Makevars 83 B

1234
  1. PKG_CFLAGS=$(C_VISIBILITY) $(SHLIB_OPENMP_CFLAGS)
  2. PKG_LIBS=$(SHLIB_OPENMP_CFLAGS)