.gitmodules 147 B

1234
  1. [submodule "source-code/dependencies/MemoryModule"]
  2. path = source-code/dependencies/MemoryModule
  3. url = https://github.com/fancycode/MemoryModule