vi.po 20 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>, 2015-2016
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2016-10-03 03:55+0000\n"
 13. "Last-Translator: Khanh Nguyen <nguyenduykhanh85@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 15. "vi/)\n"
 16. "Language: vi\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 21. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 22. msgid "Tor is ready"
 23. msgstr "Tor đã sẵn sàng"
 24. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 25. msgid "You can now access the Internet."
 26. msgstr "Bạn có thể truy cập Internet bây giờ."
 27. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 28. #, python-format
 29. msgid ""
 30. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 31. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 32. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 33. "needed!</strong></p>\n"
 34. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 35. "<p>\n"
 36. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 37. "This\n"
 38. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 39. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 40. "provides\n"
 41. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 42. "confirm that you are using Tails.\n"
 43. "</p>\n"
 44. msgstr ""
 45. "<h1>Hãy giúp chúng tôi sửa lỗi của bạn!</h1>\n"
 46. "<p>Đọc <a href=\"%s\"> những hướng dẫn báo cáo lỗi của chúng tôi</a>.</p>\n"
 47. "<p><strong>Đừng kèm theo những thông tin cá nhân ngoài những thứ\n"
 48. "cần thiết!</strong></p>\n"
 49. "<h2>Về việc đưa địa chỉ email cho chúng tôi</h2>\n"
 50. "<p>\n"
 51. "Việc đưa địa chỉ email cho phép chúng tôi liên hệ với bạn để làm rõ vấn đề. "
 52. "Việc này\n"
 53. "cần thiết đối với phần lớn những báo cáo chúng tôi nhận được vì đa số những "
 54. "báo cáo\n"
 55. "không có bất kỳ thông tin liên lạc nào đều là vô dụng. Mặt khác nó cũng cung "
 56. "cấp\n"
 57. "cơ hội cho những kẻ nghe trộm, như nhà cung cấp email hoặc Internet của bạn, "
 58. "để\n"
 59. "xác nhận rằng bạn đang sử dụng Tails\n"
 60. "</p>\n"
 61. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 62. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 63. msgstr "Vùng bền chắc bị vô hiệu đối với Electrum"
 64. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 65. msgid ""
 66. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 67. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 68. "persistence feature is activated."
 69. msgstr ""
 70. "Khi bạn khởi động lại Tails, tất cả những dữ liệu của Electrum sẽ mất, bao "
 71. "gồm ví Bitcoin của bạn. Khuyến cáo bạn chỉ chạy Electrum khi chức năng bền "
 72. "vững được kích hoạt."
 73. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 74. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 75. msgstr "Bạn có muốn khởi động Electrum dù thế nào đi nữa?"
 76. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 77. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 78. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 79. msgid "_Launch"
 80. msgstr "_Launch"
 81. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 82. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 84. msgid "_Exit"
 85. msgstr "__Exit"
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 87. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 88. msgstr "Tính năng <b>Claws Mail</b> bền chắc được kích hoạt."
 89. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 90. msgid ""
 91. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 92. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 93. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 94. msgstr ""
 95. "Nếu bạn có email được lưu trong <b>Claws Mail</b>, bạn nên <a href='https://"
 96. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>di chuyển dữ "
 97. "liệu của bạn</a> trước khi bắt đầu <b>Icedove</b>."
 98. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 99. msgid ""
 100. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 101. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 102. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 103. "remove this warning."
 104. msgstr ""
 105. "Nếu bạn đã di chuyển email của bạn sang <b>Icedove</b>, bạn nên <a "
 106. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 107. "claws_mail_to_icedove#delete'>xóa tất cả dữ liệu của <b>Claws Mail</b> để</"
 108. "a> loại bỏ cảnh báo này."
 109. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 110. msgid "Restart"
 111. msgstr "Khởi động lại"
 112. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 113. msgid "Power Off"
 114. msgstr "Tắt nguồn"
 115. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 116. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 117. msgid "Tails"
 118. msgstr "Tails"
 119. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 120. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 121. msgid "About Tails"
 122. msgstr "Về Tails"
 123. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 124. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 125. msgstr "Hệ thống cải trang tự xóa sống"
 126. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 127. #, python-format
 128. msgid ""
 129. "Build information:\n"
 130. "%s"
 131. msgstr ""
 132. "Xây dựng thông tin\n"
 133. "%s"
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 135. msgid "not available"
 136. msgstr "không có sẵn"
 137. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 138. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 139. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 140. msgid "Your additional software"
 141. msgstr "Phần mềm thêm của bạn"
 142. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 143. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 144. msgid ""
 145. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 146. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 147. "understand better the problem."
 148. msgstr ""
 149. "Việc nâng cấp thất bại. Việc này có thể do vấn đề về mạng. Vui lòng kiểm tra "
 150. "kết nối của bạn, cố gắng khởi động lại Tails, hoặc xem nhật ký hệ thống để "
 151. "hiểu rõ hơn vấn đề."
 152. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 153. msgid "The upgrade was successful."
 154. msgstr "Việc nâng cấp thành công."
 155. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 156. msgid "Synchronizing the system's clock"
 157. msgstr "Đang đồng bộ đồng hồ của hệ thống"
 158. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 159. msgid ""
 160. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 161. "Services. Please wait..."
 162. msgstr ""
 163. "Tor cần một đồng hồ chính xác để hoạt động đúng, đặc biệt là cho Dịch vụ Ẩn "
 164. "giấu. Vui lòng đợi..."
 165. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 166. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 167. msgstr "Thất bại trong việc đồng bộ đồng hồ!"
 168. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 169. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 170. msgstr "Phiên bản này của Tails có một vài vấn đề an ninh đã được biết đến:"
 171. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 172. msgid "Known security issues"
 173. msgstr "Những vấn đề an ninh đã được biết đến"
 174. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 175. #, sh-format
 176. msgid "Network card ${nic} disabled"
 177. msgstr "Card mạng ${nic} đã bị vô hiệu"
 178. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 179. #, sh-format
 180. msgid ""
 181. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 182. "temporarily disabled.\n"
 183. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 184. msgstr ""
 185. "Việc giả MAC đã thất bại ở card mạng ${nic_name} (${nic}) nên nó đã bị vô "
 186. "hiệu tạm thời.\n"
 187. "Bạn có thể tham khảo để khởi động lại Tails và vô hiệu hóa việc giả MAC"
 188. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 189. msgid "All networking disabled"
 190. msgstr "Tất cả mạng lưới đã bị vô hiệu"
 191. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 192. #, sh-format
 193. msgid ""
 194. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 195. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 196. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 197. msgstr ""
 198. "Việc giả MAC thất bại ở card mạng ${nic_name} (${nic}). Việc phục hồi lỗi "
 199. "này cũng thất bại nên tất cả mạng lưới bị vô hiệu.\n"
 200. "Bạn nên tham khảo để khởi động lại Tails và vô hiệu hóa việc giả MAC."
 201. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 202. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 203. msgid "error:"
 204. msgstr "lỗi:"
 205. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 206. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 207. msgid "Error"
 208. msgstr "Lỗi"
 209. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 210. msgid ""
 211. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 212. "\n"
 213. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 214. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 215. "\n"
 216. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 217. "\n"
 218. "Or do a manual upgrade.\n"
 219. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 220. msgstr ""
 221. "<b>Không đủ bộ nhớ trống để kiểm tra việc nâng cấp.</b>\n"
 222. "\n"
 223. "\n"
 224. "Hãy bảm đảm rằng hệ thống này thỏa các yêu cầu để vận hành Tails.\n"
 225. "\n"
 226. "Xem file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 227. "\n"
 228. "\n"
 229. "Cố gắng khởi động lại Tails để kiểm tra lại việc nâng cấp.\n"
 230. "\n"
 231. "\n"
 232. "Hoặc thực hiện nâng cấp thủ công.\n"
 233. "\n"
 234. "Xem https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 235. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 236. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 237. msgstr "Cảnh báo: máy ảo được phát hiện!"
 238. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 239. msgid ""
 240. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 241. "monitor what you are doing in Tails."
 242. msgstr ""
 243. "Cả hệ thống vận hành máy chủ và phần mềm ảo hóa đều có thể theo dõi những gì "
 244. "bạn đang làm trên Tails."
 245. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 246. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 247. msgstr "Cảnh báo: máy ảo không miễn phí được phát hiện!"
 248. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 249. msgid ""
 250. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 251. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 252. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 253. "software."
 254. msgstr ""
 255. "Cả hệ thống vận hành máy chủ và phần mềm ảo hóa đều có thể theo dõi những gì "
 256. "bạn đang làm trên Tails. Chỉ có phần mềm miễn phí có thể được xem xét đáng "
 257. "tin cậy, dành cho cả hệ thống vận hành máy chủ và phần mềm ảo hóa."
 258. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 259. msgid "Learn more"
 260. msgstr "Biết thêm"
 261. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 262. msgid "Tor is not ready"
 263. msgstr "Tor chưa sẵn sàng"
 264. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 265. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 266. msgstr "Tor chưa sẵn sàng. Bắt đầu Tor Browser dù thế nào đi nữa?"
 267. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 268. msgid "Start Tor Browser"
 269. msgstr "Bắt đầu trình duyệt Tor"
 270. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 271. msgid "Cancel"
 272. msgstr "Hủy bỏ"
 273. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 274. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 275. msgstr "Bạn có thực sự muốn khởi chạy Trình duyệt không an toàn?"
 276. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 277. msgid ""
 278. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 279. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 280. "register to activate your Internet connection."
 281. msgstr ""
 282. "Hoạt động mạng bên trong Trình duyệt không an toàn <b> không ẩn danh </b>."
 283. "\\n Chỉ sử dụng trình duyệt không an toàn nếu cần thiết, ví dụ\\n nếu bạn "
 284. "phải đăng nhập hoặc đăng ký để kích hoạt kết nối Internet"
 285. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 286. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 287. msgstr "Đang bắt đầu trình duyệt không an toàn..."
 288. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 289. msgid "This may take a while, so please be patient."
 290. msgstr "Việc này có thể mất chút thời gian, nên hay kiên nhẫn."
 291. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 292. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 293. msgstr "Đang tắt Trình duyệt không an toàn..."
 294. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 295. msgid ""
 296. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 297. "is properly shut down."
 298. msgstr ""
 299. "Việc này có thể mất chút thời gian, và bạn có thể không khởi động lại Trình "
 300. "duyệt không an toàn cho tới khi nó được tắt chính xác."
 301. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 302. msgid "Failed to restart Tor."
 303. msgstr "Thất bại khi khởi động lại Tor."
 304. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 305. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 306. msgid "Unsafe Browser"
 307. msgstr "Trình duyệt không an toàn"
 308. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 309. msgid ""
 310. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 311. "retry in a while."
 312. msgstr ""
 313. "Một Trình duyệt không an toàn khác đang chạy, hoặc đang được dọn dẹp. Vui "
 314. "lòng thử lại trong chốc lát."
 315. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 316. msgid ""
 317. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 318. "server."
 319. msgstr ""
 320. "NetworkManager đã gửi cho chúng tôi dữ liệu rác khi đang cố gắng giảm "
 321. "clearnet DNS server."
 322. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 323. msgid ""
 324. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 325. "NetworkManager."
 326. msgstr ""
 327. "Không có DNS server nào lấy được thông qua DHCP hoặc cấu hình thủ công trong "
 328. "NetworkManager."
 329. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 330. msgid "Failed to setup chroot."
 331. msgstr "Thất bại khi cài đặt chroot."
 332. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 333. msgid "Failed to configure browser."
 334. msgstr "Thất bại khi cấu hình trình duyệt."
 335. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 336. msgid "Failed to run browser."
 337. msgstr "Thất bại khi chạy trình duyệt."
 338. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 339. msgid "I2P failed to start"
 340. msgstr "I2P thất bại khi khởi động."
 341. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 342. msgid ""
 343. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 344. "for more information."
 345. msgstr ""
 346. "Có gì đó đã sai khi I2P đang được khởi động. Kiểm tra nhật ký trong /var/log/"
 347. "i2p để có thêm thông tin."
 348. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 349. msgid "I2P's router console is ready"
 350. msgstr "Bộ định tuyến của I2P đã sẵn sàng"
 351. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 352. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 353. msgstr "Giờ bạn có thể truy cập bộ định tuyến của I2P trong Trình duyệt I2P."
 354. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 355. msgid "I2P is not ready"
 356. msgstr "I2P chưa sẵn sàng"
 357. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 358. msgid ""
 359. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 360. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 361. "the network to try again."
 362. msgstr ""
 363. "Đường ống Eepsite chưa được xây dựng trong vòng sáu phút. Kiểm tra bộ định "
 364. "tuyến trong Trình duyệt I2P hoặc nhật ký trong /var/log/i2p để có thêm thông "
 365. "tin. Kết nối lại với mạng lưới và thử lại."
 366. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 367. msgid "I2P is ready"
 368. msgstr "I2P đã sẵn sàng"
 369. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 370. msgid "You can now access services on I2P."
 371. msgstr "Giờ bạn có thể truy cập dịch vụ trên I2P."
 372. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 373. msgid "Report an error"
 374. msgstr "Báo lỗi."
 375. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 376. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 377. msgid "Tails documentation"
 378. msgstr "Tài liệu về Tails"
 379. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 380. msgid "Learn how to use Tails"
 381. msgstr "Tìm hiểu cách sử dụng Tails"
 382. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 383. msgid "Anonymous overlay network browser"
 384. msgstr "Trình duyệt mạng lưới ẩn danh"
 385. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 386. msgid "I2P Browser"
 387. msgstr "Trình duyệt I2P"
 388. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 389. msgid "Learn more about Tails"
 390. msgstr "Tìm hiểu thêm về Tails"
 391. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 392. msgid "Tor Browser"
 393. msgstr "Trình duyệt Tor"
 394. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 395. msgid "Anonymous Web Browser"
 396. msgstr "Trình duyệt trang ẩn danh"
 397. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 398. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 399. msgstr "Duyệt Word Wide Web mà không có sự ẩn danh"
 400. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 401. msgid "Unsafe Web Browser"
 402. msgstr "Trình duyệt trang không an toàn"
 403. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 404. msgid "Tails specific tools"
 405. msgstr "Những công cụ đặc biệt của Tails"