sq.po 23 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Bujar Tafili, 2015-2016
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2016-03-25 10:17+0000\n"
 13. "Last-Translator: Bujar Tafili\n"
 14. "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/"
 15. "sq/)\n"
 16. "Language: sq\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 21. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 22. msgid "Tor is ready"
 23. msgstr "Tor është gati"
 24. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 25. msgid "You can now access the Internet."
 26. msgstr "Ju s'mund të qaseni në Internet."
 27. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 28. #, python-format
 29. msgid ""
 30. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 31. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 32. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 33. "needed!</strong></p>\n"
 34. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 35. "<p>\n"
 36. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 37. "This\n"
 38. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 39. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 40. "provides\n"
 41. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 42. "confirm that you are using Tails.\n"
 43. "</p>\n"
 44. msgstr ""
 45. "<h1>Na ndihmoni të ndreqim gabimin tuaj!</h1>\n"
 46. "<p>Lexoni <a href=\"%s\">instruksionet tona mbi raportimin e gabimit</a>.</"
 47. "p>\n"
 48. "<p><strong>Mos përfshini më shumë informacion mbi veten, sesa \n"
 49. "nevojitet</strong></p>\n"
 50. "<h2>Rreth të dërguarit tek ne të një adrese e-poste</h2>\n"
 51. "<p>\n"
 52. "Dhënit tek ne e një adrese e-poste, na lejon të kontaktojmë me ju për të "
 53. "qartësuar problemin. Kjo\n"
 54. "nevojitet për shumicën e raporteve që ne marrim, përderisa shumica e "
 55. "raporteve,\n"
 56. "pa asnjë informacion kontakti, janë të papërdorshme. Nga ana tjetër, kjo gjë "
 57. "ofron gjithashtu një mundësi që\n"
 58. "përgjuesit, si ofruesi i e-postës apo Internetit tuaj, të\n"
 59. "konfirmojnë që ju po përdorni Tails.\n"
 60. "</p>\n"
 61. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 62. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 63. msgstr "Vazhdimësia është paaftësuar për Electrum"
 64. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 65. msgid ""
 66. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 67. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 68. "persistence feature is activated."
 69. msgstr ""
 70. "Kur ju e rinisni Tails, të gjitha të dhënat e Electrum do të humbasin, "
 71. "përfshirë edhe portofolin tuaj Bitcoin. Rekomandohet fuqishëm që të "
 72. "ekzekutohet vetëm Electrum, kur tipari i saj i vazhdimësisë është aktiv."
 73. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 74. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 75. msgstr "Dëshironi ta nisni Electrum gjithsesi?"
 76. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 77. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 78. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 79. msgid "_Launch"
 80. msgstr "_Lëshoni"
 81. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 82. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 84. msgid "_Exit"
 85. msgstr "_Dilni"
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 87. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 88. msgstr "Tipari i vijueshmërisë së <b>Claws Mail</b> është aktivizuar."
 89. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 90. msgid ""
 91. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 92. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 93. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 94. msgstr ""
 95. "Nëse keni e-posta të ruajtura në <b>Claws Mail</b>, duhet t'i <a "
 96. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 97. "claws_mail_to_icedove'>emigroni të dhënat tuaja</a> përpara se të nisni "
 98. "<b>Icedove</b>."
 99. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 100. #, fuzzy
 101. msgid ""
 102. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 103. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 104. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 105. "remove this warning."
 106. msgstr ""
 107. "Nëse keni e-posta të ruajtura në <b>Claws Mail</b>, duhet t'i <a "
 108. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 109. "claws_mail_to_icedove'>emigroni të dhënat tuaja</a> përpara se të nisni "
 110. "<b>Icedove</b>."
 111. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 112. msgid "Restart"
 113. msgstr "Rihap"
 114. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 115. msgid "Power Off"
 116. msgstr "Shuajeni"
 117. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 118. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 119. msgid "Tails"
 120. msgstr "Tails"
 121. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 122. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 123. msgid "About Tails"
 124. msgstr "Rreth Tails"
 125. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 126. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 127. msgstr "Sistemi i Drejtpërdrejtë e i Fshehur Amnesic "
 128. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 129. #, python-format
 130. msgid ""
 131. "Build information:\n"
 132. "%s"
 133. msgstr ""
 134. "Informacioni mbi realizimin:\n"
 135. "%s"
 136. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 137. msgid "not available"
 138. msgstr "i padisponueshëm"
 139. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 140. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 141. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 142. msgid "Your additional software"
 143. msgstr "Programi juaj shtesë"
 144. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 145. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 146. msgid ""
 147. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 148. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 149. "understand better the problem."
 150. msgstr ""
 151. "Përmirësimi dështoi. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një problemi të "
 152. "rrjetit. Ju lutemi kontrolloni lidhjen e rrjetit tuaj, provoni të rinisni "
 153. "Tails, ose lexoni regjistrin e sistemit, që ta kuptoni më mirë problemin."
 154. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 155. msgid "The upgrade was successful."
 156. msgstr "Përmirësimi ishte i suksesshëm."
 157. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 158. msgid "Synchronizing the system's clock"
 159. msgstr "Sinkronizimi i orës së sistemit"
 160. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 161. msgid ""
 162. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 163. "Services. Please wait..."
 164. msgstr ""
 165. "Tor ka nevojë për një orë të saktë, që të punoj si duhet, veçanërisht për "
 166. "Shërbimet e Fshehta. Ju lutemi prisni..."
 167. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 168. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 169. msgstr "Dështim në sinkronizimin e orës së sistemit!"
 170. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 171. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 172. msgstr "Ky version i Tails ka probleme sigurie të njohura:"
 173. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 174. msgid "Known security issues"
 175. msgstr "Probleme të njohura të sigurisë"
 176. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 177. #, sh-format
 178. msgid "Network card ${nic} disabled"
 179. msgstr "Karta e rrjetit ${nic} është paaftësuar"
 180. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 181. #, sh-format
 182. msgid ""
 183. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 184. "temporarily disabled.\n"
 185. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 186. msgstr ""
 187. "Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}), ndaj "
 188. "është përkohësisht e çaktivizuar.\n"
 189. "Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."
 190. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 191. msgid "All networking disabled"
 192. msgstr "Të gjitha lidhjet në rrjet janë paaftësuar"
 193. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 194. #, sh-format
 195. msgid ""
 196. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 197. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 198. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 199. msgstr ""
 200. "Dështoi ndryshimi i MAC për kartën e rrjetit ${nic_name} (${nic}). Po ashtu "
 201. "dështoi edhe rregullimi i gabimit, kësisoj i gjithë rrjeti është "
 202. "çaktivizuar.\n"
 203. "Ju mund të parapëlqeni që ta rinisni Tails dhe çaktivizoni ndryshimin e MAC."
 204. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 205. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 206. msgid "error:"
 207. msgstr "gabim:"
 208. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 209. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 210. msgid "Error"
 211. msgstr "Gabim"
 212. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 213. msgid ""
 214. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 215. "\n"
 216. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 217. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 218. "\n"
 219. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 220. "\n"
 221. "Or do a manual upgrade.\n"
 222. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 223. msgstr ""
 224. "<b>Kujtesa e lirë s'është e mjaftueshme për të kontrolluar për përmirësime.</"
 225. "b>\n"
 226. "\n"
 227. "Sigurohuni që ky sistem kënaq kërkesat për të ekzekutuar Tails.\n"
 228. "Shihni skedarin:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en."
 229. "html\n"
 230. "\n"
 231. "Përpiquni të rinisni Tails, që të kërkoni sërish për përmirësime.\n"
 232. "\n"
 233. "Ose bëni një përmirësim me dorë.\n"
 234. "Shihni https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 235. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 236. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 237. msgstr "Kujdes: është zbuluar makinë virtuale!"
 238. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 239. msgid ""
 240. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 241. "monitor what you are doing in Tails."
 242. msgstr ""
 243. "Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në gjendje "
 244. "të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails."
 245. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 246. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 247. msgstr "Kujdes: është pikasur një makinë virtualizimi jo falas!"
 248. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 249. msgid ""
 250. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 251. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 252. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 253. "software."
 254. msgstr ""
 255. "Si sistemi operativ pritës, ashtu edhe programi virtualizues janë në gjendje "
 256. "të monitorojnë se çfarë po bëni në Tails. Vetëm programet pa pagesë mund të "
 257. "konsiderohen të besueshëm, si për sistemin operativ pritës, ashtu edhe për "
 258. "programin e virtualizmit."
 259. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 260. msgid "Learn more"
 261. msgstr "Mësoni më shumë"
 262. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 263. msgid "Tor is not ready"
 264. msgstr "Tor s'është gati"
 265. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 266. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 267. msgstr "Tor s'është gati. Do ta nisni Tor Browser gjithsesi?"
 268. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 269. msgid "Start Tor Browser"
 270. msgstr "Niseni Tor Browser"
 271. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 272. msgid "Cancel"
 273. msgstr "Anuloni"
 274. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 275. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 276. msgstr "Vërtet dëshironi të lëshoni Shfletuesin e Pasigurt?"
 277. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 278. msgid ""
 279. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 280. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 281. "register to activate your Internet connection."
 282. msgstr ""
 283. "Veprimtaria e rrjetit brenda Shfletuesit të Pasigurt <b>s'është anonime</b>."
 284. "\\nShfletuesin e Pasigurt përdoreni vetëm në rast nevoje, për shembull"
 285. "\\nnëse ju duhet të futeni ose të regjistroheni për të aktivizuar lidhjen "
 286. "tuaj të Internetit."
 287. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 288. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 289. msgstr "Duke nisur Shfletuesin e Pasigurt..."
 290. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 291. msgid "This may take a while, so please be patient."
 292. msgstr "Kjo do të marrë pak kohë, ndaj ju lutemi jini i durueshëm."
 293. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 294. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 295. msgstr "Duke mbyllur Shfletuesin e Pasigurt..."
 296. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 297. msgid ""
 298. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 299. "is properly shut down."
 300. msgstr ""
 301. "Kjo do të marrë pak kohë dhe ju mund të mos mundni që ta rinisni Shfletuesin "
 302. "e Pasigurt., derisa ai të mbyllet plotësisht."
 303. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 304. msgid "Failed to restart Tor."
 305. msgstr "Dështuam për rinisjen e Tor."
 306. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 307. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 308. msgid "Unsafe Browser"
 309. msgstr "Shfletues i Pasigurt"
 310. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 311. msgid ""
 312. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 313. "retry in a while."
 314. msgstr ""
 315. "Një tjetër Shfletues i Pasigurt po ekzekutohet ose po pastrohet tani. Ju "
 316. "lutemi riprovoni pas pak."
 317. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 318. msgid ""
 319. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 320. "server."
 321. msgstr ""
 322. "NetworkManager na kaloi mbeturina të dhënash, kur përpiqej të deduktonte "
 323. "shërbyesin DNS clearnet."
 324. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 325. msgid ""
 326. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 327. "NetworkManager."
 328. msgstr ""
 329. "Asnjë shërbyes DNS në NetworkManager nuk është përftuar përmes DHCP, ose "
 330. "konfigurimit me dorë."
 331. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 332. msgid "Failed to setup chroot."
 333. msgstr "Dështim në konfigurimin e chroot."
 334. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 335. msgid "Failed to configure browser."
 336. msgstr "Dështim në konfigurimin e shfletuesit."
 337. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 338. msgid "Failed to run browser."
 339. msgstr "Dështim në ekzekutimin e shfletuesit."
 340. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 341. msgid "I2P failed to start"
 342. msgstr "I2P dështoi të niset"
 343. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 344. msgid ""
 345. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 346. "for more information."
 347. msgstr ""
 348. "Diçka shkoi keq kur po nisej I2P. Për më shumë informacion kontrolloni "
 349. "regjistrat në /var/log/i2p."
 350. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 351. msgid "I2P's router console is ready"
 352. msgstr "Paneli i ruterit I2P's është gati"
 353. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 354. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 355. msgstr "Tashmë mund të qaseni në panelin e ruter-it I2P, në Shfletuesin e I2P."
 356. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 357. msgid "I2P is not ready"
 358. msgstr "I2P s'është gati"
 359. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 360. msgid ""
 361. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 362. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 363. "the network to try again."
 364. msgstr ""
 365. "Tuneli Eepsite nuk u ndërtua brenda 6 minutave. Kontrolloni the panelin e "
 366. "ruter-it në Shfletuesin I2P ose regjistrat në /var/log/i2p për më shumë "
 367. "informacion. Rilidheni rrjetin që të përpiqeni sërish.."
 368. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 369. msgid "I2P is ready"
 370. msgstr "I2P është gati"
 371. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 372. msgid "You can now access services on I2P."
 373. msgstr "Ju tani mund t'u qaseni shërbimeve në I2P."
 374. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 375. msgid "Report an error"
 376. msgstr "Raportoni një gabim"
 377. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 378. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 379. msgid "Tails documentation"
 380. msgstr "Dokumentacioni i Tails"
 381. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 382. msgid "Learn how to use Tails"
 383. msgstr "Mësoni sesi ta përdorni Tails"
 384. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 385. msgid "Anonymous overlay network browser"
 386. msgstr "Mbivendosje anonime e shfletuesit të rrjetit "
 387. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 388. msgid "I2P Browser"
 389. msgstr "Shfletuesi I2P"
 390. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 391. msgid "Learn more about Tails"
 392. msgstr "Mësoni më shumë rreth Tails"
 393. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 394. msgid "Tor Browser"
 395. msgstr "Tor Browser"
 396. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 397. msgid "Anonymous Web Browser"
 398. msgstr " Shfletues Web-i Anonim"
 399. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 400. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 401. msgstr "Shfletojeni Web-in Mbarëbotëror pa anonimitet"
 402. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 403. msgid "Unsafe Web Browser"
 404. msgstr "Shfletues Web-i i Pasigurt"
 405. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 406. msgid "Tails specific tools"
 407. msgstr "Mjetet e veçanta të Tails"
 408. #~ msgid "OpenPGP encryption applet"
 409. #~ msgstr "Programth për fshehjen OpenPGP"
 410. #~ msgid "Exit"
 411. #~ msgstr "Dilni"
 412. #~ msgid "About"
 413. #~ msgstr "Rreth"
 414. #~ msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
 415. #~ msgstr "Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _frazëkalim"
 416. #~ msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
 417. #~ msgstr "Nënshkruajeni/Fshiheni Tabelën e Shënimeve me _Çelësa Publikë"
 418. #~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
 419. #~ msgstr "_Deshifroni/Verifikoni Tabelën e Shënimeve"
 420. #~ msgid "_Manage Keys"
 421. #~ msgstr "_Administroni Çelësat"
 422. #~ msgid "_Open Text Editor"
 423. #~ msgstr "_Hapeni Redaktuesin e Tekstit"
 424. #~ msgid "The clipboard does not contain valid input data."
 425. #~ msgstr "Tabelën e Shënimeve nuk përmban të dhëna hyrëse të vlefshme."
 426. #~ msgid "Unknown Trust"
 427. #~ msgstr "Besueshmëri e Panjohur"
 428. #~ msgid "Marginal Trust"
 429. #~ msgstr "Besueshmëri Anësore"
 430. #~ msgid "Full Trust"
 431. #~ msgstr "Besueshmëri e Plotë"
 432. #~ msgid "Ultimate Trust"
 433. #~ msgstr "Besueshmëri e Skajshme"
 434. #~ msgid "Name"
 435. #~ msgstr "Emri"
 436. #~ msgid "Key ID"
 437. #~ msgstr "ID Kyçe"
 438. #~ msgid "Status"
 439. #~ msgstr "Gjendja"
 440. #~ msgid "Fingerprint:"
 441. #~ msgstr "Gjurmë:"
 442. #~ msgid "User ID:"
 443. #~ msgid_plural "User IDs:"
 444. #~ msgstr[0] "ID e përdoruesit"
 445. #~ msgstr[1] "ID-të e përdoruesve"
 446. #~ msgid "None (Don't sign)"
 447. #~ msgstr "Asnjë (Mos nënshkruani)"
 448. #~ msgid "Select recipients:"
 449. #~ msgstr "Përzgjidhni marrësit:"
 450. #~ msgid "Hide recipients"
 451. #~ msgstr "Fshihni marrësit"
 452. #~ msgid ""
 453. #~ "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 454. #~ "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
 455. #~ msgstr ""
 456. #~ "Fshihni ID-të e përdoruesve të të gjithë marrësve të një mesazhi të "
 457. #~ "fshehur. Përndryshe, çdokush që sheh mesazhin e fshehur mund të shohë "
 458. #~ "edhe se kush janë marrësit."
 459. #~ msgid "Sign message as:"
 460. #~ msgstr "Nënshkruajeni mesazhin si:"
 461. #~ msgid "Choose keys"
 462. #~ msgstr "Përzgjidhni çelësat"
 463. #~ msgid "Do you trust these keys?"
 464. #~ msgstr "A i besoni këta çelësa?"
 465. #~ msgid "The following selected key is not fully trusted:"
 466. #~ msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
 467. #~ msgstr[0] "Çelësi i përzgjedhur, që vijon, s'është plotësisht i besueshëm:"
 468. #~ msgstr[1] ""
 469. #~ "Çelësat e përzgjedhur, që vijojnë, s'janë plotësisht të besueshëm:"
 470. #~ msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
 471. #~ msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
 472. #~ msgstr[0] ""
 473. #~ " A e besoni mjaftueshëm këtë çelës, sa ta përdorni atë gjithsesi?"
 474. #~ msgstr[1] ""
 475. #~ "A i besoni mjaftueshëm këta çelësa, sa t'i përdorni ata gjithsesi?"
 476. #~ msgid "No keys selected"
 477. #~ msgstr "S'është përzgjedhur asnjë çelës"
 478. #~ msgid ""
 479. #~ "You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
 480. #~ "encrypt the message, or both."
 481. #~ msgstr ""
 482. #~ "Ju duhet të përzgjidhni një çelës personal për të shënuar mesazhin, apo "
 483. #~ "disa çelësa publikë për ta fshehur mesazhin, ose të dyja."
 484. #~ msgid "No keys available"
 485. #~ msgstr "S'ka çelësa të disponueshëm"
 486. #~ msgid ""
 487. #~ "You need a private key to sign messages or a public key to encrypt "
 488. #~ "messages."
 489. #~ msgstr ""
 490. #~ "Ju nevojitet një çelës personal për të shënuar mesazhin ose një çelës "
 491. #~ "publik për ta fshehur atë."
 492. #~ msgid "GnuPG error"
 493. #~ msgstr "Gabim i GnuPG"
 494. #~ msgid "Therefore the operation cannot be performed."
 495. #~ msgstr "Për këtë arsye operacioni s'mund të kryhet."
 496. #~ msgid "GnuPG results"
 497. #~ msgstr "Rezultatet GnuPG"
 498. #~ msgid "Output of GnuPG:"
 499. #~ msgstr "Produkti i GnuPG:"
 500. #~ msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 501. #~ msgstr "Mesazhet e tjera të ofruara nga GnuPG:"
 502. #~ msgid "Reboot"
 503. #~ msgstr "Riniseni"
 504. #~ msgid "Immediately reboot computer"
 505. #~ msgstr "Riniseni kompjuterin menjëherë"
 506. #~ msgid "Immediately shut down computer"
 507. #~ msgstr "Mbylleni kompjuterin menjëherë"