makePkg.sh 407 B

123456789101112131415161718
 1. #!/bin/bash
 2. rm -rf readyPkg/
 3. mkdir readyPkg
 4. mkdir readyPkg/rtape/
 5. cp rtape/DESCRIPTION readyPkg/rtape/.
 6. mkdir readyPkg/rtape/R
 7. cp rtape/R/*.R readyPkg/rtape/R/.
 8. mkdir readyPkg/rtape/inst
 9. cp rtape/inst/NEWS readyPkg/rtape/inst/NEWS
 10. cd readyPkg
 11. Rscript -e "require(roxygen);roxygenize('rtape','rtape',copy=FALSE,use.Rd2=TRUE)"
 12. cp ../rtape/NAMESPACE rtape/.
 13. R CMD build rtape
 14. R CMD check rtape*.tar.gz
 15. cd ..