_res = False
 23. gcwz_input = False
 24. home_save = False
 25. force_small_worlds = False
 26. cheat_mode = False
 27. Time_ready = False
 28. entrance_x = 0
 29. entrance_y = 0
 30. basic_path = os.path.dirname(os.path.realpath('main.py')) #just get the execution path for resources
 31. for t in sys.argv:
 32. if t == '-m':
 33. p = os.path.expanduser(basic_path)
 34. lf = open('rba.desktop','w')
 35. lf.write('[Desktop Entry]\n')
 36. lf.write('Type=Application\n')
 37. lf.write('Name=RogueBox Adventures\n')
 38. lf.write('Comment=A RogueBox Game\n')
 39. lf.write('Exec=sh ' + p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh\n')
 40. lf.write('Icon=' + p + os.sep + 'icon_big.png\n')
 41. lf.write('Terminal=false\n')
 42. lf.write('Categories=Game;')
 43. lf.close()
 44. rf_path = p + os.sep + 'LIB' + os.sep + 'run.sh'
 45. rf = open(rf_path,'w')
 46. rf.write('#This file was generated automatically. Please don\'t change anything.\n')
 47. rf.write('cd ' + p + '\n')
 48. rf.write('python ' + p + os.sep + 'run.py')
 49. sys_com = 'chmod +x ' + p + os.sep + 'rba.desktop'
 50. os.system(sys_com)
 51. exit(0)
 52. if t == '-c':
 53. cheat_mode = True
 54. if t == '-g':
 55. gcwz_input = True
 56. if t == '-s':
 57. force_small_worlds = True
 58. if t == '-h':
 59. home_save = True
 60. lib_path = basic_path + os.sep + 'LIB'
 61. data_path = basic_path + os.sep + 'DATA'
 62. if home_save == False:
 63. save_path = basic_path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 64. else:
 65. save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World0'
 66. path = save_path.replace(os.sep+'World0','')
 67. if os.path.exists(path) == False:
 68. for c in range(0,5):
 69. ph = path + os.sep + 'World' + str(c)
 70. os.makedirs(ph)
 71. del path
 72. playing = False
 73. sys.path.append(lib_path)
 74. max_map_size = 52
 75. monitor = [0,0]
 76. try:
 77. import cPickle as p
 78. except:
 79. import pickle as p
 80. try:
 81. p.DEFAULT_PROTOCOL=0
 82. except:
 83. p.HIGHEST_PROTOCOL=0
 84. import random
 85. if gcwz_input == True:
 86. from getch_gcwz import *
 87. else:
 88. from getch import *
 89. from tile import tile
 90. from attribute import attribute
 91. from item import *
 92. from countdown import *
 93. import pygame
 94. from gra_files import *
 95. from util import *
 96. from monster import monster
 97. from copy import deepcopy
 98. from buffs import buffs
 99. from itemlist import *
 100. from tilelist import *
 101. from monsterlist import *
 102. from text import texts
 103. from skill import *
 104. from version import *
 105. game_options = game_options(basic_path,home_save)
 106. if game_options.check_version == 1:
 107. ver_string = check_version()
 108. else:
 109. ver_string = ' '
 110. class g_screen():
 111. def __init__(self, mode = game_options.screenmode, show_logo = True):
 112. string = 'RogueBoxAdventures ' + version +' "'+version_name+'"'
 113. pygame.display.set_caption(string)
 114. icon = pygame.image.load('icon_small.png')
 115. pygame.display.set_icon(icon)
 116. global monitor
 117. self.fire_mode = 0 #0: normal, 1: fire
 118. self.win_mode = mode
 119. self.hit_matrix = []
 120. for y in range(0,12):
 121. self.hit_matrix.append([])
 122. for x in range(0,15):
 123. self.hit_matrix[y].append(0)
 124. pygame.init()
 125. display_info = pygame.display.Info()
 126. if monitor == [0,0]:
 127. monitor[0] = display_info.current_w
 128. monitor[1] = display_info.current_h
 129. self.displayx = monitor[0]
 130. self.displayy = monitor[1]
 131. #check if the screenmode is 16:9
 132. if float(self.displayx/self.displayy) < float(16/9):
 133. self.displayx = monitor[0]-monitor[0]%16
 134. elif float(self.displayx/self.displayy) > float(16/9):
 135. self.displayy = monitor[1]-monitor[1]%9
 136. winstyle = pygame.FULLSCREEN
 137. if cheat_mode == True and self.win_mode == 2:
 138. self.win_mode = 1 #disable fullscreen in cheat mode
 139. if self.win_mode == 2:
 140. self.screen = pygame.display.set_mode((self.displayx,self.displayy),winstyle)
 141. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 142. elif self.win_mode == 0 and low_res == False:
 143. self.screen = pygame.display.set_mode((640,360))
 144. self.displayx = 640
 145. self.displayy = 360
 146. elif self.win_mode == 1 and low_res == False:
 147. self.screen = pygame.display.set_mode((1280,720))
 148. self.displayx = 1280
 149. self.displayy = 720
 150. font_path = basic_path + os.sep + 'FONT' + os.sep + 'PressStart2P.ttf'
 151. self.font = pygame.font.Font(font_path,8)
 152. if low_res == True:
 153. str_ext = '_low_res'
 154. else:
 155. str_ext = ''
 156. if __name__ == '__main__':
 157. show_logo = False
 158. if show_logo == True:
 159. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 160. ran = random.randint(0,4)
 161. i_name = display_path + 'logo' + str(ran) + str_ext + '.png'
 162. i = pygame.image.load(i_name)
 163. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 164. self.screen.blit(i,(0,0))
 165. pygame.display.flip()
 166. getch(640,360,mode=1)
 167. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 168. ran = random.randint(0,4)
 169. i_name = display_path + 'logo_gpl' + str_ext + '.png'
 170. i = pygame.image.load(i_name)
 171. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 172. self.screen.blit(i,(0,0))
 173. pygame.display.flip()
 174. getch(640,360,mode=1)
 175. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 176. i_name = display_path + 'oga' + str_ext + '.png'
 177. i = pygame.image.load(i_name)
 178. i = pygame.transform.scale(i,(self.displayx,self.displayy))
 179. self.screen.blit(i,(0,0))
 180. pygame.display.flip()
 181. getch(640,360,mode=1)
 182. def render_fade(self,fadeout,fadein,menu='default'):
 183. if menu == 'inventory':
 184. bg = player.inventory.render(0,0,simulate=True)
 185. elif menu == 'screen':
 186. bg = screen.screen
 187. elif menu == 'loot':
 188. bg = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]].inventory(simulated=True)
 189. elif menu == 'brake':
 190. bg = screen.render_brake(simulate=True)
 191. elif menu == 'main':
 192. bg = screen.render_main_menu(simulate=True)
 193. else:
 194. bg = self.render(0,True)
 195. clock = pygame.time.Clock()
 196. if fadein:
 197. for i in range(255,0,-15):
 198. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 199. helpsur.fill((48,48,48))
 200. helpsur.set_alpha(i)
 201. self.screen.blit(bg,(0,0))
 202. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 203. pygame.display.flip()
 204. clock.tick(510)
 205. if fadeout:
 206. for i in range(0,255,15):
 207. helpsur = pygame.Surface((self.displayx,self.displayy))
 208. helpsur.fill((48,48,48))
 209. helpsur.set_alpha(i)
 210. self.screen.blit(bg,(0,0))
 211. self.screen.blit(helpsur,(0,0))
 212. pygame.display.flip()
 213. clock.tick(510)
 214. def reset_hit_matrix(self):
 215. self.hit_matrix = []
 216. for y in range(0,12):
 217. self.hit_matrix.append([])
 218. for x in range(0,15):
 219. self.hit_matrix[y].append(0)
 220. def write_hit_matrix(self,x,y,style):
 221. #style: 0:nothing
 222. # 1:fire_path
 223. # 2:fire_path_monster
 224. # 3:miss
 225. # 4:hit
 226. # 5:critical
 227. # 6:heal
 228. # 7:teleport
 229. # 8:minus_gem
 230. # 9:plus_gem
 231. # 10:plus_fish
 232. # 11:plus_shoe
 233. # 12:monster_lvl_up
 234. # 13:monster_die
 235. # 14:attention
 236. # 15:found
 237. # 16:drop
 238. # 17:fear
 239. # 18:blood_minus
 240. # 19:blood_plus
 241. # 20:throw
 242. # 21:minus_item
 243. # 22:plus_item
 244. # 23:spellwave
 245. xx = x - player.pos[0] + 8
 246. yy = y - player.pos[1] + 6
 247. try:
 248. if xx >= 0 and yy >= 0:
 249. self.hit_matrix[yy][xx] = style
 250. except:
 251. None
 252. def render_hits(self):
 253. s = pygame.Surface((480,360))
 254. s.fill((255,0,255))
 255. start = 0
 256. for y in range(start,len(self.hit_matrix)):
 257. for x in range(start,len(self.hit_matrix[0])):
 258. if self.hit_matrix[y][x] == 1:
 259. s.blit(gra_files.gdic['display'][11],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 260. elif self.hit_matrix[y][x] == 2:
 261. s.blit(gra_files.gdic['display'][12],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 262. elif self.hit_matrix[y][x] == 3:
 263. s.blit(gra_files.gdic['display'][13],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 264. elif self.hit_matrix[y][x] == 4:
 265. s.blit(gra_files.gdic['display'][14],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 266. elif self.hit_matrix[y][x] == 5:
 267. s.blit(gra_files.gdic['display'][15],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 268. elif self.hit_matrix[y][x] == 6:
 269. s.blit(gra_files.gdic['display'][23],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 270. elif self.hit_matrix[y][x] == 7:
 271. s.blit(gra_files.gdic['display'][24],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 272. elif self.hit_matrix[y][x] == 8:
 273. s.blit(gra_files.gdic['display'][26],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 274. elif self.hit_matrix[y][x] == 9:
 275. s.blit(gra_files.gdic['display'][27],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 276. elif self.hit_matrix[y][x] == 10:
 277. s.blit(gra_files.gdic['display'][42],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 278. elif self.hit_matrix[y][x] == 11:
 279. s.blit(gra_files.gdic['display'][43],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 280. elif self.hit_matrix[y][x] == 12:
 281. s.blit(gra_files.gdic['display'][51],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 282. elif self.hit_matrix[y][x] == 13:
 283. s.blit(gra_files.gdic['display'][58],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 284. elif self.hit_matrix[y][x] == 14:
 285. s.blit(gra_files.gdic['display'][59],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 286. elif self.hit_matrix[y][x] == 15:
 287. s.blit(gra_files.gdic['display'][60],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 288. elif self.hit_matrix[y][x] == 16:
 289. s.blit(gra_files.gdic['display'][61],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 290. elif self.hit_matrix[y][x] == 17:
 291. s.blit(gra_files.gdic['display'][62],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 292. elif self.hit_matrix[y][x] == 18:
 293. s.blit(gra_files.gdic['display'][63],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 294. elif self.hit_matrix[y][x] == 19:
 295. s.blit(gra_files.gdic['display'][64],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 296. elif self.hit_matrix[y][x] == 20:
 297. s.blit(gra_files.gdic['display'][65],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 298. elif self.hit_matrix[y][x] == 21:
 299. s.blit(gra_files.gdic['display'][66],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 300. elif self.hit_matrix[y][x] == 22:
 301. s.blit(gra_files.gdic['display'][67],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 302. elif self.hit_matrix[y][x] == 23:
 303. s.blit(gra_files.gdic['display'][70],(((x-start)*32),(y-start)*32))
 304. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 305. s = s.convert_alpha()
 306. return s
 307. def render_main_menu(self,simulate=False):
 308. if simulate == False:
 309. screen.render_fade(False,True,'main')
 310. if home_save == False:
 311. display_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 312. alt_path = display_path
 313. else:
 314. display_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep
 315. alt_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep
 316. num = 0
 317. master_loop = True
 318. run = True
 319. while run:
 320. s = pygame.Surface((640,360))
 321. s.fill((48,48,48))
 322. try:
 323. i_name = display_path + 'tmp.png'
 324. i = pygame.image.load(i_name)
 325. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 326. i = i.convert_alpha()
 327. s.blit(i,(0,0))
 328. except:
 329. i_name = alt_path + 'alt.png'
 330. i = pygame.image.load(i_name)
 331. i.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 332. i = i.convert_alpha()
 333. s.blit(i,(0,0))
 334. s.blit(gra_files.gdic['display'][16],(0,0))
 335. menu_list = ('PLAY','OPTIONS','CREDITS','QUIT')
 336. for c in range(0,len(menu_list)):
 337. name_image = self.font.render(menu_list[c],1,(0,0,0))
 338. s.blit(name_image,(210,145+(c*45)))
 339. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(185,138+(num*45)))
 340. version_info = 'v'+version+' "'+version_name+'"'
 341. ver_info_image1 = self.font.render(version_info,1,(0,0,0))
 342. ver_info_image2 = self.font.render(version_info,1,(255,255,255))
 343. s.blit(ver_info_image1,(107,85))
 344. s.blit(ver_info_image2,(105,85))
 345. if game_options.check_version == 1:
 346. if ver_string == 'This version is up to date.':
 347. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(0,255,0))
 348. elif ver_string == 'Old version!!! Please update.':
 349. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,0,0))
 350. else:
 351. ver_image = self.font.render(ver_string,1,(255,255,255))
 352. ver_image2 = self.font.render(ver_string,1,(0,0,0))
 353. s.blit(ver_image2,(12,340))
 354. s.blit(ver_image,(10,340))
 355. if game_options.mousepad == 0:
 356. s_h = pygame.Surface((160,360))
 357. s_h.fill((48,48,48))
 358. s.blit(s_h,(480,0))
 359. s_help = pygame.Surface((640,360))
 360. s_help.fill((48,48,48))
 361. s_help.blit(s,(80,0))
 362. s = s_help
 363. else:
 364. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 365. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 366. if simulate == True:
 367. return s
 368. self.screen.blit(s,(0,0))
 369. pygame.display.flip()
 370. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 371. if ui == 'exit':
 372. master_loop = False
 373. run = False
 374. if ui == 'w':
 375. num -= 1
 376. if num < 0:
 377. num = 0
 378. elif ui == 's':
 379. num += 1
 380. if num > 3:
 381. num = 3
 382. elif ui == 'e':
 383. if num == 0:
 384. test = screen.choose_save_path()
 385. if test == 'exit':
 386. master_loop = False
 387. run = False
 388. elif num == 1:
 389. test = screen.render_options()
 390. if test == 'exit':
 391. master_loop = False
 392. run = False
 393. elif num == 2:
 394. test = screen.render_credits()
 395. if test == 'exit':
 396. master_loop = False
 397. run = False
 398. elif num == 3:
 399. master_loop = False
 400. run = False
 401. return master_loop
 402. def render_crash(self):
 403. run = True
 404. while run:
 405. self.screen.fill((48,48,48))
 406. string = []
 407. string.append('Sorry, something went wrong.')
 408. string.append('Check out debug.txt for more informations.')
 409. debug_location = '('+save_path+')'
 410. for c in range(0,6):
 411. debug_location = debug_location.replace('World'+str(c),'debug.txt')
 412. string.append(debug_location)
 413. st = []
 414. for i in string:
 415. st.append(self.font.render(i,1,(255,255,255)))
 416. for j in range(0,len(st)):
 417. self.screen.blit(st[j],(5,25+j*25))
 418. pygame.display.flip()
 419. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 420. if ui != 'none':
 421. run = False
 422. def choose_save_path(self):
 423. global save_path
 424. global playing
 425. global master_loop
 426. global gra_files
 427. gra_files = g_files()
 428. if home_save == True:
 429. path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures'
 430. else:
 431. path = basic_path
 432. run = True
 433. while run:
 434. menu_items = []
 435. for c in range(0,5):
 436. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(c)
 437. p_attribute = attribute(2,2,2,2,2,10,10)
 438. p_inventory = inventory()
 439. player_help = player_class ('-EMPTY SLOT-', 'local_0_0', p_attribute,p_inventory, build= 'Auto')
 440. if player_help.name != '-EMPTY SLOT-':
 441. item_string = player_help.name + ' LVL:' + str(player_help.lvl)
 442. else:
 443. item_string = '-EMPTY SLOT-'
 444. menu_items.append(item_string)
 445. menu_items.append('~~ERASE~~')
 446. menu_items.append('~~BACK~~')
 447. choice = screen.get_choice('Choose a saved game',menu_items,False)
 448. if choice == 'exit':
 449. master_loop = False
 450. run = False
 451. return('exit')
 452. if choice < 5:
 453. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice)
 454. playing = True
 455. run = False
 456. elif choice == 5:
 457. menu_items_erase = []
 458. for d in range(0,5):
 459. menu_items_erase.append(menu_items[d])
 460. menu_items_erase.append('~~BACK~~')
 461. choice2 = screen.get_choice('Choose a game to erase',menu_items_erase,False,'Warning')
 462. if choice2 < 5:
 463. save_path = path + os.sep + 'SAVE' + os.sep + 'World' + str(choice2)
 464. try:
 465. choice3 = screen.get_choice('Are you sure?',('No','Yes'),False,'Warning')
 466. if choice3 == 1:
 467. h = ('world.data','time.data','player.data','gods.data')
 468. for i in h:
 469. p = save_path + os.sep + i
 470. os.remove(p)
 471. except:
 472. None
 473. elif choice == 6:
 474. run = False
 475. def save_tmp_png(self):
 476. x = player.pos[0]
 477. if x-10 < 0:
 478. x += -1*(x-11)
 479. elif x+10 > max_map_size-2:
 480. x -= 10
 481. y = player.pos[1]
 482. if y-10 < 0:
 483. y += -1*(y-11)
 484. elif y+10 > max_map_size-2:
 485. y -= 10
 486. z = player.pos[2]
 487. s = pygame.Surface((480,360))
 488. for yy in range(-5,10):
 489. for xx in range(-7,8):
 490. t_pos = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].tile_pos
 491. t_replace = world.maplist[z][player.on_map].tilemap[y+yy][x+xx].replace
 492. if t_replace == None:
 493. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 494. else:
 495. try:
 496. #render the replaced tile under the replacing one. eg.: for stacks
 497. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_replace.tile_pos[1]][t_replace.tile_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 498. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][t_pos[1]][t_pos[0]],((xx+7)*32,(yy+5)*32))
 499. except:
 500. None
 501. if home_save == False:
 502. tmp_save_path = basic_path +os.sep + 'GRAPHIC' + os.sep + 'DISPLAY' + os.sep + 'tmp.png'
 503. else:
 504. tmp_save_path = os.path.expanduser('~') + os.sep + '.config' + os.sep + 'RogueBox-Adventures' + os.sep + 'tmp.png'
 505. pygame.image.save(s,tmp_save_path)
 506. def re_init(self): # For changing screenmode
 507. options_path = save_path.replace(os.sep + 'World0','')
 508. if game_options.screenmode == 2 and cheat_mode == True:
 509. game_options.screenmode = 0
 510. mode = game_options.screenmode
 511. if self.win_mode < 2:
 512. mode += 1
 513. else:
 514. mode = 0
 515. if mode == 2 and cheat_mode == True:
 516. mode = 0
 517. game_options.screenmode = mode
 518. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 519. self.__init__(game_options.screenmode,False)
 520. def draw_player(self):
 521. s = pygame.Surface((32,32))
 522. s.fill((255,0,255))
 523. if player.inventory.wearing['Background'] != player.inventory.nothing:
 524. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Background'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 525. skinstring = 'SKIN_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 526. s.blit(gra_files.gdic['char'][skinstring],(0,0))
 527. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 528. underwear_string = player.gender + '_underwear'
 529. s.blit(gra_files.gdic['char'][underwear_string],(0,0))
 530. try:
 531. render_hair = (player.inventory.wearing['Hat'].override_hair == False)
 532. except:
 533. render_hair = True
 534. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing and render_hair:
 535. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 536. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 537. if player.inventory.wearing['Hat'] != player.inventory.nothing:
 538. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 539. else:
 540. if player.inventory.wearing['Hat'] == player.inventory.nothing:
 541. if player.inventory.wearing['Head'] != player.inventory.nothing:
 542. helmetstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 543. s.blit(gra_files.gdic['char'][helmetstring],(0,0))
 544. else:
 545. if render_hair == True:
 546. hairstring = 'HAIR_' + player.gender + '_' + str(player.style +1)
 547. s.blit(gra_files.gdic['char'][hairstring],(0,0))
 548. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Hat'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 549. if player.inventory.wearing['Clothing'] == player.inventory.nothing:
 550. if player.inventory.wearing['Body'] != player.inventory.nothing:
 551. armorstring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 552. s.blit(gra_files.gdic['char'][armorstring],(0,0))
 553. if player.inventory.wearing['Legs'] != player.inventory.nothing:
 554. cuissestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 555. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuissestring],(0,0))
 556. if player.inventory.wearing['Feet'] != player.inventory.nothing:
 557. shoestring = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 558. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoestring],(0,0))
 559. else:
 560. s.blit(gra_files.gdic['clothe'][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][0]][player.inventory.wearing['Clothing'].gra_pos[player.gender][1]],(0,0))
 561. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] != player.inventory.nothing:
 562. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 563. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 564. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] != player.inventory.nothing:
 565. weaponstring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 566. s.blit(gra_files.gdic['char'][weaponstring],(0,0))
 567. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'low_liquid':
 568. help_s = pygame.Surface((32,5))
 569. help_s.fill((255,0,255))
 570. s.blit(help_s,(0,27))
 571. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].move_group == 'swim':
 572. help_s = pygame.Surface((32,13))
 573. help_s.fill((255,0,255))
 574. s.blit(help_s,(0,19))
 575. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 576. return s
 577. def draw_tile(self,on_map,x,y,z,visible):
 578. s = pygame.Surface((32,32))
 579. s.fill((48,48,48))
 580. if x > max_map_size-1 or y > max_map_size-1 or x < 0 or y < 0:
 581. return s
 582. if world.maplist[z][on_map].known[y][x] == 0:
 583. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][0][3],(0,0))
 584. else:
 585. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 586. old_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 587. new_tile = world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x]
 588. run = True
 589. while run:
 590. new_tile = old_tile.replace
 591. if new_tile != None:
 592. old_tile = new_tile
 593. else:
 594. run = False
 595. if len(old_tile.tile_pos) > 2:
 596. if time.minute%2 == 0:
 597. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 598. else:
 599. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[3]][old_tile.tile_pos[2]],(0,0))
 600. else:
 601. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][old_tile.tile_pos[1]][old_tile.tile_pos[0]],(0,0))
 602. if len(world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos) > 2:
 603. if time.minute%2 == 0:
 604. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 605. else:
 606. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[3]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[2]],(0,0))
 607. else:
 608. s.blit(gra_files.gdic['tile32'][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[1]][world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].tile_pos[0]],(0,0))
 609. if visible == False:
 610. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 611. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x] != 0:
 612. s.blit(self.draw_monster(x,y,z,on_map,visible),(0,0))
 613. return s
 614. def draw_monster(self,x,y,z,on_map,visible):
 615. s = pygame.Surface((32,32))
 616. s.fill((255,0,255))
 617. if visible == True:
 618. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 619. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 620. if world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 621. help_s = pygame.Surface((32,5))
 622. help_s.fill((255,0,255))
 623. s.blit(help_s,(0,27))
 624. elif world.maplist[z][on_map].tilemap[y][x].move_group == 'swim':
 625. help_s = pygame.Surface((32,13))
 626. help_s.fill((255,0,255))
 627. s.blit(help_s,(0,19))
 628. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border == 10:
 629. None
 630. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 631. s.blit(gra_files.gdic['display'][28],(0,0))
 632. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 633. if len(lvl) == 1:
 634. lvl = '0'+lvl
 635. elif len(lvl) > 2:
 636. lvl = lvl[0]+'+'
 637. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 638. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 639. elif world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 640. s.blit(gra_files.gdic['display'][29],(0,0))
 641. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 642. if len(lvl) == 1:
 643. lvl = '0'+lvl
 644. elif len(lvl) > 2:
 645. lvl = lvl[0]+'+'
 646. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 647. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 648. else:
 649. s.blit(gra_files.gdic['display'][30],(0,0))
 650. lvl = str(world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].lvl)
 651. if len(lvl) == 1:
 652. lvl = '0'+lvl
 653. elif len(lvl) > 2:
 654. lvl = lvl[0]+'+'
 655. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[0]],(0,6))
 656. s.blit(gra_files.gdic['num'][lvl[1]],(0,14))
 657. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].move_border > 10:
 658. s.blit(gra_files.gdic['display'][69],(0,0))
 659. else:
 660. if world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][0].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][1].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].techID == ml.mlist['special'][3].techID or world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].name == 'cage':
 661. pos = world.maplist[z][on_map].npcs[y][x].sprite_pos
 662. s.blit(gra_files.gdic['monster'][pos[1]][pos[0]],(0,0))
 663. else:
 664. coin = random.randint(0,1)
 665. if coin == 1:
 666. s.blit(gra_files.gdic['display'][7],(0,0))
 667. else:
 668. s.blit(gra_files.gdic['display'][6],(0,0))
 669. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 670. return s
 671. def generate_light_effect(self):
 672. if player.buffs.berzerk > 0:
 673. y = 3
 674. elif player.buffs.nightvision > 0:
 675. y = 2
 676. elif player.pos[2] > 0:
 677. y = 1
 678. else:
 679. y= 0
 680. x = time.hour
 681. if player.buffs.berzerk > 0:
 682. alpha = 135
 683. elif player.buffs.nightvision > 0:
 684. alpha = 60
 685. elif player.pos[2] == 0:
 686. if time.hour == 12:
 687. alpha = 0
 688. elif time.hour < 12:
 689. alpha = 60-(time.hour*5)
 690. elif time.hour > 12:
 691. alpha = 0+((time.hour-12)*5)
 692. else:
 693. alpha = 135
 694. light_color = gra_files.gdic['lightmap'].get_at((x,y))
 695. s = pygame.Surface((640,360))
 696. s.fill(light_color)
 697. if player.buffs.light > 0 and player.buffs.berzerk == 0:
 698. pygame.draw.circle(s,(255,0,255),[254,197],120,0)
 699. help_tile = pygame.Surface((32,32))
 700. help_tile.fill(light_color)
 701. fov = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],6)
 702. for y in range(0,len(fov)-1):
 703. for x in range(0,len(fov[y])-1):
 704. if fov[y][x] == 0:
 705. s.blit(help_tile,(x*32,y*32))
 706. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 707. s.set_alpha(alpha)
 708. return s
 709. def render(self,mes_num, simulate = False, photo = False):
 710. radius = 6
 711. if player.pos[2] > 0:
 712. radius = 2
 713. elif player.pos[2] == 0:
 714. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 715. radius = 2
 716. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 717. radius = 3
 718. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 719. radius = 4
 720. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 721. radius = 5
 722. if player.buffs.light > 0 or player.buffs.nightvision:
 723. radius = 6
 724. if player.buffs.blind > 0:
 725. radius = 0
 726. s = pygame.Surface((640,360))
 727. test = message.sget()
 728. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 729. start_pos_x = 240 #the center of the main map view
 730. start_pos_y = 180
 731. ymin = player.pos[1]-6
 732. ymax = player.pos[1]+6
 733. xmin = player.pos[0]-8
 734. xmax = player.pos[0]+7
 735. ry = 0
 736. fow = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].check_fov(player.pos[0],player.pos[1],radius)
 737. for y in range(ymin,ymax):
 738. rx = 0
 739. for x in range(xmin,xmax):
 740. s.blit(screen.draw_tile(player.on_map,x,y,player.pos[2],fow[ry][rx]),(rx*32,ry*32))
 741. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 742. s.blit(screen.draw_player(),(rx*32,ry*32))
 743. player_pos_help = (x,y)
 744. rx+=1
 745. ry+=1
 746. s.blit(self.render_hits(),(0,0))
 747. s.blit(screen.generate_light_effect(),(0,0))
 748. if photo == True:
 749. if low_res == False:
 750. photo_help = pygame.Surface((480,360))
 751. photo_help.blit(s,(0,0))
 752. s = photo_help
 753. else:
 754. photo_help = pygame.Surface((320,240))
 755. photo_help.blit(s,(0,0))
 756. s = photo_help
 757. return s
 758. if self.fire_mode == 0:
 759. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 760. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 761. else:
 762. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 763. elif self.fire_mode == 1:
 764. s.blit(gra_files.gdic['display'][10],(0,0))
 765. s.blit(gra_files.gdic['display'][41],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 766. else:
 767. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp>20 and (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max>10 and (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max>10 and (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max>10:
 768. s.blit(gra_files.gdic['display'][0],(0,0)) #render gui
 769. else:
 770. s.blit(gra_files.gdic['display'][25],(0,0)) #render gui_warning
 771. s.blit(gra_files.gdic['display'][68],(start_pos_x+((player_pos_help[0]-player.pos[0])*32)-16,start_pos_y+((player_pos_help[1]-player.pos[1])*32)-16))
 772. #render tool info
 773. #1. Axe
 774. if player.inventory.wearing['Axe'] == player.inventory.nothing:
 775. s.blit(gra_files.gdic['display'][44],(0,39))
 776. else:
 777. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,39))
 778. axestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Axe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Axe'].classe
 779. s.blit(gra_files.gdic['char'][axestring],(0,39))
 780. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,39))
 781. axe_state = (15*player.inventory.wearing['Axe'].state)/100
 782. help_sur = pygame.Surface((axe_state,1))
 783. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 784. s.blit(help_sur,(10,67))
 785. #2. Pickaxe
 786. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] == player.inventory.nothing:
 787. s.blit(gra_files.gdic['display'][45],(16,39))
 788. else:
 789. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,39))
 790. pickaxestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].material + '_' + player.inventory.wearing['Pickaxe'].classe
 791. s.blit(gra_files.gdic['char'][pickaxestring],(16,39))
 792. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,39))
 793. pickaxe_state = (15*player.inventory.wearing['Pickaxe'].state)/100
 794. help_sur = pygame.Surface((pickaxe_state,1))
 795. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 796. s.blit(help_sur,(26,67))
 797. #3. Melee weapon
 798. if player.inventory.wearing['Hold(R)'] == player.inventory.nothing:
 799. s.blit(gra_files.gdic['display'][52],(32,39))
 800. else:
 801. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,39))
 802. melee_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe
 803. if player.inventory.wearing['Hold(R)'].classe != 'spear':
 804. s.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(32,39))
 805. else:
 806. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 807. h_sur.fill((255,0,255))
 808. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][melee_string],(0,0))
 809. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 810. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 811. s.blit(h_sur,(39,48))
 812. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,39))
 813. melee_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(R)'].state)/100
 814. help_sur = pygame.Surface((melee_state,1))
 815. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 816. s.blit(help_sur,(42,67))
 817. #4. Magic weapon
 818. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing:
 819. s.blit(gra_files.gdic['display'][53],(48,39))
 820. else:
 821. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,39))
 822. magic_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe
 823. if player.inventory.wearing['Hold(L)'].classe != 'rune staff':
 824. s.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(42,39))
 825. else:
 826. h_sur = pygame.Surface((32,19))
 827. h_sur.fill((255,0,255))
 828. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][magic_string],(0,0))
 829. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 830. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 831. s.blit(h_sur,(42,48))
 832. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,39))
 833. magic_state = (15*player.inventory.wearing['Hold(L)'].state)/100
 834. help_sur = pygame.Surface((magic_state,1))
 835. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 836. s.blit(help_sur,(58,67))
 837. #5. Necklace
 838. if player.inventory.wearing['Neck'] == player.inventory.nothing:
 839. s.blit(gra_files.gdic['display'][40],(64,39))
 840. else:
 841. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,39))
 842. necklacestring = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Neck'].material + '_' + player.inventory.wearing['Neck'].classe
 843. s.blit(gra_files.gdic['char'][necklacestring],(64,39))
 844. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,39))
 845. necklace_state = (15*player.inventory.wearing['Neck'].state)/100
 846. help_sur = pygame.Surface((necklace_state,1))
 847. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 848. s.blit(help_sur,(74,67))
 849. #6. Helmet
 850. if player.inventory.wearing['Head'] == player.inventory.nothing:
 851. s.blit(gra_files.gdic['display'][54],(0,54))
 852. else:
 853. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(0,54))
 854. helmet_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Head'].material + '_' + player.inventory.wearing['Head'].classe
 855. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 856. h_sur.fill((255,0,255))
 857. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][helmet_string],(0,0))
 858. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 859. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,32,4),0)
 860. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 861. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 862. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 863. s.blit(h_sur,(0,65))
 864. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(0,54))
 865. helmet_state = (15*player.inventory.wearing['Head'].state)/100
 866. help_sur = pygame.Surface((helmet_state,1))
 867. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 868. s.blit(help_sur,(10,82))
 869. #7. Armor
 870. if player.inventory.wearing['Body'] == player.inventory.nothing:
 871. s.blit(gra_files.gdic['display'][55],(16,54))
 872. else:
 873. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(16,54))
 874. armor_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Body'].material + '_' + player.inventory.wearing['Body'].classe
 875. h_sur = pygame.Surface((32,32))
 876. h_sur.fill((255,0,255))
 877. h_sur.blit(gra_files.gdic['char'][armor_string],(0,0))
 878. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(0,0,10,32),0)
 879. pygame.draw.rect(h_sur,(255,0,255),(25,0,7,32),0)
 880. h_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 881. h_sur = h_sur.convert_alpha()
 882. s.blit(h_sur,(16,55))
 883. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(16,54))
 884. armor_state = (15*player.inventory.wearing['Body'].state)/100
 885. help_sur = pygame.Surface((armor_state,1))
 886. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 887. s.blit(help_sur,(26,82))
 888. #8. Cuisse
 889. if player.inventory.wearing['Legs'] == player.inventory.nothing:
 890. s.blit(gra_files.gdic['display'][56],(32,54))
 891. else:
 892. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(32,54))
 893. cuisse_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].material + '_' + player.inventory.wearing['Legs'].classe
 894. s.blit(gra_files.gdic['char'][cuisse_string],(32,50))
 895. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(32,54))
 896. cuisse_state = (15*player.inventory.wearing['Legs'].state)/100
 897. help_sur = pygame.Surface((cuisse_state,1))
 898. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 899. s.blit(help_sur,(42,82))
 900. #9. Shoes
 901. if player.inventory.wearing['Feet'] == player.inventory.nothing:
 902. s.blit(gra_files.gdic['display'][57],(48,54))
 903. else:
 904. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(48,54))
 905. shoes_string = player.gender + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].material + '_' + player.inventory.wearing['Feet'].classe
 906. s.blit(gra_files.gdic['char'][shoes_string],(49,46))
 907. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(48,54))
 908. shoes_state = (15*player.inventory.wearing['Feet'].state)/100
 909. help_sur = pygame.Surface((shoes_state,1))
 910. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 911. s.blit(help_sur,(58,82))
 912. #10. Ring
 913. if player.inventory.wearing['Hand'] == player.inventory.nothing:
 914. s.blit(gra_files.gdic['display'][39],(64,54))
 915. else:
 916. s.blit(gra_files.gdic['display'][46],(64,54))
 917. ring_string = 'WEAPONS_' + player.inventory.wearing['Hand'].material + '_' + player.inventory.wearing['Hand'].classe
 918. s.blit(gra_files.gdic['char'][ring_string],(64,54))
 919. s.blit(gra_files.gdic['display'][47],(64,54))
 920. ring_state = (15*player.inventory.wearing['Hand'].state)/100
 921. help_sur = pygame.Surface((ring_state,1))
 922. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][48],(0,0))
 923. s.blit(help_sur,(74,82))
 924. #render icons
 925. #1. Use
 926. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]][player.pos[0]].use_group == 'None' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].containers[player.pos[1]][player.pos[0]] == 0:
 927. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,161))
 928. s.blit(gra_files.gdic['display'][34],(0,161))
 929. else:
 930. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,161))
 931. s.blit(gra_files.gdic['display'][33],(0,161))
 932. use_string = '['+key_name['e']+']action'
 933. use_image1 = self.font.render(use_string,1,(0,0,0))
 934. use_image2 = self.font.render(use_string,1,(255,255,255))
 935. s.blit(use_image1,(36,173))
 936. s.blit(use_image2,(34,173))
 937. #2. Fire
 938. if player.inventory.wearing['Hold(L)'] == player.inventory.nothing or player.mp < 2:
 939. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,129))
 940. s.blit(gra_files.gdic['display'][36],(0,129))
 941. else:
 942. s.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,129))
 943. s.blit(gra_files.gdic['display'][35],(0,129))
 944. if self.fire_mode == False:
 945. fire_string = '['+key_name['f']+']fire'
 946. else:
 947. fire_string = '['+key_name['x']+']cancel'
 948. fire_image1 = self.font.render(fire_string,1,(0,0,0))
 949. fire_image2 = self.font.render(fire_string,1,(255,255,255))
 950. s.blit(fire_image1,(36,141))
 951. s.blit(fire_image2,(34,141))
 952. #4.Focus
 953. s.blit(gra_files.gdic['display'][32],(0,97))#65
 954. try:
 955. focus_state = (32*player.mp/player.attribute.max_mp)
 956. except:
 957. focus_state = 1
 958. help_sur = pygame.Surface((focus_state,32))
 959. help_sur.fill((255,0,255))
 960. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][31],(0,0))
 961. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 962. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 963. s.blit(help_sur,(0,97))
 964. if player.mp < player.attribute.max_mp:
 965. s.blit(gra_files.gdic['display'][38],(0,97))
 966. focus_string = 'unfocused'
 967. else:
 968. s.blit(gra_files.gdic['display'][37],(0,97))
 969. focus_string = 'focused'
 970. focus_image1 = self.font.render(focus_string,1,(0,0,0))
 971. focus_image2 = self.font.render(focus_string,1,(255,255,255))
 972. s.blit(focus_image1,(36,109))#77
 973. s.blit(focus_image2,(34,109))
 974. # render messages
 975. if low_res == False:
 976. mes_pos_y = 335
 977. else:
 978. mes_pos_y = 225
 979. mlist = test
 980. for c in range(0,5):
 981. shadow_image = self.font.render(mlist[c],1,(0,0,0))
 982. text_image = self.font.render(mlist[c],1,(255,255,255))
 983. s.blit(shadow_image,(2,mes_pos_y-(c*10)))
 984. s.blit(text_image,(0,mes_pos_y-(c*10)))
 985. #render lvl info
 986. lvl_string = str(player.lvl)
 987. if len(lvl_string) == 1:
 988. lvl_string = '0'+lvl_string
 989. lvl_image = self.font.render(lvl_string,1,(255,255,255))
 990. s.blit(lvl_image,(153,48))
 991. bar_length = 1 + ((319/100)*player.xp)
 992. xp_surface = pygame.Surface((bar_length,64))
 993. xp_surface.fill((255,0,255))
 994. xp_surface.blit(gra_files.gdic['display'][19],(0,0))
 995. xp_surface.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 996. xp_surface = xp_surface.convert_alpha()
 997. s.blit(xp_surface,(0,0))
 998. if game_options.mousepad == 1:
 999. if self.fire_mode == 0:
 1000. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1001. else:
 1002. s.blit(gra_files.gdic['display'][9],(480,0))
 1003. else:
 1004. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1005. s_help.fill((48,48,48))
 1006. s.blit(s_help,(480,0))
 1007. #render buffs
 1008. buffs = player.buffs.sget()
 1009. if low_res == False:
 1010. posx = 388
 1011. posy = 10
 1012. else:
 1013. posx = 228
 1014. posy = 75
 1015. for i in buffs:
 1016. if i != ' ':
 1017. buff_shadow = self.font.render(i,1,(0,0,0))
 1018. s.blit(buff_shadow,(posx+2,posy))
 1019. buff_image = self.font.render(i,1,(200,200,200))
 1020. s.blit(buff_image,(posx,posy))
 1021. else:
 1022. None
 1023. posy += 20
 1024. #render date
 1025. date_string = time.sget()
 1026. posx = 235
 1027. posy = 10
 1028. date_image = self.font.render(date_string[0],1,(0,0,0))
 1029. s.blit(date_image,(posx,posy))
 1030. posy = 20
 1031. time_image = self.font.render(date_string[1],1,(0,0,0))
 1032. s.blit(time_image,(posx,posy))
 1033. #render player info
 1034. #lp
 1035. lp_string = str(player.lp) + '/' + str(player.attribute.max_lp)
 1036. posx = 13
 1037. posy = 12
 1038. if player.lp < 4:
 1039. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(200,0,0))
 1040. else:
 1041. lp_image = self.font.render(lp_string,1,(0,0,0))
 1042. s.blit(lp_image,(posx,posy))
 1043. #hunger
 1044. hunger_percent = int((100 * player.attribute.hunger) / player.attribute.hunger_max)
 1045. hunger_string = str(hunger_percent) + '%'
 1046. posx = 75
 1047. posy = 12
 1048. if hunger_percent < 11:
 1049. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(200,0,0))
 1050. else:
 1051. hunger_image = self.font.render(hunger_string,1,(0,0,0))
 1052. s.blit(hunger_image,(posx,posy))
 1053. #trirst
 1054. thirst_percent = int((100 * player.attribute.thirst) / player.attribute.thirst_max)
 1055. thirst_string = str(thirst_percent) + '%'
 1056. posx = 125
 1057. posy = 12
 1058. if thirst_percent < 11:
 1059. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(200,0,0))
 1060. else:
 1061. thirst_image = self.font.render(thirst_string,1,(0,0,0))
 1062. s.blit(thirst_image,(posx,posy))
 1063. #tiredness
 1064. tiredness_percent = int((100 * player.attribute.tiredness) / player.attribute.tiredness_max)
 1065. tiredness_string = str(tiredness_percent) + '%'
 1066. posx = 180
 1067. posy = 12
 1068. if tiredness_percent < 11:
 1069. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(200,0,0))
 1070. else:
 1071. tiredness_image = self.font.render(tiredness_string,1,(0,0,0))
 1072. s.blit(tiredness_image,(posx,posy))
 1073. if game_options.mousepad == 0:
 1074. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1075. s_help.fill((48,48,48))
 1076. s_help.blit(s,(80,0))
 1077. s = s_help
 1078. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1079. self.screen.blit(s,(0,0))
 1080. if simulate == False:
 1081. pygame.display.flip()
 1082. else:
 1083. return s
 1084. if test[1] == '~*~':
 1085. return True
 1086. else:
 1087. return False
 1088. def render_load(self,num,progress=None):
 1089. s = pygame.Surface((640,360))
 1090. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 1091. if num == 0:
 1092. string = 'Looking for saved data... '
 1093. elif num == 1:
 1094. string = 'Loading world data...'
 1095. elif num == 2:
 1096. string = 'Nothing found...'
 1097. elif num == 3:
 1098. string = 'Generate overworld...'
 1099. elif num == 4:
 1100. string = 'Generate caves...'
 1101. elif num == 5:
 1102. string = 'Saving...'
 1103. elif num == 6:
 1104. string = 'Loading time data...'
 1105. elif num == 7:
 1106. string = 'Loading player data...'
 1107. elif num == 8:
 1108. string = 'Set time...'
 1109. elif num == 9:
 1110. string = 'Generate player...'
 1111. elif num == 10:
 1112. string = 'Making time related changes...'
 1113. elif num == 11:
 1114. string = 'Something has gone wrong...'
 1115. elif num == 12:
 1116. string = 'Zzzzzzzzzz'
 1117. elif num == 13:
 1118. string = 'Generate deus ex machina...'
 1119. elif num == 14:
 1120. string = 'Loading deus ex machina...'
 1121. elif num == 15:
 1122. string = 'Generate grot...'
 1123. elif num == 16:
 1124. string = 'Generate elfish fortress...'
 1125. elif num == 17:
 1126. string = 'Generate orcish mines...'
 1127. elif num == 18:
 1128. string = 'Generate desert...'
 1129. elif num == 19:
 1130. string = 'Initialize level...'
 1131. elif num == 20:
 1132. string = 'Please use run.py/run.exe'
 1133. ######add more here
 1134. if low_res == False:
 1135. posx = 150
 1136. posy = 200
 1137. else:
 1138. posx=50
 1139. posy= 100
 1140. image = self.font.render(string,1,(255,255,255))
 1141. s.blit(image,(posx,posy))
 1142. if progress != None:
 1143. s.blit(gra_files.gdic['display'][20],(posx-50,posy+20))
 1144. help_sur = pygame.Surface((((progress*320)/100),12))
 1145. help_sur.fill((255,0,255))
 1146. help_sur.blit(gra_files.gdic['display'][21],(0,0))
 1147. help_sur.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1148. help_sur = help_sur.convert_alpha()
 1149. s.blit(help_sur,(posx-50,posy+20))
 1150. if low_res == False:
 1151. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1152. self.screen.blit(s,(0,0))
 1153. pygame.display.flip()
 1154. def render_built(self,xmin,xmax,ymin,ymax,style):
 1155. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1156. start_pos_y = 192
 1157. price = 0
 1158. self.render(0, False)
 1159. s = pygame.Surface((640,360))
 1160. s.fill((255,0,255))
 1161. if style == 'wall':
 1162. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1163. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1164. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] == 0:
 1165. built_here = 1
 1166. price += 2
 1167. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1168. built_here = 2
 1169. price += 1
 1170. else:
 1171. built_here = 0
 1172. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x] != 0:
 1173. built_here = False
 1174. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1175. if built_here == 1:
 1176. price -= 2
 1177. elif built_here == 2:
 1178. price -= 1
 1179. built_here = 0
 1180. if built_here != 0:
 1181. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1182. if x == xmax or x == -xmin:
 1183. if built_here == 1:
 1184. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1185. elif built_here == 2:
 1186. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1187. if y == ymax or y == -ymin:
 1188. if built_here == 1:
 1189. s.blit(gra_files.gdic['built'][1],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_true here
 1190. elif built_here == 2:
 1191. s.blit(gra_files.gdic['built'][6],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_over here
 1192. else:
 1193. None
 1194. else:
 1195. if x == xmax or x == -xmin or y == ymax or y == -ymin:
 1196. if x == xmax or x == -xmin:
 1197. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1198. if y == ymax or y == -ymin:
 1199. s.blit(gra_files.gdic['built'][0],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #wall_false here
 1200. else:
 1201. None
 1202. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1203. # render mode name
 1204. name = '~Build Walls~'
 1205. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1206. posx = 0
 1207. posy = 0
 1208. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1209. # render wood needed
 1210. wood_need = int(price/3)
 1211. if wood_need == 0:
 1212. wood_need = 1
 1213. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1214. posx = 0
 1215. posy = 15
 1216. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1217. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1218. else:
 1219. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1220. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1221. # render stone needed
 1222. stone_need = int(price/2)
 1223. if stone_need == 0:
 1224. stone_need = 1
 1225. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1226. posx = 160
 1227. posy = 15
 1228. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1229. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1230. else:
 1231. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1232. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1233. # render info line
 1234. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1235. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1236. posx = 0
 1237. posy = 30
 1238. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1239. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1240. posx = 0
 1241. posy = 40
 1242. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1243. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1244. elif style == 'floor':
 1245. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1246. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1247. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1248. built_here = 1
 1249. price += 2
 1250. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1251. built_here = 2
 1252. price += 1
 1253. else:
 1254. built_here = 0
 1255. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1256. if built_here == 1:
 1257. price -= 2
 1258. elif built_here == 2:
 1259. price -= 1
 1260. built_here = 0
 1261. if built_here != 0:
 1262. if built_here == 1:
 1263. s.blit(gra_files.gdic['built'][5],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1264. elif built_here == 2:
 1265. s.blit(gra_files.gdic['built'][7],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1266. else:
 1267. s.blit(gra_files.gdic['built'][4],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1268. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1269. # render mode name
 1270. name = '~Build Floor~'
 1271. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1272. posx = 0
 1273. posy = 0
 1274. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1275. # render wood needed
 1276. wood_need = int(price/2)
 1277. if wood_need == 0:
 1278. wood_need = 1
 1279. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1280. posx = 0
 1281. posy = 15
 1282. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1283. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1284. else:
 1285. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1286. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1287. # render stone needed
 1288. stone_need = int(price/3)
 1289. if stone_need == 0:
 1290. stone_need = 1
 1291. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1292. posx = 160
 1293. posy = 15
 1294. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1295. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1296. else:
 1297. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1298. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1299. # render info line
 1300. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1301. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1302. posx = 0
 1303. posy = 30
 1304. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1305. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1306. posx = 0
 1307. posy = 40
 1308. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1309. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1310. elif style == 'Door':
 1311. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] == 0:
 1312. built_here = 1
 1313. price += 2
 1314. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].civilisation == True:
 1315. built_here = 2
 1316. price += 1
 1317. else:
 1318. built_here = 0
 1319. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin] != 0:
 1320. built_here = False
 1321. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == False:
 1322. if built_here == 1:
 1323. price -= 2
 1324. elif built_here == 2:
 1325. price -= 1
 1326. built_here = 0
 1327. if built_here != 0:
 1328. if built_here == 1:
 1329. s.blit(gra_files.gdic['built'][3],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_true here
 1330. elif built_here == 2:
 1331. s.blit(gra_files.gdic['built'][8],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_over
 1332. else:
 1333. s.blit(gra_files.gdic['built'][2],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #door_false here
 1334. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1335. # render mode name
 1336. name = '~Built Door~'
 1337. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1338. posx = 0
 1339. posy = 0
 1340. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1341. # render wood needed
 1342. wood_need = price
 1343. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1344. posx = 0
 1345. posy = 15
 1346. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1347. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1348. else:
 1349. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1350. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1351. # render stone needed
 1352. stone_need = 0
 1353. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1354. posx = 160
 1355. posy = 15
 1356. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1357. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1358. else:
 1359. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1360. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1361. # render info line
 1362. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1363. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1364. posx = 0
 1365. posy = 30
 1366. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1367. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1368. posx = 0
 1369. posy = 40
 1370. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1371. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1372. pygame.display.flip()
 1373. elif style == 'Stair up':
 1374. if player.pos[2] > 0:
 1375. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]-1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1376. build_here = 0
 1377. else:
 1378. build_here = 1
 1379. if build_here == 0:
 1380. s.blit(gra_files.gdic['built'][10],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1381. else:
 1382. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1383. else:
 1384. s.blit(gra_files.gdic['built'][11],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1385. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1386. # render mode name
 1387. name = '~Built stair up~'
 1388. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1389. posx = 0
 1390. posy = 0
 1391. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1392. # render wood needed
 1393. wood_need = 10
 1394. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1395. posx = 0
 1396. posy = 15
 1397. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1398. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1399. else:
 1400. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1401. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1402. # render stone needed
 1403. stone_need = 40
 1404. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1405. posx = 160
 1406. posy = 15
 1407. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1408. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1409. else:
 1410. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1411. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1412. # render info line
 1413. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1414. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1415. posx = 0
 1416. posy = 30
 1417. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1418. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1419. posx = 0
 1420. posy = 40
 1421. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1422. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1423. pygame.display.flip()
 1424. elif style == 'Stair down':
 1425. if player.pos[2] < 15:
 1426. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].replace == None and world.maplist[player.pos[2]+1][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].build_here == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+ymin][player.pos[0]+xmin].damage == False:
 1427. build_here = 0
 1428. else:
 1429. build_here = 1
 1430. if build_here == 0:
 1431. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up true icon here
 1432. else:
 1433. s.blit(gra_files.gdic['built'][13],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1434. else:
 1435. s.blit(gra_files.gdic['built'][12],(start_pos_x+(xmin*32),start_pos_y+(ymin*32))) #stair up false icon here
 1436. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1437. # render mode name
 1438. name = '~Built stair down~'
 1439. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1440. posx = 0
 1441. posy = 0
 1442. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1443. # render wood needed
 1444. wood_need = 10
 1445. wood_string = 'Wood: ' + str(wood_need) + '(' + str(player.inventory.materials.wood) + ')'
 1446. posx = 0
 1447. posy = 15
 1448. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1449. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1450. else:
 1451. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1452. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1453. # render stone needed
 1454. if player.pos[2] > 0:
 1455. stone_need = 40
 1456. else:
 1457. stone_need = 15
 1458. stone_string = 'Stone: ' + str(stone_need) + '(' + str(player.inventory.materials.stone) + ')'
 1459. posx = 160
 1460. posy = 15
 1461. if stone_need <= player.inventory.materials.stone:
 1462. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(255,255,255))
 1463. else:
 1464. stone_image = self.font.render(stone_string,1,(200,0,0))
 1465. s.blit(stone_image,(posx,posy))
 1466. # render info line
 1467. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Pos. ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1468. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1469. posx = 0
 1470. posy = 30
 1471. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1472. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1473. posx = 0
 1474. posy = 40
 1475. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1476. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1477. pygame.display.flip()
 1478. elif style == 'Agriculture':
 1479. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1480. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1481. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].move_group == 'soil' and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].damage == False and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == False:
 1482. built_here = 1
 1483. price += 1
 1484. elif world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True:
 1485. built_here = 2
 1486. price += 1
 1487. else:
 1488. built_here = 0
 1489. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == False:
 1490. if built_here == 1:
 1491. price -= 2
 1492. elif built_here == 2:
 1493. price -= 1
 1494. built_here = 0
 1495. if built_here != 0:
 1496. if built_here == 1:
 1497. s.blit(gra_files.gdic['built'][15],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_true here
 1498. elif built_here == 2:
 1499. s.blit(gra_files.gdic['built'][16],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_over
 1500. else:
 1501. s.blit(gra_files.gdic['built'][14],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #floor_false here
 1502. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1503. # render mode name
 1504. name = '~Build Agriculture~'
 1505. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1506. posx = 0
 1507. posy = 0
 1508. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1509. # render seeds needed
 1510. seed_need = price
 1511. if seed_need == 0:
 1512. seed_need = 1
 1513. wood_need = seed_need
 1514. stone_need = 0
 1515. wood_string = 'Seeds: ' + str(seed_need) + '(' + str(player.inventory.materials.seeds) + ')'
 1516. posx = 120
 1517. posy = 15
 1518. if wood_need <= player.inventory.materials.wood:
 1519. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1520. else:
 1521. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(200,0,0))
 1522. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1523. # render info line
 1524. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1525. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']BUILT!'
 1526. posx = 0
 1527. posy = 30
 1528. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1529. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1530. posx = 0
 1531. posy = 40
 1532. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1533. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1534. elif style == 'remove':
 1535. for y in range (-ymin,ymax+1):
 1536. for x in range (-xmin,xmax+1):
 1537. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].civilisation == True and world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[player.pos[1]+y][player.pos[0]+x].build_here == True:
 1538. remove_here = 0
 1539. else:
 1540. remove_here = 1
 1541. if remove_here == 0:
 1542. s.blit(gra_files.gdic['built'][9],(start_pos_x+(x*32),start_pos_y+(y*32))) #remove icon here
 1543. else:
 1544. None
 1545. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1546. # render mode name
 1547. name = '~Remove~'
 1548. name_image = self.font.render(name,1,(255,255,255))
 1549. posx = 0
 1550. posy = 0
 1551. s.blit(name_image,(posx,posy))
 1552. # render ---
 1553. wood_string = '---'
 1554. posx = 120
 1555. posy = 15
 1556. wood_image = self.font.render(wood_string,1,(255,255,255))
 1557. s.blit(wood_image,(posx,posy))
 1558. # render info line
 1559. info_string_0 = '['+key_name['wasd']+']ch. Size ['+key_name['b']+']ch. Mode'
 1560. info_string_1 = '['+key_name['x']+']Leave ['+key_name['e']+']REMOVE!'
 1561. posx = 0
 1562. posy = 30
 1563. info_image = self.font.render(info_string_0,1,(255,255,255))
 1564. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1565. posx = 0
 1566. posy = 40
 1567. info_image = self.font.render(info_string_1,1,(255,255,255))
 1568. s.blit(info_image,(posx,posy))
 1569. wood_need = 0
 1570. stone_need = 0
 1571. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1572. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1573. s_help.fill((255,0,255))
 1574. s_help.blit(s,(80,0))
 1575. s = s_help
 1576. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1577. s = s.convert_alpha()
 1578. if low_res == False:
 1579. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1580. self.screen.blit(s,(0,0))
 1581. pygame.display.flip()
 1582. return (wood_need,stone_need)
 1583. def render_place(self,tile,use_name):
 1584. global player
 1585. x = player.pos[0]
 1586. y = player.pos[1]
 1587. start_pos_x = 256 #the center of the main map view
 1588. start_pos_y = 192
 1589. run = True
 1590. while run:
 1591. lootable = False
 1592. placeable = True
 1593. plantable = False
 1594. #1: check if lootable
 1595. for i in range(9,14):
 1596. if tile.techID == tl.tlist['functional'][i].techID:#this is a workbench
 1597. lootable = True
 1598. if tile.use_group == 'gather':
 1599. lootable = True
 1600. #2: check if placeable
 1601. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].move_group != 'soil':
 1602. placeable = False
 1603. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace != None:
 1604. placeable = False
 1605. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].npcs[y][x] != 0:
 1606. placeable = False
 1607. if tile.move_group != 'soil':
 1608. if x == player.pos[0] and y == player.pos[1]:
 1609. placeable = False
 1610. #2.5: check if plantable
 1611. if world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].can_grown == True:
 1612. plantable = True
 1613. if use_name != 'plant':
 1614. plantable = True #if the object to be placeced no plant plantable is always true
 1615. #3: render
 1616. self.render(0,True)
 1617. s = pygame.Surface((640,360))
 1618. s.fill((255,0,255))
 1619. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1620. string1 ='~'+tile.name+'~'
 1621. string1_image = self.font.render(string1,1,(255,255,255))
 1622. s.blit(string1_image,(0,0))
 1623. if lootable == False:
 1624. warning = self.font.render('Can\'t be moved later!',1,(200,0,0))
 1625. s.blit(warning,(0,20))
 1626. string2 = '['+key_name['wasd']+']Move ['+key_name['e']+']Place! ['+key_name['x']+']Leave'
 1627. string2_image = self.font.render(string2,1,(255,255,255))
 1628. s.blit(string2_image,(0,40))
 1629. xx = x - player.pos[0]
 1630. yy = y - player.pos[1]
 1631. if placeable == True and plantable == True:
 1632. s.blit(gra_files.gdic['built'][18],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1633. else:
 1634. s.blit(gra_files.gdic['built'][17],(start_pos_x+(xx*32),start_pos_y+(yy*32)))
 1635. if game_options.mousepad == 0:
 1636. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1637. s_help.fill((255,0,255))
 1638. s_help.blit(s,(80,0))
 1639. s = s_help
 1640. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1641. s = s.convert_alpha()
 1642. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1643. self.screen.blit(s,(0,0))
 1644. pygame.display.flip()
 1645. #4: user input
 1646. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1647. if ui == 'exit':
 1648. global master_loop
 1649. global playing
 1650. global exitgame
 1651. exitgame = True
 1652. try:
 1653. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 1654. screen.render_load(5)
 1655. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1656. screen.save_tmp_png()
 1657. del player
 1658. except:
 1659. None
 1660. master_loop = False
 1661. playing = False
 1662. run = False
 1663. return('exit')
 1664. if ui == 'w':
 1665. if y > 0 and y > player.pos[1]-2:
 1666. y -= 1
 1667. elif ui == 's':
 1668. if y < max_map_size-1 and y < player.pos[1]+2:
 1669. y += 1
 1670. elif ui == 'a':
 1671. if x > 0 and x > player.pos[0]-2:
 1672. x -= 1
 1673. elif ui == 'd':
 1674. if x < max_map_size-1 and x < player.pos[0]+2:
 1675. x += 1
 1676. elif ui == 'e':
 1677. if placeable == True and plantable == True:
 1678. replace = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x]
 1679. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 1680. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].replace = deepcopy(replace)
 1681. world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].tilemap[y][x].civilisation = True
 1682. if use_name == 'plant':
 1683. mes = 'You planted a '+tile.name+'.'
 1684. else:
 1685. mes = 'You placed a '+tile.name+'.'
 1686. message.add(mes)
 1687. return(x,y)
 1688. elif ui == 'x':
 1689. run = False
 1690. return False
 1691. return False#only to be sure
 1692. def render_textbox_open(self):
 1693. clock = pygame.time.Clock()
 1694. for i in range(-64,1,3):
 1695. s = pygame.Surface((320,240))
 1696. s.fill((255,0,255))
 1697. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,i)) #render gui_transparent over gui
 1698. if game_options.mousepad == 0:
 1699. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1700. s_help.fill((255,0,255))
 1701. s_help.blit(s,(80,0))
 1702. s = s_help
 1703. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1704. s = s.convert_alpha()
 1705. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1706. self.screen.blit(s,(0,0))
 1707. pygame.display.flip()
 1708. clock.tick(256)
 1709. def render_request(self,line1,line2,line3,first_call=True):
 1710. #this function just renders 3 lines of text in the textbox
 1711. self.render(0, True)
 1712. if first_call == True:
 1713. self.render_textbox_open()
 1714. s = pygame.Surface((320,240))
 1715. s.fill((255,0,255))
 1716. s.blit(gra_files.gdic['display'][5],(0,0)) #render gui_transparent over gui
 1717. # render lines
 1718. line1_image = self.font.render(line1,1,(255,255,255))
 1719. posx = 0
 1720. posy = 0
 1721. s.blit(line1_image,(posx,posy))
 1722. line2_image = self.font.render(line2,1,(255,255,255))
 1723. posx = 0
 1724. posy = 20
 1725. s.blit(line2_image,(posx,posy))
 1726. line3_image = self.font.render(line3,1,(255,255,255))
 1727. posx = 0
 1728. posy = 40
 1729. s.blit(line3_image,(posx,posy))
 1730. if game_options.mousepad == 0:
 1731. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1732. s_help.fill((255,0,255))
 1733. s_help.blit(s,(80,0))
 1734. s = s_help
 1735. s.set_colorkey((255,0,255),pygame.RLEACCEL)
 1736. s = s.convert_alpha()
 1737. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1738. self.screen.blit(s,(0,0))
 1739. pygame.display.flip()
 1740. def render_map(self,level=0):
 1741. run = True
 1742. while run:
 1743. m = pygame.Surface((max_map_size,max_map_size))
 1744. for y in range(0,max_map_size):
 1745. for x in range(0,max_map_size):
 1746. try:
 1747. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1748. except:
 1749. level = 0
 1750. t_col = world.maplist[level][player.on_map].tilemap[y][x].tile_color
 1751. if x > player.pos[0]-2 and x < player.pos[0]+2 and y > player.pos[1]-2 and y < player.pos[1]+2 and level == player.pos[2]: #mark players pos
 1752. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['white'],(x,y))
 1753. else:
 1754. if world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 1:
 1755. m.blit(gra_files.gdic['tile1'][t_col],(x,y))
 1756. elif world.maplist[level][player.on_map].known[y][x] == 0:
 1757. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1758. else:
 1759. m.blit(gra_files.gdic['tile1']['black'],(x,y))
 1760. m = pygame.transform.scale(m,(270,270))
 1761. s = pygame.Surface((640,360))
 1762. bg = pygame.Surface((480,360))
 1763. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1764. s.blit(bg,(0,0))
 1765. if game_options.mousepad == 1:
 1766. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1767. else:
 1768. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1769. s_help.fill((48,48,48))
 1770. s.blit(s_help,(480,0))
 1771. text = '~Map~ [Press['+key_name['x']+'] to leave'
 1772. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1773. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1774. lvl_string = 'Level ' + str(level)
 1775. text_image = screen.font.render(lvl_string,1,(0,0,0))
 1776. if low_res == False:
 1777. s.blit(text_image,(300,70))
 1778. else:
 1779. s.blit(text_image,(190,50))
 1780. s.blit(m,(25,55))
 1781. if game_options.mousepad == 0:
 1782. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1783. s_help.fill((48,48,48))
 1784. s_help.blit(s,(80,0))
 1785. s = s_help
 1786. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1787. self.screen.blit(s,(0,0))
 1788. pygame.display.flip()
 1789. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1790. if ui == 'exit':
 1791. global master_loop
 1792. global playing
 1793. global exitgame
 1794. exitgame = True
 1795. screen.render_load(5)
 1796. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1797. screen.save_tmp_png()
 1798. master_loop = False
 1799. playing = False
 1800. run = False
 1801. return('exit')
 1802. if ui == 'x':
 1803. run = False
 1804. def render_credits(self):
 1805. global master_loop
 1806. run = True
 1807. while run:
 1808. s = pygame.Surface((640,360))
 1809. bg = pygame.Surface((480,360))
 1810. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1811. s.blit(bg,(0,0))
 1812. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1813. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1814. else:
 1815. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1816. s_help.fill((48,48,48))
 1817. s.blit(s_help,(480,0))
 1818. text = '~Credits~ [Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1819. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 1820. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1821. credit_items = ('Code & Art: The Mighty Glider', 'BGM: Various Artists [CC0]' , 'SFX: Various Artists [CC0]', 'Font: Cody Boisclair', 'Testing: eugeneloza', 'Special Thanks: forum.freegamedev.net', ' !freegaming@quitter.se')
 1822. for i in range (0,len(credit_items)):
 1823. text_image = screen.font.render(credit_items[i],1,(0,0,0))
 1824. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit credit_items
 1825. if game_options.mousepad == 0:
 1826. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1827. s_help.fill((48,48,48))
 1828. s_help.blit(s,(80,0))
 1829. s = s_help
 1830. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1831. self.screen.blit(s,(0,0))
 1832. pygame.display.flip()
 1833. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1834. if ui == 'exit':
 1835. master_loop = False
 1836. run = False
 1837. return('exit')
 1838. if ui == 'x':
 1839. run = False
 1840. def render_status(self):
 1841. player_attribute = ('Strength: '+str(player.attribute.p_strength),
 1842. 'Skill: '+str(player.attribute.p_defense),
 1843. 'Power: '+str(player.attribute.m_strength),
 1844. 'Will: '+str(player.attribute.m_defense),
 1845. 'Health: '+str(player.lp)+'/'+str(player.attribute.max_lp),
 1846. '--> SKILLS')
 1847. attribute_info = ('Strength','Skill','Power','Will','Health')
 1848. if player.skill.woodcutting == 'Novice':
 1849. woodcutting_next_lvl = '200'
 1850. else:
 1851. woodcutting_next_lvl = '1000'
 1852. if player.skill.mining == 'Novice':
 1853. mining_next_lvl = '200'
 1854. else:
 1855. mining_next_lvl = '1000'
 1856. player_skills = ('Weapon Crafting: '+player.skill.weapon_crafting,
 1857. 'Metallurgy: '+player.skill.metallurgy,
 1858. 'Alchemy: '+player.skill.alchemy,
 1859. 'Woodcutting: '+player.skill.woodcutting+' ('+str(player.skill.woodcutting_progress)+'/'+woodcutting_next_lvl+')',
 1860. 'Mining: '+player.skill.mining+' ('+str(player.skill.mining_progress)+'/'+mining_next_lvl+')',
 1861. '<-- ATTRIBUTE')
 1862. skill_info = ('Weapon Crafting','Metallurgy','Alchemy','Woodcutting','Mining')
 1863. run = True
 1864. while run:
 1865. c = screen.get_choice('Attributes',player_attribute,True)
 1866. if c == 'Break':
 1867. run = False
 1868. return False
 1869. if c < 5:
 1870. screen.render_text(texts[attribute_info[c]])
 1871. elif c == 5:
 1872. run2 = True
 1873. while run2:
 1874. d = screen.get_choice('Skills',player_skills,True)
 1875. if d == 'Break':
 1876. run = False
 1877. run2 = False
 1878. return False
 1879. if d < 5:
 1880. screen.render_text(texts[skill_info[d]])
 1881. elif d == 5:
 1882. run2 = False
 1883. def render_text(self,text,replace_keys=True,more_txt=False,simulation= False):
 1884. run = True
 1885. while run:
 1886. if low_res == False:
 1887. s = pygame.Surface((640,360))
 1888. else:
 1889. s = pygame.Surface((320,240))
 1890. bg = pygame.Surface((480,360))
 1891. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 1892. if low_res == True:
 1893. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 1894. s.blit(bg,(0,0))
 1895. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 1896. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 1897. else:
 1898. s_help = pygame.Surface((160,360))
 1899. s_help.fill((48,48,48))
 1900. s.blit(s_help,(480,0))
 1901. if simulation == False:
 1902. if more_txt == False:
 1903. top_text = '[Press ['+key_name['x']+'] to leave]'
 1904. else:
 1905. top_text = '[Press ['+key_name['e']+'] for next page]'
 1906. text_image = screen.font.render(top_text,1,(255,255,255))
 1907. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 1908. for i in range (0,len(text)):
 1909. text_image = screen.font.render(text[i],1,(0,0,0))
 1910. if low_res == False:
 1911. s.blit(text_image,(60,80+i*25))#blit credit_items
 1912. else:
 1913. s.blit(text_image,(21,36+i*20))#blit credit_items
 1914. if simulation == True:
 1915. return s
 1916. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1917. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1918. s_help.fill((48,48,48))
 1919. s_help.blit(s,(80,0))
 1920. s = s_help
 1921. if low_res == False:
 1922. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1923. self.screen.blit(s,(0,0))
 1924. pygame.display.flip()
 1925. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1926. if ui == 'exit':
 1927. global master_loop
 1928. global playing
 1929. global exitgame
 1930. exitgame = True
 1931. try:
 1932. screen.render_load(5)
 1933. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 1934. screen.save_tmp_png()
 1935. del player
 1936. except:
 1937. None
 1938. master_loop = False
 1939. playing = False
 1940. run = False
 1941. return('exit')
 1942. if ui == 'x':
 1943. run = False
 1944. elif ui == 'e' and more_txt == True:
 1945. run = False
 1946. def render_multi_text(self,texts):
 1947. run = True
 1948. page = 0
 1949. total_pages = len(texts)
 1950. while run:
 1951. s = self.render_text(texts[page],simulation=True)
 1952. page_txt = 'Page '+str(page+1)+ ' of '+str(total_pages)+' ['+key_name['x']+'] - leave'
 1953. page_image = screen.font.render(page_txt,1,(255,255,255))
 1954. s.blit(page_image,(5,2))#menue title
 1955. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 1956. s_help = pygame.Surface((640,360))
 1957. s_help.fill((48,48,48))
 1958. s_help.blit(s,(80,0))
 1959. s = s_help
 1960. if low_res == False:
 1961. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 1962. self.screen.blit(s,(0,0))
 1963. pygame.display.flip()
 1964. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 1965. if ui == 's' or ui == 'd':
 1966. page += 1
 1967. if page > total_pages-1:
 1968. page = 0
 1969. elif ui == 'w' or ui == 'a':
 1970. page -= 1
 1971. if page < 0:
 1972. page = total_pages-1
 1973. elif ui == 'x':
 1974. run = False
 1975. def render_options(self):
 1976. run = True
 1977. num = 0
 1978. options_path = save_path
 1979. for c in range(0,5):
 1980. options_path = options_path.replace(os.sep + 'World' + str(c),'')
 1981. while run:
 1982. if game_options.screenmode == 2:
 1983. winm = 'Screenmode: Fullscreen'
 1984. elif game_options.screenmode == 1:
 1985. winm = 'Screenmode: Windowed(1280X720)'
 1986. else:
 1987. winm = 'Screenmode: Windowed(640X360)'
 1988. if game_options.bgmmode == 1:
 1989. audiom = 'BGM: ON'
 1990. else:
 1991. audiom = 'BGM: OFF'
 1992. if game_options.sfxmode == 1:
 1993. sfxm = 'SFX: ON'
 1994. else:
 1995. sfxm = 'SFX: OFF'
 1996. if game_options.turnmode == 1:
 1997. turnm = 'Gamemode: Semi-Realtime'
 1998. else:
 1999. turnm = 'Gamemode: Turnbased'
 2000. if game_options.mousepad == 1:
 2001. mousem = 'Use Mouse: yes'
 2002. else:
 2003. mousem = 'Use Mouse: no'
 2004. if game_options.check_version == 1:
 2005. versm = 'Check Version: yes'
 2006. else:
 2007. versm = 'Check Version: no'
 2008. s = pygame.Surface((640,360))
 2009. bg = pygame.Surface((480,360))
 2010. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2011. if low_res == True:
 2012. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2013. s.blit(bg,(0,0))
 2014. text = '~Options~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2015. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2016. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2017. menu_items = (winm,audiom,sfxm,turnm,mousem,versm,'Done')
 2018. for i in range (0,len(menu_items)):
 2019. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2020. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2021. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2022. if game_options.mousepad == 1:
 2023. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2024. else:
 2025. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2026. s_help.fill((48,48,48))
 2027. s.blit(s_help,(480,0))
 2028. if game_options.mousepad == 0:
 2029. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2030. s_help.fill((48,48,48))
 2031. s_help.blit(s,(80,0))
 2032. s = s_help
 2033. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2034. self.screen.blit(s,(0,0))
 2035. pygame.display.flip()
 2036. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2037. if ui == 'exit':
 2038. global master_loop
 2039. global playing
 2040. global exitgame
 2041. global player
 2042. exitgame = True
 2043. try:
 2044. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2045. screen.render_load(5)
 2046. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2047. screen.save_tmp_png()
 2048. del player
 2049. except:
 2050. None
 2051. master_loop = False
 2052. playing = False
 2053. run = False
 2054. return('exit')
 2055. if ui == 'w':
 2056. num -= 1
 2057. if num < 0:
 2058. num = len(menu_items)-1
 2059. if ui == 's':
 2060. num += 1
 2061. if num >= len(menu_items):
 2062. num = 0
 2063. if ui == 'x':
 2064. run = False
 2065. if ui == 'e':
 2066. if num == 0:
 2067. screen.re_init()
 2068. pygame.display.flip()
 2069. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2070. if num == 1:
 2071. if game_options.bgmmode == 1:
 2072. game_options.bgmmode = 0
 2073. pygame.mixer.music.pause()
 2074. else:
 2075. game_options.bgmmode = 1
 2076. pygame.mixer.music.unpause()
 2077. bgm.check_for_song(force_play=True)
 2078. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2079. if num == 2:
 2080. if game_options.sfxmode == 1:
 2081. game_options.sfxmode = 0
 2082. else:
 2083. game_options.sfxmode = 1
 2084. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2085. if num == 3:
 2086. if game_options.turnmode == 1:
 2087. game_options.turnmode = 0
 2088. else:
 2089. game_options.turnmode = 1
 2090. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2091. if num == 4 and low_res == False:
 2092. if game_options.mousepad == 1:
 2093. game_options.mousepad = 0
 2094. else:
 2095. game_options.mousepad = 1
 2096. pygame.mouse.set_visible(game_options.mousepad)
 2097. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2098. if num == 5:
 2099. if game_options.check_version == 1:
 2100. game_options.check_version = 0
 2101. else:
 2102. game_options.check_version = 1
 2103. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2104. if num == 6:
 2105. save_options(game_options,options_path,os.sep)
 2106. run = False
 2107. def render_brake(self,simulate= False):
 2108. run = True
 2109. num = 0
 2110. global exitgame
 2111. global playing
 2112. global player
 2113. while run:
 2114. if low_res == False:
 2115. s = pygame.Surface((640,360))
 2116. else:
 2117. s = pygame.Surface((320,240))
 2118. bg = pygame.Surface((480,360))
 2119. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2120. if low_res == True:
 2121. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2122. s.blit(bg,(0,0))
 2123. text = '~Game Paused~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 2124. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2125. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2126. menu_items = ('Resume','Status','Message History','Save and Exit', 'Options',)
 2127. for i in range (0,len(menu_items)):
 2128. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2129. if low_res == False:
 2130. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2131. else:
 2132. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2133. if low_res == False:
 2134. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2135. else:
 2136. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2137. if game_options.mousepad == 1 and low_res != True:
 2138. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2139. else:
 2140. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2141. s_help.fill((48,48,48))
 2142. s.blit(s_help,(480,0))
 2143. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2144. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2145. s_help.fill((48,48,48))
 2146. s_help.blit(s,(80,0))
 2147. s = s_help
 2148. if low_res == False:
 2149. s = pygame.transform.scale(s,(self.displayx,self.displayy))
 2150. if simulate == True:
 2151. return s
 2152. self.screen.blit(s,(0,0))
 2153. pygame.display.flip()
 2154. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2155. if ui == 'exit':
 2156. global master_loop
 2157. global playing
 2158. global exitgame
 2159. exitgame = True
 2160. screen.render_load(5)
 2161. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2162. screen.save_tmp_png()
 2163. master_loop = False
 2164. playing = False
 2165. run = False
 2166. return('exit')
 2167. if ui == 'w':
 2168. num -= 1
 2169. if num < 0:
 2170. num = len(menu_items)-1
 2171. if ui == 's':
 2172. num += 1
 2173. if num >= len(menu_items):
 2174. num = 0
 2175. if ui == 'x':
 2176. run = False
 2177. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2178. if ui == 'e':
 2179. if num == 0:
 2180. run = False
 2181. screen.render_fade(True,False,'screen')
 2182. if num == 1:
 2183. screen.render_status()
 2184. if num == 2:
 2185. do = message.render_history()
 2186. if do == 'exit':
 2187. run = False
 2188. if num == 3:
 2189. exitgame = True
 2190. screen.render_load(5)
 2191. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2192. screen.save_tmp_png()
 2193. del player
 2194. playing = False
 2195. run = False
 2196. if num == 4:
 2197. do = screen.render_options()
 2198. if do == 'exit':
 2199. run = False
 2200. return exitgame
 2201. def get_choice(self,headline,choices,allow_chancel,style='Default'):
 2202. #this function allows the player to make a coice. The choices-variable is a tulpel with strings. The function returns the number of the chosen string inside the tulpel
 2203. run = True
 2204. num = 0
 2205. while run:
 2206. if low_res == False:
 2207. s = pygame.Surface((640,360))
 2208. else:
 2209. s = pygame.Surface((320,240))
 2210. bg = pygame.Surface((480,360))
 2211. if style == 'Default':
 2212. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2213. elif style == 'Warning':
 2214. bg.blit(gra_files.gdic['display'][17],(0,0))
 2215. if low_res == True:
 2216. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 2217. s.blit(bg,(0,0))
 2218. text_image = screen.font.render(headline,1,(255,255,255))
 2219. if low_res == False:
 2220. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2221. else:
 2222. s.blit(text_image,(0,2))#menue title
 2223. menu_items = choices
 2224. for i in range (0,len(menu_items)):
 2225. text_image = screen.font.render(menu_items[i],1,(0,0,0))
 2226. if low_res == False:
 2227. s.blit(text_image,(21,120+i*25))#blit menu_items
 2228. else:
 2229. s.blit(text_image,(21,46+i*25))#blit menu_items
 2230. if allow_chancel == True:
 2231. string = '['+key_name['e']+'] - choose ['+key_name['x']+'] - leave'
 2232. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2233. if low_res == True:
 2234. s.blit(text_image,(0,225))
 2235. else:
 2236. s.blit(text_image,(5,335))
 2237. else:
 2238. string = '['+key_name['e']+'] - choose'
 2239. text_image = screen.font.render(string,1,(255,255,255))
 2240. if low_res == True:
 2241. s.blit(text_image,(0,225))
 2242. else:
 2243. s.blit(text_image,(5,335))
 2244. if style == 'Default':
 2245. if low_res == False:
 2246. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,112+num*25))#blit marker
 2247. else:
 2248. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,38+num*25))#blit marker
 2249. elif style == 'Warning':
 2250. if low_res == False:
 2251. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,112+num*25))#blit marker
 2252. else:
 2253. s.blit(gra_files.gdic['display'][18],(0,38+num*25))#blit marker
 2254. if game_options.mousepad == 1 and low_res == True:
 2255. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2256. else:
 2257. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2258. s_help.fill((48,48,48))
 2259. s.blit(s_help,(480,0))
 2260. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2261. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2262. s_help.fill((48,48,48))
 2263. s_help.blit(s,(80,0))
 2264. s = s_help
 2265. else:
 2266. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2267. if low_res == False:
 2268. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2269. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2270. pygame.display.flip()
 2271. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2272. if ui == 'exit':
 2273. global master_loop
 2274. global playing
 2275. global exitgame
 2276. global player
 2277. exitgame = True
 2278. try:
 2279. screen.render_load(5)
 2280. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2281. screen.save_tmp_png()
 2282. except:
 2283. None
 2284. master_loop = False
 2285. playing = False
 2286. run = False
 2287. return('exit')
 2288. if ui == 'w':
 2289. num -= 1
 2290. if num < 0:
 2291. num = len(menu_items)-1
 2292. if ui == 's':
 2293. num += 1
 2294. if num >= len(menu_items):
 2295. num = 0
 2296. if ui == 'e':
 2297. run = False
 2298. return num
 2299. if ui == 'x' and allow_chancel == True:
 2300. run = False
 2301. return 'Break'
 2302. def string_input(self, input_message, length):
 2303. run = True
 2304. string = ''
 2305. pos = 0
 2306. x = 0
 2307. y = 0
 2308. char_field = (('A','B','C','D','E','F','G','H','a','b','c','d','e','f','g','h'),('I','J','K','L','M','N','O','P','i','j','k','l','m','n','o','p'),('Q','R','S','T','U','V','W','X','q','r','s','t','u','v','w','x'),('Y','Z','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9', '.',','),('(','[','<','{',')',']','>','}','#','+','-','_','*','/','&','%'))
 2309. while run:
 2310. s = pygame.Surface((640,360))
 2311. s.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 2312. text_image = screen.font.render(input_message,1,(255,255,255))
 2313. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 2314. num_stars = length - len(string)
 2315. star_string = ''
 2316. if num_stars > 0:
 2317. for i in range (0,num_stars):
 2318. star_string += '*'
 2319. shown_string = string + '_' + star_string
 2320. string_image = screen.font.render(shown_string,1,(255,255,255))
 2321. s.blit(string_image,(5,35))#string so far
 2322. for i in range (0,5):#blit chars
 2323. for j in range (0,len(char_field[1])):
 2324. if i == y and j == x:
 2325. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(255,255,255))
 2326. else:
 2327. char_image = screen.font.render(char_field[i][j],1,(0,0,0))
 2328. if low_res == False:
 2329. s.blit(char_image,(55+(j*20),150+(i*20)))
 2330. else:
 2331. s.blit(char_image,(5+(j*20),90+(i*20)))
 2332. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2333. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2334. else:
 2335. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2336. s_help.fill((48,48,48))
 2337. s.blit(s_help,(480,0))
 2338. text = '['+key_name['e']+'] - Add Char ['+key_name['x']+'] - Del Char ['+key_name['b']+'] - Done'
 2339. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 2340. if low_res == False:
 2341. s.blit(text_image,(5,335))
 2342. else:
 2343. help_sur = pygame.Surface((320,16))
 2344. help_sur.fill((48,48,48))
 2345. help_sur.blit(text_image,(5,5))
 2346. s.blit(help_sur,(0,224))
 2347. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2348. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2349. s_help.fill((48,48,48))
 2350. s_help.blit(s,(80,0))
 2351. s = s_help
 2352. if low_res == False:
 2353. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2354. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2355. pygame.display.flip()
 2356. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2357. if ui == 'w':
 2358. y -= 1
 2359. if y < 0:
 2360. y = 4
 2361. if ui == 's':
 2362. y += 1
 2363. if y > 4:
 2364. y = 0
 2365. if ui == 'a':
 2366. x -= 1
 2367. if x < 0:
 2368. x = len(char_field[1])-1
 2369. if ui == 'd':
 2370. x += 1
 2371. if x > len(char_field[1])-1:
 2372. x = 0
 2373. if ui == 'e':
 2374. if pos <= length:
 2375. string += char_field[y][x]
 2376. pos += 1
 2377. if ui == 'b':
 2378. run = False
 2379. if ui == 'x':
 2380. if pos > 0:
 2381. pos -= 1
 2382. string = string[:pos]
 2383. return string
 2384. def render_dead(self):
 2385. global exitgame
 2386. self.reset_hit_matrix()
 2387. if player.godmode == True:
 2388. player.respawn()
 2389. message.add('YOU DIE.. NOT!')
 2390. return True
 2391. run = True
 2392. while run:
 2393. if low_res == False:
 2394. s = pygame.Surface((640,360))
 2395. else:
 2396. s = pygame.Surface((320,240))
 2397. s.fill((48,48,48)) #paint it grey(to clear the screen)
 2398. text_image = screen.font.render('YOU ARE DEAD!',1,(255,255,255))
 2399. if low_res == False:
 2400. s.blit(text_image,(175,60))
 2401. else:
 2402. s.blit(text_image,(75,60))
 2403. if player.difficulty == 3: #you play on roguelike mode
 2404. choose_string = '------------- ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2405. else:#you play on a other mode
 2406. choose_string = '['+key_name['e']+'] - RESPAWN ['+key_name['x']+'] - END GAME'
 2407. choose_image = screen.font.render(choose_string,1,(255,255,255))
 2408. if low_res == False:
 2409. s.blit(choose_image,(125,200))
 2410. else:
 2411. s.blit(choose_image,(25,200))
 2412. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 2413. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2414. else:
 2415. s_help = pygame.Surface((160,360))
 2416. s_help.fill((48,48,48))
 2417. s.blit(s_help,(480,0))
 2418. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 2419. s_help = pygame.Surface((640,360))
 2420. s_help.fill((48,48,48))
 2421. s_help.blit(s,(80,0))
 2422. s = s_help
 2423. else:
 2424. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 2425. if low_res == False:
 2426. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 2427. screen.screen.blit(s,(0,0))
 2428. pygame.display.flip()
 2429. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 2430. if ui == 'exit':
 2431. global master_loop
 2432. global playing
 2433. global exitgame
 2434. exitgame = True
 2435. if player.difficulty !=3:
 2436. screen.render_load(5)
 2437. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2438. screen.save_tmp_png()
 2439. else:
 2440. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2441. for i in files_to_remove:
 2442. del_file = save_path + os.sep + i
 2443. try:
 2444. os.remove(del_file)
 2445. except:
 2446. None
 2447. master_loop = False
 2448. playing = False
 2449. run = False
 2450. return('exit')
 2451. if ui == 'e' and player.difficulty != 3:
 2452. player.respawn()
 2453. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2454. run = False
 2455. elif ui == 'x':
 2456. player.respawn()
 2457. if player.difficulty != 3:
 2458. screen.render_load(5)
 2459. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 2460. screen.save_tmp_png()
 2461. else:
 2462. files_to_remove = ('gods.data','player.data','world.data','time.data')
 2463. for i in files_to_remove:
 2464. del_file = save_path + os.sep + i
 2465. try:
 2466. os.remove(del_file)
 2467. except:
 2468. None
 2469. run = False
 2470. exitgame = True
 2471. class maP():
 2472. def __init__(self, name, tilemap, visit=False, map_type='overworld',monster_num=1):
 2473. self.name = name
 2474. self.known = []
 2475. self.containers = []
 2476. self.tilemap = tilemap
 2477. self.visit = visit
 2478. self.last_visit = 0 #-------test only
 2479. self.map_type = map_type
 2480. self.monster_num = monster_num
 2481. self.build_type = 'Full' #Full: build everything you want, Part: no stairs, None: Buildmode is not callable
 2482. self.thirst_multi_day = 1
 2483. self.thirst_multi_night = 1
 2484. self.no_monster_respawn = False
 2485. self.countdowns = []
 2486. self.npcs = []
 2487. self.monster_plus = 0
 2488. self.monster_count = 0
 2489. self.music_day_original = 'overworld'
 2490. self.music_day = self.music_day_original
 2491. self.music_night_original = 'night'
 2492. self.music_night = self.music_night_original
 2493. self.generation_release = release_number
 2494. for y in range (0,max_map_size):
 2495. self.known.append([])
 2496. for x in range (0,max_map_size):
 2497. self.known[y].append(0)
 2498. for y in range (0,max_map_size):
 2499. self.containers.append([])
 2500. for x in range (0,max_map_size):
 2501. self.containers[y].append(0)
 2502. for y in range (0,max_map_size):
 2503. self.npcs.append([])
 2504. for x in range (0,max_map_size):
 2505. self.npcs[y].append(0)
 2506. def fill(self, tile):
 2507. for y in range (0,max_map_size):
 2508. for x in range(0,max_map_size):
 2509. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tile)
 2510. def check_fov(self,x,y,dist):
 2511. fov = []
 2512. startx = x-8
 2513. starty = y-6
 2514. extreme_coordinates = []
 2515. dist_coordinates = []
 2516. for yy in range(0,12):
 2517. fov.append([])
 2518. for xx in range(0,15):
 2519. fov[yy].append(0)
 2520. dist1 = ((8-xx)**2+(6-yy)**2)**0.5
 2521. if dist1 > 0:
 2522. extreme_coordinates.append((xx,yy))
 2523. dist_coordinates.append(dist1)
 2524. for i in range(0,len(extreme_coordinates)-1):
 2525. c = 0
 2526. run = True
 2527. while run:
 2528. dir_x = (8-extreme_coordinates[i][0])/dist_coordinates[i]
 2529. dir_y = (6-extreme_coordinates[i][1])/dist_coordinates[i]
 2530. lx = int(round(8+c*dir_x))
 2531. ly = int(6+c*dir_y)
 2532. if ly < 6:
 2533. ly += 1
 2534. elif ly > 6:
 2535. ly -= 1
 2536. ldist = ((8-lx)**2+(6-ly)**2)**0.5
 2537. try:
 2538. fov[ly][lx] = 1
 2539. except:
 2540. None
 2541. c+=1
 2542. if lx < 0 or lx > 14 or ly < 0 or ly > 11:
 2543. run = False
 2544. elif ldist >= dist:
 2545. run = False
 2546. elif self.tilemap[starty+ly][startx+lx].transparency == False:
 2547. run = False
 2548. return fov
 2549. def check_los(self,startx,starty,endx,endy):
 2550. if startx > max_map_size or startx < 0 or endx > max_map_size or endx < 0 or starty > max_map_size or starty < 0 or endy > max_map_size or endy < 0:
 2551. return False
 2552. try:
 2553. m = (startx-endx)/(starty-endy)
 2554. except:
 2555. m = 'error'
 2556. if m != 'error':
 2557. n = starty-(m*startx)
 2558. if startx < endx:
 2559. c = 1
 2560. elif startx > endx:
 2561. c = -1
 2562. else:
 2563. return True
 2564. else:
 2565. if starty < endy:
 2566. c = 1
 2567. elif starty > endy:
 2568. c = -1
 2569. else:
 2570. return True
 2571. test = True
 2572. run=True
 2573. count = 0
 2574. while run:
 2575. if m != 'error':
 2576. x = startx + count
 2577. y = int((m*x)+n)
 2578. elif starty==endy:
 2579. x = startx
 2580. y = starty + count
 2581. try:
 2582. if self.tilemap[y][x].transparency == False and x != endx and y != endy:
 2583. test = False
 2584. if x == endx or y == endy:
 2585. run = False
 2586. count += c
 2587. except:
 2588. run = False
 2589. return test
 2590. def set_round_frame(self,tile,radius):
 2591. center = int(max_map_size/2)
 2592. for y in range(0,max_map_size):
 2593. for x in range(0,max_map_size):
 2594. range_x = x-center
 2595. range_y = y-center
 2596. if ((range_x**2+range_y**2)**0.5) > radius:
 2597. self.tilemap[y][x] = tile
 2598. def set_music(self,day,night,change_original=False):
 2599. if day != None:
 2600. self.music_day = day
 2601. if change_original == True:
 2602. self.music_day_original = day
 2603. if night != None:
 2604. self.music_night = night
 2605. if change_original == True:
 2606. self.music_night_original = night
 2607. def drunken_finder(self,startx,starty,tile):
 2608. x = startx
 2609. y = starty
 2610. run = True
 2611. while run:
 2612. direction = random.randint(0,3)
 2613. if direction == 0:
 2614. y -= 1
 2615. elif direction == 1:
 2616. x += 1
 2617. elif direction == 2:
 2618. y += 1
 2619. else:
 2620. x -= 1
 2621. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 2622. run = False
 2623. return (x,y)
 2624. def drunken_walker(self,startx,starty,tile_replace,num_replace):
 2625. num = 1
 2626. x = startx
 2627. y = starty
 2628. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2629. while num < num_replace:
 2630. #step 0: get possible directions
 2631. dir_list = []
 2632. for n in range(-1,2):
 2633. if x+n < max_map_size-2 and x+n > 2:
 2634. if x+n < max_map_size-7 and x+n > 7:
 2635. count = 5
 2636. else:
 2637. count = min((max_map_size-2)-(x+n),(x+n),3)
 2638. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2639. for c in range(0,count):
 2640. dir_list.append([x+n,y])
 2641. if y+n < max_map_size-2 and y+n > 2:
 2642. if y+n < max_map_size-7 and y+n > 7:
 2643. count = 5
 2644. else:
 2645. count = min((max_map_size-2)-(y+n),(y+n),3)
 2646. count = max(count,1)#only to be sure count < 1
 2647. for c in range(0,count):
 2648. dir_list.append([x,y+n])
 2649. #step 1: set tile new tile
 2650. ran = random.randint(0,len(dir_list)-1)
 2651. x = dir_list[ran][0]
 2652. y = dir_list[ran][1]
 2653. if self.tilemap[y][x].techID != tile_replace.techID:
 2654. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 2655. num += 1
 2656. def floating(self,startx,starty,tile_fill,tile_border):
 2657. #its important to use a tile_fill that isn't on the map and a tile_border that is on the map
 2658. run = True
 2659. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tile_fill)
 2660. while run:
 2661. count = 0
 2662. for y in range(0,max_map_size):
 2663. for x in range(0,max_map_size):
 2664. if self.tilemap[y][x].techID == tile_fill.techID:
 2665. for yy in range(y-1,y+2):
 2666. for xx in range(x-1,x+2):
 2667. try:
 2668. if self.tilemap[yy][xx].techID != tile_border.techID and self.tilemap[yy][xx].techID != tile_fill.techID:
 2669. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tile_fill)
 2670. count += 1
 2671. except:
 2672. None
 2673. if count == 0:
 2674. run = False
 2675. def float_civilisation(self,start_x,start_y):
 2676. tm = []
 2677. for y in range(0,max_map_size):
 2678. tm.append([])
 2679. for x in range(0,max_map_size):
 2680. tm[y].append(0)
 2681. tm[start_y][start_x] = 1
 2682. run = True
 2683. total_count = 1
 2684. while run:
 2685. count = 0
 2686. for yy in range(0,max_map_size):
 2687. for xx in range(0,max_map_size):
 2688. if tm[yy][xx] == 1:
 2689. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 2690. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 2691. try:
 2692. if tm[yyy][xxx] == 0 and self.tilemap[yyy][xxx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == True:
 2693. tm[yyy][xxx] = 1
 2694. count += 1
 2695. total_count += 1
 2696. elif self.tilemap[yyy][xxx].civilisation == False:
 2697. return 0
 2698. except:
 2699. None
 2700. if count == 0:
 2701. run = False
 2702. return total_count
 2703. def get_quarter_size(self,startx,starty):
 2704. #this funktion gives back a tulpel with the width and height of a quarter made out of the same tile like the start position
 2705. techID = self.tilemap[starty][startx].techID
 2706. q_width = 0
 2707. q_height = 0
 2708. run_w = True
 2709. run_h = True
 2710. while run_w:
 2711. if self.tilemap[starty][startx+q_width].techID == techID:
 2712. q_width += 1
 2713. else:
 2714. run_w = False
 2715. while run_h:
 2716. if self.tilemap[starty+q_height][startx].techID == techID:
 2717. q_height += 1
 2718. else:
 2719. run_h = False
 2720. return (q_width,q_height)
 2721. def set_frame(self,tile):
 2722. for y in range (0,max_map_size):
 2723. for x in range (0,max_map_size):
 2724. if x == 0 or x == max_map_size-1 or y == 0 or y == max_map_size-1:
 2725. self.tilemap[y][x] = tile
 2726. def cut(self, minx, maxx, miny, maxy, replace):
 2727. #everything that is not between min and mx is replaced abainst a tile
 2728. for y in range (0,max_map_size):
 2729. for x in range (0,max_map_size):
 2730. if x < minx or x > maxx or y < miny or y > maxy:
 2731. self.tilemap[y][x] = replace
 2732. def imp(self, start_x, start_y, replace_inner, replace_outer, step_min, step_max, circles, replace_except=None): #dig random caves
 2733. #was made to generate random caves but dosn't pleased me. maybe this can be used for mazes.(unused atm)
 2734. x = start_x
 2735. y = start_y
 2736. for l in range (0,circles):
 2737. run = True
 2738. while run:
 2739. direction = random.randint(0,3)
 2740. move_x = 0
 2741. move_y = 0
 2742. if direction == 0:
 2743. move_y = -1
 2744. elif direction == 1:
 2745. move_x = 1
 2746. elif direction == 2:
 2747. move_y = 1
 2748. else:
 2749. move_x= -1
 2750. length = random.randint(step_min, step_max)
 2751. for m in range (0,length):
 2752. x = x + move_x
 2753. y = y + move_y
 2754. if x <= 1 or x >= 78 or y <= 1 or y >= 78:
 2755. break
 2756. run = False
 2757. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2758. for b in range (-1,2):
 2759. for a in range (-1,2):
 2760. if self.tilemap[y+a][x+b] != replace_outer and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_inner and self.tilemap[y+a][x+b] != replace_except:
 2761. self.tilemap[y+a][x+b] = replace_outer
 2762. run = False
 2763. def imp_connect(self,xpos,ypos,replace_inner,replace_except=None,except_replacer=None,style='straight'): #conects two or more points
 2764. for a in range (0,len(ypos)-1):
 2765. for b in range(0,len(xpos)-1):
 2766. y = ypos[a]
 2767. x = xpos[b]
 2768. go = True
 2769. direction = 0 #needed for natural ways. jumps between 0 and 1
 2770. while go:
 2771. try:
 2772. y_goal = ypos[a+1]
 2773. x_goal = xpos[b+1]
 2774. except:
 2775. y_goal = ypos[0]
 2776. x_goal = xpos[0]
 2777. if x == x_goal and y == y_goal:
 2778. go = False
 2779. if x_goal - x < 0: #find out if you need to go right or left
 2780. x_direction = -1
 2781. else:
 2782. x_direction = 1
 2783. if y_goal - y < 0: #find out if you need to go up or down
 2784. y_direction = -1
 2785. else:
 2786. y_direction = 1
 2787. if style == 'straight':
 2788. if x != x_goal:
 2789. x = x + x_direction
 2790. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2791. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2792. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2793. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2794. elif y != y_goal:
 2795. y = y + y_direction
 2796. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2797. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2798. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2799. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2800. elif style == 'natural':
 2801. if x != x_goal and direction == 0:
 2802. x = x + x_direction
 2803. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2804. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2805. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2806. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2807. elif y != y_goal and direction == 1:
 2808. y = y + y_direction
 2809. if self.tilemap[y][x] != replace_except:
 2810. self.tilemap[y][x] = replace_inner
 2811. elif self.tilemap[y][x] == replace_except:
 2812. self.tilemap[y][x] = except_replacer
 2813. if direction == 0:
 2814. direction = 1
 2815. elif direction == 1:
 2816. direction = 0
 2817. def spawn_monsters(self,depth):
 2818. #This function spawns monsters on the map
 2819. if self.map_type == 'elfish_fortress':
 2820. monster_max = 0
 2821. for y in range(0,max_map_size):
 2822. for x in range(0,max_map_size):
 2823. if self.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#this is a bed
 2824. monster_max += 1
 2825. else:
 2826. monster_max = (max_map_size*max_map_size)/30
 2827. monster_max = int(monster_max * self.monster_num)
 2828. if self.map_type == 'grot':
 2829. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_water = False, ignore_no_spawn = False)
 2830. else:
 2831. spawnpoints = self.find_all_moveable(ignore_no_spawn = False)
 2832. del_list = []
 2833. monster_count = self.monster_count
 2834. for i in range (0,len(spawnpoints)):
 2835. if self.npcs[spawnpoints[i][1]][spawnpoints[i][0]] != 0: #there is a monster here
 2836. spawnpoints[i] = 'del'
 2837. #monster_count += 1#count the monsters that are already on the map
 2838. newlist = []
 2839. for k in spawnpoints:
 2840. if k != 'del':
 2841. newlist.append(k)
 2842. spawnpoints = newlist
 2843. monster_max -= monster_count
 2844. if monster_max > len(spawnpoints):
 2845. monster_max = len(spawnpoints)
 2846. for k in range(0,monster_max):
 2847. ran = random.randint(0,len(ml.mlist[self.map_type])-1)
 2848. ran2 = random.randint(0,len(spawnpoints)-1)
 2849. ran3 = random.randint(0,len(ml.mlist['civilian'])-1)
 2850. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]] = deepcopy(ml.mlist[self.map_type][ran])#deepcopy is used that every monster on the map is saved separate
 2851. self.set_monster_strength(spawnpoints[ran2][0],spawnpoints[ran2][1],depth)
 2852. self.monster_count += 1
 2853. if self.no_monster_respawn == False:
 2854. self.countdowns.append(countdown('spawner',spawnpoints[ran2][1],spawnpoints[ran2][0],random.randint(5,60)))
 2855. try:
 2856. if player.difficulty == 4:
 2857. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].AI_style = 'ignore'
 2858. except:
 2859. None
 2860. #set monsters personal_id
 2861. self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].personal_id = str(self.npcs[spawnpoints[ran2][1]][spawnpoints[ran2][0]].techID)+'_'+str(spawnpoints[ran2][0])+'_'+str(spawnpoints[ran2][1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 2862. #set monster groups
 2863. self.spawn_monster_groups(ml.mlist['kobold'][0],ml.mlist['kobold'][1],9)#kobolds
 2864. def set_monster_strength(self,x,y,z,preset_lvl=None,lvl_bonus=0):
 2865. if self.npcs[y][x] != 0:
 2866. old_lvl = self.npcs[y][x].lvl
 2867. ran = random.randint(1,3)
 2868. if Time_ready == True:
 2869. if player.difficulty == 3:
 2870. base_lvl = 25
 2871. elif player.difficulty == 2:
 2872. base_lvl = 20
 2873. elif player.difficulty == 1:
 2874. base_lvl = 15
 2875. elif player.difficulty == 0:
 2876. base_lvl = 10
 2877. else:
 2878. base_lvl = 0
 2879. time_coeff = int(base_lvl*((time.year-1)*28*12 + time.day_total)/150) #base_lvl levels each 150 days of gameplay #
 2880. else:
 2881. time_coeff = 0
 2882. if self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['overworld'][0] or self.npcs[y][x].techID == ml.mlist['angry_monster'][2]: #this is a dryade
 2883. try:
 2884. time_coeff = player.lvl
 2885. except:
 2886. None
 2887. monster_lvl = z + ran + self.monster_plus + time_coeff
 2888. if monster_lvl >= old_lvl and old_lvl > 0:
 2889. try:
 2890. screen.write_hit_matrix(x,y,12) #render monster_lvl_up
 2891. except:
 2892. None
 2893. if preset_lvl != None:
 2894. self.npcs[y][x].lvl = preset_lvl
 2895. else:
 2896. self.npcs[y][x].lvl = monster_lvl
 2897. self.npcs[y][x].lvl += lvl_bonus
 2898. attribute_list =[]
 2899. al = ('p_strength','p_defense','m_strength','m_defense','health')
 2900. for c in range(0,5):
 2901. if self.npcs[y][x].attribute_prev[c] > 0:
 2902. for h in range(0,self.npcs[y][x].attribute_prev[c]):
 2903. attribute_list.append(al[c])
 2904. for i in range(0,self.npcs[y][x].lvl):
 2905. choice = attribute_list[random.randint(0,len(attribute_list)-1)]
 2906. if choice == 'p_strength':
 2907. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength +=3
 2908. elif choice == 'p_defense':
 2909. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense +=3
 2910. elif choice == 'm_strength':
 2911. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength +=3
 2912. elif choice == 'm_defense':
 2913. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense +=3
 2914. elif choice == 'health':
 2915. self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp +=1
 2916. self.npcs[y][x].lp = self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp
 2917. if old_lvl == 0:
 2918. el = [['spear','sword','axe','hammer'],['rune','wand','rune staff','artefact'],['armor','armor'],['necklace','amulet','talisman'],['ring','ring']]
 2919. e_nr = 0
 2920. for q in range(0,len(el)-1):
 2921. ran = random.randint(0,len(el[q])-1)
 2922. if self.npcs[y][x].worn_equipment[q] == 1:
 2923. help_equipment = item_wear(el[q][ran],random.randint(0,min((z*3),21)),random.randint(-2,2))
 2924. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_strength += help_equipment.attribute.p_strength
 2925. self.npcs[y][x].basic_attribute.p_defense += help_equipment.attribute.p_defense
 2926. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_strength += help_equipment.attribute.m_strength
 2927. self.npcs[y][x].basic_attribute.m_defense += help_equipment.attribute.m_defense
 2928. self.npcs[y][x].basic_attribute.luck += help_equipment.attribute.luck
 2929. def make_vault(self,on_tile,depth):
 2930. run = True
 2931. while run:
 2932. pos = self.find_any(on_tile)
 2933. test = True
 2934. orientation = random.randint(0,3)#0:north, 1:east, 2:south, 3:west
 2935. try:
 2936. if pos[0] < 6 or pos[0] > max_map_size-6 or pos[1] < 6 or pos[1] > max_map_size-6:
 2937. test = False
 2938. if orientation == 0:
 2939. x_offset = -2
 2940. y_offset = random.randint(-1,1)
 2941. elif orientation == 1:
 2942. x_offset = random.randint(-1,1)
 2943. y_offset = -2
 2944. elif orientation == 2:
 2945. x_offset = 2
 2946. y_offste = random.randint(-1,1)
 2947. else:
 2948. x_offset = random.randint(-1,1)
 2949. y_offset = 2
 2950. for ty in range(pos[1]+y_offset-1,pos[1]+y_offset+6):
 2951. for tx in range(pos[0]+x_offset-1,pos[0]+x_offset+6):
 2952. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 2953. test = False
 2954. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 2955. test = False
 2956. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID:
 2957. test = False
 2958. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['functional'][2].techID:
 2959. test = False
 2960. except:
 2961. test = False
 2962. if test:
 2963. run = False
 2964. for yy in range(pos[1]+y_offset-2,pos[1]+y_offset+3):
 2965. for xx in range(pos[0]+x_offset-2,pos[0]+x_offset+3):
 2966. if xx == pos[0]+x_offset-2 or xx == pos[0]+x_offset+2 or yy == pos[1]+y_offset-2 or yy == pos[1]+y_offset+2:
 2967. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9])
 2968. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2969. else:
 2970. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][0])
 2971. self.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 2972. make_loot = True # if make_loot is set on False no gems or ore will spawn inside the vault
 2973. vault_center_x = pos[0]+x_offset
 2974. vault_center_y = pos[1]+y_offset
 2975. door_pos = self.drunken_finder(vault_center_x,vault_center_y,tl.tlist['dungeon'][9])
 2976. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][6])
 2977. self.tilemap[door_pos[1]][door_pos[0]].no_spawn = True
 2978. vault_type = random.randint(0,4)
 2979. #vault_type = 4
 2980. if vault_type == 0: #Libary
 2981. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 2982. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])#set a bookshelf
 2983. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 2984. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 2985. replace = self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x]
 2986. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 2987. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].replace = replace
 2988. self.tilemap[vault_center_y+1][vault_center_x].no_spawn = True
 2989. num_spellbooks = random.randint(2,3)#fill the chest
 2990. spellbook_list = []
 2991. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 2992. for i in range(0,num_spellbooks):
 2993. ran = random.randint(0,len(sb)-1)
 2994. spellbook_list.append(sb[ran])
 2995. self.containers[vault_center_y+1][vault_center_x] = container(spellbook_list)
 2996. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2997. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 2998. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 2999. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set blue nagas
 3000. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3001. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3002. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['grot'][0]) #
 3003. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3004. if vault_type == 1: #Slime pit
 3005. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3006. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['statue'][2])#set a blob statue
 3007. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace
 3008. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True
 3009. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3010. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #
 3011. self.npcs[vault_center_y-1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3012. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y-1,depth,lvl_bonus=3) #set giant blobs
 3013. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x-1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3014. self.set_monster_strength(vault_center_x-1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3015. self.npcs[vault_center_y+1][vault_center_x+1] = deepcopy(ml.mlist['special'][10]) #
 3016. self.set_monster_strength(vault_center_x+1,vault_center_y+1,depth,lvl_bonus=3) #
 3017. if vault_type == 2: #Kobold Lair
 3018. replace = self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x]
 3019. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(tl.tlist['deco'][9])#set a stony throne
 3020. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].replace = replace #
 3021. self.tilemap[vault_center_y][vault_center_x].no_spawn = True #
 3022. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3023. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set Kobolds
 3024. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][1]) #
 3025. self.set_monster_strength(posx,posy,depth,lvl_bonus=3) #
 3026. self.npcs[vault_center_y][vault_center_x] = deepcopy(ml.mlist['kobold'][0]) #set kobold shaman
 3027. self.set_monster_strength(vault_center_x,vault_center_y,depth,lvl_bonus=3) #
 3028. if vault_type == 3: #Bat Cave
 3029. make_loot = False
 3030. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3031. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set bats
 3032. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2]) #
 3033. self.set_monster_strength(posx,posy,depth) #
 3034. if vault_type == 4: #mimic chamber
 3035. make_loot = False
 3036. ranx = random.randint(-1,1) #
 3037. rany = random.randint(-1,1) #
 3038. replace = self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] #
 3039. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#set a chest
 3040. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].replace = replace #
 3041. self.tilemap[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx].no_spawn = True #
 3042. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][83])
 3043. ransb = random.randint(0,len(sb)-1)
 3044. book = sb[ransb]
 3045. pick = item_wear('pickaxe', 20,0)
 3046. axe = item_wear('axe',20,0)
 3047. self.containers[vault_center_y+rany][vault_center_x+ranx] = container([book,axe,pick])#fill chest
 3048. for posy in range(vault_center_y-1,vault_center_y+2): #
 3049. for posx in range(vault_center_x-1,vault_center_x+2): #set sleeping mimics
 3050. if self.tilemap[posy][posx].techID != tl.tlist['functional'][4].techID: #
 3051. self.npcs[posy][posx] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #
 3052. if make_loot == True:
 3053. for yyy in range(vault_center_y-2,vault_center_y+3):
 3054. for xxx in range(vault_center_x-2,vault_center_x+3):
 3055. if self.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][0].techID:
 3056. ran2 = random.randint(0,2)
 3057. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3058. if ran2 > 1:
 3059. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set gem
 3060. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3061. else:
 3062. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set ore
 3063. self.tilemap[yyy][xxx].no_spawn = True
 3064. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3065. #print('Made vault at: '+str(pos[0])+','+str(pos[1])+' Type:'+str(vault_type))
 3066. ####go on here
 3067. def make_orc_cave(self,on_tile):
 3068. run = True
 3069. while run:
 3070. pos = self.find_any(on_tile)
 3071. test = True
 3072. try:
 3073. for ty in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3074. for tx in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3075. if self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][16]:
 3076. test = False
 3077. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['mine'][0]:
 3078. test = False
 3079. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['dungeon'][3]:
 3080. test = False
 3081. elif self.tilemap[ty][tx].techID == tl.tlist['misc'][12]:
 3082. test = False
 3083. except:
 3084. test = False
 3085. if ((pos[0]-(max_map_size/2))**2+(pos[1]-(max_map_size/2))**2)**0.5 > 10:
 3086. if pos[0] > 5 and pos[0] < max_map_size-5 and pos[1] > 5 and pos[1] < max_map_size-5 and test == True:
 3087. run = False
 3088. for y in range(pos[1]-2,pos[1]+3):
 3089. for x in range(pos[0]-2,pos[0]+3):
 3090. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][16] #fill with solid orcish wall
 3091. for y in range(pos[1]-1,pos[1]+2):
 3092. for x in range(pos[0]-1,pos[0]+2):
 3093. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['mine'][0] #fill inner with orcish mine floor
 3094. if x != pos[0] or y != pos[1]:
 3095. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orc'][random.randint(0,len(ml.mlist['orc'])-1)]) #
 3096. else: #
 3097. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['orcish_mines'][1]) #
 3098. self.set_monster_strength(x,y,1) #generate orcs
 3099. self.countdowns.append(countdown('orc_spawner',x,y,random.randint(5,60))) #
 3100. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3101. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])# make dungeon doors
 3102. self.tilemap[pos[1]][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3103. self.tilemap[pos[1]][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])#
 3104. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3105. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3106. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3107. self.tilemap[pos[1]-2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) # add orc deko to the connors
 3108. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3109. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]-2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3110. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2] = deepcopy(tl.tlist['misc'][12])#
 3111. self.tilemap[pos[1]+2][pos[0]+2].replace = deepcopy(on_tile) #
 3112. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][18])#set a crystal orb
 3113. def AI_move(self):
 3114. #This function moves all monsters that are 7 or less fields away from the player.
 3115. #It dosn't move all monsters to save performance
 3116. ymin = player.pos[1]-7
 3117. if ymin < 0:
 3118. ymin = 0
 3119. xmin = player.pos[0]-7
 3120. if xmin < 0:
 3121. xmin = 0
 3122. ymax = player.pos[1]+8
 3123. if ymax > max_map_size:
 3124. ymax = max_map_size
 3125. xmax = player.pos[0]+8
 3126. if xmax > max_map_size:
 3127. xmax = max_map_size
 3128. for y in range (ymin,ymax):#reset the move_done switches
 3129. for x in range (xmin,xmax):
 3130. if self.npcs[y][x] != 0:
 3131. if self.npcs[y][x].lp > 0:
 3132. self.npcs[y][x].move_done = 0
 3133. else:
 3134. test = False
 3135. while test == False:
 3136. test = self.monster_die(x,y)
 3137. for y in range (ymin,ymax):
 3138. for x in range (xmin,xmax):
 3139. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:#if there is a monster at this place
 3140. #I. Get possible fields for a move
 3141. moves = [(x,y)]
 3142. yy = (-1,0,0,1)
 3143. xx = (0,-1,1,0)
 3144. for i in range (0,4):
 3145. try:
 3146. monster_move_groups = self.npcs[y][x].move_groups
 3147. tile_move_group = self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].move_group
 3148. move_group_check = tile_move_group in monster_move_groups
 3149. if self.npcs[y+yy[i]][x+xx[i]] == 0:
 3150. npc = False
 3151. else:
 3152. npc = True
 3153. if self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID or self.tilemap[y+yy[i]][x+xx[i]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #this is a stair up/down
 3154. stair = True
 3155. else:
 3156. stair = False
 3157. if x + xx[i] == player.pos[0] and y + yy[i] == player.pos[1]:
 3158. playerpos = True
 3159. else:
 3160. playerpos = False
 3161. if move_group_check == True and npc == False and stair == False and playerpos == False:
 3162. moves.append((x+xx[i],y+yy[i]))
 3163. except:
 3164. print('Debug:Error')
 3165. #II. Find out which possible move leads to which distance between monster and player
 3166. distances = []
 3167. for j in range (0,len(moves)):
 3168. a = player.pos[0] - moves[j][0]
 3169. b = player.pos[1] - moves[j][1]
 3170. c = (a**2 + b**2)**0.5 # this is just the good old pythagoras (c² = a² + b²)
 3171. distances.append(c)
 3172. #III. Choose the right move (or special action)
 3173. do_move = 'foo'
 3174. if self.npcs[y][x].AI_style == 'hostile':
 3175. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp and player.lp > 2 and self.npcs[y][x].num_special > 0 :#this is a defensive situation for the monster
 3176. ran = random.randint(0,99)
 3177. if ran < self.npcs[y][x].def_teleport and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3178. moves = self.find_all_moveable(ignore_player_pos = False)
 3179. if moves != False:
 3180. if len(moves) == 1:
 3181. pos_num = 0
 3182. else:
 3183. pos_num = random.randint(0,len(moves)-1)
 3184. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3185. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3186. tp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' teleports.'
 3187. message.add(tp_string)
 3188. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3189. sfx.play('teleport')
 3190. self.npcs[moves[pos_num][1]][moves[pos_num][0]] = self.npcs[y][x]
 3191. self.npcs[y][x] = 0
 3192. ran = random.randint(0,99)
 3193. if self.npcs[y][x] != 0:
 3194. if ran < self.npcs[y][x].def_flee and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3195. flee_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' turns to flee.'
 3196. message.add(flee_string)
 3197. self.npcs[y][x].AI_style = 'flee'
 3198. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3199. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3200. ran = random.randint(0,99)
 3201. if ran < self.npcs[y][x].def_potion and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3202. if self.npcs[y][x].lp < self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp:
 3203. potion_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' quaffes a potion of healing.'
 3204. message.add(potion_string)
 3205. screen.write_hit_matrix(x,y,6)
 3206. lp = min(self.npcs[y][x].basic_attribute.max_lp, self.npcs[y][x].lp+7)
 3207. self.npcs[y][x].lp = lp
 3208. sfx.play('drink')
 3209. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3210. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3211. if self.npcs[y][x] != 0:
 3212. if distances[0] > 1 and self.npcs[y][x].move_done != 1: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3213. ran = random.randint(0,99)
 3214. if ran < self.npcs[y][x].spawn_skeleton or ran < self.npcs[y][x].spawn_shadow or ran < self.npcs[y][x].spawn_spider or ran < self.npcs[y][x].spawn_crow:
 3215. coin = random.randint(0,1)
 3216. xlist = []
 3217. ylist = []
 3218. for yy in range(y-1,y+2):
 3219. for xx in range(x-1,x+2):
 3220. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3221. xlist.append(xx)
 3222. ylist.append(yy)
 3223. if len(xlist) == len(ylist) and len(xlist) > 0:
 3224. if len(xlist) > 1:
 3225. num = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3226. else:
 3227. num = 0
 3228. if self.npcs[y][x].spawn_skeleton > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3229. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][7])
 3230. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3231. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3232. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a skeleton.'
 3233. message.add(mes)
 3234. sfx.play('teleport')
 3235. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3236. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3237. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3238. if self.npcs[y][x].spawn_shadow > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3239. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][8])
 3240. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3241. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3242. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a shadow.'
 3243. message.add(mes)
 3244. sfx.play('teleport')
 3245. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3246. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3247. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3248. if self.npcs[y][x].spawn_crow > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0 and coin == 0:
 3249. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][12])
 3250. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3251. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3252. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a crow.'
 3253. message.add(mes)
 3254. sfx.play('teleport')
 3255. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3256. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3257. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3258. if self.npcs[y][x].spawn_spider > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3259. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]] = deepcopy(ml.mlist['special'][13])
 3260. self.npcs[ylist[num]][xlist[num]].personal_id = self.npcs[y][x].personal_id + '_child'
 3261. self.set_monster_strength(xlist[num],ylist[num],player.pos[2])
 3262. mes = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' summons a spider.'
 3263. message.add(mes)
 3264. sfx.play('teleport')
 3265. screen.write_hit_matrix(xlist[num],ylist[num],7)
 3266. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3267. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3268. elif ran < self.npcs[y][x].blink and self.npcs[y][x].move_done != 1 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3269. xlist = []
 3270. ylist = []
 3271. for yy in range(player.pos[1]-3,player.pos[1]+4):
 3272. for xx in range(player.pos[0]-3,player.pos[0]+4):
 3273. if self.tilemap[yy][xx].move_group in self.npcs[y][x].move_groups and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3274. if yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]:
 3275. xlist.append(xx)
 3276. ylist.append(yy)
 3277. if len(xlist) != 0:
 3278. try:
 3279. rand = random.randint(0,len(xlist)-1)
 3280. except:
 3281. rand = 0
 3282. screen.write_hit_matrix(x,y,7)
 3283. screen.write_hit_matrix(xlist[rand],ylist[rand],7)
 3284. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' blinks!'
 3285. message.add(mes)
 3286. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]] = self.npcs[y][x]
 3287. self.npcs[y][x] = 0
 3288. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].num_special -= 1
 3289. self.npcs[ylist[rand]][xlist[rand]].move_done = 1
 3290. if x == player.pos[0] or y == player.pos[1]:
 3291. straight_line = True
 3292. else:
 3293. straight_line = False
 3294. if self.npcs[y][x] != 0 and straight_line == True and (self.npcs[y][x].range_shoot != 0 or self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0) and distances[0] < 5:
 3295. #Step 0: Random
 3296. ran = random.randint(0,99)
 3297. if (ran < self.npcs[y][x].range_shoot or ran < self.npcs[y][x].range_throw_stone or ran < self.npcs[y][x].range_throw_dart or ran < self.npcs[y][x].range_throw_knife) and self.npcs[y][x].num_special > 0 and self.npcs[y][x].move_done != 1:
 3298. #Step 1: find the right direction
 3299. if y > player.pos[1]:
 3300. y_dir = -1
 3301. elif y < player.pos[1]:
 3302. y_dir = 1
 3303. else:
 3304. y_dir = 0
 3305. if x > player.pos[0]:
 3306. x_dir = -1
 3307. elif x < player.pos[0]:
 3308. x_dir = 1
 3309. else:
 3310. x_dir = 0
 3311. #Step 2: Check for borders
 3312. run = True
 3313. count = 1
 3314. fire_free = True
 3315. while run:
 3316. cx = x + (count*x_dir)
 3317. cy = y + (count*y_dir)
 3318. if self.tilemap[cy][cx].transparency == False:
 3319. fire_free = False
 3320. run = False
 3321. count +=1
 3322. if cx == player.pos[0] and cy == player.pos[1]:
 3323. run = False
 3324. #Step 3: Fire!
 3325. if fire_free == True:
 3326. run = True
 3327. count = 1
 3328. if self.npcs[y][x].range_shoot > 0:
 3329. sfx.play('fire')
 3330. else:
 3331. sfx.play('miss')
 3332. while run:
 3333. xx = x + (count*x_dir)
 3334. yy = y + (count*y_dir)
 3335. if xx != player.pos[0] or yy != player.pos[1]:
 3336. screen.write_hit_matrix(xx,yy,2)
 3337. if self.tilemap[yy][xx].transparency == False:
 3338. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3339. if (self.npcs[y][x].range_shoot != 0 or self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0):
 3340. sfx.play('throw')
 3341. run = False
 3342. else:
 3343. if self.npcs[y][x].range_shoot > 0:
 3344. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3345. player.monster_attacks(x,y)
 3346. elif self.npcs[y][x].range_throw_stone > 0:
 3347. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3348. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a stone!')
 3349. chance = 9 - count
 3350. coin = random.randint(0,9)
 3351. if coin < chance:
 3352. sfx.play('hit')
 3353. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3354. message.add('The stone hits you.(1 damage)')
 3355. player.lp -= 1
 3356. else:
 3357. sfx.play('throw')
 3358. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3359. message.add('The stone misses you.')
 3360. elif self.npcs[y][x].range_throw_dart > 0:
 3361. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3362. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a dart!')
 3363. chance = 9 - count
 3364. coin = random.randint(0,9)
 3365. if coin < chance:
 3366. sfx.play('hit')
 3367. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3368. message.add('The dart hits you.(2 damage)')
 3369. player.lp -= 2
 3370. else:
 3371. sfx.play('throw')
 3372. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3373. message.add('The dart misses you.')
 3374. elif self.npcs[y][x].range_throw_knife > 0:
 3375. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3376. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a throwing knife')
 3377. chance = 9 - count
 3378. coin = random.randint(0,9)
 3379. if coin < chance:
 3380. sfx.play('hit')
 3381. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 3382. message.add('The throwing knife hits you.(3 damage)')
 3383. player.lp -= 3
 3384. else:
 3385. sfx.play('throw')
 3386. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 3387. message.add('The throwing knife misses you.')
 3388. run = False
 3389. count += 1
 3390. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3391. if (self.npcs[y][x].range_throw_stone !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_dart !=0 or self.npcs[y][x].range_throw_knife !=0):
 3392. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3393. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3394. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3395. good_moves = []
 3396. for k in range (0, len(moves)):
 3397. if distances[k] < distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster smaller
 3398. good_moves.append(moves[k])
 3399. else:
 3400. good_moves = moves
 3401. if len(good_moves) == 0:
 3402. good_moves = moves
 3403. if len(good_moves) > 1:
 3404. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3405. else:
 3406. ran = 0
 3407. do_move = good_moves[ran]
 3408. else:
 3409. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3410. #the most important thing about stealing monsters is that their default corps_style has to be 'thief' and their corps_lvl has to be 0. Otherwise they would not work proper.
 3411. if player.inventory.materials.gem > 0:
 3412. ran = random.randint(0,99)
 3413. if ran < self.npcs[y][x].close_steal:
 3414. player.inventory.materials.gem -= 1
 3415. self.npcs[y][x].corps_lvl += 1
 3416. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],8)
 3417. screen.write_hit_matrix(x,y,9)
 3418. sfx.play('steal')
 3419. steal_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name + ' steals a gem from you.'
 3420. message.add(steal_string)
 3421. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3422. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3423. #casting flames
 3424. ran = random.randint(0,99)
 3425. if ran < self.npcs[y][x].close_flame and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3426. #Step 0: Check if any (other) monsters are near by
 3427. sfx.play('flame')
 3428. monster_num = 0
 3429. for yy in range(y-1,y+2):
 3430. for xx in range(x-1,x+2):
 3431. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3432. monster_num += 1
 3433. if monster_num == 1:#there is no other monster near by
 3434. num_flames = 0
 3435. for yyy in range(y-1,y+2):
 3436. for xxx in range(x-1,x+2):
 3437. if xxx != x or yyy != y:
 3438. if self.tilemap[yyy][xxx].replace == None and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'solid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'low_liquid' and self.tilemap[yyy][xxx].move_group != 'swim':
 3439. replace = self.tilemap[yyy][xxx]
 3440. self.tilemap[yyy][xxx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 3441. self.tilemap[yyy][xxx].replace = replace
 3442. self.countdowns.append(countdown('flame',xxx,yyy,3))
 3443. num_flames+=1
 3444. if num_flames > 0:
 3445. flame_string = 'A '+ self.npcs[y][x].name + ' casts a flame spell!'
 3446. message.add(flame_string)
 3447. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3448. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3449. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3450. #vampirism
 3451. ran = random.randint(0,99)
 3452. if ran < self.npcs[y][x].close_vampirism:
 3453. player.lp -= 1
 3454. self.npcs[y][x].lp += 1
 3455. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],18)
 3456. screen.write_hit_matrix(x,y,19)
 3457. sfx.play('vampire')
 3458. vamp_string = 'A ' + self.npcs[y][x].name +' sucks your blood.'
 3459. message.add(vamp_string)
 3460. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3461. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3462. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3463. #steal items
 3464. ran = random.randint(0,99)
 3465. if ran < self.npcs[y][x].close_stealItem:
 3466. #0: Find parent
 3467. parent_pos = False
 3468. parent_id = self.npcs[y][x].personal_id.replace('_child','')
 3469. for yy in range(0,max_map_size):
 3470. for xx in range(0,max_map_size):
 3471. if self.npcs[yy][xx] != 0 and self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3472. parent_pos = (xx,yy)
 3473. if parent_pos != False:
 3474. if len(self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items) < 7:
 3475. p_check = True
 3476. else:
 3477. p_check = False
 3478. if p_check == True:
 3479. all_bp = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Axe','Pickaxe','Hand')
 3480. final_bp = ['None',]
 3481. for i in range(0,len(all_bp)-1):
 3482. if player.inventory.wearing[all_bp[i]] != player.inventory.nothing:
 3483. final_bp.append(all_bp[i])
 3484. del final_bp[0]
 3485. if len(final_bp) > 0:
 3486. if len(final_bp) == 1:
 3487. ran = 0
 3488. else:
 3489. ran = random.randint(0,len(final_bp)-1)
 3490. item = player.inventory.wearing[final_bp[ran]]
 3491. player.inventory.wearing[final_bp[ran]] = player.inventory.nothing
 3492. self.containers[parent_pos[1]][parent_pos[0]].items.append(item)
 3493. mes = 'A '+self.npcs[y][x].name+' steals your '+item.name+'!'
 3494. message.add(mes)
 3495. sfx.play('steal')
 3496. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],21)
 3497. screen.write_hit_matrix(parent_pos[0],parent_pos[1],22)
 3498. self.npcs[y][x].lp = 0
 3499. if self.npcs[y][x].move_done == 0 and self.npcs[y][x].num_special > 0:
 3500. #throw explosives
 3501. ran = random.randint(0,99)
 3502. if ran < self.npcs[y][x].close_throwExplosive:
 3503. positions = []
 3504. for yy in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 3505. for xx in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 3506. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].use_group == 'None':
 3507. positions.append((xx,yy))
 3508. if len(positions) > 0:
 3509. sfx.play('throw')
 3510. screen.write_hit_matrix(x,y,20)
 3511. ran = random.randint(0,len(positions)-1)
 3512. pos = positions[ran]
 3513. screen.write_hit_matrix(pos[0],pos[1],16)
 3514. coin = random.randint(0,3)
 3515. if coin == 0:
 3516. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws a bomb!')
 3517. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3518. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][0])
 3519. self.countdowns.append(countdown('bomb3',pos[0],pos[1],1))
 3520. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3521. else:
 3522. message.add('A '+self.npcs[y][x].name+' throws an explosive!')
 3523. replace = self.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 3524. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['effect'][7])
 3525. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 3526. self.npcs[y][x].move_done = 1
 3527. self.npcs[y][x].num_special -= 1
 3528. if self.npcs[y][x].move_done == 0:
 3529. player.monster_attacks(x,y)
 3530. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3531. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'flee':
 3532. if distances[0] > 4: #moves[0] is always the position of the monster right now, so distances 0 is always it's distance towards the player
 3533. if len(moves) > 1:
 3534. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3535. else:
 3536. ran = 0
 3537. do_move = moves[ran]
 3538. else:
 3539. if len(moves) > 0:#if no move is possible at least the 'move' of stay still must remain
 3540. good_moves = []
 3541. for k in range (0, len(moves)):
 3542. if distances[k] > distances[0] or distances[k] == distances[0]:#if the possible move makes the distance between player and monster bigger or at least the same
 3543. good_moves.append(moves[k])
 3544. else:
 3545. good_moves = moves
 3546. if len(good_moves) == 0:
 3547. good_moves = moves
 3548. if len(good_moves) > 1:
 3549. ran = random.randint(0,len(good_moves)-1)
 3550. else:
 3551. ran = 0
 3552. do_move = good_moves[ran]
 3553. elif self.npcs[y][x].AI_style == 'ignore':
 3554. if len(moves) > 1:
 3555. ran = random.randint(0,len(moves)-1)
 3556. else:
 3557. ran = 0
 3558. do_move = moves[ran]
 3559. #IV. Move the monster
 3560. if do_move != 'foo':
 3561. border = random.randint(1,9)
 3562. if border > self.npcs[y][x].move_border:
 3563. self.npcs[y][x].move_done = 1#set the move_done switch on
 3564. helper = self.npcs[y][x]#copy the monster
 3565. self.npcs[y][x] = 0 #del the monster at the old position
 3566. self.npcs[do_move[1]][do_move[0]] = helper# set monster to the new position
 3567. def monster_die(self,x,y,xp = None):
 3568. #this function is called when the player kills a monster. the x and the y variables are to define the location of the monster
 3569. monster_x = x
 3570. monster_y = y
 3571. real_drop = False
 3572. if self.tilemap[y][x].replace == None:
 3573. test_replace = True
 3574. else:
 3575. test_replace = False
 3576. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3577. test_replace = True
 3578. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' vanishes!'
 3579. if test_replace != True or self.tilemap[y][x].drops_here != True:
 3580. location_list = [(monster_x,monster_y),]
 3581. for yy in range(y-1,y+2):
 3582. for xx in range(x-1,x+2):
 3583. if self.tilemap[yy][xx].replace == None and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3584. test_replace = True
 3585. else:
 3586. test_replace = False
 3587. if test_replace == True and self.tilemap[yy][xx].drops_here and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil':
 3588. location_list.append((xx,yy))
 3589. if len(location_list) > 1:
 3590. del location_list[0]
 3591. if len(location_list) == 1:
 3592. x = location_list[0][0]
 3593. y = location_list[0][1]
 3594. else:
 3595. ran = random.randint(0,len(location_list)-1)
 3596. x = location_list[ran][0]
 3597. y = location_list[ran][1]
 3598. if test_replace == True and self.tilemap[y][x].drops_here: #only on empty fields corps can be spawned
 3599. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'dryade' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0].techID and self.tilemap[y][x].can_grown: #dryades can leave behind a seppling when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3600. coin = random.randint(0,99)
 3601. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3602. replace = self.tilemap[y][x]
 3603. self.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][10]#<---sepling
 3604. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3605. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns into a new tree!'
 3606. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'troll' and self.tilemap[y][x].techID != tl.tlist['misc'][0]: #trolls can leave behind a rock when they are killed(corpse_lvl dosn't matter)/low water isn't allowed
 3607. coin = random.randint(0,99)
 3608. if coin < 50:#there is a chance of 50%
 3609. replace = self.tilemap[y][x]
 3610. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][14])#<---rock
 3611. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3612. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' turns to stone!'
 3613. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'human': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3614. coin = random.randint(0,99)
 3615. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3616. real_drop = True
 3617. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3618. replace = self.tilemap[y][x]
 3619. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3620. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3621. items = []
 3622. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3623. for i in range (0, max_items):
 3624. #possible drops of a humanoid monster are equipment items and food items
 3625. coin = random.randint(0,99)
 3626. if coin < 65: #there is a chance of 65% that a item becomes a eqipment item
 3627. material = random.randint(0,20) #all materials are allowed
 3628. classes = ('spear','sword','axe','hammer','shoes','cuisse','helmet','armor','wand','rune','rune staff','artefact','ring','amulet','necklace','talisman','pickaxe')
 3629. kind = classes[random.randint(0,len(classes)-1)]#all classes of objects are allowed
 3630. plus = random.randint(-2,+2)# a plus between -2 and +2 is possible
 3631. state = random.randint(10,85)#the state of this used objects will always be between 10% and 80%
 3632. curse_chance = random.randint(0,30)
 3633. if curse_chance < material:
 3634. curse = 0
 3635. elif curse_chance == material:
 3636. curse = 2
 3637. else:
 3638. curse = 1
 3639. item = item_wear(kind,material,plus,state,curse)
 3640. elif coin < 68: #there is a chance of 3% to drop a simple blueprint
 3641. blueprint = random.randint(15,20)
 3642. item = deepcopy(il.ilist['misc'][blueprint])
 3643. elif coin < 80: #there is a chance of 12% to drop a torch or a throwable:
 3644. item_list = (il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][44],il.ilist['misc'][78],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][80])
 3645. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3646. item = deepcopy(item_list[ran])
 3647. else:
 3648. coin2 = random.randint(0,1)
 3649. if coin == 1:
 3650. item = deepcopy(il.ilist['food'][random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)])
 3651. else:
 3652. item_list = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77])
 3653. ran = random.randint(0,len(item_list)-1)
 3654. item = deepcopy(item_list[ran])
 3655. items.append(item)
 3656. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3657. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'animal': #humanoid monsters can leave behind humanoid remains when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3658. coin = random.randint(0,99)
 3659. if coin < 15:#there is a chance of 15%
 3660. real_drop = True
 3661. replace = self.tilemap[y][x]
 3662. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][21])#<--animal remains
 3663. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3664. items = []
 3665. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3666. for i in range (0, max_items):
 3667. #animals drop flesh. the corpslvl says how much
 3668. items.append(deepcopy(il.ilist['food'][9]))#<---raw meat
 3669. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3670. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3671. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'scrollkeeper': #scrollkeepers can leave behind humanoid remains with scrolls and spellbooks when they die. the corps_lvl says how much items are stored inside them
 3672. coin = random.randint(0,99)
 3673. if coin < 10:#there is a chance of 10%
 3674. real_drop = True
 3675. die_mess = 'The ' + self.npcs[monster_y][monster_x].name + ' dies!'
 3676. replace = self.tilemap[y][x]
 3677. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#<--humanoid remains
 3678. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3679. items = []
 3680. max_items = max(1,self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3681. for i in range (0, max_items):
 3682. #possible drops of a scrollkeeper are scrolls and spellbooks
 3683. coin = random.randint(0,99)
 3684. if coin < 75: #there is a chance of 75% that a item becomes a scroll
 3685. scrolls = (il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][29],il.ilist['misc'][31],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][35],il.ilist['misc'][37],il.ilist['misc'][45],il.ilist['misc'][82])
 3686. ran = random.randint(0,len(scrolls)-1)
 3687. item = deepcopy(scrolls[ran])
 3688. else:
 3689. books = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 3690. ran = random.randint(0,len(books)-1)
 3691. item = deepcopy(books[ran])
 3692. items.append(item)
 3693. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3694. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'miner':
 3695. if self.npcs[monster_y][monster_x].techID == ml.mlist['special'][0].techID:#this is a vase
 3696. die_mess = 'The vase shatters.'
 3697. ran = random.randint(0,99)
 3698. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #for miners the corps_lvl determinates the chance of getting a gem
 3699. real_drop = True
 3700. replace = self.tilemap[y][x]
 3701. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3702. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3703. elif ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl*4:#for miners the corps_lvl determinates the chance of getting some ore. Its the chance to get a gem * 3
 3704. real_drop = True
 3705. replace = self.tilemap[y][x]
 3706. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])#set a lost ore
 3707. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3708. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'thief':
 3709. if self.tilemap[y][x].replace == None and self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl > 0:
 3710. real_drop = True
 3711. replace = self.tilemap[y][x]
 3712. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])#set a lost gem
 3713. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3714. self.tilemap[y][x].conected_resources = ('gem',self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)#for thiefs the corps lvl determinates the number of gems they are dropping
 3715. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'reset_parent':
 3716. parent_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id.replace('_child','')
 3717. for yy in range(0,max_map_size):
 3718. for xx in range(0,max_map_size):
 3719. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3720. if self.npcs[yy][xx].personal_id == parent_id:
 3721. self.npcs[yy][xx].num_special += 1
 3722. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kill_childs':
 3723. child_id = self.npcs[monster_y][monster_x].personal_id + '_child'
 3724. for yy in range(0,max_map_size):
 3725. for xx in range(0,max_map_size):
 3726. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3727. if self.npcs[yy][xx].personal_id == child_id:
 3728. self.npcs[yy][xx] = 0
 3729. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'kobold_fear':
 3730. for yy in range(y-7,y+8):
 3731. for xx in range(x-7,x+8):
 3732. try:
 3733. if self.npcs[yy][xx].techID == ml.mlist['kobold'][1].techID and self.npcs[yy][xx].name != 'frightened kobold':
 3734. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(self.npcs[yy][xx])#only to be sure
 3735. self.npcs[yy][xx].name = 'frightened kobold'
 3736. self.npcs[yy][xx].sprite_pos = (5,3)
 3737. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_strength*0.6)
 3738. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_strength*0.6)
 3739. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.p_defense*0.6)
 3740. self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense = int(self.npcs[yy][xx].basic_attribute.m_defense*0.6)
 3741. screen.write_hit_matrix(xx,yy,17)
 3742. coin = random.randint(0,1)
 3743. if coin == 1:
 3744. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'flee'
 3745. except:
 3746. None
 3747. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vase':
 3748. die_mess = 'The vase shatters and monsters jump out.'
 3749. monster_count = 0
 3750. for yy in range(y-1,y+2):
 3751. for xx in range(x-1,x+2):
 3752. if yy != player.pos[1] or xx!= player.pos[0]:
 3753. if self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and self.tilemap[yy][xx].damage == 0:
 3754. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][2])#set vase monsters
 3755. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2])
 3756. if player.difficulty == 4:
 3757. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3758. monster_count += 1
 3759. if monster_count > 0:
 3760. die_mess = 'The vase shatters and '+str(monster_count)+' monsters jump out.'
 3761. else:
 3762. die_mess = 'The vase shatters.'
 3763. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3764. die_mess = 'The mimic wakes up.'
 3765. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3766. die_mess = 'You smash the cage!'
 3767. sfx.play('destroy_cage')
 3768. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'make_blobs':
 3769. counter = 0
 3770. blob_lvl = max(self.npcs[monster_y][monster_x].lvl-1,0)
 3771. for yy in range(y-1,y+2):
 3772. for xx in range(x-1,x+2):
 3773. if yy != y or xx != x:
 3774. not_player_pos = yy != player.pos[1] or xx != player.pos[0]
 3775. if self.tilemap[yy][xx].move_group == 'soil' and not_player_pos == True and self.npcs[yy][xx] == 0:
 3776. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['special'][15])#set a green blob
 3777. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],preset_lvl=blob_lvl)
 3778. if player.difficulty == 4:
 3779. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3780. counter += 1
 3781. if counter == 1:
 3782. die_mess = 'The giant blob leaves behind a small blob.'
 3783. elif counter > 1:
 3784. die_mess = 'The giant blob bursts into '+str(counter)+' small blobs.'
 3785. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'vanish':
 3786. ran = random.randint(0,99)
 3787. if ran <= self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl: #the corps_lvl determinates the chance of getting a present
 3788. real_drop = True
 3789. replace = self.tilemap[y][x]
 3790. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][13])#set a present
 3791. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3792. item_ran = random.randint(0,99)
 3793. if item_ran < 25:
 3794. items = [il.ilist['misc'][43]]#set a heavy bag
 3795. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3796. elif item_ran < 50:
 3797. choose_ran = random.randint(0,len(il.ilist['clothe'])-1)
 3798. items = [il.ilist['clothe'][choose_ran]]
 3799. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3800. elif item_ran < 95:
 3801. r = random.randint(3,7)
 3802. items = [il.ilist['misc'][r]]#set a workbench
 3803. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3804. else:
 3805. items = [il.ilist['misc'][70]]#set a book of skill
 3806. self.add_container(items,x,y,deep_copy=True,checkIt=True)
 3807. ############ADD MORE HERE###############
 3808. if real_drop == True:
 3809. screen.write_hit_matrix(x,y,16)
 3810. if self.npcs[monster_y][monster_x].move_border < 10:
 3811. screen.write_hit_matrix(monster_x,monster_y,13)
 3812. if self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'mimic':
 3813. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['special'][4])#set a mimic
 3814. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3815. if player.difficulty == 4:
 3816. self.npcs[monster_y][monster_x].AI_style = 'ignore'
 3817. elif self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_low' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_medium' or self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style == 'cage_high':
 3818. list_name = self.npcs[monster_y][monster_x].corps_style.replace('cage_','')
 3819. player.villager[list_name].append(self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl)
 3820. self.npcs[monster_y][monster_x] = deepcopy(ml.mlist['rescued'][self.npcs[monster_y][monster_x].corps_lvl])
 3821. self.set_monster_strength(monster_x,monster_y,player.pos[2])
 3822. else:
 3823. self.npcs[monster_y][monster_x] = 0 #always del the monster if it is no mimic or cage
 3824. self.make_monsters_angry(monster_x,monster_y,'kill')
 3825. self.monster_count -= 1
 3826. if xp != None:
 3827. die_mess = die_mess + ' [+' + str(xp) + 'xp]'
 3828. message.add(die_mess)
 3829. return True
 3830. def make_shops(self):
 3831. num = int((max_map_size*max_map_size) / (50*50))
 3832. for i in range (0,num):
 3833. run = True
 3834. while run:
 3835. poses = self.find_all_moveable(False,False)
 3836. ran = random.randint(0,len(poses)-1)
 3837. pos = poses[ran]
 3838. if min(pos[0],pos[1]) > 4 and max(pos[0],pos[1]) < max_map_size-4:
 3839. run = False
 3840. x = pos[0]
 3841. y = pos[1]
 3842. for yy in range(y-2,y+3):
 3843. for xx in range(x-2,x+3):
 3844. self.npcs[yy][xx] = 0 #always del the monsters
 3845. if xx == x-2 or xx == x+2 or yy == y-2 or yy == y+2:
 3846. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])
 3847. else:
 3848. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])
 3849. self.tilemap[y][x-2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3850. self.tilemap[y][x+2] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3851. self.tilemap[y-2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3852. self.tilemap[y+2][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])
 3853. if self.map_type == 'orcish_mines':
 3854. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][1])
 3855. elif self.map_type == 'grot':
 3856. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][2])
 3857. else:
 3858. self.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][0])#the elfish shopkeeper is only for fallback...In the elfish fortress the shops are spawned on a other way
 3859. def make_monsters_angry(self,x,y,style):
 3860. for yy in range(y-3,y+4):
 3861. for xx in range(x-3,x+4):
 3862. try:
 3863. if self.npcs[yy][xx] != 0:
 3864. if self.npcs[yy][xx].anger == style:
 3865. lvl = self.npcs[yy][xx].lvl
 3866. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(ml.mlist['angry_monster'][self.npcs[yy][xx].anger_monster])
 3867. self.set_monster_strength(xx,yy,player.pos[2],lvl)
 3868. if player.difficulty == 4:
 3869. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 3870. except:
 3871. None
 3872. def time_pass(self):
 3873. #This function refresches the map for every day that past since players last visit... make plants growing etc.
 3874. if self.last_visit != time.day_total:
 3875. screen.render_load(10)
 3876. past_time = time.day_total - self.last_visit
 3877. if past_time < 0:
 3878. past_time = 364 - past_time
 3879. for c in range (0,past_time):
 3880. for y in range (0,max_map_size):
 3881. for x in range(0,max_map_size):
 3882. tile = self.tilemap[y][x]
 3883. #######Life of plants######
 3884. #1. Scrub
 3885. if tile.grow_group == 'scrub':
 3886. rand = random.randint(0,99)
 3887. if rand < 50:
 3888. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3889. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3890. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3891. if tile.grow_group == 'scrub_buds':
 3892. rand = random.randint(0,99)
 3893. if rand < 90:
 3894. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3895. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3896. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3897. if tile.grow_group == 'scrub_blossom':
 3898. rand = random.randint(0,99)
 3899. if rand < 80:
 3900. scrubs = random.randint(0,2)
 3901. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3902. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[scrubs][0]][tile.conected_tiles[scrubs][1]])
 3903. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3904. if tile.grow_group == 'scrub_berries':
 3905. rand = random.randint(0,99)
 3906. if rand < 50:
 3907. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3908. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3909. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3910. elif rand > 49 and rand < 75:
 3911. numbers =(-1,1)
 3912. for yy in numbers:
 3913. for xx in numbers:
 3914. try:
 3915. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3916. coin = random.randint(0,99)
 3917. if coin < 25: #25%
 3918. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3919. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy([tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3920. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3921. except:
 3922. None
 3923. if tile.grow_group == 'scrub_scruffy':
 3924. rand = random.randint(0,99)
 3925. if rand < 90:
 3926. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3927. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3928. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3929. else:
 3930. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3931. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3932. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3933. if tile.grow_group == 'scrub_grow':
 3934. rand = random.randint(0,99)
 3935. if rand < 90:
 3936. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3937. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3938. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3939. #2.Tree
 3940. if tile.grow_group == 'tree_grow':
 3941. rand = random.randint(0,99)
 3942. if rand < 80 and self.npcs[y][x] == 0:
 3943. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3944. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3945. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3946. if tile.grow_group == 'tree':
 3947. rand = random.randint(0,99)
 3948. if rand < 5:
 3949. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3950. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 3951. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3952. elif rand > 69:
 3953. numbers =(-2,2)
 3954. for yy in numbers:
 3955. for xx in numbers:
 3956. try:
 3957. if self.tilemap[y+yy][x+xx].can_grown == True:
 3958. coin = random.randint(0,3)
 3959. if coin == 0:
 3960. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3961. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3962. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3963. except:
 3964. None
 3965. #3.Herb
 3966. if tile.grow_group == 'herblike':
 3967. rand = random.randint(0,99)
 3968. if rand < 20:
 3969. replace = self.tilemap[y][x].replace
 3970. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3971. self.tilemap[y][x].replace = replace
 3972. #4. Blue Mushrooms
 3973. if tile.grow_group == 'mushroom_mud':
 3974. rand = random.randint(0,99)
 3975. if rand < 5:
 3976. for yy in range(-1,1):
 3977. for xx in range(-1,1):
 3978. try:
 3979. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#here is mud
 3980. cent = random.randint(0,99)
 3981. if cent < 25 :
 3982. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3983. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 3984. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 3985. except:
 3986. None
 3987. #5. Brown Mushrooms
 3988. if tile.grow_group == 'mushroom_treelike':
 3989. rand = random.randint(0,99)
 3990. if rand < 5:
 3991. for yy in range(-1,1):
 3992. for xx in range(-1,1):
 3993. try:
 3994. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 3995. cent = random.randint(0,99)
 3996. if cent < 25 :
 3997. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 3998. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]])
 3999. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4000. except:
 4001. None
 4002. elif rand < 30:#make a giant mushroom
 4003. replace = self.tilemap[y][x].replace
 4004. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]])
 4005. self.tilemap[y][x].replace = replace
 4006. #6. Purple Mushrooms
 4007. if tile.grow_group == 'mushroom': #let grow new mushrooms and let the old ones die(5%)
 4008. rand = random.randint(0,99)
 4009. if rand < 5:
 4010. for yy in range(-1,1):
 4011. for xx in range(-1,1):
 4012. try:
 4013. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#here is cave ground
 4014. cent = random.randint(0,99)
 4015. if cent < 25 :
 4016. replace = self.tilemap[y+yy][x+xx]
 4017. self.tilemap[y+yy][x+xx] = deepcopy(tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]])
 4018. self.tilemap[y+yy][x+xx].replace = replace
 4019. except:
 4020. None
 4021. #7. Agriculture
 4022. if tile.grow_group == 'agri0':
 4023. rand = random.randint(0,99)
 4024. if rand < 50:
 4025. if self.map_type == 'overworld':
 4026. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0][0]][tile.conected_tiles[0][1]]
 4027. elif self.map_type == 'cave' or self.map_type == 'desert_cave':
 4028. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[1][0]][tile.conected_tiles[1][1]]
 4029. elif self.map_type == 'desert':
 4030. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[2][0]][tile.conected_tiles[2][1]]
 4031. if tile.grow_group == 'agri1': #let something grow on a acriculture (final, at the overworld) (50%)
 4032. rand = random.randint(0,99)
 4033. if rand < 50:
 4034. self.tilemap[y][x] = tl.tlist[tile.conected_tiles[0]][tile.conected_tiles[1]]
 4035. #8. Vanish
 4036. if tile.grow_group == 'vanish':
 4037. rand = random.randint(0,99)
 4038. if rand < 50:
 4039. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4040. self.containers[y][x] = 0
 4041. #9. Magic shops
 4042. if tile.techID == tl.tlist['shop'][4].techID and player.on_map != 'shop_0_0':
 4043. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4044. #######Misc#######
 4045. #0. Rubble
 4046. if tile.techID == tl.tlist['functional'][26].techID:
 4047. rand = random.randint(0,99)
 4048. if rand < 20:
 4049. count_rubble = 0
 4050. count_sand = 0
 4051. count_grass = 0
 4052. count_cave = 0
 4053. for yy in range(y-1,y+2):
 4054. for xx in range(x-1,x+2):
 4055. if self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['functional'][26]:#this is rubble
 4056. count_rubble += 1
 4057. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['local'][0]:#this is grass
 4058. count_grass += 1
 4059. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['extra'][0]:#this is sand
 4060. count_sand += 1
 4061. elif self.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['global_caves'][0]:#this is cave
 4062. count_cave +=1
 4063. if count_rubble < 8: #this tile isnt surrounded by rubble
 4064. if count_cave > 1:
 4065. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][0])
 4066. elif count_grass >= count_sand:
 4067. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 4068. else:
 4069. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][0])
 4070. #########add other events for growing plants etc here########
 4071. self.last_visit = time.day_total #change the day of last visit to today to prevent the map of changed a second time for this day
 4072. for i in range(0,len(player.inventory.food)):#let the food rot in the players inventory
 4073. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing:
 4074. player.inventory.food[i].rot()
 4075. if player.on_map != 'shop_0_0':
 4076. shop_num = int((max_map_size**2)/(50**2))
 4077. self.spawn_magic_shops(shop_num)
 4078. screen.render_load(5)
 4079. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 4080. def exchange(self,old_tile,new_tile,use_deepcopy=False):
 4081. for y in range (0,max_map_size):
 4082. for x in range (0,max_map_size):
 4083. if self.tilemap[y][x].techID == old_tile.techID:
 4084. if use_deepcopy == False:
 4085. self.tilemap[y][x] = new_tile
 4086. else:
 4087. self.tilemap[y][x] = deepcopy(new_tile)
 4088. def find_first(self,tile):
 4089. for y in range (0,max_map_size):
 4090. for x in range (0,max_map_size):
 4091. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID:
 4092. return [x,y]
 4093. if self.tilemap[y][x].name == tile.name:#fallback
 4094. return [x,y] #
 4095. return False
 4096. def find_any(self,tile):
 4097. found = []
 4098. for y in range(0,max_map_size):
 4099. for x in range(0,max_map_size):
 4100. if self.tilemap[y][x].techID == tile.techID and self.npcs[y][x] == 0:
 4101. found.append((x,y))
 4102. if found == []:
 4103. return False
 4104. elif len(found) == 1:
 4105. return found[0]
 4106. else:
 4107. ran = random.randint(0,len(found)-1)
 4108. return found[ran]
 4109. def find_all_moveable(self,ignore_water = True,ignore_player_pos = False, ignore_no_spawn = True):
 4110. cordinates_list = []
 4111. for y in range (0, max_map_size):
 4112. for x in range (0,max_map_size):
 4113. moveable = False
 4114. if ignore_water == True:
 4115. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil':
 4116. moveable = True
 4117. else:
 4118. if self.tilemap[y][x].move_group == 'soil' or self.tilemap[y][x].move_group == 'low_liquid':
 4119. moveable = True
 4120. if ignore_player_pos == True:
 4121. player_pos_check = False
 4122. else:
 4123. if (x - entrance_x < -7) or (y - entrance_y < -7) or (x - entrance_x > 7) or (y - entrance_y > 7):
 4124. player_pos_check = False
 4125. else:
 4126. player_pos_check = True
 4127. spawn_check = True
 4128. if ignore_no_spawn == False:
 4129. if self.tilemap[y][x].no_spawn == True:
 4130. spawn_check = False
 4131. if (moveable == True) and (self.tilemap[y][x].damage == False) and (player_pos_check == False) and (spawn_check == True) and self.npcs[y][x] == 0:
 4132. cordinates_list.append((x,y))
 4133. if len(cordinates_list) > 0:
 4134. return cordinates_list
 4135. else:
 4136. return False
 4137. def add_container(self, inventory, x, y, deep_copy = True, checkIt = False):
 4138. self.containers[y][x] = container(inventory,deep_copy)
 4139. if checkIt == True:
 4140. if self.check_container(x,y) != True:
 4141. print('Container creation failed!')
 4142. self.containers[y][x] = 0
 4143. self.tilemap[y][x] = self.tilemap[y][x].replace
 4144. def check_container(self,x,y):
 4145. if self.tilemap[y][x].replace != None and len(self.containers[y][x].items) > 0:
 4146. return True
 4147. else:
 4148. return False
 4149. def special_check(self,x,y):
 4150. sfx_flame = False
 4151. sfx_vapor = False
 4152. for yy in range(y-7,y+8):
 4153. for xx in range(x-7,x+8):
 4154. try:
 4155. if (self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly flamable') and self.tilemap[yy][xx].replace != None:
 4156. heat_source = 0
 4157. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4158. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4159. try:
 4160. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4161. heat_source += 1
 4162. except:
 4163. None
 4164. if heat_source > 0:
 4165. if self.tilemap[yy][xx].special_group == 'flamable':
 4166. ran = random.randint(0,9)
 4167. else:
 4168. ran = 9
 4169. if ran > 5:
 4170. sfx_flame = True
 4171. self.containers[yy][xx] = 0
 4172. self.countdowns.append(countdown('flame',xx,yy,self.tilemap[yy][xx].special_num))
 4173. replace = self.tilemap[yy][xx].replace
 4174. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['effect'][4])
 4175. self.tilemap[yy][xx].replace = replace
 4176. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'explosive' or self.tilemap[yy][xx].special_group == 'highly explosive':
 4177. heat_sources = 0
 4178. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4179. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4180. try:
 4181. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4182. heat_sources += 1
 4183. except:
 4184. None
 4185. if heat_sources > 0:
 4186. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive':
 4187. ran = random.randint(0,9)
 4188. else:
 4189. ran = 9
 4190. if ran > 5:
 4191. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xx,yy,1))
 4192. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4193. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4194. try:
 4195. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'explosive' or elf.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'highly explosive':
 4196. self.countdowns.append(countdown('bomb1',xxx,yyy,1))
 4197. except:
 4198. None
 4199. elif self.tilemap[yy][xx].special_group == 'vaporable':
 4200. heat_sources = 0
 4201. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4202. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4203. try:
 4204. if self.tilemap[yyy][xxx].special_group == 'hot':
 4205. heat_sources += 1
 4206. except:
 4207. None
 4208. if heat_sources >= self.tilemap[yy][xx].special_num:
 4209. sfx.vapor = True
 4210. self.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['misc'][1])#mud
 4211. except:
 4212. None
 4213. if sfx_flame == True:
 4214. sfx.play('flame')
 4215. if sfx_vapor == True:
 4216. sfx.play('steam')
 4217. def spawn_monster_groups(self,leader,follower,max_group_size):
 4218. for y in range(0,max_map_size):
 4219. for x in range(0,max_map_size):
 4220. if self.npcs[y][x] != 0 and self.npcs[y][x].techID == leader.techID:
 4221. m_count = 1
 4222. for yy in range(y-1,y+2):
 4223. for xx in range(x-1,x+2):
 4224. if m_count < max_group_size and self.npcs[yy][xx] == 0 and self.tilemap[yy][xx].move_group in follower.move_groups:
 4225. self.npcs[yy][xx] = deepcopy(follower)
 4226. self.set_monster_strength(xx,yy,max(self.npcs[y][x].lvl-5,1))
 4227. if player.difficulty == 4:
 4228. self.npcs[yy][xx].AI_style = 'ignore'
 4229. m_count += 1
 4230. def make_special_monsters(self, min_no, max_no, on_tile, depth, monster_type='vase'):
 4231. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4232. for i in range(0,size):
 4233. num_monster = random.randint(min_no,max_no)
 4234. if num_monster > 0:
 4235. for z in range (0,num_monster):
 4236. pos = self.find_any(on_tile)
 4237. if monster_type == 'vase':
 4238. ran = random.randint(0,99)
 4239. if ran < 10:
 4240. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][1]) #spawn a monster vase
 4241. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4242. else:
 4243. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][0]) #spawn a vase
 4244. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4245. elif monster_type == 'mimic':
 4246. pos = self.find_any(on_tile)
 4247. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][3]) #spawn a sleeping mimic
 4248. self.npcs[pos[1]][pos[0]].attribute = attribute(0,0,0,0,0,1,0)
 4249. elif monster_type == 'demonic chest':
 4250. pos = self.find_any(on_tile)
 4251. self.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#cest
 4252. self.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(on_tile)
 4253. sb = (il.ilist['misc'][26],il.ilist['misc'][30],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][34],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][38],il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][83])
 4254. ran1 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4255. ran2 = random.randint(0,len(sb)-1)
 4256. items = [sb[ran1],sb[ran2]]
 4257. self.containers[pos[1]][pos[0]] = container(items,True)
 4258. self.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['special'][14])
 4259. self.set_monster_strength(pos[0],pos[1],depth)
 4260. #set monsters personal_id
 4261. self.npcs[pos[1]][pos[0]].personal_id = str(self.npcs[pos[1]][pos[0]].techID)+'_'+str(pos[0])+'_'+str(pos[1])+'_'+str(random.randint(0,9999))
 4262. def make_containers(self, min_no, max_no, on_tile, item_min, item_max, container_type='remains'):
 4263. size = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4264. for i in range(0,size):
 4265. num_container = random.randint(min_no,max_no)
 4266. if num_container > 0:
 4267. for z in range (0,num_container):
 4268. c_type = container_type
 4269. if c_type == 'chest':
 4270. ch = random.randint(0,99)
 4271. if ch < 5:
 4272. c_type = 'fridge'
 4273. place = self.find_any(on_tile)
 4274. inventory = []
 4275. num_items = random.randint(item_min,item_max)##############item_min,item_max
 4276. for t in range (0,num_items):
 4277. if c_type == 'chest':
 4278. coin = random.randint(0,1)
 4279. if coin == 0:#add equipmen
 4280. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4281. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4282. material = random.randint(0,20)
 4283. plus = random.randint(-3,3)
 4284. state = random.randint(80,100)
 4285. curse_chance = random.randint(0,30)
 4286. if curse_chance < material:
 4287. curse = 0
 4288. elif curse_chance == material:
 4289. curse = 2
 4290. else:
 4291. curse = 1
 4292. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curse, False)
 4293. inventory.append(item)
 4294. elif coin == 1:
 4295. items = []
 4296. for i in range(14,21):
 4297. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4298. for i in range(22,40):
 4299. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4300. for i in range(44,47):
 4301. items.append(il.ilist['misc'][i])
 4302. for j in range(6,9):
 4303. items.append(il.ilist['food'][j])
 4304. for j in range(13,25):
 4305. items.append(il.ilist['food'][j])
 4306. for j in range(29,32):
 4307. items.append(il.ilist['food'][j])
 4308. ran = random.randint(0,len(items)-1)
 4309. inventory.append(deepcopy(items[ran]))
 4310. elif c_type == 'remains':
 4311. classes = ['sword', 'axe', 'hammer', 'spear', 'helmet', 'armor', 'cuisse', 'shoes', 'wand', 'rune', 'rune staff', 'artefact', 'amulet', 'ring', 'talisman', 'necklace', 'pickaxe']
 4312. class_num = random.randint(0,len(classes)-1)
 4313. material = random.randint(0,20)
 4314. plus = random.randint(-3,3)
 4315. state = random.randint(20,60)
 4316. curses = (0,1,2)
 4317. curse_num = random.randint(0,2)
 4318. item = item_wear(classes[class_num], material, plus, state, curses[curse_num], False)
 4319. inventory.append(item)
 4320. elif c_type == 'fridge':
 4321. ran = random.randint(0,len(il.ilist['food'])-1)
 4322. inventory.append(deepcopy(il.ilist['food'][ran]))
 4323. if c_type == 'chest':
 4324. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4325. replace = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4326. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][4])#chest
 4327. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace
 4328. elif c_type == 'remains':
 4329. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4330. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4331. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][6])#remains
 4332. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4333. elif c_type == 'fridge':
 4334. replace_tile = self.tilemap[place[1]][place[0]]
 4335. self.add_container(inventory, place[0], place[1])
 4336. self.tilemap[place[1]][place[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][25])#fridge
 4337. self.tilemap[place[1]][place[0]].replace = replace_tile
 4338. def exchange_when_surrounded(self, tile_check, tile_replace, number_neighbors):
 4339. #check all cordinates for their neighbors(including them self) and exchange th tile when the number of neighbors with the same techID => number_neighbors
 4340. for y in range (0,max_map_size):
 4341. for x in range (0,max_map_size):
 4342. count = 0
 4343. for yy in range (-1,2):
 4344. for xx in range (-1,2):
 4345. try:
 4346. if self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_check.techID or self.tilemap[y+yy][x+xx].techID == tile_replace.techID:
 4347. count += 1
 4348. except:
 4349. None
 4350. if count >= number_neighbors:
 4351. self.tilemap[y][x] = tile_replace
 4352. def sget(self):
 4353. string = ''
 4354. for c in range (0,max_map_size):
 4355. for d in range (0,max_map_size):
 4356. if d != player.pos[0] or c != player.pos[1]:
 4357. if self.known[c][d] != 0:
 4358. string = string + self.tilemap[c][d].char
 4359. else:
 4360. string += '\033[0;30;40m '
 4361. else:
 4362. string = string + player.char
 4363. string = string + '\n'
 4364. return string
 4365. def spawn_magic_shops(self,num=1):
 4366. if self.name == 'shop_0_0':
 4367. return False
 4368. pos = []
 4369. for i in range(0,num):
 4370. for y in range(0,max_map_size):
 4371. for x in range(0,max_map_size):
 4372. if self.tilemap[y][x].move_group == 'solid':
 4373. num_soil = 0
 4374. try:
 4375. if self.tilemap[y-1][x].move_group == 'soil':
 4376. num_soil += 1
 4377. except:
 4378. None
 4379. try:
 4380. if self.tilemap[y+1][x].move_group == 'soil':
 4381. num_soil += 1
 4382. except:
 4383. None
 4384. try:
 4385. if self.tilemap[y][x-1].move_group == 'soil':
 4386. num_soil += 1
 4387. except:
 4388. None
 4389. try:
 4390. if self.tilemap[y][x+1].move_group == 'soil':
 4391. num_soil += 1
 4392. except:
 4393. None
 4394. if num_soil > 0:
 4395. pos.append((x,y))
 4396. if len(pos) < 1:
 4397. return False
 4398. ran = random.randint(0,len(pos)-1)
 4399. replace = deepcopy(self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]])
 4400. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]] = deepcopy(tl.tlist['shop'][4])
 4401. self.tilemap[pos[ran][1]][pos[ran][0]].replace = replace
 4402. #print('Shop at: '+str(pos[ran][0])+','+str(pos[ran][1]))
 4403. def set_sanctuary(self,startx,starty):
 4404. for y in range (starty-2, starty+3):
 4405. for x in range (startx-2, startx+3):
 4406. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][0])#sanctuary floor
 4407. if x == startx-2 or x == startx or x == startx+2:
 4408. if y == starty-2 or y == starty or y == starty+2:
 4409. self.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][1])#sanctuary pilar
 4410. self.tilemap[starty][startx] = deepcopy(tl.tlist['sanctuary'][2])#sanctuary spawn point
 4411. self.tilemap[starty-1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][20])#divine gift
 4412. self.tilemap[starty-1][startx].replace = tl.tlist['sanctuary'][0]
 4413. self.countdowns.append(countdown('gift_to_workbench',startx,starty-1,1))
 4414. material_pick = random.randint(0,10)
 4415. material_axe = random.randint(0,10)
 4416. material_amo = random.randint(0,10)
 4417. amo_classes = ('shoes','cuisse','armor','helmet')
 4418. ran = random.randint(0,3)
 4419. amo_class = amo_classes[ran]
 4420. pick = item_wear('pickaxe', material_pick,0)
 4421. axe = item_wear('axe',material_axe,0)
 4422. amo = item_wear(amo_class,material_amo,0)
 4423. ran_tunica = random.randint(0,2)
 4424. #original
 4425. self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][53],il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][51],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4426. #/original
 4427. # statue demo:
 4428. #list_t = [pick,axe]
 4429. #for f in range(55,70):
 4430. # list_t.append(il.ilist['misc'][f])
 4431. #self.add_container(list_t,startx,starty-1)
 4432. # build demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][16],il.ilist['misc'][22],il.ilist['misc'][23],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4433. # cloth demo: self.add_container([il.ilist['clothe'][8],il.ilist['clothe'][1],il.ilist['clothe'][2],il.ilist['clothe'][3],il.ilist['clothe'][4],il.ilist['clothe'][5],il.ilist['clothe'][6],il.ilist['clothe'][7]],startx,starty-1)
 4434. # magic demo: self.add_container([pick,axe,amo,il.ilist['misc'][81],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][24],il.ilist['clothe'][ran_tunica]],startx,starty-1)
 4435. self.tilemap[starty+1][startx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][1])#stair down
 4436. self.tilemap[starty+1][startx].damage = -1
 4437. self.tilemap[starty+1][startx].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4438. self.tilemap[starty+1][startx].build_here = False
 4439. self.tilemap[starty+1][startx].move_group = 'holy'
 4440. class world_class():
 4441. def __init__(self,tilelist):
 4442. global max_map_size
 4443. screen.render_load(0)
 4444. name = save_path + os.sep + 'world.data'
 4445. self.map_size = 52
 4446. self.startx = 0
 4447. self.starty = 0
 4448. try:
 4449. f = open(name, 'rb')
 4450. temp = p.load(f)
 4451. screen.render_load(1)
 4452. self.maplist = temp.maplist
 4453. self.map_size = temp.map_size
 4454. max_map_size = self.map_size
 4455. self.startx = temp.startx
 4456. self.starty = temp.starty
 4457. except:
 4458. screen.render_load(2)
 4459. if force_small_worlds == False:
 4460. self.choose_size()
 4461. self.maplist = []
 4462. for x in range (0,7):
 4463. self.maplist.append({})
 4464. screen.render_load(3)
 4465. pos = self.grassland_generator(0,0,30,80,5,int((max_map_size*max_map_size)/20))
 4466. self.startx = pos[0]
 4467. self.starty = pos[1]
 4468. self.cave_generator(4)
 4469. self.border_generator(6)
 4470. screen.render_load(5)
 4471. def default_map_generator(self, name, tiles, tilelist): #check if tilelist can be deleted
 4472. tilemap = []
 4473. for i in range (0,max_map_size):
 4474. tilemap.append([])
 4475. a = 0
 4476. for b in range (0,max_map_size):
 4477. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4478. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4479. b = 0
 4480. for a in range (1,max_map_size):
 4481. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4482. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4483. for a in range (1,max_map_size):
 4484. for b in range (1,max_map_size):
 4485. ran_same = random.randint(0,9)
 4486. if ran_same < 5 :
 4487. tilemap[a].append(tilemap[a-1][b])
 4488. elif ran_same < 8:
 4489. tilemap[a].append(tilemap[a][b-1])
 4490. else:
 4491. ran_num = random.randint(0,len(tl.tlist[tiles])-1)
 4492. tilemap[a].append(tl.tlist[tiles][ran_num])
 4493. m = maP(name ,tilemap)
 4494. return m
 4495. def border_generator(self,layer,style='default'):
 4496. if style == 'default':
 4497. cave_name = 'local_0_0'
 4498. elif style == 'desert':
 4499. cave_name = 'desert_0_0'
 4500. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4501. m.map_type = 'border'
 4502. m.fill(tl.tlist['functional'][0])#fill with border
 4503. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4504. def grot_generator(self,layer):
 4505. screen.render_load(15,1)
 4506. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4507. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4508. m.map_type = 'grot'
 4509. m.set_music('grot','grot',True)
 4510. m.build_type = 'None'
 4511. m.fill(tl.tlist['global_caves'][3])#fill with hard rock
 4512. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['misc'][0],(((max_map_size*max_map_size)/100)*40))#set low water
 4513. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4514. chance_ore = layer*5
 4515. chance_gem = layer*3
 4516. screen.render_load(15,10)
 4517. for y in range (0,max_map_size):
 4518. for x in range (0,max_map_size):
 4519. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4520. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4521. coin = random.randint(0,1)
 4522. percent = random.randint(1,100)
 4523. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4524. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4525. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4526. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4527. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4528. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4529. screen.render_load(15,40)
 4530. for y in range (0,max_map_size):
 4531. for x in range (0,max_map_size):
 4532. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4533. cent = random.randint(0,99)
 4534. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4535. replace = m.tilemap[y][x]
 4536. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4537. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4538. m.containers[y][x] = container([deepcopy(il.ilist['food'][1])])
 4539. screen.render_load(15,75)
 4540. num_lilys = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4541. for i in range (0,num_lilys):
 4542. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find low wather
 4543. try:
 4544. coin = random.randint(0,1)
 4545. if coin == 0:
 4546. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][10]#set a water lily
 4547. else:
 4548. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['misc'][14]#set a water lily with blossom
 4549. except:
 4550. None
 4551. screen.render_load(15,90)
 4552. pos = m.find_any(tl.tlist['misc'][0])#find any low water tile
 4553. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][15]#set stair up
 4554. entrance_x = pos[0]
 4555. entrance_y = pos[1]
 4556. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4557. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4558. try:
 4559. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4560. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4561. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4562. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4563. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4564. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4565. except:
 4566. None
 4567. m.make_shops()
 4568. m.spawn_monsters(3)
 4569. screen.render_load(15,99)
 4570. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4571. def elfish_generator(self,layer):
 4572. screen.render_load(16,1)
 4573. map_name = 'fortress_0_0'
 4574. m = self.default_map_generator(map_name,'global_caves', tilelist)
 4575. m.map_type = 'elfish_fortress'
 4576. m.set_music('elfish_fortress','elfish_fortress',True)
 4577. m.no_monster_respawn = True
 4578. m.build_type = 'None'
 4579. m.fill(tl.tlist['elfish'][0])
 4580. for y in range (10, max_map_size-10,10):
 4581. ran = random.randint(0,3)
 4582. for yy in range (y-1,y+2):
 4583. if ran < 3:
 4584. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(yy,yy),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4585. if ran < 3:
 4586. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y-2,y-2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4587. m.imp_connect((0,max_map_size-1),(y+2,y+2),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4588. screen.render_load(16,10)
 4589. for x in range (10, max_map_size-10,10):
 4590. ran = random.randint(0,3)
 4591. for xx in range (x-1,x+2):
 4592. if ran < 3:
 4593. m.imp_connect((xx,xx),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4594. if ran < 3:
 4595. m.imp_connect((x-2,x-2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4596. m.imp_connect((x+2,x+2),(0,max_map_size-1),tl.tlist['elfish'][3],tl.tlist['elfish'][1],tl.tlist['elfish'][1])
 4597. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4598. building_count = 0
 4599. run = True
 4600. screen.render_load(16,30)
 4601. while run:
 4602. pos=m.find_first(tl.tlist['elfish'][0])
 4603. if pos != False:
 4604. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][3])#fill with help passive
 4605. building_count += 1
 4606. else:
 4607. run = False
 4608. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4609. screen.render_load(16,50)
 4610. if building_count < 6:
 4611. return False #return false to make a loop if there are to less buildings inside the map
 4612. num_temples = int((float(building_count)/100)*10)
 4613. if num_temples == 0:
 4614. num_temples = 1
 4615. num_agriculture = int((float(building_count)/100)*10)
 4616. if num_agriculture == 0:
 4617. num_agriculture=1
 4618. num_meetingarea = int((float(building_count)/100)*10)
 4619. if num_meetingarea == 0:
 4620. num_meetingarea = 1
 4621. num_marketplace = int((float(building_count)/100)*10)
 4622. if num_marketplace == 0:
 4623. num_marketplace = 1
 4624. num_libaries = int((float(building_count)/100)*10)
 4625. if num_libaries == 0:
 4626. num_libaries = 1
 4627. num_dwellings = building_count-num_temples-num_agriculture-num_meetingarea-num_marketplace-num_libaries
 4628. screen.render_load(16,60)
 4629. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][1])
 4630. for i in range(0,num_agriculture):
 4631. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4632. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][2],tl.tlist['elfish'][1])#replace this building with elfish_agriculture
 4633. for y in range(0,max_map_size,2):
 4634. for x in range(0,max_map_size):
 4635. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][2].techID:#this is elfish agriculture
 4636. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 4637. screen.render_load(16,65)
 4638. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4639. for i in range(0,num_marketplace):#set marketplaces
 4640. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4641. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4642. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4643. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4644. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4645. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,3):
 4646. m.npcs[y][x] = ml.mlist['shop'][0]
 4647. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['shop'][0])
 4648. screen.render_load(16,70)
 4649. for i in range(0,num_temples):
 4650. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])#find any elfish_floor_indoor
 4651. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4652. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4653. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4654. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1],2):
 4655. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0],2):
 4656. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][22])
 4657. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4658. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4659. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)] = deepcopy(tl.tlist['functional'][15])#set a altar
 4660. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4661. m.tilemap[pos[1]+int(size[1]/2)][pos[0]+int(size[0]/2)].civilisation = False
 4662. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4663. screen.render_load(16,75)
 4664. for i in range(0,num_meetingarea):
 4665. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4666. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4667. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4668. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4669. for y in range(pos[1]+2,pos[1]+size[1]-2):
 4670. for x in range(pos[0]+2,pos[0]+size[0]-1,4):
 4671. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][16]) #set table
 4672. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4673. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4674. for xx in range(x-1,x+2):
 4675. if m.tilemap[y][xx].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4676. m.tilemap[y][xx] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4677. m.tilemap[y][xx].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4678. m.tilemap[y][xx].civilisation = False
 4679. for yy in range(y-1,y+2):
 4680. if m.tilemap[yy][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4681. m.tilemap[yy][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][18])
 4682. m.tilemap[yy][x].replace = tl.tlist['elfish'][0]
 4683. m.tilemap[yy][x].civilisation = False
 4684. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4685. screen.render_load(16,80)
 4686. for i in range(0,num_libaries):
 4687. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4688. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4689. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4690. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4691. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1,2):
 4692. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1,2):
 4693. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][19])
 4694. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4695. m.exchange(tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][5])
 4696. screen.render_load(16,85)
 4697. for i in range(0,num_dwellings):
 4698. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][0])
 4699. m.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['elfish'][4],tl.tlist['elfish'][3])#fill this building with elfish_active
 4700. pos = m.find_first(tl.tlist['elfish'][4])
 4701. pos_original = pos
 4702. size = m.get_quarter_size(pos[0],pos[1])
 4703. num_beds = int((size[0]*size[1])/9)
 4704. num_furniture = int((size[0]*size[1])/25)
 4705. for y in range(pos[1],pos[1]+size[1]):
 4706. for x in range(pos[0],pos[0]+size[0]):
 4707. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][5]
 4708. for y in range(pos[1]+1,pos[1]+size[1]-1):
 4709. for x in range(pos[0]+1,pos[0]+size[0]-1):
 4710. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['elfish'][4]
 4711. for i in range(0,num_beds):#set beds
 4712. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4713. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][8])
 4714. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4715. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4716. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4717. for i in range(0,num_furniture):#set furnaces
 4718. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4719. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][14])
 4720. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4721. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4722. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4723. for i in range(0,num_furniture):#set wb's
 4724. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][4])
 4725. ran = random.randint(9,13)
 4726. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][ran])
 4727. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4728. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].civilisation = False
 4729. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace.civilisation = False
 4730. for y in range(pos_original[1]+1,pos_original[1]+size[1]-1):#set blue floor
 4731. for x in range(pos_original[0]+1,pos_original[0]+size[0]-1):
 4732. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][4].techID:
 4733. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['building'][9])
 4734. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 4735. screen.render_load(16,90)
 4736. for yy in range(0,max_map_size,5):
 4737. for xx in range(0,max_map_size):
 4738. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4739. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4740. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4741. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4742. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4743. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4744. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4745. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4746. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4747. screen.render_load(16,95)
 4748. for yy in range(0,max_map_size):
 4749. for xx in range(0,max_map_size,5):
 4750. if m.tilemap[yy][xx].techID == tl.tlist['elfish'][3].techID:#this is elfish wall
 4751. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['building'][2]) #set a open door here
 4752. m.tilemap[yy][xx].civilisation = False
 4753. for yyy in range(yy-1,yy+2):
 4754. for xxx in range(xx-1,xx+2):
 4755. if yyy >= 0 and xxx >= 0 and xxx < max_map_size and yyy < max_map_size:
 4756. if m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][1].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['shop'][0].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['building'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][3].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['elfish'][2].techID and m.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID:
 4757. #if a field next to a door isn't elfish_indoor, elfish_wall or shop_floor set it to elfish_indoor
 4758. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['elfish'][0]
 4759. screen.render_load(16,97)
 4760. m.cut(5,max_map_size-6,5,max_map_size-6,tl.tlist['elfish'][3])
 4761. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4762. #set fontains
 4763. for y in range(10,max_map_size-10,10):
 4764. for x in range(10,max_map_size-10,10):
 4765. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['elfish'][1].techID:
 4766. coin = random.randint(0,1)
 4767. if coin == 0:
 4768. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])#set a fontain
 4769. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['elfish'][1]
 4770. m.tilemap[y][x].civilisation = False #this is no players fontain
 4771. m.exchange(tl.tlist['elfish'][5],tl.tlist['elfish'][0])
 4772. pos = m.find_any(tl.tlist['functional'][7]) #set portal home
 4773. if pos == False:
 4774. pos = m.find_any(tl.tlist['elfish'][1])
 4775. replace = deepcopy(tl.tlist['elfish'][1])
 4776. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][2])
 4777. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 4778. m.spawn_monsters(6)
 4779. self.maplist[layer][map_name] = m
 4780. screen.render_load(16,00)
 4781. def mine_generator(self,layer):
 4782. screen.render_load(17,1)
 4783. cave_name = 'dungeon_0_0'
 4784. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4785. m.map_type = 'orcish_mines'
 4786. m.set_music('orcish_mines','orcish_mines',True)
 4787. m.build_type = 'None'
 4788. m.monster_plus = 9
 4789. screen.render_load(17,10)
 4790. m.fill(tl.tlist['mine'][1])#fill with mine wall
 4791. screen.render_load(17,30)
 4792. m.drunken_walker(int(max_map_size/2),int(max_map_size/2),tl.tlist['mine'][0],((max_map_size**2/100)*45))
 4793. screen.render_load(17,50)
 4794. screen.render_load(17,60)
 4795. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['mine'][1],tl.tlist['global_caves'][3],8) #only the outer tiles become mine wall
 4796. screen.render_load(17,70)
 4797. for y in range (0, max_map_size):
 4798. for x in range(0,max_map_size):
 4799. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4800. ran = random.randint(0,99)
 4801. if ran > 69:
 4802. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore
 4803. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4804. elif ran < 10:
 4805. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem
 4806. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['global_caves'][0]
 4807. screen.render_load(17,80)
 4808. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4809. m.make_shops()
 4810. m.make_containers(15,30,tl.tlist['mine'][0],1,4,'remains')
 4811. num_moss = int(((max_map_size*max_map_size)/100)*3)
 4812. for i in range (0,num_moss):
 4813. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find mine floor
 4814. try:
 4815. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['mine'][2]#set blood moss
 4816. except:
 4817. None
 4818. screen.render_load(17,90)
 4819. pos = m.find_any(tl.tlist['mine'][0])#find any mine floor tile
 4820. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][17]#set stair up
 4821. entrance_x = pos[0]
 4822. entrance_y = pos[1]
 4823. for sy in range(pos[1]-4,pos[1]+5):
 4824. for sx in range(pos[0]-4,pos[0]+5):
 4825. try:
 4826. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 4827. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4828. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'dry_entrance'
 4829. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 4830. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 4831. m.tilemap[sy][sx].move_group == 'wet_entrance'
 4832. except:
 4833. None
 4834. m.spawn_monsters(9)
 4835. screen.render_load(17,99)
 4836. self.maplist[layer][cave_name] = m
 4837. def cave_generator(self, deep, style='default'):
 4838. if style == 'desert':
 4839. cave_name='desert_0_0'
 4840. else:
 4841. cave_name = 'local_0_0'
 4842. p = 9
 4843. for d in range(1,deep+2):
 4844. screen.render_load(4,p+(d*20))
 4845. m = self.default_map_generator(cave_name,'global_caves', tilelist)
 4846. if d < 4:
 4847. if style == 'desert':
 4848. m.map_type = 'desert_cave'
 4849. m.monster_plus = 7
 4850. else:
 4851. m.map_type = 'cave'
 4852. m.set_music('cave','cave',True)
 4853. else:
 4854. if style == 'desert':
 4855. m.map_type = 'desert_lava_cave'
 4856. m.monster_plus = 7
 4857. else:
 4858. m.map_type = 'lava_cave'
 4859. m.set_music('lava_cave','lava_cave',True)
 4860. m.thirst_multi_day = 2
 4861. m.thirst_multi_night = 2
 4862. if d > 3:
 4863. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][2])#exchange lava against hot cave ground
 4864. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][1],tl.tlist['misc'][28])#exchange worn rock against obsidian
 4865. if d > 4:
 4866. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][2],tl.tlist['global_caves'][4],8)#make lava spots between hot cave ground
 4867. num = int((max_map_size*max_map_size)/(50*50))
 4868. for i in range(0,num):
 4869. ran = random.randint(0,1)
 4870. if ran > 0:
 4871. pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0]) #cave ground
 4872. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][23])# make master forges
 4873. else:
 4874. m.exchange(tl.tlist['global_caves'][4],tl.tlist['misc'][1])#exchange lava against mud
 4875. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][1],tl.tlist['misc'][0],8)#make low water spots between mud
 4876. #######set mushrooms, ore and gems
 4877. chance_ore = d
 4878. chance_gem = d/2
 4879. for y in range (0,max_map_size):
 4880. for x in range (0,max_map_size):
 4881. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4882. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4883. coin = random.randint(0,1)
 4884. percent = random.randint(1,100)
 4885. if coin == 0 and percent <= chance_ore:
 4886. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][4]#set ore here
 4887. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4888. elif coin == 1 and percent <= chance_gem:
 4889. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][5]#set gem here
 4890. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4891. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][1].techID:#this is mud
 4892. cent = random.randint(0,99)
 4893. if cent < 10: #its a chance of 10% that a blue mushroom spawns here
 4894. replace = m.tilemap[y][x]
 4895. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][6]
 4896. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4897. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][0].techID:#this is cave ground
 4898. cent = random.randint(0,99)
 4899. if cent < 10: #its a chance of 10% that a brown mushroom spawns here
 4900. replace = m.tilemap[y][x]
 4901. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][7]
 4902. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4903. elif cent < 15: #its a chance of 5% that a purple mushroom spawns here
 4904. replace = m.tilemap[y][x]
 4905. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][8]
 4906. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4907. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 4908. if d == 1 and style == 'default':#set stair up on lvl 1
 4909. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 4910. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][2])#stair down
 4911. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage = -1
 4912. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].damage_mes = 'Your wounds are cured.'
 4913. m.tilemap[pos[1]+1][pos[0]].build_here = False
 4914. for yy in range(pos[1]-3,pos[1]+4):
 4915. for xx in range(pos[0]-3,pos[0]+4):
 4916. m.tilemap[yy][xx].no_spawn = True
 4917. for x in range(0,max_map_size):
 4918. if m.tilemap[x][pos[0]].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4919. ran = random.randint(1,2)
 4920. m.tilemap[x][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4921. for y in range(0,max_map_size):
 4922. if m.tilemap[pos[1]+1][y].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID:#this is hard rock
 4923. ran = random.randint(1,2)
 4924. m.tilemap[pos[1]+1][y] = deepcopy(tl.tlist['global_caves'][ran])
 4925. #set vaults
 4926. for i in range(0,int(max_map_size**2/50**2)):
 4927. m.make_vault(tl.tlist['global_caves'][0],d)
 4928. #set grot/mine at lvl 1 and 3
 4929. if style == 'default':
 4930. if d == 1:
 4931. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4932. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][14]
 4933. if style == 'desert':
 4934. if d == 3:
 4935. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['global_caves'][0])
 4936. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][16]
 4937. m.make_containers(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],2,5,'chest')#set some chests
 4938. m.make_special_monsters(0,1,tl.tlist['global_caves'][0],d,'mimic')#maybe set some mimics
 4939. m.make_special_monsters(15,25,tl.tlist['global_caves'][0],d,'vase')#set some vases
 4940. if m.map_type == 'desert_lava_cave':
 4941. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['global_caves'][0],d,'demonic chest')#maybe set some demonic chests
 4942. m.spawn_monsters(d)
 4943. if style == 'desert': #replace rock etc.
 4944. for y in range(0,max_map_size):
 4945. for x in range(0,max_map_size):
 4946. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][3].techID: #this is hard rock
 4947. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][24])
 4948. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][1].techID: #this is worn rock
 4949. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4950. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['global_caves'][2].techID: #this is soft soil
 4951. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][23])
 4952. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][4].techID: #this is ore
 4953. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][21])
 4954. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][5].techID: #this is gem
 4955. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][22])
 4956. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][7].techID: #this is a brown mushroom
 4957. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4958. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][25])
 4959. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4960. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][8].techID: #this is a purple mushroom
 4961. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4962. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][27])
 4963. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4964. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['misc'][6].techID: #this is a blue mushroom
 4965. replace = m.tilemap[y][x].replace
 4966. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['misc'][26])
 4967. m.tilemap[y][x].replace = replace
 4968. self.maplist[d][cave_name] = m
 4969. def grassland_generator(self,x,y,chance_scrubs, chance_trees, chance_herbs, number_rocks):
 4970. # chance_scrubs and chance_trees must be between 0 and 99
 4971. screen.render_load(3,1)
 4972. name = 'local_0_0'
 4973. helpmap = self.default_map_generator('1','help',tilelist)
 4974. tilemap = []
 4975. for a in range (0,max_map_size):
 4976. tilemap.append([])
 4977. for b in range (0,max_map_size):
 4978. tilemap[a].append(0)
 4979. m = maP(name,tilemap)
 4980. m.map_type = 'overworld'
 4981. m.set_music('overworld','night',True)
 4982. screen.render_load(3,2)
 4983. m.fill(tl.tlist['local'][0])#fill the map with grass
 4984. # set scrubs
 4985. for y in range (0,max_map_size):
 4986. for x in range (0,max_map_size):
 4987. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 4988. chance = random.randint(0,99)
 4989. if chance < chance_scrubs:
 4990. scrubs = (1,3,4,6,7,8,9)
 4991. coin = random.randint(0,len(scrubs)-1)
 4992. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['local'][scrubs[coin]])
 4993. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]
 4994. screen.render_load(3,3)
 4995. #set trees
 4996. for y in range (0,max_map_size):
 4997. for x in range (0,max_map_size):
 4998. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][1].techID: #<---tree here
 4999. chance = random.randint(0,99)
 5000. if chance < chance_trees:
 5001. coin = random.randint(10,13)
 5002. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5003. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5004. screen.render_load(3,4)
 5005. #set herbs
 5006. for y in range (0,max_map_size):
 5007. for x in range (0,max_map_size):
 5008. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][0].techID: #<---scrub here
 5009. chance = random.randint(0,99)
 5010. if chance < chance_herbs:
 5011. coin = random.randint(15,16)
 5012. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][coin]
 5013. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5014. screen.render_load(3,5)
 5015. # set rocks
 5016. for n in range (0,number_rocks):
 5017. x = random.randint(0,max_map_size-1)
 5018. y = random.randint(0,max_map_size-1)
 5019. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['local'][14]
 5020. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5021. screen.render_load(3,6)
 5022. #set water
 5023. for y in range (0,max_map_size):
 5024. for x in range (0,max_map_size):
 5025. if helpmap.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['help'][2].techID: #<---water here
 5026. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['misc'][0] # set low water here
 5027. screen.render_load(3,7)
 5028. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],8) # exchange low wather against deep water
 5029. pos = (int(max_map_size/2),int(max_map_size/2))
 5030. m.set_sanctuary(pos[0],pos[1])
 5031. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5032. screen.render_load(3,8)
 5033. #set desert portal
 5034. y = max_map_size -2
 5035. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 5036. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][3]
 5037. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5038. m.tilemap[y-1][x] = tl.tlist['local'][0]#grass
 5039. #set dungeon
 5040. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5041. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][7])
 5042. #set elfish portal
 5043. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['local'][0])
 5044. replace = deepcopy(tl.tlist['local'][0])
 5045. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['portal'][0])
 5046. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]].replace = replace
 5047. for q in range(0,int(max_map_size**2/50**2)*3):
 5048. m.make_orc_cave(tl.tlist['local'][0])#generate orc caves on grass
 5049. m.spawn_monsters(0)
 5050. self.maplist[0][name] = m
 5051. screen.render_load(3,9)
 5052. return pos
 5053. def shop_generator(self,style):
 5054. #0: Basic initializing
 5055. screen.render_load(19,0)
 5056. name = 'shop_0_0'
 5057. tilemap = []
 5058. for a in range (0,max_map_size):
 5059. tilemap.append([])
 5060. for b in range (0,max_map_size):
 5061. tilemap[a].append(0)
 5062. m = maP(name,tilemap)
 5063. m.map_type = style
 5064. m.build_type = 'None'
 5065. m.monster_plus = 0
 5066. m.monster_num = 0
 5067. m.set_music('shop','shop',True)
 5068. m.fill(tl.tlist['functional'][0])
 5069. screen.render_load(19,10)
 5070. center_x = int(max_map_size/2)
 5071. center_y = int(max_map_size/2)
 5072. for y in range(center_y-4,center_y+5):
 5073. for x in range(center_x-4,center_x+5):
 5074. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#wall
 5075. screen.render_load(19,20)
 5076. for y in range(center_y-3,center_y+4):
 5077. for x in range(center_x-3,center_x+4):
 5078. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])#corridor
 5079. screen.render_load(19,30)
 5080. for y in range(center_y-2,center_y+3):
 5081. for x in range(center_x-2,center_x+3):
 5082. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][1])#shop wall
 5083. screen.render_load(19,50)
 5084. for y in range(center_y-1,center_y+2):
 5085. for x in range(center_x-1,center_x+2):
 5086. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][0])#shop floor
 5087. screen.render_load(19,70)
 5088. m.tilemap[center_y-2][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][2])#shop door
 5089. m.tilemap[center_y-3][center_x-1] = deepcopy(tl.tlist['shop'][5])#sign
 5090. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].replace = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][1])
 5091. m.tilemap[center_y-3][center_x].techID = -9999#nothing shall spawn here
 5092. m.tilemap[center_y-4][center_x] = deepcopy(tl.tlist['shop'][3])#shop exit
 5093. if style == 'pharmacy':
 5094. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Naeria\'s Pharmacy]'
 5095. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][3])
 5096. elif style == 'pickaxe':
 5097. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Eklor\'s Pickaxe Empire]'
 5098. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][4])
 5099. elif style == 'hardware':
 5100. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Grimork\'s Hardware Store]'
 5101. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][5])
 5102. elif style == 'deco':
 5103. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Larosa\'s Decoration Store]'
 5104. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][6])
 5105. elif style == 'book':
 5106. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Xirazzzia\'s Bookshelf]'
 5107. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][7])
 5108. elif style == 'bomb':
 5109. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Torguly\'s eXplozives Of al kinD]'
 5110. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][8])
 5111. elif style == 'general':
 5112. m.tilemap[center_y-3][center_x-1].move_mes = '[Arialu\'s General Store]'
 5113. m.npcs[center_y][center_x] = deepcopy(ml.mlist['shop'][9])
 5114. screen.render_load(19,90)
 5115. coin = random.randint(0,1)
 5116. if coin == 1:
 5117. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][1])
 5118. coin2 = random.randint(0,3)
 5119. if coin2 == 0:
 5120. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5121. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][9])
 5122. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5123. elif coin2 == 1:
 5124. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]]
 5125. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['misc'][11])
 5126. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace
 5127. elif coin2 == 2:
 5128. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cave'][2])
 5129. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1)
 5130. else:
 5131. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][1],1,'vase')
 5132. self.maplist[1][name] = m
 5133. screen.render_load(19,99)
 5134. def dungeon_generator(self,monster_plus,stair_down=True,num_traps=10,style='Dungeon'):#possible other style = 'Tomb'
 5135. #0: Basic initializing
 5136. screen.render_load(19,0)#Render progress bar 0%
 5137. if style == 'Tomb': #Set the graphics
 5138. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (4,6) #
 5139. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (4,7) #Sandstone walls,hidden doors and corridors for the acient tomb
 5140. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (4,7) #
 5141. else: #
 5142. tl.tlist['dungeon'][1].tile_pos = (10,6) #
 5143. tl.tlist['dungeon'][6].tile_pos = (2,6) #Default walls,hidden doors and corridors for the default dungeon
 5144. tl.tlist['dungeon'][9].tile_pos = (2,6) #
 5145. name = 'dungeon_0_0'#map name
 5146. tilemap = [] #Initializing a empty tilemap
 5147. for a in range (0,max_map_size): #
 5148. tilemap.append([]) #
 5149. for b in range (0,max_map_size): #
 5150. tilemap[a].append(0) #
 5151. m = maP(name,tilemap) #Generate a Map-object
 5152. if style == 'Tomb': #
 5153. m.map_type = 'tomb' #
 5154. m.set_music('tomb','tomb',True) #
 5155. else: #
 5156. m.map_type = 'dungeon' #and set a few constants for the new map
 5157. m.set_music('dungeon','dungeon',True)#
 5158. m.build_type = 'None' #
 5159. m.monster_plus = monster_plus #
 5160. m.monster_num = 0.3 #
 5161. m.no_monster_respawn = True #
 5162. m.fill(tl.tlist['dungeon'][9])#fill the map with dungeon wall tiles
 5163. screen.render_load(19,10)#Render progress bar 10%
 5164. #1: Set rooms
 5165. #Important fact: No matter how big the mapsize is set,
 5166. #dundeons only use the 52x52 tiles in the upper left connor.
 5167. #Thats as big as a small map.
 5168. test_build = True #Seperate the dungeon in a 3x3 grit.
 5169. while test_build: #Every part of the grit has a 66% chance to be a room
 5170. parts_with_rooms = [] #
 5171. #
 5172. for part_y in range(0,3): #
 5173. for part_x in range(0,3): #
 5174. ran = random.randint(0,9) #
 5175. if ran > 3: #
 5176. pick = (part_x,part_y) #
 5177. parts_with_rooms.append(pick) #
 5178. if len(parts_with_rooms) > 5: #every dungeon level needs at least 5 rooms
 5179. test_build = False #
 5180. coord_x = [] #transform the coordinates from the 3x3 grit into
 5181. coord_y = [] #real coordinates on the tilemap(center of the rooms)
 5182. #
 5183. for c in parts_with_rooms: #
 5184. x_offset = random.randint(0,5) #
 5185. y_offset = random.randint(0,5) #
 5186. #
 5187. real_x = 9+(15*c[0])+x_offset #
 5188. real_y = 9+(15*c[1])+y_offset #
 5189. #
 5190. coord_x.append(real_x) #
 5191. coord_y.append(real_y) #
 5192. m.imp_connect(coord_x,coord_y,tl.tlist['dungeon'][1],tl.tlist['dungeon'][0],tl.tlist['dungeon'][0])#connect the room cooardinathe with corridor
 5193. for i in range(0,len(coord_x)-1):#set variable roome size for all rooms
 5194. x_minus = random.randint(2,4)#
 5195. x_plus = random.randint(3,5) #
 5196. y_minus = random.randint(2,4)#
 5197. y_plus = random.randint(3,5) #
 5198. for yy in range(coord_y[i]-y_minus-1,coord_y[i]+y_plus+1): #draw walls around the rooms
 5199. for xx in range(coord_x[i]-x_minus-1,coord_x[i]+x_plus+1): #
 5200. m.tilemap[yy][xx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5201. for yy in range(coord_y[i]-y_minus,coord_y[i]+y_plus): #draw the room floor
 5202. for xx in range(coord_x[i]-x_minus,coord_x[i]+x_plus): #
 5203. m.tilemap[yy][xx] = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5204. screen.render_load(19,25) #progress bar 25%
 5205. #2: Set doors
 5206. for yyy in range(0,52):
 5207. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5208. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Set all tiles that are surrounded by two moveable tiles on two opponent sides as doors
 5209. if m.tilemap[yyy-1][xxx].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy+1][xxx].move_group == 'soil': #
 5210. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5211. elif m.tilemap[yyy][xxx-1].move_group == 'soil' and m.tilemap[yyy][xxx+1].move_group == 'soil': #
 5212. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5213. for yyy in range(0,52):
 5214. for xxx in range(0,52): #the 52 is hard scripted to safe performance
 5215. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #Remove all doors that are next to another door.
 5216. size = m.get_quarter_size(xxx,yyy) #Only spare one door per wall
 5217. if size[0] > 1: #
 5218. for rx in range(xxx,xxx+size[0]+1): #
 5219. m.tilemap[yyy][rx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5220. rrx = int(xxx+((rx-xxx)/2)) #
 5221. m.tilemap[yyy][rrx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5222. #
 5223. if m.tilemap[yyy-1][rrx].move_group != 'soil': #
 5224. m.tilemap[yyy-1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5225. if m.tilemap[yyy+1][rrx].move_group != 'soil': #
 5226. m.tilemap[yyy+1][rrx] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5227. #
 5228. if size[1] > 1: #
 5229. for ry in range(yyy,yyy+size[1]+1): #
 5230. m.tilemap[ry][xxx] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][9]) #
 5231. rry = int(yyy+((ry-yyy)/2)) #
 5232. m.tilemap[rry][xxx] = tl.tlist['dungeon'][3] #
 5233. #
 5234. if m.tilemap[rry][xxx-1].move_group != 'soil': #
 5235. m.tilemap[rry][xxx-1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5236. if m.tilemap[rry][xxx+1].move_group != 'soil': #
 5237. m.tilemap[rry][xxx+1] = tl.tlist['dungeon'][1] #
 5238. screen.render_load(19,40)#Render progress bar 40%
 5239. test = deepcopy(m) #Make a copy of the map as is
 5240. pos = test.find_first(tl.tlist['dungeon'][0]) #and performe a float test,
 5241. test.floating(pos[0],pos[1],tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['dungeon'][9]) #in order to find not conected parts.
 5242. screen.render_load(19,50) #Render progress bar 50%
 5243. for yyy in range(0,52): #Remove not connected parts
 5244. for xxx in range(0,52): #
 5245. if test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['dungeon'][9].techID and test.tilemap[yyy][xxx].techID != tl.tlist['misc'][0].techID: #
 5246. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][9] #
 5247. screen.render_load(19,60)#Render progress bar 60%
 5248. for yyy in range(0,52): #Randomize doors:
 5249. for xxx in range(0,52): #-normal door
 5250. #-resisting door
 5251. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][3].techID: #-etc.
 5252. ran = random.randint(3,6) #
 5253. m.tilemap[yyy][xxx] = tl.tlist['dungeon'][ran] #
 5254. if m.tilemap[yyy][xxx].techID == tl.tlist['dungeon'][9].techID: #Randomize wall design
 5255. ran_test = random.randint(0,99) #
 5256. if ran_test > 75: #
 5257. if style == 'Dungeon': #
 5258. ran = random.randint(0,2) #
 5259. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (11,0+ran) #
 5260. if style == 'Tomb': #
 5261. ran = random.randint(0,2) #
 5262. m.tilemap[yyy][xxx].tile_pos = (12,0+ran) #
 5263. screen.render_load(19,70)#Render progress bar 70%
 5264. #3: Make stairs
 5265. stair_up_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a up leading stair on any floor tile.
 5266. entrance_x = stair_up_pos[0] #
 5267. entrance_y = stair_up_pos[1] #
 5268. if style == 'Tomb': #
 5269. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][19] #
 5270. else: #
 5271. m.tilemap[stair_up_pos[1]][stair_up_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][8] #
 5272. for sy in range(stair_up_pos[1]-4,stair_up_pos[1]+5):
 5273. for sx in range(stair_up_pos[0]-4,stair_up_pos[0]+5):
 5274. try:
 5275. if m.tilemap[sy][sx].move_group == 'soil':
 5276. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5277. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'dry_entrance'
 5278. elif m.tilemap[sy][sx].move_group == 'low_liquid':
 5279. m.tilemap[sy][sx] = deepcopy(m.tilemap[sy][sx])
 5280. m.tilemap[sy][sx].move_group = 'wet_entrance'
 5281. except:
 5282. None
 5283. if stair_down == True: #If we are not on the deepest lvl:
 5284. stair_down_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #Set a down leading stair on any floor tile.
 5285. if style == 'Tomb': #
 5286. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18] #
 5287. else: #
 5288. m.tilemap[stair_down_pos[1]][stair_down_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][7] #
 5289. else: #Make a chest whit a reward on the deepest lvl instead
 5290. chest_pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5291. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][20] #
 5292. m.tilemap[chest_pos[1]][chest_pos[0]].replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5293. if style == 'Tomb':
 5294. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][0],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][40]],chest_pos[0],chest_pos[1])# set the interior of the chest
 5295. else: #
 5296. m.add_container([il.ilist['special_clothe'][1],il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41]],chest_pos[0],chest_pos[1])#
 5297. for h in range(0,len(ml.mlist['vip_cage'])): #set vip_cages
 5298. p = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5299. m.npcs[p[1]][p[0]] = deepcopy(ml.mlist['vip_cage'][h]) #
 5300. m.set_monster_strength(p[0],p[1],1,lvl_bonus = 9) #
 5301. screen.render_load(19,80)#Render progress bar 80%
 5302. #4: Make Traps
 5303. for i in range(0,num_traps): #Set hidden traps on random floor tiles.
 5304. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5305. replace = m.tilemap[pos[1]][pos[0]] #
 5306. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][10]) #Traps have to be deepcopied to work proper.
 5307. m.tilemap[pos[1]][pos[0]].replace = replace #
 5308. screen.render_load(19,90) #Render Progress bar 90%
 5309. #5: Make interior
 5310. num_rooms = len(parts_with_rooms) #Make chests with random loot
 5311. m.make_containers(int(num_rooms/3),int(num_rooms/2),tl.tlist['dungeon'][0],1,3,'chest') #
 5312. for c in range(0,num_rooms): #Set random fontains on floor tiles
 5313. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5314. ran = random.randint(0,99) #
 5315. if ran < 15: #
 5316. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][12]) #acid fontain
 5317. elif ran > 84: #
 5318. tile = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][13]) #healing fontain
 5319. else: #
 5320. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][7]) #fontain
 5321. tile.civilisation = False #
 5322. tile.build_here = False #
 5323. tile.can_grown = False #
 5324. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5325. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5326. coin = random.randint(0,1) #Set a Altar on 50% of all maps
 5327. if coin == 1: #that are generated with this function
 5328. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5329. tile = deepcopy(tl.tlist['functional'][15]) #
 5330. tile.civilisation = False #
 5331. tile.build_here = False #
 5332. tile.can_grown = False #
 5333. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5334. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5335. num_statue = random.randint(4,6) #generate random statues
 5336. for l in range(0,num_statue): #
 5337. kind = random.randint(0,len(tl.tlist['statue'])-1) #
 5338. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5339. tile = deepcopy(tl.tlist['statue'][kind]) #
 5340. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5341. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5342. num_deco = random.randint(8,10) #generate random deco
 5343. for l in range(0,num_deco): #
 5344. if style == 'Tomb': #
 5345. kind = random.randint(3,5) #
 5346. else: #
 5347. kind = random.randint(0,2) #
 5348. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5349. tile = deepcopy(tl.tlist['deco'][kind]) #
 5350. tile.replace = tl.tlist['dungeon'][0] #
 5351. m.tilemap[pos[1]][pos[0]] = tile #
 5352. num_cage = random.randint(1,2) #spawn cages
 5353. for q in range(0,num_cage): #
 5354. pos = m.find_any(tl.tlist['dungeon'][0]) #
 5355. m.npcs[pos[1]][pos[0]] = deepcopy(ml.mlist['cage'][random.randint(0,len(ml.mlist['cage'])-1)]) #
 5356. m.set_monster_strength(pos[0],pos[1],1,lvl_bonus=9) #
 5357. m.spawn_monsters(0) #Spawn initial monsters
 5358. m.make_special_monsters(10,20,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'vase') #
 5359. m.make_special_monsters(1,2,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'mimic') #
 5360. if style == 'Tomb': #
 5361. m.make_special_monsters(1,3,tl.tlist['dungeon'][0],m.monster_plus,'demonic chest') #
 5362. coin = random.randint(0,1)
 5363. if coin == 1:
 5364. m.spawn_magic_shops()
 5365. self.maplist[1][name] = m # Add map to world.maplist
 5366. screen.render_load(19,99) #Render progress bar 99%
 5367. def desert_generator(self,chance_object):
 5368. #chance_objects must be between 0 and 99
 5369. screen.render_load(18,1)
 5370. name = 'desert_0_0'
 5371. tilemap = []
 5372. for a in range (0,max_map_size):
 5373. tilemap.append([])
 5374. for b in range (0,max_map_size):
 5375. tilemap[a].append(0)
 5376. m = maP(name,tilemap)
 5377. m.map_type = 'desert'
 5378. m.build_type = 'Full'
 5379. m.monster_plus = 7
 5380. m.thirst_multi_day = 2
 5381. m.set_music('desert','night',True)
 5382. m.fill(tl.tlist['extra'][0])
 5383. y_river = random.randint((17),(max_map_size-17))
 5384. river_offset = random.randint(-3,3)
 5385. plus = 0
 5386. minus = 0
 5387. screen.render_load(18,20)
 5388. for c in range (0,max_map_size):
 5389. for g in range (-2,7):
 5390. m.tilemap[y_river+river_offset+g][c] = tl.tlist['local'][0]#set grass
 5391. for w in range (0,5):
 5392. m.tilemap[y_river+river_offset+w][c] = tl.tlist['misc'][0]#set low water
 5393. if river_offset < 4:
 5394. plus = 1
 5395. else:
 5396. plus = 0
 5397. if river_offset > -4:
 5398. minus = -1
 5399. else:
 5400. minus = 0
 5401. offset_change = random.randint(minus,plus)
 5402. river_offset += offset_change
 5403. m.exchange_when_surrounded(tl.tlist['misc'][0],tl.tlist['misc'][3],7)
 5404. screen.render_load(18,40)
 5405. for b in range(2,max_map_size-2,10):
 5406. #north side of the river
 5407. building_offset =random.randint(0,4)
 5408. number_beds = 0
 5409. for y in range(y_river-12,y_river-7):
 5410. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5411. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5412. if y == y_river-10:
 5413. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5414. else:
 5415. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5416. elif y == y_river-12 or y == y_river-8:
 5417. if x == b+building_offset+2:
 5418. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5419. else:
 5420. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5421. else:
 5422. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5423. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5424. if y == y_river-11 or y == y_river-9:
 5425. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5426. if number_beds == 0:
 5427. obj_here = 1
 5428. if obj_here != 0:
 5429. if obj_here == 1:
 5430. obj = ('functional',8)
 5431. number_beds += 1
 5432. else:
 5433. ran = random.randint(9,15)
 5434. obj = ('functional',ran)
 5435. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5436. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5437. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5438. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5439. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5440. #south side of the river
 5441. building_offset = random.randint(0,4)
 5442. number_beds = 0
 5443. screen.render_load(18,60)
 5444. for y in range(y_river+8,y_river+13):
 5445. for x in range(b+building_offset,b+building_offset+5):
 5446. if x == b+building_offset or x == b+building_offset+4:
 5447. if y == y_river+10:
 5448. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5449. else:
 5450. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5451. elif y == y_river+12 or y == y_river+8:
 5452. if x == b+building_offset+2:
 5453. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][9])
 5454. else:
 5455. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][2])
 5456. else:
 5457. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5458. if x == b+building_offset+1 or x == b+building_offset+3:
 5459. if y == y_river+9 or y == y_river+11:
 5460. obj_here = random.randint(0,2) #0: nothing, 1:bed 2:workbench
 5461. if number_beds == 0:
 5462. obj_here = 1
 5463. if obj_here != 0:
 5464. if obj_here == 1:
 5465. obj = ('functional',8)
 5466. number_beds += 1
 5467. else:
 5468. ran = random.randint(9,15)
 5469. obj = ('functional',ran)
 5470. m.tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist[obj[0]][obj[1]])
 5471. m.tilemap[y][x].replace = deepcopy(tl.tlist['extra'][1])
 5472. m.tilemap[y][x].civilisation = False
 5473. m.tilemap[y][x].build_here = False
 5474. m.tilemap[y][x].move_group = 'house'
 5475. make_bridges = True
 5476. num_bridges = 0
 5477. num_bridges_max = ((max_map_size/50)*3)+1
 5478. screen.render_load(18,80)
 5479. while num_bridges < num_bridges_max:
 5480. x_pos = random.randint(5,max_map_size-5)
 5481. num_wall = 0
 5482. for test in range(0,max_map_size):
 5483. if m.tilemap[test][x_pos].techID == tl.tlist['extra'][2].techID:
 5484. num_wall += 1
 5485. if num_wall == 0:
 5486. num_bridges += 1
 5487. for y in range(0,max_map_size):
 5488. if m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][0].techID or m.tilemap[y][x_pos].techID == tl.tlist['misc'][3].techID: #this is low wather or deep water
 5489. replace = deepcopy(m.tilemap[y][x_pos])
 5490. m.tilemap[y][x_pos] = deepcopy(tl.tlist['extra'][8])
 5491. m.tilemap[y][x_pos].replace = replace
 5492. for y in range (0,max_map_size):
 5493. for x in range (0,max_map_size):
 5494. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][0].techID:
 5495. chance = random.randint(0,99)
 5496. if chance < chance_object:
 5497. obj_numbers = (3,4,5,14)
 5498. coin = random.randint(0,len(obj_numbers)-1)
 5499. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][obj_numbers[coin]]
 5500. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5501. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['local'][0].techID:
 5502. chance = random.randint(0,99)
 5503. if chance < chance_object:
 5504. coin = random.randint(10,13)
 5505. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['extra'][coin]
 5506. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['local'][0]#grass
 5507. elif m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['extra'][9].techID:
 5508. for yy in range(y-1,y+2):
 5509. if m.tilemap[yy][x].replace != None:
 5510. m.tilemap[yy][x] = m.tilemap[yy][x].replace
 5511. for xx in range(x-1,x+2):
 5512. if m.tilemap[y][xx].replace != None:
 5513. m.tilemap[y][xx] = m.tilemap[y][xx].replace
 5514. if m.tilemap[y][x].techID == tl.tlist['functional'][8].techID:#bed
 5515. ran = random.randint(5,6)
 5516. m.npcs[y][x] = deepcopy(ml.mlist['special'][ran])
 5517. m.set_monster_strength(x,y,0)
 5518. m.set_frame(tl.tlist['functional'][0])
 5519. screen.render_load(18,99)
 5520. #set portal
 5521. y = 2
 5522. x = random.randint(2,max_map_size-2)
 5523. m.tilemap[y][x] = tl.tlist['portal'][5]
 5524. m.tilemap[y][x].replace = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5525. m.tilemap[y+1][x] = tl.tlist['extra'][0]#sand
 5526. #set tomb
 5527. ran_pos = m.find_any(tl.tlist['extra'][0])
 5528. m.tilemap[ran_pos[1]][ran_pos[0]] = tl.tlist['dungeon'][18]
 5529. m.spawn_monsters(0)
 5530. self.maplist[0][name] = m
 5531. def choose_size(self):
 5532. #this is a all in one function with render, choose and set
 5533. global max_map_size # I know its no good style
 5534. run = True
 5535. mms = 52 #this is a temp variable that is used to store the worth for the max_map_size till this function is called
 5536. num = 0
 5537. while run:
 5538. #Part 1: Render
 5539. if low_res == False:
 5540. s = pygame.Surface((640,360))
 5541. else:
 5542. s = pygame.Surface((320,240))
 5543. bg = pygame.Surface((480,360))
 5544. bg.blit(gra_files.gdic['display'][1],(0,0)) #render background
 5545. if low_res == True:
 5546. bg = pygame.transform.scale(bg,(320,240))
 5547. s.blit(bg,(0,0))
 5548. text = '~Choose Map-Size~ [Press ['+key_name['e']+'] to choose]'
 5549. text_image = screen.font.render(text,1,(255,255,255))
 5550. s.blit(text_image,(5,2))#menue title
 5551. entries = ('Small (50x50)', 'Medium (100x100)', 'Big (150x150)')
 5552. messages = ('Everything on a very small space.', 'Perfect size for the most players.', 'A big world.')
 5553. mapsizes = (52,102,152)
 5554. for i in range (0,3):
 5555. entry_image = screen.font.render(entries[i],1,(0,0,0))
 5556. if low_res == False:
 5557. s.blit(entry_image,(21,150+i*30))#blit menu_items
 5558. else:
 5559. s.blit(entry_image,(21,66+i*25))#blit menu_items
 5560. if low_res == False:
 5561. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,145+num*30))#blit marker
 5562. else:
 5563. s.blit(gra_files.gdic['display'][4],(0,58+num*25))#blit marker
 5564. entry_image = screen.font.render(messages[num],1,(255,255,255))
 5565. if low_res == True:
 5566. s.blit(entry_image,(2,225))
 5567. else:
 5568. s.blit(entry_image,(5,335))
 5569. if game_options.mousepad == 1 and low_res == False:
 5570. s.blit(gra_files.gdic['display'][8],(480,0)) #render mouse pad
 5571. else:
 5572. s_help = pygame.Surface((160,360))
 5573. s_help.fill((48,48,48))
 5574. s.blit(s_help,(480,0))
 5575. if game_options.mousepad == 0 and low_res == False:
 5576. s_help = pygame.Surface((640,360))
 5577. s_help.fill((48,48,48))
 5578. s_help.blit(s,(80,0))
 5579. s = s_help
 5580. if low_res == False:
 5581. s = pygame.transform.scale(s,(screen.displayx,screen.displayy))
 5582. screen.screen.blit(s,(0,0))
 5583. pygame.display.flip()
 5584. #Step 2: Choose
 5585. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 5586. if ui == 'w':
 5587. num -= 1
 5588. if num < 0:
 5589. num = 2
 5590. if ui == 's':
 5591. num += 1
 5592. if num > 2:
 5593. num = 0
 5594. if ui == 'e':
 5595. mms = mapsizes[num]
 5596. max_map_size = mms
 5597. self.map_size = mms
 5598. run = False
 5599. class mob():
 5600. def __init__(self, name, on_map, attribute, pos =[40,40,0],glob_pos=[0,0],build='Manual'):
 5601. self.name = name
 5602. self.on_map = on_map
 5603. self.attribute = attribute
 5604. self.lp = attribute.max_lp
 5605. self.mp = attribute.max_mp
 5606. self.pos = pos
 5607. self.glob_pos = glob_pos
 5608. self.last_map = 'Foo'
 5609. self.cur_map = 'Bar'
 5610. self.cur_z = self.pos[2]
 5611. self.last_z = 'Baz'
 5612. def move(self, x=0, y=0):
 5613. mc = self.move_check(x,y)
 5614. tile_move_group = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group
 5615. player_move_groups = ['soil','low_liquid','shop','house','wet_entrance','dry_entrance']
 5616. swim_check = True
 5617. for i in ('Head','Body','Legs','Feet'):
 5618. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 5619. swim_check = False
 5620. if swim_check == True:
 5621. player_move_groups.append('swim')
 5622. if player.buffs.hexed < 1:
 5623. player_move_groups.append('holy')
 5624. if self.buffs.immobilized > 0:
 5625. player_move_groups = ['not_existent_group1','not_existent_group2']
 5626. move_check2 = False
 5627. for j in player_move_groups:
 5628. if j == tile_move_group:
 5629. move_check2 = True
 5630. if mc == True:
 5631. if x > 0 and move_check2 == True and self.pos[0] < max_map_size - 1:
 5632. self.pos[0] += 1
 5633. if x < 0 and move_check2 == True and self.pos[0] > 0:
 5634. self.pos[0] -= 1
 5635. if y > 0 and move_check2 == True and self.pos[1] < max_map_size - 1:
 5636. self.pos[1] += 1
 5637. if y < 0 and move_check2 == True and self.pos[1] > 0:
 5638. self.pos[1] -= 1
 5639. self.stand_check()
 5640. def move_check(self,x,y):
 5641. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'door':
 5642. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][4].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][5].techID or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:
 5643. #this is a resisting door or a hidden door
 5644. sfx.play('locked')
 5645. else:
 5646. sfx.play('open')
 5647. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5648. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5649. return False
 5650. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_enter':
 5651. sfx.play('open')
 5652. screen.render_fade(True,False)
 5653. shop_types = ('pharmacy','pickaxe','hardware','deco','book','bomb','general')
 5654. ran = random.randint(0,len(shop_types)-1)
 5655. world.shop_generator(shop_types[ran])
 5656. self.save_pos=(self.pos[0],self.pos[1],self.pos[2],self.on_map)
 5657. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace
 5658. shop_pos = world.maplist[1]['shop_0_0'].find_first(tl.tlist['shop'][3])
 5659. self.pos[0] = shop_pos[0]
 5660. self.pos[1] = shop_pos[1]+1
 5661. self.pos[2] = 1
 5662. self.on_map = 'shop_0_0'
 5663. player.stand_check()
 5664. screen.render_fade(False,True)
 5665. return False
 5666. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'shop_exit':
 5667. sfx.play('open')
 5668. self.pos[0] = self.save_pos[0]
 5669. self.pos[1] = self.save_pos[1]
 5670. self.pos[2] = self.save_pos[2]
 5671. self.on_map = self.save_pos[3]
 5672. player.stand_check()
 5673. screen.render_fade(False,True)
 5674. return False
 5675. try:
 5676. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] != 0:
 5677. player.attack_monster(self.pos[0]+x,self.pos[1]+y)
 5678. return False
 5679. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy != False: #for digging
 5680. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['misc'][28].techID:#this is obsidian
 5681. heated_stone = True
 5682. else:
 5683. heated_stone = False
 5684. if player.pos[2] > 3 and heated_stone == False:
 5685. brimstone = True
 5686. else:
 5687. brimstone = False
 5688. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['misc'][28].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['global_caves'][2].techID:
 5689. #this is not obsidian or soft soil
 5690. stone = True
 5691. else:
 5692. stone = False
 5693. if self.attribute.pickaxe_power + player.inventory.wearing['Pickaxe'].attribute.pickaxe_power >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].destroy:
 5694. if self == player:
 5695. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_mes)
 5696. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID: #this isn't a door
 5697. sfx.play('break')
 5698. try:
 5699. if self.skill.mining == 'Adept':
 5700. mat_addition = 2
 5701. elif self.skill.mining == 'Master':
 5702. mat_addition = 5
 5703. else:
 5704. mat_addition = 0
 5705. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5706. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5707. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5708. message.add(mes)
 5709. if player.skill.mining != 'Master':
 5710. player.skill.mining_progress += 1
 5711. if player.skill.mining_progress == 200 and player.skill.mining != 'Adept':
 5712. player.skill.raise_skill('mining')
 5713. message.add('Your mining skill reaches adept level!')
 5714. sfx.play('lvl_up')
 5715. if player.skill.mining_progress == 1000 and player.skill.mining != 'Master':
 5716. player.skill.raise_skill('mining')
 5717. message.add('Your mining skill reaches master level!')
 5718. sfx.play('lvl_up')
 5719. except:
 5720. None
 5721. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['building'][3].techID: #this is a closed door
 5722. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].countdowns.append(countdown('door', self.pos[0]+x, self.pos[1]+y,3))
 5723. sfx.play('open')
 5724. stone = False
 5725. heated_stone = False
 5726. brimstone = False
 5727. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace)
 5728. if heated_stone == True:#drop heated stone
 5729. ran = random.randint(0,99)
 5730. if ran < 5:
 5731. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5732. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][28])
 5733. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5734. elif brimstone == True:#drop brimstone
 5735. ran = random.randint(0,99)
 5736. if ran < 5:
 5737. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5738. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][29])
 5739. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5740. elif stone == True:#drop stone
 5741. ran = random.randint(0,99)
 5742. if ran < 5:
 5743. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x]
 5744. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][30])
 5745. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5746. if player.inventory.wearing['Pickaxe'] != player.inventory.nothing and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID != tl.tlist['building'][3].techID:
 5747. player.inventory.wearing['Pickaxe'].take_damage()
 5748. if player.inventory.wearing['Pickaxe'].state > 0:
 5749. player.inventory.wearing['Pickaxe'].set_name()
 5750. else:
 5751. message.add('Your tool breaks into pieces.')
 5752. player.inventory.wearing['Pickaxe'] = player.inventory.nothing
 5753. sfx.play('item_break')
 5754. else:
 5755. if self == player:
 5756. message.add('You are unable to destroy this with the tool in your hand.')
 5757. return False
 5758. else:
 5759. None
 5760. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'tree':
 5761. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].techID == tl.tlist['local'][12].techID:#this is a ordenary tree
 5762. apple = True
 5763. else:
 5764. apple = False
 5765. if player.inventory.wearing['Axe'] != player.inventory.nothing: #if player has a axe in his hand
 5766. chop_success = True
 5767. player.inventory.wearing['Axe'].take_damage()
 5768. if player.inventory.wearing['Axe'].state > 0:
 5769. player.inventory.wearing['Axe'].set_name()
 5770. else:
 5771. message.add('Your axe breaks into pieces.')
 5772. player.inventory.wearing['Axe'] = player.inventory.nothing
 5773. sfx.play('item_break')
 5774. else:
 5775. message.add('That hurts!')
 5776. player.lp -= 1
 5777. sfx.play('hit')
 5778. if random.randint(0,9) != 0: #90% to fail chopping down the wood with bare hands
 5779. chop_success = False
 5780. else:
 5781. chop_success = True
 5782. if chop_success == True:
 5783. if self.skill.woodcutting == 'Adept':
 5784. mat_addition = 2
 5785. elif self.skill.woodcutting == 'Master':
 5786. mat_addition = 5
 5787. else:
 5788. mat_addition = 0
 5789. material = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[0]
 5790. mat_num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].conected_resources[1] + mat_addition
 5791. mes = player.inventory.materials.add(material,mat_num)
 5792. message.add(mes)
 5793. sfx.play('chop')
 5794. if player.skill.woodcutting != 'Master':
 5795. player.skill.woodcutting_progress += 1
 5796. if player.skill.woodcutting_progress == 200 and player.skill.woodcutting != 'Adept':
 5797. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5798. message.add('Your woodcutting skill reaches adept level!')
 5799. sfx.play('lvl_up')
 5800. if player.skill.woodcutting_progress == 1000 and player.skill.woodcutting != 'Master':
 5801. player.skill.raise_skill('woodcutting')
 5802. message.add('Your woodcutting skill reaches master level!')
 5803. sfx.play('lvl_up')
 5804. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].make_monsters_angry(self.pos[0],self.pos[1],'tree')
 5805. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace) #let the tree disappear
 5806. if apple == True:
 5807. ran = random.randint(0,99)
 5808. if ran < 5:
 5809. ran2 = random.randint(0,99)
 5810. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x])
 5811. if ran2 < 20:
 5812. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][32])
 5813. else:
 5814. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x] = deepcopy(tl.tlist['functional'][31])
 5815. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].replace = replace
 5816. return False
 5817. if self.buffs.immobilized == 0:
 5818. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'low_liquid' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'swim' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]+y][self.pos[0]+x].move_group == 'wet_entrance':
 5819. sfx.play('walk_wet')
 5820. else:
 5821. sfx.play('walk_dry')
 5822. else:
 5823. sfx.play('immobilized')
 5824. return True
 5825. except:
 5826. None
 5827. def stand_check(self):
 5828. if self.on_map != 'shop_0_0':
 5829. if self.on_map != self.cur_map:
 5830. self.last_map = self.cur_map
 5831. self.cur_map = self.on_map
 5832. if self.pos[2] != self.cur_z:
 5833. self.last_z = self.cur_z
 5834. self.cur_z = self.pos[2]
 5835. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].special_check(self.pos[0],self.pos[1])
 5836. radius = 5
 5837. if player.pos[2] > 0:
 5838. radius = 2
 5839. elif player.pos[2] == 0:
 5840. if time.hour > 22 or time.hour < 4:
 5841. radius = 2
 5842. elif time.hour > 21 or time.hour < 5:
 5843. radius = 3
 5844. elif time.hour > 20 or time.hour < 6:
 5845. radius = 4
 5846. elif time.hour > 19 or time.hour < 7:
 5847. radius = 5
 5848. if player.buffs.light > 0 or player.buffs.nightvision > 0:
 5849. radius = 5
 5850. if player.buffs.blind > 0:
 5851. radius = 1
 5852. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].move_mes,True)
 5853. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and player.buffs.fireresistance == 0:
 5854. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5855. if self == player:
 5856. try:
 5857. message.add(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage_mes + ' (' + str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage) + ' Damage)')
 5858. except:
 5859. None
 5860. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage > 0 and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_group == 'hot':
 5861. sfx_flame = False
 5862. body_list = ('Head','Body','Legs','Feet','Hold(R)','Hold(L)','Neck','Hand','Pickaxe','Axe')
 5863. for i in body_list:
 5864. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].material == 'wooden':
 5865. ran = random.randint(0,9)
 5866. if ran < 4:
 5867. message.add('Your '+player.inventory.wearing[i].name+' burns to ashes!')
 5868. player.inventory.wearing[i] = player.inventory.nothing
 5869. sfx_flame = True
 5870. if sfx_flame == True:
 5871. sfx.play('flame')
 5872. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage < 0:
 5873. if self.lp < self.attribute.max_lp:
 5874. self.lp = self.lp - world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].damage
 5875. luck = player.attribute.luck + player.inventory.wearing['Neck'].attribute.luck
 5876. for y in range(player.pos[1]-1,player.pos[1]+2):
 5877. for x in range(player.pos[0]-1,player.pos[0]+2):
 5878. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][6].techID:#this is a secret door
 5879. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5880. if ran < luck:
 5881. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][3])
 5882. message.add('You notice a hidden door.')
 5883. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5884. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5885. sfx.play('found')
 5886. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (10,10):#this is a trap which isn't already found
 5887. ran = random.randint(0,25)#check players luck
 5888. if ran < luck:
 5889. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (10,8)
 5890. message.add('You notice a trap.')
 5891. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5892. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5893. sfx.play('found')
 5894. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][12].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5895. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5896. if ran < luck:
 5897. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (12,11,12,12)
 5898. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].use_group = 'dont_drink'
 5899. message.add('You notice a strange smell.')
 5900. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5901. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5902. sfx.play('found')
 5903. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].techID == tl.tlist['dungeon'][13].techID and world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos == (6,3,10,12):#this is a fontain that isn't already known
 5904. ran = random.randint(0,15)#check players luck
 5905. if ran < luck:
 5906. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[y][x].tile_pos = (11,11,11,12)
 5907. message.add('You notice a strange sparkle.')
 5908. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],14)
 5909. screen.write_hit_matrix(x,y,15)
 5910. sfx.play('found')
 5911. for y in range (-radius,radius+1):#line of sight
 5912. for x in range (-radius,radius+1):
 5913. try:
 5914. dist = ((x)**2+(y)**2)**0.5
 5915. if dist <= radius+1 or dist >= radius-1:
 5916. run = True
 5917. c = 0
 5918. while run:
 5919. try:
 5920. yy = ((y*c)/dist)
 5921. except:
 5922. yy = 1
 5923. try:
 5924. xx = ((x*c)/dist)
 5925. except:
 5926. xx = 1
 5927. view_x = int(xx) + self.pos[0]
 5928. view_y = int(yy) + self.pos[1]
 5929. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].known[view_y][view_x] = 1
 5930. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[view_y][view_x].transparency == True and c < radius:
 5931. c+=1
 5932. else:
 5933. run = False
 5934. except:
 5935. None
 5936. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['dungeon'][10].techID:
 5937. kind =random.randint(0,3)
 5938. position = deepcopy(player.pos)#copy player pos before the trap is triggered because teleport traps could change it
 5939. if kind == 0:#dart trap
 5940. ran = random.randint(0,25)
 5941. if ran < luck:
 5942. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],3)
 5943. message.add('A flying dagger miss you.')
 5944. sfx.play('miss')
 5945. else:
 5946. player.lp -= 3
 5947. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],4)
 5948. message.add('A flying dagger hits you.')
 5949. sfx.play('hit')
 5950. elif kind == 1:#teleport trap
 5951. t=world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].find_all_moveable()
 5952. if len(t) > 0:
 5953. rt = []
 5954. for i in t:
 5955. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[i[1]][i[0]] == 0:
 5956. rt.append((i[0],i[1]))
 5957. if len(rt) > 0:
 5958. screen.render_fade(True,False)
 5959. ran = random.randint(0,len(rt)-1)
 5960. player.pos[0] = rt[ran][0]
 5961. player.pos[1] = rt[ran][1]
 5962. screen.reset_hit_matrix()
 5963. message.add('You are teleported randomly.')
 5964. sfx.play('teleport')
 5965. player.stand_check()
 5966. screen.render_fade(False,True)
 5967. else:
 5968. message.add('Nothing seems to happen.')
 5969. sfx.play('throw')
 5970. elif kind == 2:#blinding trap
 5971. ran = random.randint(10,30)
 5972. player.buffs.set_buff('blind',ran)
 5973. message.add('A garish flash blinds you.')
 5974. elif kind == 3:#magic trap
 5975. player.mp = 0
 5976. screen.write_hit_matrix(player.pos[0],player.pos[1],7)
 5977. message.add('You loose your focus.')
 5978. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace
 5979. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]] = deepcopy(tl.tlist['dungeon'][11])
 5980. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[position[1]][position[0]].replace = replace
 5981. if player.lp <= 0:
 5982. screen.render_dead()
 5983. self.lp = int(self.lp)
 5984. bgm.check_for_song()
 5985. if time.hour%2 == 0 and time.minute == 0:
 5986. help_player = deepcopy(player)
 5987. help_player.on_map = 'local_0_0'
 5988. help_player.pos[0] = max_map_size/2
 5989. help_player.pos[1] = max_map_size/2
 5990. help_player.pos[2] = 0
 5991. save(None,help_player,time,gods,save_path,os.sep)
 5992. def enter(self):
 5993. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_down':
 5994. if world.maplist[self.pos[2]+1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][2].techID: #if there is a stair up below this
 5995. screen.render_fade(True,False)
 5996. player.pos[2] += 1
 5997. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 5998. screen.render_fade(False,True)
 5999. else:
 6000. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6001. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stair_up': #this is a stair up
 6002. if world.maplist[self.pos[2]-1][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][1].techID: #if there is a stair down above
 6003. screen.render_fade(True,False)
 6004. player.pos[2] -= 1
 6005. player.stand_check()#to unveil the surroundings
 6006. screen.render_fade(False,True)
 6007. else:
 6008. message.add('This stair seem to be blocked.')
 6009. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink':#this is a low wather or a fontain
 6010. #drink water
 6011. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6012. sfx.play('no_fish')
 6013. message.add('You take a sip of water.')
 6014. player.attribute.thirst += 240 #this is 1/3 of the water te player needs per day
 6015. if player.attribute.thirst > player.attribute.thirst_max:
 6016. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max+1#the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6017. else:
 6018. message.add('You are not thirsty right now.')
 6019. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_acid':#this is a acid fontain
 6020. #drink acid water
 6021. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6022. message.add('You take a sip of water.')
 6023. player.lp -= 5
 6024. message.add('It hurts like acid.')
 6025. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].tile_pos = (12,11,12,12)
 6026. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group = 'dont_drink'
 6027. else:
 6028. message.add('You are not thirsty right now.')
 6029. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'dont_drink':
 6030. message.add('You shouldn\'t drink this water!')
 6031. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'drink_heal':#this is a healing fontain
 6032. #drink healing water
 6033. if player.attribute.thirst < player.attribute.thirst_max:
 6034. message.add('You take a sip of water.')
 6035. if player.lp < player.attribute.max_lp:
 6036. player.lp += 5
 6037. if player.lp > player.attribute.max_lp:
 6038. player.lp = player.attribute.max_lp
 6039. message.add('Your wounds are cured.')
 6040. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6041. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist['functional'][7])
 6042. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].civilisation = False
 6043. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].build_here = False
 6044. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].can_grown = False
 6045. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6046. else:
 6047. message.add('You are not thirsty right now.')
 6048. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'resource':
 6049. res = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[0]
 6050. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6051. try:
 6052. conected_tile = (world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0],world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1])
 6053. except:
 6054. None
 6055. test = player.inventory.materials.add(res,num)
 6056. if test != 'Full!':
 6057. sfx.play('pickup')
 6058. message.add(test)
 6059. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6060. try:
 6061. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[conected_tile[0]][conected_tile[1]])
 6062. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6063. except:
 6064. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = replace
 6065. else:
 6066. message.add(test)
 6067. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'sleep':#this is a bed
 6068. #sleep a bit
 6069. sleep = True
 6070. lp = player.lp
 6071. while sleep:
 6072. screen.render_load(12)
 6073. time.tick()
 6074. player.attribute.tiredness += 5
 6075. if player.buffs.adrenalised_max > 0:
 6076. player.buffs.adrenalised_max -= 5
 6077. if player.buffs.adrenalised_max < 0:
 6078. player.buffs.adrenalised_max = 0
 6079. if player.lp < lp:
 6080. message.add('You were hurt!')
 6081. sleep = False
 6082. if player.attribute.tiredness >= player.attribute.tiredness_max:#wake up because you've slept enough
 6083. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max +1 #the +1 is because the player will lose one point at the same round so you would get just 99%
 6084. message.add('You feel refreshed.')
 6085. sleep = False
 6086. if int((player.attribute.hunger_max*100)/max(player.attribute.hunger,1)) < 11:
 6087. message.add('You feel hungry.')
 6088. sleep = False
 6089. if int((player.attribute.thirst_max*100)/max(player.attribute.thirst,1)) < 11:
 6090. message.add('You feel thirsty.')
 6091. sleep = False
 6092. monster_test = False
 6093. for y in range (player.pos[1]-1, player.pos[1]+2):#check for a monster
 6094. for x in range (player.pos[0]-1, player.pos[0]+2):
 6095. try:
 6096. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].npcs[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#<-------change this so that friendly npcs are ignored
 6097. monster_test = True
 6098. except:
 6099. None
 6100. if monster_test == True:#wake up because a monster borders the players sleep
 6101. message.add('You wake up with a sense of danger.')
 6102. sleep = False
 6103. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather':
 6104. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6105. item_name = help_container.items[0].name
 6106. test_loot = help_container.loot(0)
 6107. if test_loot == True:
 6108. sfx.play('pickup')
 6109. string = '+[' + item_name + ']'
 6110. message.add(string)
 6111. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6112. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = 0
 6113. else:
 6114. message.add('Your inventory is full!')
 6115. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'gather_scrub':
 6116. help_container = container([world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_items])
 6117. item_name = help_container.items[0].name
 6118. test_loot = help_container.loot(0)
 6119. if test_loot == True:
 6120. sfx.play('pickup')
 6121. string = '+[' + item_name + ']'
 6122. message.add(string)
 6123. cat = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][0]
 6124. num = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[2][1]
 6125. replace = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6126. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = tl.tlist[cat][num]
 6127. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6128. else:
 6129. message.add('Your inventory is full!')
 6130. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carpenter':
 6131. #this is a carpenter's workbench
 6132. run = True
 6133. first_call = True
 6134. while run:
 6135. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6136. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6137. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6138. else:
 6139. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6140. else:
 6141. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6142. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6143. first_call = False
 6144. if ui == 'exit':
 6145. exitgame = True
 6146. screen.render_load(5)
 6147. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6148. screen.save_tmp_png()
 6149. master_loop = False
 6150. playing = False
 6151. run = False
 6152. return('exit')
 6153. if ui == 'e':
 6154. test = False
 6155. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6156. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6157. test = True
 6158. else:
 6159. test = True
 6160. if test == True:
 6161. if player.inventory.materials.wood >= 10:
 6162. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?', ('Carpenter\'s Workbench', 'Carver\'s Workbench', 'Stonecuter\'s Workbench', 'Forger\'s Workbench', 'Alchemist\'s Workshop', 'Furniture'),True)
 6163. if gc == 'Break':
 6164. run = False
 6165. elif gc < 5:# give the chosen workbench to the player
 6166. items = (il.ilist['misc'][3],il.ilist['misc'][4],il.ilist['misc'][5],il.ilist['misc'][6],il.ilist['misc'][7])
 6167. choose = gc
 6168. elif gc == 5:
 6169. items = (il.ilist['misc'][1], il.ilist['misc'][2],il.ilist['misc'][10],il.ilist['misc'][11],il.ilist['misc'][68],il.ilist['misc'][13])
 6170. #chest, bed, table, w. seat, bookshelf
 6171. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?', ('Chest', 'Bed', 'Table', 'Seat', 'Throne', 'Bookshelf'),True)
 6172. choose = gc2
 6173. try:
 6174. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6175. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6176. else:
 6177. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6178. sfx.play('craft')
 6179. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6180. message.add(message_string)
 6181. player.inventory.materials.wood -= 10
 6182. except:
 6183. None
 6184. run = False
 6185. else:
 6186. message.add('You do not have enough wood!')
 6187. run = False
 6188. elif ui == 'b':
 6189. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6190. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6191. run = False
 6192. else:
 6193. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6194. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6195. helpc = container([il.ilist['misc'][3]],True)
 6196. item_name = helpc.items[0].name
 6197. test_loot = helpc.loot(0)
 6198. run = False
 6199. if test_loot == True:
 6200. sfx.play('pickup')
 6201. string = '+[' + item_name + ']'
 6202. message.add(string)
 6203. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6204. else:
 6205. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6206. run = False
 6207. elif ui == 'x':
 6208. run = False
 6209. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'carver':
 6210. #this is a carvers's workbench
 6211. run = True
 6212. first_call = True
 6213. while run:
 6214. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6215. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6216. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6217. else:
 6218. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6219. else:
 6220. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-5 Wood)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6221. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6222. first_call = False
 6223. if ui == 'exit':
 6224. exitgame = True
 6225. screen.render_load(5)
 6226. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6227. screen.save_tmp_png()
 6228. master_loop = False
 6229. playing = False
 6230. run = False
 6231. return('exit')
 6232. if ui == 'e':
 6233. test = False
 6234. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6235. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6236. test = True
 6237. else:
 6238. test = True
 6239. if test == True:
 6240. if player.inventory.materials.wood >= 5:
 6241. final_choice = 'Foo'
 6242. gc = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6243. if gc == 0: #make a tool
 6244. items = (il.ilist['misc'][44], item_wear('axe',0,0), item_wear('pickaxe',0,0),il.ilist['misc'][14])
 6245. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Torch','Axe','Pickaxe','Fishing rod'),True)
 6246. elif gc == 1: #make a weapon
 6247. items = (item_wear('spear',0,0), item_wear('sword',0,0), item_wear('hammer',0,0), item_wear('rune',0,0), item_wear('wand',0,0), item_wear('rune staff',0,0), item_wear('artefact',0,0))
 6248. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6249. if class_choice == 0:
 6250. ran = random.randint(0,99)
 6251. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6252. if ran < 90:
 6253. final_choice = 0
 6254. else:
 6255. finnal_choice = 1
 6256. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6257. if ran < 10:
 6258. final_choice = 0
 6259. elif ran < 90:
 6260. final_choice = 1
 6261. else:
 6262. final_choice = 2
 6263. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6264. if ran < 5:
 6265. final_choice = 0
 6266. elif ran < 15:
 6267. final_choice = 1
 6268. else:
 6269. final_choice = 2
 6270. else:
 6271. ran = random.randint(0,99)
 6272. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6273. if ran < 90:
 6274. final_choice = 3
 6275. else:
 6276. finnal_choice = 4
 6277. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6278. if ran < 10:
 6279. final_choice = 3
 6280. elif ran < 90:
 6281. final_choice = 4
 6282. else:
 6283. final_choice = 5
 6284. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6285. if ran < 5:
 6286. final_choice = 3
 6287. elif ran < 15:
 6288. final_choice = 4
 6289. else:
 6290. final_choice = 5
 6291. elif gc == 2: #make some armor
 6292. items = (item_wear('shoes',0,0), item_wear('cuisse',0,0), item_wear('helmet',0,0), item_wear('armor',0,0))
 6293. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Shoes','Cuisse','Helmet','Armor'), True)
 6294. elif gc == 3:#make some jewlry
 6295. items = (item_wear('ring',0,0), item_wear('amulet',0,0), item_wear('necklace',0,0), item_wear('talisman',0,0))
 6296. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce exactly?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6297. choose = final_choice
 6298. try:
 6299. if choose != 'Foo':
 6300. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6301. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6302. else:
 6303. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6304. sfx.play('craft')
 6305. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6306. message.add(message_string)
 6307. if choose != 'Foo':
 6308. player.inventory.materials.wood -= 5
 6309. except:
 6310. None
 6311. run = False
 6312. else:
 6313. message.add('You do not have enough wood!')
 6314. run = False
 6315. elif ui == 'b':
 6316. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6317. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6318. run = False
 6319. else:
 6320. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6321. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6322. helpc = container([il.ilist['misc'][4]],True)
 6323. item_name = helpc.items[0].name
 6324. test_loot = helpc.loot(0)
 6325. run = False
 6326. if test_loot == True:
 6327. sfx.play('pickup')
 6328. string = '+[' + item_name + ']'
 6329. message.add(string)
 6330. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6331. else:
 6332. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6333. run = False
 6334. elif ui == 'x':
 6335. run = False
 6336. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'stonecutter':
 6337. #this is a stonecutter's workbench
 6338. run = True
 6339. first_call = True
 6340. while run:
 6341. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6342. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6343. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6344. else:
 6345. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6346. else:
 6347. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - produce something (-10 Stone)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6348. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6349. first_call = False
 6350. if ui == 'exit':
 6351. exitgame = True
 6352. screen.render_load(5)
 6353. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6354. screen.save_tmp_png()
 6355. master_loop = False
 6356. playing = False
 6357. run = False
 6358. return('exit')
 6359. if ui == 'e':
 6360. test = False
 6361. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6362. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6363. test = True
 6364. else:
 6365. test = True
 6366. if test == True:
 6367. if player.inventory.materials.stone >= 10:
 6368. gc = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Functional Things', 'Decorative Things'), True)
 6369. if gc == 0: #make something functional
 6370. items = (il.ilist['misc'][0], il.ilist['misc'][8], il.ilist['misc'][9])
 6371. #items: fontain, furnace, altar
 6372. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce exactly?' ,('Fountain','Furnace','Altar'), True)
 6373. else:#make something decorative
 6374. items = (il.ilist['misc'][12],il.ilist['misc'][21],il.ilist['misc'][69])
 6375. #items: stone seat, pilar, throne
 6376. gc2 = screen.get_choice('What do you want to produce?' ,('Seat','Pilar','Throne'), True)
 6377. choose = gc2
 6378. try:
 6379. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6380. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6381. else:
 6382. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6383. sfx.play('craft')
 6384. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6385. message.add(message_string)
 6386. player.inventory.materials.stone -= 10
 6387. except:
 6388. None
 6389. run = False
 6390. else:
 6391. message.add('You do not have enough Stone!')
 6392. run = False
 6393. elif ui == 'b':
 6394. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6395. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6396. run = False
 6397. else:
 6398. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6399. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6400. helpc = container([il.ilist['misc'][5]],True)
 6401. item_name = helpc.items[0].name
 6402. test_loot = helpc.loot(0)
 6403. run = False
 6404. if test_loot == True:
 6405. sfx.play('pickup')
 6406. string = '+[' + item_name + ']'
 6407. message.add(string)
 6408. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6409. else:
 6410. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6411. run = False
 6412. elif ui == 'x':
 6413. run = False
 6414. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'forger' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'masterforge':
 6415. #this is a forger's workbench or a master forge
 6416. run = True
 6417. first_call = True
 6418. while run:
 6419. price = 5
 6420. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6421. price = 15
 6422. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6423. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6424. string = ('['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6425. screen.render_request(string[0],string[1],string[2])
 6426. else:
 6427. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a produced item', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6428. else:
 6429. string = '['+key_name['e']+'] - produce something (-' + str(price) + ' Ore)', '['+key_name['b']+'] - pick up workbench', '['+key_name['x']+'] - leave'
 6430. screen.render_request(string[0],string[1],string[2],first_call)
 6431. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6432. first_call = False
 6433. if ui == 'exit':
 6434. exitgame = True
 6435. screen.render_load(5)
 6436. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6437. screen.save_tmp_png()
 6438. master_loop = False
 6439. playing = False
 6440. run = False
 6441. return('exit')
 6442. if ui == 'e':
 6443. test = False
 6444. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6445. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6446. test = True
 6447. else:
 6448. test = True
 6449. if test == True:
 6450. if player.inventory.materials.ore >= price:
 6451. if player.skill.metallurgy == 'Novice':
 6452. material = random.randint(6,11)#tin to bronze
 6453. elif player.skill.metallurgy == 'Adept':
 6454. material = random.randint(11,18)#bronze to titan
 6455. elif player.skill.metallurgy == 'Master':
 6456. material = random.randint(18,20)#titan to magnicum
 6457. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['functional'][23].techID: #this is a master forge
 6458. material = 20 #magnicum only
 6459. final_choice = 'Foo'
 6460. gc = screen.get_choice('What do you want to procuce?', ('Tool', 'Weapon', 'Armor','Jewelry'), True)
 6461. if gc == 0: #make a tool
 6462. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Axe', 'Pickaxe'), True)
 6463. items = (item_wear('axe',material,0), item_wear('pickaxe',material,0))
 6464. elif gc == 1: #make a weapon
 6465. items = (item_wear('spear',material,0), item_wear('sword',material,0), item_wear('hammer',material,0), item_wear('wand',material,0), item_wear('rune',material,0), item_wear('rune staff',material,0), item_wear('artefact',material,0))
 6466. class_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Melee Weapon','Magic Weapon'), True)
 6467. if class_choice == 0:
 6468. ran = random.randint(0,99)
 6469. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6470. if ran < 90:
 6471. final_choice = 0
 6472. else:
 6473. finnal_choice = 1
 6474. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6475. if ran < 10:
 6476. final_choice = 0
 6477. elif ran < 90:
 6478. final_choice = 1
 6479. else:
 6480. final_choice = 2
 6481. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6482. if ran < 5:
 6483. final_choice = 0
 6484. elif ran < 15:
 6485. final_choice = 1
 6486. else:
 6487. final_choice = 2
 6488. else:
 6489. ran = random.randint(0,99)
 6490. if player.skill.weapon_crafting == 'Novice':
 6491. if ran < 90:
 6492. final_choice = 3
 6493. else:
 6494. finnal_choice = 4
 6495. elif player.skill.weapon_crafting == 'Adept':
 6496. if ran < 10:
 6497. final_choice = 3
 6498. elif ran < 90:
 6499. final_choice = 4
 6500. else:
 6501. final_choice = 5
 6502. elif player.skill.weapon_crafting == 'Master':
 6503. if ran < 5:
 6504. final_choice = 3
 6505. elif ran < 15:
 6506. final_choice = 4
 6507. else:
 6508. final_choice = 5
 6509. elif gc == 2: #make some armor
 6510. final_choice = screen.get_choice('What do you want to procuce exactly?', ('Shoes', 'Cuisse', 'Helmet', 'Armor'), True)
 6511. items = (item_wear('shoes',material,0), item_wear('cuisse',material,0), item_wear('helmet',material,0), item_wear('armor',material,0))
 6512. elif gc == 3:#make some jewelry
 6513. items = (item_wear('ring',material,0), item_wear('amulet',material,0), item_wear('necklace',material,0), item_wear('talisman',material,0))
 6514. final_choice = screen.get_choice('What do you want to prodcuce?', ('Ring','Amulet','Necklace','Talisman'), True)
 6515. choose = final_choice
 6516. try:
 6517. if choose != 'Foo':
 6518. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6519. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6520. else:
 6521. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6522. sfx.play('craft')
 6523. message_string = 'You produced a ' + items[choose].name + '.'
 6524. message.add(message_string)
 6525. if choose != 'Foo':
 6526. player.inventory.materials.ore -= price
 6527. except:
 6528. None
 6529. run = False
 6530. else:
 6531. message.add('You do not have enough ore!')
 6532. run = False
 6533. elif ui == 'b':
 6534. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6535. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6536. run = False
 6537. else:
 6538. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6539. #this wb dosen't stand inside the sanctuary
 6540. helpc = container([il.ilist['misc'][6]],True)
 6541. item_name = helpc.items[0].name
 6542. test_loot = helpc.loot(0)
 6543. run = False
 6544. if test_loot == True:
 6545. sfx.play('pickup')
 6546. string = '+[' + item_name + ']'
 6547. message.add(string)
 6548. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6549. else:
 6550. message.add('This workbench seems to be attached to the floor.')
 6551. run = False
 6552. elif ui == 'x':
 6553. run = False
 6554. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'alchemist':
 6555. #this is a alchemists's workshop
 6556. run = True
 6557. first_call = True
 6558. while run:
 6559. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6560. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6561. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6562. else:
 6563. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - XXXXXXXXXXXX ', '['+key_name['b']+'] - take a potion', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6564. else:
 6565. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - brew a potion (-5 Herbs)', '['+key_name['b']+'] - pick up workshop', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6566. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6567. first_call = False
 6568. if ui == 'exit':
 6569. exitgame = True
 6570. screen.render_load(5)
 6571. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6572. screen.save_tmp_png()
 6573. master_loop = False
 6574. playing = False
 6575. run = False
 6576. return('exit')
 6577. if ui == 'e':
 6578. test = False
 6579. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6580. if len(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items) < 7:
 6581. test = True
 6582. else:
 6583. test = True
 6584. if test == True:
 6585. if player.inventory.materials.herb >= 5:
 6586. ordenary_potions = (il.ilist['food'][13],il.ilist['food'][14],il.ilist['food'][15],il.ilist['food'][16],il.ilist['food'][32])
 6587. #ordenary potions are: p.o. healing, p.o. feeding, p.o. refreshing, p.o. vitalising
 6588. strong_potions = (il.ilist['food'][17],il.ilist['food'][18],il.ilist['food'][19],il.ilist['food'][20],il.ilist['food'][33],il.ilist['food'][34])
 6589. #strong potions are: s.p.o. healing, s.p.o. feeding, s.p.o. refreshing, s.p.o. vitalising
 6590. upgrade_potions = (il.ilist['food'][21],il.ilist['food'][22],il.ilist['food'][23],il.ilist['food'][24],il.ilist['food'][35])
 6591. #upgrade potions are: p.o. hunger, p.o. thirst, p.o. tiredness, p.o. life
 6592. choose = random.randint(0,99)
 6593. if player.skill.alchemy == 'Novice':
 6594. if choose < 85: #make a ordenary potion(85%)
 6595. items = ordenary_potions
 6596. elif choose < 95:#make a strong potion(10%)
 6597. items = strong_potions
 6598. else:#make a upgrade potion(5%)
 6599. items = upgrade_potions
 6600. elif player.skill.alchemy == 'Adept':
 6601. if choose < 70: #make a ordenary potion(70%)
 6602. items = ordenary_potions
 6603. elif choose < 90:#make a strong potion(20%)
 6604. items = strong_potions
 6605. else:#make a upgrade potion(10%)
 6606. items = upgrade_potions
 6607. elif player.skill.alchemy == 'Master':
 6608. if choose < 50: #make a ordenary potion(50%)
 6609. items = ordenary_potions
 6610. elif choose < 80:#make a strong potion(30%)
 6611. items = strong_potions
 6612. else:#make a upgrade potion(20%)
 6613. items = upgrade_potions
 6614. choose = random.randint(0, len(items)-1)
 6615. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] == 0:
 6616. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choose]],False)
 6617. else:
 6618. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].items.append(items[choose])
 6619. sfx.play('alchemy')
 6620. message_string = 'You brewed a ' + items[choose].name + '.'
 6621. message.add(message_string)
 6622. player.inventory.materials.herb -= 5
 6623. run = False
 6624. else:
 6625. message.add('You do have not enough herbs!')
 6626. run = False
 6627. elif ui == 'b':
 6628. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:
 6629. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory(False)
 6630. run = False
 6631. else:
 6632. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace.techID != tl.tlist['sanctuary'][0].techID:
 6633. #this ws dosen't stand inside the sanctuary
 6634. helpc = container([il.ilist['misc'][7]],True)
 6635. item_name = helpc.items[0].name
 6636. test_loot = helpc.loot(0)
 6637. run = False
 6638. if test_loot == True:
 6639. sfx.play('pickup')
 6640. string = '+[' + item_name + ']'
 6641. message.add(string)
 6642. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace
 6643. else:
 6644. message.add('This workshop seems to be attached to the floor.')
 6645. run = False
 6646. elif ui == 'x':
 6647. run = False
 6648. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'furnace':
 6649. #this is a furnace
 6650. run = True
 6651. first_call = True
 6652. while run:
 6653. screen.render_request('['+key_name['e']+'] - fire up the furnace (-10 wood)', ' ', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6654. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6655. first_call = False
 6656. if ui == 'exit':
 6657. exitgame = True
 6658. screen.render_load(5)
 6659. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6660. screen.save_tmp_png()
 6661. master_loop = False
 6662. playing = False
 6663. run = False
 6664. return('exit')
 6665. if ui == 'e':
 6666. if player.inventory.materials. wood >= 10:
 6667. sfx.play('flame')
 6668. message.add('You ligth up a fire.')
 6669. for i in range (0,len(player.inventory.food)):
 6670. if player.inventory.food[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.food[i].rotten == False:
 6671. if player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][4].techID: #this is a fish
 6672. message.add('You grill a fish.')
 6673. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][5])#turn a fish into a grilled fish
 6674. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][6].techID: #this are crops
 6675. message.add('You bake a bread.')
 6676. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][7])#turn crops into bread
 6677. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][7].techID: #this is a bread
 6678. message.add('You bake a bread for a second time.')
 6679. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][8])#turn a bread into rusk
 6680. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][9].techID: #this is raw meat
 6681. message.add('You grill raw meat.')
 6682. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][10])#turn raw meat into a grilled meat
 6683. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][11].techID: #this is a cult. mushroom
 6684. message.add('You grill a mushroom.')
 6685. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][12])#turn a cult. mushroom into a grilled mushroom
 6686. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][25].techID: #this is a jellyfish
 6687. message.add('You grill a jellyfish.')
 6688. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][26])#turn a jellyfish into a grilled jellyfish
 6689. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][0].techID: #this are red berries
 6690. message.add('You make some red jelly.')
 6691. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][29])#turn red berries into red jelly
 6692. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][27].techID: #this are blue berries
 6693. message.add('You make some blue jelly.')
 6694. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][30])#turn blue berries into blue jelly
 6695. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][28].techID: #this are red berries
 6696. message.add('You make some yellow jelly.')
 6697. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][31])#turn yellow berries into yellow jelly
 6698. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][38].techID: #this is corn
 6699. message.add('You make some popcorn.')
 6700. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][39])#turn corn into popcorn
 6701. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][40].techID: #this is an apple
 6702. message.add('You grill an apple.')
 6703. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][41])#turn apple into grilled apple
 6704. elif player.inventory.food[i].techID == il.ilist['food'][42].techID: #this is a golden apple
 6705. message.add('You grill a golden apple.')
 6706. player.inventory.food[i] = deepcopy(il.ilist['food'][43])#turn apple into grilled golden apple
 6707. ####add more here
 6708. run = False
 6709. else:
 6710. message.add('You do not have enough wood!')
 6711. run = False
 6712. elif ui == 'x':
 6713. run = False
 6714. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'altar':
 6715. #this is a altar
 6716. run = True
 6717. first_call = True
 6718. while run:
 6719. if player.difficulty == 0 or player.difficulty == 4: #playing on easy or sandbox
 6720. if gods.judgement() == True:
 6721. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (save)'
 6722. else:
 6723. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray (not save)'
 6724. else:
 6725. pray_string = '['+key_name['e']+'] - pray'
 6726. screen.render_request(pray_string, '['+key_name['b']+'] - identify ', '['+key_name['x']+'] - leave',first_call)
 6727. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,0,mouse=game_options.mousepad)
 6728. first_call = False
 6729. if ui == 'exit':
 6730. exitgame = True
 6731. screen.render_load(5)
 6732. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6733. screen.save_tmp_png()
 6734. master_loop = False
 6735. playing = False
 6736. run = False
 6737. return('exit')
 6738. if ui == 'e':
 6739. judgement = gods.judgement() # see if the player is supported by the gods
 6740. if judgement == True:
 6741. cursed_items = 0
 6742. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6743. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6744. if player.inventory.wearing[i].cursed < 1 and i != player.inventory.nothing:
 6745. cursed_items += 1
 6746. if (player.lp*100)/player.attribute.max_lp < 20:#player has less then 20% of lp -> heal
 6747. player.lp = player.attribute.max_lp
 6748. message.add('The gods heal your wounds.')
 6749. gods.mood -= 10
 6750. run = False
 6751. elif (player.attribute.hunger*100)/player.attribute.hunger_max < 20 or (player.attribute.thirst*100)/player.attribute.thirst_max < 20 or (player.attribute.tiredness*100)/player.attribute.tiredness_max < 20:
 6752. #player is very hungry,thirsty or tired -> refresh
 6753. player.attribute.hunger = player.attribute.hunger_max
 6754. player.attribute.thirst = player.attribute.thirst_max
 6755. player.attribute.tiredness = player.attribute.tiredness_max
 6756. message.add('The gods rerfresh you.')
 6757. gods.mood -= 10
 6758. run = False
 6759. elif cursed_items > 0:#player has some cursed items
 6760. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6761. for j in bodyparts:
 6762. if player.inventory.wearing[j].cursed < 1 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6763. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe, player.inventory.wearing[j].material, player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 1, player.inventory.wearing[j].known)
 6764. player.inventory.wearing[j] = item
 6765. message.add('The gods remove curses from your equipment.')
 6766. gods.mood -= 10
 6767. run = False
 6768. else:
 6769. message.add('The gods are pleased about you.')
 6770. run = False
 6771. else:
 6772. uncursed_items = 0
 6773. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck','Axe','Pickaxe')
 6774. for i in bodyparts:#check if player wears some cursed equipment
 6775. if player.inventory.wearing[i].cursed > 0 and player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing:
 6776. uncursed_items += 1
 6777. if uncursed_items > 0:
 6778. for j in bodyparts:
 6779. if player.inventory.wearing[j].cursed > 0 and player.inventory.wearing[j] != player.inventory.nothing:
 6780. item = item_wear(player.inventory.wearing[j].classe,player.inventory.wearing[j].material,player.inventory.wearing[j].plus, player.inventory.wearing[j].state, 0, player.inventory.wearing[j].known)
 6781. player.inventory.wearing[j] = item
 6782. message.add('The gods are angry and curse your equipment.')
 6783. run = False
 6784. else:
 6785. player.lp -= 5
 6786. message.add('The gods are angry and hurt you')
 6787. run = False
 6788. elif ui == 'b':
 6789. if gods.judgement() == True:
 6790. num_ident = 0
 6791. bodyparts = ('Hold(R)', 'Hold(L)', 'Head', 'Body', 'Legs', 'Feet', 'Hand', 'Neck', 'Axe', 'Pickaxe')
 6792. for i in bodyparts:
 6793. if player.inventory.wearing[i] != player.inventory.nothing and player.inventory.wearing[i].known == False:
 6794. player.inventory.wearing[i].identification()
 6795. num_ident += 1
 6796. for j in range (0, len(player.inventory.equipment)):
 6797. if player.inventory.equipment[j] != player.inventory.nothing and player.inventory.equipment[j].known == False:
 6798. player.inventory.equipment[j].identification()
 6799. num_ident += 1
 6800. if num_ident > 0:
 6801. message.add('Now you are aware of your equipments attributes.')
 6802. gods.mood -= num_ident
 6803. else:
 6804. message.add('You have nothing that could be identified.')
 6805. run = False
 6806. else:
 6807. message.add('The gods deny to identify your equipment!')
 6808. run = False
 6809. elif ui == 'x':
 6810. run = False
 6811. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'activate_portal':
 6812. head_string = 'Portal (requires: LVL '+str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num)+' & '+ str(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1])+' gems)'
 6813. if player.lvl >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].special_num and player.inventory.materials.gem >= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]:
 6814. a_string = '['+key_name['e']+'] - activate'
 6815. activate = True
 6816. else:
 6817. a_string = ' '
 6818. activate = False
 6819. l_string = '['+key_name['x']+'] - leave'
 6820. run = True
 6821. while run:
 6822. screen.render_request(head_string,a_string,l_string)
 6823. ui = getch(screen.displayx,screen.displayy,game_options.sfxmode,game_options.turnmode,mouse=game_options.mousepad)
 6824. if ui == 'exit':
 6825. exitgame = True
 6826. screen.render_load(5)
 6827. save(world,player,time,gods,save_path,os.sep)
 6828. screen.save_tmp_png()
 6829. master_loop = False
 6830. playing = False
 6831. run = False
 6832. return('exit')
 6833. if ui == 'e' and activate == True:
 6834. player.inventory.materials.gem -= world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_resources[1]
 6835. if player.inventory.materials.gem < 0:#only to be sure
 6836. player.inventory.materials.gem = 0#
 6837. replace = deepcopy(world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace)
 6838. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]] = deepcopy(tl.tlist[world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[0]][world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].conected_tiles[1]])
 6839. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].replace = replace
 6840. sfx.play('portal')
 6841. run = False
 6842. if ui == 'x':
 6843. run = False
 6844. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_fortress':
 6845. screen.render_fade(True,False)
 6846. try:
 6847. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6848. except:
 6849. test = False
 6850. while test == False:
 6851. test = world.elfish_generator(0)
 6852. pos = world.maplist[0]['fortress_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][2])
 6853. player.pos[0] = pos[0]
 6854. player.pos[1] = pos[1]
 6855. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6856. player.on_map = 'fortress_0_0'
 6857. player.stand_check()
 6858. sfx.play('portal')
 6859. screen.render_fade(False,True)
 6860. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_fortress':
 6861. pos = world.maplist[self.pos[2]]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][1])
 6862. screen.render_fade(True,False)
 6863. player.pos[0] = pos[0]
 6864. player.pos[1] = pos[1]
 6865. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6866. player.on_map = 'local_0_0'
 6867. player.stand_check()
 6868. sfx.play('portal')
 6869. screen.render_fade(False,True)
 6870. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'go_desert':
 6871. screen.render_fade(True,False)
 6872. try:
 6873. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6874. except:
 6875. world.desert_generator(20)
 6876. world.cave_generator(5,'desert')
 6877. world.border_generator(6,'desert')
 6878. pos = world.maplist[self.pos[2]]['desert_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][5])
 6879. player.pos[0] = pos[0]
 6880. player.pos[1] = pos[1]
 6881. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6882. player.on_map = 'desert_0_0'
 6883. player.stand_check()
 6884. screen.render_fade(False,True)
 6885. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'return_desert':
 6886. pos = world.maplist[self.pos[2]]['local_0_0'].find_first(tl.tlist['portal'][4])
 6887. screen.render_fade(True,False)
 6888. player.pos[0] = pos[0]
 6889. player.pos[1] = pos[1]
 6890. player.pos[2] = 0#only to be sure
 6891. player.on_map = 'local_0_0'
 6892. player.stand_check()
 6893. screen.render_fade(False,True)
 6894. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] != 0:#interaction with a container eg.: a chest
 6895. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].inventory()
 6896. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'shop' or world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].techID == tl.tlist['shop'][0].techID:#this is shop floor
 6897. if world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'grot':
 6898. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Enchanted Enhancement Powder(5 Gem)','Copper Pickaxe(3 Gem)','Copper Axe(3 Gem)', 'Grilled Fish(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6899. prices = (1,5,3,3,1,1)
 6900. axe = item_wear('axe',11,0)
 6901. pickaxe = item_wear('pickaxe',11,0)
 6902. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][42],pickaxe,axe,il.ilist['food'][5],il.ilist['misc'][44])
 6903. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'elfish_fortress':
 6904. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Mysterious Blue Crystal(10 Gem)','Steel Pickaxe(5 Gem)','Steel Axe(5 Gem)', 'Red Berries(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6905. prices = (1,10,5,5,1,1)
 6906. axe = item_wear('axe',15,0)
 6907. pickaxe = item_wear('pickaxe',15,0)
 6908. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][41],pickaxe,axe,il.ilist['food'][0],il.ilist['misc'][44])
 6909. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'orcish_mines':
 6910. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Bomb(1 Gem)','Titan Pickaxe(7 Gem)','Titan Axe(7 Gem)', 'Grilled Meat(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6911. prices = (1,1,7,7,1,1)
 6912. axe = item_wear('axe',18,0)
 6913. pickaxe = item_wear('pickaxe',18,0)
 6914. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][24],pickaxe,axe,il.ilist['food'][10],il.ilist['misc'][44])
 6915. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'pharmacy':
 6916. list_items = ('Bandage(1 Gem)','Eyedrops(1 Gem)','Antidote(1 Gem)','Holy Water(3 Gem)', 'Potion of Healing(1 Gem)', 'Strong Potion of Healing(5 Gem)')
 6917. prices = (1,1,1,3,1,5)
 6918. items = (il.ilist['misc'][74],il.ilist['misc'][75],il.ilist['misc'][76],il.ilist['misc'][77],il.ilist['food'][13],il.ilist['food'][17])
 6919. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'pickaxe':
 6920. list_items = ('Wooden Pickaxe(1 Gem)','Tin Pickaxe(2 Gem)','Bronze Pickaxe(3 Gem)','Steel Pickaxe(4 Gem)', 'Titan Pickaxe(5 Gem)', 'Magnicum Pickaxe(6 Gem)')
 6921. prices = (1,2,3,4,5,6)
 6922. pickaxe1 = item_wear('pickaxe',0,0)
 6923. pickaxe2 = item_wear('pickaxe',6,0)
 6924. pickaxe3 = item_wear('pickaxe',11,0)
 6925. pickaxe4 = item_wear('pickaxe',15,0)
 6926. pickaxe5 = item_wear('pickaxe',18,0)
 6927. pickaxe6 = item_wear('pickaxe',20,0)
 6928. items = (pickaxe1,pickaxe2,pickaxe3,pickaxe4,pickaxe5,pickaxe6)
 6929. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'hardware':
 6930. list_items = ('Steel Helmet(4 Gem)','Steel Armor(4 Gem)','Steel Cuisse(4 Gem)','Steel Shoes(4 Gem)', 'Steel Sword(4 Gem)', 'Steel Rune Staff(4 Gem)')
 6931. prices = (4,4,4,4,4,4)
 6932. item1 = item_wear('helmet',15,0)
 6933. item2 = item_wear('armor',15,0)
 6934. item3 = item_wear('cuisse',15,0)
 6935. item4 = item_wear('shoes',15,0)
 6936. item5 = item_wear('sword',15,0)
 6937. item6 = item_wear('rune staff',15,0)
 6938. items = (item1,item2,item3,item4,item5,item6)
 6939. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'deco':
 6940. list_items = ('Bonsai(1 Gem)','Houseplant(1 Gem)','Pendolum Clock(1 Gem)','Hourglass(1 Gem)', 'Neko Statue(1 Gem)', 'Orc Statue(1 Gem)')
 6941. prices = (1,1,1,1,1,1)
 6942. items = (il.ilist['misc'][66],il.ilist['misc'][67],il.ilist['misc'][60],il.ilist['misc'][63],il.ilist['misc'][59],il.ilist['misc'][56])
 6943. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'book':
 6944. list_items = ('Spellbook of Light(2 Gem)','Spellbook of Flames(5 Gem)','Scroll of Identify(1 Gem)','Scroll of Repair(2 Gem)', 'Spellbook of Teleport(2 Gem)', 'Spellbook of Healing(5 Gem)')
 6945. prices = (2,5,1,2,2,5)
 6946. items = (il.ilist['misc'][46],il.ilist['misc'][36],il.ilist['misc'][25],il.ilist['misc'][27],il.ilist['misc'][32],il.ilist['misc'][30])
 6947. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].map_type == 'bomb':
 6948. list_items = ('boMb(1 Gem)','eXplozive(1 Gem)','BriMstone(1 Gem)','HeAtet stOne(1 Gem)', 'darT(1 Gem)', 'Tork(1 Gem)')
 6949. prices = (1,1,1,1,1,1)
 6950. items = (il.ilist['misc'][24],il.ilist['misc'][72],il.ilist['misc'][73],il.ilist['misc'][71],il.ilist['misc'][79],il.ilist['misc'][44])
 6951. else:#only for fallback and general store
 6952. list_items = ('Scroll of Return(1 Gem)','Magic Map(5 Gem)','Wooden Pickaxe(1 Gem)','Wooden Axe(1 Gem)', 'Grilled Fish(1 Gem)', 'Torch(1 Gem)')
 6953. prices = (1,5,1,1,1,1)
 6954. axe = item_wear('axe',0,0)
 6955. pickaxe = item_wear('pickaxe',0,0)
 6956. items = (il.ilist['misc'][33],il.ilist['misc'][81],pickaxe,axe,il.ilist['food'][5],il.ilist['misc'][44])
 6957. headline = 'You have ' + str(player.inventory.materials.gem) + ' gems. What do you want to buy?'
 6958. choice = screen.get_choice(headline,list_items,True)
 6959. if choice != 'Break':
 6960. if prices[choice] <= player.inventory.materials.gem:
 6961. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = container([items[choice]])
 6962. test = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]].loot(0)
 6963. world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].containers[self.pos[1]][self.pos[0]] = 0#del the container to be sure
 6964. if test == True:
 6965. player.inventory.materials.gem -= prices[choice]
 6966. message.add('The shopkeeper thanks you for your purchacing.')
 6967. sfx.play('shop')
 6968. else:
 6969. message.add('Your bags are to full to buy this item.')
 6970. else:
 6971. message.add('You havn\'t got enough gems to buy this item.')
 6972. else:
 6973. message.add('Never Mind.')
 6974. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grassland_down':#this is a grassland dungeon stair down
 6975. screen.render_fade(True,False)
 6976. plus = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].monster_plus
 6977. if plus < 5:
 6978. world.dungeon_generator(plus+1,True)
 6979. else:
 6980. world.dungeon_generator(plus+1,False)
 6981. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 6982. player.last_z = player.pos[2]
 6983. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 6984. player.pos[2] = 1
 6985. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][8])
 6986. player.pos[0] = pos[0]
 6987. player.pos[1] = pos[1]
 6988. player.stand_check()
 6989. screen.render_fade(False,True)
 6990. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'grassland_up':#this is a grassland dungeon stair up
 6991. choose = screen.get_choice('Do you want to leave?',['No','Yes'],True)
 6992. if choose == 1:
 6993. screen.render_fade(True,False)
 6994. player.on_map = player.last_map
 6995. player.pos[2] = player.last_z
 6996. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][7])
 6997. player.pos[0] = pos[0]
 6998. player.pos[1] = pos[1]
 6999. player.stand_check()
 7000. screen.render_fade(False,True)
 7001. elif world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].tilemap[self.pos[1]][self.pos[0]].use_group == 'tomb_down':#this is a grassland dungeon stair down
 7002. screen.render_fade(True,False)
 7003. plus = world.maplist[self.pos[2]][self.on_map].monster_plus
 7004. if plus < 12:
 7005. world.dungeon_generator(plus+1,stair_down=True,style='Tomb')
 7006. else:
 7007. world.dungeon_generator(plus+1,stair_down=False,style='Tomb')
 7008. if player.on_map != 'dungeon_0_0':
 7009. player.last_z = player.pos[2]
 7010. player.on_map = 'dungeon_0_0'
 7011. player.pos[2] = 1
 7012. pos = world.maplist[player.pos[2]][player.on_map].find_first(tl.tlist['dungeon'][19])
 7013. player.pos[0] = pos[0]
 7014. player.pos[1] = pos[1]
 7015. player.stand_check()
 7016. screen.render_fade(False,True)