nn.po 18 KB


 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. #
 5. # Translators:
 6. # Bjørn I. <bjorn.svindseth@online.no>, 2014-2016
 7. # Finn Brudal <finnbrudal@yahoo.com>, 2016
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2016-11-13 08:15+0100\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2016-09-03 08:57+0000\n"
 14. "Last-Translator: carolyn <carolyn@anhalt.org>\n"
 15. "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/otf/torproject/"
 16. "language/nn/)\n"
 17. "Language: nn\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 22. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:39
 23. msgid "Tor is ready"
 24. msgstr "Tor er klar"
 25. #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready.sh:40
 26. msgid "You can now access the Internet."
 27. msgstr "Du har no tilgang til Internett."
 28. #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:65
 29. #, python-format
 30. msgid ""
 31. "<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
 32. "<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
 33. "<p><strong>Do not include more personal information than\n"
 34. "needed!</strong></p>\n"
 35. "<h2>About giving us an email address</h2>\n"
 36. "<p>\n"
 37. "Giving us an email address allows us to contact you to clarify the problem. "
 38. "This\n"
 39. "is needed for the vast majority of the reports we receive as most reports\n"
 40. "without any contact information are useless. On the other hand it also "
 41. "provides\n"
 42. "an opportunity for eavesdroppers, like your email or Internet provider, to\n"
 43. "confirm that you are using Tails.\n"
 44. "</p>\n"
 45. msgstr ""
 46. "<h1>Hjelp oss med å ordna insektet ditt!</h1>\n"
 47. "<p>Les <a href=\"%s\">insektsinnmeldingsrettleiingane våre</a>.</p>\n"
 48. "<p><strong>Ikkje tak med fleire personlege upplysingar enn\n"
 49. "kva som er naudsynt!</strong></p>\n"
 50. "<h2>Um å gjeva oss ei e-postadressa</h2>\n"
 51. "<p>\n"
 52. "Å gjeva oss ei e-postadressa lèt oss setja oss i samband med deg for å fenga "
 53. "klårleik i vansken. Dette trengst for det store fleirtalet av meldingane me "
 54. "mottek då dei fleste meldingar utan nokon sambandsupplysingar er unyttuge. "
 55. "På den andre sida gjev det òg tjuvlyttarar soleis som e-post- eller "
 56. "internettåtbjodaren din eit høve åt å stadfesta at du nyttar Halar.\n"
 57. "</p>\n"
 58. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:17
 59. msgid "Persistence is disabled for Electrum"
 60. msgstr "Vedvaring er slege av for Electrum"
 61. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:19
 62. msgid ""
 63. "When you reboot Tails, all of Electrum's data will be lost, including your "
 64. "Bitcoin wallet. It is strongly recommended to only run Electrum when its "
 65. "persistence feature is activated."
 66. msgstr ""
 67. "Når du startar Halar på nytt, vil alle av Electrum sine upplysingar ganga "
 68. "tapt, inkludert Bitcoin-lommeboki di. Det er sterkt tilrådd å berre køyra "
 69. "Electrum når dets vedvaringsfunksjon er slege på."
 70. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:21
 71. msgid "Do you want to start Electrum anyway?"
 72. msgstr "Vil du starte Electrum likevel?"
 73. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:23
 74. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:37
 75. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:41
 76. msgid "_Launch"
 77. msgstr "_Start"
 78. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/electrum:24
 79. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:38
 80. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:42
 81. msgid "_Exit"
 82. msgstr "_Avslutt"
 83. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:27
 84. msgid "The <b>Claws Mail</b> persistence feature is activated."
 85. msgstr "<b>Klør-post</b>-vedvaringsfunksjonen er aktiverd."
 86. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:29
 87. msgid ""
 88. "If you have emails saved in <b>Claws Mail</b>, you should <a href='https://"
 89. "tails.boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrate your "
 90. "data</a> before starting <b>Icedove</b>."
 91. msgstr ""
 92. "Um du hev e-postar lagra i <b>Klør-post</b>, bør du <a href='https://tails."
 93. "boum.org/doc/anonymous_internet/claws_mail_to_icedove'>migrere upplysingi "
 94. "dine</a> fyre du startar <b>Isdue</b>."
 95. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/icedove:34
 96. msgid ""
 97. "If you already migrated your emails to <b>Icedove</b>, you should <a "
 98. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 99. "claws_mail_to_icedove#delete'>delete all your <b>Claws Mail</b> data</a> to "
 100. "remove this warning."
 101. msgstr ""
 102. "Um du allereie hev migrert e-postane dine åt <b>Isdue</b>, bør du <a "
 103. "href='https://tails.boum.org/doc/anonymous_internet/"
 104. "claws_mail_to_icedove#delete'>slette alle <b>Klør-post</b>-upplysingi dine</"
 105. "a> for å fjerna denne åtvaringi."
 106. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:71
 107. msgid "Restart"
 108. msgstr "Umstart"
 109. #: config/chroot_local-includes/usr/share/gnome-shell/extensions/shutdown-helper@tails.boum.org/extension.js:74
 110. msgid "Power Off"
 111. msgstr "Slå av"
 112. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:22
 113. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
 114. msgid "Tails"
 115. msgstr "Halar"
 116. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
 117. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
 118. msgid "About Tails"
 119. msgstr "Um Halar"
 120. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:35
 121. msgid "The Amnesic Incognito Live System"
 122. msgstr "Det gløymske, incognito direktesystemet"
 123. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:36
 124. #, python-format
 125. msgid ""
 126. "Build information:\n"
 127. "%s"
 128. msgstr ""
 129. "Byggupplysingar:\n"
 130. "%s"
 131. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:54
 132. msgid "not available"
 133. msgstr "ikkje tilgjengeleg"
 134. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
 135. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
 136. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
 137. msgid "Your additional software"
 138. msgstr "Tilleggsprogramvara di"
 139. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
 140. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
 141. msgid ""
 142. "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 143. "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 144. "understand better the problem."
 145. msgstr ""
 146. "Uppgraderingi vart mislukka. Dette kann vera på grunn av eit "
 147. "nettverksproblem. Ver venleg og kontroller nettverkssambandet ditt, freist å "
 148. "starta um Halar, eller les systemloggen for å skjøna problemet betre."
 149. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 150. msgid "The upgrade was successful."
 151. msgstr "Uppgraderingi lukkast."
 152. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:52
 153. msgid "Synchronizing the system's clock"
 154. msgstr "Samstiller klokka på systemet"
 155. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:53
 156. msgid ""
 157. "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 158. "Services. Please wait..."
 159. msgstr ""
 160. "Tor treng ei nøyaktig klokka for å verka rett, serskild for Løynde Tenester."
 161. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-htp-notify-user:87
 162. msgid "Failed to synchronize the clock!"
 163. msgstr "Kunde ikkje samstilla klokka!"
 164. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 165. msgid "This version of Tails has known security issues:"
 166. msgstr "Denne versjonen av Halar hev kjende tryggleiksproblem:"
 167. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:134
 168. msgid "Known security issues"
 169. msgstr "Kjende tryggleiksproblem"
 170. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:52
 171. #, sh-format
 172. msgid "Network card ${nic} disabled"
 173. msgstr "Nettverkskort ${nic} slege av"
 174. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:53
 175. #, sh-format
 176. msgid ""
 177. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is "
 178. "temporarily disabled.\n"
 179. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 180. msgstr ""
 181. "MAC-forfalsking vart mislukka for nettverkskortet ${nic_name} (${nic}) so "
 182. "det er millombels slege av.\n"
 183. "Det kan vera at du fyretrekker å starta um Halar og slå av MAC-forfalsking."
 184. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:62
 185. msgid "All networking disabled"
 186. msgstr "Alle nettverksfunksjonar slegne av"
 187. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-spoof-mac:63
 188. #, sh-format
 189. msgid ""
 190. "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error "
 191. "recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 192. "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 193. msgstr ""
 194. "MAC-forfalsking vart mislukka for nettverkskortet ${nic_name} (${nic}). "
 195. "Feilatterreisingi vart òg mislukka, so alle nettverksfunksjonar er slegne "
 196. "av.\n"
 197. "Det kan vera at du fyretrekker å starta um Halar og slå av MAC-forfalsking."
 198. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:24
 199. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:27
 200. msgid "error:"
 201. msgstr "feil:"
 202. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:25
 203. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:28
 204. msgid "Error"
 205. msgstr "Feil"
 206. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:45
 207. msgid ""
 208. "<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
 209. "\n"
 210. "Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
 211. "See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 212. "\n"
 213. "Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
 214. "\n"
 215. "Or do a manual upgrade.\n"
 216. "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 217. msgstr ""
 218. "<b>Ikkje nok hugs åtgjengeleg for å sjå etter uppgraderingar.</b>\n"
 219. "\n"
 220. "Sjå til at dette systemet uppfyller krava for å køyra Halar.\n"
 221. "Sjå file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
 222. "\n"
 223. "Freist å starta um Halar for å sjå etter uppgraderingar att.\n"
 224. "\n"
 225. "Eller gjer ei uppgradering sjølv.\n"
 226. "Sjå https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 227. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:67
 228. msgid "Warning: virtual machine detected!"
 229. msgstr "Åtvaring: dataskapt maskin uppdaga!"
 230. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:69
 231. msgid ""
 232. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 233. "monitor what you are doing in Tails."
 234. msgstr ""
 235. "Både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara kann yvervaka kva "
 236. "du gjerer i Halar."
 237. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:72
 238. msgid "Warning: non-free virtual machine detected!"
 239. msgstr "Åtvaring: ikkje-gratis dataskapt maskin uppdaga!"
 240. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:74
 241. msgid ""
 242. "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 243. "monitor what you are doing in Tails. Only free software can be considered "
 244. "trustworthy, for both the host operating system and the virtualization "
 245. "software."
 246. msgstr ""
 247. "Både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara kann yvervaka kva "
 248. "du gjerer i Halar. Berre gratis programvara kann verta rekna for påliteleg, "
 249. "for både vertsoperativsystemet og virtualiseringsprogramvara."
 250. #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-virt-notify-user:79
 251. msgid "Learn more"
 252. msgstr "Lær meir"
 253. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:40
 254. msgid "Tor is not ready"
 255. msgstr "Tor er ikkje klår"
 256. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:41
 257. msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
 258. msgstr "Tor er ikkje klår. Start Tor-nettlesaren likevel?"
 259. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:42
 260. msgid "Start Tor Browser"
 261. msgstr "Start Tor-nettlesaren"
 262. #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:43
 263. msgid "Cancel"
 264. msgstr "Avbrjot"
 265. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
 266. msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 267. msgstr "Vil du verkeleg starta den Utrygge Nettlesaren?"
 268. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
 269. msgid ""
 270. "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
 271. "use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
 272. "register to activate your Internet connection."
 273. msgstr ""
 274. "Nettverksverksemd i den Utrygge Nettlesaren er <b>ikkje anonym</b>.\\nNytt "
 275. "berre den Utrygge Nettlesaren um det er naudsynt, til dømes\\num du treng å "
 276. "logga inn eller melde deg inn for å slå på internettsambandet ditt."
 277. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
 278. msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 279. msgstr "Startar den Utrygge Nettlesaren..."
 280. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
 281. msgid "This may take a while, so please be patient."
 282. msgstr "Dette kan taka eit bel, so ver venleg og ver tolmodig."
 283. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
 284. msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 285. msgstr "Slær av den Utrygge Nettlesaren..."
 286. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
 287. msgid ""
 288. "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 289. "is properly shut down."
 290. msgstr ""
 291. "Dette kan taka eit bel, og du kann ikkje starta um den Utrygge Nettlesaren "
 292. "fyre han er heilt slegen av."
 293. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
 294. msgid "Failed to restart Tor."
 295. msgstr "Kunde ikkje starta Tor på nytt."
 296. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
 297. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 298. msgid "Unsafe Browser"
 299. msgstr "Utrygg nettlesar"
 300. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:92
 301. msgid ""
 302. "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 303. "retry in a while."
 304. msgstr ""
 305. "Ein annan Utrygg Nettlesar køyrer allereie, eller vert rydda burt. Ver "
 306. "venelg og freist på nytt um eit bel."
 307. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 308. msgid ""
 309. "NetworkManager passed us garbage data when trying to deduce the clearnet DNS "
 310. "server."
 311. msgstr ""
 312. "NettverksHandsamar gav oss søppeldata då me freista å gjetta klårnett-DNS-"
 313. "serveren."
 314. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:114
 315. msgid ""
 316. "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 317. "NetworkManager."
 318. msgstr ""
 319. "Ingen DNS-server vart fenge gjennom DHCP eller sett upp for hand i "
 320. "NettverksHandsamar."
 321. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:122
 322. msgid "Failed to setup chroot."
 323. msgstr "Kunde ikkje setja upp chroot."
 324. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:128
 325. msgid "Failed to configure browser."
 326. msgstr "Kunde ikkje setja upp nettlesaren."
 327. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:133
 328. msgid "Failed to run browser."
 329. msgstr "Kunde ikkje køyre nettlesaren."
 330. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:34
 331. msgid "I2P failed to start"
 332. msgstr "I2P kunde ikkje starta"
 333. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:35
 334. msgid ""
 335. "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 336. "for more information."
 337. msgstr ""
 338. "Noko gjekk gale då I2P skulde starta. Sjå på loggane i /var/log/i2p for "
 339. "fleire upplysingar."
 340. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:52
 341. msgid "I2P's router console is ready"
 342. msgstr "I2P sin rutarkonsoll er klår"
 343. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:53
 344. msgid "You can now access I2P's router console in the I2P Browser."
 345. msgstr "Du kan no fenga tilgjenge åt I2P sin rutarkonsoll i I2P-nettlesaren."
 346. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:58
 347. msgid "I2P is not ready"
 348. msgstr "I2P er ikkje klår."
 349. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 350. msgid ""
 351. "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console in the "
 352. "I2P Browser or the logs in /var/log/i2p for more information. Reconnect to "
 353. "the network to try again."
 354. msgstr ""
 355. "Eepstad-tunnel ikkje bygd innan seks minut. Sjå på rutarkonsollen i I2P-"
 356. "nettlesaren eller loggane i /var/log/i2p for fleire upplysingar. Kobla åt "
 357. "nettverket på nytt for å freista på nytt."
 358. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:71
 359. msgid "I2P is ready"
 360. msgstr "I2P er klår"
 361. #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:72
 362. msgid "You can now access services on I2P."
 363. msgstr "Du hev no tilgjenge åt tenester på I2P."
 364. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 365. msgid "Report an error"
 366. msgstr "Rapporter feil"
 367. #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
 368. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
 369. msgid "Tails documentation"
 370. msgstr "Halar-skriv"
 371. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
 372. msgid "Learn how to use Tails"
 373. msgstr "Lær korleis ein nyttar Halar"
 374. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 375. msgid "Anonymous overlay network browser"
 376. msgstr "Anonym yverleggsnettverksnettlesar"
 377. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 378. msgid "I2P Browser"
 379. msgstr "I2P-nettlesar"
 380. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 381. msgid "Learn more about Tails"
 382. msgstr "Lær meir um Halar"
 383. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
 384. msgid "Tor Browser"
 385. msgstr "Tor-nettlesar"
 386. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 387. msgid "Anonymous Web Browser"
 388. msgstr "Anonym nettlesar"
 389. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 390. msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 391. msgstr "Surf på nettet utan anonymitet"
 392. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
 393. msgid "Unsafe Web Browser"
 394. msgstr "Utrygg nettlesar"
 395. #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
 396. msgid "Tails specific tools"
 397. msgstr "Verkty som gjeld Halar"